We're setting up your Salesforce trial.

cloud.loader.opt

You'll be logged in momentarily.

ยินดีด้วย บัญชีรุ่นทดลองใช้พร้อมให้คุณใช้งานแล้ว

คุณจะได้รับอีเมลฉบับแรก ที่แนะนำขั้นตอนการใช้งานรุ่นทดลองใช้ฟรี เพื่อให้คุณเรียนรู้ทุกสิ่งที่มีใน Service Cloud

หากต้องการดูเอกสารประกอบการใช้งาน การอบรมฟรี และเคล็ดลับสำหรับเริ่มต้นใช้งาน ให้ไปที่ help.salesforce.com. คุณต้องมีชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน Salesforce เพื่อเข้าดูเอกสารเหล่านี้ (ดูรายละเอียดได้จากอีเมลที่เราส่งให้คุณ).

img160_conf_step1

ตรวจสอบกล่องขาเข้าของคุณ

img160_conf_step2

เข้าสู่ระบบ Salesforce

img160_conf_step3

ทดลองใช้แอป

หากคุณลงทะเบียนรับรุ่นทดลองใช้แล้ว และต้องการความช่วยเหลือ โปรดติดต่อเราที่ +65 6302 5700 ตั้งแต่เวลา 9:00 น. ถึง 18:00 น. ในวันจันทร์ถึงศุกร์