We're setting up your Salesforce trial.

cloud.loader.opt

You'll be logged in momentarily.

ยินดีด้วย! บัญชีรุ่นทดลองใช้รอให้คุณใช้งานแล้ว

คุณจะได้รับอีเมลฉบับแรก ที่แนะนำขั้นตอนการใช้งานรุ่นทดลองใช้ฟรี เพื่อให้คุณเรียนรู้ทุกสิ่งที่มีใน Salesforce

img160_conf_step1

ตรวจสอบกล่องขาเข้าของคุณ

img160_conf_step2

เข้าสู่ระบบ Salesforce

img160_conf_step3

ทดลองใช้แอป

หากคุณลงทะเบียนรับรุ่นทดลองใช้ฟรีแล้ว และต้องการความช่วยเหลือ โปรดติดต่อเราที่ +65 6302 5700 ตั้งแต่เวลา 6:00 น. ถึง 18:00 น. ในวันจันทร์ถึงศุกร์

หากคุณลงทะเบียนรับรุ่นทดลองใช้ฟรีแล้ว และต้องการความช่วยเหลือ โปรดติดต่อเราที่ +65 6302 5700 ตั้งแต่เวลา 6:00 น. ถึง 18:00 น. ในวันจันทร์ถึงศุกร์