Salesforce on tehnyt kevään aikana tutkimusta* saadakseen selville, miten koronaviruspandemian pyörteissä pärjätään. Julkaisemme löydöksiämme ja jaamme lisäksi vinkkejä siihen, kuinka yritykset voivat hyödyntää näitä toiminnassaan.  

Monelle työssäkäyvälle koko työn luonne on mennyt mullin mallin. Suomalaisistakin lähes 60 % on siirtynyt koronapandemian myötä etätöihin. Tämän muutoksen vuoksi johtajien on täytynyt pohtia, kuinka paitsi viestitään, motivoidaan ja opastetaan etätöissä olevia työntekijöitä, myös huolehditaan heistä ennennäkemättömän maailmanlaajuisen kriisin edessä. Moni pohtii etätyön tekemistä myös tulevaisuudessa, joten pandemian myllerryksessä tehdyillä päätöksillä voi olla kauaskantoisia vaikutuksia. 

Kysyimme etätyötä tekeviltä heidän tuotteliaisuudestaan, resursseistaan ja toiveistaan työnantajan suuntaan korona-aikana, ja saimme valtavasti vastauksia. Käyn nyt läpi parhaat löydöksemme ja vinkkimme, joita voi hyödyntää myös suomalaisissa työyhteisöissä. 
 

Panosta viestintään

Kuulostaa varmasti ilmiselvältä, että selkeä ja johdonmukainen viestintä on toimivan etätyösuhteen perusta. Tosielämässä asia on kuitenkin helpommin sanottu kuin tehty.

Tutkimuksemme mukaan etätyötä tekevistä 87 % koki säännöllisen viestinnän johtoportaan suunnalta tärkeäksi. Silti vain 32 % vahvisti, että heidän työnantajansa on lisännyt perusviestinnän, kuten sähköpostien ja firman yhteisten palaverien määrää. 

Esimiehet voivatkin vahvistaa työntekijöidensä tunnetta työn vakaudesta, turvallisuudesta ja merkityksellisyydestä lisäämällä säännöllistä yhteydenpitoa. Selkeät ja ajankohtaiset päivitykset muuttuvista tavoitteista, aloitteista ja edistyksestä ovat ensisijaisen tärkeitä, mutta myös vähemmän ilmiselvillä aiheilla on merkitystä: on hyödyllistä jakaa tietoa esimerkiksi luotettavista lähteistä koronavirukseen liittyen, tai järjestää avoimia keskusteluja kriisin herättämistä tunnereaktioista ja niiden käsittelystä

Toimiva viestintä työyhteisön sisällä lisää myös tuottavuutta ja työmoraalia. Kuitenkin vastaajista vain 40 % arvioi viestinnän kollegojen kanssa erinomaiseksi, ja vielä harvempi – vain 35 % – sanoi samaa suhteestaan esimiehiin. Myös Suomessa tehdyssä kyselyssä tuli ilmi, että etätyöntekijät kaipaavat työkavereita ja moni koki olevansa eristyksissä.

Miten viestintää sitten voidaan parantaa?

Esimiehet voivat vaikuttaa asiaan suuresti priorisoimalla sekä säännöllisiä puheluita yksittäisten työntekijöiden kanssa että tiimin yhteisiä tapaamisia. Tavoitteena ei tulisi olla palaverien lisääminen esimiehen itsensä vuoksi, vaan se, että kasvokkain tapahtuvien selkeitä ja avoimia keskusteluja käydään säännöllisesti.

Jotta varmistetaan hyvä viestintäkulttuuri työyhteisön sisällä riippumatta siitä, missä kukakin fyysisesti on, kannattaa kysyä myös työntekijöiden mielipidettä. He osaavat parhaiten sanoa, kuinka usein tapaamisia kannattaa järjestää, mistä aiheista on tarpeen puhua, ja mikä on paras alusta etätapaamisten järjestämiselle. 
 

LUE MYÖS ► Huolehdi asiakassuhteista myös etätöissä
 

Huolehdi ammatillisesta kehityksestä


Tuottavuus ei ole toimivan etätyötiimin ainoa tavoite: myös kehitykseen tulee panostaa. 53 % etätyötä tekevistä toivoisi itselleen parempia tai ajankohtaisempia työtaitoja, ja 56 % kertoi työnantajan tarjoavan heille koulutusta tai oppimismahdollisuuksia työtaitojen kehittämiseen. Oppimiskulttuurin ylläpitäminen etätöissä olevassa tiimissä on ensisijaisen tärkeää, jotta voidaan varmistaa sekä työntekijöiden oma kehitys että yrityksen kilpailukyky. 

Hyvä alku on rohkaista työntekijöitä kehittämään V2MOM-prosessi, joka on Salesforcen oma menetelmä tiimin tavoitteiden, menestyksen mittareiden ja taktiikoiden määrittelyyn.

Lisäksi työntekijöille on hyvä tarjota muita kehitystä tukevia resursseja, jotta heidän kehityksensä ei jumahda paikalleen. Työnantaja voi näin selkeästi osoittaa, että tavoitteiden määrittely, esteiden ylittäminen ja vastuullisuus ovat tärkeitä asioita työntekijän ammatillisessa kehityksessä. 


LUE MYÖS ► Myynnin ja markkinoinnin kirjat sekä virtuaaliset oppimateriaalit kotikonttoreille 📚
 

Ota käyttöön joustavat aikataulut ja työskentelymallit


Jokainen kokee koronakriisin omalla tavallaan, eikä ole olemassa mitään taikatemppua, jonka avulla kaikki työntekijät pystyisivät pysymään kiinni työskentelyssään kriisin keskellä. Työnantajan tärkeimmäksi tehtäväksi jääkin jokaisen työntekijän uniikin kokemuksen ymmärtäminen, ja työnantajan tulee pystyä tarjoamaan tarvittavia resursseja niin, että jokainen voi tehdä parhaansa töissä ilman, että heidän perheensä ja omat tarpeensa unohtuvat siinä sivussa.

Jopa 88 % yhdysvaltalaisista vastanneista koki, että joustavat työskentelyajat ovat nykytilanteessa ensisijaisen tärkeitä. Erityisen tärkeää joustavuus on työssäkäyville vanhemmille, joista moni on ottanut koronapandemian aikana koppia omien töidensä lisäksi myös lastensa hoidosta ja tukiopetuksesta. Vain 38 % vastaajista kuitenkin tunsi, että heidän työnantajansa on tarjonnut enemmän joustavuutta viime aikoina. 

Uudenlainen maailma vaatii kuitenkin uudenlaisia työtapoja. Työn aikataulut ja työskentelytavat tulisi myös jatkossa sovittaa paremmin yhteen muuttuvan maailman kanssa. Esimiehet, jotka ymmärtävät, milloin joustamista tarvitaan, ansaitsevat myös alaistensa luottamuksen.
 

Älä unohda henkistä hyvinvointia


Fyysinen terveys on nyky-yhteiskunnassamme tärkeä aihe, ja syystäkin. Nykytilanteessa jatkuvan epävarmuuden, stressin ja eristäytymisen jatkuessa on syytä kuitenkin kiinnittää entistä enemmän huomiota myös mielenterveyteen. 70 % kaikista kyselyymme vastanneista nosti esiin kasvavan huolensa mielenterveydestä. Kun vastauksia vertailee ikäluokkien mukaan, nuoremmilla luvut ovat yhä suurempia: milleniaaleilla 81 % ja Z-sukupolvella jopa 85 %. Huoli on todennäköisesti ollut iso myös Suomessa: yhteydenotot mielenterveyspalveluihin ovat kasvaneet koronan aikana. 

Työnantajat saattavatkin tuntea olonsa neuvottomiksi tilanteen edessä, eivätkä välttämättä tiedä, kuinka tarjota tukea. Vain 22 % yhdysvaltalaisista vastaajista ilmoitti saaneensa työnantajaltaan enemmän tukea mielenterveydestään huolehtimiseen pandemian pyörteissä. 

Jotta työnantaja voisi paremmin vastata työntekijöiden tarpeisiin, heidän pitäisi käydä läpi kaikki hyvinvointiin liittyvät ohjelmansa ja resurssinsa varmistaakseen, että ne toimivat myös kriisiaikoina. 

Esimerkiksi meillä Salesforcella aloitettiin live-webinaarisarja nimeltä B-Well Together, jossa työntekijämme, työyhteisömme ja alan asiantuntijat paneutuvat hyvinvointiin liittyviin aiheisiin. Lisäksi perustimme Thriving Mind -ohjelman, jossa yhteistyössä Thrive Globalin ja Stanford Medicalin kanssa jaamme tietoa ja neuvoja työntekijöille ja heidän perheilleen sekä mielen- että kehonterveyden vahvistamiseen. 

Koronaviruspandemia on tuonut vanavedessään aivan uusia ja yllättäviä työelämän haasteita. Säännöllisellä ja johdonmukaisella viestinnällä,  joustavammalla työkulttuurilla ja työntekijöiden hyvinvointia mukailevilla päätöksillä varmistamme, että työskentelytapamme sopeutuvat myös jatkossa muuttuvan maailman uudenlaisiin tarpeisiin. 
 

LUE MYÖS:

Näin 2 800 asiakaspalvelun tuki-insinööriä siirtyi etätöihin

5 tapaa tukea henkilöstöä heidän työssään

Uusi normaali odottaa – miten teillä palataan töihin?

 

*Salesforcen tutkimuksen metodologia

Tässä artikkelissa viittaamme dataan, jonka olemme keränneet väestöstä kaksoissokkotutkimuksen avulla. Vastaajat koostuivat kokoaikaisista ja osa-aikaisista työntekijöistä Yhdysvalloissa, Iso-Britanniassa, Ranskassa, Saksassa, Brasiliassa ja Australiassa. Dataa kerättiin 1.–2.5.2020 ja vastauksia saimme 3 542.