Programavtale for Salesforce.com

Sist oppdatert: 9. juli 2021

Denne programavtalen («programavtalen») styrer bruk og tilgang til følgende:

(sammen med Salesforce-tjenester, -informasjon, -data, -innhold og annet materiell tilgjengelig i slikt produkt eller  slik tjeneste, tilsvarende Salesforce-nettsteder, og alle påfølgende produkter eller tjenester, enten de gjøres  tilgjengelig gjennom et slikt nettsted eller gjennom enhver annen kanal, utgjør disse et «program»).

VED Å (1) KLIKKE PÅ EN BOKS SOM ANGIR GODKJENNELSE, (2) TILGANG TIL, NEDLASTING ELLER BRUK AV ET PROGRAM, ELLER (3) PÅ ANNEN MÅTE ANGIR DIN GODKJENNELSE AV DENNE PROGRAMAVTALEN, SIER DU JA TIL VILKÅRENE I DENNE PROGRAMAVTALEN OG ALLE GJELDENDE PROGRAMVILKÅR, SLIK DE DEFINERES NEDENFOR (HERETTER KALT «AVTALEN»). HERVED BEKREFTER DU AT DU ER MYNDIG TIL Å INNGÅ AVTALEN. HVIS AVTALEN GODKJENNES PÅ VEGNE AV ET SELSKAP ELLER ANNEN JURIDISK ENHET, ERKLÆRER DEN AKTUELLE PERSONEN AT VEDKOMMENDE HAR FULLMAKT TIL Å BINDE NEVNTE JURIDISKE ENHET OG DETS TILKNYTTEDE SELSKAPER (SOM DEFINERT NEDENFOR) TIL DISSE VILKÅRENE, OG I ET SLIKT TILFELLE HENVISER BETEGNELSENE «DU», «DEG», «DIN», «DITT» OG «DINE» TIL NEVNTE JURIDISKE ENHET OG DENS TILKNYTTEDE SELSKAPER (SOM DEFINERT NEDENFOR). HVIS PERSONEN SOM GODKJENNER DENNE AVTALEN, IKKE HAR SLIK FULLMAKT, ELLER IKKE ER ENIG I DISSE VILKÅRENE, MÅ NEVNTE PERSON IKKE GODKJENNE DENNE AVTALEN OG KAN IKKE BRUKE PROGRAMMET.

Denne avtalen er gyldig mellom deg og Salesforce -parten (som definert nedenfor), på datoen for din godkjennelse  av denne avtalen.

«Salesforce-part» betyr selskapet beskrevet i paragraf 16 («Hvem du inngår avtale med; meddelelser; styrende lov  og jurisdiksjon) nedenfor. 

«Tilknyttet selskap» betyr ethvert foretak som direkte eller indirekte styrer, eller styres av, eller er under felles  styring med det aktuelle foretaket. 

«Kontroll» betyr direkte eller indirekte eierskap eller kontroll av mer enn 50 % av stemmeinteressene i det aktuelle  foretaket.

«Salesforce» betyr Salesforce-parten og dens tilknyttede selskaper.

Tilleggsvilkår kan gjelde med hensyn til særskilte Salesforce-produkter og -tjenester (slik de oppdateres av  Salesforce fra tid til annen, «programvilkårene»). Programvilkårene er tilgjengelig nedenfor, eller i eller gjennom  det gjeldende programmet. I tilfelle konflikt eller inkonsekvens mellom programavtalen og andre programvilkår vil  programvilkårene gjelde i utstrekning av en slik konflikt eller inkonsekvens, utelukkende med hensyn til det gjeldende programmet.

Til tross for det foregående, hvis noen gang et program eller en del av dette er underlagt en separat avtale mellom  deg og Salesforce, styres din bruk av et slikt program eller en slik del av det av den separate avtalen under den tiden,  og ikke av denne programavtalen.

Merk at visse programmer kan være underlagt visse berettigelseskrav og andre betingelser, slik som  registreringskrav, Salesforce-godkjennelse av bestillingsblanketter, og betaling av gjeldende gebyrer. Enhver  rettighet du kan ha under avtalen med hensyn til slike programmer, er underlagt din oppfyllelse av slike krav og  betingelser. Du må ikke gå inn i, laste ned eller bruke noe program med mindre du har godkjent vilkårene i avtalen  og oppfylt alle gjeldende berettigelseskrav og betingelser.

AVTALEN INNEHOLDER EN PÅBUDT BESTEMMELSE OM VOLDGIFT SOM – SLIK DET ANGIS YTTERLIGERE I PARAGRAF 16.4 NEDENFOR – KREVER BRUK AV VOLDGIFT PÅ INDIVIDUELT GRUNNLAG UNDER VISSE OMSTENDIGHETER FOR Å LØSE KONFLIKTER, I STEDET FOR JURYPROSESSER ELLER ANDRE RETTERGANGER, ELLER KLASSESØKSMÅL AV NOEN ART. 

1. Endringer i denne avtalen

Salesforce kan endre programavtalen og ethvert programvilkår ved å publisere en revidert versjon på https://www.salesforce.com/company/program-agreement-norway/ eller et annet aktuelt Salesforce-nettsted, og slike oppdateringer vil være gyldige ved  publisering.

Din bruk av noe program etter endringer i denne programavtalen eller gjeldende programvilkår vil innebære godkjennelse av disse endringene i denne programavtalen og programvilkårene, om relevant. Salesforce kan, når som helst og uten ansvar, justere eller avslutte hele eller del av ethvert program, kreve, justere eller avstå fra gebyrer som kreves for å bruke programmet. Enhver bruk av programmet er på din egen risiko og du må overholde alle gjeldende lover, regler og forskrifter når du gjør det. 

2. Informasjon levert til eller gjennom programmene

Din levering av informasjon, inklusive registreringsinformasjon (som definert nedenfor), til eller gjennom noe program styres av Salesforces personvernerklæring, slik den oppdateres av Salesforce fra tid til annen, for tiden tilgjengelig på https://www.salesforce.com/company/privacy/full_privacy/, («personvernerklæringen») med mindre du har fått presentert en annen personvernerklæring av Salesforce ved registreringstidspunktet, i den utstrekning slik informasjon anses som persondata (som definert i personvernerklæringen eller i den ulike personvernerklæringen presentert av Salesforce ved registreringstidspunktet).
Salesforce kan endre eller erstatte personvernerklæringen som presenteres ved registreringstidspunktet uten nærmere meddelelse. Du kan sjekke regelmessig for oppdateringer, og hvis personvernerklæringen som ble presentert ved registreringstidspunktet, ikke lenger er tilgjengelig, er det denne personvernerklæringen som gjelder. I tillegg kan all informasjon du leverer til eller gjennom programmet, inklusive  registreringsinformasjon, samles inn, overføres til og lagres i USA og/eller andre land hvor Salesforce eller dens tjenesteleverandører virker. Land hvor Salesforce eller dets tjenesteleverandører virker, er tilgjengelig via forespørsel per e-post til  privacy@salesforce.com eller til e-postadressen gitt i personvernerklæringen presentert ved registreringstidspunktet. Du erklærer og garanterer at du vil være ansvarlig for nøyaktigheten, fullstendigheten, kvaliteten og lovligheten i enhver informasjon du gir i forbindelse med ethvert program, inklusive registreringsinformasjon, måten du fikk slik informasjon på, og din bruk av slik informasjon i forbindelse med ethvert program.

Ditt fornavn, etternavn, profilbilde, sted og annen informasjon du gir i forbindelse med et program, inklusive registreringsinformasjon, kan vises offentlig, inklusive på en profilside eller i forbindelse med dine aktiviteter. Noe av informasjonen eller aktivitetene i forbindelse med din bruk av programmer kan vises offentlig eller på annen måte være mulig å se av andre. Din Salesforce-konto og/eller det gjeldende programmet kan gjøre tilgjengelig funksjonalitet som gjør det mulig for deg å administrere visse personverninnstillinger, meddelelser og andre preferanser. Med mindre det ellers er angitt, vil alle slike personverninnstillinger, meddelelser og andre preferanser som er tilgjengelig gjennom programmet, gjelde kun med hensyn til det aktuelle programmet, og vil ikke påvirke dine personverninnstillinger, varslinger eller andre preferanser med hensyn til noe annet program eller andre  aspekter ved din Salesforce-konto. Salesforce kan bruke eller fremlegge din informasjon i samsvar med personvernerklæringen, inklusive (a) å sende deg informasjon, meddelelser, undersøkelser og evalueringer forbundet med et program til dine kontoer hos Salesforce, inklusive per telefon (selv om telefonnummeret er på en nasjonal ikke-ring-liste), e-post, tekst, privatmeddelelsesfunksjonalitet, eller andre måter, i maksimal tillatt utstrekning under gjeldende lover; (b) for markedsføringsformål, inklusive markedsføring til et selskap, partnerskap eller annen enhet som du er tilknyttet («organisasjon»), slik som å kontakte din organisasjon om Salesforce-produkter og -tjenester og  potensielt la organisasjonen få vite om din deltakelse i et program, forenlig med gjeldende lover; (c) for interne forretningsformål, slik som å forbedre Salesforce-produkter og -tjenester ved å forstå bedre hvordan brukere samhandler med programmene; eller (d) for å samle inn ikke-personlig informasjon som Salesforce kan bruke eller  fremlegge til ethvert formål.

3. Etiske regler

De forbudte handlingene og det forbudte materiellet angitt i Salesforces policy for godkjent bruk og eksternvendte tjenester, slik de oppdateres av Salesforce fra tid til annen, for tiden tilgjengelig på https://www.salesforce.com/company/legal/agreements/ («AUP»), er også forbudt med hensyn til programmene. I tillegg, i forbindelse med ethvert program, skal du ikke (og du vil ikke la dine brukere eller tredjeparter): 

 • Skaffe uautorisert tilgang til programmet eller serverne eller nettverkene som brukes til å gjøre programmet tilgjengelig, inklusive ved å hacke eller gjøre uleselig noen del av programmet, eller gjøre brudd på noen krav, prosedyrer eller policy ved slike servere og nettverk.
 • Gripe inn eller forstyrre integriteten til enhver form for informasjon, data, innhold eller annet materiell tilgjengelig i eller gjennom programmet.
 • Reprodusere, endre, tilpasse, oversette, lage sekundære arbeider av, selge, leie, lease, låne, timeshare, distribuere eller på annen måte utnytte noen del av (eller noen bruk av) programmet, bortsett fra der det er uttrykkelig autorisert i de gjeldende programvilkårene eller med separat, spesielt, skriftlig samtykke fra Salesforce.
 • Ramme inn, speile noen del av programmet, eller på annen måte innlemme noen del av programmet i et produkt  eller en tjeneste, bortsett fra der det er uttrykkelig autorisert i de gjeldende programvilkårene eller med separat  spesielt skriftlig samtykke fra Salesforce.
 • Systematisk laste ned og lagre noe informasjon, data, innhold eller annet materiell tilgjengelig i eller gjennom programmet, bortsett fra der det er nødvendig for å bruke det gjeldende programmet eller slik det er uttrykkelig autorisert i de gjeldende programvilkårene eller med separat, spesielt, skriftlig samtykke fra Salesforce.
 • Bruke noen robot, edderkopp, nettstedsøk-/-henteapp eller annen manuell eller automatisk enhet for å hente,  indeksere, «skrape», «dataminere» eller på annen måte samle informasjon, data, innhold eller annet materiell tilgjengelig i eller gjennom programmet, eller reprodusere eller omgå navigasjonsstrukturen eller presentasjonen av programmet, uten uttrykkelig forutgående skriftlig samtykke fra Salesforce.
 • Feilaktig erklære eller antyde at du er tilknyttet Salesforce eller en annen person.
 • Gå inn i eller bruke et program hvis du er en direktekonkurrent av Salesforce, eller få tilgang eller bruke programmet til konkurrerende formål, inklusive å bygge konkurrerende produkter eller tjenester, eller et produkt eller en tjeneste som bruker lignende ideer, karakteristikker, funksjoner eller grafikk som et program, eller med hensikt å kjøre en referansetest eller på annen måte kontrollere programmets tilgjengelighet, ytelse eller funksjonalitet.
 • Bruke noen del av noe program til noe formål, inklusive å kopiere noen del av et program, bruke noen del av et program til din interne forretningsvirksomhet, i produksjonsøyemed eller til kommersielle formål (inklusive  bruk i forbindelse med reklame eller annen kommersiell tillokking), eller gjøre tilgjengelig til en tredjepart en del av programmet, bortsett fra slik det uttrykkelig autoriseres i de gjeldende programvilkårene eller i en separat avtale mellom deg og Salesforce, eller med separat, spesielt, skriftlig samtykke fra Salesforce.

Du er ansvarlig for å skaffe, opprettholde og betale for all maskinvare og all telekommunikasjon og andre produkter eller tjenester som er nødvendige for å bruke programmene. I tillegg må du huske at du i forbindelse med et program kan gi informasjon, data, innhold eller annet materiell til et variert og internasjonalt publikum. Saker som ikke virker støtende eller på annen måte upassende, kan virke slik for andre. Du må behandle (og sørge for at dine brukere og tredjeparter behandler) andre brukere av programmet med høflighet og respekt.

4. Konfidensiell informasjon

Salesforce kan betro deg med informasjon, data, innhold eller annet materiell som ikke allerede er i den offentlige sfæren («konfidensiell informasjon»). Du må i all uendelighet opprettholde konfidensialiteten i all konfidensiell informasjon du fikk kjennskap til under avtalen, og du må ikke dele eller på annen måte gjøre tilgjengelig for tredjepart, direkte eller indirekte, konfidensiell informasjon uten forutgående skriftlig godkjennelse fra Salesforce. Du må ikke dele selskaps- eller finanshemmeligheter eller diskutere rykter eller spekulere om Salesforce. Du må ikke foreta omvendt utvikling, dekonstruere eller dekompilere programvare eller materielle objekter som omfatter konfidensiell informasjon.

Du må bruke den samme graden av ansvar for å beskytte konfidensiell informasjon som du bruker til å beskytte din eller din organisasjons konfidensielle informasjon av lignende beskaffenhet eller sensitivitet, men ikke mindre enn  rimelig ansvar under omstendighetene. Du må ikke bruke noen konfidensiell informasjon bortsett fra i den hensikt å oppfylle dine forpliktelser under avtalen, eller som på annen måte beskrevet i de gjeldende programvilkårene. Du kan dele konfidensiell informasjon kun med dine ansatte og leverandører som trenger å kjenne til slik konfidensiell  informasjon som del av slik autorisert bruk, og som er bundet skriftlig til konfidensialitetsbegrensninger som ikke er mindre restriktive enn dem angitt i denne avtalen. Enhver handling eller utelatelse av enhver leverandør engasjert av  deg, eller for klarhets skyld, av noen av dine ansatte eller annet personale, som ville være et brudd på avtalen (inklusive denne paragrafen), vil anses å være et brudd på avtalen av deg.

Du godkjenner at Salesforce skal være den eneste og eksklusive eieren av dets konfidensielle informasjon og avledninger (som definert nedenfor) av denne, enten opprettet av Salesforce, deg eller en tredjepart, og ingen lisens eller andre rettigheter til slik konfidensiell informasjon eller avledninger gis eller antydes under avtalen. «Avledninger» betyr (i) for opphavsrettsbart eller opphavsrettssikret materiell: oversettelse, utdrag, revisjon eller annen form som et eksisterende verk kan omarbeides, forvandles eller tilpasses til; (ii) for patenterbart eller patentert materiell: forbedring av dette eller endring av dette; eller (iii) for bedriftshemmelig materiell: nytt materiell avledet  fra slikt bedriftshemmelig materiell, inklusive nytt materiell som kan være beskyttet av opphavsrett, patent og/eller bedriftshemmelighet. Ved utløp eller oppsigelse av avtalen eller de gjeldende programvilkårene (eller dine rettigheter med hensyn til den gjeldende autoriserte bruken av slik konfidensiell informasjon) (eller dine rettigheter med hensyn til den gjeldende berettigelsesutnevnelsen, for lærings- og sertifiseringsprogrammer) må du returnere  eller ødelegge (etter Salesforces valg) alt materiell som omfatter konfidensiell informasjon.

Du erkjenner at et brudd på denne bestemmelsen vil resultere i uopprettelig og fortsettende skade hvor det ikke vil være noen adekvat kompensasjon gjennom lov, og at Salesforce skal være berettiget til namsrettskjennelse og/eller en dom på spesifikk utførelse, uten krav til å stille sikkerhet, og til slik annen kompensasjon som vil være egnet (inklusive pengemessig erstatning hvis hensiktsmessig). 

5. Registrering; brukernavn og passord

5.1.Salesforce-konto. Du kan behøve å registrere deg for å bruke hele eller deler av et program. Salesforce kan avvise, eller kreve at du endrer, påloggingsdetaljer eller annen informasjon som du gir i registreringen (heretter kalt «registreringsinformasjon»). Dine påloggingsdetaljer er kun for din personlige bruk må oppbevares konfidensielt. Du, og ikke Salesforce, er ansvarlig for enhver bruk eller misbruk av dine påloggingsdetaljer og alle aktiviteter som oppstår fra en konto som er levert av Salesforce («Salesforce-konto») og som du har. Du må bruke rimelige anstrengelser for å opprettholde konfidensialiteten i og hindre uautorisert bruk av – og du må umiddelbart kontakte Salesforce om konfidensialitetsbrudd eller uautorisert bruk av – dine påloggingsdetaljer eller din Salesforce-konto. Salesforce anser enhver Salesforce-konto med samme e-postadresse, telefonnummer eller annen unik identifikator, som verifisert av Salesforce i henhold til deres prosedyrer, å tilhøre den samme brukeren. Hvis du har registrert å  bruke flere enn ett program (eller hvis du etterpå registrerer bruk av tilleggsprogrammer), kan Salesforce automatisk  og ugjenkallelig slå sammen alle dine Salesforce-kontoer til én Salesforce-konto (inklusive kombinasjon av din registreringsinformasjon, profiler og andre kontodata), eller kreve at du bruker konsekvent registreringsinformasjon på alle disse kontoene. Når dine Salesforce-kontoer er sammenslått, vil påloggingsdetaljene for en av Salesforce kontoene gi deg tilgang til den sammenslåtte kontoen. I tillegg, hvis du ikke har en eksisterende Salesforce-konto og registrerer deg for et program (inklusive bruk av et program eller for å besøke et program, slik som Dreamforce), kan din registreringsinformasjon automatisk brukes av Salesforce til å opprette en Salesforce-konto for deg, og Salesforce kan kreve at du bruker en slik Salesforce-konto for andre programmer. Følgelig kan også kansellering eller avslutning av Salesforce-kontoen for ett program, eller avstenging eller avslutning av din bruk av ett program, resultere i avstenging eller avslutting av din bruk av et annet program eller alle programmer. 

5.2.  Salesforce-kontoer administrert av andre Hvis din Salesforce-konto er forbundet med en brukerkonto  for Salesforce-pålogging som administreres av din arbeidsgiver eller en tredjepart, (a) kan vi dele informasjon  forbundet med din programaktivitet med din arbeidsgivers eller tredjeparts kontoadministrator, (b) kan tilleggsvilkår  gjelde for din bruk av det gjeldende programmet, og (c) din administrator kan ha mulighet til tilgang (inklusive til å  se eller endre din profil eller registreringsinformasjon) eller deaktivering av din Salesforce-konto uten involvering  fra Salesforce.

6. Innsendelser

Du og andre brukere av et program kan ha mulighet til å gjøre viss informasjon, visse data, visst innhold eller annet materiell, inklusive evalueringer, gjennomganger, innlegg, kommentarer og annet innhold, bilder og dokumenter som er brukergenerert, tilgjengelig gjennom eller i forbindelse med programmet (heretter kalt «innsendelse»), inklusive profilsider eller på programmets interaktive produkter eller tjenester, slik som oppslagstavler og andre  fora, og chatting, kommentarer og annen meldingsfunksjonalitet. Innsendelser reflekterer kun meningene til brukeren som gjorde innsendelsen tilgjengelig, og ikke meningene til Salesforce, uansett om brukeren er tilknyttet Salesforce, og kan inneholde eller innebære tredjepartsmateriell (som definert nedenfor). Alle innsendelser gjort tilgjengelig gjennom en oppslagstavle eller et forum i respons til publiserte spørsmål, eller som på annen måte utgir seg for å svare på spørsmål, inklusive spørsmål om Salesforce eller programmer, gjøres tilgjengelig kun for din allmenne kjennskap, og skal aldri anses som pålitelige svar på dine spesifikke spørsmål (selv om et svar er markert  som et «beste» svar eller med lignende kvalifikasjoner). Du bør alltid kontakte Salesforces brukerstøtte for svar på dine spesifikke spørsmål. Salesforce har ingen kontroll over innsendelser, og er ikke ansvarlig for bruk eller misbruk  (inklusive distribusjon) av noen tredjepart av innsendelser. Innsendelser er ikke konfidensiell informasjon og du  erkjenner at Salesforce ikke har noen kontroll over den utstrekning som en innsendelse kan brukes av en tredjepart  idet innsendelsen publiseres eller vises. DU MÅ IKKE GJØRE PERSONDATA (INKLUSIVE DINE PERSONDATA OG PERSONDATA TIL EN ANNEN PERSON) OFFENTLIG TILGJENGELIG GJENNOM ET PROGRAM (BORTSETT, FOR KLARHETS SKYLD, FRA DINE PERSONDATA SOM DU GJØR TILGJENGELIG I REGISTRERINGSINFORMASJONSFELTER GITT AV SALESFORCE OG SOM KREVER SLIKE PERSONDATA). UTEN Å BEGRENSE FOREGÅENDE ER DU ANSVARLIG FOR ALLE PERSONDATA SOM DU GJØR TILGJENGELIG GJENNOM ET PROGRAM, OG HVIS DU GJØR
PERSONDATA ELLER ANNEN INFORMASJON OFFENTLIG TILGJENGELIG GJENNOM ET PROGRAM, GJØR DU DET PÅ EGEN RISIKO. 

7. Lisenser

7.1. Innsendelser. Bortsett fra hvis det på annen måte uttrykkelig fremstilles i de gjeldende programvilkårene, beholder du eierskapet til dine innsendelser, og for hver slik innsendelse gir du herved Salesforce, i den maksimaleutstrekning som tillates under gjeldende lov, en verdensomfattende, royaltyfri, fullt betalt, ikke-eksklusiv, vedvarende, ugjenkallelig, overførbar og fullstendig underlisensierbar (gjennom flere sjikt) lisens, uten tilleggshensyn til deg eller annen tredjepart, til å reprodusere, distribuere, utføre og vise (offentlig eller på annen  måte), skape avledede arbeider av, tilpasse, modifisere og på annen måte bruke, analysere og utnytte slik  innsendelse, i et hvilket som helst format eller medium som er kjent på nåværende tidspunkt eller som senere  utvikles, og i enhver hensikt (inklusive markedsføring eller salgsfremmende formål, slik som anbefalinger). 

7.2. Tilbakemelding. Hvis du gir eller på annen måte gjør tilgjengelig for Salesforce forslag,  forbedringsforespørsler, anbefalinger, rettelser eller annen tilbakemelding («tilbakemelding»), enten forbundet med et program eller på annen måte, vil vilkårene i denne avtalen som gjelder for innsendelser (inklusive paragraf 7.1,  7.2, 8 og 14 i denne programavtalen), også gjelde for slik tilbakemelding, og herved erkjenner og godkjenner du at slik tilbakemelding ikke er konfidensiell, og at din levering av slik tilbakemelding er frivillig, uoppfordret og uten  begrensning, og ikke setter Salesforce under noen betrodd eller annen forpliktelse.

7.3. Nødvendige rettigheter; fraskrivelse. Du erklærer og garanterer at du har alle rettigheter som er  nødvendig for å lisensiere lisensene bevilget i denne avtalen, inklusive i paragraf 7, og at dine innsendelser, og din levering av innsendelser i forbindelse med et program, er fullstendige og nøyaktige, og ikke er bedragerske, rettstridige eller på annen måte i strid med gjeldende lov eller rettighet til en tredjepart. I den maksimale utstrekning tillatt under gjeldende lov fraskriver du deg videre alle «moralske rettigheter» eller andre rettigheter med hensyn til tilskrivelse av forfatterskap eller integritet av materiell angående hver innsendelse, som du kan ha under gjeldende lov under en juridisk teori. 

8. Innholds- og bruksdata

Salesforce kan overvåke, evaluere, endre eller fjerne innsendelser, inklusive for å overholde noen av vilkårene i Digital Millennium Copyright Act, EUs e-handelsdirektiv 2000/30/EC og andre lover vedrørende fjerning eller tilgangsbegrensning av innhold. I tillegg, i den utstrekning det tillates etter gjeldende lover, kan Salesforce spore eller analysere din tilgang til eller bruk av et hvilket som helst program, og kan bruke og dele med hvem som helst  (inklusive tredjeparter, slik som en administrator i en organisasjon hvis din Salesforce-konto er tildelt deg av en organisasjon) informasjon angående din tilgang til og bruk av et program, og omstendighetene rundt slik tilgang og bruk, av en hvilken som helst grunn eller hensikt (inkludert for diagnostiske eller markedsføringsformål), bortsett fra i den utstrekning som er fremsatt på annen måte i personvernerklæringen. 

9. Eiendomsrettigheter

9.1. Programmer. Avhengig av de begrensede rettighetene uttrykkelig gitt herunder forbeholder Salesforce, dets lisensgivere og innholdsleverandører seg alle sine rettigheter, eiendomsrett og eierinteresse i og for tjenestene og innholdet, inklusive alle deres relaterte immaterielle rettigheter. Ingen rettigheter bevilges til deg herunder annet enn slik det uttrykkelig fremsettes heri. 

9.2. Varemerker. Du kan ikke bruke noe handelsnavn, varemerke, servicemerke eller logo (slik som  SALESFORCE, SALESFORCE.COM, Salesforce-logoen, Salesforce-karakterlogoer, f.eks. Astro og Codey, FORCE, DREAMFORCE, LIGHTNING, TRAILHEAD, «ingen programvare»-logoen, APPEXCHANGE, APEX  og CHATTER) tilhørende Salesforce på noen måte uten uttrykkelig forutgående skriftlig tillatelse fra Salesforce, og all slik tillatt bruk vil være underlagt Salesforce-retningslinjene for bruk av varemerke og opphavsrett, slik de oppdateres fra tid til annen, for tiden tilgjengelig på  https://www.salesforce.com/content/dam/web/en_us/www/documents/legal/Terms%20of%20Service/salesforce-trademark-usage-guidelines.pdfRetningslinjer for bruk av varemerke og opphavsrett») og andre retningslinjer for bruk av varemerker og opphavsrett gitt til deg fra Salesforce. Alle handelsnavn, varemerker, servicemerker og logoer i eller tilgjengelig gjennom et program som ikke eies av Salesforce, er eiendommen til sine respektive eiere. Ikke noe i avtalen og ikke noe i, eller tilgjengelig gjennom, et program skal oppfattes som bevilgning av en rettighet til å bruke et handelsnavn, varemerke, servicemerke eller en logo uten forutgående uttrykkelig skriftlig samtykke fra dets eier. Du må ikke legge inn anbud på eller kjøpe nøkkelord som er Salesforces varemerke, servicemerke eller logo i en nøkkelordreklametjeneste (slik som Google AdWords) bortsett fra med forutgående skriftlig samtykke fra Salesforce.

10. Tredjepartsmateriell; lenker

Programfunksjonalitet kan gjøre tilgang tilgjengelig til produkter, tjenester, informasjon, data, innhold og annet materiell gjort tilgjengelig av eller på vegne av tredjeparter, inklusive innsendelser («tredjepartsmateriell»), eller tillate ruting eller overføring av tredjepartsmateriell, inklusive via lenker. Ved å bruke slik funksjonalitet dirigerer du Salesforce til å ha tilgang til, rute og overføre til deg gjeldende tredjepartsmateriell. I tillegg kan din installasjon av og annen bruk av tredjepartsmateriell resultere i overføring av din informasjon, dine data, ditt innhold eller annet materiell utenfor Salesforces systemer, eller på annen måte resultere i tredjepartstilgang til eller bruk av din informasjon, dine data, ditt innhold eller annet materiell. Salesforce hverken kontrollerer eller bifaller, ei heller er Salesforce ansvarlig for, tredjepartsmateriell, inklusive dets nøyaktighet, gyldighet, aktualitet, fullstendighet, pålitelighet, integritet, kvalitet, lovlighet, nytte eller sikkerhet, eller andre immaterielle rettigheter. Noe tredjepartsmateriell kan blant annet være unøyaktig, villedende eller bedragersk. Ikke noe i avtalen skal anses å være en representasjon eller garanti fra Salesforce med hensyn til tredjepartsmateriell. Salesforce har ingen forpliktelse til å overvåke tredjepartsmateriell, og de kan blokkere eller deaktivere tilgang til tredjepartsmateriell (helt eller delvis)  gjennom et program når som helst. I tillegg medfører ikke tilgjengeligheten av tredjepartsmateriell gjennom et program bifall fra Salesforce, eller tilknytning til noen leverandør av slikt tredjepartsmateriell, ei heller skaper det et juridisk forhold mellom deg og en slik leverandør.

DIN BRUK AV TREDJEPARTSMATERIELL ER PÅ EGEN RISIKO OG ER UNDERLAGT ALLE TILLEGGSVILKÅR, BETINGELSER OG RETNINGSLINJER SOM GJELDER FOR SLIKT TREDJEPARTSMATERIELL (SLIK SOM BRUKSVILKÅR ELLER RETNINGSLINJER FOR PERSONVERN HOS LEVERANDØRENE AV SLIKT TREDJEPARTSMATERIELL). 

11. Kampanjer

Lotterier, konkurranser, tombola, undersøkelser eller lignende kampanjer (heretter kalt «kampanjer») som er tilgjengelig i eller gjennom programmet, kan styres av regler som er separate fra avtalen. Hvis du deltar i kampanjer, ber vi deg gå gjennom de gjeldende reglene så vel som personvernerklæringen. I den utstrekning det er konflikt eller inkonsekvens mellom avtalen og kampanjeregler, vil kampanjereglene gjelde.

12. Fraskrivelse av produktgarantier og betingelser

SALESFORCE GIR INGEN ERKLÆRINGER, GARANTIER ELLER BETINGELSER AV NOE SLAG, ENTEN UTTRYKKELIG, ANTYDET, LOVBESTEMT ELLER PÅ ANNEN MÅTE, OG SALESFORCE FRASIER SEG SPESIFIKT ALLE ERKLÆRINGER, GARANTIER OG BETINGELSER, ENTEN UTTRYKKELIG, ANTYDET, ELLER PÅ ANNEN MÅTE, INKLUSIVE ANTYDET GARANTI ELLER BETINGELSE OM SALGBARHET, TILFREDSSTILLENDE KVALITET, EGNETHET FOR ET SPESIELT FORMÅL ELLER UKRENKELIGHET, I DEN MAKSIMALE UTSTREKNING TILLATT UNDER GJELDENDE LOV. PROGRAMMENE OG TREDJEPARTSMATERIELLET GJØRES TILGJENGELIG FOR DEG UTEN NOEN FORM FOR GARANTI. SALESFORCE FRASKRIVER SEG ALT ANSVAR OG ALLE ERSTATNINGSFORPLIKTELSER FOR FORTRED ELLER SKADE FORÅRSAKET AV TREDJEPARTS VERTSLEVERANDØRER. ALLE FRASKRIVELSER AV NOE SLAG (INKLUSIVE I DENNE PARAGRAFEN OG ELLERS I AVTALEN) GJØRES TIL FORDEL FOR SALESFORCE, DETS OG DERES RESPEKTIVE AKSJONÆRER, DIREKTØRER, SJEFER, ANSATTE, TILKNYTTEDE SELSKAPER, AGENTER, REPRESENTANTER, LISENSGIVERE, LEVERANDØRER OG TJENESTELEVERANDØRER (SAMLET, SAMMEN MED SALESFORCE, OG DERES RESPEKTIVE ETTERFØLGERE OG STEDFORTREDERE, «SALESFORCE-TILKNYTTEDE PARTER»).

Selv om Salesforce prøver å opprettholde aktualitet, integritet og sikkerhet i sine programmer, garanterer de ikke at et program er eller vil være oppdatert, komplett, riktig eller sikkert, eller at tilgang til programmer vil være uforstyrret. Programmene kan inneholde unøyaktigheter, feil og materiell som bryter eller er i konflikt med avtalen. Tredjeparter kan også gjøre uautoriserte endringer i programmene. 

13. Ansvarsbegrensning

BORTSETT FRA SLIK DET ELLERS FREMSTILLES I DE GJELDENDE PROGRAMVILKÅRENE, SKAL IKKE I NOE TILFELLE DET MAKSIMALE KOLLEKTIVE ANSVARET TIL ALLE SALESFORCE TILKNYTTEDE PARTER, SOM OPPSTÅR FRA ELLER ER FORBUNDET MED AVTALEN ELLER PROGRAMMENE, OVERSTIGE TI AMERIKANSKE DOLLAR ($ 10,00). DEN OVENNEVNTE BEGRENSNINGEN GJELDER UANSETT OM EN SAK GJELDER KONTRAKT ELLER ERSTATNING OG UTEN HENSYN TIL ANSVARSTEORIEN. IKKE I NOE TILFELLE SKAL EN SALESFORCE-TILKNYTTET PART HA ANSVAR SOM OPPSTÅR FRA, ELLER ER FORBUNDET MED, AVTALEN, FOR TAPT FORTJENESTE, INNTEKT, GOODWILL, ELLER INDIREKTE, SPESIELL, TILFELDIG, DERAV FØLGENDE, DEKNINGS-, AVBRUDDS- ELLER STRAFFEERSTATNING, UANSETT OM EN SAK GJELDER KONTRAKT ELLER ERSTATNING OG UTEN HENSYN TIL ANSVARSTEORIEN, SELV OM EN SALESFORCE FORBUNDET PART ER BLITT MEDDELT OM MULIGHETEN FOR SLIK ERSTATNING ELLER HVIS EN KOMPENSASJON PÅ ANNEN MÅTE MISLYKKES I SIN VESENTLIGE HENSIKT. DEN OVENNEVNTE FRASKRIVELSEN VIL IKKE GJELDE I DEN UTSTREKNING DET ER FORBUDT GJENNOM LOVEN. 

UTEN Å BEGRENSE OVENNEVNTE OG I MAKSIMAL UTSTREKNING TILLATT UNDER GJELDENDE LOV (A) SKAL INGEN SALESFORCE-FORBUNDET PART VÆRE ANSVARLIG FOR ERSTATNING AV NOEN ART SOM ER ET RESULTAT AV BETJENINGEN AV ELLER TILVEIEBRINGELSEN AV, ELLER DIN BRUK AV ELLER MANGLENDE EVNE TIL Å BRUKE, ET PROGRAM ELLER TREDJEPARTSMATERIELL, INKLUSIVE FRA VIRUS, ORMER, TROJANSKE HESTER, PÅSKEEGG, TIDSINNSTILTE BOMBER, SPIONPROGRAMMER ELLER LIGNENDE DATAMASKINKODE, FILER ELLER PROGRAMMER SOM KAN OVERFØRES I FORBINDELSE MED DETTE; OG (B) DIN ENESTE OG UTELUKKENDE KOMPENSASJON FOR MISNØYE MED ET PROGRAM ELLER TREDJEPARTSMATERIELL ER Å SLUTTE Å BRUKE DET GJELDENDE PROGRAMMET ELLER TREDJEPARTSMATERIELLET.

ALLE ANSVARSBEGRENSNINGER AV NOEN ART (INKLUSIVE I DENNE PARAGRAFEN OG ELLERS I AVTALEN) GJØRES TIL FORDEL FOR HVER SALESFORCE-TILKNYTTET PART. 

14. Erstatning

I den maksimale utstrekning tillatt under gjeldende lov vil du forsvare Salesforce-tilknyttet part mot krav, fordring, rettssak eller prosess reist mot en Salesforce-tilknyttet part av en tredjepart som oppstår fra eller er forbundet med (a) din bruk av, eller aktiviteter i forbindelse med, programmene inklusive alle innsendelser), og/eller (b) ethvert  brudd eller påstått brudd på avtalen av deg («krav mot Salesforce»); og du vil holde skadesløs slik Salesforce tilknyttet part fra skadeserstatning, advokathonorarer og kostnader som til slutt idømmes slik Salesforce-tilknyttet part som et resultat av, eller for ethvert beløp betalt av slik Salesforce-tilknyttet part under et forlik godkjent av deg  skriftlig, om et krav mot Salesforce, forutsatt at gjeldende Salesforce-tilknyttet part (i) umiddelbart gir deg skriftlig meddelelse om krav mot Salesforce, (ii) gir deg over forsvaret og forliket i kravet mot Salesforce (bortsett fra at du ikke kan avgjøre noe krav mot Salesforce med mindre det betingelsesløst løser hver gjeldende Salesforce-tilknyttet part fra alt ansvar), og (iii) gir deg rimelig assistanse, på din bekostning. 

15. Tid; oppsigelse

Programavtalen og alle programvilkår vil fortsette til de sies opp, bortsett fra hvor det spesifiseres noe annet i de gjeldende programvilkårene. Salesforce kan si opp eller suspendere din bruk av et program, en del av et program, eller alle programmer når som helst og uten nærmere meddelelse. Umiddelbart etter slik oppsigelse eller suspensjon vil din rett til å bruke gjeldende programmer eller del av slike programmer permanent eller midlertidig opphøre (etter relevans), og Salesforce kan deaktivere eller slette dine påloggingsdetaljer og konto, og all tilknyttet  informasjon, alle data, alt innhold eller annet materiell, uten noen forpliktelse til å gi ytterligere tilgang til dette materiellet. Hvis Salesforce-parten sier opp din rett til å bruke programmet, vil dine gjeldende programvilkår  avsluttes, med mindre programvilkårene også gjelder for din bruk av et annet program, og i så fall vil disse  programvilkårene forbli gjeldende ene og alene med hensyn til det andre programmet. Du kan si opp din bruk av  ethvert program når som helst. For å be om at vi sletter din Salesforce-konto, kan du ta kontakt med Salesforce brukerstøtte eller følge gjeldende instruksjoner tilgjengelig på eller gjennom et program eller gitt av Salesforce skriftlig. Merk at sletting av din Salesforce-konto ikke nødvendigvis resulterer i sletting av all informasjon forbundet med din Salesforce-konto.
Hvis Salesforce-parten sier opp programavtalen, vil alle programvilkårene og dine rettigheter med hensyn til alle programmer automatisk opphøre. Paragraf 2–3, 5.2 og 6–19 i denne programavtalen vil overleve dens oppsigelse, i tillegg til enhver bestemmelse i programvilkårene som overlever, slik det fremlegges i programvilkårene.

16. Hvem du inngår avtale med; meddelelser; styrende lov og jurisdiksjon

16.1. Generelt. Salesforce-parten som inngår denne avtalen, adressen hvor du skal rette meddelelser under denne avtalen, loven som vil gjelde i en eventuell konflikt eller rettssak som oppstår fra eller i forbindelse med avtalen, og, med mindre paragraf 16.4 nedenfor gjelder for deg, domstolene som har jurisdiksjon over en slik konflikt eller rettssak, avhengig av hvor du er bosatt. Hvis en bestillingsblankett, faktura eller kvittering er blitt ustedet til deg med hensyn til et program av et annet Salesforce-tilknyttet selskap enn Salesforce-parten, skal det Salesforce-tilknyttede  selskapet anses som Salesforce-parten i denne avtalen når det gjelder det aktuelle programmet, og godkjenner å være bundet av vilkårene i denne avtalen som om den var en opprinnelig part i denne. Enhver versjon av avtalen gjort tilgjengelig for deg på et annet språk enn engelsk er kun for din bekvemmelighet, og du bekrefter og godkjenner at den engelske versjonen av avtalen som for tiden er tilgjengelig på https://www.salesforce.com/company/program-agreement-norway/, er den juridisk bindende versjonen av avtalen. Uansett ovennevnte, og hvis du herved bekrefter og godkjenner at hvis den engelske versjonen av avtalen anses av en domstol i en kompetent jurisdiksjon å være ikke-rettskraftig, skal den gjeldende oversatte versjonen av avtalen (som defineres nedenfor) være den juridisk bindende versjonen av denne avtalen.
Hvis du er bosatt i: Salesforce-foretaket som inngår avtalen, er: Meddelelser til Salesforce skal adresseres til: Styrende lov er: Med mindre
paragraf 16.4
gjelder, vil 
domstoler med 
eksklusiv
 jurisdiksjon være:
En oversatt versjon av avtalen på 
språket  
spesifisert 
nedenfor er tilgjengelig  på:
De forente stater, Mexico eller et land i Sentral- eller Sør Amerika eller  
Karibia
salesforce.com, inc., et Delaware-selskap Salesforce Tower, 415  
Mission Street, 3rd Floor, San Francisco, California, 94105, USA, attn: VP,  
Worldwide Sales Operations, med en kopi til attn: General Counsel.
California og styrende amerikansk føderal lov San Francisco, California, U.S.A. https://www.salesforce.com/company/program-agreement/ (engelsk)
Brasil Salesforce Tecnologia Ltda. Av. Jornalista Roberto Marinho, 85, 14º Andar - Cidade Monções, CEP  04576-010 São Paulo - SP Brazil São Paulo, SP, Brazil https://www.salesforce.com/br/company/program-agreement/ (portugisisk)
Canada salesforce.com Canada Corporation, a Nova Scotia corporation Salesforce Tower, 415 Mission Street, 3rd Floor, San Francisco, California, 94105, U.S.A., attn: VP, Worldwide Sales Operations, med en kopi til attn:  General Counsel. Ontarioog styrende kanadisk føderal lov Toronto, Ontario, Canada https://www.salesforce.com/fr/company/program-agreement/ (på  fransk)
Frankrike salesforce.com France, et fransk S.A.S-selskap med en aksjekapital på 37 000  €, registrert hos det franske  
handelsregisteret under nummer 483 993 226 RCS Paris. Registrert kontor: 3  Avenue Octave Gréard, 75007 Paris, Frankrike
Salesforce.com Sarl, Route de la Longeraie 9, Morges, 1110, Sveits, attn: Director,  
EMEA Sales Operations, med en kopi til attn.: Legal Department - Service  
Juridique, 3 Avenue Octave  Gréard, 75007 Paris,Frankrike.
Frankrike Paris,  
Frankrike
https://www.salesforce.com/fr/company/program-agreement/ (på  fransk)
Tyskland salesforce.com Germany GmbH, et aksjeselskap, etablert i Tyskland Salesforce.com Sarl, Route de la Longeraie 9, Morges, 1110, Sveits, attn: Director,  
EMEA Sales Operations, med en kopi til attn.: Legal Department - Erika-Mann Strasse 31-37, 80636  
München, Tyskland.
Tyskland München,  
Tyskland
https://www.salesforce.com/de/company/program-agreement/ (tysk)
Italia Salesforce.com Italy S.r.l., et italiensk aksjeselskap  som har sin registrerte adresse på Piazza Filippo Meda 5, 20121 Milan (MI), VAT / skattekode n. 04959160963 Salesforce.com Sarl, Route de la Longeraie 9, Morges, 1110, Sveits, attn: Director,  
EMEA Sales Operations, med en kopi til attn.: Legal Department
Italia Milano,  
Italia


https://www.salesforce.com/it/company/program-agreement/ (italiensk)
Spania Salesforce Systems Spain, S.L.U., et aksjeselskap etablert i Spania Salesforce.com Sarl, Route de la Longeraie 9, Morges, 1110, Sveits, attn: Director,  
EMEA Sales Operations, med en kopi til attn.: Legal Department - Paseo de la Castellana 79, Madrid,  
28046, Spania
Spania Madrid,  
Spania
https://www.salesforce.com/es/company/program-agreement/ (spansk)
Storbritannia Salesforce UK Limited (f/k/a salesforce.com  
EMEA Limited), et  
aksjeselskap etablert i England
Salesforce.com Sarl, Route de la Longeraie 9, Morges, 1110, Sveits, attn: Director,  
EMEA Sales Operations, med en kopi til attn.: Legal Department, Salesforce UK  Limited (f/k/a  
salesforce.com EMEA  
Limited),Floor 26 Salesforce Tower, 110  Bishopsgate, London, EC2N 4AY, Storbritannia.
England London, England https://www.salesforce.com/uk/company/program-agreement/ (engelsk)
Et land i Europa,  Midtøsten eller  
Afrika, bortsett fra  Frankrike,  
Tyskland, Italia,  Spania og  
Storbritannia
SFDC Ireland Limited, et aksjeselskap etablert i Irland Salesforce.com Sarl, Route de la Longeraie 9, Morges, 1110, Sveits, attn: Director,  
EMEA Sales Operations, med en kopi til attn.: Legal Department - 3rd and 4th Floor, 1 Central Park Block G, Central Park,  
Leopardstown, Dublin 18, Irland
England London, England https://www.salesforce.com/fr/company/program-agreement/ (fransk)

https://www.salesforce.com/de/company/program-agreement/ (tysk)

https://www.salesforce.com/br/company/program-agreement/ (portugisisk)

https://www.salesforce.com/es/company/program-agreement/ (spansk)
Japan Kabushiki Kaisha Salesforce.com, et japansk selskap JP Tower 12F, 2-7-2  
Marunouchi, Chiyoda-ku, Tokyo 100- 7012, Japan, attn: Senior Director, Japan Sales Operations, med en kopi til attn: General Counsel.
Japan Tokyo, Japan https://www.salesforce.com/jp/company/program-agreement/ (japansk)
Et land
i Asia eller  Stillehavsregionen,  bortsett
fra Japan,  Australia eller
New Zealand
Salesforce.com Singapore Pte Ltd, et aksjeselskap i Singapore 5 Temasek
Boulevard #13-01, Suntec Tower 5, Singapore,  
038985, attn: Director, APAC Sales Operations, med en kopi til attn: General Counsel.
Singapore Singapore https://www.salesforce.com/cn/company/program-agreement/ (Forenklet kinesisk)

https://www.salesforce.com/tw/company/program-agreement/ (Tradisjonell kinesisk)

https://www.salesforce.com/kr/company/program-agreement/ (koreansk)

https://www.salesforce.com/th/company/program-agreement/ (Thai)
Australia eller
New Zealand
SFDC
Australia Pty Ltd
201 Sussex Street, Darling Park Tower 3, Level 12, Sydney NSW 2000, attn: Senior Director, Finance med en kopi til attn: General Counsel. New South Wales, Australia New South Wales, Australia I/A

16.2. Meddelelser. Bortsett fra slik det ellers fremsettes i denne avtalen, skal alle meddelelser til Salesforce som kreves eller er tillatt under avtalen, være skriftlige til den gjeldende adressen i paragraf 16.1 ovenfor, og vil være gyldig ved: (a) personlig leveranse; eller (b) den andre virkedagen etter postlegging, (c) bortsett fra meddelelser om oppsigelse eller et erstatningskrav («juridiske meddelelser»), som vil være gyldige kun ved leveranse i henhold til underparagraf (a) eller (b) og tydelig identifisert som juridiske meddelelser. Meddelelser til deg kan bli gitt på enhver rimelig måte, inklusive innenfor gjeldende program eller på nettstedet for gjeldende program, eller e-post eller vanlig post. 

16.3. Styrende lov og jurisdiksjon. Unntatt slik som fremsatt i paragraf 16.5 nedenfor godkjenner hver part at avtalen skal styres av den gjeldende loven som fremsettes i paragraf 16.1 ovenfor, uten hensyn til valg eller lovkonfliktregler, eller United Nations Convention on the International Sale of Goods, og hver part samtykker også til den eksklusive jurisdiksjonen til de gjeldende domstolene fremsatt i paragraf 16.1 ovenfor, underkaster seg den personlige jurisdiksjonen til slike domstoler, og gir avkall på ethvert forsvar basert på rettssted og ubeleilig rettsinstans

16.4. VOLDGIFT. HVIS DU ER BOSATT I USA OG IKKE ER UNDERLAGT NOEN ANNEN BESTEMMELSE OM KONFLIKTBESLUTNING I EN HOVEDABONNEMENTSAVTALE, ANNET ENN EN UTVIKLERHOVEDABONNEMENTSAVTALE, MELLOM DEG OG SALESFORCE, VIL ALLE KONFLIKTER SOM OPPSTÅR FRA ELLER ER FORBUNDET MED AVTALEN ELLER NOE ANNET ASPEKT VED FORHOLDET MELLOM DEG OG EN SALESFORCE-TILKNYTTET PART, ENTEN BASERT PÅ KONTRAKT, ERSTATNING, LOV, BEDRAGERI, URIKTIG FREMSTILLING ELLER EN ANNEN JURIDISK RETTSTEORI, LØSES GJENNOM ENDELIG OG BINDENDE VOLDGIFT FORAN EN NØYTRAL VOLDGIFTSDOMMER I STEDET FOR I EN DOMSTOL AV EN DOMMER, BORTSETT FRA AT HVER PART BEHOLDER RETTEN TIL Å FREMME EN INDIVIDUELL TILTALE I FORLIKSRETTEN. SLIKE KONFLIKTER OMFATTER, UTEN BEGRENSNING, KONFLIKTER SOM OPPSTÅR FRA ELLER ER FORBUNDET MED TOLKNINGEN ELLER BRUKEN AV VOLDGIFTSBESTEMMELSEN, INKLUSIVE HÅNDHEVINGSMULIGHETEN, TILBAKEKALLINGEN ELLER GYLDIGHETEN AV VOLDGIFTSBESTEMMELSEN ELLER NOEN DEL AV VOLDGIFTSBESTEMMELSEN. ALLE SLIKE ANLIGGENDER SKAL BESTEMMES AV EN VOLDGIFTSDOMMER OG IKKE AV EN DOMSTOL ELLER DOMMER. TIL TROSS FOR DENNE PARAGRAF 16.4 KAN DEN ENE ELLER ANDRE AV PARTENE UMIDDELBART FREMME EN PROSESS (ENE OG ALENE PÅ INDIVIDUELT GRUNNLAG, OG IKKE PÅ GRUPPEGRUNNLAG) SOM SØKER PRELIMINÆR NAMSRETTSKJENNELSE ELLER ET RETTSLIG PÅBUD I EN DOMSTOL SOM HAR JURISDIKSJON OVER DETTE, SOM SKAL GJELDE AVHENGIG AV REGLENE, PROSEDYRENE OG LOVENE SOM GJELDER FOR SLIKT DOMSKRAV HELT TIL (A) EN KJENNELSE AVGIS AV EN DOMSTOL MED KOMPETENT JURISDIKSJON SOM HÅNDHEVER EN ENDELIG KJENNELSE GJORT UNDER VOLDGIFT AV DET GJELDENDE KRAVET, ELLER (B) EN ANKEDOMSTOL SETTER TIL SIDE, UTSETTER ELLER UNDERKJENNER SLIKT DOMSKRAV.

DU GODKJENNER AT ENHVER VOLDGIFT UNDER DENNE AVTALEN VIL FINNE STED PÅ INDIVIDUELT GRUNNLAG; GRUPPEVOLDGIFTER ER IKKE TILLATT OG DU GODKJENNER Å GI OPP MULIGHETEN TIL Å DELTA I ET KLASSE-SØKSMÅL.

Voldgiften vil bli administrert av American Arbitration Association under dens regler Consumer Arbitration Rules, med etterfølgende endringer av denne avtalen. Reglene «Consumer Arbitration Rules» er tilgjengelig på https://www.adr.org/consumer. Voldgiftsdommeren vil foreta eventuelle avhør via telekonferanse eller videokonferanse, og ikke ved personlige fremmøter, med mindre voldgiftsdommeren avgjør etter anmodning fra deg eller fra oss at et avhør i egen person er formålstjenlig. Alle fremmøter i egen person vil bli holdt på et sted som er rimelig beleilig for begge parter, etter nøye overveielse av deres evne til å reise og andre relevante omstendigheter. Hvis partene ikke kan bli enige om et sted, skal en slik avgjørelse foretas av AAA eller voldgiftsdommeren. Voldgiftsdommerens avgjørelse vil følge vilkårene i avtalen og vil være endelig og bindende. Voldgiftsdommeren vil ha myndighet til å tilkjenne midlertidig, foreløpig eller permanent rettspåbud eller rettsmiddel for spesifikk  utførelse av avtalen, men bare i den utstrekning det er nødvendig for å gi rettsmiddel berettiget av det individuelle kravet foran voldgiftsdommeren. Kjennelsen som fremlegges av voldgiftsdommeren, kan bekreftes og håndheves i en domstol som har jurisdiksjon over dette. Til tross for det foregående: (1) ikke noe i avtalen vil utelukke deg fra å gjøre føderale, delstatlige eller lokale etater oppmerksomme på problemer og, hvis loven tillater det, kan de søke rettsmiddel mot oss for deg, og (2) enhver part kan søke rettspåbud i enhver domstol med kompetent jurisdiksjon. 

16.5. Hvis du bor i EU. Hvis du bor i EU og handler som forbruker innenfor rammen av forordning (EF) nr. 593/2008, vil det foregående valget av styrende lovbestemmelser ikke resultere i at du berøves beskyttelsen som gis deg i bestemmelsene som ikke kan fravikes fra avtalen i kraft av gjeldende lover der du vanligvis bor.

16.6. Samarbeid. Du vil samarbeide med Salesforce med hensyn til enhver undersøkelse, konflikt eller tvist forbundet med denne avtalen som Salesforce kan bli involvert i og som du kan ha kunnskap om. 

17. Krav om overtredelse av opphavsrett

Det er Salesforces politikk (a) å reagere raskt på meddelelser om påstått copyright- og varemerkeovertredelse, der det er formålstjenlig, ved å fjerne, eller deaktivere tilgang til, materiell som påstås å krenke eller som er gjenstand for overtredelsesaktiviteten og (b) under egnede omstendigheter, å utelukke fra programmer brukere som Salesforce  mistenker for gjentatt og åpenbar overtredelse av opphavsrett. Hvis du mener at materiell tilgjengelig på eller gjennom et program (inklusive gjeldende nettsted for et program) krenker din opphavsrett, kan du kreve fjerning av materiellet fra programmet (eller kreve at Salesforce deaktiverer tilgang til materiellet) ved å følge instruksjonene på https://www.salesforce.com/company/legal/intellectual/.

Hvis du ønsker å bruke Salesforce-materiell som er tilgjengelig i eller gjennom et program, kan du se instruksjonene for å søke tillatelse i retningslinjene for bruk av varemerke og opphavsrett og tillatelse til å bruke varemerke og/eller blankett for arbeid med opphavsrett, for tiden tilgjengelig på https://www.salesforce.com/content/dam/web/en_us/www/documents/legal/Terms%20of%20Service/salesforce permission-to-use-copyrighted-work.pdf.

18. Eksportkontroller

Du er ansvarlig for å etterkomme amerikanske eksportkontroller og økonomiske sanksjoner, inklusive Export  Administration Regulations (EAR) og forskriftene som administreres av Treasury Department’s Office of Foreign  Assets Control (OFAC), alle gjeldende eksportlover, forskrifter og krav i importlandet, og alle andre gjeldende lover, forskrifter og krav som kan gjelde for nedlasting av programvare. Du er ansvarlig for ethvert brudd på disse lovene, forskriftene og kravene. Salesforce gir ingen garanti for at forespørslene som passerer gjennom et program til deg, er blitt filtrert på noen måte. For eksempel filtrerer vi ikke for å identifisere parter som kan være underlagt EAR- eller OFAC-restriksjoner. Vi filtrerer heller ikke for å identifisere destinasjoner som kan være underlagt embargo eller andre restriksjoner. Du erklærer, garanterer og lover at du ikke (a) befinner deg i, eller er beboer eller  statsborger i et land som er underlagt en embargo eller annen restriksjon av den amerikanske regjeringen, eller som  er benevnt av den amerikanske regjeringen som et «terrorstøttende» land, eller (b) står på en liste hos den amerikanske regjering over sluttbrukere med restriksjoner. 

19. Diverse

Du og Salesforce-parten er uavhengige kontrahenter. Avtalen skaper ikke noe partnerskap, franchise, fellesforetak, agentur, tillits- eller ansettelsesforhold mellom deg og Salesforce. Du må ikke erklære at du har autoritet til å anta eller skape en uttrykkelig eller antydet forpliktelse på vegne av en Salesforce-tilknyttet part eller å representere en Salesforce-tilknyttet part som agent, ansatt, franchisetaker, eller i annen kapasitet. Du må ikke fremme forslag, løfter, garantier eller erklæringer på vegne av en Salesforce-tilknyttet part eller i en Salesforce-tilknyttet parts navn. Hvis en bestemmelse i denne avtalen anses av en domstol med kompetent jurisdiksjon å være i strid med loven, vil  bestemmelsen anses som ugyldig, og de gjenværende bestemmelsene i avtalen vil forbli gyldige. Du kan ikke  overdra noen av dine rettigheter eller forpliktelser under avtalen, enten med bruk av lov eller på annen måte. Salesforce kan overdra, overføre eller underlisensiere noen eller alle sine rettigheter eller forpliktelser under avtalen  uten restriksjoner. Hverken den ene eller den andre parts avkall på noe kontraktsbrudd under avtalen skal anses som et avkall på noe tidligere eller senere kontraktsbrudd. Ingen svikt eller forsinkelse av den ene eller andre part i å utøve rettigheter i henhold til avtalen skal innebære et avkall på den aktuelle rettigheten. Titler og overskrifter i paragrafene i avtalen er kun for bekvemmelighetens skyld og vil ikke påvirke konstruksjonen av noen bestemmelse i avtalen. Betegnelsen «inklusive» og dens varianter skal tolkes som om den etterfølges av frasen «uten begrensning». Avtalen, inklusive ethvert vilkår innlemmet i avtalen, er hele avtalen mellom deg og Salesforce-parten forbundet med dens kontraktsgjenstand, og erstatter alle tidligere og samtidige avtaler, forslag eller representasjoner, skriftlige eller muntlige, forbundet med kontraktsgjenstanden mellom deg og Salesforce, bortsett fra at ikke noe i avtalen skal begrense den ene eller andre parts eller deres forbindelsers eller Salesforce-tilknyttede parters rettigheter eller  forpliktelser overfor den andre parten eller deres forbindelser eller Salesforce-tilknyttede parter under en annen  avtale mellom dem. Salesforce skal ikke være ansvarlig for noen brist på å oppfylle en forpliktelse som skyldes en  årsak utenfor deres kontroll. Hver Salesforce-tilknyttet part er en uttrykkelig begunstiget tredjepart under avtalen. Det er ingen andre begunstigede tredjeparter under avtalen. Programmene er ikke beregnet for bruk av, og må ikke  brukes av, noen som ikke er minst atten (18) år gammel, eller noen som ikke har nådd myndig alder i sin gjeldende jurisdiksjon. Vennligst merk at sperrefunksjoner er kommersielt tilgjengelig. Disse kan bidra til å begrense tilgangen til materiell som er skadelig for mindreårige. Aktuelle leverandører av slike sperrefunksjoner står oppført på https://en.wikipedia.org/wiki/Comparison_of_content-control_software_and_providers; Salesforce står ikke bak noen av de oppførte produktene eller tjenestene.

Liste Over Programvilkår

Programvilkår For Appexchange

Sist oppdatert: 1. juli 2021 

Disse programvilkårene for AppExchange («programvilkår») gjelder bruk av (inklusive tilgang til) AppExchange nettstedet, for tiden lokalisert på appexchange.salesforce.com (sammen med alt av Salesforce-informasjon, data, innhold og annet materiell, produkter og tjenester tilgjengelig gjennom nevnte nettsted, og alle etterfølgende nettsteder, «AppExchange»).

Disse programvilkårene er innlemmet som referanse i programavtalen og utgjør del av avtalen mellom deg og Salesforce-parten. Salesforce kan også oppdatere disse programvilkårene fra tid til annen, som beskrevet i programavtalen. Begreper som brukes, men som ikke er definert i disse programvilkårene, har betydningen som er gitt i programavtalen. Du kan ikke, og du må ikke, bruke AppExchange med mindre du godkjenner avtalen.

AppExchange er en nettbasert katalog og markedsplass med nettbaserte programmer på forespørsel, nedlastingsbare programvareprogrammer, programvare («app») som er kompatibel med Salesforces produkter og tjenester samt annet, som beskrevet ytterligere på AppExchange. For klarhets skyld kan alle apper som er tilgjengelige på eller gjennom AppExchange, være underlagt andre vilkår, inklusive vilkår som presenteres under testkjørings- eller installasjonsprosessen («appvilkår»).

Hvis den oppførte leverandøren av en app er Salesforce, leveres appen av Salesforce, og du kan kontakte Salesforce med eventuelle spørsmål angående en slik app eller appvilkårene for en slik app. Du godkjenner å etterkomme appvilkårene for hver Salesforce-app du bruker, og at Salesforce-appvilkårene skal gjelde (kun med hensyn til den gjeldende appen) i den utstrekning det er konflikt eller inkonsekvens mellom de appvilkårene og avtalen.  

Hvis den oppførte leverandøren av appen er en tredjepart eller Salesforce Labs, anses appen som tredjepartsmateriell, og støtte for en slik app er utelukkende fremstilt i gjeldende appvilkår. Du godkjenner å etterkomme appvilkårene for hver tredjepart-app som du bruker, bortsett fra at denne avtalen vil gjelde i den utstrekning det er konflikt eller inkonsekvens mellom disse appvilkårene og avtalen.

AppExchange kan gjøre det mulig for deg å legge ut kommentarer eller evalueringer, inklusive med hensyn til apper eller anbefalinger som er lagt ut av andre. Slike evalueringer og kommentarer vil bli lagt ut under ditt navn, slik de innsendes til Salesforce. Hvis du ikke ønsker at navnet ditt skal vises i forbindelse med en evaluering eller en kommentar på AppExchange, skal du ikke legge ut slike evalueringer eller kommentarer. For klarhets skyld anses enhver slik evaluering eller kommentar som en innsendelse.

Evalueringer og kommentarer angående apper skal være nyttige for brukere ved vurdering av hvorvidt de skal eller ikke skal bruke, laste ned eller på annen måte gå inn i en app eller informasjon om en slik app. Vennligst legg kun ut evalueringer som kan være hjelpsomme for andre. Uten å begrense retningslinjene for akseptabel bruk eller de etiske reglene i programavtalen må du etterkomme følgende regler i forbindelse med AppExchange:

● Du kan kun legge ut én evaluering per app, med mindre en senere evaluering av deg reflekterer en vurderingsendring i god tro ved ytterligere evaluering av appen.
● Hvis du legger ut en evaluering eller kommentar på en app som du er tilknyttet (f.eks. en app som du eller din arbeidsgiver eller annet tilknyttet foretak har utviklet eller eier), må du tilkjennegi en slik tilknytning.
● Hvis du legger ut en evaluering eller kommentar på en app levert av en av dine konkurrenter, må du tilkjennegi at appen leveres av din konkurrent.
● Evalueringer og kommentarer som du legger ut, må ikke inneholde (a) informasjon eller diskusjon angående ansatte, virksomheten eller aksjene til Salesforce eller et annet selskap; eller (b) informasjon eller diskusjon angående produkter eller tjenester, eller lenker til tredjeparters nettsteder, produkter eller tjenester, eller annet materiell, som er vesentlig forbundet med appen.
● Enhver evaluering eller kommentar må være nøyaktig og sannferdig og reflektere din ærlige erfaring med den relevante appen. 

AppExchange kan gjøre det mulig for deg å publisere visse lister (som kan omfatte lister over apper) på AppExchange. For å kunne gjøre det må du først godkjennes av Salesforce til å delta i Salesforce Partner Program, og du må ha godkjent avtalen for Salesforce Partner Program, inklusive gjeldende retningslinjer for Salesforce Partner Program. Enhver slik publisering er underlagt vilkårene fremsatt i avtalen for Salesforce Partner Program, inklusive bilag A – AppExchange-bilag. For klarhets skyld autoriserer ikke disse programvilkårene deg til å publisere noen lister (inklusive lister over apper) på Salesforce, inklusive på AppExchange. 

Salesforce kan gjøre tilgjengelig muligheten til å kjøpe eller på annen måte skaffe visse apper gjennom AppExchange. Hvis du ønsker å utføre en betalingstransaksjon, kan du bli bedt om å levere relevant informasjon, slik som kredittkortnummer og utløpsdato, fakturaadresse og forsendelsesinformasjon. Du erklærer og garanterer at du har rett til å bruke kredittkortet du leverer kredittkortinformasjon om i forbindelse med en betalingstransaksjon. Ved å sende inn slik informasjon bevilger du Salesforce retten til å gi slik informasjon til tredjeparter i den hensikt å  gjøre betalingstransaksjoner mulig. Verifisering av informasjon kan være nødvendig forut for bekreftelse eller  gjennomføring av en betalingstransaksjon. Du betaler alle omkostninger som pådras av deg eller på dine vegne  gjennom AppExchange, til prisene som er i kraft da slike kostnader pådras, inklusive forsendelses- og ekspedisjonskostnader. I tillegg er du ansvarlig for alle skatter som gjelder for dine betalingstransaksjoner.

Salesforce forbeholder seg retten, inklusive uten forutgående meddelelse, til å slutte å gjøre tilgjengelig, eller til å nekte å forsyne brukere med, apper eller andre produkter eller tjenester som er tilgjengelig på eller gjennom AppExchange, til å innføre betingelser på innløsning av kuponger, rabatt eller lignende markedsføring, og til å blokkere en bruker fra å gjøre en betalingstransaksjon. Enhver tilbakebetaling er underlagt Salesforces gjeldende retningslinjer for tilbakebetaling. Selv om vi har som praksis å bekrefte bestillinger via e-post, utgjør ikke mottakelsen av en e-post-bestillingsbekreftelse vår godkjennelse av en bestilling eller vår bekreftelse på et tilbud om å selge et produkt eller en tjeneste. 

Underlagt avtalen bevilger herved Salesforce deg til en ikke-eksklusiv, ikke-overførbar, begrenset og personlig rett (uten retten til å autorisere en tredjepart) til å bruke AppExchange, slik den gjøres tilgjengelig for deg av Salesforce, utelukkende i henhold til gjeldende dokumentasjon.

For klarhets skyld bevilges ingen rettigheter under avtalen (inklusive disse vilkårene) med hensyn til apper (inklusive Salesforce-apper) eller tredjepartsmateriell. 

Uten å begrense Salesforces rettigheter under programavtalen gjelder følgende: Hvis du går inn i (inklusive laster  ned) eller bruker en app, kan data eller annen informasjon om din tilgang til eller bruk av en slik app samles inn av Salesforce og deles med leverandøren av den aktuelle appen, inklusive å gjøre app-leverandøren i stand til å overvåke bruk av, håndheve bruksbegrensninger av og forbedre og tilpasse appen. Slike data eller annen informasjon kan omfatte samlet bruksinformasjon om appleverandørens apper, slik som antallet besøk på en bestemt apps produktside eller antallet påbegynte, men ugjennomførte installasjoner av en bestemt app.

I tillegg kan Salesforce bruke en tredjepart, slik som Coveo, Inc. eller en annen tjenesteleverandør («anbefalt  leverandør»), til å drive AppExchanges søke- og anbefalingsfunksjoner. Dine søkekriterier, så vel som data om din tilgang eller bruk av AppExchange, inklusive hvilke apper du gikk inn i eller brukte (inklusive nedlastet), kan bli sendt til anbefalingsleverandøren for å returnere søkeresultater basert på dine søkekriterier, vise relevante anbefalinger til deg, som forbedrer anbefalingsleverandørens søke- og anbefalingsfunksjonaliteter for AppExchange. Salesforce er ikke ansvarlig for, og gir ingen erklæringer eller garantier angående søkeresultater eller anbefalinger tilgjengelig på eller gjennom AppExchange, enten de genereres av AppExchanges søk- og anbefalingsfunksjonalitet eller på annen måte. Tilgjengeligheten til slike resultater eller anbefalinger antyder ikke Salesforces bifall av eller tilknytning til tredjepartsleverandører av produkter eller tjenester i forbindelse med søkeresultater eller anbefalinger (inklusive noen anbefalte apper). DIN BRUK AV APPEXCHANGES SØK- OG ANBEFALINGSFUNKSJONALITET, INKLUSIVE TILGANG TIL ELLER BRUK AV EN ANBEFALT APP, ER PÅ DIN EGEN RISIKO.

FOR KLARHETS SKYLD GJELDER, I DEN FULLESTE UTSTREKNING TILLATT UNDER GJELDENDE LOV, ALLE ANSVARSFRASKRIVELSER UNDER PROGRAMAVTALEN FOR APPEXCHANGE OG ALLE APPER OG ANNET MATERIELL TILGJENGELIG PÅ ELLER GJENNOM APPEXCHANGE, UANSETT OM DE ER BETEGNET SOM «SERTIFISERT» ELLER LIGNENDE BETEGNELSE.
Paragraf 2, 4 (angående gebyrer og andre kostnader pådratt av deg forut for utløpet eller oppsigelsen av avtalen), 6, 7 og 8 i disse programvilkårene vil overleve avslutning av programavtalen eller disse programvilkårene. 

Programvilkår Ffor fellesskaper

Sist oppdatert: 1. juli 2021

These Program Terms for Communities (“Program Terms”) apply to the use of (including any Disse programvilkårene for fellesskaper («programvilkår») gjelder bruk av (inklusive enhver tilgang til), og deltakelse i møter oppført eller organisert på) (a) partnerfellesskapets nettsted, for tiden lokalisert på partners.salesforce.com (all Salesforce-informasjon, alle data, alt innhold og annet av materiell, produkter og tjenester tilgjengelig gjennom slikt nettsted, og ethvert etterfølgende nettsted, kalles heretter «partnerfellesskap»), (b) partnernavigatorens nettsted, som for tiden er lokalisert på partnernavigator.salesforce.com (all Salesforce informasjon, alle data, alt innhold og annet av materiell, produkter og tjenester tilgjengelig gjennom slikt nettsted, og ethvert etterfølgende nettsted, kalles heretter «partnernavigator») og (c) ethvert annet Salesforce-fellesskaps nettsted som lenker til programavtalen eller disse programvilkårene (all Salesforce-informasjon, alle data, alt innhold og annet av materiell, produkter og tjenester tilgjengelig gjennom slikt nettsted, og ethvert etterfølgende nettsted, kalles et «fellesskapsnettsted»). Partnerfellesskap, partnernavigator og fellesskapsnettsteder, kalles individuelt og kollektivt «fellesskaper».  

Disse programvilkårene er innlemmet som referanse i programavtalen og utgjør en del av avtalen mellom deg og Salesforce-parten. Salesforce kan også oppdatere disse programvilkårene fra tid til annen, som beskrevet i programavtalen. Begreper som brukes, men ikke er definert i disse programvilkårene, har betydningen gitt i programavtalen. Du kan ikke, og du må ikke, bruke et fellesskap med mindre du godkjenner avtalen.

Hvis du registrerer deg for en fellesskapskonto, må du være oppmerksom på at noe av informasjonen din kan bli vist offentlig eller på annen måte være synlig for andre (f.eks. administratorer eller andre innenfor en organisasjon) som standard, inklusive registreringsinformasjonen. I tillegg kan noe av informasjonen forbundet med din bruk av fellesskapet, slik som informasjon om dine læringsfremskritt og antallet og typen av merker du har tjent, bli vist offentlig eller på annen måte være synlig for andre.  

Visse deler av partnerfellesskapet eller partnernavigatoren kan brukes eller fås tilgang til kun gjennom partnerfellesskapskontoen. Du kan bli påkrevd å godkjenne avtalen for Salesforce Partner Program (SPPA) for å registrere en partnerfellesskapskonto. Hvis du har godkjent SPPA og det gjelder for dine aktiviteter i forbindelse med partnerfellesskapet eller partnernavigatoren, i tilfelle en uforsonlig konflikt mellom SPPA, programavtalen og disse programvilkårene, vil SPPA gjelde i utstrekning av en slik konflikt med hensyn til slike aktiviteter. Uansett foregående vil ikke noe i SPPA begrense dine forpliktelser mot (eller begrense rettighetene til) en Salesforce tilknyttet part under avtalen, eller utvide dine rettigheter (eller utvide forpliktelsene til en Salesforce-tilknyttet part) under avtalen.

Ved å bruke din fellesskapskonto til å bli medlem av visse grupper innenfor fellesskapet godkjenner du å motta kommunikasjon (inklusive elektronisk kommunikasjon) angående grupperelaterte aktiviteter. Ved å registrere deg for visse møter (inklusive fellesskapsgruppemøter, som definert nedenfor) ved å bruke fellesskapskontoen  godkjenner du å motta elektronisk kommunikasjon angående møteoppdateringer og saker etter møtet, som kan  omfatte undersøkelsesevalueringer og møterelatert materiell. Merk imidlertid at enhver kommunikasjon du mottar fra tredjeparter, inklusive fra lederne i en gruppe eller et møte, ikke blir sendt av eller på vegne av en Salesforce tilknyttet part, og de Salesforce-tilknyttede partene fraskriver seg alt ansvar for slik kommunikasjon. 

Uten å begrense retningslinjene for akseptabel bruk eller de etiske reglene i programavtalen må du i forbindelse med et fellesskap etterkomme Salesforce-retningslinjene for deltakelse som gjøres tilgjengelig på eller gjennom fellesskapet, inklusive gjennom en lenke i fellesskapet, slik de oppdateres av Salesforce fra tid til annen («retningslinjer for deltakelse»). Under fellesskapsmøter (inklusive fellesskapsgruppemøter) må du opprettholde et vennlig, trygt, støttende og trakasseringsfritt miljø, uansett kjønn, alder, seksuell legning, kjønnsidentitet, kjønnsuttrykk, uførhet, fysisk fremtreden, kroppsstørrelse, rase, etnisitet, religion eller annen gruppeidentitet.  

Salesforce og enhver leder av en gjeldende fellesskapsgruppe eller et møte (inklusive fellesskapsgruppemøter) kan inndra ditt medlemskap i gruppen, si opp din fellesskapskonto, forby din deltakelse i gruppen eller ditt nærvær i gruppen når som helst hvis du unnlater å overholde denne paragraf 3 eller retningslinjene for akseptabel bruk eller de etiske reglene, eller av en annen grunn, uten varsel eller ansvar av noen art. 
Underlagt vilkårene i denne avtalen bevilger herved Salesforce deg en ikke-eksklusiv, ikke-overførbar, begrenset og personlig rett (uten retten til å autorisere en tredjepart) til å bruke hvert fellesskap, slik det gjøres tilgjengelig for deg av Salesforce, utelukkende i henhold til enhver gjeldende dokumentasjon. 

4.1. Bidrag. Salesforce kan gjøre det mulig for deg å bidra innhold til og redigere innhold i visse fellesskaper, fora, biblioteker eller sider i et fellesskap. Alt innhold (eller redigeringer av innhold) som du eller andre brukere bidrar med til slike fellesskaper, fora, biblioteker eller sider, inklusive i en «gruppe» eid av deg eller en annen bruker, og en idé definert nedenfor (hvert av de foregående er et «bidrag»), vil anses som en innsendelse. Du bekrefter og godkjenner at fellesskapene er offentlige rom, at du ikke har noen forventning om privatliv med hensyn til din bruk av slike programmer, og at andre brukere, inklusive dem som kan være tilknyttet Salesforce, kan bruke eller delta i fellesskapene, inklusive under anonyme brukernavn. Du bekrefter og godkjenner videre at alle dine bidrag kan bli sett og brukt av andre.  

4.2. Ideer. Du og andre brukere av et fellesskap kan ha mulighet til å gjøre tilgjengelig informasjon, ideer, kommentarer og annet materiell forbundet med, og vise forespørsler om, Salesforce-produkter og -tjenester (heretter  kalt «ideer») på eller gjennom fellesskapet, inklusive gjennom en side eller et forum beregnet på utveksling av ideer eller en side identifisert som et forum for «ideer». Vennligst merk at ideer vil bli ansett som tilbakemelding. Ingen idé eller annen aktivitet eller annet materiell tilgjengelig på eller gjennom et fellesskap utgjør et løfte eller tilsagn fra Salesforce, inklusive et løfte eller et tilsagn om å utvikle, innlemme, implementere eller utføre annet tiltak angående en idé (eller å avstå fra å gjøre det). Et urelatert produkt eller en urelatert tjeneste (inklusive enhver relatert funksjon) diskutert i et fellesskap eller annet sted vil kanskje ikke gjøres tilgjengelig i tide eller i det hele tatt, uansett kommentarer som Salesforce eller deres representanter kan gi (f.eks. ved å legge til en status på en funksjonsforespørsel). Herved bekrefter og godkjenner du at enhver avgjørelse om å kjøpe eller bruke et produkt eller en tjeneste fra Salesforce vil være basert på den daværende eksisterende versjonen og funksjonene til et slikt  produkt eller en slik tjeneste, og ikke på ikke-frigitte eller forventede versjoner eller funksjoner. Salesforce gir ikke avkall på noen rettigheter med hensyn til en idé som kan være lignende eller relatert til en av dine ideer, inklusive en idé som tidligere var kjent eller utviklet av Salesforce, eller skaffet fra andre kilder enn deg. Salesforce kan velge å utvikle og markedsføre produkter eller tjenester som innlemmer, implementerer eller på annen måte er relatert til enhver eller alle parter av din idé.

4.3. Oppfinnelser. Du bekrefter og godkjenner herved at din levering av et bidrag ikke gjør deg til oppfinner eller medvirkende oppfinner av en oppfinnelse som kan oppstå under utvikling av et produkt eller en tjeneste av eller på vegne av Salesforce, inklusive de som innlemmer, implementerer eller på annen måte er relatert til enhver eller alle parter av et slikt bidrag («oppfinnelse»). Uten å begrense det foregående gjelder følgende: I den utstrekning du er oppfinner eller medvirkende oppfinner av en oppfinnelse, eller har en annen rettighet, eiendomsrett eller eierinteresse i eller til slik oppfinnelse, overdrar du herved ugjenkallelig til Salesforce all rettighet, eiendomsrett og eierinteresse på verdensbasis i og til slik oppfinnelse (enten nå-eksisterende eller oppfunnet, skapt eller på annen måte utviklet senere), inklusive immaterielle rettigheter i og til slik oppfinnelse, gjeldende umiddelbart ved dens ikrafttredelse, idéstadium, skapelse eller utvikling. I den utstrekning en oppfinnelse eller immaterielle rettigheter i eller til en oppfinnelse ikke kan overdras, eller i den utstrekning du ellers beholder en rettighet, eiendomsrett eller eierinteresse i eller til slik oppfinnelse eller immaterielle rettigheter (a) gir du betingelsesløst og ugjenkallelig avkall på håndhevingen av slike rettigheter, og alle krav og rettsaksårsaker av noen art med hensyn til slike rettigheter, mot Salesforce og en bruker av et produkt eller en tjeneste fra Salesforce, (b) godkjenner du, på Salesforces forespørsel og kostnad, til å samtykke til og delta i en sak som håndhever slike rettigheter, og (c) bevilger du herved til Salesforce en verdensomfattende, royaltyfri, fullt betalt, eksklusiv, vedvarende, ugjenkallelig, overførbar og fullt lisensierbar (gjennom flere sjikt) lisens, uten tilleggshensyn til deg eller annen tredjepart, til å reprodusere, distribuere, utføre og vise (offentlig eller på annen måte), skape avledede arbeider av, tilpasse, endre, modifisere, lage, selge, tilby for salg, importere, bruke, analysere og utnytte (og la andre utøve slike rettigheter på vegne av Salesforce) hele eller en del av slik oppfinnelse, i ethvert format eller medium som er kjent eller senere utvikles, og til ethvert formål). Videre gir du ugjenkallelig avkall på «moralske rettigheter» eller andre rettigheter til å navngis som opphavsperson eller integriteten i materiell angående en oppfinnelse som du kan ha under gjeldende lov under enhver rettsteori. Herved gir du avkall på og avstår mot Salesforce ethvert og alle krav som du nå har eller senere kan ha for overtredelse, urettmessig bruk eller annen krenkelse av en oppfinnelse eller immaterielle rettigheter tildelt eller lisensiert under avtalen til Salesforce.

4.4. Lisens. Uten å begrense paragraf 4.3 gjelder følgende: I den utstrekning du har eller skaffer en eiendomsrett som kan overtredes, brukes urettmessig eller på annen måte krenkes av driften til et fellesskap, bevilger du herved til Salesforce en verdensomspennende, royaltyfri, fullt betalt, ikke-eksklusiv, vedvarende, ugjenkallelig, overførbar og fullt lisensierbar (gjennom flere sjikt) lisens, under slik eiendomsrett, til å drive hvert fellesskap, slik det kan modifiseres, oppdateres eller oppgraderes fra tid til annen. 

4.5. Assistanse. Du vil samarbeide med Salesforce og deres utpekte personer i å søke, skaffe, perfeksjonere, bevise og håndheve Salesforces immaterielle rettigheter i og til oppfinnelsen, inklusive å utstede slike skriftlige dokumenter som kan utarbeides av Salesforce og utføre slike andre handlinger som kan være rimelig nødvendig  etter Salesforces mening for å skaffe et patent, registrere en opphavsrett, eller på annen måte håndheve Salesforces rettigheter i og til slik oppfinnelse (og herved utpeker du ugjenkallelig Salesforce og en av deres ledere og agenter som din fullmektig til å handle for og på vegne av deg i stedet for deg, med samme rettskraft og -virkning). 

4.6. Nødvendige rettigheter. Uten begrensning av dine erklæringer og garantier i programomtalen erklærer og garanterer du at du eier eller har eid rettighetene (inklusive immaterielle rettigheter) som er nødvendige for å gjøre tilgjengelig dine bidrag, til å autorisere andre til å bruke og distribuere slike bidrag og til å bevilge overdragelsene og lisensene med hensyn til slike bidrag og alle oppfinnelser bevilget under avtalen. I den utstrekning din organisasjon eier eller har noen rettighet, eiendomsrett eller eierinteresse til noen slike bidrag eller oppfinnelser, erklærer og garanterer du at du er autorisert av slik organisasjon til å gjøre tilgjengelig slike bidrag og til å bevilge overdragelsene og lisensene med hensyn til slike bidrag og alle oppfinnelser bevilget under avtalen. 

4.7. Overvåking. Uten begrensning av paragraf 7 i programavtalen kan Salesforce (uten å ha noen forpliktelse  til det) overvåke, evaluere, endre eller fjerne bidrag eller andre innsendelser, inklusive dem som gjøres tilgjengelig på eller gjennom noen privat meldingsfunksjonalitet, inklusive med henblikk på å markedsføre sikkerheten til fellesskapene eller andre Salesforce-produkter eller -tjenester, og inklusive for å fjerne enhver spam-melding.

5.1. Møters uoffisielle natur. Du kan ha mulighet til å delta i visse møter som er (a) oppført eller organisert på et fellesskap, og (b) driftet eller organisert av tredjeparter som ikke er agenter eller ansatte i Salesforce (alle slike møter, konferanser og arrangementer kalles et «fellesskapsgruppemøte»). Du bekrefter at Salesforce ikke er skaperen, arrangøren eller eieren av et fellesskapsgruppemøte, selv om Salesforce-ansatte deltar i møtet, Salesforce  er sponsor for møtet, Salesforce sørger for møterelatert materiell, Salesforce markedsfører møtet på Salesforce nettstedet eller nettstedet betalt av Salesforce, eller Salesforce drifter møtet på sin eiendom. Hvis du drifter eller  arrangerer et fellesskapsgruppemøte, godkjenner du å markedsføre det som sådant, og du må skape et inntrykk av at det er skapt, organisert, eid, sponset eller støttet av Salesforce. For klarhets skyld anses møter som er oppført eller arrangert på et fellesskap, men driftet eller arrangert av Salesforce, som arrangementer underlagt programvilkårene for arrangementer.

5.2. Aksept av risiko. Din deltakelse i og nærvær i et fellesskapsmøte eller arrangement (inklusive ethvert fellesskapsgruppemøte eller tilknyttede aktiviteter) er fullstendig frivillig. Du godkjenner å ta hensyn til de iboende risikoene ved ethvert slikt møte eller arrangement som du velger å delta i, og tar rimelige forholdsregler før du velger å delta på eller være til stede på et slikt møte eller arrangement. Du bekrefter herved at Salesforce ikke har noen kontroll over og ikke garanterer for kvaliteten, sikkerheten, nøyaktigheten eller lovligheten ved et slikt møte eller arrangement eller innhold forbundet med eller presentert på et slikt møte eller arrangement, og at din deltakelse på et slikt møte eller arrangement er på din egen risiko. I DEN MAKSIMALE UTSTREKNING DET TILLATES UNDER GJELDENDE LOV, GODKJENNER DU OG PÅTAR DEG ALLE RISIKOER FOR ALLE PERSONSKADER ELLER SKADE PÅ DIN PERSONLIGE EIENDOM SOM DU KAN MØTE VED Å VÆRE PÅ ET SLIKT MØTE ELLER ARRANGEMENT, OG DU GIR AVKALL PÅ ALLE KRAV MOT SALESFORCE FORBUNDET MED SLIKE RISIKOER.  

5.3. Ansvarsbegrensning. IKKE I NOE TILFELLE SKAL SALESFORCE VÆRE ANSVARLIG FOR INDIREKTE, SPESIELLE, DEKNINGSBASERTE, TILFELDIGE, STRAFFEMESSIGE ELLER FØLGESKADER SOM OPPSTÅR FRA ELLER ER FORBUNDET MED ET FELLESSKAPSMØTE ELLER ARRANGEMENT (INKLUSIVE ETHVERT FELLESSKAPSGRUPPEMØTE ELLER TILKNYTTEDE AKTIVITETER, UTTALELSER ELLER OPPTREDEN AV LEDERE ELLER NÆRVÆRENDE I FELLESSKAPSGRUPPEMØTER SAMT DELTAKELSE I ET FELLESSKAPSGRUPPEMØTE, OG DINE ELLER ANDRES HANDLINGER I ET FELLESSKAPSGRUPPEMØTE), SELV OM SALESFORCE ER BLITT UNDERRETTET OM MULIGHETEN FOR SLIKE SKADER ELLER HVIS NOEN KOMPENSASJON SVIKTER I SIN VESENTLIGE HENSIKT. DEN OVENNEVNTE FRASKRIVELSEN VIL IKKE GJELDE I DEN UTSTREKNING DET ER FORBUDT GJENNOM LOVEN.

5.4. Personlig avståelse.
Ledere og nærværende i fellesskapsgruppemøter, og/eller Salesforce (og/eller andre på vegne av Salesforce), kan fotografere, ta opp (både lyd og video), webcaste, podcaste eller på annen måte overføre under en del av eller hele fellesskapsmøtet eller arrangementet (inklusive på et fellesskapsgruppemøte, under et fellesskapsgruppemøtes sesjon, eller under annen fellesskapsgruppeaktivitet). Ditt bilde, ditt portrett, din stemme, dine uttalelser og andre identifiserende kjennetegn (heretter kalt «bilde») kan fanges opp av fotografier, opptak (både lyd og video), webcast, podcast eller andre overføringer av et slikt fellesskapsmøte eller arrangement (heretter kalt «opptak»). 

Herved innvilger du Salesforce, med hensyn til alle opptak (og hver leder eller nærværende på et fellesskapsgruppemøte med hensyn til opptak av slik leder eller nærværende) en verdensomfattende, royaltyfri, fullt betalt, ikke-eksklusiv, vedvarende, overførbar og fullstendig underlisensierbar (gjennom flere sjikt) lisens, uten tilleggshensyn til deg eller annen tredjepart, til å reprodusere, distribuere, utføre og vise (offentlig eller på annen måte), skape avledede arbeider av, tilpasse, modifisere og på annen måte bruke, analysere og utnytte slike opptak (inklusive bilder i dem), helt eller delvis, i et hvilket som helst format eller medium som er kjent nå eller som utvikles senere, og i enhver hensikt (inklusive til salgsfremmende formål, slik som anbefalinger). Den foregående lisensen gjelder også alle opptak du gjør tilgjengelig for Salesforce eller en leder eller nærværende på fellesskapsgruppemøter. Salesforce eier eksklusivt all rettighet, eierskap og eierinteresse (inklusive immaterielle rettigheter) i og til opptakene gjort av Salesforce (og/eller andre på vegne av Salesforce) («Salesforce-opptak»), allemodifikasjoner og avledede arbeider av Salesforce-opptak, og alle inntekter som stammer fra Salesforce-opptak eller slike modifikasjoner eller avledede arbeider. Salesforce har ingen forpliktelse til å dele slike inntekter med deg.

Herved gir du ugjenkallelig avkall på all rettighet du kan ha til å inspisere eller godkjenne bruken av eller annen utnyttelse av opptak eller reproduksjoner av disse, og du godkjenner at Salesforce ikke har noen forpliktelse til å  bruke et opptak (inklusive dine bilder) eller på annen måte utøve noen av rettighetene bevilget til Salesforce med hensyn til dine bilder.

Bildene dine kan vises i opptak gjort tilgjengelig for offentligheten, og tredjeparter kan beholde, bruke eller distribuere slike opptak. Salesforce har ingen kontroll over, og er ikke ansvarlig for, noen som helst bruk eller misbruk (inklusive enhver distribusjon) av en tredjepart av opptak.

I FORBINDELSE MED BRUKEN AV ELLER ANNEN UTNYTTELSE AV OPPTAK (INKLUSIVE DINE BILDER) GIR DU HERVED UGJENKALLELIG AVKALL PÅ OG AVSTÅR FRA ALLE KRAV MED HENSYN TIL IMMATERIELLE RETTIGHETER, RETTIGHETER TIL Å PUBLISERE, RETTIGHETER TIL PRIVATLIV, OG ALLE ANDRE KRAV ELLER ERSTATNINGER MED HENSYN TIL SLIK BRUK ELLER ANNEN UTNYTTELSE. DU FASTHOLDER AT DU ER MYNDIG OG HAR LEST DEN FOREGÅENDE AVSTÅELSEN OG FORSTÅR FULLSTENDIG DETS INNHOLD.

I TILLEGG, ERKLÆRER DU HERVED AT ALLE INDIVIDER SOM HAR FÅTT SINE BILDER TATT I OPPTAK DU GJØR TILGJENGELIG FOR SALESFORCE ELLER FOR EN TREDJEPART, HAR SAMTYKKET I INKLUDERINGEN AV SINE BILDER I SLIKE OPPTAK OG HAR AUTORISERT DEG TIL Å BEVILGE PÅ DERES VEGNE LISENSEN, AVKALLET OG AVSTÅELSEN BEVILGET AV DEG TIL SLIKE BILDER OG OPPTAK I DISSE PROGRAMVILKÅRENE.

Salesforce forventer at alle som deltar i et fellesskap, gjør det med et mål om å lære om Salesforce sammen med likesinnede, bygge sine Salesforce-nettverk og finne mentorer. Du må gjenkjenne og unngå potensielle interessekonflikter i forbindelse med fellesskapet ditt, inklusive på grunn av ansettelse eller andre prosjekter du er  involvert i. Du må avstå fraall slik involvering, og/eller delegere enhver avgjørelse som kan bli oppfattet som egeninteresse. I tillegg må du ikke dele konfidensiell eller eierinformasjon eid av deg selv, din nåværende arbeidsgiver eller andre tredjeparter. Hvis du er ansatt i Salesforce, må du ikke opprette, drifte, koordinere eller arrangere fellesskapsgruppemøter eller tjene som leder i et fellesskapsgruppemøte. 
Paragraf 1, 2, 4, 5, 6 og 7 i disse programvilkårene vil overleve avslutning av programavtalen eller disse programvilkårene. 

Programvilkår for Salesforce-gruppeledere

Sist oppdatert: 31. mars 2021

Disse programvilkårene for Salesforce-gruppeledere gjelder for deltakelse som:

● en gruppeleder innenfor Salesforce Trailblazer Community Group-møter, slik det defineres i Trailheads programvilkår (heretter kalt «Trailblazer Community Group-leder»);  
● enhver gruppeleder for et annet Salesforce-fellesskapsgruppelederprogram ledet av en tredjepart og ikke en Salesforce-ansatt («fellesskapsgruppelederprogram») som er koblet til programomtalen eller disse programvilkårene («Salesforce-gruppeleder») 

Hver Trailblazer Community Group-leder og Salesforce-gruppeleder kalles «gruppeleder». Salesforce Trailblazer Community Group-møtene, og ethvert fellesskapsgruppelederprogram kalles «fellesskapsgruppe».

Disse programvilkårene er innlemmet som referanse i programavtalen og former del av avtalen mellom deg og Salesforce-parten. Salesforce kan også oppdatere disse programvilkårene fra tid til annen, som beskrevet i programavtalen. Salesforce forbeholder seg også retten til å tildele eller fjerne visse programmer som fellesskapsgruppe, fra tid til annen og uten forutgående varsel. Begreper som brukes, men ikke er definert i disse programvilkårene, har betydningen gitt i programavtalen. Du må ikke delta i noe gruppelederprogram med mindre dugodkjenner avtalen. 

Underlagt vilkårene i programavtalen og disse programvilkårene bevilger Salesforce deg herved en ikke-eksklusiv, ikke-overførbar, begrenset og personlig rett (uten retten til å autorisere en tredjepart) til å få tilgang til og bruke alle gruppelederfordeler som Salesforce gjør tilgjengelig for deg for en fellesskapsgruppe du for tiden er gruppeleder for, utelukkende i henhold til gjeldende håndbok eller andre vilkår og betingelser gjort tilgjengelig av Salesforce fra tid til annen («dokumentasjon»). Herved godkjenner du å overholde enhver slik dokumentasjon. I tilfelle en uforsonlig konflikt mellom slik dokumentasjon og disse programvilkårene vil slik dokumentasjon gjelde i utstrekning av en slik konflikt, utelukkende med hensyn til dine forpliktelser som gruppeleder innenfor den gjeldende fellesskapsgruppen. Gruppelederfordeler er underlagt endring fra tid til annen og uten forutgående varsel.

Som gruppeleder kan det forventes av deg at du arrangerer møter i forbindelse med din fellesskapsgruppe («fellesskapsgruppemøter»). Det forventes av deg at du arrangerer fellesskapsgruppemøter i samsvar med programavtalen, disse programvilkårene og enhver gjeldende dokumentasjon. Med mindre annet er spesifisert med skriftlig signatur mellom deg og Salesforce, har ikke Salesforce noen økonomiske forpliktelser for ditt fellesskapsgruppemøte. Hvis du drifter eller arrangerer et fellesskapsgruppemøte, godkjenner du å markedsføre det som sådant, og du må skape et inntrykk av at det er skapt, organisert, eid, sponset eller støttet av Salesforce. Hvis du bruker tredjeparts arrangementsplattformer i forbindelse med et slikt fellesskapsgruppemøte, er du ansvarlig for å overholde alle gjeldende tredjepartsvilkår.

HVIS DU INNGÅR TJENESTEAVTALER MED TREDJEPART I FORBINDELSE MED DIN MEDVIRKNING SOM GRUPPELEDER, BEKREFTER DU AT SLIKE AVTALER ER STRENGT MELLOM DEG OG TREDJEPARTEN. SALESFORCE SKAL IKKE HA NOE ANSVAR FOR SLIKE AVTALER, OG DU HAR INGEN AUTORITET TIL Å BINDE SALESFORCE TIL SLIKE AVTALER.

Alle tilbakemeldinger eller forslag til Salesforce angående noen fellesskapsgruppe, og all informasjon, alle data, alt innhold eller annet materiell som du skaper i forbindelse med din rolle som gruppeleder, skal anses å være tilbakemelding. 

Du kan bli presentert på mediekanaler, nettsteder og innlegg i sosiale medier fra Salesforce. Herved bevilger du Salesforce en ikke-eksklusiv, royaltyfri rett, men ikke forpliktelse, til å bruke ditt navn, portrett, din stemme, biografi og sitater (heretter kalt «attributter») i salgsfremmende materiell (som definert nedenfor), og til å bruke, reprodusere, distribuere, vise, stille ut eller på annen måte utnytte dette markedsføringsmateriellet, over hele verden, for all fremtid, internt eller eksternt, i alle medier, inklusive på arrangementer sponset av Salesforce, i den hensikt å  reklamere eller handle med å markedsføre og publisere Salesforce og deres produkter og tjenester. «Salgsfremmende  materiell» betyr alt materiell, inklusive lyd, visuelt, nettbaserte medier, fotografi, trykt og digitalt, som markedsfører, fremmer eller annonserer Salesforce, og deres produkter, tjenester og arrangementer. Selv om Salesforce kan søke om samtykke fra deg for visse anvendelser, forstår du og godkjenner du at det ikke vil være påkrevd at Salesforce skaffer ditt samtykke for bruk av det salgsfremmende materiellet som inneholder dine attributter.

Herved gir du ugjenkallelig avkall på all rettighet du kan ha til å inspisere eller samtykke i bruken av eller annen utnyttelse av salgsfremmende materiell eller reproduksjoner av disse, og du godkjenner at Salesforce ikke har noen forpliktelse til å bruke markedsføringsmateriell (inklusive dine attributter) eller på annen måte utøve rettighetene bevilget til Salesforce med hensyn til dine attributter.

Du bekrefter at tredjeparter kan beholde, bruke eller distribuere slikt salgsfremmende materiell, og at Salesforce ikke har kontroll over og ikke er ansvarlig for bruk eller misbruk (inklusive enhver distribusjon) av en tredjepart av markedsføringsmateriell (inklusive dine attributter).

I FORBINDELSE MED BRUKEN AV ELLER ANNEN UTNYTTELSE AV MARKEDSFØRINGSMATERIELL (INKLUSIVE DINE ATTRIBUTTER) GIR DU HERVED UGJENKALLELIG AVKALL PÅ OG AVSTÅR FRA ALLE KRAV MED HENSYN TIL IMMATERIELLE RETTIGHETER, RETTIGHETER TIL Å PUBLISERE, RETTIGHETER TIL PRIVATLIV, OG ALLE ANDRE KRAV ELLER ERSTATNINGER MED HENSYN TIL SLIK BRUK ELLER ANNEN UTNYTTELSE. HERVED GIR DU AVKALL PÅ ALLE KRAV OM KOMPENSASJON BASERT PÅ SALESFORCES BRUK AV ATTRIBUTTENE. DU FASTHOLDER AT DU ER MYNDIG OG HAR LEST DEN FOREGÅENDE AVSTÅELSEN OG FORSTÅR FULLSTENDIG DETS INNHOLD. 

Uten å begrense retningslinjene for akseptabel bruk eller de etiske reglene i programavtalen må du ikke engasjere deg i aktiviteter eller skikker som ikke representerer din utnevnelse som gruppeleder som seg hør og bør. Aktiviteter og skikker som anses som upassende av Salesforce, omfatter følgende:

● Overtredelse av disse programvilkårene eller andre tidligere publiserte fellesskapsgruppespesifikke retningslinjer.
● Mottak av gaver, tjenester, penger eller noe av verdi fra medlemmer av din fellesskapsgruppe, Salesforces partnere eller noen andre, for direkte eller indirekte egen vinning, i din stilling som gruppeleder.
● Ærekrenkende, nedsettende, trakasserende eller på annen måte upassende språk mot Salesforce eller deres kunder, partnere eller andre medlemmer i din fellesskapsgruppe.
● Bruk av data, verktøy, materiell eller ressurser levert av Salesforce til deg i din stilling som gruppeleder, i en annen hensikt enn å oppfylle dine forpliktelser som gruppeleder.
● Aktiviteter eller skikker som ikke presenterer karakteren og kjerneverdiene til Salesforce og fellesskapsgruppen.
● Interessekonflikter på grunn av ansettelse eller andre prosjekter du er involvert i. Det forventes av deg at du avstår fra eller delegerer avgjørelser som kan oppfattes å være i egeninteresse. Vi forventer at alle som deltar som gruppeledere, gjør det med målet om å dele, lære og utvikle sine fellesskaper.  

I tillegg forventes det av alle gruppeledere at de overholder følgende opptredener og etiske regler:  

● Respekter din rolle med ærlighet og åpenhet. Ærlighet og åpenhet bidrar til å bygge tillit, som er Salesforces verdi nr. 1. Våre ledere uttrykker Salesforce-kulturen og bringer denne kulturen til sine fellesskaper. Du kan lære mer om Salesforce-kulturen ved å ta modulen Salesforce-kultur på Trailhead.
● Respekter dine fellesskapsmedlemmer. Vi har en brennende tro på lik behandling av alle, og det er gruppelederes ansvar å fostre et inkluderende og gjestfritt miljø og til å oppmuntre dine medledere og fellesskapsmedlemmer til å gjøre det samme. Verdsett mangfoldet i fellesskapet ditt og bidra til å skape et miljø der alle kan lære og dele fritt. Hvert individ i din fellesskapsgruppe har et perspektiv og en historie å feire. Diskusjoner, innlegg, kommentarer eller handlinger, på nett eller utenfor, som er skremmende, sjikanerende, fornærmende, eller som fremmer hat og diskriminering av noen art, vil ikke bli tolerert. Dette omfatter blant annet diskriminering basert på beskyttede personlige egenskaper slik som rase, farge, nasjonal opprinnelse, alder, religion, kjønn, seksuell legning, kjønnsidentitet, graviditet, medisinsk tilstand eller uførhet, eller veteranstatus.
● Hold fellesskapets informasjon trygg. I din rolle som gruppeleder kan du samhandle med Salesforce, deres kunder, mest verdifulle partnere, partnere og andre individer som gir deg sin kontaktinformasjon. Denne kontaktinformasjonen er konfidensiell og ene og alene ment for fellesskapsgruppeprogrammet. Du får ikke dele kontaktinformasjonen eller bruke den til din egen fordel eller til ditt selskaps eller noen tredjeparts fordel, selv etter at din periode som gruppeleder er avsluttet. Det er ikke tillatt for gruppeledere å skaffe eller samle  fellesskapsgruppe- eller kundedata på møter, arrangementer eller annet. Vi er svært forsiktige med å beskytte dine data og ditt personvern, og vi vil at du utøver samme forsiktighet.

Uten å begrense noen annen kompensasjon under avtalen eller gjeldende lov gjelder følgende: Hvis du unnlater å overholde disse programvilkårene eller en annen avtale mellom deg og Salesforce, kan Salesforce ta grep de anser som egnet respons, inklusive å avvise din gruppeledersøknad eller fjerne deg som gruppeleder. Vennligst rapporter alle ikke-overholdelser av programavtalen eller disse programvilkårene i samsvar med disse etiske reglene. 

Din bruk av sosiale medier i forbindelse med din rolle som gruppeleder styres av programavtalen og disse programvilkårene, inklusive de etiske reglene ovenfor. Hvis du legger ut noe angående en sak forbundet med Salesforce, må du tydelig angi din status som gruppeleder i biografien din eller annet egnet sted på den gjeldende sosiale-medier-kontoen. Hvis du oppretter en uoffisiell fellesskapsgruppe på Facebook, Twitter eller et annet sosialt nettverk, må du tydelig oppgi at siden ikke er en offisiell Salesforce-side.

Du må bruke Salesforces branding riktig, inklusive Salesforce-logoene og programlogoene. Bortsett fra som angitt i gjeldende dokumentasjon er det ingenting i dette programmet som gir deg retten til å bruke Salesforces varemerker, merkenavn, logoer, servicemerker eller annen immateriell eiendom uten Salesforces forutgående skriftlige samtykke. For en liste over brukerretningslinjer kan du se retningslinjer for bruk av Salesforces varemerke og  opphavsrett, slik de er til enhver tid, som er tilgjengelig på https://www.salesforce.com/content/dam/web/en_us/www/documents/legal/Terms%20of%20Service/salesforce

trademark-usage-guidelines.pdf og jfr. også dokumentasjonen, hvis relevant.  

Hvis du slutter å være gruppeleder av noen grunn, må du fjerne referanser til din gruppelederstatus (og fjerne alle logoer og merker forbundet med denne benevnelsen) fra alle dine nettsteder, plattformer og andre kanaler, inklusive sosiale medier, LinkedIn, blogger og e-postsignaturblokker. Du kan referere til dine tidligere prestasjoner kun ved å bruke betegnelsen «fellesskapsgruppeleder, varighet» (f.eks. «Salesforce Trailblazer fellesskapsgruppeleder, juni 2014 – desember 2016»), men du må alltid inkludere varigheten for å unngå å presentere deg selv feilaktig som nåværende gruppeleder i fellesskapsprogrammet.  

Bruk kun godkjente og leverte verktøy og ressurser. Som gruppeleder kan du få tilgang til visse verktøy og ressurser. Disse kan omfatte blant annet arrangementsstyringsplattformer, kommunikasjonsplattformer samt partnersøknader, løsninger og tjenester. Disse verktøyene og ressursene er ene og alene til din fellesskapsgruppes bruk og kan ikke brukes til personlige, selskapsmessige eller kommersielle formål. Du får ikke dele passordet ditt eller påloggingsdetaljene dine for disse verktøyene og ressursene med andre individer uten Salesforces forutgående skriftlige samtykke, som kan leveres via e-post. Disse er de eneste godkjente verktøyene og ressursene som tilbys deg som leder, og alle andre verktøy og ressurser du ønsker å bruke, må forhåndsgodkjennes skriftlig (e-post er tilstrekkelig) av et autorisert medlem av Salesforce. Vennligst tenk på at ved å bruke verktøyene og ressursene som gjøres tilgjengelig for deg, er du underlagt og ansvarlig for å overholde disse verktøyenes og ressursenes vilkår og retningslinjer.  
Din status som gruppeleder kan sies opp av grunner fremsatt i programavtalen eller disse programvilkårene, eller i den gjeldende dokumentasjonen. Vi kan si opp din gruppelederstatus hvis du overtrer eller handler uforenlig med programavtalen eller disse programvilkårene, ikke oppfyller de gjeldende kravene slik de fremsettes i den gjeldende  dokumentasjonen, eller med skriftlig varsel (inklusive gjennom elektronisk kommunikasjon) til deg med eller uten grunn. Ved slik oppsigelse må du overholde oppsigelsesprosedyrene fremsatt i programavtalen og disse programvilkårene, og enhver gjeldende dokumentasjon. Uten å begrense det foregående må du levere tilbake eller ødelegge (etter Salesforces valg) all informasjon, alle varer og annet fysisk eller elektronisk materiell gjort tilgjengelig for deg som en fordel under din status som gruppeleder, og overholde de gjeldende vilkårene fremsatt i paragraf 4 og 5. 

Salesforce forventer at alle som deltar som gruppeleder, gjør det med mål om å kultivere Salesforces økosystem. Du må gjenkjenne og unngå potensielle interessekonflikter i forbindelse med din medvirkning som gruppeleder, inklusive på grunn av ansettelse eller andre prosjekter du er involvert i. Du må avstå fra all slik involvering, og/eller delegere enhver avgjørelse som kan oppfattes som i egeninteresse. Du erklærer og garanterer at din medvirkning som gruppeleder er utelukkende i din individuelle kapasitet, og ikke som medlem, ansatt eller annen representant i et foretak eller offentlig organ. Hvis du er i tvil, kan du ta kontakt med fellesskapsgruppens teamstab for ytterligere klargjøring, som angitt i dokumentasjonen.

Hvis du er (eller blir) ansatt hos et medlem av partnerfellesskapet (som referert til i programvilkårene for  fellesskaper), må du identifisere deg selv som det før du engasjerer deg (eller fortsetter å engasjere deg) som gruppeleder i en fellesskapsgruppe, og overholde prosedyrene for interessekonflikt fremsatt i programavtalen og disse programvilkårene samt enhver gjeldende dokumentasjon. Du må ikke reklamere for din arbeidsgivers tjenester eller løsninger innenfor din fellesskapsgruppe. Du er også forhindret fra å samle eller bruke kontaktinformasjon fra fellesskapsgruppemedlemmer til fordel for din arbeidsgiver.  

Hvis du er (eller blir) statlig ansatt eller tjenestemann, må du identifisere deg selv som det før du deltar (eller  fortsetter å delta) som gruppeleder i en fellesskapsgruppe, og kan bli bedt om å skaffe skriftlig tillatelse til deltakelse fra din organisasjon. Hvis du er statlig ansatt eller tjenestemann og du blir tilbudt gratis eller rabatterte priser og fordeler, må du frabe deg disse frynsegodene. Du kan også bli bedt om å følge visse tilleggsprotokoller. Du må  bekrefte ditt overhold av det foregående på anmodning fra Salesforce.  

Du må ikke søke om å bli, eller delta som, gruppeleder hvis du er ansatt (enten heltid eller deltid) i Salesforce. Hvis du allerede deltar og senere blir ansatt i Salesforce, må du umiddelbart meddele det til Salesforce, og du kan bli fjernet som gruppeleder. Du bekrefter og godkjenner at du ikke er berettiget til kompensasjon i forbindelse med din medvirkning som gruppeleder, eller til fordeler som Salesforce-ansatte er berettiget til under Salesforces retningslinjer eller programmer. Hvis du ønsker å listeføre din tilknytning til din fellesskapsgruppe på LinkedIn, kan du angi din medvirkning under feltet «Organisasjoner» i avsnittet «Ferdigheter», og ikke på noen måte som kan antyde et ansettelsesforhold med Salesforce.
Paragraf 3, 4, 5, 6, og 7 i disse programvilkårene vil overleve oppsigelse av programavtalen eller disse programvilkårene.

Programbetingelser for Salesforce vip-programmer

Sist oppdatert: 1. juli 2021 

Disse programvilkårene for VIP-programmene til Salesforce («programvilkår») gjelder for deltakelse i: 

 • Salesforce MVP-programmet som for øyeblikket finnes på https://www.salesforce.com/campaign/mvp, som anerkjenner eksepsjonelle individer innen Salesforce-fellesskapet som viser lederskap, ekspertise, lydhørhet og er beslutningspåvirkere («Salesforce MVP-programmet»);
 • Produktspesifikke masterprogrammer, inklusive Lightning Champions-programmet, Analytics Champions programmet, Einstein Champions-programmet og Quip Champions-programmet (heretter kalt  «Champions-programmer»); og
 • Andre utpekte fellesskapsprogrammer med fordeler som ligner på Salesforce MVP-programmet og Champions-programmer, inklusive Salesforce Certified Technical Architects Plus Benefits Program og MuleSoft Ambassador Program (heretter kalt «Ambassador-program»).

Salesforce MVP-programmet, hvert Champions-program og hvert Ambassador-program blir referert til individuelt som et «VIP-program». Salesforce MVP-programmet, Champions-programmene og Ambassador-programmene kalles samlet «VIP-programmer».

Disse programvilkårene er innlemmet som referanse i programavtalen, og utgjør en del av avtalen mellom deg og Salesforce-parten. Salesforce kan også oppdatere disse programvilkårene fra tid til annen, som beskrevet i programavtalen. Salesforce forbeholder seg også retten til å utpeke eller fjerne bestemte programmer som Champions-programmer eller Ambassador-programmer, fra tid til annen og uten forvarsel. Begreper som ikke er  definert i disse programvilkårene, er forklart i programavtalen. Du må ikke delta i et VIP-program med mindre du godtar avtalen ved å merke av i en rute eller ved at du gir aksept elektronisk eller ved fysisk signatur, med mindre annet er spesifisert i gjeldende dokumentasjon (som definert nedenfor). 

1.1 Generelle fordeler. Du må være medlem av et bestemt VIP-program for å motta fordelene. Medlemskap i VIP-programmer må godkjennes av Salesforce etter eget skjønn. Fordelene ved VIP-programmet kan endres fra tid til annen og uten forvarsel. Med forbehold om vilkårene i programavtalen og disse programvilkårene gir Salesforce deg herved en ikke-eksklusiv, ikke-overførbar, begrenset og personlig rett (uten rett til å autorisere tredjepart) til å få tilgang til og bruke VIP-fordeler som Salesforce gjør tilgjengelig for deg for alle VIP-program som du for øyeblikket er medlem av, utelukkende i samsvar med gjeldende håndbok eller andre vilkår som Salesforce gjør  tilgjengelig fra tid til annen («dokumentasjon»). Du godtar herved å overholde slik dokumentasjon. I tilfelle en uforsonlig konflikt mellom en slik dokumentasjon og disse programvilkårene vil slik dokumentasjon kontrollere omfanget av en slik konflikt, kun med hensyn til det gjeldende VIP-programmet. 

1.2 Ikke-GA-produkter. Enkelte VIP-fordeler som blir gjort tilgjengelig for deg, kan omfatte produkter som ikke er GA, som definert nedenfor. Eventuelle rettigheter gitt til deg under disse programvilkårene med hensyn til ikke-GA-produkter er begrenset til bruk for dine egne evaluerings- og testformål, og ekskluderer uttrykkelig alle rettigheter for produksjonsformål eller distribusjon. Din bruk av ethvert ikke-GA-produkt er etter eget skjønn og risiko. Du erkjenner og godtar herved at (a) et bestemt ikke-GA-produkt kan endres, suspenderes eller avvikles når som helst med eller uten varsel; (b) et bestemt ikke-GA-produkt kan aldri gjøres generelt tilgjengelig; og (c) Salesforce kan kreve at du avbryter bruken av et bestemt ikke-GA-produkt, eller alle funksjoner derav, etter eget skjønn. Du samtykker i at Salesforce ikke vil være ansvarlig overfor deg eller noen tredjepart for slik endring, suspensjon eller avvikling. Du vil gi løpende tilbakemelding til Salesforce angående ethvert ikke-GA-produkt du bruker, og slik tilbakemelding vil bli ansett som tilbakemelding.

«Ikke-GA-produkter» under disse programvilkårene betyr samlet ikke-GA-programvare og ikke-GA-tjenester, definert som følger: 

● «Ikke-GA-programvare» betyr programvareprodukter som blir gjort tilgjengelig for deg av Salesforces, som en fordel under ditt VIP-program, for distribusjon på din premiss, som (a) ikke har blitt gjort generelt tilgjengelig for kunder, og (b) har blitt utpekt som pilot, beta, begrenset utgivelse, utviklerforhåndsvisning eller ved lignende beskrivelse.

«Ikke-GA-tjenester» betyr applikasjoner, finesser, funksjoner, metoder eller annen teknologi som er tilgjengelig for deg av Salesforce, som en fordel under ditt VIP-program, som (a) ikke har blitt gjort generelt tilgjengelig for kunder, og (b) har blitt utpekt som pilot, beta, begrenset utgivelse, forhåndsvisning av utviklere eller ved lignende beskrivelse.

Du må også overholde eventuelle tilleggsvilkår som er gjort tilgjengelig av Salesforce med hensyn til ikke-GA produkter. I tilfelle en uforsonlig konflikt mellom slike tilleggsvilkår og disse programvilkårene vil slike  tilleggsvilkår kontrollere omfanget av slik konflikt, kun med hensyn til det gjeldende ikke-GA-produktet. 

2.1 Gyldighet. Med mindre annet er spesifisert i gjeldende dokumentasjon, vil ethvert VIP programmedlemskap som vi stiller til rådighet for deg, ha en innledende periode på ett (1) år fra oppstarten, basert på datoen da ditt medlemskap er bekreftet eller en annen dato som ble kommunisert til deg av Salesforce.

2.2 Fornyelse. Ethvert VIP-programmedlemskap som vi stiller til rådighet for deg, vil være kvalifisert for fornyelsesperioder på ett (1) år, som er underlagt fornyelseskriterier og vilkår spesifisert i gjeldende dokumentasjon, med mindre Salesforce etter eget skjønn frafaller det. Enhver fornyelsesperiode som vi stiller til rådighet for deg, begynner på slutten av forrige periode, eller den datoen som ble kommunisert til deg av Salesforce

2.3 Champions-programoverføring. Aksept av et bestemt Champions-program betyr ikke aksept i et annet Champions-program. Som nåværende medlem av et Champions-program, kan du likevel være kvalifisert til å bytte mellom Champions-programmer på slutten av hver årlig periode, så lenge du (a) oppfyller opptakskriteriene for det nye Champions-programmet, som bestemt av Salesforce fra tid til annen, og (b) har fullført alle deltakelses- og bidragskravene for ditt nåværende Champions-program i løpet av det siste året. For klarhets skyld må du bare velge  ett (1) Champions-program der du kun skal delta i løpet av en gitt årlig periode. For klarhets skyld garanterer ikke  kvalifisering for overføring mellom Champions-programmer automatisk opptak til et Champions-program. Salesforce forbeholder seg retten til å avvise enhver søkers anmodning om overføring mellom Champions programmer. 

Du kan vises på mediekanaler, nettsteder og sosiale innlegg fra Salesforce. For eksempel kan navnet ditt, Trailblazer-fellesskapsprofilfoto og biografi vises på Salesforce-nettstedet  https://www.salesforce.com/campaign/analytics-champions/. Du gir herved Salesforce en ikke-eksklusiv, royaltyfri  og ugjenkallelig rett, ikke forpliktelse, til å bruke ditt navn, din likhet, stemme, biografi og sitater (heretter kalt «attributter») i markedsføringsmateriell (som definert nedenfor), og bruke, reprodusere, distribuere, vise, stille ut  eller på annen måte utnytte markedsføringsmateriellet, over hele verden, til evig tid, internt eller eksternt, i alle medier, inkludert på arrangementer sponset av Salesforce, med det formål å annonsere eller handle med å markedsføre og markedsføre Salesforce og dets produkter og tjenester. Du fraskriver deg alle krav på kompensasjon basert på Salesforces bruk av attributtene. I forbindelse med bruk eller annen utnyttelse av attributtene dine fraskriver du deg ugjenkallelig og løser alle krav med hensyn til intellektuell eiendom, rettigheter til publisitet, rettigheter til personvern og andre krav eller skader med hensyn til slik bruk eller annen utnyttelse. «Reklamemateriell» betyr alt materiell, inklusive lyd, visuelt, nettbaserte medier, fotografering, trykt og digitalt, som markedsfører, promoterer eller reklamerer for Salesforce og deres produkter, tjenester og arrangementer. Selv om Salesforce kan søke din godkjenning for visse bruksområder, forstår du og godtar at Salesforce ikke vil være pålagt å få din godkjenning for bruk av salgsfremmende materiell som inneholder attributtene dine. 

Uten å begrense AUP, som er tilgjengelig på 
https://www.salesforce.com/company/legal/agreements/ eller de etiske reglene i programavtalen, må du ikke delta i aktiviteter eller praksis som ikke representerer VIP-programmet ditt på  riktig måte. Aktiviteter og praksis som anses som upassende av Salesforce, inkluderer følgende:

● Brudd på disse programvilkårene eller andre tidligere publiserte, programspesifikke retningslinjer. 

● Aksept av gaver, tjenester, penger eller noe av verdi fra medlemmer av VIP-programmets fellesskap, Salesforce partnere eller andre, for direkte eller indirekte personlig gevinst i din egenskap av medlem av VIP-programmet. 

● Ærekrenkende, nedsettende, trakasserende eller på annen måte upassende språk mot Salesforce, dets kunder, partnere eller andre medlemmer av VIP-programmets fellesskap.

● Aktiviteter eller praksis som ikke representerer karakteren og kjerneverdiene til Salesforce og VIP-programmets fellesskap.

Uten å begrense noe annet i henhold til avtalen eller gjeldende lov kan Salesforce, hvis du unnlater å overholde disse  programvilkårene eller en annen avtale mellom deg og Salesforce, ta de tiltak de anser som hensiktsmessige som svar, inklusive å avvise VIP-programsøknaden eller fjerne deg fra ethvert VIP-program. Vennligst rapporter om manglende overholdelse av programavtalen eller disse programvilkårene i samsvar med disse etiske retningslinjene.

Din bruk av sosiale medier i forbindelse med et hvilket som helst VIP-program er underlagt programavtalen og disse programvilkårene, inklusive de etiske reglene ovenfor. Hvis du legger ut innlegg angående spørsmål relatert til Salesforce, må du tydelig angi statusen din som medlem av VIP-programmet i bloggen eller biografien din, eller et annet passende sted på kontoen din på sosiale medier.

Du må bruke Salesforce-merkevarebygging på riktig måte, inklusive Salesforce-logoer og programlogoer. Med unntak av det som er angitt i gjeldende dokumentasjon, gir ingenting i disse programvilkårene deg rett til å bruke Salesforce-varemerker, handelsnavn, logoer, tjenestemerker eller annen intellektuell eiendom uten Salesforces skriftlige forhåndsgodkjenning. For en liste over generelle retningslinjer for bruk kan du se Salesforce retningslinjene for bruk av opphavsrett, som er oppdatert av Salesforce fra tid til annen, og er for øyeblikket tilgjengelig på https://www.salesforce.com/content/dam/web/en_us/www/documents/legal/Terms%20of%20Service/salesforce-trademark-usage-guidelines.pdf

Hvis du forlater et VIP-program av en eller annen grunn, må du fjerne referanser til tilknytningen din til det aktuelle VIP-programmet (og fjerne alle logoer og merker relatert til VIP-programmet) fra alle nettsteder, plattformer og  andre kanaler, inklusive sosiale medier, LinkedIn, blogger og e-post-signaturblokker. Du kan bare referere til dine tidligere prestasjoner ved å bruke betegnelsen «Salesforce-programbetegnelse, varighet» (f.eks. «Salesforce MVP,  2014–2016»), men du må alltid inkludere varigheten for å unngå å gi deg ut for å være et nåværende medlem av VIP-programmet. 

ALLE OPPLYSNINGER, DATA, INNHOLD ELLER ANDRE MATERIELL MEDDELT ELLER GJORT TILGJENGELIG AV SALESFORCE TIL DEG I FORBINDELSE MED ET IKKE-GA-PRODUKT VIL VÆRE KONFIDENSIELL INFORMASJON. DU MÅ IKKE BRUKE KONFIDENSIELL INFORMASJON RELATERT TIL ET IKKE-GA-PRODUKT, BORTSETT FRA I FORBINDELSE MED DIN GODKJENTE BRUK AV IKKE GA-PRODUKTET. 
Ditt medlemskap i et VIP-program kan opphøre av grunner som er angitt i programavtalen eller disse programvilkårene, eller i gjeldende dokumentasjon. Vi kan avslutte ditt VIP-programmedlemskap hvis du bryter med eller handler i strid med programavtalen eller disse programvilkårene, ikke oppfyller gjeldende medlemskapskrav som angitt i gjeldende dokumentasjon, eller etter skriftlig varsel (inklusive gjennom elektronisk kommunikasjon) til deg med eller uten grunn. Ved en slik oppsigelse må du overholde oppsigelsesprosedyrene som er angitt i programavtalen og disse programvilkårene, og all relevant dokumentasjon. Uten å begrense det foregående må du returnere eller ødelegge (etter Salesforces valg) all informasjon, varer og annet fysisk eller elektronisk materiell som er gjort tilgjengelig for deg som en fordel under ditt VIP-program, og overholde gjeldende vilkår angitt i avsnitt 5 og 6. 

Salesforce forventer at alle som deltar som VIP-programmedlem, gjør det med mål om å dele, lære og utvide Salesforce-økosystemet. Du må gjenkjenne og unngå potensielle interessekonflikter i forbindelse med VIP programmet ditt, inklusive på grunn av ansettelse eller andre prosjekter du er involvert i. Du må avstå fra enhver slik involvering, og/eller delegere beslutninger som kan oppleves som i egeninteresse. Du erklærer og garanterer at din deltakelse i et VIP-program utelukkende er i din egen individuelle kapasitet, og ikke som medlem, ansatt eller annen representant for en enhet eller myndighet. Når du er i tvil, kan du ta kontakt med personalet på VIP-programteamet for nærmere avklaring, som angitt i dokumentasjonen.

Hvis du er (eller blir) ansatt av en Salesforce-kunde, må du identifisere deg som det før du deltar (eller fortsetter å delta) i ethvert VIP-program, og du kan bli bedt om å få skriftlig godkjenning for deltakelse fra organisasjonen din.

Hvis du er (eller blir) statsansatt eller tjenestemann, må du identifisere deg som det før du deltar (eller fortsetter å  delta) i et hvilket som helst VIP-program, og du kan bli bedt om å få skriftlig godkjenning for deltakelse fra  organisasjonen din. Hvis du er statsansatt eller tjenestemann og får tilbud om gratis eller nedsatte priser og fordeler,  må du avvise disse fordelene. Du kan også bli bedt om å følge visse tilleggsprotokoller. Du må bekrefte at du overholder det foregående på forespørsel fra Salesforce. 

9.1 Forholdet til Salesforce. Du må ikke søke om eller delta i et VIP-program hvis du er ansatt (enten heltid eller  deltid) i Salesforce. Hvis du allerede deltar og senere blir ansatt i Salesforce, må du umiddelbart varsle Salesforce, og du kan bli fjernet fra programmet. Du erkjenner og godtar at du ikke har rett til kompensasjon i forbindelse med et VIP-program eller å være medlem av VIP-programmet, eller til fordeler som Salesforce-ansatte har krav på i henhold til Salesforces retningslinjer eller programmer. Hvis du vil liste din tilknytning til VIP-programmet ditt på LinkedIn, angir du bare at du er involvert under felte «Organisasjoner» i delen «Prestasjoner», og ikke på noen måte som kan innebære et arbeidsforhold med Salesforce.

9.2 Forholdet til Salesforce-tjenester. Vær oppmerksom på at VIP-programmets fordeler, inklusive ikke-GA produkter, er underlagt programavtalen og disse programvilkårene.

DELTAGELSE I ELLER BRUK AV IKKE-GA-PRODUKTER ER PÅ DIN EGEN RISIKO. IKKE-GA PRODUKTER ER IKKE MENT FOR PRODUKSJONSBRUK OG KAN INNEHOLDE FEIL OG UFORENELIGHET MED ANDRE PRODUKTER ELLER TJENESTER. SALESFORCE HAR INGEN FORPLIKTELSE TIL Å UTFØRE VEDLIKEHOLD ELLER GI STØTTE FOR IKKE-GA-PRODUKTER. DU ERKJENNER OG SAMTYKKER I AT (I) IKKE-GA-PRODUKTER KAN ENDRES, SUSPENDERES ELLER AVSLUTTES MED ELLER UTEN VARSEL; (II) IKKE-GA-PRODUKTER KAN ALDRI GJØRES GENERELT TILGJENGELIGE; OG (III) DU MÅ AVSLUTTE BRUKEN AV ALLE IKKE-GA-PRODUKTER PÅ FORESPØRSEL AV SALESFORCE. 
Avsnitt 3–7 og 10–11 i disse programvilkårene vil overleve opphør av programavtalen eller disse programvilkårene.

Programvilkår for Trailhead

Sist oppdatert: 31. mars 2021

Disse programvilkårene forTrailhead («programvilkår») gjelder for din bruk av (inklusive tilgang til og deltagelse i møter eller aktiviteter som er oppført eller organisert på) våre nettsteder (inklusive progressive nettapplikasjoner), portaler, mobilapplikasjoner eller -systemer som er vert forTrailhead-relatert materiell som lenker til programavtalen eller disse programvilkårene (all Salesforce-informasjon, data, innhold og annet materiell, produkter og tjenester tilgjengelig via slike nettsteder, portaler eller systemer, og eventuelle etterfølgere dertil kalles heretter «Trailhead»).  

Disse programvilkårene er innlemmet som referanse i programavtalen, og utgjør en del av avtalen mellom deg og Salesforce-parten. Salesforce kan også oppdatere disse programvilkårene fra tid til annen, som beskrevet i programavtalen. Begreper som ikke er definert i disse programvilkårene, har betydningen gitt i programavtalen. Du kan ikke, og du må ikke, bruke Trailhead eller delta i møter eller aktiviteter som er oppført eller organisert på Trailhead med mindre du godtar disse programvilkårene. 

Hvis du registrerer eller bruker en konto hos Trailhead, må du være oppmerksom på at noe av informasjonen din kan vises offentlig eller på annen måte kan vises av andre (inklusive administratorer eller andre i en organisasjon, så vel som andre Trailhead-brukere eller publikum) som standard, for eksempel fornavn, etternavn, bilde og registreringsinformasjon. I tillegg kan informasjon relatert til din bruk av Trailhead, for eksempel informasjon om din læringsfremdrift, og antall og typer merker du har tjent, bli vist offentlig eller på annen måte gjøres synlig for andre.

Ved å bruke kontoen din til å bli med i visse grupper som en del av Trailhead godtar du å motta kommunikasjon (inklusive elektronisk kommunikasjon) angående grupperelaterte aktiviteter. Ved å registrere deg for bestemte møter (inklusive Trailblazer Community Group-møter, som definert nedenfor) ved hjelp av kontoen din godtar du også å  motta elektronisk kommunikasjon om møteoppdateringer og saker etter møtet, som kan omfatte undersøkelsesevalueringer og møterelatert materiell. Vær imidlertid oppmerksom på at all kommunikasjon du mottar fra tredjeparter, inklusive fra lederne for en gruppe eller et møte, ikke sendes av eller på vegne av Salesforce, og Salesforce fraskriver seg alt ansvar for slik kommunikasjon. 

I forbindelse med Trailhead må du overholde retningslinjene for Salesforce-deltakelse som blir gjort tilgjengelig på eller gjennom Trailhead («retningslinjer for deltakelse»). Dette må gjøres uten å begrense AUP, de etiske reglene i programavtalen eller Salesforce Success-fellesskapsretningslinjene for deltakelse som for øyeblikket finnes på https://trailblazers.salesforce.com/resource/1432331846000/SuccessGuidelines, som oppdateres av Salesforce fra tid til annen («retningslinjer for deltagelse i Salesforce Success-fellesskap») Under Trailhead-møter og Trailblazer Community Group-møter må du opprettholde et vennlig, trygt, støttende og trakasseringsfritt miljø, uavhengig av  kjønn, alder, seksuell legning, kjønnsidentitet, kjønnsuttrykk, funksjonshemning, fysisk utseende, kroppsstørrelse, rase, etnisitet, religion eller annen gruppeidentitet.

I forbindelse med Trailhead, må du i tillegg ikke (og du vil ikke tillate brukerne eller noen tredjepart å):

● dele, overføre eller på annen måte avsløre en løsning på sertifiseringseksamen, legitimasjonseksamen, Superbadge, Masterbadge eller annen lignende betegnelse, unntatt når det er skriftlig forhåndsgodkjent av Salesforce.
● dele eller overføre sertifisering, merke, superbadge eller annen lignende legitimasjon tildelt på Trailhead, eller noen av dine andre kontoaktiviteter eller selve kontoen din (inklusive påloggingsinformasjonen din for kontoen din) for ethvert formål.
● Oppgi feilaktig, eller på annen måte gi en uriktig fremstilling av, informasjon relatert til bruken av Trailhead, inklusive din (eller brukernes eller tredjeparts) læringsfremdrift, eller antall eller typer merker som du (eller brukerne eller tredjeparter) har blitt tildelt gjennom bruk av Trailhead.

Husk at i forbindelse med Trailhead kan du gi informasjon, data, innhold eller annet materiell til et mangfoldig og  internasjonalt publikum. Ting som ikke virker fornærmende, uanstendige, støtende eller på annen måte upassende for deg kan virke slik for andre. Du må (og må få brukerne og enhver tredjepart til å) behandle andre brukere av Trailhead med høflighet og respekt.

Salesforce kan avslutte kontoen din, og Salesforce og enhver leder for en gjeldende gruppe eller et møte (inklusive ethvert Trailblazer-fellesskapgruppemøte) kan når som helst suspendere medlemskapet ditt i gruppen, eller forby din deltakelse i gruppen eller din deltakelse på møtet, hvis du ikke overholder paragraf 2, AUP eller regler for oppførsel, eller av noen annen grunn, uten varsel eller ansvar av noe slag. 

3.1. Bruk av Trailhead. I henhold til disse programvilkårene og utelukkende så lenge Salesforce tillater bruk av Trailhead, kan du bruke en hvilken som helst del av Trailhead som vi gir deg tilgang til i henhold til disse programvilkårene, på alle enheter du eier eller kontrollerer. Du kan bare bruke Trailhead til dine ikke-kommersielle personlige, profesjonelle eller pedagogiske formål, inklusive for å lære ferdigheter til din nåværende stilling, for å lære ferdigheter til en fremtidig stilling, for å oppnå en Salesforce-legitimasjon, for å lære om Salesforce og/eller for å få kontakt med andre Trailhead-fellesskaper og brukere. Hvis noen av disse programvilkårene ikke overholdes, må du umiddelbart slutte å bruke Trailhead. Vær oppmerksom på at informasjonen, dataene, innholdet og annet materiell som er tilgjengelig på eller gjennom Trailhead, kan inneholde eller utgjøre tredjepartsmateriell og/eller andre Salesforce-produkter eller -tjenester (inklusive andre programmer), og den foregående rettigheten kan være underlagt ytterligere vilkår og retningslinjer.

3.2. Prosjekter med åpen kildekode. Salesforce kan gjøre prosjekter med åpen kildekode tilgjengelige på eller gjennom Trailhead eller på eller gjennom tredjeparts vertstjeneste for programvarekodelager (f.eks. Github) i forbindelse med Trailhead. Enhver åpen kildekode tilgjengelig i forbindelse med et slikt prosjekt med åpen kildekode («innhold med åpen kildekode») kan være det proprietære arbeidet til en tredjepart (i så fall anses det som tredjepartsmateriell) og kan være underlagt ytterligere vilkår og retningslinjer. All bruk av innhold med åpen kildekode styres av vilkårene i en eventuell lisens som følger med det aktuelle prosjektet. Hvis du starter et prosjekt med åpen kildekode på eller gjennom Trailhead, må du gjøre det aktuelle innholdet med åpen kildekode tilgjengelig under lisensvilkår for åpen kildekode. 

4.1. Oppfinnelser. Du erkjenner og godtar herved at din levering av en innsendelse ikke gjør deg til en  oppfinner eller medvirkende oppfinner til en oppfinnelse som kan oppstå under utvikling av et produkt eller tjeneste av eller på vegne av Salesforce, inklusive dem som innlemmer, implementerer eller på annen måte er relatert til hele eller deler av slik innsendelse (heretter kalt «oppfinnelse»). Uten å begrense det foregående gjelder følgende: I den grad du er oppfinner eller medvirkende oppfinner til en oppfinnelse, eller har en annen rett, eiendomsrett eller eierinteresse i eller til en oppfinnelse, tildeler du herved ugjenkallelig og godtar å tildele Salesforce alle rettigheter, eiendomsrett og eierinteresser globalt i og til en slik oppfinnelse (enten eksisterende eller unnfanget, opprettet eller på annen måte utviklet senere), inklusive alle immaterielle rettigheter i og til en slik oppfinnelse, med umiddelbar virkning ved oppstart, unnfangelse, opprettelse eller utvikling. I den grad en oppfinnelse eller immaterielle rettigheter i eller til en oppfinnelse ikke er overførbar, eller i den grad du på annen måte forbeholder deg en rett, eiendomsrett eller eierinteresse i eller til en slik oppfinnelse eller immaterielle rettigheter (a) frasier du deg betingelsesløst og ugjenkallelig håndhevelse av slike rettigheter, og alle krav og årsaker til handling av noe slag med hensyn til slike rettigheter, mot Salesforce og enhver bruker av Salesforces produkter eller tjenester, (b) godtar du, på Salesforces forespørsel og regning, å samtykke til og delta i ethvert tiltak for å håndheve slike rettigheter, og (c) gir du herved Salesforce en verdensomspennende, royaltyfri, fullt betalt, eksklusiv, evigvarende, ugjenkallelig, overførbar og fullt underlisensierbar (gjennom flere sjikt) lisens, uten ytterligere varsel eller vurdering til deg eller noen tredjepart, for å reprodusere, distribuere, utføre og vise (offentlig eller på annen måte), lage avledede verk av, tilpasse, endre, gjøre, selge, tilby å selge, importere, bruke, analysere og utnytte (og få andre til å utøve slike rettigheter på vegne av Salesforce) alle eller deler av Salesforce alle eller deler av en slik oppfinnelse, i ethvert format eller medium som er kjent nå eller senere utvikles, og til ethvert formål. Du frasier deg videre ugjenkallelig  eventuelle «moralske rettigheter» eller andre rettigheter med hensyn til tilskrivelse av forfatterskap eller integritet av  materiell angående enhver oppfinnelse som du måtte ha i henhold til gjeldende lov under enhver rettsteori. Du frasier deg herved og fraskriver overfor Salesforce alle krav du nå har eller kan ha for overtredelse, misbruk eller andre brudd på eventuelle oppfinnelses- eller immaterielle rettigheter tildelt eller lisensiert i henhold til disse  programvilkårene til Salesforce.  

4.2. Lisens. Uten å begrense avsnitt 4.1 ovenfor («oppfinnelser») gjelder følgende: I den grad du har eller får  eiendomsrettigheter som kan bli misbrukt eller på annen måte krenket av Trailheads drift, gir du herved Salesforce en verdensomspennende, royaltyfri, fullt betalt, ikke-eksklusiv, evigvarende, ugjenkallelig, overførbar og fullt  underlisensierbar (gjennom flere sjikt) lisens, under slike proprietære rettigheter, for å drive Trailhead, da den kan  endres, oppdateres eller oppgraderes fra tid til annen. 

4.3. Assistanse. Du vil samarbeide med Salesforce og deres utpekte når det gjelder å søke om, skaffe, perfeksjonere, tydeliggjøre og håndheve Salesforces immaterielle rettigheter i og til enhver oppfinnelse, inklusive å  utføre slike skriftlige dokumenter som kan utarbeides av Salesforce og gjøre slike andre handlinger som kan være rimelig nødvendige etter Salesforces mening for å få patent, registrere en opphavsrett, eller på annen måte håndheve Salesforces rettigheter i og til en slik oppfinnelse (og du utnevner herved ugjenkallelig Salesforce og dets sjefer og  representanter som din fullmektig til å handle for og på dine vegne og i stedet for deg, med samme rettskraft og effekt).

4.4. Nødvendige rettigheter. Uten å begrense dine erklæringer og garantier i programavtalen erklærer og garanterer du at du eier eller har rettighetene (inklusive immaterielle rettigheter) som er nødvendige for å gi oppdrag  og lisenser med hensyn til slike innsendelser og eventuelle oppfinnelser gitt i henhold til disse programvilkårene. I den grad organisasjonen din eier eller har rettighet, eiendomsrett eller eierinteresse i eller til slike innsendelser eller oppfinnelser, erklærer og garanterer du herved at du er autorisert av en slik organisasjon til å gjøre slike innsendelser tilgjengelige og gi oppdrag og lisenser med hensyn til slike innsendelser og oppfinnelser gitt i henhold til disse programvilkårene.

4.5. Overvåking. Uten å begrense programavtalens del 7 («Innhold- og bruksdata») kan Salesforce (men har  ingen forpliktelse til å) overvåke, evaluere, endre eller fjerne innsendelser, inklusive dem som er gjort tilgjengelige på eller gjennom private meldingsfunksjoner, inklusive for å fremme sikkerheten til fellesskap eller en annen av Salesforces produkter eller tjenester, og inklusive å fjerne spam-meldinger. 

Trailhead kan gjøre tilgjengelig visse stillingsutlysninger og annet jobbrelatert innhold (f.eks. jobbkrav, CV-er, beskrivelser av arbeidserfaring, stillingsanmodninger, annonser osv.), inklusive gjennom lenker eller integrasjoner med tredjepartstjenester (slike oppføringer og annet innhold og lenker kalles heretter «stillingsutlysninger»), og kan gjøre det mulig for deg å gjøre stillingsutlysninger tilgjengelig, inklusive gjennom lenker eller integrasjoner med tredjepartstjenester. Stillingsutlysninger er underlagt programvilkårene for nettverksportaler som er inntatt i forbindelse med programavtalen, slik den blir gjort tilgjengelig og oppdatert av Salesforce fra tid til annen.

6.1. Trailblazer Community Group-møters uoffisielle karakter. Du kan ha muligheten til å delta på visse møter som er planlagt eller organisert av Trailhead, som vert eller som organisert av tredjeparter som ikke er representanter eller ansatte i Salesforce (slike møter, konferanser og arrangementer kalles heretter «Trailblazer  Community Group-møte»). Du erkjenner at Salesforce ikke er skaperen, arrangøren eller eieren av noe Trailblazer Community Group-møte, selv om Salesforce-ansatte deltar på møtet, Salesforce sponser møtet, Salesforce tilbyr møterelatert materiell, Salesforce promoterer møtet på et Salesforce-nettsted eller nettsted betalt av Salesforce, eller møtet skjer på Salesforces eiendom. Hvis du er vert for eller organiserer et Trailblazer Community Group-møte, godtar du å promotere det som sådan, og du må ikke skape noe inntrykk av at det er opprettet, organisert, avholdt, eid, sponset eller godkjent av Salesforce. For klarhets skyld anses møter som er oppført eller organisert på Trailhead, men som arrangeres eller organiseres av Salesforce, som hendelser som er underlagt programvilkårene for arrangementer. I tilfelle konflikt eller inkonsekvens mellom disse programvilkårene og programvilkårene for arrangementer vil disse programvilkårene gjelde i utstrekning av en slik konflikt eller inkonsekvens, utelukkende med hensyn til gjeldende møter.  

6.2. Trailblazer Community Group-ledere. I tillegg til disse programvilkårene er Trailblazer Community Group-ledere også underlagt programvilkårene for Salesforce-gruppeledere inngått i forbindelse med  programavtalen, som er gjort tilgjengelig og blir oppdatert av Salesforce fra tid til annen. I den grad disse programvilkårene eller deler av den er i konflikt med programvilkårene for Salesforce-gruppeledere, vil din deltakelse som leder for Trailblazer-fellesskapsgruppe styres av programvilkårene for Salesforce-gruppeledere.  

6.3. Vurdering av risiko. Din deltakelse i og tilstedeværelse på et Trailhead-møte eller Trailblazer Community Group-møte eller relaterte aktiviteter er helt frivillig. Du samtykker i å vurdere de iboende risikoene i aktiviteter du velger å delta i, og ta rimelige forholdsregler før du velger å delta i eller delta på et Trailhead-møte eller Trailblazer Community Group-møte. Du erkjenner at Salesforce ikke har noen kontroll over og ikke garanterer kvaliteten, sikkerheten, nøyaktigheten eller lovligheten til et møte eller innhold knyttet til eller presentert på et Trailhead-møte eller et Trailblazer Community Group-møte, og at din deltakelse i et Trailhead-møte eller Trailblazer Community Group-møte er på egen risiko. I DEN GRAD DET ER TILLATT I HENHOLD TIL GJELDENDE LOV, GODTAR OG PÅTAR DU DEG ALLE RISIKOER FOR ENHVER PERSONSKADE ELLER SKADE PÅ ENHVER
EIENDOM DU MÅTTE MØTE MENS DU DELTAR PÅ ET TRAILHEAD-MØTE ELLER TRAILBLAZER FELLESSKAPSGRUPPEMØTE ELLER RELATERTE AKTIVITETER, OG FRASIER DEG ETHVERT KRAV MOT ENHVER SALESFORCE-TILKNYTTET PART RELATERT TIL SLIKE RISIKOER.

6.4. Ansvarsbegrensning. UTEN Å BEGRENSE NOEN ANSVARSBEGRENSNING I HENHOLD TIL PROGRAMAVTALEN VIL INGEN SALESFORCE-TILKNYTTEDE PARTER UNDER NOEN OMSTENDIGHETER VÆRE ANSVARLIG FOR INDIREKTE, SPESIELL, DEKNINGSMESSIG, TILFELDIG, AVSKREKKENDE, STRAFFEMESSIG ELLER FØLGESSKADEMESSIG ERSTATNING SOM OPPSTÅR SOM FØLGE AV ELLER RELATERT TIL ETHVERT TRAILHEAD-MØTE ELLER TRAILBLAZER FELLESSKAPSGRUPPEMØTE, UTTALELSER ELLER GJENNOMFØRING AV TRAILBLAZER FELLESSKAPSGRUPPEMØTELEDERE ELLER DELTAKERE, OPPMØTE OG DELTAKELSE I ET TRAILHEAD-MØTE ELLER TRAILBLAZER-FELLESSKAPSGRUPPEMØTE, OG HANDLINGENE TIL DEG ELLER ANDRE PÅ ET TRAILHEAD-MØTE ELLER TRAILBLAZER-FELLESSKAPSGRUPPEMØTE, SELV OM EN SALESFORCE-TILKNYTTET PART HAR BLITT INFORMERT OM MULIGHETEN FOR SLIK ERSTATNING, ELLER HVIS ET RETTSMIDDEL PÅ ANNEN MÅTE SVIKTER I SITT ESSENSIELLE FORMÅL. DEN FOREGÅENDE ANSVARSFRASKRIVELSEN VIL IKKE GJELDE I DEN GRAD DET ER FORBUDT VED LOV.

6.5. Personlig avståelse.  

(a) Ledere for Trailblazer Community Group-møter, og deltakere på Trailhead-møter og Trailblazer Community Group-møter, og/eller Salesforce (og/eller andre på vegne av Salesforce), kan fotografere, spille inn (både lyd og video), webcast, podcast eller på annen måte overføre under en del av eller hele
Trailhead-møtet eller Trailblazer Community Group-møtet (inklusive på Trailhead-møtet eller i Trailblazer Community Group-møtelokalet, under en Trailhead- eller Trailblazer Community Group møteøkt eller under andre Trailblazer Community Group-møteøkter, eller under andre Trailblazer Community Group-møteøkter eller under andre Trailblazer Community Group-møteøkter). Ditt bilde, din  likhet, stemme, uttalelser og andre identifiserende egenskaper (heretter kalt «bilde») kan registreres i fotografier, opptak (både lyd og video), webcaster, podcaster eller andre overføringer av et Trailhead møte eller Trailblazer Community Group-møte eller annen aktivitet (heretter kalt «opptak»).

(b) Du gir herved Salesforce, med hensyn til alle opptak (og til hver Trailblazer Community Group møteleder eller deltaker på Trailhead-møte eller Trailblazer-fellesskapsgruppe, med hensyn til opptak  som er registrert av en slik leder eller deltaker) en verdensomspennende, royaltyfri, fullt betalt, ikke eksklusiv, evigvarende, ugjenkallelig, overførbar og fullt underlisensierbar (gjennom flere sjikt) lisens, uten ytterligere vurdering til deg eller noen tredjepart, til å reprodusere, distribuere, fremføre og vise  (offentlig eller på annen måte), lage avledede verk av, tilpasse, modifisere og på annen måte bruke, analysere og utnytte slike innspillinger (inklusive bildene dine der), helt eller delvis, i ethvert format eller  medium som er kjent nå eller som utvikles senere, og til ethvert formål (inklusive til salgsfremmende  formål, for eksempel attester). Den foregående lisensen gjelder også for alle innspillinger du gjør tilgjengelig for Salesforce eller en leder for et Trailblazer Community Group-møte eller deltaker på Trailhead-møte eller Trailblazer-gruppe. Salesforce eier eksklusivt alle rettigheter, eiendomsrett og  eierinteresser (inklusive immaterielle rettigheter) i og til opptakene som er tatt opp av Salesforce (og/eller av andre på vegne av Salesforce) («Salesforce-opptak»), alle modifikasjoner og avledninger av Salesforce-opptak, og alle inntekter avledet fra Salesforce-opptak eller slike modifikasjoner eller avledninger. Salesforce har ingen forpliktelse til å dele slike inntekter med deg. 

(c) Du frasier deg herved ugjenkallelig enhver rettighet du måtte ha til å inspisere eller godkjenne  bruken eller annen utnyttelse av opptak eller reproduksjoner derav, og du samtykker i at Salesforce ikke  har noen forpliktelse til å bruke opptak (inklusive dine bilder) eller på annen måte utøve rettighetene som er gitt til Salesforce med hensyn til bildene dine. 

(d) Dine bilder kan vises i opptak som er gjort tilgjengelige for offentligheten, og tredjeparter kan  beholde, bruke eller distribuere slike innspillinger. Salesforce har ingen kontroll over og er ikke ansvarlig for bruk eller misbruk (inklusive distribusjon) av en tredjepart av opptak.

(e) I FORBINDELSE MED BRUK ELLER ANNEN UTNYTTELSE AV OPPTAK (INKLUSIVE DINE BILDER) FRASIER DU DEG HERVED UGJENKALLELIG OG AVSTÅR FRA ALLE KRAV MED HENSYN TIL IMMATERIELLE RETTIGHETER, PUBLISITETSRETTIGHETER, PERSONVERNRETTIGHETER OG ANDRE KRAV ELLER SKADER MED HENSYN TIL SLIK BRUK ELLER ANNEN UTNYTTELSE. DU BEKREFTER AT DU ER MYNDIG OG HAR LEST DEN FOREGÅENDE AVSTÅELSEN OG FULLT UT FORSTÅR DENS INNHOLD.

(f) I TILLEGG ERKLÆRER DU HERVED AT ALLE PERSONER DET ER BILDER AV I OPPTAK DU GJØR TILGJENGELIG FOR SALESFORCE ELLER TIL EN TREDJEPART, HAR SAMTYKKET TIL INKLUDERING AV SINE BILDER I SLIKE OPPTAK OG HAR AUTORISERT DEG TIL Å GI PÅ DERES VEGNE LISENSEN, FRASKRIVELSEN OG AVSTÅELSEN GITT AV DEG TIL SLIKE BILDER OG OPPTAK I DISSE PROGRAMVILKÅRENE.

Du kan ha mulighet til å forfølge visse berettigelsesbevis eller sertifiseringer som gjøres tilgjengelige gjennom eller på Trailhead etter å ha oppfylt krav til gjeldende berettigelses- eller sertifiseringsprogram. Deltakelse i et slikt berettigelses- eller sertifiseringsprogram styres av Salesforce Credential and Certification Program Agreement inngått i forbindelse med programavtalen eller presentert for deg under registrering av sertifiseringsprosessen, slik det gjøres tilgjengelig og oppdateres av Salesforce fra tid til annen («Avtale om berettigelses- og  sertifiseringsprogram»). Ved å delta i et slikt berettigelses- eller sertifiseringsprogram godtar du avtalen om berettigelses- og sertifiseringsprogram. I den grad det oppstår konflikter eller inkonsekvenser mellom disse programvilkårene og avtalen om berettigelses- og sertifiseringsprogram, vil avtalen om berettigelses- og sertifiseringsprogram gjelde med hensyn til din deltakelse i det aktuelle programmet. 
UTEN Å BEGRENSE ANSVARSFRASKRIVELSEN AV GARANTIER OG BETINGELSER I PROGRAMAVTALEN ER TRAILHEAD OG INNHOLD MED ÅPEN KILDEKODE IKKE MENT FOR PRODUKSJONSBRUK OG KAN INNEHOLDE FEIL, SVAKHETER OG INKOMPATIBILITET MED ANDRE PRODUKTER ELLER TJENESTER. SALESFORCE ER IKKE FORPLIKTET TIL Å TILBY STØTTE- ELLER VEDLIKEHOLDSTJENESTER FOR TRAILHEAD ELLER INNHOLD MED ÅPEN KILDEKODE. 

Salesforce forventer at alle som deltar i Trailhead, gjør det med mål om å lære om Salesforce med sine likestilte, bygge Salesforce-nettverket og finne mentorer. Du må gjenkjenne og unngå potensielle interessekonflikter i  forbindelse med Trailhead, inklusive på grunn av ansettelse eller andre prosjekter der du er involvert. Du må avstå fra slike engasjementer, og/eller delegere beslutninger som kan oppfattes som i egeninteresse. I tillegg må du ikke dele konfidensiell eller proprietær informasjon som eies av deg, din nåværende arbeidsgiver eller andre tredjeparter.

Hvis du er (eller blir) offentlig ansatt eller tjenestemann, er det ditt ansvar, der det er aktuelt, å (i) identifisere deg selv som sådan før du deltar (eller fortsetter å delta) i Trailhead, og (ii) få skriftlig klarering for deltakelse fra organisasjonen din i samsvar med dens krav og gjeldende lov. Hvis du er offentlig ansatt eller tjenestemann og du blir tilbudt gratis eller rabatterte bonuser og fordeler, må du avslå disse fordelene med mindre du har fått separat, uttrykkelig, skriftlig klarering fra organisasjonen din i samsvar med dens krav og gjeldende lov. Du kan også bli bedt om å overholde noen ekstra protokoller. Du må bekrefte at du overholder det foregående på forespørsel fra Salesforce. 

Avsnitt 1–2 og 4–10 i disse programvilkårene vil overleve oppsigelse av programavtalen eller disse programvilkårene.

Programvilkår for arrangementer

Sist oppdatert: 1. juli 2021

Disse programvilkårene for arrangementer («programvilkår») gjelder for alle deltakelser på, eller deltakelse i, arrangementer som arrangeres eller organiseres av Salesforce, inklusive arrangementer med personlig oppmøte (for eksempel Dreamforce, World Tour, TrailheaDX og konferanser) og nettarrangementer og nettseminarer (heretter kalt «arrangement»).

Opplæringer som er oppført i Hjelp- og opplæringsportalen, er ikke arrangementer underlagt disse programvilkårene for arrangementer.

Disse programvilkårene er innlemmet som referanse i programavtalen og er en del av avtalen mellom deg og Salesforce. Salesforce kan også oppdatere disse programvilkårene fra tid til annen, som beskrevet i programavtalen. Begreper som ikke er definert i disse programvilkårene, har de betydningene som er angitt i programavtalen. Du kan ikke, og du må ikke delta eller være til stede i et arrangement med mindre du godtar avtalen. 

Uten å begrense AUP eller de etiske reglene i programavtalen må du i forbindelse med hvert arrangement overholde de etiske reglene for Salesforce-arrangementer, som oppdateres av Salesforce fra tid til annen, som for øyeblikket befinner seg på https://success.salesforce.com/Ev_SiteCOC («Etiske regler for arrangementer»).

Uten å begrense ethvert annet rettsmiddel i henhold til avtalen eller gjeldende lov gjelder følgende: Hvis du ikke overholder disse programvilkårene eller en annen avtale mellom deg og Salesforce, kan Salesforce iverksette enhver handling den anser som passende som svar, inklusive å kansellere arrangementsregistreringen uten refusjon eller bortvise deg fra det aktuelle arrangementet, eller fra noen eller fra alle andre arrangementer. Vennligst rapporter eventuelle manglende overholdelse av programavtalen eller disse programvilkårene i samsvar med reglene for god oppførsel for arrangementer. 

Salesforce kan tillate deg å overføre registreringen av bestemte arrangementer til en annen person i organisasjonen etter Salesforces etter eget skjønn, i henhold til gjeldende retningslinjer for overføring og kansellering.
Salesforces gjeldende retningslinjer for overføring og kansellering med hensyn til registreringer for Salesforce Connections, TrailheaDX og Dreamforce er angitt nedenfor. Salesforce forbeholder seg retten til å endre sine retningslinjer for overføring og kansellering fra tid til annen ved å varsle deg om slike endringer på rimelige måter.

Hver forespørsel om overføring eller kansellering for Dreamforce, Salesforce Connections eller TrailheaDX må sendes skriftlig gjennom salesforce-events.desk.com/customer/portal/emails/new og vil bli behandlet basert på tidspunktet og datoen da forespørselen ble sendt inn. Ingen refusjon eller kreditt for en kansellering av registrering vil bli utstedt hvis du ikke sender inn en kanselleringsforespørsel i samsvar med disse kravene. For klarhets skyld utgjør ikke unnlatelse av å sjekke inn på et arrangement en kansellering, og vil ikke gi opphav til refusjon eller kreditt. Registreringer, opplæringer, sertifiseringer og hotellreservasjoner kan ikke overføres. For flere krav til  kanselleringer for arrangementer klikker du her.

Arrangementsgebyrer og andre kostnader kan gjelde for din deltakelse eller tilstedeværelse på et arrangement, eller kan på annen måte bli pådratt av deg i forbindelse med et arrangement. Hvis betaling av gebyrer eller avgift kreves, kan du bli bedt om å oppgi visse relevante opplysninger, for eksempel kredittkortnummeret ditt og utløpsdatoen, faktureringsadresse og fraktinformasjonen din. DU ERKLÆRER OG GARANTERER AT DU HAR RETT TIL Å BRUKE ET KREDITTKORT SOM DU OPPGIR KREDITTKORTINFORMASJON FOR I FORBINDELSE MED EN BETALINGSTRANSAKSJON. Ved å sende inn slik informasjon gir du Salesforce rett til å gi slik informasjon til tredjeparter med det formål å legge til rette for betalingstransaksjoner. Verifisering av informasjon kan være nødvendig før bekreftelse eller fullføring av en betalingstransaksjon. Du betaler alle gebyrer og avgifter pådratt av deg eller på dine vegne i forbindelse med et arrangement, til de gjeldende prisene og meddelt til deg når slike gebyrer eller avgifter påløper. I tillegg er du ansvarlig for eventuelle skatter som gjelder for dine betalingstransaksjoner.

Salesforce forbeholder seg retten til, inklusive uten forvarsel, å kansellere, avslutte eller pålegge vilkår for å overholde kuponger, rabatter eller lignende kampanjer. Eventuelle refusjoner for Salesforces kansellering av et arrangement vil være underlagt Salesforces gjeldende retningslinjer for refusjon. Betaling for et arrangement kan ikke brukes ved kjøp av andre arrangementer, produkter eller tjenester. Selv om det er Salesforces praksis å bekrefte arrangementsrelaterte betalingstransaksjoner via e-post, utgjør ikke mottak av en e-postbekreftelse aksept av en bestilling eller bekreftelse på et tilbud om å selge et produkt eller en tjeneste. 

Merker kan inneholde RFID- eller NFC-brikker eller annen teknologi som kan brukes til å registrere deltakelse og deltakelse i arrangementer (inklusive besøksboder og deltakerøkter). Ved å la merket ditt bli skannet på et arrangement eller ved å skanne merket ditt på et arrangement autoriserer du herved operatøren av merkeskanneren eller lignende teknologi for virtuelle hendelser å samle inn og behandle slik informasjon.

Du erkjenner at hvis du skanner merket ditt, hvis merket ditt skannes av eller for en sponsor eller annen tredjepart med en merkeskanner eller lignende teknologi for virtuelle arrangementer (heretter kalt «arrangementssponsor»), kan denne arrangementssponsoren ha tilgang til en tredjepartsrapport som inkluderer deltaker- og  deltakelsesinformasjon, og visse deler av registreringsinformasjonen din. Salesforce er ikke ansvarlig for personvernpraksisen til annen arrangementssponsor eller annen tredjepart. Ta kontakt med arrangementssponsoren eller tredjeparten for å finne ut mer om praksisen med hensyn til all informasjon denne samler inn. For klarhets kyld kan det nevnes at i den grad Salesforce samler inn personopplysninger angående ditt oppmøte eller deltakelse i arrangement for Salesforces bruk, vil det være underlagt Salesforces personvernerklæring.

Hvis du ikke tillater bruk og utlevering av informasjon som er beskrevet i denne delen, må du ikke skanne merket ditt eller la noen arrangementssponsor eller tredjepart skanne merket ditt på et arrangement.

For et personlig arrangement kan et arrangementsmerke være tilgjengelig for henting på det angitte innsjekkingsområdet på arrangementsstedet i løpet av de planlagte arrangementsdatoene. Du må vise en  bildeidentifikasjon utstedt av myndighetene for å hente arrangementsmerket. Du vil ikke bli sluppet inn på arrangementsstedet uten et arrangementsmerke. 

Hvis du er offentlig ansatt eller tjenestemann, må du identifisere deg selv som sådan under registreringsprosessen for et arrangement, og for et arrangement med personlig oppmøte kan du bli bedt om å presentere din statlig utstedte identifikasjon under innsjekkingsprosessen.

Hvis du er offentlig ansatt eller tjenestemann og du blir tilbudt gratis eller rabattert oppmøte eller deltakelse på et arrangement, må du meddele din deltakelse på arrangementet til den offentlige etaten der du er ansatt på forhånd, og få en slikt etats tillatelse til å godta gratis eller rabattert deltakelse på et slikt arrangement. Du må også bekrefte at du overholder det foregående på forespørsel fra Salesforce.

Hvis du er offentlig ansatt eller tjenestemann, må du også overholde, under hele arrangementets varighet, alle gjeldende regler og forskrifter pålagt av din etat for ansettelse, inklusive disse reglene og forskriftene knyttet til  aksept, utlevering av gaver og belønninger. 

Salesforce forbeholder seg retten til, inklusive uten forvarsel, å ta eventuelle sikkerhetstiltak de anser som passende for sikkerheten til deltakere og tilstedeværende under arrangementer med personlig fremmøte. Du må overholde alle slike sikkerhetstiltak, inklusive følgende: 

● Til enhver tid under et arrangement med personlig fremmøte (inklusive på et hvilket som helst  arrangementssted eller under en arrangementsøkt, et foredrag eller annen aktivitet) vil du bruke arrangementsmerket ditt slik at det er synlig for andre arrangementsdeltakere og tilstedeværende. Du må ikke dele eller bytte arrangementsmerket ditt med en annen person. Unnlatelse av å overholde dette kravet kan føre til inndragning av arrangementsmerket ditt og oppsigelse av deltakelsen eller din tilstedeværelse på arrangementet.
● På arrangementer med personlig fremmøte kan vesker kontrolleres tilfeldig til visse tider.
● Du vil ikke på noe tidspunkt forlate vesker eller andre eiendeler uten tilsyn. Uovervåkede eiendeler kan fjernes.
● Med unntak av det som er spesifikt forhåndsgodkjent av Salesforce skriftlig, vil ingen personer under 18 år få  lov til å delta på et arrangement eller en del av det (inklusive økt, pauser, foredrag eller annen aktivitet), eller på annen måte være til stede på et arrangementssted, inklusive i utstillingshallen.
● Gjenstander som er forbudt på arrangementer med personlig fremmøte, inkluderer skytevåpen og andre våpen, eksplosiver og andre farlige materiell eller artikler. Du må ikke ta med deg eller ha i din besittelse  slike gjenstander, under noen del av din deltakelse ved et arrangement med personlig fremmøte.

Salesforce Events mobilapp (eller andre apper eller nettsteder der du kan registrere deg for et arrangement eller få tilgang til arrangementsinformasjon eller materiell), kan inneholde eller gjøre tilgjengelig informasjon om overnatting, transport og andre tjenester levert av tredjeparter (heretter kalt «tilknyttet tjeneste»). For klarhets skyld er tilknyttede tjenester tredjepartsmateriell. For ytterligere tydeliggjøring tilbys hotellreservasjoner som en tilknyttet tjeneste, og Salesforce er ikke ansvarlig for eventuelle problemer eller tvister mellom deg og et hotell. Du vil være ansvarlig for å overholde hotellets avbestillingsregler, inklusive hvis et arrangement av en eller annen grunn kanselleres. 

Salesforce (og/eller andre på vegne av Salesforce) kan fotografere, spille inn (både lyd og video), webcaste, podcaste eller på annen måte overføre under en del av eller hele arrangementet (inklusive på arrangementsstedet under en arrangementsøkt, pause, et foredrag eller annen aktivitet). Ditt bilde, portrett, din stemme, uttalelser og andre identifiserende egenskaper (heretter kalt «bilde») kan bli registrert på bilde, opptak (både lyd og video), webcaster, podcaster eller andre overføringer av et arrangement (heretter kalt «opptak»).

Du gir herved Salesforce en verdensomspennende, royaltyfri, fullt betalt, ikke-eksklusiv, evigvarende, ugjenkallelig, overførbar og fullt underlisensierbar (gjennom flere sjikt) lisens, uten ytterligere vurdering til deg eller en tredjepart, for å reprodusere, distribuere, fremføre og vise (offentlig eller på annen måte), lage avledede verk av, tilpasse, modifisere og på annen måte bruke, analysere og utnytte slike innspillinger (inklusive dine bilder der), helt eller delvis, i ethvert format eller medium som er kjent nå eller senere utvikles, og til ethvert formål (inklusive til salgsfremmende formål, for eksempel attester).

Salesforce eier utelukkende alle rettigheter, eiendomsrett og eierinteresser (inklusive immaterielle rettigheter) i og til opptakene, alle modifikasjoner og avledninger av innspillinger, og alle inntekter avledet fra det. Salesforce har ingen forpliktelse til å dele slike inntekter med deg.

Du frasier deg herved ugjenkallelig enhver rettighet du måtte ha til å inspisere eller godkjenne bruken eller annen utnyttelse av opptak eller reproduksjoner derav, og du samtykker i at Salesforce ikke har noen forpliktelse til å bruke opptak (inklusive dine bilder) eller på annen måte utøve noen av rettighetene som er gitt til Salesforce med hensyn til dine bilder.

Dine bilder kan vises i opptak som er gjort tilgjengelig for offentligheten, og tredjeparter kan beholde, bruke eller distribuere slike innspillinger. Når det er gjort tilgjengelig for allmennheten, har Salesforce ingen kontroll over og  er ikke ansvarlig for bruk eller misbruk (inklusive distribusjon) av en tredjepart av opptak.

I FORBINDELSE MED BRUK ELLER ANNEN UTNYTTELSE AV OPPTAK (INKLUSIVE DINE BILDER)  FRASIER DU DEG HERVED UGJENKALLELIG OG AVSTÅR FRA ALLE KRAV MED HENSYN TIL IMMATERIELLE RETTIGHETER, PUBLISITETSRETTIGHETER, PERSONVERNRETTIGHETER OG ANDRE KRAV ELLER ERSTATNING MED HENSYN TIL SLIK BRUK ELLER ANNEN UTNYTTELSE. DU BEKREFTER AT DU ER MYNDIG OG HAR LEST DEN FOREGÅENDE AVSTÅELSEN OG FULLT UT  FORSTÅR INNHOLDET. 

Salesforce kan komme med eller presentere fremtidsrettede uttalelser om fremtidige hendelser eller fremtidige  økonomiske resultater, eller fremtidige hendelser eller fremtidige økonomiske resultater fra sine tilknyttede selskaper eller partnere. Ord som «forventer», «mål», «planer», «tror», «fortsetter», «kan» og variasjoner av slike ord og lignende uttrykk identifiserer fremtidsrettede utsagn. I tillegg er eventuelle uttalelser som refererer til eller kan innebære fremtidige økonomiske resultater, forventet vekst og trender i Salesforce-virksomheter og andre karakteriseringer av fremtidige hendelser eller omstendigheter fremtidsrettede uttalelser. Alle slike uttalelser som ikke er historiske fakta, er basert på Salesforces nåværende forventninger og er gjenstand for en rekke risikoer og  usikkerheter, og de faktiske hendelsene eller resultatene kan variere vesentlig. Se Salesforces arkiveringer hos Securities and Exchange Commission, spesielt den nyeste inntjeningsmeldingen og den nyeste Form 10-Q eller Form 10-K for mer informasjon om risikofaktorene som kan føre til at de faktiske resultatene avviker vesentlig fra de som finnes i fremtidsrettede uttalelser, inklusive variabel produktetterspørsel, produktintroduksjoner fra konkurrenter, pristrykk og produksjonsproblemer (inklusive produktfeil, errata, lavere enn forventet produksjonsutbytte og levering av komponenter). 

Det er helt frivillig å delta på eller være til stede på et arrangement eller relaterte aktiviteter. Salesforce garanterer ikke adgang til hele eller deler av et arrangement (inklusive økter, pauser, foredrag eller annen aktivitet). Med mindre annet er spesifisert av Salesforce er alle arrangementsøkter, pauser, foredrag eller andre aktiviteter på førstemann-til-mølla-basis. I DEN GRAD DET ER TILLATT I HENHOLD TIL GJELDENDE LOV, GODTAR OG PÅTAR DU DEG ALLE RISIKOER FOR ENHVER PERSONSKADE ELLER SKADE PÅ ENHVER PERSONLIG EIENDEL DU MÅTTE MØTE MENS DU DELTAR PÅ ET ARRANGEMENT, OG AVSTÅR  FRA ETHVERT KRAV MOT ENHVER SALESFORCE-TILKNYTTET PART RELATERT TIL SLIKE  RISIKOER.

Salesforce forbeholder seg retten til uten forvarsel å begrense antall arrangementsdeltakere og tilstedeværende, til å  kansellere eller avslutte en arrangementsregistrering, til å hindre en person i å delta på hele eller deler av et arrangement, og å nekte å gi en person tilgang til arrangementsmateriell.

Arrangementer kan endres når som helst. Salesforce garanterer ikke deltakelse fra en tredjepart (inklusive utstiller eller foredragsholder), eller at en planlagt økt, pause, foredrag eller annen aktivitet vil finne sted.

Salesforce forbeholder seg retten til uten forvarsel å gjøre endringer i et arrangementsprogram når som helst og av  hvilken som helst grunn (inklusive endring av tidsplanen eller innholdet i, eller kansellering av, en økt, pause, et foredrag eller annen aktivitet). Salesforce er ikke ansvarlig for, og ingen refusjon vil bli utstedt i tilfelle, en endring i et arrangement (inklusive endring av det generelle arrangementsprogrammet, eller tidsplanen eller innholdet i, eller kansellering av, en økt, foredrag eller annen aktivitet). 

DET MAKSIMALE SAMLEDE ANSVARET TIL ALLE SALESFORCE-TILKNYTTEDE PARTER FOR ALLE SKADER, TAP OG ÅRSAKER TIL SAK I FORBINDELSE MED DISSE PROGRAMVILKÅRENE ELLER ET ARRANGEMENT, ENTEN DET GJELDER KONTRAKT, ERSTATNINGSANSVAR (INKLUSIVE UAKTSOMHET) ELLER PÅ ANNEN MÅTE, VIL VÆRE ARRANGEMENTETS EVENTUELLE REGISTRERINGSGEBYR, BETALT AV DEG TIL OG MOTTATT AV SALESFORCE FOR ARRANGEMENTET SOM GIR OPPHAV TIL ANSVARET. 
Avsnitt 1, 3 (med hensyn til gebyrer og andre gebyrer som du pådrar deg før utløpet eller oppsigelsen av avtalen), 7–11 og 13–14 i disse programvilkårene vil overleve oppsigelse av programavtalen eller disse programvilkårene. 

Programvilkår for hjelp- og opplæringsportalen

Sist oppdatert: 2. juli 2021

Disse programvilkårene for hjelp- og opplæringsportalen gjelder for bruk av (inklusive tilgang til) hjelp- og opplæringsportalen som for øyeblikket befinner seg på help.salesforce.com (all Salesforce-informasjon, alle data, alt innhold og annet materiell, produkter og tjenester som er tilgjengelige via et slikt område, og eventuelle etterfølgende områder kalles heretter «hjelp- og opplæringsportal»).  

Disse programvilkårene er innlemmet som referanse i programavtalen, og er en del av avtalen mellom deg Salesforce. Salesforce kan også oppdatere disse programvilkårene fra tid til annen, som beskrevet i programavtalen. Begreper som ikke er definert i disse programvilkårene, har de betydningene som er angitt i programavtalen. Du kan  ikke og du må ikke bruke hjelp- og opplæringsportalen med mindre du godtar avtalen eller en annen avtale med Salesforce som autoriserer din bruk av hjelp- og opplæringsportalen. 

Enkelte deler av hjelp- og opplæringsportalen (inklusive «Kontakt kundestøtte»-funksjonaliteten, «Hurtigvalg»- økter og relaterte tjenester og «Admin Assist»-funksjonaliteten) krever godkjenning («autentiserte funksjoner»), og må ikke nås eller brukes unntatt i samsvar med dette avsnitt 1. Du må bare få tilgang til en godkjent funksjon ved hjelp av en Salesforce-konto. Du må også godta visse separate vilkår hos Salesforce, som kan inkludere en hovedabonnementsavtale («vilkår for autentiserte funksjoner») før du får tilgang til eller bruker en autentisert funksjon. All tilgang til eller bruk av en autentisert funksjon vil bli styrt av de gjeldende vilkårene for autentiserte  funksjoner. Denne avtalen (for klarhets skyld, annet enn dette avsnitt 1) gjelder ikke for din tilgang til eller bruk av en autentisert funksjon.
Hjelp- og opplæringsportalen kan gjøre tilgjengelig opplæringslister som du kan bla gjennom, og kan gjøre det mulig for deg å registrere deg for slike opplæringer. For klarhets skyld blir imidlertid ikke selve opplæringen gjort tilgjengelig via hjelp- og opplæringsportalen, og kan være underlagt ytterligere vilkår. Ingenting i disse programvilkårene gir deg tillatelse til å delta, vise eller på annen måte delta / være til stede i eller bruke opplæring. 
I henhold til vilkårene i avtalen gir Salesforce deg herved en ikke-eksklusiv, ikke-overførbar, begrenset og personlig rettighet (uten rett til å autorisere noen tredjepart) til å bruke hjelp- og opplæringsportalen slik den gjøres tilgjengelig av Salesforce for deg, utelukkende i forbindelse med dine egne pedagogiske formål (enten personlige eller profesjonelle), inklusive å lære ferdigheter til din nåværende stilling, for å lære ferdigheter for en fremtidig stilling eller for å lære om Salesforce. Vær oppmerksom på at informasjonen, dataene, innholdet og annet materiell som er tilgjengelig på eller gjennom hjelp- og opplæringsportalen, kan inneholde eller utgjøre tredjepartsmateriell og/eller andre Salesforce-produkter eller -tjenester (inklusive andre programmer), og den foregående rettigheten kan være underlagt ytterligere vilkår og retningslinjer (inklusive andre programvilkår). 
Uten å begrense Salesforces rettigheter i henhold til programavtalen kan data eller annen informasjon om din tilgang til eller bruk av støtte samles inn og analyseres av Salesforce, inklusive for å overvåke bruken av og forbedre slik funksjonalitet. Det gjelder nettprat som Salesforce gir støtte gjennom, blant annet «Ask Blaze». I tillegg kan Salesforce bruke eller utlevere data eller annen informasjon du oppgir eller ellers gjøre tilgjengelig gjennom slik funksjonalitet for å gi støtte til deg, for å overvåke bruken av og forbedre slik funksjonalitet, og ellers i samsvar med personvernerklæringen.
SALESFORCE HAR INGEN FORPLIKTELSE I HENHOLD TIL DISSE PROGRAMVILKÅRENE TIL Å GI STØTTE ELLER VEDLIKEHOLDSTJENESTER FOR HJELP- OG OPPLÆRINGSPORTALEN ELLER GJENNOM HJELP- OG OPPLÆRINGSPORTALEN. ALLE STØTTETJENESTER SOM LEVERES TIL DEG GJENNOM HJELP- OG OPPLÆRINGSPORTALEN, LEVERES UNDER OG STYRES AV DE GJELDENDE AUTENTISERTE FUNKSJONSVILKÅRENE MELLOM DEG OG SALESFORCE.
Avsnitt 3, 4 og 5 i disse programvilkårene vil overleve oppsigelse av programavtalen eller disse programvilkårene.

Programvilkår for nettverksportaler

Sist oppdatert: 1. juli 2021 

Disse programvilkårene for nettverksportaler («programvilkår») gjelder for bruk av (inklusive tilgang til):

 • Talent Exchange-nettstedet, som for tiden befinner seg på trailheadstudents.secure.force.com (all Salesforce-informasjon, alle data, alt innhold og annet materiell, produkter og tjenester som er tilgjengelige via et slikt nettsted, og eventuelle etterfølgende nettsteder) kalles heretter «Talent Exchange»);
 • Pathfinders side for mulighet til gratis innlegg som for øyeblikket er tilgjengelig via Pathfinder Program Chatter-siden (alt av Salesforce-informasjon, data, innhold og annet materiell, produkter og tjenester som er tilgjengelige gjennom Pathfinders nettsted for mulighet til gratis posting, og eventuelle etterfølgere kalles heretter «Pathfinder Pro Bono Project»);
 • nettstedet for Salesforce-programmet, som for øyeblikket er kjent som Essentials Advisors Program, gjort tilgjengelig for deg av eller på vegne av Salesforce (alt av Salesforce-informasjon, data, innhold og annet  ateriell, produkter og tjenester som er tilgjengelige via et slikt nettsted, og eventuelle etterfølgere kalles heretter «Essentials Advisors»); 
 • nettstedet for Salesforce-programmet, som for øyeblikket er kjent som Trailblazers mentorprogram, gjort tilgjengelig for deg av eller på vegne av Salesforce (alt av Salesforce-informasjon, data, innhold og annet materiell, produkter og tjenester som er tilgjengelige via et slikt nettsted, og eventuelle etterfølgere kalles heretter «Trailblazers mentorprogram»); og  
 • annen Salesforce-mulighetsinnlegg eller nettverksside som lenker til programavtalen eller disse programvilkårene (alt av Salesforce-informasjon, data, innhold og annet materiell, produkter og tjenester som er tilgjengelige via et slikt nettsted, og eventuelle etterfølgende nettsteder kalles heretter «nettverksnettsted»)

Talent Exchange, Pathfinder Pro Bono-prosjekt, Essentials Advisors, Trailblazers mentorprogram, og alle nettverksnettsteder kalles heretter «nettverksportal».

Disse programvilkårene er innlemmet som referanse i programavtalen, og er en del av avtalen mellom deg og Salesforce-parten. Salesforce kan også oppdatere disse programvilkårene fra tid til annen, som beskrevet i programavtalen. Begreper som ikke er definert i disse programvilkårene, har betydningene som er angitt i programavtalen. Du kan ikke og du må ikke bruke en nettverksportal med mindre du har godtatt avtalen. 

Pathfinder Pro Bono-prosjektet kan bare brukes eller nås av deg, i din kapasitet som enkeltperson, eller av deg i din kapasitet som ansatt, entreprenør, agent eller representant for en ideell organisasjon på vegne av en slik organisasjon. Bare personer som har blitt godtatt av Salesforce i Salesforce-programmet, som for øyeblikket er kjent som Salesforce Pathfinders opplæringsprogram («Pathfinders opplæringsprogram»), kan bruke eller få tilgang til Pathfinder Pro Bono- prosjektet i sin kapasitet som enkeltperson. Du kan bli bedt om å godta programvilkårene for Salesforce Pathfinders opplæringsprogram, som for øyeblikket befinner seg på pathfinder.salesforce.com/s/terms-and-conditionsvilkår for Pathfinders opplæringsprogram») for å kunne bruke eller få tilgang til Pathfinder Pro Bono-prosjektet. Hvis du har godtatt vilkårene for Pathfinders opplæringsprogram og det gjelder aktivitetene dine i forbindelse med Pathfinder Pro Bono-prosjektet og det foreligger uforsonlig konflikt mellom Pathfinder opplæringsprogrammets vilkår og programavtale og disse programvilkårene, vil vilkårene for Pathfinders opplæringsprogram gjelde i utstrekning av slike konflikter med hensyn til slike aktiviteter. I tillegg kan Pathfinder Pro Bono-prosjektet bare brukes eller åpnes via Chatter-nettstedet som er gjort tilgjengelig for deg av eller på vegne av Salesforce, og vilkårene som gjelder for bruk av Chatter, gjelder også for din bruk av Pathfinder Pro Bono prosjektet. I tilfelle uforsonlig konflikt mellom slike vilkår og programavtalen og disse programvilkårene vil slike vilkår gjelde i utstrekning av en slik konflikt, med hensyn til slike aktiviteter. Til tross for det foregående vil  ingenting i vilkårene for Pathfinders opplæringsprogram begrense dine forpliktelser til (eller begrense rettighetene til) en Salesforce-tilknyttet part i henhold til avtalen, eller utvide rettighetene dine (eller utvide forpliktelsene til en Salesforce-tilknyttet part) i henhold til avtalen. 

Uten å begrense AUP eller de etiske reglene i programavtalen i forbindelse med en nettverksportal må du ikke (og du må ikke tillate brukere eller noen tredjepart å): 

● opprette mer enn én profilside (definert nedenfor) for deg selv eller for et selskap, en ideell organisasjon eller en annen enhet for den samme nettverksportalen.
● dele, overføre eller på annen måte meddele en løsning på opplæringsmateriell (definert nedenfor) for personlig vinning eller kommersiell fordel, ellet til et formål annet enn studieinstruksjoner.
● dele eller overføre sertifisering, merke, superbadge eller annen lignende legitimasjon tildelt på en nettverksportal eller en portalaktivitet eller i portalkontoen (inklusive påloggingsinformasjonen) for ethvert formål
● feilaktig oppgi eller på annen måte feilaktig fremstille informasjon forbundet med bruken av en nettverksportal, inklusive din (eller dine brukeres eller tredjeparters) læringsfremdrift, eller antall eller typer merker som du (eller dine brukere eller tredjeparter) er tildelt gjennom bruk av en nettverksportal. 

Underlagt vilkårene i avtalen gir Salesforce deg herved en gjenkallelig, ikke-eksklusiv, ikke-overførbar, begrenset og personlig rettighet (uten rett til å autorisere noen tredjepart) til å bruke (a) informasjonen, dataene, innholdet og annet materiell, produkter og tjenester som er tilgjengelige på opplæringssidene til, eller på annen måte identifisert som opplæringsmateriell i, nettverksportalene (heretter kalt «opplæringsmateriell»), slik det gjøres tilgjengelig av Salesforce for deg, utelukkende til dine egne ikke-kommersielle personlige, profesjonelle eller pedagogiske formål, inklusive å lære ferdigheter til din nåværende stilling, for å lære ferdigheter til en fremtidig stilling, for å tjene en Salesforce-legitimasjon og/eller for å lære om Salesforce, og (b) hver nettverksportal (unntatt opplæringsmateriell) slik det gjøres tilgjengelig av Salesforce for deg, utelukkende i samsvar med gjeldende dokumentasjon. Vær oppmerksom på at informasjon, data, innhold og annet materiell som er tilgjengelig på eller gjennom nettverksportalene, kan inneholde eller utgjøre tredjepartsmateriell (f.eks. kan opplæringsmateriell inneholde tredjepartsmateriell eller som beskrevet i avsnitt 4 nedenfor) og/eller andre Salesforce-produkter eller -tjenester  (inklusive andre programmer), og den foregående rettigheten kan være underlagt ytterligere vilkår og retningslinjer  (inklusive andre programvilkår).

Til tross for det foregående gjelder følgende: Hvis du er ansatt, agent eller representant for Salesforce, er du ikke autorisert til å bruke en nettverksportal, bortsett fra som instruert av Salesforce i din kapasitet som ansatt, agent eller representant for Salesforce og bare i samsvar med slike instruksjoner. 

4.1. Generelt. Du og andre brukere kan ha muligheten til å sende inn informasjon,data, innhold og annet materiell om talentbehovene dine, inklusive stillingsutlysninger og andre muligheter (heretter kalt «materiell fra mulighetsleverandører») på eller gjennom en nettverksportal, inklusive på eller gjennom en søkeprofilside opprettet  av deg, funksjonalitet, meldingstavler eller andre fora, chatting, kommentering eller annen meldingsfunksjonalitet eller sider i en nettverksportal; (b) sende inn informasjon, data, innhold eller annet materiell om din erfaring og jobbsøkekriterier, inklusive CV-en eller informasjon om deg (for eksempel fornavn, etternavn, kontaktinformasjon, skole eller organisasjon, sted, Salesforce-erfaring og sertifiseringer, og ønsket rolle) (heretter kalt «materiell fra  mulighetssøkere») på eller gjennom en nettverksportal, inklusive på eller gjennom en profilside opprettet av deg, og (c) sende inn informasjon, data, innhold eller annet materiell i forbindelse med din deltakelse i, eller søknad om å delta i, Trailblazers mentorprogram («mentormateriell»); og (d) opprette profilsider for deg selv og/eller firmaet, den ideelle organisasjonen eller andre enheter (materiell fra mulighetsleverandører, materiell fra mulighetssøkende og mentormateriellet, heretter kalt «nettverksmateriell»). Nettverksmateriell betraktes som innsendelser og utgjør tredjepartsmateriell.

4.2. Vilkår som gjelder for alle brukere.
(a) Brukere av nettverksportaler kan delta i en eller flere av følgende aktiviteter: (i) innsending av materiell fra mulighetsleverandører eller oppretting av en profilside i forbindelse med å fylle, eller på annen måte søke å fylle, deres talentbehov (heretter kalt «mulighetsleverandører»); (ii) å få tilgang til materiell fra mulighetsleverandør, sende inn materiell fra mulighetssøkere eller opprette en profilside i forbindelse med å tilby, eller på annen måte søke å tilby, deres talenter (heretter kalt «mulighetssøkere»); (iii) å delta i eller søke om å delta i Trailblazers mentorprogram som mentorer som tilbyr eller søker å tilby veiledning gjennom jobbsøking, søknad og intervjuprosess («mentorer»); og (iv) å delta i eller søke om å delta i Trailblazers mentorprogram som adepter som mottar eller ønsker å motta veiledning gjennom jobbsøking, søknad og intervjuprosess («adepter»).  

(b) Hvis du kommuniserer med en annen bruker på eller gjennom en nettverksportal, autoriserer du Salesforce  til å gjøre innholdet i slik kommunikasjon tilgjengelig for en slik bruker, og slikt innhold regnes som innsendelser.

(c) Uten å begrense Salesforces rettigheter i henhold til programavtalen med hensyn til innsendelser autoriserer du herved Salesforce til (i) å behandle og analysere, i samsvar med avtalen, nettverksmateriellet ditt og all kommunikasjon mellom deg og andre brukere på eller gjennom en nettverksportal; (ii) å bruke ditt materiell fra mulighetsleverandører, materiell fra mulighetssøkere eller profil for å matche materiell fra mulighetsleverandører med materiell fra mulighetssøkere og (iii) å bruke mentormateriell for å matche mentorer med adepter.

(d) Du erkjenner og godtar at din bruk av (inklusive tilgang til) en nettverksportal (inklusive bruk av opplæringsmateriell eller nettverksmateriell, eller deltakelse i Trailblazers mentorprogram) ikke gjør deg til ansatt, entreprenør, agent eller representant for Salesforce, eller på annen måte oppretter ansettelser eller andre juridiske forhold (annet enn som parter i avtalen) mellom deg og Salesforce. I tillegg erkjenner og godtar du at bruk av en hvilken som helst nettverksportal av en annen bruker ikke gjør en slik bruker til ansatt, agent eller representant for Salesforce.

For klarhets skyld har Salesforce ingen forpliktelse til å slette nettverksmateriell, og Salesforce kan beholde nettverksmateriell på ubestemt tid etter eget skjønn, underlagt personvernerklæringen i den grad det er aktuelt.

4.3. Mulighetsleverandører og mentorer.
(a) Hvis du er mulighetsleverandør eller mentor, erkjenner og godtar du at andre brukere (inklusive  mulighetssøkere og adepter) kan kommunisere med deg, inklusive på eller gjennom den aktuelle nettverksportalen  eller ved hjelp av informasjon du gjør tilgjengelig i nettverksmateriellet ditt, og at Salesforce ikke er ansvarlig for slik kommunikasjon, som er ditt og slike brukeres eget ansvar.

(b) Ved å sende inn en mulighetsleverandørs materiell ber du Salesforce om å gjøre slikt materiell fra mulighetsleverandører tilgjengelig for eventuelle mulighetssøkere. Ved å delta i eller søke om å delta i Trailblazers mentorprogram som mentor ber du Salesforce om og autoriserer Salesforce til å matche deg med adepter og gjøre mentormateriellet ditt tilgjengelig for en adept. Du erkjenner og godtar at en aktivitet fra Salesforce under dette avsnittet (b) er uten representasjon eller garanti.

(c) Salesforce garanterer ikke at (i) en mulighetssøker eller adept vil motta, få tilgang til, lese eller svare på ditt nettverksmateriell eller din kommunikasjon, (ii) du vil fylle et talentbehov, eller (iii) du vil bli matchet med en  adept.

(d) Du erkjenner og godtar at du er ansvarlig for alt nettverksmateriell du oppretter eller sender inn (inklusive dets nøyaktighet, gyldighet, aktualitet, fullstendighet, pålitelighet, integritet, kvalitet, lovlighet, nytte eller sikkerhet eller gjeldende immaterielle rettigheter).

(e) Du erkjenner og godtar at ditt nettverksmateriell ikke er et forum for brukere (inklusive mulighetssøkere og  adepter) for å søke om ansettelse eller engasjement hos en part (inklusive hos deg eller Salesforce), og at din mottakelse av eller tilgang til materiell for mulighetssøkere eller adeptmateriell fra en adept ikke utgjør en søknad om ansettelse eller engasjement hos en part (inklusive hos deg eller Salesforce). Enhver søknad om ansettelse eller engasjement, eller opprettelse av et ansettelsesforhold eller annet engasjement, er etter fri vilje hos begge parter og må finne sted utenfor en nettverksportal. 

4.4. Mulighetssøkere og adepter.
(a) Hvis du er mulighetssøker eller adept, erkjenner og godtar du at andre brukere (inklusive mulighetsleverandører og adepter) kan kommunisere med deg, inklusive på eller gjennom den aktuelle nettverksportalen eller ved hjelp av informasjon du gjør tilgjengelig i ditt nettverksmateriell, og at Salesforce ikke er  ansvarlig for slik kommunikasjon, som er ditt og slike brukeres eget ansvar.

(b) Ved å sende inn materiell fra mulighetssøkere ber du salgsstyrken om å gjøre tilgjengelig slikt mulighetssøkermateriell for alle mulighetsleverandører. Ved å delta i eller søke om å delta i Trailblazers mentorprogram som adept ber du Salesforce om å matche deg med mentorer og gjøre tilgjengelig ditt mentormateriell for alle mentorer. Du erkjenner og godtar at enhver aktivitet fra Salesforce som er beskrevet i dette avsnittet (b), er uten representasjon eller garanti.

(c) Salesforce garanterer ikke at (i) en mulighetsleverandør eller mentor vil motta, få tilgang til, lese eller svare på ditt nettverksmateriell eller din kommunikasjon, (ii) du vil bli ansatt eller engasjert av en mulighetsleverandør, eller (iii) du vil bli matchet med en mentor.

(d) Du erkjenner og godtar at du er ansvarlig for ethvert nettverksmateriell du oppretter eller sender inn (inklusive dets nøyaktighet, gyldighet, aktualitet, fullstendighet, pålitelighet, integritet, kvalitet, lovlighet, nytte eller sikkerhet eller gjeldende immaterielle rettigheter).

(e) Du erkjenner og godtar at andre brukeres nettverksmateriell ikke er fora der du kan søke om ansettelse eller engasjement med en part (inklusive hos en mulighetsleverandør eller Salesforce), og at din innsendelse av eller på annen måte tilgjengeliggjort mulighetssøkermateriell eller mentormateriell ikke utgjør noen søknad om ansettelse  eller engasjement med en part (inklusive hos en mulighetsleverandør eller Salesforce). Enhver søknad om ansettelse  eller engasjement, eller opprettelse av et ansettelsesforhold eller annet engasjement, er i strid med begge parter og må finne sted utenfor en nettverksportal.

4.5. Ansvarsfraskrivelser.
Nettverksmateriellet opprettes av tredjepartsbrukere av nettverksportaler (inklusive mulighetsleverandører, mulighetssøkere, mentorer og adepter) som Salesforce ikke har kontroll over. Uten å begrense noe i programavtalen erkjenner og godtar du at (a) Salesforce ikke har noe kontroll over og Salesforce er heller ikke ansvarlig for kommunikasjon mellom deg og en annen bruker (inklusive din kommunikasjon med en mulighetsleverandør, mulighetssøker, mentor eller adept), (b) Salesforce ikke har noen forpliktelse til å sile nettverksmateriell, eller å gjøre tilgjengelig nettverksmateriell på eller gjennom en nettverksportal eller et annet program, (c) Salesforce kan (men har ingen forpliktelse til å) overvåke, evaluere, endre eller fjerne nettverksmateriell fra en nettverksportal av en eller ingen grunn, (d) Salesforce ikke har kontroll over eller er ansvarlig for nettverksmateriell (inklusive dets  nøyaktighet, gyldighet, aktualitet, fullstendighet, pålitelighet, integritet, kvalitet, lovlighet, nytte eller sikkerhet, eller gjeldende immaterielle rettigheter), inklusive for å bekrefte nøyaktigheten eller fullstendigheten til noe av det  foregående, og (e) Salesforce ikke har noe forpliktelse til å bekrefte identiteten til en mulighetsleverandør, mulighetssøker, mentor, adept eller annen bruker som oppretter og/eller sender inn, eller svarer på nettverksmateriell. UTEN Å BEGRENSE ANSVARSFRASKRIVELSEN AV GARANTIER OG BETINGELSER I PROGRAMAVTALEN TAR SALESFORCE INTET ANSVAR, OG FRASKRIVER SEG ALT ANSVAR, FOR NETTVERKSMATERIELL, RESULTATER AV SØKEFUNKSJONALITET ELLER SVAR PÅ NETTVERKSMATERIELL, INKLUSIVE NØYAKTIGHET, GYLDIGHET, AKTUALITET,  FULLSTENDIGHET, PÅLITELIGHET, INTEGRITET, KVALITET, LOVLIGHET, NYTTE OG SIKKERHET. 

Nettverksportalene kan inneholde lenker til andre nettsteder på Internett som eies eller drives av en tredjepart («tredjepartsnettsteder»). Salesforce kan når som helst endre eller fjerne slike lenker. Du erkjenner og godtar at Salesforce ikke er ansvarlig for en slik tredjepart eller tilgjengeligheten av, eller produkter, tjenester, informasjon, data, innhold og annet materiell som er tilgjengelig på eller gjennom, tredjeparts nettsteder (hvis produkter, tjenester, informasjon, data, innhold og annet materiell er tredjepartsmateriell). 
Paragraf 1, 2, 4, 5 og 6 i disse programvilkårene vil overleve oppsigelse av programavtalen eller disse programvilkårene.

Programvilkår for Salesforces utvikler-program

Sist oppdatert: 2. juli 2021 

Disse programvilkårene for Salesforces utviklerprogram («programvilkår») gjelder for bruk av (inklusive tilgang til) Salesforces utviklerprogram. «Salesforces utviklerprogram» betyr (a) nettstedet som for øyeblikket befinner seg på developer.salesforce.com eller et annet Salesforce-utviklernettsted som lenker til disse programvilkårene, alle tidligere versjoner av Salesforce Developers-nettstedet (inklusive DeveloperForce-nettstedet som tidligere var plassert på eller tilgjengelig via developerforce.com og Developer Force-nettstedet som tidligere var plassert på eller  tilgjengelig gjennom developer.force.com) og eventuelle etterfølgende nettsteder (heretter kalt «Salesforces  utviklernettsted»); (b) utviklerinnhold; (c) utviklerverktøy; og (d) forhåndsversjon av produkter. Vær også  oppmerksom på at disse programvilkårene inneholder visse bestemmelser om innhold med åpen kildekode (som  definert nedenfor). 

Disse programvilkårene er innlemmet som referanse i programavtalen, og er en del av avtalen mellom deg og Salesforce-parten. Salesforce kan også oppdatere disse programvilkårene fra tid til annen, som beskrevet i  programavtalen. Begreper som ikke er definert i disse programvilkårene, har betydningene som er angitt i programavtalen. Du kan ikke og du må ikke bruke Salesforce utvikleprogram med mindre du godtar avtalen.

Hvis du registrerer deg for eller bruker en Salesforce-konto i forbindelse med Salesforces utviklernettsted, må du være oppmerksom på at visse av opplysningene dine kan vises offentlig eller på annen måte vises av andre (f.eks. administratorer eller andre i en organisasjon) som standard, inklusive registreringsinformasjon. I tillegg kan informasjon relatert til din bruk av Salesforces utviklerprogram, for eksempel innlegg og svar i fora, vises offentlig gjennom eller i forbindelse med Salesforces utviklerprogram eller kan på annen måte vises av andre. 

2.1. Bruk av Salesforces utviklernettsted. I henhold til vilkårene i avtalen gir Salesforce deg herved en gjenkallelig, ikke-eksklusiv, ikke-overførbar, begrenset og personlig rettighet (uten rett til å autorisere en tredjepart) til å bruke Salesforces utviklernettsted, slik det gjøres tilgjengelig av Salesforce for deg, utelukkende i samsvar med gjeldende dokumentasjon. 

2.2. Bruk av utviklerinnhold og utviklerverktøy.  
(a) I henhold til vilkårene i avtalen gir Salesforce deg herved en gjenkallelig, ikke-eksklusiv, ikke-overførbar, begrenset og personlig rettighet (uten rett til å autorisere en tredjepart) til å bruke utviklerinnhold og utviklerverktøy, slik det gjøres tilgjengelig av Salesforce for deg, utelukkende i samsvar med gjeldende dokumentasjon, og utelukkende i forbindelse med dine utviklingsaktiviteter på salesforce.com utviklingsplattformer. Du samtykker i å overholde eventuelle tilleggsvilkår som er gjort tilgjengelig av Salesforce med hensyn til ethvert utviklerverktøy («vilkår for utviklerverktøy»). I den grad det oppstår konflikter eller inkonsekvenser mellom avtalen og slike vilkår for utviklerverktøy, vil vilkårene for utviklerverktøyet kun gjelde med hensyn til det aktuelle utviklerverktøyet. Med «utviklerinnhold» menes alle artikler, tekniske dokumenter, nettseminarer, RSS-strømmer, nyhetsbrev, dokumentasjon, bøker, publikasjoner, ressurser og eksempelkode som eies av Salesforce og gjøres tilgjengelig av Salesforce gjennom Salesforces utviklernettsted, unntatt forhåndsversjonsprodukter, utviklerverktøy og salesforce.com-utviklingsplattformer. «Utviklerverktøy» betyr alle verktøy og verktøysett som eies av Salesforce og gjøres tilgjengelig av Salesforce gjennom Salesforces utviklernettsted, unntatt eventuelle forhåndsversjonsprodukter og salesforce.com utviklingsplattformer.

(b) Du kan ikke uten Salesforces skriftlige forhåndssamtykke få tilgang til eller bruke utviklerinnhold eller utviklerverktøy til kommersiell distribusjon (som definert nedenfor) av ditt produkt eller din tjeneste til tredjeparter, med mindre du er autorisert til å gjøre det i henhold til en egen avtale med Salesforce. Enhver vertredelse av den foregående setningen skal anses som et vesentlig brudd på denne avtalen. Du «distribuerer  kommersielt» ditt produkt eller din tjeneste dersom installasjon, tilgang og/eller bruk av en versjon av ditt produkt eller din tjeneste, eller dets funksjoner eller evner, krever betaling av avgifter av noe slag til deg (inklusive for eksempel hvis produktet eller tjenesten integreres med eller benytter seg av en hvilken som helst applikasjon eller et annet produkt eller en annen tjeneste som du samler inn gebyrer for, eller hvis produktet eller tjenesten leveres under en «premium»-betalingsmodell).

2.3 Bruk av eksempelkode og SDK-er.
(a) I henhold til vilkårene i avtalen gir Salesforce deg herved en gjenkallelig, ikke-eksklusiv, ikke-overførbar, begrenset og personlig rettighet (uten rett til å autorisere noen tredjepart) til å (i) innlemme utviklerinnhold som utgjør eksempelkode eller avledede verk av prøvekode («eksempelkode»), og utviklerverktøy som utgjør programvareutviklingssett («SDK-er»), produktene eller tjenestene dine, utelukkende i samsvar med gjeldende dokumentasjon, og utelukkende i forbindelse med dine utviklingsaktiviteter på salesforce.com
utviklingsplattformer, og (ii) underlagt avsnitt 2.3(b) nedenfor distribuere eller på annen måte gjøre tilgjengelig slik eksempelkode og SDK-er som innlemmet i slike produkter eller tjenester.  

(b) Du kan ikke uten Salesforces skriftlige forhåndssamtykke kommersielt distribuere ditt produkt eller din tjeneste som inneholder eksempelkode eller SDK-er til tredjeparter, med mindre du er autorisert til å gjøre det i henhold til en egen avtale med Salesforce. Enhver overtredelse av den foregående setningen skal anses som et vesentlig  brudd på denne avtalen.  

(c) Disse programvilkårene tillater deg ikke å (og du må ikke) bruke utviklerinnhold eller utviklerverktøy (inklusive eksempelkode eller SDK-er) til noe annet formål, inklusive ved å distribuere eller på annen måte gjøre tilgjengelig eksempelkode eller SDK annet enn det som er innlemmet i dine produkter eller tjenester.

2.4 Prosjekter med åpen kildekode. Salesforce kan gjøre tilgjengelige prosjekter med åpen kildekode på eller gjennom Salesforces utviklernettsted eller på eller gjennom tredjeparts vertstjeneste for programvarekodelager (f.eks. Github) i forbindelse med Salesforces utviklerprogram. Enhver åpen kildekode som er tilgjengelig i forbindelse med et slikt prosjekt med åpen kildekode («innhold med åpen kildekode»), kan være det proprietære  arbeidet til en tredjepart (i så fall anses det som tredjepartsmateriell) og kan være underlagt ytterligere vilkår og retningslinjer. All bruk av innhold med åpen kildekode styres av den aktuelle lisensen for åpen kildekode (inklusive eventuelle lisensvilkår som følger med det aktuelle prosjektet). Hvis du starter et prosjekt med åpen kildekode på eller via Salesforces utviklernettsted, må du gjøre det aktuelle innholdet med åpen kildekode tilgjengelig i henhold til lisensvilkår for åpen kildekode.

2.5 Forhåndsversjonsprodukter.
(a) Salesforce kan gjøre tilgjengelig for deg visse forhåndsversjonsprodukter eller -tjenester fra Salesforce eller en tredjepart, inklusive forhåndsversjonsprodukter eller -tjenester som ikke generelt er tilgjengelige for kunder  (heretter kalt «forhåndsversjonsprodukter». I henhold til vilkårene i avtalen gir Salesforce deg herved en gjenkallelig, ikke-eksklusiv, ikke-overførbar, begrenset og personlig rettighet (uten rett til å autorisere noen  tredjepart) til å bruke forhåndsversjonsprodukter eid av Salesforce, utelukkende i samsvar med gjeldende dokumentasjon og tilleggsvilkår gjort tilgjengelig av Salesforce, og utelukkende til dine egne evaluerings- og testformål i forbindelse med dine utviklingsaktiviteter på Salesforces utviklingsplattformer. For klarhets skyld anses forhåndsversjonsprodukter fra tredjeparter som tredjepartsmateriell. Din bruk av ethvert forhåndsversjonsprodukt skjer etter eget skjønn og på egen risiko. 

(b) Alt av informasjon, data, innhold eller annet materiell som er offentliggjort eller på annen måte gjort tilgjengelig av Salesforce for deg i forbindelse med et forhåndsversjonsprodukt, vil utgjøre konfidensiell  informasjon. Du må ikke bruke konfidensiell informasjon forbundet med et forhåndsversjonsprodukt, bortsett fra i forbindelse med din autoriserte bruk av forhåndsversjonen av produktet.  

(c) Du vil gi kontinuerlig tilbakemelding til Salesforce om ethvert forhåndsversjonsprodukt du bruker, og slik tilbakemelding vil anses som tilbakemelding.

2.6 Samvirkning med tredjepartsmateriell. Enkelte utviklerinnhold, utviklerverktøy og forhåndsversjonsprodukter er utformet for å fungere sammen med tredjepartsmateriell. I forbindelse med din bruk av slikt utviklerinnhold, utviklerverktøy eller forhåndsversjonsprodukter kan det bli påkrevd at du får tilgang til tredjepartsmateriell, og du gir herved Salesforce rett til å få tilgang til og bruke din eventuelle konto for slikt tredjepartsmateriell. Du samtykker i at Salesforce kan tillate den aktuelle tredjeparten å få tilgang til og bruke data som sendes inn til eller samles inn gjennom slikt utviklerinnhold, utviklerverktøy eller forhåndsversjonsprodukt i forbindelse med slik samvirkning.

2.7 Ansvarsfraskrivelse. Du erkjenner og godtar herved at (a) et bestemt utviklerinnhold, utviklerverktøy eller forhåndsversjonsprodukt kan endres, suspenderes eller avsluttes når som helst med eller uten varsel, (b) et bestemt  forhåndsversjonsprodukt kanskje aldri gjøres generelt tilgjengelig, og (c) Salesforce kan kreve at du avslutter bruken av bestemt utviklerinnhold, utviklerverktøy eller forhåndsversjonsprodukt, eller funksjoner derav, etter eget skjønn. Du samtykker i at Salesforce ikke vil være ansvarlig overfor deg eller noen tredjepart for noen endring, suspensjon eller opphør.

3.1 Vær oppmerksom på at ingen rettigheter gis med hensyn til utviklerinnhold, utviklerverktøy, innhold med  åpen kildekode eller forhåndsversjonsprodukter under en hovedabonnementsavtale mellom deg og Salesforce. Det samme gjelder utviklerinnhold, utviklerverktøy, innhold med åpen kildekode eller forhåndsversjonsprodukter lisensiert eller på annen måte levert under avtalen. I tillegg er all bruk av utviklerinnhold, utviklerverktøy, innhold med åpen kildekode og forhåndsversjonsprodukter i forbindelse med eventuelle tjenester på salesforce.com som leveres under en hovedabonnementsavtale, underlagt begrensningene i en slik hovedabonnementsavtale mellom deg og Salesforce.

3.2 Utviklerinnhold, utviklerverktøy, innhold med åpen kildekode og forhåndsversjonsprodukter kan omfatte programvareprosjekter som er gratis og med åpen kildekode, som er underlagt lisensvilkår som ikke er kompatible med hverandre, eller som ikke er kompatible med dine forpliktelser i henhold til en hovedabonnementsavtale mellom deg og Salesforce eller en annen avtale. Du er ansvarlig for å overholde (a) enhver hovedabonnementsavtale som regulerer tjenestene på salesforce.com du abonnerer på, og (b) alle vilkår som gjelder for kode eller applikasjoner du bruker i forbindelse med slike tjenester på salesforce.com.

3.3 Vær oppmerksom på at enhver installasjon eller aktivering av utviklerinnhold, utviklerverktøy, innhold med  åpen kildekode eller forhåndsversjonsprodukter for bruk med tjenester på salesforce.com kan føre til overføring av dine data utenfor Salesforces systemer under normal bruk. Videre kan leverandørene av utviklerinnhold, utviklerverktøy, innhold med åpen kildekode eller forhåndsversjonsprodukter kunne få tilgang til dataene dine i Salesforces systemer gjennom Salesforces programmeringsgrensesnitt (API). Slik tilgang kan føre til utlevering, endring eller sletting av dataene dine av disse leverandørene. Salesforce er ikke ansvarlig for slik overføring, utlevering, endring eller sletting av dataene dine av, gjennom eller som følge av bruk av utviklerinnhold, utviklerverktøy, innhold med åpen kildekode, forhåndsversjonsprodukter eller deres leverandører.

 

Salesforce kan gjøre det mulig for deg å bidra med innhold til og redigere innhold i visse fellesskaper, fora, biblioteker eller sider på Salesforces utviklernettsted. Alt innhold (eller redigeringer av innhold) som du eller andre brukere bidrar med i slike fellesskaper, fora, biblioteker eller på sider («bidrag»), vil bli ansett som en innsendelse. Du erkjenner og godtar at Salesforces utviklernettsted er et offentlig rom, at du ikke har noen forventning om personvern med hensyn til din bruk av Salesforces utviklernettsted, og at andre brukere, inklusive de som kan være tilknyttet Salesforce, kan bruke eller delta i Salesforces utviklerprogram, inklusive under anonyme brukernavn. Du erkjenner og godtar videre at dine bidrag kan ses og brukes av andre.
UTEN Å BEGRENSE ANSVARSFRASKRIVELSEN AV GARANTIER OG BETINGELSER I PROGRAMAVTALEN ER UTVIKLERINNHOLD, UTVIKLERVERKTØY, INNHOLD MED ÅPEN KILDEKODE, FORHÅNDSVERSJONSPRODUKTER OG BIDRAG IKKE MENT FOR PRODUKSJONSBRUK OG KAN INNEHOLDE FEIL OG INKOMPATIBILITET MED ANDRE PRODUKTER ELLER TJENESTER. ALL BRUK AV UTVIKLERINNHOLD, UTVIKLERVERKTØY, INNHOLD MED ÅPEN KILDEKODE, FORHÅNDSVERSJONSPRODUKTER ELLER BIDRAG SKJER PÅ EGEN RISIKO. SALESFORCE ER IKKE FORPLIKTET TIL Å GI STØTTE ELLER VEDLIKEHOLDSTJENESTER FOR SALESFORCES UTVIKLERPROGRAM ELLER BIDRAG ELLER INNHOLD MED ÅPEN KILDEKODE. 
Paragraf 1, 2.2 (b), 2.3 (b), 2.3 (c), 2.5 (b), 2.5 (c), 2.7, 3, 4, 5 og 6 i disse programvilkårene vil overleve oppsigelse av programavtalen eller disse programvilkårene. 

Additional Languages