Bij Salesforce geloven wij dat het voornaamste doel van zakendoen de wereld verbeteren is. Dit hogere doel komt vooral goed tot uiting in ons streven om Gelijkheid voor Iedereen te realiseren, wat inhoudt dat wij de handen ineen slaan om een wereld te creëren waar iedereen gelijke rechten, gelijke vergoedingen, dezelfde toegang tot onderwijs en gelijke kansen op succes heeft. Dat is namelijk niet alleen the right thing to do, maar ook goed voor de zaken. Onderzoek heeft aangetoond dat bedrijven die investeren in Gelijkheid, zoals diversiteitsprogramma’s en gelijke beloning, en zich laten leiden door waarden in plaats van winst, succesvoller zijn dan hun concurrenten.

 

De slogan “Een betere wereld begint bij jezelf” kennen we allemaal, maar ook gelijkheid begint daar. Daarom willen we werkplekken creëren die een reflectie zijn van de gemeenschap waarin we ons bewegen en een cultuur waarin iedereen zich gewaardeerd, gehoord en erkend voelt. We zijn dan ook vereerd dat Fortune Salesforce heeft benoemd tot een van de meest gediversifieerde werkplekken, maar zijn ons er ook van bewust dat we er nog lang niet zijn. Nu 2018 alweer een paar weken oud is, is het tijd geworden om terug te blikken op de reis die wij het afgelopen jaar hebben afgelegd:.

 

Transparantie verhogen

Elk jaar publiceren we op onze “gelijkheidswebsite” cijfers met betrekking tot diversiteit. Dit doen we om te zorgen voor transparantie ten aanzien van de samenstelling van onze medewerkers, maar ook om onszelf scherp te houden. In juni hebben we de EEO-1 resultaten van onze Equal Employment Opportunity Commissie 2016 gedeeld, waarin cijfers over afkomst, etniciteit en geslacht per functiecategorie worden weergegeven. We zijn voornemens om dit rapport elk jaar te updaten.

Vandaag presenteren we onze diversiteitscijfers zoals ze ervoor stonden op 31 oktober 2017. Hoewel we op sommige fronten vooruitgang hebben geboekt, is er nog steeds veel werk aan de winkel.

Hieronder een aantal van de belangrijkste onderzoeksresultaten:

  • Vrouwen: vrouwen vormen 30,9% van ons wereldwijde personeelsbestand, tegenover 30,1% vorig jaar. Afgezien van deze toename van 0,8%, steeg het totale aantal vrouwen met 28,3% - dat zijn maarliefst 2000 meer vrouwelijke werknemers. Het aantal vrouwen in leidinggevende functies is ook toegenomen met 34,3%, we hebben voor het derde jaar op rij een stijging mogen constateren.

  • Ondervertegenwoordigde minderheden: in de Verenigde Staten bestaat 9,45% van het personeelsbestand uit ondervertegenwoordigde minderheden, tegenover 9,15% vorig jaar. Het totale aantal ondervertegenwoordigde minderheden dat bij Salesforce werkt is het afgelopen jaar toegenomen met 24,8% - dat zijn bijna 350 extra werknemers uit deze categorie.

  • Nieuwe werknemers: Als we kijken naar ons toekomstige personeelsbestand, zal 43% van “Futureforce” in de Verenigde Staten bestaan uit vrouwen en ondervertegenwoordigde minderheden, dat is 3% meer dan de 40% van vorig jaar.

  • Raad van Bestuur: in onze 12-koppige Raad van Bestuur vinden we drie vrouwen en drie ondervertegenwoordigde minderheden.

 

 

Betrokken leiderschap en kandidaten

Het is van cruciaal belang om onze leiders in te schakelen om grote veranderingen in de organisatie teweeg te brengen. Dit jaar hebben we een scorekaart in het leven geroepen met cijfers en voortgang die betrekking hebben op diversiteit die we elke maand aan ons executive team sturen. We hebben vastgesteld dat dit onze leidinggevenden helpt om Gelijkheid als thema top of mind te houden, de cultuur van hun teams beter te begrijpen en het in kaart kunnen brengen van waar het beter kan.

Een fundamentele stap op weg naar gelijkheid is het wervingsproces, het moment bij uitstek om de meest gekwalificeerde en diverse kandidaten te bereiken. Daarom hebben we ook nieuwe wervingscriteria geïntroduceerd die vooroordelen tijdens het wervingsproces wegnemen.

 

Prioriteit geven aan inclusie

Hoewel het aantrekken van divers talent van cruciaal belang is, is inclusie minstens zo belangrijk om het talent dat we hebben te behouden en ervoor te zorgen dat we voor iedereen een interessante werkgever blijven. Er zijn een aantal manieren waarop we inclusie hebben gecultiveerd en ervoor hebben gezorgd dat onze werknemers hun volledige authentieke zelf kunnen zijn op hun werk:

  • Gelijke beloning voor gelijk werk: als onderdeel van onze toewijding aan gelijke beloning, hebben we onze tweede assessment gelijke betaling uitgevoerd. Dit jaar hebben we de reikwijdte van de beoordeling uitgebreid door wereldwijd de salarissen en in de Verenigde Staten afkomst en het geslacht in beschouwing te nemen. Dit heeft erin geresulteerd dat Salesforce vorig jaar drie miljoen dollar - zes miljoen in totaal - heeft uitgegeven om (onverklaarbare) ongelijkheid in salarissen op te heffen. Ik ben trots op het duidelijke standpunt dat we als bedrijf hebben ingenomen en op hoe hard we er met zijn allen aan gewerkt hebben om gelijke betaling mogelijk te maken.

  • Ohana groepen: bij Salesforce is onze Ohana, “familie” in het Hawaiaans, de drijvende kracht. Het zijn onze werknemers, klanten, partners en de gemeenschap waar we wonen en werken. Onze Ohana groepen - door medewerkers geleide mini-organisaties - brengen verschillende teamleden en hun antecedenten samen. Ohana-groepen bieden professionele mogelijkheden op het gebied van ontwikkeling en mentoring, en stellen werknemers in staat om binnen hun gemeenschap leiders te zijn wat betreft gelijkheid. Dit jaar introduceerden we onze tiende Ohana-groep, FaithForce, die mensen van alle religies (en atheïsten) verwelkomt om religieuze diversiteit te vieren. Daarnaast hebben we een executive sponsorprogramma voor onze Ohana groepen geformaliseerd. Onze leidinggevenden werken samen met individuele Ohana groepen om hun een stem te geven, hun initiatieven te verdedigen en namens hen op te treden wanneer dat nodig is.

  • Een bondgenotencultuur creëren: een belangrijk onderdeel van inclusie is het creëren van een cultuur van compassie waarin medewerkers elkaar ondersteunen en verdedigen. Onderzoek heeft aangetoond dat dit leidt tot grotere tevredenheid onder medewerkers en de prestaties verbetert. Dit jaar hebben we een bondgenootcampagne opgezet om werknemers te helpen opkomen voor ondervertegenwoordigde groepen door te vragen, te luisteren, te spreken en op te komen dagen wanneer dat nodig is. We hebben de community samen zien komen waardoor het aantal lidmaatschappen van onze Ohana Groups is toegenomen. Vandaag de dag zijn meer dan 10.000 werknemers - wereldwijd één op de drie werknemers - lid van één of meer Ohana-groepen. We hebben in de Verenigde Staten ook nieuwe opties geïntroduceerd voor vrijwillige zelfidentificatie, waaronder genderidentiteit en het gebruik van genderneutrale voornaamwoorden om een ​​meer inclusieve werkomgeving te creëren.

 

 

De diverse beroepsbevolking van de toekomst

Wij vinden dat de focus op Gelijkheid verder moet reiken dan onze vier muren. Gelijke toegang tot kwaliteitsonderwijs en -opleidingen is van cruciaal belang om de volgende generatie klaar te stomen voor succes in de banen van de toekomst. Bij Salesforce hebben we intensief contact met onze lokale gemeenschappen door scholen onder onze vleugels te nemen, vrijwilligerswerk te doen, STEM-educatie te promoten en stageprogramma's te maken. Eerder dit jaar heeft Salesforce.org, onze filantropische tak, een beurs ter waarde van 12,2 miljoen dollar toegekend aan de San Francisco Unified School District (SFUSD) en het Oakland Unified School District (OUSD), wat onze totale investering in deze districten de afgelopen vijf jaar op 34,7 miljoen dollar brengt. Een direct gevolg hiervan is dat er zich 2000 procent meer meisjes van SFUSD zich hebben ingeschreven voor informaticacursussen en -opleidingen. Daarnaast is de inschrijving van ondervertegenwoordigde groepen in de informatica is met 6.600 procent gestegen. Onze werknemers hebben ook aangegeven maarliefst 40.000 vrijwilligersuren te hebben gemaakt in het schooljaar 2017/2018, waarbij de werkzaamheden uiteenliepen van verfraaiingsprojecten tot lesgeven tot coderen. Gelijkheid begint in het onderwijs en we vinden dat iedereen gelijke toegang tot een opleiding moet hebben.

 

 

In november hebben we het Salesforce Pathfinder Training Programma aangekondigd, een programma voor personeelsontwikkeling dat is ontworpen om de skills gap te dichten door deelnemers met verschillende achtergronden de technische en zakelijke training te geven die ze nodig hebben om banen in het Salesforce-ecosysteem te verkrijgen. Ons doel met het programma, dat in mei 2018 begint, is om iedereen de vaardigheden en kansen te geven die nodig zijn om te slagen in de banen van de 21e eeuw.

 

Het afgelopen jaar ben ik enorm geïnspireerd door het aantal mensen dat zich met passie inzet voor het teweegbrengen van een positieve verandering in onze werkplekken en gemeenschappen. Ook in de toekomst zullen we onvermoeibaar blijven werken aan Gelijkheid voor Iedereen.


Bezoek Saleforce.com/Equality voor meer informatie over onze inspanningen.