Programmaovereenkomst Salesforce.com

Laatst bijgewerkt: 9 juli 2021

Deze Programmaovereenkomst (de “Programmaovereenkomst”) is van toepassing op het gebruik van (waaronder de toegang tot):

(hierna ieder samen met diensten, informatie, data, content en andere in dergelijke producten of diensten beschikbare materialen, een bijbehorende Salesforce-website, en eventuele opvolgende producten of diensten, al dan niet ter beschikking gesteld via een dergelijke website of via enig ander kanaal, een “Programma” te noemen).

DOOR (1) TE KLIKKEN OP EEN VAKJE ALS BLIJK VAN UW AANVAARDING, (2) EEN PROGRAMMA TE BENADEREN, DOWNLOADEN OF GEBRUIKEN, OF (3) OP ANDERE WIJZE UW AANVAARDING VAN DEZE PROGRAMMAOVEREENKOMST AAN TE GEVEN, GAAT U AKKOORD MET DE VOORWAARDEN VAN DEZE PROGRAMMAOVEREENKOMST EN EVENTUEEL TOEPASSELIJKE PROGRAMMAVOORWAARDEN, ZOALS HIERONDER GEDEFINIEERD (GEZAMENLIJK DE “OVEREENKOMST” TE NOEMEN). U BEVESTIGT HIERBIJ DAT U DE WETTELIJKE LEEFTIJD HEBT OM DE OVEREENKOMST AAN TE GAAN. INDIEN DE PERSOON DIE DEZE OVEREENKOMST AANVAARDT DEZE OVEREENKOMST AANVAARDT NAMENS EEN ONDERNEMING OF ANDERE JURIDISCHE ENTITEIT, VERKLAART EEN DERGELIJKE PERSOON OVER DE BEVOEGDHEID TE BESCHIKKEN OM EEN DERGELIJKE ENTITEIT EN DE DAARMEE GELIEERDE PARTIJEN (ZOALS HIERONDER GEDEFINIEERD) AAN DEZE VOORWAARDEN TE BINDEN, IN WELK GEVAL DE TERMEN “U” EN “UW” VERWIJZEN NAAR EEN DERGELIJKE ENTITEIT EN DE DAARMEE GELIEERDE PARTIJEN (ZOALS HIERONDER GEDEFINIEERD). INDIEN DE PERSOON DIE DEZE OVEREENKOMST AANVAARDT NIET OVER EEN DERGELIJKE BEVOEGDHEID BESCHIKT OF NIET AKKOORD GAAT MET DEZE VOORWAARDEN, MAG EEN DERGELIJKE PERSOON DEZE OVEREENKOMST NIET AANVAARDEN EN GEEN ENKEL PROGRAMMA GEBRUIKEN.

Deze Overeenkomst geldt tussen u en de Salesforce-partij (zoals hieronder gedefinieerd), met ingang van de datum waarop u deze Overeenkomst aanvaardt.

Salesforce-partij” betekent de in artikel 16 beschreven onderneming (“Met wie u een overeenkomst sluit; Kennisgevingen; Toepasselijk recht en rechtsmacht”) hieronder.

Gelieerde Partij” betekent elke entiteit die direct of indirect de Controle heeft over, wordt gecontroleerd door, of onder gemeenschappelijke Controle staat met de onderworpen entiteit.

Controle” betekent de directe of indirecte eigendom van of controle over meer dan 50% van de stembelangen van de onderworpen entiteit.

“Salesforce” betekent de Salesforce-partij en de daarmee Gelieerde Partijen.

Er kunnen aanvullende voorwaarden van toepassing zijn met betrekking tot specifieke Salesforce-producten en -diensten (zoals van tijd tot tijd door Salesforce geactualiseerd, de “Programmavoorwaarden” te noemen). De Programmavoorwaarden zijn hieronder beschikbaar, of op of via het betreffende Programma. In geval van tegenstrijdigheid of inconsistentie tussen de Programmaovereenkomst en Programmavoorwaarden, zijn de Programmavoorwaarden leidend voor zover sprake is van tegenstrijdigheid of inconsistentie, uitsluitend met betrekking tot het Programma in kwestie.

Niettegenstaande het bovenstaande wordt, wanneer een Programma of enig deel daarvan op enig moment onderworpen is aan een afzonderlijke overeenkomst tussen u en Salesforce, uw gebruik van dat Programma of deel daarvan gedurende die tijd beheerst door die afzonderlijke overeenkomst, en niet door deze Programmaovereenkomst.

Gelieve op te merken dat bepaalde Programma’s onderworpen kunnen zijn aan bepaalde toelatingseisen en andere voorwaarden, zoals registratie-eisen, de goedkeuring van orderformulieren door Salesforce en betaling van de toepasselijke vergoedingen. Eventuele rechten die u op grond van de Overeenkomst hebt met betrekking tot dergelijke Programma’s zijn afhankelijk van uw naleving van dergelijke eisen en voorwaarden. U mag een Programma niet benaderen, downloaden of gebruiken, tenzij u de voorwaarden van de Overeenkomst hebt aanvaard en aan alle toepasselijke toelatingseisen en -voorwaarden hebt voldaan.

DE OVEREENKOMST BEVAT EEN VERPLICHTE ARBITRAGEBEPALING DIE, ZOALS NADER BESCHREVEN IN ARTIKEL 16.4 HIERONDER, HET GEBRUIK VAN ARBITRAGE OP INDIVIDUELE BASIS VERPLICHT STELT IN BEPAALDE OMSTANDIGHEDEN TER BESLECHTING VAN GESCHILLEN, IN PLAATS VAN JURYRECHTSPRAAK OF ANDERE GERECHTELIJKE PROCEDURES OF COLLECTIEVE ACTIES VAN ENIGERLEI AARD.

1. Wijzigingen in deze Overeenkomst

Salesforce kan deze Programmaovereenkomst en Programmavoorwaarden wijzigen door een herziene versie op https://www.salesforce.com/nl/company/program-agreement/ of op een andere toepasselijke Salesforce-website te plaatsen en dergelijke updates worden van kracht op het tijdstip van plaatsing.

Uw gebruik van een Programma na wijzigingen in deze Programmaovereenkomst of de toepasselijke Programmavoorwaarden vormt uw aanvaarding van die wijzigingen in deze Programmaovereenkomst en de Programmavoorwaarden, al naar gelang van toepassing. Salesforce kan een Programma te allen tijde en zonder aansprakelijkheid geheel of gedeeltelijk wijzigen of beëindigen en vergoedingen die nodig zijn voor het gebruik van een Programma in rekening brengen, wijzigen of daarvan afstand doen. Elk gebruik van een Programma geschiedt op eigen risico en u moet daarbij alle toepasselijke wet- en regelgeving en regels naleven.

2. Informatie die aan of via de Programma’s wordt verstrekt

Op uw verstrekking van informatie, met inbegrip van Registratie-informatie (zoals hieronder gedefinieerd), aan of via een Programma is de Privacyverklaring van Salesforce van toepassing, zoals van tijd tot tijd door Salesforce geüpdatet, die momenteel beschikbaar is op https://www.salesforce.com/company/privacy/full_privacy/ (de “Privacyverklaring”), tenzij Salesforce een andere Privacyverklaring aan u heeft gepresenteerd ten tijde van de registratie, voor zover dergelijke informatie wordt beschouwd als Persoonsgegevens (zoals gedefinieerd in de Privacyverklaring of in de andere Privacyverklaring die Salesforce ten tijde van de registratie aan u presenteerde). Salesforce kan de ten tijde van de registratie gepresenteerde Privacyverklaring wijzigen of vervangen zonder verdere kennisgeving. U kunt regelmatig controleren of er updates zijn en indien de ten tijde van de registratie gepresenteerde Privacyverklaring niet langer beschikbaar is, dan is deze Privacyverklaring van toepassing. Daarnaast kan informatie die u aan of via een Programma verstrekt, met inbegrip van Registratie-informatie, worden verzameld in, doorgegeven naar en opgeslagen in de V.S. en/of andere landen waar Salesforce of haar dienstenaanbieders opereren. De landen waar Salesforce of haar dienstenaanbieders opereert/opereren, zijn verkrijgbaar via een verzoek per email verzonden naar privacy@salesforce.com of naar het e-mailadres dat opgegeven is in de ten tijde van de registratie gepresenteerde Privacyverklaring. U verklaart en garandeert dat u verantwoordelijk bent voor de juistheid, volledigheid, kwaliteit en rechtmatigheid van alle informatie die u in verband met een Programma verstrekt, met inbegrip van Registratieinformatie, de methode waarmee u dergelijke informatie verkreeg en uw gebruik van dergelijke informatie in verband met een Programma.

Uw voornaam, achternaam, profielfoto, locatie en andere informatie die u in verband met een Programma verstrekt, met inbegrip van Registratie-informatie, kan publiekelijk getoond worden, waaronder op een profielpagina of in verband met uw activiteiten. Sommige delen van uw informatie of activiteiten in verband met uw gebruik van Programma’s kan publiekelijk worden getoond of anderszins zichtbaar zijn voor anderen. Uw Salesforce-account en/of het toepasselijke Programma kan functionaliteit ter beschikking stellen waarmee u sommige van uw privacyinstellingen, notificaties en andere voorkeuren kunt beheren. Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, gelden dergelijke via een Programma beschikbare privacy-instellingen, notificaties en andere voorkeuren uitsluitend met betrekking tot dat Programma, en hebben zij geen gevolgen voor uw privacy-instellingen, notificaties of andere voorkeuren met betrekking tot een ander Programma of een ander aspect van uw Salesforce-account. Salesforce kan uw informatie gebruiken of doorgeven in overeenstemming met de Privacyverklaring, waaronder (a) om u informatie, kennisgevingen, onderzoeken en evaluaties gerelateerd aan een Programma of aan uw account(s) bij Salesforce te sturen, waaronder telefonisch (zelfs indien het opgegeven telefoonnummer is opgenomen in een nationaal of statelijk bel-mij-niet-register), per email of sms, via een privé-messagingfunctie, of op andere wijze, voor zover dit op grond van de toepasselijke wetgeving is toegestaan; (b) voor marketingdoeleinden, waaronder marketing gericht op een vennootschap, firma of andere entiteit met wie u gelieerd bent (een “Organisatie”), zoals het opnemen van contact met uw Organisatie over Salesforce-producten en -diensten en het mogelijk informeren van uw Organisatie over uw deelname aan een Programma in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving; (c) voor interne ondernemingsdoeleinden, bijvoorbeeld ter verbetering van de Salesforce-producten en -diensten door een beter inzicht in hoe gebruikers omgaan met Programma’s; of (d) het creëren van geaggregeerde, niet-persoonlijke, die Salesforce voor enig doel kan gebruiken of doorgeven.

3. Gedragsregels

De verboden handelingen en verboden materialen die vermeld staan in het beleid van Salesforce inzake aanvaardbaar gebruik en extern gerichte diensten (Salesforce Acceptable Use and External-Facing Services Policy, hierna het “Beleid inzake Aanvaardbaar Gebruik”), zoals van tijd tot tijd door Salesforce geüpdatet, momenteel beschikbaar op https://www.salesforce.com/company/legal/agreements, zijn ook verboden met betrekking tot de Programma’s. Daarnaast is, in verband met een Programma, het volgende voor u verboden (en mag u ook niet toestaan dat uw gebruikers of derden dit doen):

 • Het onbevoegd benaderen van het Programma of de servers of netwerken die worden gebruikt om het Programma beschikbaar te stellen, waaronder door hacking of beschadiging van een deel van het Programma; of in strijd met een eis, procedure of beleid van dergelijke servers of netwerken handelen.
 • Bemoeienis met of de verstoring van de integriteit van informatie, data, content of andere in of via het Programma beschikbare materialen.
 • Het reproduceren, modificeren, aanpassen, vertalen, creëren van afgeleide werken, verkopen, huren, verhuren, uitlenen, timesharen, verspreiden of anderszins exploiteren van enig deel (of enig gebruik) van het Programma, behoudens zoals uitdrukkelijk toegestaan in de toepasselijke Programmavoorwaarden of met de afzonderlijke, uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Salesforce.
 • Het framen of spiegelen van enig deel van het Programma, of het anderszins opnemen van enig deel van het Programma in een product of dienst, behoudens zoals uitdrukkelijk toegestaan in de toepasselijke Programmavoorwaarden of met de afzonderlijke, uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van Salesforce.
 • Het systematisch downloaden en opslaan van informatie, data, content of andere in of via het Programma beschikbare materialen, behoudens zoals verplicht om het betreffende Programma te kunnen gebruiken of zoals uitdrukkelijk toegestaan in de toepasselijke Programmavoorwaarden of met de afzonderlijke uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van Salesforce.
 • Het gebruiken van een robot, spider, site-zoek/ophaalapplicatie of ander handmatig of automatisch apparaat voor het ophalen, indexeren, “scrapen,” “dataminen” of anderszins verzamelen van informatie, data, content of andere in of via het Programma beschikbare materialen, of het reproduceren of omzeilen van de navigatiestructuur of presentatie van het Programma, zonder de uitdrukkelijke, voorafgaande schriftelijke toestemming van Salesforce.
 • Het bedrieglijk beweren of impliceren dat u gelieerd bent met Salesforce of iemand anders.
 • Het benaderen of gebruiken van een Programma indien u een directe concurrent van Salesforce bent, of het benaderen of gebruiken van een Programma voor concurrentiedoeleinden, waaronder het bouwen van een concurrerend product of concurrerende dienst, of een product of dienst met gebruikmaking van soortgelijke ideeën, kenmerken, functies of graphics als enig Programma, of voor het benchmarken of anderszins monitoren van de beschikbaarheid, werking of functionaliteit van het Programma.
 • Het gebruik van enig deel van een Programma voor enig doel, waaronder de duplicering van enig deel van een Programma, het gebruik van enig deel van een Programma voor uw interne bedrijfsactiviteiten, voor productiedoeleinden of voor enig commercieel doel (waaronder gebruik in verband met reclame of andere commerciële aanbieding), of de beschikbaarstelling aan een derde van enig deel van het Programma, behoudens in elk geval waarin dat uitdrukkelijk wordt toegestaan in de toepasselijke Programmavoorwaarden of in een afzonderlijke overeenkomst tussen u en Salesforce, of met de afzonderlijke uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van Salesforce.

U bent verantwoordelijk voor het verkrijgen en onderhouden van en betalen voor alle hardware en alle telecommunicatie en andere producten of diensten die nodig zijn voor het gebruik van een Programma. Onthoud alstublieft ook dat u in verband met een Programma soms informatie, data, content of andere materialen zult verstrekken aan een divers en internationaal publiek. Zaken die niet aanstootgevend of anderszins laakbaar lijken, kunnen dit wel lijken voor anderen. U dient andere gebruikers van het Programma beleefd en respectvol te behandelen (en te zorgen dat ook uw gebruikers en derden dit doen).

4. Vertrouwelijke informatie

Salesforce kan informatie, data, content of andere materialen die zich nog niet in het publieke domein bevinden aan u toevertrouwen (“Vertrouwelijke Informatie”). U dient de vertrouwelijkheid van alle Vertrouwelijke Informatie waarmee u bekend wordt op grond van de Overeenkomst voor onbepaalde tijd geheim te houden en niet te verstrekken of anderszins ter beschikking te stellen aan een derde, direct of indirect, zonder de voorafgaande schriftelijke goedkeuring van Salesforce. U mag ondernemingsgeheimen of financiële geheimen van de onderneming niet delen en geruchten of speculatie over Salesforce niet bespreken. U mag software of tastbare objecten waarin Vertrouwelijke Informatie is belichaamd niet reverse-engineeren, uit elkaar halen of decompileren.

U dient dezelfde mate van zorg te betrachten ter bescherming van de Vertrouwelijke Informatie als die welke u gebruikt ter bescherming van uw eigen vertrouwelijke informatie of die van uw organisatie die soortgelijk van aard of even gevoelig is, maar ten minste een redelijke zorg in de gegeven omstandigheden. U mag Vertrouwelijke Informatie niet anders gebruiken dan voor de nakoming van uw verplichtingen onder de Overeenkomst of zoals anderszins beschreven in de toepasselijke Programmavoorwaarden. U mag Vertrouwelijke Informatie uitsluitend verstrekken aan uw werknemers of opdrachtnemers die dergelijke Vertrouwelijke Informatie moeten kennen als onderdeel van een dergelijk bevoegd gebruik, en die zich schriftelijk hebben verbonden aan vertrouwelijkheidsbeperkingen die niet minder beperkend zijn dan die welke in de Overeenkomst zijn opgenomen. Een handelen of nalaten door een door u ingeschakelde opdrachtnemer, of, voor alle duidelijkheid, door een van uw werknemers of ander personeel, dat een tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst (met inbegrip van dit Artikel) zou vormen, wordt geacht een tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst door u te zijn.

U gaat ermee akkoord dat Salesforce de enige en exclusieve eigenaar is van al haar Vertrouwelijke Informatie en eventuele Afgeleiden daarvan (zoals hieronder gedefinieerd), ongeacht of die gecreëerd is/zijn door Salesforce, u of een derde, en er worden onder de Overeenkomst geen licenties voor of andere rechten op dergelijke Vertrouwelijke Informatie of Afgeleiden verleend of geïmpliceerd. “Afgeleiden” betekent (i) voor materiaal dat beschermd kan worden of beschermd is met auteursrecht: een vertaling, inkorting, revisie of andere vorm waarin een bestaand werk kan worden omgewerkt, getransformeerd of aangepast; (ii) voor materiaal dat met een octrooi beschermd kan worden of geoctrooieerd is: een verbetering daarvan of wijziging daarin; of (iii) voor bedrijfsgeheim materiaal: nieuw materiaal dat afgeleid is van dergelijk bedrijfsgeheim materiaal, met inbegrip van nieuw materiaal dat kan worden beschermd met een auteursrecht, octrooi en/of een bedrijfsgeheim. Na het aflopen of eindigen van de Overeenkomst of de toepasselijke Programmavoorwaarden (of uw rechten met betrekking tot het toepasselijke bevoegde gebruik voor dergelijke Vertrouwelijke Informatie) (of uw rechten met betrekking tot de toepasselijke Certificaataanduiding (Credential Designation), voor Leer- en Certificeringsprogramma’s), dient u alle materialen waarin Vertrouwelijke Informatie is belichaamd te retourneren of vernietigen (naar keuze van Salesforce).

U erkent dat het niet nakomen van deze bepaling onherstelbare en doorlopende schade zal veroorzaken waarvoor de wet geen adequate remedie biedt, en dat Salesforce recht heeft op een verbod en/of een bevel tot nakoming, zonder de verplichting om enige zekerheid te stellen, en alle andere vormen van redres die mogelijk gepast zijn (met inbegrip van een schadevergoeding in geld, indien gepast).

5. Registratie; Gebruikersnamen en wachtwoorden

5.1. Salesforce-account. Het kan zijn dat u zich moet registreren om een Programma geheel of gedeeltelijk te gebruiken. Salesforce kan inloggegevens of andere informatie die u bij registratie verstrekt (gezamenlijk de “Registratie-informatie” te noemen) weigeren, of eisen dat u die wijzigt. Uw inloggegevens zijn uitsluitend voor uw persoonlijke gebruik en dienen geheim te worden gehouden. U, en niet Salesforce, bent verantwoordelijk voor elk gebruik of misbruik van uw inloggegevens en alle activiteiten die plaatsvinden vanaf enig door Salesforce beschikbaar gesteld account (een “Salesforce-account”) die u hebt. U moet redelijke inspanningen leveren om uw inloggegevens of Salesforce-account geheim te houden en onbevoegd gebruik daarvan te voorkomen, en Salesforce prompt in kennis stellen van een vertrouwelijkheidslek in verband met of onbevoegd gebruik van uw inloggegevens of Salesforceaccount. Salesforce gaat ervan uit dat een Salesforce-account met hetzelfde e-mailadres of telefoonnummer of dezelfde andere unieke identificator, zoals door Salesforce geverifieerd overeenkomstig haar procedures, toebehoort aan dezelfde gebruiker. Indien u zich geregistreerd hebt voor het gebruik van meer dan één Programma (of indien u zich later registreert voor het gebruik van aanvullende Programma’s), dan mag Salesforce automatisch en op onomkeerbare wijze al uw Salesforce-accounts samenvoegen in één Salesforce-account (waaronder het combineren van uw Registratie-informatie, profielen, en andere accountgegevens), of van u verlangen dat u consistente Registratieinformatie gebruikt voor al uw accounts. Wanneer uw Salesforce-accounts worden samengevoegd, is het mogelijk dat u met de inloggegevens voor één van uw Salesforce-accounts toegang krijgt tot de samengevoegde account. Daarnaast geldt, indien u geen bestaande Salesforce-account hebt en zich registreert voor een Programma (waaronder om een Programma, zoals Dreamforce, te gebruiken of bij te wonen), dat uw Registratie-informatie automatisch door Salesforce mag worden gebruikt om voor u een Salesforce-account aan te maken, en Salesforce kan van u verlangen dat u een dergelijke Salesforce-account voor andere Programma’s gebruikt. Dit betekent dat de opheffing of beëindiging van uw Salesforce-account voor één Programma, of de opschorting of beëindiging van uw gebruik van één Programma, ook kan leiden tot opschorting of beëindiging van uw gebruik van een ander Programma of alle Programma’s.

5.2. Door anderen beheerde Salesforce-accounts. Indien uw Salesforce-account is gekoppeld aan een gebruikersaccount met Salesforce-inlog die beheerd wordt door uw werkgever of een derde, dan (a) mogen wij informatie met betrekking tot uw Programma-activiteiten delen met uw werkgever of derde-accountmanager, (b) kunnen er aanvullende voorwaarden gelden voor uw gebruik van een toepasselijk Programma, en (c) is het mogelijk dat uw beheerder toegang heeft (waaronder het bekijken of wijzigen van uw profiel of Registratie-informatie) tot uw Salesforce-account of uw Salesforce-account kan deactiveren zonder betrokkenheid van Salesforce.

6. Plaatsingen

U en andere gebruikers van een Programma kunnen de mogelijkheid hebben om bepaalde informatie, data, content of andere materialen, met inbegrip van testimonials, reviews, posts, commentaren en andere door gebruikers gegenereerde content, foto’s en documenten ter beschikking te stellen via of in verband met het Programma (hierna ieder een “Plaatsing” te noemen), waaronder op profielpagina’s of op de interactieve producten of diensten van het Programma, zoals messageboards en andere forums, en chat-, commentaar- en andere messagingfuncties. Plaatsingen geven uitsluitend de meningen weer van de gebruiker die de Plaatsing deed en niet de meningen van Salesforce, ongeacht of de gebruiker gelieerd is met Salesforce, en kan Materialen van Derden (zoals hieronder gedefinieerd) bevatten of vormen. Alle via een messageboard of forum gedane Plaatsingen in reactie op geplaatste vragen, of Plaatsingen die anderszins beweren vragen te beantwoorden, waaronder vragen over Salesforce of Programma’s, worden uitsluitend beschikbaar gesteld voor uw algemene kennis en hierop mag nooit worden afgegaan als antwoorden op uw specifieke vragen (zelfs niet indien een antwoord als “beste” antwoord of met een soortgelijke kwalificatie wordt aangeduid). U moet altijd contact opnemen met Salesforce-support voor antwoorden op uw specifieke vragen. Salesforce heeft geen controle over Plaatsingen, en is niet verantwoordelijk voor enig gebruik of misbruik (met inbegrip van verspreiding) van Plaatsingen door een derde. Plaatsingen vormen geen vertrouwelijke informatie en u begrijpt dat Salesforce geen controle heeft over de mate waarin een Plaatsing door een derde kan worden gebruikt zodra de Bijdrage eenmaal is geplaatst of getoond. U MAG PERSOONSGEGEVENS (MET INBEGRIP VAN UW EIGEN PERSOONSGEGEVENS EN PERSOONSGEGEVENS VAN IEMAND ANDERS) NIET PUBLIEKELIJK BESCHIKBAAR STELLEN VIA EEN PROGRAMMA (BEHALVE, VOOR ALLE DUIDELIJKHEID, UW PERSOONSGEGEVENS DIE U BESCHIKBAAR STELT IN REGISTRATIEINFORMATIEVELDEN VAN SALESFORCE WAARIN OM DERGELIJKE PERSOONSGEGEVENS WORDT VERZOCHT). ZONDER BEPERKING VAN HET VOORGAANDE, BENT U VERANTWOORDELIJK VOOR ALLE PERSOONSGEGEVENS DIE U BESCHIKBAAR STELT VIA EEN PROGRAMMA, EN INDIEN U PERSOONSGEGEVENS OF ANDERE INFORMATIE PUBLIEKELIJK BESCHIKBAAR STELT VIA EEN PROGRAMMA, DOET U DIT OP EIGEN RISICO.

7. Licenties

7.1. Plaatsingen. Behoudens zoals anderszins uitdrukkelijk vermeld in de toepasselijke Programmavoorwaarden, blijft u eigenaar van uw Plaatsingen, en verleent u hierbij voor elk van dergelijke Plaatsingen aan Salesforce, voor zover toegestaan op grond van het toepasselijke recht, een wereldwijde, royaltyvrije, volledig betaalde, nietexclusieve, eeuwigdurende, onherroepelijke, overdraagbare en volledig sublicentieerbare (op meerdere niveaus) licentie, zonder aanvullende vergoeding aan u of een derde, voor het reproduceren, verspreiden, uitvoeren en vertonen (publiekelijk of anderszins), creëren van afgeleide werken, bewerken, wijzigen en anderszins gebruiken, analyseren en exploiteren van een dergelijke Plaatsing, in alle formats of alle media die nu bekend zijn of hierna worden ontwikkeld, en voor elk doeleinde (met inbegrip van marketing- of promotiedoeleinden, zoals testimonials).

7.2. Feedback.  Indien u aan Salesforce suggesties, verbeteringsverzoeken, aanbevelingen, correcties of andere feedback (“Feedback”) geeft of ter beschikking stelt, al dan niet gerelateerd aan een Programma of anderszins, dan zijn de voorwaarden van de Overeenkomst die gelden voor Plaatsingen (met inbegrip van de Artikelen 7.1, 7.2, 8 en 14 van deze Programmaovereenkomst) ook van toepassing op die Feedback, en u bevestigt hierbij en gaat er mee akkoord dat die Feedback niet vertrouwelijk is, en dat die Feedback van u gratis, ongevraagd en zonder restrictie geschiedt, en geen fiduciaire of andere verplichting voor Salesforce doet ontstaan.

7.3. Noodzakelijke rechten; Afstand van rechten. U verklaart en garandeert dat u beschikt over alle rechten die nodig zijn voor de verlening van de in de Overeenkomst verleende licenties, met inbegrip van de licenties in dit Artikel 7, en dat uw Plaatsingen, en uw aanlevering van een Plaatsing in verband met een Programma, volledig en juist zijn, en niet frauduleus, onrechtmatig of anderszins in strijd met enige toepasselijke wet of enig recht van een derde zijn. Voor zover toegestaan op grond van het toepasselijke recht, doet u voorts onherroepelijk afstand van “morele rechten” of andere rechten met betrekking tot de toekenning van auteurschap of de integriteit van materialen met betrekking tot elke Plaatsing die mogelijk aan u toekomen op grond van het toepasselijke recht op basis van enige juridische doctrine.

8. Content en gebruiksdata

Salesforce mag Plaatsingen monitoren, evalueren, wijzigen of verwijderen, waaronder ter voldoening aan de voorwaarden van de Amerikaanse Wet op het auteursrecht in het digitale millennium (Digital Millennium Copyright Act), de EU-Richtlijn 2000/30/EC inzake elektronische handel en andere wetten inzake de verwijdering van of de beperking van toegang tot content. Daarnaast mag Salesforce, voor zover toegestaan door het toepasselijke recht, uw toegang tot of gebruik van een Programma tracken en analyseren, en de informatie over uw toegang tot en gebruik van elk Programma, en de omstandigheden rondom die toegang en dat gebruik, gebruiken en aan iedereen (met inbegrip van derden, zoals een beheerder van een Organisatie, indien uw Salesforce-account aan u is toegewezen door een Organisatie) doorgeven, voor welke reden of welk doel dan ook (waaronder voor diagnostische of marketingdoeleinden), behoudens voor zover anders vermeld in de Privacyverklaring.

9. Eigendomsrechten

9.1. Programma’s. Behoudens de beperkte rechten die uitdrukkelijk hieronder worden verleend, worden door Salesforce, haar licentiegevers en contentleveranciers al hun rechten op en belangen in de Diensten en Content voorbehouden, met inbegrip van al hun bijbehorende intellectuele eigendomsrechten. Er worden hieronder geen andere rechten aan u verleend dan zoals uitdrukkelijk hierin uiteengezet.

9.2. Handelsmerken.  U mag een handelsnaam, handelsmerk, dienstmerk of logo (met inbegrip van, maar niet beperkt tot SALESFORCE, SALESFORCE.COM, het Salesforce-logo, Salesforcekarakter-logos zoals Astro of Codey, FORCE, DREAMFORCE, LIGHTNING, TRAILHEAD, het “No Software” logo, APPEXCHANGE, APEX, en CHATTER) van Salesforce op geen enkele wijze gebruiken zonder de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Salesforce, en elk aldus toegestaan gebruik is onderworpen aan de Salesforce-richtlijnen inzake handelsmerk- en auteursrechtgebruik (Salesforce Trademark and Copyright Usage Guidelines), zoals van tijd tot tijd geüpdatet door Salesforce, momenteel beschikbaar op https://www.salesforce.com/content/dam/web/en_us/www/documents/legal/Terms%20of%20Service/salesforcetrademark-usage-guidelines.pdf (de “Richtlijnen inzake handelsmerk- en auteursrechtgebruik”) en andere richtlijnen inzake handelsmerk- en auteursrechtgebruik die Salesforce aan u verstrekt. Alle in of via een Programma beschikbare handelsnamen, handelsmerken, dienstmerken en logo’s die geen eigendom zijn van Salesforce, zijn eigendom van hun respectievelijke eigenaren. Niets in de Overeenkomst en niets dat in of via een Programma beschikbaar is, mag worden uitgelegd als verlening van een recht op gebruik van een handelsnaam, handelsmerk, dienstmerk of logo zonder de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van de eigenaar daarvan. U mag niet bieden op of overgaan tot aankoop van een keyword op een keywordreclamedienst (zoals Google AdWords) dat een handelsmerk, dienstmerk of logo van Salesforce is, behalve met de voorafgaande schriftelijke toestemming van Salesforce.

10. Materialen van derden; Links

Bepaalde Programmafunctionaliteit kan toegang bieden tot producten, diensten, informatie, data, content en andere materialen die ter beschikking worden gesteld door of namens derden, met inbegrip van Plaatsingen (“Materialen van Derden”), of de routing of verzending mogelijk maken van Materialen van Derden, waaronder via links. Door gebruik te maken van dergelijke functionaliteit geeft u Salesforce opdracht om de betreffende Materialen van Derden te benaderen, te routen en naar u te verzenden. Daarnaast kunnen uw installatie en ander gebruik van Materialen van Derden ertoe leiden dat uw informatie, data, content of andere materialen buiten de systemen van Salesforce worden verzonden, of anderszins leiden tot de toegang tot of het gebruik van uw informatie, data, content of andere materialen door derden. Salesforce heeft geen controle over Materialen van Derden en onderschrijft die niet en is hier ook niet verantwoordelijk voor, waaronder hun juistheid, geldigheid, tijdigheid, volledigheid, betrouwbaarheid, integriteit, kwaliteit, rechtmatigheid, bruikbaarheid of veiligheid, of enige toepasselijke intellectuele eigendomsrechten. Bepaalde Materialen van Derden kunnen onder meer onjuist, misleidend of bedrieglijk zijn. Niets in de Overeenkomst wordt geacht een verklaring of garantie van Salesforce te zijn met betrekking tot Materialen van Derden. Salesforce is niet verplicht om Materialen van Derden te monitoren, en mag de toegang tot Materialen van Derden via een Programma te allen tijde geheel of gedeeltelijk blokkeren of deactiveren. Daarnaast geldt dat de beschikbaarheid van Materialen van Derden via een Programma geen ondersteuning van, of verbondenheid met, de aanbieder van dergelijke Materialen van Derden impliceert en evenmin een rechtsbetrekking tussen u en een dergelijke leverancier doet ontstaan.

UW GEBRUIK VAN MATERIALEN VAN DERDEN GESCHIEDT OP EIGEN RISICO EN IS ONDERWORPEN AAN AANVULLENDE VOORWAARDEN VOOR DERGELIJKE MATERIALEN VAN DERDEN (ZOALS GEBRUIKSVOORWAARDEN OF HET PRIVACYBELEID VAN DE AANBIEDER VAN DERGELIJKE MATERIALEN VAN DERDEN).

11. Promoties

Alle in of via een Programma beschikbare sweepstakes, competities, verlotingen, onderzoeken, games of soortgelijke promoties (gezamenlijk “Promoties” te noemen) kunnen onderworpen zijn aan regels die los staan van de Overeenkomst. Indien u deelneemt aan Promoties, lees dan a.u.b. de geldende regels alsmede de Privacyverklaring. Voor zover sprake is van tegenstrijdigheid of inconsistentie tussen de Overeenkomst en de Promotieregels, zijn de Promotieregels leidend.

12. Afwijzing van garanties en waarborgen

SALESFORCE GEEFT OF VERSTREKT GEEN EXPLICIETE, IMPLICIETE, WETTELIJKE OF ANDERE VERKLARINGEN, GARANTIES OF WAARBORGEN VAN ENIGERLEI AARD, EN SALESFORCE WIJST SPECIFIEK ALLE EXPLICIETE, IMPLICIETE OF ANDERE VERKLARINGEN, GARANTIES EN WAARBORGEN VAN DE HAND, MET INBEGRIP VAN EEN IMPLICIETE GARANTIE OF WAARBORG VAN VERKOOPBAARHEID, VOLDOENDE KWALITEIT, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL OF AFWEZIGHEID VAN INBREUK, VOOR ZOVER TOEGESTAAN OP GROND VAN HET TOEPASSELIJKE RECHT. DE PROGRAMMA’S EN MATERIALEN VAN DERDEN WORDEN AAN U TER BESCHIKKING GESTELD ZOALS DEZE ZIJN (“AS IS”), WAAR DEZE ZIJN, EN OP BASIS VAN “INDIEN BESCHIKBAAR”, ZONDER WELKE GARANTIE DAN OOK. SALESFORCE WIJST ALLE AANSPRAKELIJKHEID EN VRIJWARINGSVERPLICHTINGEN VOOR LETSEL OF SCHADE VEROORZAAKT DOOR DERDEHOSTINGPROVIDERS VAN DE HAND. ALLE DISCLAIMERS VAN WELKE AARD OOK (MET INBEGRIP VAN DE DISCLAIMERS IN DIT ARTIKEL EN ELDERS IN DE OVEREENKOMST) WORDEN GEMAAKT TEN BEHOEVE VAN DE WERKNEMERS VAN SALESFORCE EN HAAR/HUN RESPECTIEVELIJKE AANDEELHOUDERS, BESTUURDERS, FUNCTIONARISSEN, WERKNEMERS, GELIEERDE PARTIJEN, AGENTEN, VERTEGENWOORDIGERS, LICENTIENEMERS, LEVERANCIERS EN DIENSTVERLENERS (GEZAMENLIJK, SAMEN MET SALESFORCE EN HAAR/HUN RESPECTIEVELIJKE RECHTSOPVOLGERS EN RECHTSVERKRIJGERS, DE “MET SALESFORCE GELIEERDE PARTIJEN” TE NOEMEN).

Hoewel Salesforce probeert om de tijdigheid, integriteit en veiligheid van de Programma’s te waarborgen, garandeert zij niet dat een Programma geüpdatet, compleet, correct of veilig is of blijft, of dat de toegang tot Programma’s ononderbroken zal zijn. De Programma’s kunnen onjuistheden, fouten en materialen bevatten waarmee de Overeenkomst wordt overtreden of die met de Overeenkomst in strijd zijn. Het is ook mogelijk dat derden onbevoegd wijzigingen in de Programma’s aanbrengen.

13. Beperking van Aansprakelijkheid

BEHOUDENS ZOALS ANDERS BEPAALD IN DE TOEPASSELIJKE PROGRAMMAVOORWAARDEN, IS DE MAXIMALE TOTALE AANSPRAKELIJKHEID VAN ALLE MET SALESFORCE GELIEERDE PARTIJEN ALS GEVOLG VAN OF IN VERBAND MET DE OVEREENKOMST OF DE PROGRAMMA’S IN GEEN GEVAL HOGER DAN TIEN AMERIKAANSE DOLLARS ($10,00). BOVENSTAANDE BEPERKING GELDT ONGEACHT OF EEN VORDERING WORDT INGESTELD OP GROND VAN EEN OVEREENKOMST OF ONRECHTMATIGE DAAD, EN ONGEACHT DE SCHADEDOCTRINE. IN GEEN GEVAL ZAL EEN MET SALESFORCE GELIEERDE PARTIJ OP ENIGERLEI WIJZE AANSPRAKELIJK ZIJN ALS GEVOLG VAN OF IN VERBAND MET DE OVEREENKOMST VOOR WINSTDERVING, OMZETDERVING OF VERLIES VAN GOODWILL, OF VOOR INDIRECTE, BIJZONDERE, INCIDENTELE OF GEVOLGSCHADE, DEKKING OF BEDRIJFSONDERBREKING OF TOT BETALING VAN EEN ALS STRAF BEDOELDE SCHADEVERGOEDING, ONGEACHT OF EEN VORDERING WORDT INGESTELD OP GROND VAN EEN OVEREENKOMST OF ONRECHTMATIGE DAAD, EN ONGEACHT DE SCHADEDOCTRINE, ZELFS INDIEN EEN MET SALESFORCE GELIEERDE PARTIJ VAN DE MOGELIJKHEID VAN EEN DERGELIJKE SCHADE(VERGOEDING) IN KENNIS IS GESTELD OF INDIEN ENIGE REMEDIE ANDERSZINS HAAR ESSENTIELE DOEL MIST. BOVENSTAANDE DISCLAIMER IS NIET VAN TOEPASSING VOOR ZOVER DIT WETTELIJK VERBODEN IS.

ZONDER BEPERKING VAN HET BOVENSTAANDE GELDT, VOOR ZOVER TOEGESTAAN OP GROND VAN HET TOEPASSELIJKE RECHT, (A) DAT GEEN ENKELE MET SALESFORCE GELIEERDE PARTIJ AANSPRAKELIJK ZAL ZIJN VOOR SCHADE VAN WELKE AARD OOK ALS GEVOLG VAN DE WERKING OF VERSTREKKING VAN, OF UW GEBRUIK OF ONVERMOGEN TOT GEBRUIK VAN, EEN PROGRAMMA OF MATERIALEN VAN DERDEN, WAARONDER ALS GEVOLG VAN EEN VIRUS, WORM, TROJAANS PAARD, PAASEI, TIJDBOM, SPYWARE OF ANDERE SOORTGELIJK(E) IN VERBAND DAARMEE VERZONDEN COMPUTERCODE, BESTAND OF PROGRAMMA, EN (B) DAT UW ENIGE EN UITSLUITENDE REMEDIE WEGENS ONTEVREDENHEID OVER EEN PROGRAMMA OF MATERIALEN VAN DERDEN BESTAAT UIT BEEINDIGING VAN HET GEBRUIK VAN HET BETREFFENDE PROGRAMMA OF DE BETREFFENDE MATERIALEN VAN DERDEN.

ALLE BEPERKINGEN VAN AANSPRAKELIJKHEID VAN ENIGERLEI AARD (MET INBEGRIP VAN DE BEPERKINGEN IN DIT ARTIKEL EN ELDERS IN DE OVEREENKOMST) WORDEN GEMAAKT TEN BEHOEVE VAN ELKE MET SALESFORCE GELIEERDE PARTIJ.

14. Vrijwaring

Voor zover toegestaan op grond van het toepasselijke recht, dient u elke met Salesforce Gelieerde Partij te vrijwaren en schadeloos te stellen voor elke claim, vordering, rechtszaak of procedure die wordt ingesteld of geïnitieerd tegen een met Salesforce Gelieerde Partij door een derde als gevolg van of in verband met: (a) uw gebruik van, of activiteiten in verband met, de Programma’s (met inbegrip van alle Plaatsingen), en/of (b) een overtreding of vermeende overtreding van de Overeenkomst door u (hierna ieder een “Claim tegen Salesforce” te noemen); en u dient een dergelijke met Salesforce Gelieerde Partij te vrijwaren en schadeloos te stellen voor alle schadevergoedingen, advocaatkosten en kosten die definitief tegen een dergelijke met Salesforce Gelieerde Partij worden toegewezen als gevolg van, of voor eventuele bedragen die een dergelijke met Salesforce Gelieerde Partij betaalt onder een schriftelijk door u goedgekeurde schikking van, een Claim tegen Salesforce, op voorwaarde dat de betreffende met Salesforce Gelieerde Partij (i) u prompt schriftelijk in kennis stelt van de Claim tegen Salesforce, (ii) u de uitsluitende controle geeft over de verdediging en schikking van de Claim tegen Salesforce (met dien verstande dat u geen Claim tegen Salesforce mag schikken tenzij deze elke met Salesforce Gelieerde Partij in kwestie onvoorwaardelijk ontslaat uit alle aansprakelijkheid), en (iii) u redelijke medewerking verleent, op uw eigen kosten.

15. Looptijd; Beëindiging

De Programmaovereenkomst en alle Programmavoorwaarden duren voort totdat zij beëindigd zijn, behoudens zoals anders bepaald in de toepasselijke Programmavoorwaarden. Salesforce kan uw gebruik van een Programma, enig deel van een Programma of alle Programma’s te allen tijde en zonder voorafgaande kennisgeving beëindigen of opschorten. Direct na een dergelijke beëindiging of opschorting eindigt uw recht op gebruik van het betreffende Programma/de betreffende Programma’s of deel van het betreffende Programma/de betreffende Programma’s definitief of tijdelijk (al naar gelang van toepassing), en kan Salesforce uw inloggegevens en account deactiveren en verwijderen, alsmede alle bijbehorende informatie, data, content of andere materialen, zonder enige verplichting om verdere toegang tot die materialen te bieden. Indien de Salesforce-partij uw recht op gebruik van een Programma beëindigt, dan eindigen de toepasselijke Programmavoorwaarden, tenzij die Programmavoorwaarden ook van toepassing zijn op uw gebruik van een ander Programma, in welk geval die Programmavoorwaarden uitsluitend van kracht blijven met betrekking tot het andere Programma. U mag uw gebruik van een Programma te allen tijde beëindigen. Neem voor een verzoek tot verwijdering van uw Salesforce-account door ons a.u.b. contact op met Salesforce-support of volg de toepasselijke instructies die beschikbaar zijn op of via een Programma of die schriftelijk door Salesforce aan u zijn verstrekt. Wij maken u erop attent dat de verwijdering van uw Salesforce-account niet mag resulteren in de verwijdering van alle informatie met betrekking tot uw Salesforce-account. Indien de Salesforce-partij deze Programmaovereenkomst beëindigt, dan eindigen alle Programmavoorwaarden en uw rechten met betrekking tot alle Programma’s automatisch. De Artikelen 2–3, 5.2 en 6–19 van deze Programmaovereenkomst duren na deze beëindiging voort, naast eventuele bepalingen van de Programmavoorwaarden die voortbestaan, zoals uiteengezet in de toepasselijke Programmavoorwaarden.

16. Met wie u een contract sluit; Kennisgevingen; Toepasselijk recht en rechtsmacht

16.1. Algemeen. De Salesforce-partij die de Overeenkomst aangaat, het adres waaraan u kennisgevingen op grond van de Overeenkomst moet richten, het recht dat van toepassing is op een geschil of rechtszaak als gevolg van of in verband met de Overeenkomst, en, tenzij Artikel 16.4 hieronder voor u van toepassing is, de rechter die rechtsmacht heeft over een dergelijk geschil of dergelijke rechtszaak, zijn afhankelijk van waar u woonachtig bent. Indien een orderformulier, factuur of reçu aan u is afgegeven met betrekking tot een Programma door een andere met Salesforce Gelieerde Partij dan de Salesforce-partij, dan geldt dat die met Salesforce Gelieerde Partij wordt aangemerkt als de Salesforce-partij bij deze Overeenkomst voor het doel van een dergelijk Programma, en akkoord gaat met de gebondenheid aan de voorwaarden van deze Overeenkomst alsof deze een originele partij daarbij was. Een versie van de Overeenkomst die in een andere taal dan het Engels aan u ter beschikking wordt gesteld, dient uitsluitend voor uw gemak, en u bevestigt en gaat ermee akkoord dat de Engelse versie van de Overeenkomst die momenteel beschikbaar is op https://www.salesforce.com/nl/company/program-agreement/ de juridisch bindende versie van de Overeenkomst is. Niettegenstaande het bovenstaande geldt, en u bevestigt hierbij en gaat er hierbij mee akkoord, indien de Engelse versie van de Overeenkomst door een bevoegde rechter onuitvoerbaar wordt verklaard, dat dan de betreffende vertaalde versie van de Overeenkomst (zoals aangegeven in de tabel hieronder) de juridisch bindende versie van de Overeenkomst zal zijn.
Indien u woonachtig bent in: Is de Salesforce-entiteit die de Overeenkomst aangaat: Kennisgevingen aan Salesforce moeten worden gericht aan: Het toepasselij ke recht is: Tenzij Artikel 16.4 van toepassing is, is de bevoegde rechter: Een vertaalde versie van de Overeenkoms t in de hieronder vermelde taal is beschikbaar op:
Verenigde Staten van Amerika, Mexico of een land in Centraalof Zuid-Amerika of de Cariben salesforce.com, inc., een Delaware-vennootschap Salesforce Tower, 415 Mission Street, 3rd Floor, San Francisco, Californië, 94105, V.S., t.a.v.: VP, Worldwide Sales Operations, met kopie t.a.v. General Counsel. Californië en het toepasselijk e federale recht van de V.S. San Francisco, Californië, V.S. N.V.T.
Brazilië Salesforce Technologia Ltda. Av. Jornalista Roberto Marinho, 85, 14º Andar - Cidade Monções, CEP 04576-010 São Paulo - SP Brazilië São Paulo, SP, Brazilië https://www.salesforce.com/br/company/program-agreement/ (Portugees)
Canada salesforce.com Canada Corporation, een Nova Scotia-vennootschap Salesforce Tower, 415 Mission Street, 3rd Floor, San Francisco, Californië, 94105, V.S., t.a.v.: VP, Worldwide Sales Operations, met kopie t.a.v. General Counsel. Ontario en het toepasselijk e Canadese federale recht Toronto, Ontario, Canada https://www.salesforce.com/fr/company/program-agreement/ (in het Frans)
Frankrijk salesforce.com France, een Franse S.A.S-vennootschap met een aandelenkapitaal van €37.000, ingeschreven in het handelsregister van Parijs onder nummer 483 993 226 RCS Parijs, statutaire zetel: 3 Avenue Octave Gréard, 75007 Parijs, Frankrijk Salesforce.com Sarl, Route de la Longeraie 9, Morges, 1110, Zwitserland, t.a.v.: Director, EMEA Sales Operations, met een kopie t.a.v.: Legal Department - Service Juridique, 3 Avenue Octave Gréard, 75007 Parijs, Frankrijk. Frankrijk Parijs, Frankrijk https://www.salesforce.com/fr/company/program-agreement/ (in het Frans)
Duitsland salesforce.com Germany GmbH, een vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, opgericht in Duitsland Salesforce.com Sarl, Route de la Longeraie 9, Morges, 1110, Zwitserland, t.a.v.: Director, EMEA Sales Operations, met een kopie t.a.v.: Legal Department - Erika-Mann-Strasse 31-37, 80636 München, Duitsland. Duitsland München, Duitsland https://www.salesforce.com/de/company/program-agreement/ (Duits)
Italië Salesforce.com Italy S.r.l., een Italiaanse vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, statutaire zetel: Piazza Filippo Meda 5, 20121 Milaan (MI), BTW / Belastingnummer 04959160963 Salesforce.com Sarl, Route de la Longeraie 9, Morges, 1110, Zwitserland, t.a.v.: Director, EMEA Sales Operations, met een kopie t.a.v.: Legal Department Italië Milaan, Italië https://www.salesforce.com/it/company/program-agreement/ (Italian)
Spanje Salesforce Systems Spain, S.L.U., een vennootschap met beperkte aansprakelijkheid opgericht in Spanje Salesforce.com Sarl, Route de la Longeraie 9, Morges, 1110, Zwitserland, t.a.v.: Director, EMEA Sales Operations, met een kopie t.a.v.: Legal Department - Paseo de la Castellana 79, Madrid, 28046, Spanje Spanje Madrid, Spanje https://www.salesforce.com/es/company/program-agreement/ (Spaans)
Verenigd Koninkrijk Salesforce UK Limited (voorheen bekend als salesforce.com EMEA Limited), een vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, opgericht in Engeland Salesforce.com Sarl, Route de la Longeraie 9, Morges, 1110, Zwitserland, t.a.v.: Director, EMEA Sales Operations, met een kopie t.a.v. Legal Department, Salesforce UK Limited (voorheen bekend als salesforce.com EMEA Limited), Floor 26 Salesforce Tower, 110 Bishopsgate, Londen, EC2N 4AY, Verenigd Koninkrijk. Engeland Londen, Engeland https://www.salesforce.com/uk/company/program-agreement/
Een land in Europa, het Midden-Oosten of Afrika, anders dan Frankrijk, Duitsland, Italië, Spanje en het Verenigd Koninkrijk SFDC Ireland Limited, een vennootschap met beperkte aansprakelijkheid opgericht in Ierland Salesforce.com Sarl, Route de la Longeraie 9, Morges, 1110, Zwitserland, t.a.v.: Director, EMEA Sales Operations, met een kopie t.a.v.: Legal Department - 3rd and 4th Floor, 1 Central Park Block G, Central Park, Leopardstown, Dublin 18, Ierland Engeland Londen, Engeland https://www.salesforce.com/fr/company/program-agreement/ ( Frans)

https://www.salesforce.com/de/company/program-agreement/ (Duits)

https://www.salesforce.com/br/company/program-agreement/ (Portugees)

https://www.salesforce.com/es/company/program-agreement/ (Spaans)
Japan Kabushiki Kaisha Salesforce. co, een Japanse vennootschap JP Tower 12F, 2-7-2 Marunouchi, Chiyoda-ku, Tokyo 100- 7012, Japan, t.a.v.: Senior Director, Japan Sales Operations, met een kopie t.a.v. General Counsel. Japan Tokyo, Japan https://www.salesforce.com/jp/company/program-agreement/ (Japans)
Een land in Azië of het Pacifisch gebied, anders dan Japan, Australië of Nieuw-Zeeland Salesforce.com Singapore Pte Ltd, een Singaporese besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid  5 Temasek Boulevard #13- 01, Suntec Tower 5, Singapore, 038985, t.a.v.: Director, APAC Sales Operations, met een kopie t.a.v. General Counsel. Singapore Singapore https://www.salesforce.com/cn/company/program-agreement/ in het Chinees (vereenvoudigd)

https://www.salesforce.com/tw/company/program-agreement/ in het Chinees (traditioneel)

https://www.salesforce.com/kr/company/program-agreement/ in Korea

https://www.salesforce.com/th/company/program-agreement/ in Thais
Australië of Nieuw-Zeeland SFDC Australia Pty Ltd 201 Sussex Street, Darling Park Tower 3, Level 12, Sydney NSW 2000, t.a.v.: Senior Director, Finance met een kopie t.a.v. General Counsel. New South Wales, Australië New South Wales, Australië N.V.T.

16.2. Kennisgevingen. Behoudens zoals anders bepaald in de Overeenkomst, dienen alle kennisgevingen aan Salesforce die op grond van de Overeenkomst moeten of mogen worden gedaan schriftelijk te geschieden aan het toepasselijke adres in Artikel 16.1 hierboven, en zijn kennisgevingen effectief bij c.q. op: (a) persoonlijke bezorging; of (b) de tweede werkdag na verzending, (c) behalve opzeggingen of kennisgevingen van een claim waarvoor vrijwaring mogelijk is (“Juridische Kennisgevingen”), die slechts effectief zijn wanneer zij zijn bezorgd overeenkomstig lid (a) of (b) en duidelijk is aangegeven dat zij Juridische Kennisgevingen zijn. Kennisgevingen aan u kunnen met alle redelijke middelen worden gedaan, waaronder plaatsing binnen het toepasselijke Programma of op een website voor het toepasselijke Programma, of per email of normale post.

16.3. Toepasselijk recht en rechtsmacht. Behoudens zoals bepaald in Artikel 16.5 hieronder, gaat elke partij ermee akkoord dat de Overeenkomst wordt beheerst door het betreffende toepasselijke recht vermeld in Artikel 16.1 hierboven, zonder inachtneming van rechtskeuzeregels of conflictenregels, of het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken; voorts stemt elke partij in met de exclusieve rechtsmacht van de betreffende gerechten vermeld in Artikel 16.1 hierboven, onderwerpt elke partij zich aan de persoonlijke rechtsmacht van dergelijke gerechten, en doet elke partij afstand van een verweer gebaseerd op de plaats van het gerecht of de geschiktheid van het gerecht (forum non conveniens).

16.4. ARBITRAGE. INDIEN U WOONACHTIG BENT IN DE V.S. EN NIET ONDERWORPEN BENT AAN EEN ANDERE GESCHILLENBESLECHTINGSCLAUSULE IN EEN ANDERE MANTELOVEREENKOMST VOOR ABONNEMENTEN (MASTER SUBSCRIPTION AGREEMENT) DAN EEN MANTELOVEREENKOMST VOOR ABONNEMENTEN VOOR DEVELOPERS (DEVELOPER MASTER SUBSCRIPTION AGREEMENT) TUSSEN U EN SALESFORCE, DAN WORDEN ALLE GESCHILLEN ALS GEVOLG VAN OF IN VERBAND MET DE OVEREENKOMST OF ENIG ASPECT VAN DE RELATIE TUSSEN U EN EEN MET SALESFORCE GELIEERDE PARTIJ, ONGEACHT OF DIE GEBASEERD ZIJN OP OVEREENKOMST, ONRECHTMATIGE DAAD, DE WET, FRAUDE, VALSE VOORSTELLING VAN ZAKEN OF EEN ANDERE JURIDISCHE DOCTRINE, BESLECHT DOOR MIDDEL VAN DEFINITIEVE EN BINDENDE ARBITRAGE TEN OVERSTAAN VAN EEN NEUTRALE ARBITER IN PLAATS VAN DOOR EEN GERECHT DOOR EEN RECHTER, MET DIEN VERSTANDE DAT ELKE PARTIJ HET RECHT BEHOUDT OM EEN INDIVIDUELE VORDERING IN TE STELLEN BIJ EEN GERECHT VOOR KLEINE GESCHILLEN. DERGELIJKE GESCHILLEN OMVATTEN, ZONDER BEPERKING, GESCHILLEN ALS GEVOLG VAN OF IN VERBAND MET DE UITLEG OF TOEPASSING VAN DEZE ARBITRAGECLAUSULE, MET INBEGRIP VAN DE UITVOERBAARHEID, HERROEPBAARHEID OF RECHTSGELDIGHEID VAN DE ARBITRAGECLAUSULE OF ENIG DEEL VAN DE ARBITRAGECLAUSULE. AL DERGELIJKE KWESTIES ZULLEN WORDEN BESLIST DOOR EEN ARBITER EN NIET DOOR EEN GERECHT OF RECHTER. NIETTEGENSTAANDE HET BEPAALDE IN DIT ARTIKEL 16.4, MAG ELKE PARTIJ DIRECT EEN PROCEDURE STARTEN (UITSLUITEND OP INDIVIDUELE BASIS, EN NIET OP BASIS VAN EEN COLLECTIEVE ACTIE) WAARBIJ EEN VOORLOPIG VERBOD OF TIJDELIJK BEVEL WORDT GEEIST IN EEN GERECHT DAT BEVOEGD IS DAARVAN KENNIS TE NEMEN, DAT VAN KRACHT ZAL BLIJVEN ONDER DE REGELS, PROCEDURES EN WETTEN DIE VOOR DAT VERBOD/BEVEL GELDEN, TOTDAT (A) DOOR EEN BEVOEGD GERECHT EEN BEVEL WORDT GEGEVEN WAARBIJ EEN DEFINITIEF ARBITRAAL VONNIS DATINZAKE DE BETREFFENDE CLAIM ISGEGEVEN, TEN UITVOER WORDT GELEGD, OF (B) EEN GERECHT IN HOGER BEROEP DAT VERBOD/BEVEL VERNIETIGT, OPSCHORT OF HERROEPT.

U GAAT ERMEE AKKOORD DAT EEN EVENTUELE ARBITRAGEPROCEDURE OP GROND VAN DE OVEREENKOMST OP INDIVIDUELE BASIS PLAATSVINDT; COLLECTIEVE ARBITRAGES EN COLLECTIEVE ACTIES ZIJN NIET TOEGESTAAN EN U GAAT ERMEE AKKOORD DAT U DE MOGELIJKHEID TOT DEELNAME AAN EEN COLLECTIEVE ACTIE OPGEEFT.

De arbitrage zal worden gevoerd door de American Arbitrage Association op grond van haar arbitrageregels voor consumenten (Consumer Arbitration Rules), zoals gewijzigd door de Overeenkomst. De arbitrageregels voor consumenten zijn online beschikbaar op https://www.adr.org/consumer. De arbiter zal zittingen houden, indien van toepassing, per teleconferentie of videoconferentie in plaats van door persoonlijke verschijningen, tenzij de arbiter op verzoek van u of ons bepaalt dat een fysieke zitting gepast is. Eventuele fysieke zittingen worden gehouden op een locatie die voor beide partijen redelijkerwijs handig is met gepaste inachtneming van hun vermogen om te reizen en andere relevante omstandigheden. Indien de partijen het niet eens kunnen worden over een locatie, dient een dergelijk besluit door de AAA of door de arbiter te worden genomen. Het besluit van de arbiter zal de voorwaarden van de Overeenkomst volgen en is definitief en bindend. De arbiter is bevoegd tot oplegging van een tijdelijke, tussentijdse of definitieve verbodsmaatsregel of een bevel tot nakoming van de Overeenkomst, maar alleen voor zover noodzakelijk om redres te bieden dat gerechtvaardigd wordt door de individuele vordering die voorligt bij de arbiter. Het door de arbiter gegeven vonnis mag worden bekrachtigd door en tenuitvoergelegd in elk gerecht dat bevoegd is daarvan kennis te nemen. Niettegenstaande het bovenstaande geldt dat: (1) niets in de Overeenkomst u belet om kwesties onder de aandacht te brengen van federale, statelijke of lokale instanties en, indien wettelijk toegestaan, kunnen zij voor u een maatregel of redres tegen ons eisen, en (2) elke partij een verbod mag eisen bij een bevoegd gerecht.

16.5. Indien u woonachtig bent in de EU. Indien u woonachtig bent in de Europese Unie en handelt als consument binnen het toepassingsgebied van Verordening (EG) Nr. 593/2008, ontnemen de bovenstaande bepalingen inzake de keuze van het toepasselijke recht niet de bescherming die aan u wordt toegekend door bepalingen waarvan niet bij overeenkomst kan worden afgeweken op grond van het recht dat van toepassing is in de plaats waar u uw normale verblijfplaats hebt.

16.6. Medewerking. U dient uw medewerking te verlenen aan Salesforce met betrekking tot elk onderzoek en geschil en elke controverse in verband met deze Overeenkomst waarbij Salesforce betrokken kan raken en waarvan u mogelijk kennis draagt.

17. Claims wegens auteursrechtinbreuken

Het beleid van Salesforce behelst dat (a) slagvaardig wordt gereageerd op kennisgevingen van vermeende auteursrecht- en handelsmerkinbreuken door, waar gepast, materiaal waarvan beweerd wordt dat het inbreukmakend is of onderwerp van inbreukmakende activiteiten is, te verwijderen of de toegang hiertoe onklaar te maken en, (b) waar gepast, om gebruikers uit te sluiten van Programma’s van wie Salesforce vermoedt dat die herhaaldelijk of schaamteloos inbreuk maken op auteursrechten. Indien u van mening bent dat op of via een Programma beschikbaar materiaal (met inbegrip van een toepasselijke website voor een Programma) inbreuk maakt op uw auteursrechten, dan kunt u verzoeken om verwijdering van het materiaal uit het Programma (of verzoeken dat Salesforce de toegang tot dat materiaal onklaar maakt) door de instructies te volgen die te vinden zijn op https://www.salesforce.com/company/legal/intellectual/.

Indien u op of via een Programma beschikbare Salesforce-materialen wilt gebruiken, raadpleeg dan a.u.b. de instructies voor het vragen van toestemming door lezing van de Richtlijnen inzake handelsmerk- en auteursrechtgebruik en het Formulier voor toestemming voor het gebruik van met een handelsmerk en/of auteursrecht beschermde werken (Permission to Use Trademark and/or Copyrighted Work Form), die momenteel te vinden zijn op https://www.salesforce.com/content/dam/web/en_us/www/documents/legal/Terms%20of%20Service/salesforcepermission-to-use-copyrighted-work.pdf.

18. Exportcontroles

U bent verantwoordelijk voor de naleving van de exportcontroles en economische sancties van de V.S., met inbegrip van de Amerikaanse exportadministratieregels (Export Administration Regulations, hierna EAR) en de regels die worden uitgevoerd door de OFAC (Office of Foreign Assets Control) van het Amerikaanse Ministerie van Financiën, eventueel toepasselijke importwetgeving, de voorschriften en eisen van het land van import, en alle andere toepasselijke wet- en regelgeving en voorschriften die op downloads van software van toepassing kunnen zijn. U bent verantwoordelijk voor een overtreding van die wet- en regelgeving en voorschriften. Salesforce geeft geen verzekering dat verzoeken aan u die via een Programma lopen op enigerlei wijze gescreend zijn. Zo voeren wij bijvoorbeeld geen screening uit om partijen te identificeren die onderworpen kunnen zijn aan de EAR of OFAC-restricties en evenmin voeren wij een screening uit om bestemmingen te identificeren waarvoor embargo’s of andere restricties kunnen gelden. U verklaart, garandeert en belooft dat u: (a) zich niet bevindt in, en geen inwoner of staatsburger bent van, een land waarvoor een embargo of andere restrictie van de Amerikaanse regering geldt, of dat door de regering van de V.S. is aangewezen als land dat terroristen steunt “(terrorist supporting”); en (b) niet voorkomt op een lijst van de Amerikaanse regering met eindgebruikers waarvoor beperkingen gelden.

19. Diversen

U en de Salesforce-partij zijn onafhankelijke contracten. De Overeenkomst doet geen samenwerkingsverband, franchise, joint venture, vertegenwoordigingsrelatie, fiduciaire relatie of arbeidsrelatie ontstaan tussen u en Salesforce. U dient niet te beweren dat u bevoegd bent om enige expliciete of impliciete verplichting te accepteren of doen ontstaan namens een met Salesforce Gelieerde Partij, of een met Salesforce Gelieerde Partij vertegenwoordigen als agent, werknemer, franchisenemer of in enige andere hoedanigheid. U mag geen voorstellen, beloften, garanties, waarborgen of verklaringen doen of geven namens een met Salesforce Gelieerde Partij of in naam van een met Salesforce Gelieerde Partij. Indien een bevoegde rechter een bepaling van de Overeenkomst in strijd met de wet verklaart, wordt de bepaling nietig geacht, en blijven de overige bepalingen van de Overeenkomst van kracht. U mag uw rechten of verplichtingen op grond van de Overeenkomst niet overdragen, van rechtswege of anderszins. Salesforce mag al haar rechten of verplichtingen op grond van de Overeenkomst zonder enige beperking overdragen of cederen of hiervoor een sublicentie verlenen. Een afstand van rechten met betrekking tot een tekortkoming in de nakoming op grond van de Overeenkomst door een der partijen wordt niet beschouwd als afstand van rechten met betrekking tot een eerdere of latere tekortkoming in de nakoming. Het niet of vertraagd uitoefenen door een der partijen van een recht op grond van de Overeenkomst wordt niet beschouwd als afstand van dat recht. Titels en koppen van artikelen van de Overeenkomst dienen slechts voor het gemak en laten de uitleg van een bepaling van de Overeenkomst onverlet. De term “met inbegrip van” en de variaties daarvan worden uitgelegd alsof zij wordt/worden gevolgd door de zinsnede “zonder beperking.” De Overeenkomst, met inbegrip van de in de Overeenkomst opgenomen voorwaarden, vormt de volledige overeenkomst tussen u en de Salesforce-partij inzake het onderwerp ervan, en treedt in de plaats van alle eerdere en gelijktijdige overeenkomsten, voorstellen of verklaringen, schriftelijk of mondeling, inzake dat onderwerp tussen u en Salesforce; met dien verstande dat niets in de Overeenkomst de rechten of verplichtingen van een der partijen, de met hen Geleerde partijen of met Salesforce Gelieerde Partijen jegens de wederpartij, de met hen Gelieerde Partijen of met Salesforce Gelieerde Partijen op grond van een andere overeenkomst tussen hen beperkt. Salesforce is niet verantwoordelijk voor de niet nakoming van een verplichting als gevolg van een oorzaak buiten haar macht. Elke met Salesforce Gelieerde Partij is een uitdrukkelijke derde-begunstigde onder de Overeenkomst; er zijn geen andere derde-begunstigden onder de Overeenkomst. De Programma’s zijn niet bedoeld voor gebruik, en mogen niet worden gebruikt, door iemand die niet ten minste achttien (18) jaar oud is, of iemand die nog niet de wettelijke meerderjarigheidsleeftijd heeft bereikt in de voor hem of haar geldende jurisdictie. Wij maken u erop attent dat er systemen voor bescherming door ouderlijk toezicht op de markt verkrijgbaar zijn die kunnen helpen bij de beperking van toegang tot materiaal dat schadelijk is voor minderjarigen. De huidige aanbieders van deze beschermingssystemen zijn opgenomen op https://en.wikipedia.org/wiki/Comparison_of_contentcontrol_software_and_providers; Salesforce onderschrijft geen van de vermelde producten of diensten.

Lijst Met Programmavoorwaarden

Programmavoorwaarden voor Appexchange

Laatst bijgewerkt: 1 juli 2021

Deze Programmavoorwaarden voor AppExchange (“Programmavoorwaarden”) zijn van toepassing op het gebruik van (waaronder de toegang tot) de AppExchange site, die zich momenteel bevindt op appexchange.salesforce.com (hierna samen met informatie, data en content van Salesforce en andere materialen, producten en diensten die beschikbaar zijn via die site, en een of meer opvolgende sites, “AppExchange” te noemen).

Deze Programmavoorwaarden zijn door verwijzing opgenomen in de Programmaovereenkomst en maken deel uit van de Overeenkomst tussen u en de Salesforce-partij. Salesforce kan deze Programmavoorwaarden ook van tijd tot tijd updaten, zoals beschreven in de Programmaovereenkomst. Begrippen met een hoofdletter die gebruikt, maar niet gedefinieerd worden in deze Programmavoorwaarden, hebben de betekenissen die daaraan in de Programmaovereenkomst worden gegeven. U mag, en moet, AppExchange niet gebruiken tenzij u de Overeenkomst accepteert.

AppExchange is een onlinegids en marktplaats voor web-based, on-demandapplicaties, downloadbare softwareapplicaties en software (hierna ieder een “App” te noemen) die samenwerkt met Salesforce-producten en diensten, en meer, zoals verder beschreven op AppExchange. Voor alle duidelijkheid: de op of via AppExchange beschikbare Apps kunnen onderworpen zijn aan andere voorwaarden, met inbegrip van voorwaarden die tijdens de testdrive of het installatieproces worden gepresenteerd (de “App-voorwaarden”).

Indien de vermelde aanbieder van een App Salesforce is, dan wordt de App door Salesforce aangeboden, en kunt u contact opnemen met Salesforce bij vragen over een dergelijke App of de App-voorwaarden voor een dergelijke App. U gaat ermee akkoord dat u de App-voorwaarden voor elke door u gebruikte Salesforce-App zult naleven, en de Salesforce App-voorwaarden zullen leidend zijn (alleen met betrekking tot de toepasselijke App) voor zover sprake is van tegenstrijdigheid of inconsistentie tussen die App-voorwaarden en de Overeenkomst.

Indien de vermelde leverancier van een App een derde of Salesforce Labs is, dan wordt de App beschouwd als Materialen van Derden, en is eventuele support voor een dergelijke App uitsluitend zoals vermeld in de toepasselijke App-voorwaarden. U gaat ermee akkoord dat u de App-voorwaarden van elke door u gebruikte App zult naleven, met dien verstande dat deze Overeenkomst leidend zal zijn, voor zover sprake is van tegenstrijdigheid of inconsistentie tussen die App-voorwaarden en de Overeenkomst.

AppExchange kan u in staat stellen om commentaren of reviews te plaatsen, waaronder met betrekking tot Apps of door anderen geplaatste reviews. Dergelijke reviews en commentaren worden onder uw naam geplaatst, zoals verzonden aan Salesforce. Indien u niet wil dat uw naam verschijnt in verband met een review of commentaar op AppExchange, plaats dergelijke reviews of commentaren dan niet. Voor alle duidelijkheid: al dergelijke reviews of commentaren worden beschouwd als Plaatsing.

Reviews en commentaren over Apps moeten nuttig zijn voor gebruikers bij hun beoordeling of zij een App of informatie over een dergelijke app al dan niet zullen gebruiken, downloaden of anderszins benaderen. Plaats a.u.b. alleen reviews die nuttig en handig zijn voor anderen. Zonder beperking van het Beleid inzake Aanvaardbaar Gebruik of de Gedragsregels vervat in de Programmaovereenkomst geldt dat u zich in verband met AppExchange aan de volgende regels moet houden:

 • U mag slechts één review per App plaatsen, tenzij een latere review een weergave is van een ratingwijziging te goeder trouw op basis van een verdere evaluatie van de App.
 • Indien u een review of commentaar plaatst over een App waarmee u verbonden bent (bijv. een App die eigendom is van of ontwikkeld is door u of uw werkgever of een gelieerde entiteit), moet u een dergelijke verbondenheid vermelden.
 • Indien u een review of commentaar plaatst op een App die door een van uw concurrenten wordt aangeboden, moet u vermelden dat de App door uw concurrent wordt aangeboden.
 • De door u geplaatste reviews en commentaren mogen (a) geen informatie of bespreking met betrekking tot de werknemers, de onderneming of aandelen van Salesforce of een andere onderneming bevatten; of (b) geen informatie of bespreking met betrekking tot producten of diensten bevatten, of links naar sites, producten of diensten van derden, of ander materiaal dat niet wezenlijk verband houdt met de betreffende App.
 • Elke review en elk commentaar dat u plaatst, moest juist en waar zijn en uw oprechte ervaring met de betreffende App weerspiegelen.
AppExchange kan u in staat stellen om bepaalde lijsten (waartoe ook lijsten van Apps kunnen behoren) op AppExchange te plaatsen. Om dit te kunnen doen, moet u eerst worden goedgekeurd door Salesforce voor deelname aan het Partnerprogramma van Salesforce en akkoord gegaan zijn met de overeenkomst inzake het Salesforce Partnerprogramma (Salesforce Partner Program Agreement) (met inbegrip van het toepasselijke Beleid inzake het Salesforce Partnerprogramma (Salesforce Partner Program Policies). Op een dergelijke publicatie zijn de voorwaarden vermeld in de overeenkomst inzake het Salesforce Partnerprogramma van toepassing, met inbegrip van Bijlage A – Bijlage inzake AppExchange (Addendum A – Appexchange Addendum). Voor alle duidelijkheid: deze Programmavoorwaarden geven u niet de bevoegdheid om lijsten (met inbegrip van lijsten van Apps) bij Salesforce, waaronder op AppExchange, te publiceren.

Salesforce kan u in staat stellen om bepaalde Apps te kopen of anderszins te verkrijgen via AppExchange. Indien u een betalingstransactie wilt doen, kan aan u gevraagd worden om bepaalde relevante informatie te verstrekken, zoals uw creditcardnummer en de expiratiedatum daarvan, uw factuuradres en uw verzendinformatie. U verklaart en garandeert dat u gerechtigd bent om een creditcard waarvoor u creditcardinformatie in verband met een betalingstransactie verstrekt, te gebruiken. Door de verstrekking van dergelijke informatie, verleent u aan Salesforce het recht om dergelijke informatie door te geven aan derden ter vergemakkelijking van betalingstransacties. Soms zal verificatie van de informatie nodig zijn vóór de bevestiging of afronding van een betalingstransactie. U dient alle kosten die door of namens u verschuldigd worden, te betalen via AppExchange, tegen de prijzen die gelden ten tijde van het verschuldigd worden van dergelijke kosten, met inbegrip van alle verzend- en handlingkosten. Daarnaast bent u verantwoordelijk voor eventuele belastingen die op uw betalingstransactie van toepassing zijn.

Salesforce behoudt zich het recht voor om, ook zonder voorafgaande kennisgeving, de terbeschikkingstelling van Apps of andere op of via AppExchange beschikbare producten of diensten te beëindigen of om te weigeren om die aan een gebruiker te verstrekken; om voorwaarden te stellen voor de honorering van een coupon, korting of soortgelijke promotie; en om een gebruiker te verhinderen om een betalingstransactie te doen. Voor restituties geldt het toepasselijke restitutiebeleid van Salesforce. Hoewel het onze gewoonte is om orders per email te bevestigen, vormt de ontvangst van een orderbevestiging per email niet onze aanvaarding van een order of onze bevestiging van een aanbod tot verkoop van een product of dienst.

Op de voorwaarden van de Overeenkomst verleent de Salesforce-partij hierbij aan u een niet-exclusief, nietoverdraagbaar, beperkt en persoonlijk recht (zonder het recht om een derde te machtigen) om AppExchange te gebruiken, zoals die door Salesforce aan u ter beschikking wordt gesteld, uitsluitend overeenkomstig eventueel toepasselijke documentatie.

Voor alle duidelijkheid: er worden onder de Overeenkomst (met inbegrip van deze Programmavoorwaarden) geen rechten verleend met betrekking tot Apps (met inbegrip van Apps van Salesforce) of Materialen van Derden.

Zonder beperking van de rechten van Salesforce op grond van de Programmaovereenkomst geldt dat het mogelijk is, wanneer u een App benadert (met inbegrip van downloads) of gebruikt, dat er data of andere informatie over uw benadering of gebruik van een dergelijke App door Salesforce worden verzameld en gedeeld met de aanbieder van die App, waaronder om een dergelijke App-aanbieder in staat te stellen om het gebruik van die App te monitoren, gebruiksbeperkingen voor die App op te leggen of een dergelijke App te verbeteren of customizen. Dergelijke data of andere informatie kan ook geaggregeerde gebruiksinformatie over de App(s) van een dergelijke Appaanbieder bevatten, zoals het aantal bezoeken aan een bepaalde App-productpagina of het aantal gestarte, maar onvoltooide installaties van een bepaalde App.

Daarnaast kan Salesforce een derde, zoals Coveo, Inc. of een andere dienstenaanbieder (de “Aanbieder van Aanbevelingen”) gebruiken als motor van de zoek- en aanbevelingsfunctionaliteit van AppExchange. Uw zoekcriteria alsmede gegevens over uw benadering of gebruik van AppExchange, waaronder welke Apps u benadert of gebruikt (met inbegrip van downloads), kunnen worden verzonden aan de Aanbieder van Aanbevelingen om zoekresultaten op basis van uw zoekcriteria te presenteren, voor u relevante aanbevelingen te laten zien en de zoek- een aanbevelingsfunctionaliteit voor AppExchange te verbeteren. Salesforce is niet verantwoordelijk voor, en geeft geen verklaringen of garanties met betrekking tot, zoekresultaten of aanbevelingen die op of via AppExchange beschikbaar zijn, ongeacht of die gegenereerd zijn door de zoek- en aanbevelingsfunctionaliteit van AppExchange of anderszins. De beschikbaarheid van dergelijke resultaten of aanbevelingen impliceert geen ondersteuning door Salesforce van, of de verbondenheid van Salesforce met, derde-aanbieders van producten of diensten in verband met dergelijke resultaten of aanbevelingen (waaronder de aanbevolen Apps).

UW GEBRUIK VAN DE ZOEK- EN AANBEVELINGSFUNCTIONALITEIT VAN APPEXCHANGE, WAARONDER UW BENADERING OF GEBRUIK VAN EEN AANBEVOLEN APP, GESCHIEDT OP EIGEN RISICO.

VOOR ALLE DUIDELIJKHEID: VOOR ZOVER TOEGESTAAN OP GROND VAN HET TOEPASSELIJKE RECHT, GELDEN ALLE AFWIJZINGEN VAN GARANTIES ONDER DE PROGRAMMAOVEREENKOMST VOOR APPEXCHANGE EN ALLE APPS EN ANDERE MATERIALEN DIE OP OF VIA APPEXCHANGE BESCHIKBAAR ZIJN, ONGEACHT OF ZIJ ALS “GECERTIFICEERD” ZIJN AANGEMERKT OF VOORZIEN ZIJN VAN EEN SOORTGELIJKE AANDUIDING.
De Artikelen 2, 4 (met betrekking tot vergoedingen en andere kosten die door u verschuldigd worden vóór het aflopen of eindigen van de Overeenkomst), 6, 7 en 8 van deze Programmavoorwaarden zullen na de beëindiging van de Programmaovereenkomst of deze Programmavoorwaarden blijven voortbestaan.

Programmavoorwaarden voor Communities

Laatst bijgewerkt: 1 juli 2021

Deze Programmavoorwaarden voor Communities (de “Programmavoorwaarden”) zijn van toepassing op het gebruik van (waaronder de benadering van en deelname aan meetings vermeld of georganiseerd op): (a) de Partner Community site die zich momenteel bevindt op partners.salesforce.com (samen met de informatie, data en content van Salesforce en andere materialen, producten en diensten van Salesforce die beschikbaar zijn via een dergelijke site, en een of meer opvolgende sites, “Partner Community” te noemen), (b) de Partner Navigator site die zich momenteel bevindt op partnernavigator.salesforce.com (samen met de informatie, data en content van Salesforce en andere materialen, producten en diensten die beschikbaar zijn via een dergelijke site, en een of meer opvolgende sites, “Partner Navigator” te noemen), en c) een andere community-site van Salesforce die doorlinkt naar de Programmaovereenkomst of deze Programmavoorwaarden (ieder samen met de informatie, data en content van Salesforce en andere materialen, producten en diensten die beschikbaar zijn via een dergelijke site, en een of meer opvolgende sites, een “Community-site” te noemen); Partner Community, Partner Navigator en een Community-site worden hierna afzonderlijk aangeduid als “Community” en gezamenlijk als “Communities”.

Deze Programmavoorwaarden worden door verwijzing opgenomen in de Programmaovereenkomst en maken deel uit van de Overeenkomst tussen u en de Salesforce-partij. Salesforce kan deze Programmavoorwaarden ook van tijd tot tijd updaten, zoals beschreven in de Programmaovereenkomst. Termen met een hoofdletter die gebruikt, maar niet gedefinieerd worden in deze Programmavoorwaarden, hebben de betekenissen die daaraan in de Programmaovereenkomst worden gegeven. U mag, en moet, een Community niet gebruiken tenzij u de Overeenkomst accepteert.

Indien u zich registreert voor een Community-account, dient u zich te realiseren dat een deel van uw informatie misschien standaard publiekelijk wordt getoond of anderszins zichtbaar is voor anderen (bijv. beheerders of anderen binnen een Organisatie), met inbegrip van Registratie-informatie. Daarnaast kan bepaalde informatie inzake uw gebruik van een Community, zoals informatie over uw leerprogressie en het aantal en type badges dat u hebt verdiend, publiekelijk worden getoond of anderszins zichtbaar zijn voor anderen.

Bepaalde onderdelen van Partner Community of Partner Navigator kunnen alleen worden gebruikt of benaderd via een Partner Community account. Er kan van u verlangd worden dat u de overeenkomst inzake het Salesforce Partner Programma (Salesforce Partner Program Agreement, hierna “SPPA”) accepteert om u te kunnen registreren voor een Partner Community account. Indien u de SPPA hebt geaccepteerd en die van toepassing is op uw activiteiten in verband met Partner Community of Partner Navigator, dan zal de SSPA, in geval van een onoplosbaar conflict tussen de SPPA, de Programmaovereenkomst en deze Programmavoorwaarden, leidend zijn voor zover sprake is van een dergelijk conflict met betrekking tot dergelijke activiteiten. Niettegenstaande het bovenstaande geldt dat niets in de SPPA uw verplichtingen jegens een met Salesforce Gelieerde Partij (of de rechten van een met Salesforce Gelieerde Partij) onder de Overeenkomst zal beperken, of uw rechten (of de verplichtingen van een met Salesforce Gelieerde Partij) onder de Overeenkomst zal uitbreiden.

Door uw Community-account te gebruiken om u aan te sluiten bij groepen binnen een Community, gaat u akkoord met de ontvangst van communicatie (met inbegrip van elektronische communicatie) inzake groepsgerelateerde activiteiten. Ook gaat u, door registratie voor bepaalde meetings (met inbegrip van Community Group Meetings, zoals hieronder gedefinieerd) met gebruikmaking van uw Community-account, akkoord met de ontvangst van elektronische communicatie inzake updates over meetings en zaken na de meetings, waartoe ook enquête-evaluaties en meetinggerelateerde materialen kunnen horen. Let wel: communicatie die u van derden ontvangt, waaronder van de leiders van een groep of meeting, worden niet door of namens een met Salesforce Gelieerde Partij verzonden, en de met Salesforce Gelieerde Partijen wijzen elke verantwoordelijkheid voor dergelijke communicatie af.

Zonder beperking van het Beleid inzake Aanvaardbaar Gebruik of de Gedragsregels vervat in de Programmaovereenkomst bent u, in verband met een Community, verplicht tot naleving van de richtlijnen voor deelname van Salesforce die ter beschikking worden gesteld op of via de Community, waaronder via een link in de Community, zoals van tijd tot tijd door Salesforce geüpdatet (de “Deelnamerichtlijnen”). Tijdens Community Meetings (met inbegrip van een Community Group Meeting) moet u zorgen voor een vriendelijke, veilige, ondersteunende en intimidatievrije omgeving, ongeacht gender, leeftijd, seksuele geaardheid, genderidentiteit, genderuitdrukking, handicap, fysieke verschijning, lichaamsgrootte, ras, etniciteit, religie of andere groepsidentiteit.

Salesforce, en een leider van een toepasselijke groep of meeting van een Community (met inbegrip van een Community Group Meeting), kan te allen tijde uw lidmaatschap van de groep opschorten, uw Community-account opheffen en uw deelname aan de groep of uw aanwezigheid bij de meeting opschorten, indien u niet voldoet aan dit Artikel 3, het Beleid inzake Aanvaardbaar Gebruik of de Gedragsregels, of om welke reden dan ook, zonder kennisgeving of aansprakelijkheid van enigerlei aard.

Op de voorwaarden van de Overeenkomst verleent Salesforce hierbij aan u een niet-exclusief, niet-overdraagbaar, beperkt en persoonlijk recht (zonder het recht om een derde te machtigen) op het gebruik van elke Community zoals die aan u ter beschikking wordt gesteld door Salesforce, uitsluitend overeenkomstig eventuele toepasselijke documentatie.

4.1. Bijdragen. Salesforce kan u in staat stellen om content bij te dragen en content te bewerken in bepaalde communities, forums, bibliotheken of pagina’s van een Community. Alle content (of contentbewerkingen) die u of andere gebruikers inbrengt/inbrengen in dergelijke communities, forums, bibliotheken of pagina’s, waaronder in eventuele “Groups” die eigendom zijn van u of een andere gebruiker, en alle Ideeën zoals hieronder gedefinieerd (elk van het bovenstaande een “Bijdrage” te noemen), worden beschouwd als Bijdrage. U erkent en gaat ermee akkoord dat de Communities publieke ruimtes zijn, dat u geen privacy verwacht met betrekking tot uw gebruik van dergelijke Programma’s, en dat andere gebruikers, waaronder eventuele met Salesforce gelieerde gebruikers, gebruik kunnen maken van of kunnen deelnemen aan de Communities, mede onder anonieme gebruikersnamen. Voorts erkent u en gaat u ermee akkoord dat uw Bijdragen kunnen worden gezien en gebruikt door anderen. 

4.2. Ideeën. U en andere gebruikers van een Community hebben soms de mogelijkheid om informatie, ideeën, commentaren en andere materialen beschikbaar te stellen inzake, en verzoeken om kenmerken te doen voor, Salesforce-producten en -diensten (gezamenlijk “Ideeën”) op of via een dergelijke Community, waaronder via een pagina of forum die/dat bedoeld is voor de uitwisseling van ideeën of een pagina die is aangeduid als forum voor “Ideeën”. Wij maken u erop attent dat alle Ideeën als Feedback worden beschouwd. Geen enkel Idee of andere activiteit of materiaal dat/die beschikbaar is op of via een Community vormt een belofte of verplichting door Salesforce, ook geen belofte of verplichting om een Idee te ontwikkelen, incorporeren of implementeren of om enige andere actie inzake een Idee te nemen (of zich hiervan te onthouden). Het is mogelijk dat een nog niet gereleast(e) product of dienst (met inbegrip van een bijbehorend kenmerk) dat in een Community of elders besproken wordt niet op tijd of in het geheel niet ter beschikking wordt gesteld, niettegenstaande eventuele commentaren die Salesforce of haar vertegenwoordigers levert/leveren (bijv. door toevoeging van een status aan een verzoek om een kenmerk). U bevestigt hierbij en gaat er hierbij mee akkoord dat elk besluit tot aankoop of gebruik van een Salesforce-product of dienst gebaseerd zal zijn op de alsdan bestaande versie en kenmerken van een dergelijk product of dergelijke dienst, en niet op een nog niet gereleaste of verwachte versie of kenmerken. Wij maken u erop attent dat Salesforce geen afstand doet van rechten met betrekking tot een idee dat mogelijk soortgelijk is aan of verband houdt met een of meer van uw Ideeën, waaronder een idee dat eerder bekend was bij of ontwikkeld is door Salesforce, of verkregen is uit andere bronnen dan u. Salesforce kan besluiten om producten of diensten te ontwikkelen of op de markt te brengen die uw Idee geheel of gedeeltelijk bevatten of implementeren of die hiermee anderszins in verband staan.

4.3. Uitvindingen. U erkent hierbij en gaat er hierbij mee akkoord dat uw aanlevering van een Bijdrage u niet maakt tot uitvinder of mede-uitvinder van eventuele uitvindingen die ontstaan tijdens de ontwikkeling van een product of dienst door of namens Salesforce, waaronder uitvindingen die een dergelijke Bijdrage geheel of gedeeltelijk bevatten of implementeren of daarmee anderszins verband houden (al dergelijke uitvindingen een “Uitvinding” te noemen). Zonder beperking van het bovenstaande geldt, voor zover u uitvinder of mede-uitvinder van enige Uitvinding bent, of andere rechten of belangen hebt op of in een Uitvinding, dat u hierbij alle rechten en belangen wereldwijd op of in dergelijke Uitvindingen (ongeacht of deze nu bestaan of later worden bedacht, gecreëerd of anderszins worden ontwikkeld) onherroepelijk overdraagt, en dat u zich verplicht tot overdracht daarvan, aan Salesforce, met inbegrip van alle intellectuele eigendomsrechten op een dergelijke Uitvinding, hetgeen onmiddellijk na het bedenken, concipiëren, creëren of ontwikkelen daarvan effectief is. Voor zover een Uitvinding of intellectuele eigendomsrechten op een Uitvinding niet overdraagbaar is/zijn, of voor zover u anderszins enig recht op of belang in een dergelijke Uitvinding of intellectuele eigendomsrechten behoudt: (a) doet u onvoorwaardelijk en onherroepelijk afstand van de handhaving van dergelijke rechten, en alle claims en rechtsvorderingen van enigerlei aard met betrekking tot dergelijke rechten, tegen Salesforce en elke gebruiker van een Salesforce-product of -dienst; (b) gaat u ermee akkoord om, op verzoek en op kosten van Salesforce, in te stemmen met, en zich te voegen in, een procedure ter handhaving van dergelijke rechten; en (c) verleent u hierbij aan Salesforce een wereldwijde, royaltyvrije, volledig betaalde, exclusieve, eeuwigdurende, onherroepelijke, overdraagbare en volledig sublicentieerbare (op meerdere niveaus) licentie, zonder aanvullende vergoeding aan u of een derde, voor het geheel of gedeeltelijk reproduceren, verspreiden, uitvoeren en vertonen (publiekelijk of anderszins), creëren van afgeleide werken, aanpassen, wijzigen, maken, verkopen, te koop aanbieden, importeren, gebruiken, analyseren en exploiteren (en om dergelijke rechten door anderen namens Salesforce te laten uitoefenen) van een dergelijke Uitvinding, in alle formats en media die nu bekend zijn of hierna worden ontwikkeld, en voor welk doel dan ook. Voorts doet u onherroepelijk afstand van “morele rechten” of andere rechten met betrekking tot de toekenning van auteurschap of de integriteit van materialen met betrekking tot een Uitvinding die u mogelijk hebt onder het toepasselijke recht op grond van enige juridische doctrine. U doet hierbij afstand van, en draagt over aan Salesforce, alle claims die u nu heeft of in de toekomst verkrijgt wegens inbreuk, misbruik of enige andere inbreuken op een Uitvinding of intellectuele eigendomsrechten die op grond van de Overeenkomst aan Salesforce zijn overgedragen of gelicentieerd.

4.4. Licentie. Zonder beperking van Artikel 4.3 geldt dat voor zover u eigendomsrechten hebt of krijgt waarop inbreuk kan worden gemaakt, waarvan misbruik kan worden gemaakt of die anderszins kunnen worden geschonden door de werking van een Community, u hierbij aan Salesforce een wereldwijde, royaltyvrije, volledig betaalde, nietexclusieve, eeuwigdurende, onherroepelijke, overdraagbare en volledig sublicentieerbare (op meerdere niveaus) licentie verleent, op grond van dergelijke eigendomsrechten, om elke Community, zoals die van tijd tot tijd kan worden gewijzigd, geüpdatet of geüpgraded, te laten werken.

4.5. Medewerking. U dient uw medewerking te verlenen aan Salesforce en de door haar aangewezen persoon/personen bij het aanvragen, vervolmaken, leveren van bewijs en handhaven van de intellectuele eigendomsrechten van Salesforce op een Uitvinding, met inbegrip van het ondertekenen van de schriftelijke stukken die Salesforce mogelijk opstelt en het verrichten van alle andere handelingen die mogelijk redelijkerwijs noodzakelijk zijn naar het oordeel van Salesforce om een octrooi te verkrijgen, auteursrecht te registreren of de rechten van Salesforce op een dergelijke Uitvinding anderszins te handhaven (en u benoemt hierbij Salesforce en al haar functionarissen en agenten onherroepelijk als uw gemachtigde om voor en namens u, en in plaats van u, te handelen met dezelfde juridische geldigheid en hetzelfde juridische gevolg).

4.6. Noodzakelijke rechten. Zonder beperking van uw verklaringen en garanties in de Programmaovereenkomst, verklaart en garandeert u dat u de rechten (met inbegrip van intellectuele eigendomsrechten) bezit die noodzakelijk zijn om uw Bijdragen aan te leveren, om anderen te machtigen om dergelijke Bijdragen te gebruiken en verspreiden, en om de overdrachten en licenties die onder de overeenkomst worden gedaan of verleend met betrekking tot dergelijke Bijdragen en een eventuele Uitvinding te doen of te verlenen. Voor zover uw Organisatie een recht op of belang in dergelijke Bijdragen of Uitvindingen heeft of houdt, verklaart en garandeert u hierbij dat u door een dergelijke Organisatie gemachtigd bent om dergelijke Bijdragen beschikbaar te stellen en om de overdrachten en licenties die onder de overeenkomst worden gedaan of verleend met betrekking tot dergelijke Bijdrages en Uitvindingen te doen of te verlenen.

4.7. Monitoring. Zonder beperking van Artikel 7 van de Programmaovereenkomst, geldt dat Salesforce bevoegd (maar niet verplicht) is om Bijdragen of andere Aangeleverde Materialen, met inbegrip van die welke ter beschikking worden gesteld op of via privé-messagingfunctionaliteit) te monitoren, evalueren, wijzigen of verwijderen, waaronder ter bevordering van de beveiliging van de Communities of andere Salesforce-producten of -diensten, en waaronder de verwijdering van een spambericht.

5.1. Onofficiële aard van Meetings. U kunt de mogelijkheid hebben om deel te nemen aan bepaalde meetings die (a) vermeld of georganiseerd zijn op een Community, en (b) die gehost of georganiseerd zijn door derden die geen agenten of werknemers van Salesforce zijn (elk van dergelijke meetings, conferenties of events hierna een “Community Group Meeting” te noemen). U erkent dat Salesforce niet de schepper, organisator of eigenaar van een Community Group Meeting is, zelfs niet indien Salesforce-werknemers de meeting bijwonen, Salesforce de meeting sponsort, Salesforce materialen met betrekking tot de meeting verstrekt, Salesforce de meeting promoot op een Salesforce-website of een door Salesforce betaalde website, of Salesforce de meeting op haar terrein host. Indien u een Community Group Meeting host of organiseert, gaat u ermee akkoord om die als zodanig te promoten, en mag u niet de indruk wekken dat deze is gecreëerd, georganiseerd, gesponsord of ondersteund door, of eigendom is van, Salesforce. Voor alle duidelijkheid: meetings die op of in een Community worden vermeld of georganiseerd, maar gehost of georganiseerd worden door Salesforce, worden beschouwd als Events waarop de Programmavoorwaarden voor Events van toepassing zijn.

5.2. Aanvaarding van risico. Uw deelname aan en bijwoning van een meeting of event van een Community (met inbegrip van Community Group Meetings of aanverwante activiteiten) is volledig vrijwillig. U gaat ermee akkoord om de risico’s die inherent zijn aan elk(e) meeting of event waaraan u besluit deel te nemen in overweging te zullen nemen, en redelijke waarborgen te zullen treffen alvorens u voor deelname aan of bijwoning van een dergelijk(e) meeting of event kiest. U erkent dat Salesforce geen controle heeft over en geen garantie geeft voor de kwaliteit, veiligheid, juistheid of rechtmatigheid van een dergelijk(e) meeting of event, of voor de content die geassocieerd wordt met of gepresenteerd wordt bij een dergelijk(e) meeting of event, en dat u op eigen risico aan een dergelijk(e) meeting of event deelneemt. VOOR ZOVER TOEGESTAAN OP GROND VAN HET TOEPASSELIJKE RECHT, ACCEPTEERT EN AANVAARDT U ALLE RISICO’S VAN PERSOONLIJK LETSEL DAT OF SCHADE AAN UW EIGENDOMMEN DIE VOOR U KAN ONTSTAAN TIJDENS HET BIJWONEN VAN EEN DERGELIJK(E) MEETING OF EVENT, EN DOET U AFSTAND VAN CLAIMS TEGEN SALESFORCE IN VERBAND MET DERGELIJKE RISICO’S.

5.3. Beperking van aansprakelijkheid. SALESFORCE IS IN GEEN GEVAL AANSPRAKELIJK VOOR INDIRECTE OF BIJZONDERE SCHADE, DEKKING OF INCIDENTELE OF GEVOLGSCHADE OF VERPLICHT TOT BETALING VAN EEN ALS VOORBEELD OF STRAF BEDOELDE SCHADEVERGOEDING, ALS GEVOLG VAN OF IN VERBAND MET EEN COMMUNITY MEETING OF EVENT (MET INBEGRIP VAN EEN COMMUNITY GROUP MEETING OF AANVERWANTE ACTIVITEITEN, VERKLARINGEN OF GEDRAG VAN DE LEIDERS VAN OF AANWEZIGEN BIJ COMMUNITY GROUP MEETINGS, BIJWONING VAN EN DEELNAME AAN COMMUNITY GROUP MEETINGS, EN UW EIGEN HANDELINGEN OF DIE VAN ANDEREN OP EEN COMMUNITY GROUP MEETING), ZELFS INDIEN SALESFORCE VAN DE MOGELIJKHEID VAN EEN DERGELIJKE SCHADE(-VERGOEDING) OP DE HOOGTE IS GESTELD OF INDIEN EEN REMEDIE ANDERSZINS HAAR ESSENTIELE DOEL MIST. DE BOVENSTAANDE DISCLAIMER IS NIET VAN TOEPASSING VOORZOVER DIE WETTELIJK VERBODEN IS.

5.4. Persoonlijke afstand.  Leiders van en aanwezigen bij Community Group Meetings, en/of Salesforce (en/of anderen namens Salesforce) kunnen foto’s, opnames (zowel audio als video), webcasts of podcasts maken of anderszins zaken versturen tijdens een of meer Community meetings of events (waaronder op een locatie van een Community Group Meeting, tijdens een sessie van een Community Group Meeting of tijdens andere activiteiten van een Community Group). Uw foto, beeltenis, stem, mededelingen en andere identificerende kenmerken (elk een “Beeld” te noemen) kunnen worden vastgelegd op foto’s, opnames(zowel audio als video), webcasts, podcasts of andere verzendingen van een dergelijk(e) Community meeting of event (elk een “Opname” te noemen).

U verleent hierbij aan Salesforce, met betrekking tot alle Opnames (en aan elke leider van of aanwezige bij Community Group Meetings met betrekking tot eventuele Opnames die door die leider of aanwezige is vastgelegd), een wereldwijde, royaltyvrije, volledig betaalde, niet-exclusieve, eeuwigdurende, overdraagbare en volledig sublicentieerbare (op meerdere niveaus) licentie, zonder aanvullende vergoeding aan u of een derde, voor het geheel of gedeeltelijk reproduceren, verspreiden, uitvoeren en vertonen (publiekelijk of anderszins), creëren van afgeleide werken, aanpassen, wijzigen en anderszins gebruiken, analyseren en exploiteren van dergelijke Opnames (met inbegrip van uw Beelden daarin), in alle formats en media die nu bekend zijn of hierna worden ontwikkeld, en voor elk doel (waaronder voor promotiedoeleinden, zoals testimonials). De bovenstaande licentie geldt ook voor alle Opnames die u beschikbaar stelt aan Salesforce of een leider van of aanwezige bij Community Group Meetings. Salesforce is de exclusieve eigenaar en belanghebbende (met inbegrip van intellectuele eigendomsrechten) van en bij de Opnames die vastgelegd zijn door Salesforce (en/of door anderen namens Salesforce) (“Salesforce-opnames”), alle wijzigingen in en afgeleiden van Salesforce-opnames, en alle opbrengsten verkregen uit Salesforce-opnames of dergelijke wijzigingen of afgeleiden. Salesforce is niet verplicht om dergelijke opbrengsten met u te delen.

U doet hierbij onherroepelijk afstand van een recht dat u mogelijk hebt om het gebruik of een andere exploitatie van een Opname of reproducties daarvan te inspecteren of goed te keuren, en u gaat ermee akkoord dat Salesforce niet verplicht is tot gebruik van een Opname (met inbegrip van uw Beelden) of tot uitoefening van een van de aan Salesforce verleende rechten met betrekking tot uw Beelden op andere wijze.

Uw Beelden kunnen voorkomen in Opnames die ter beschikking worden gesteld aan het publiek, en derden kunnen dergelijke Opnames houden, gebruiken of verspreiden. Salesforce heeft geen controle over, en is niet verantwoordelijk voor, enig gebruik of misbruik (met inbegrip van verspreiding) van Opnames door een derde.

IN VERBAND MET HET GEBRUIK OF EEN ANDERE EXPLOITATIE VAN OPNAMES (MET INBEGRIP VAN UW BEELDEN) DOET U HIERBIJ ONHERROEPELIJK AFSTAND VAN EN VERLEENT U HIERBIJ ONHERROEPELIJK ONTSLAG VOOR ALLE CLAIMS MET BETREKKING TOT INTELLECTUELE EIGENDOM, PUBLICITEITSRECHTEN, RECHTEN OP PRIVACY EN ANDERE CLAIMS OF SCHADEVERGOEDINGEN METBETREKKING TOT EEN DERGELIJK GEBRUIK OF DERGELIJKE ANDERE EXPLOITATIE. U BEVESTIGT DAT U MEERDERJARIG BENT EN DE BOVENSTAANDE AFSTAND HEBT GELEZEN EN DE INHOUD DAARVAN VOLLEDIG BEGRIJPT.

DAARNAAST VERKLAART U DAT ALLE PERSONEN WIER BEELDEN ZIJN VASTGELEGD IN OPNAMES DIE U AAN SALESFORCE OF EEN DERDE TER BESCHIKKING STELT TOESTEMMING HEBBEN GEGEVEN VOOR DE OPNAME VAN HUN BEELDEN IN DERGELIJKE OPNAMES EN U HEBBEN GEMACHTIGD OM NAMENS HUN DE LICENTIE TE VERLENEN EN DE AFSTAND TE DOEN DIE U VERLEEND OF GEDAAN HEBT MET BETREKKING TOT DERGELIJKE BEELDEN EN OPNAMES IN DEZE PROGRAMMAVOORWAARDEN.

Salesforce verwacht dat iedereen die deelneemt aan een Community dit doet met als doel om te leren over Salesforce met hun peers, te bouwen aan hun Salesforce-netwerk en mentoren te vinden. Potentiële belangenconflicten in verband met uw Community moet u herkennen en vermijden, waaronder conflicten vanwege werk of andere projecten waarbij u betrokken bent. U moet zich onthouden van een dergelijke betrokkenheid en/of beslissingen die als beslissingen in uw eigen belang zouden kunnen worden gezien, delegeren. Aanvullend geldt dat u geen vertrouwelijke of beschermde informatie mag delen die eigendom is van uzelf, uw huidige werkgever of andere derden. Indien u werknemer bent van Salesforce, mag u geen Community Group Meetings creëren, hosten, coördineren of organiseren, of als leider van een Community Group Meeting optreden.
De Artikelen 1, 2, 4, 5, 6 en 7 van deze Programmavoorwaarden zullen na de beëindiging van de Programmaovereenkomst of deze Programmavoorwaarden blijven voortbestaan.

Programmavoorwaarden voor Salesforce Group Leaders

Laatst bijgewerkt: 31 maart 2021

Deze Programmavoorwaarden voor Salesforce Group Leaders (“Programmavoorwaarden”) zijn van toepassing op deelname als:

 • group leader binnen de Salesforce Trailblazer Community Group Meetings, zoals gedefinieerd in de Trailhead-programmavoorwaarden (elk van dergelijke Group Leaders “Trailblazer Community Group Leader” te noemen);
 • elke group leader van een ander Salesforce Community Group Leader programma dat geleid wordt door een derde en die geen Salesforce-werknemer is (“Community Group Leader Programma”) dat doorlinkt naar de Programmaovereenkomst of deze Programmavoorwaarden (“Salesforce Group Leader”);

Elke Trailblazer Community Group Leader en Salesforce Group Leader wordt “Group Leader” genoemd. De Salesforce Trailblazer Community Group Meetings en elk Community Group Leader Programma worden aangeduid als “Community Group.”

Deze Programmavoorwaarden zijn door verwijzing opgenomen in de Programmaovereenkomst en maken deel uit van de Overeenkomst tussen u en de Salesforce-partij. Salesforce kan deze Programmavoorwaarden ook van tijd tot tijd updaten, zoals beschreven in de Programmaovereenkomst. Salesforce behoudt zich ook het recht voor om bepaalde programma’s als Community Groep aan te wijzen of te verwijderen, van tijd tot tijd en zonder voorafgaande kennisgeving. Begrippen met een hoofdletter die gebruikt, maar niet gedefinieerd worden in deze Programmavoorwaarden hebben de betekenissen die daaraan worden gegeven in de Programmaovereenkomst. U mag niet deelnemen aan een Group Leader Programma tenzij u de Overeenkomst accepteert.

Op de voorwaarden van de Programmaovereenkomst en deze Programmavoorwaarden, verleent Salesforce hierbij aan u een niet-exclusief, niet-overdraagbaar, beperkt en persoonlijk recht (zonder het recht om een derde te machtigen) op de toegang tot en het gebruik van de voordelen voor Group Leaders die Salesforce aan u ter beschikking stelt voor een Community Group waarvan u momenteel group leader bent, uitsluitend overeenkomstig een eventueel toepasselijke handleiding of andere voorwaarden die van tijd tot tijd ter beschikking worden gesteld door Salesforce (de “Documentatie”). U verplicht zich hierbij tot naleving van dergelijke Documentatie. In geval van een onoplosbaar conflict tussen dergelijke Documentatie en deze Programmavoorwaarden, zal dergelijke Documentatie leidend zijn voor zover sprake is van een dergelijk conflict, uitsluitend met betrekking tot uw verantwoordelijkheden als Group Leader binnen de betreffende Community Group. De voordelen voor Group Leaders kunnen van tijd tot tijd en zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Als Group Leader mag van u worden verwacht dat u meetings in verband met uw Community Group organiseert (“Community Group Meetings”). Er wordt van u verwacht dat u Community Group Meetings overeenkomstig de Programmaovereenkomst, deze Programmavoorwaarden en eventueel toepasselijke Documentatie organiseert. Tenzij anders vermeld in een getekend schriftelijk stuk tussen u en Salesforce, heeft Salesforce geen financiële verplichtingen in relatie tot uw Community Group Meeting. Indien u een Community Group Meeting host of organiseert, gaat u ermee akkoord om die als zodanig te promoten, en mag u niet de indruk wekken dat die door Salesforce gecreëerd, georganiseerd, bezeten, gesponsord of onderschreven wordt. Indien u gebruik maakt van platforms voor events van derden in verband met een dergelijke Community Group Meeting, bent u verantwoordelijk voor de naleving van alle toepasselijke voorwaarden van derden.

INDIEN U MET EEN DERDE EEN DIENSTVERLENINGSOVEREENKOMST AANGAAT IN VERBAND MET UW BETROKKENHEID ALS GROUP LEADER, ERKENT U DAT EEN DERGELIJKE OVEREENKOMST STRICT TUSSEN U EN DE DERDE GELDT. SALESFORCE HEEFT GEEN VERANTWOORDELIJKHEID VOOR DERGELIJKE OVEREENKOMSTEN EN U BENT NIET BEVOEGD OM SALESFORCE AAN DERGELIJKE OVEREENKOMSTEN TE BINDEN.

Alle feedback of suggesties aan Salesforce met betrekking tot een Community Group, en de informatie, data, content of andere materialen die u creëert in verband met uw rol als Group Leader, worden aangemerkt als Feedback. 

Het is mogelijk dat u voorkomt op of in mediakanalen, websites en socialmediaposts van Salesforce. U verleent hierbij aan Salesforce een niet-exclusief, royaltyvrij recht, maar geen verplichting, om uw naam, beeltenis, stem, biografie en citaten (gezamenlijk “Kenmerken”) in Promotiematerialen (zoals hieronder gedefinieerd) te gebruiken, en om deze Promotiematerialen te gebruiken, reproduceren, verspreiden, vertonen, tentoon te stellen of anderszins te exploiteren, wereldwijd, eeuwigdurend, intern of extern, in alle media, waaronder bij door Salesforce gesponsorde events, voor doeleinden van reclame of handel bij het promoten van en genereren van publiciteit voor Salesforce en haar producten en diensten. “Promotiematerialen” betekent alle materialen, met inbegrip van audio, visueel, online, fotografie, druk en digitaal, voor de marketing en promotie van, of reclame voor, Salesforce, en haar producten, diensten en events. Hoewel Salesforce uw goedkeuring kan vragen voor bepaalde vormen van gebruik, begrijpt u en gaat u ermee akkoord dat Salesforce niet verplicht is tot verkrijging van uw goedkeuring voor het gebruik van de promotiematerialen waarin Kenmerken van u voorkomen.

U doet hierbij onherroepelijk afstand van elk recht dat u mogelijk hebt om het gebruik of een andere exploitatie van Promotiematerialen of reproducties daarvan te inspecteren of goed te keuren, en u gaat ermee akkoord dat Salesforce niet verplicht is tot gebruik van promotiematerialen (waarin Kenmerken van u voorkomen) of tot uitoefening van een of meer van de rechten die met betrekking tot uw Kenmerken aan Salesforce zijn verleend op andere wijze.

U erkent dat derden dergelijke Promotiematerialen mogen houden, gebruiken of verspreiden, en Salesforce heeft geen controle over, en is niet verantwoordelijk voor, enig gebruik of misbruik (met inbegrip van verspreiding) van Promotiematerialen (waarin Kenmerken van u voorkomen) door derden.

IN VERBAND MET HET GEBRUIK OF EEN ANDERE EXPLOITATIE VAN PROMOTIEMATERIALEN (WAARIN KENMERKEN VAN U VOORKOMEN), DOET U HIERBIJ ONHERROEPELIJK AFSTAND VAN EN VERLEENT U HIERBIJ ONHERROEPELIJK ONTSLAG VOOR ALLE CLAIMS MET BETREKKING TOT INTELLECTUELE EIGENDOM, PUBLICITEITSRECHTEN, RECHTEN OP PRIVACY EN ANDERE CLAIMS OF SCHADEVERGOEDINGEN MET BETREKKING TOT EEN DERGELIJK GEBRUIK OF DERGELIJKE ANDERE EXPLOITATIE. U DOET HIERBIJ AFSTAND VAN ALLE SCHADEVERGOEDINGSCLAIMS OP GROND VAN HET GEBRUIK VAN DE KENMERKEN. U BEVESTIGT DAT U WETTELIJK MEERDERJARIG BENT EN HET BOVENSTAANDE ONTSLAG HEBT GELEZEN EN DE INHOUD DAARVAN VOLLEDIG BEGRIJPT.

Zonder beperking van het Beleid inzake Aanvaardbaar Gebruik of de Gedragsregels vervat in de Programmaovereenkomst, mag u niet deelnemen aan activiteiten of praktijken die geen goede vertegenwoordiging vormen van uw aanwijzing als Group Leader. Activiteiten en praktijken die Salesforce als ongepast beschouwt, zijn onder meer:

 • Overtredingen van deze Programmavoorwaarden of andere alsdan gepubliceerde beleidsregels die specifiek voor Community Groups gelden.
 • Aanvaarding van geschenken, diensten, geld of iets van waarde van leden van uw Community Group, partners van Salesforce of iemand anders, voor uw directe of indirecte persoonlijk voordeel, in uw hoedanigheid van Group Leader. 
 • Lasterlijke, neerbuigende, dreigende of anderszins ongepaste taal tegen Salesforce of haar klanten, partners of andere leden van uw Community Group.
 • Het gebruik van data, tools, materialen of middelen die Salesforce aan u in uw hoedanigheid van Group Leader heeft verstrekt voor een ander doel dan de nakoming van uw verplichtingen als Group Leader.
 • Activiteiten of praktijken die het karakter en de kernwaarden van Salesforce en de Community Group niet weerspiegelen.
 • Belangenconflicten als gevolg van werk of andere projecten waarbij u betrokken bent. Van u wordt verwacht dat u zich onthoudt van beslissingen die als beslissingen in uw eigen belang zouden kunnen worden gezien of dergelijke beslissingen delegeert. Wij verwachten dat iedereen die deelneemt als Group Leader dit doet met als doel om te delen en te leren en hun communities te laten groeien.

Aanvullend wordt van alle Group Leaders verwacht dat zij het volgende gedrag vertonen en zich aan de Gedragscode houden: 

 • Vervul uw rol op eerlijke en transparante wijze. Eerlijkheid en transparantie helpen om vertrouwen te kweken, dat de #1-waarde van Salesforce is. Onze leiders belichamen de Salesforce-cultuur en brengen die cultuur over op hun communities. U kunt meer leren over de Salesforce-cultuur door de Salesforce Culture module op Trailhead te volgen.
 • Respecteer de leden van uw community. Wij geloven hartstochtelijk in gelijke behandeling voor iedereen, en het is de verantwoordelijkheid van de Group Leaders om een inclusieve en verwelkomende omgeving te bevorderen en om uw medeleiders en leden van de community aan te moedigen om hetzelfde te doen. Omarm de diversiteit van uw community en help om een omgeving te creëren waarin iedereen vrijelijk kan leren en delen. Elk individu in uw Community Groep heeft een eigen perspectief en verhaal dat moet worden gevierd. Geen enkel(e) discussie, post, commentaar of actie, online of offline, die/dat intimiderend, dreigend of beledigend is, of haat of discriminatie van enigerlei aard bevordert, zal worden getolereerd. Dit omvat, maar is niet beperkt tot, discriminatie op basis van beschermde persoonlijke eigenschappen zoals ras, huidskleur, nationale afkomst, leeftijd, godsdienst, sekse, seksuele geaardheid, genderidentiteit, zwangerschap, ziekte of handicap, of status van veteraan.
 • Bescherm de informatie van de community. In uw rol als Group Leader kunt u contact hebben met Salesforce, haar klanten, MVP’s, Partners en andere personen die hun contactinformatie aan u geven. Deze contactinformatie is vertrouwelijk en alleen bedoeld voor het Community Group Programma. U mag de contactinformatie niet delen of gebruiken ten behoeve van uzelf of uw onderneming of derden – ook niet nadat uw termijn als Group Leader erop zit. Group Leaders mogen niet vragen naar gegevens van Community Groups of klanten bij meetings, events of die anderszins verzamelen. Wij besteden grote zorg aan de bescherming van uw gegevens en privacy, en willen dat u hetzelfde doet.

Zonder beperking van enige andere remedie op grond van de Overeenkomst of het toepasselijke recht geldt dat Salesforce, indien u deze Programmavoorwaarden of een andere overeenkomst tussen u en Salesforce niet naleeft, elke maatregel kan nemen die haar goeddunkt in reactie hierop, waaronder de afwijzing van uw aanvraag als Group Leader of uw verwijdering als Group Leader. Wij verzoeken u om een overtreding van de Programmaovereenkomst of deze Programmavoorwaarden te melden overeenkomstig deze Gedragscode.

Uw gebruik van social media in verband met uw rol als Group Leader wordt beheerst door de Programmaovereenkomst en deze Programmavoorwaarden, met inbegrip van de Gedragscode hierboven. Indien u iets post wat betrekking heeft op Salesforce, moet u duidelijk uw status als Group Leader aangeven in uw biografie of op een andere geschikte locatie op de socialmedia-account in kwestie. Indien u een niet-officiële Community Group pagina creëert op Facebook, Twitter of een ander sociaal netwerk, dan moet u duidelijk vermelden dat de pagina geen officiële Salesforce-pagina is.

U moet de Salesforce-branding, met inbegrip van de logo’s en programmalogo’s van Salesforce, op de juiste manier gebruiken. Behoudens zoals vermeld in eventueel toepasselijke Documentatie, geeft niets in deze Programmavoorwaarden u het recht om de handelsmerken, handelsnamen, logo’s, dienstmerken of andere intellectuele eigendom van Salesforce te gebruiken zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Salesforce. Voor een lijst met algemene richtlijnen voor gebruik wordt verwezen naar de richtlijnen van Salesforce inzake handelsmerk- en auteursrechtgebruik, zoals van tijd tot tijd geüpdatet door Salesforce, die momenteel beschikbaar zijn op https://www.salesforce.com/content/dam/web/en_us/www/documents/legal/Terms%20of%20Service/salesforcetrademark-usage-guidelines.pdf en wordt ook verwezen naar de Documentatie, waar van toepassing.

Indien u om welke reden dan ook ophoudt om Group Leader te zijn, moet u verwijzingen naar uw status als Group Leader verwijderen (en alle aan die aanduiding gekoppelde logo’s en badges verwijderen) van alle sites, platforms en andere kanalen, met inbegrip van social media, LinkedIn, blogs en blokken voor emailhandtekeningen. U mag uitsluitend verwijzen naar uw prestaties in het verleden met gebruikmaking van de aanduiding “Community Group Leader, Duur” (bijv. “Salesforce Trailblazer Community Group Leader, juni 2014 – december 2016”), maar u moet altijd de duur vermelden om te voorkomen dat u zichzelf ten onrechte presenteert als actuele Group Leader van het Community Programma. 

Gebruik uitsluitend de goedgekeurde en aangeleverde tools. Als Group Leader kunnen er bepaalde tools en middelen aan u worden verstrekt. Hiertoe behoren, maar zonder hiertoe beperkt te zijn: platforms voor eventmanagement, communicatieplatforms en applicaties, oplossingen en diensten van Partners. Deze tools en middelen zijn uitsluitend bedoeld voor gebruik door uw Community Groep en mogen niet worden gebruikt voor privéof ondernemingsdoeleinden of voor commerciële doeleinden. U mag uw wachtwoord of inloggegevens voor deze tools en middelen niet delen met anderen zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Salesforce, die per email kan worden gegeven. Dit zijn de enige goedgekeurde tools en middelen die aan u als Leader worden aangeboden, en alle aanvullende tools of middelen die u zou willen gebruiken, dienen vooraf schriftelijk te worden goedgekeurd (per email volstaat) door een bevoegd lid van Salesforce. Houd a.u.b. in gedachten dat u bij gebruik van de aan u ter beschikking gestelde tools en middelen onderworpen bent aan, en verantwoordelijk bent voor de naleving van, de voorwaarden en beleidsregels die voor die tools en resources gelden.
Uw status als Group Leader kan eindigen vanwege de redenen vermeld in de Programmaovereenkomst of deze Programmavoorwaarden, of in de toepasselijke Documentatie. Wij kunnen uw status als Group Leader beëindigen, indien u de Programmaovereenkomst of deze Programmavoorwaarden overtreedt of in strijd daarmee handelt, niet voldoet aan de toepasselijke eisen zoals vermeld in de toepasselijke Documentatie, of na een schriftelijke kennisgeving aan u (waaronder via elektronische communicatie) om welke reden dan ook. Bij een dergelijke beëindiging moet u de beëindigingsprocedures vermeld in de Programmaovereenkomst en deze Programmavoorwaarden, en de toepasselijke Documentatie, volgen. Zonder beperking van het bovenstaande, moet u informatie, goederen en ander fysiek of elektronisch materiaal die/dat aan u ter beschikking is/zijn gesteld als voordeel op grond van uw status als Group Leader teruggeven of vernietigen (naar keuze van Salesforce) en voldoen aan de toepasselijke voorwaarden vermeld in de Artikelen 4 en 5.

Salesforce verwacht dat iedereen die deelneemt als Group Leader dit doet met als doel om het Salesforce-ecosysteem te bevorderen. Potentiële belangenconflicten in verband met uw betrokkenheid als Group Leader moet u erkennen en vermijden, met inbegrip van conflicten vanwege werk of andere projecten waarbij u betrokken bent. U moet zich onthouden van een dergelijke betrokkenheid en/of beslissingen die als beslissingen in uw eigen belang zouden kunnen worden gezien, delegeren. U verklaart en garandeert dat uw betrokkenheid als Group Leader uitsluitend in uw eigen persoonlijke hoedanigheid is, en niet als lid, werknemer of andere vertegenwoordiger van een entiteit of overheidsinstantie. Neem bij twijfel contact op met de teamstaf van de Community Group voor verdere verduidelijking, zoals aangegeven in de Documentatie.

Indien u werknemer of lid van de Partner Community bent of wordt (zoals vermeld in de Programmavoorwaarden voor Communities), dan moet u zichzelf als zodanig identificeren alvorens u gaat optreden (of blijft optreden, al naar gelang van toepassing) als Group Leader in een Community Groep, en de procedures voor belangenconflicten zoals vermeld in de Programmaovereenkomst en deze Programmavoorwaarden, en de toepasselijke Documentatie, volgen. U mag de diensten of oplossingen van uw werkgever niet promoten binnen uw Community Group. U mag ook geen contactinformatie van leden van de Community Groep verzamelen of gebruiken ten behoeve van uw werkgever.

Indien u ambtenaar of werknemer van een overheidsbedrijf bent (of wordt) moet u zichzelf als zodanig identificeren alvorens deel te nemen (of te blijven deelnemen, al naar gelang van toepassing) als Group Leader in een Community Group, en kan aan u gevraagd worden om schriftelijk goedkeuring voor deelname te verkrijgen van uw organisatie. Indien u ambtenaar of werknemer van een overheidsbedrijf bent en men gratis, of met korting, zaken en voordelen aan u aanbiedt, moet u deze privileges weigeren. Er kan ook aan u worden gevraagd om enkele aanvullende protocollen in acht te nemen. U dient uw naleving van het bovenstaande op verzoek van Salesforce te bevestigen.

U mag zich niet opgeven voor of deelnemen als Group Leader indien u werknemer (full-time of parttime) van Salesforce bent. Indien u al deelneemt en later werknemer van Salesforce wordt, moet u Salesforce hier direct van in kennis stellen en kunt u worden ontslagen als Group Leader. U bevestigt en gaat ermee akkoord dat u geen recht hebt op enige vergoeding in verband met uw betrokkenheid als Group Leader, of op voordelen waarop Salesforcewerknemers recht hebben op grond van het beleid of de programma’s van Salesforce. Indien u uw verbondenheid met uw Community Group op LinkedIn wil vermelden, geef uw betrokkenheid dan alleen aan in het veld “Organisaties” in de afdeling “Verwezenlijkt” (Accomplishments), en niet op enige manier die een arbeidsrelatie met Salesforce zou kunnen impliceren.
De Artikelen 3, 4, 5, 6 en 7 van deze Programmavoorwaarden zullen na de beëindiging van de Programmaovereenkomst of deze Programmavoorwaarden blijven voortbestaan.

Programmavoorwaarden voor Salesforce VIP Programma’s

Laatst bijgewerkt: 1 juli 2021

Deze Programmavoorwaarden voor de Salesforce VIP Programma’s (“Programmavoorwaarden”) zijn van toepassing op deelname in:

 • Het Salesforce MVP Programma dat zich momenteel bevindt op https://www.salesforce.com/campaign/mvp, waarin exceptionele personen binnen de Salesforce-community die leiderschap, expertise, responsiviteit en pleitbezorging laten zien worden erkend (het “Salesforce MVP Programma”);
 • product-specifieke kampioenenprogramma’s, waaronder het Lightning Champions Programma, het Analytics Champions Programma, het Einstein Champions Programma en het Quip Champions Programma (hierna ieder een “Kampioenenprogramma” te noemen); en
 • andere aangewezen community-programma’s met voordelen die soortgelijk zijn aan die van het Salesforce MVP Programma en de Kampioenenprogramma’s, met inbegrip van het Salesforce Certified Technical Architects Plus Benefits Programma en het MuleSoft Ambassador Programma (elk een “Ambassadeursprogramma” te noemen).

Het Salesforce MVP Programma, elk Kampioenenprogramma en elk Ambassadeursprogramma wordt afzonderlijk aangeduid als “VIP Programma”. Het Salesforce MVP Programma, de Kampioenenprogramma’s en de Ambassadeursprogramma’s worden gezamenlijk aangeduid als “VIP Programma’s”.

Deze Programmavoorwaarden worden door verwijzing opgenomen in de Programmaovereenkomst en maken deel uit van de Overeenkomst tussen u en de Salesforce-partij. Salesforce kan deze Programmavoorwaarden ook van tijd tot tijd updaten, zoals beschreven in de Programmaovereenkomst. Salesforce behoudt zich ook het recht voor om bepaalde programma’s als Kampioenenprogramma’s of Ambassadeursprogramma’s aan te wijzen of beëindigen, van tijd tot tijd en zonder voorafgaande kennisgeving. Termen met een hoofdletter die gebruikt, maar niet gedefinieerd worden in deze Programmavoorwaarden hebben de betekenissen die daaraan worden toegekend in de Programmaovereenkomst. U mag niet deelnemen aan een VIP Programma tenzij u de Overeenkomst aanvaardt door een vakje aan te kruisen of uw aanvaarding op andere wijze elektronisch of door een fysieke handtekening aan te geven, tenzij anders voorgeschreven in de toepasselijke Documentatie (zoals hieronder gedefinieerd).

1.1 Algemene voordelen. U moet lid zijn van een bepaald VIP Programma om de voordelen daarvan te kunnen genieten. Lidmaatschap van VIP Programma’s is onderworpen aan de goedkeuring van Salesforce die zij naar eigen goeddunken kan geven. De voordelen die een VIP Programma biedt, kunnen van tijd tot tijd en zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Op de voorwaarden van de Programmaovereenkomst en deze Programmavoorwaarden, verleent Salesforce hierbij aan u een niet-exclusief, niet-overdraagbaar, beperkt en persoonlijk recht (zonder het recht om een derde te machtigen) op de toegang tot en het gebruik van de voordelen van een VIP Programma die Salesforce aan u beschikbaar stelt voor elk VIP Programma waarvan u momenteel lid bent, uitsluitend overeenkomstig een eventueel toepasselijke handleiding of andere voorwaarden die van tijd tot tijd ter beschikking worden gesteld door Salesforce (de “Documentatie”). U gaat hierbij akkoord met de naleving van dergelijke Documentatie. In geval van een onoplosbaar conflict tussen dergelijke Documentatie en deze Programmavoorwaarden, zal dergelijke Documentatie leidend zijn voor zover sprake is van een dergelijk conflict, uitsluitend met betrekking tot het toepasselijke VIP Programma. 

1.2 Producten die niet Algemeen Beschikbaar zijn. Bepaalde voordelen van VIP Programma’s die aan u ter beschikking worden gesteld, kunnen Producten bevatten die niet Algemeen Beschikbaar zijn (“Niet-AB Producten”), zoals hieronder gedefinieerd. Alle rechten die op grond van deze Programmavoorwaarden aan u worden verleend met betrekking tot Niet-AB Producten, zijn beperkt tot gebruik voor uw eigen evaluatie- en testdoeleinden, en omvatten uitdrukkelijk geen rechten voor productiedoeleinden of verspreiding. Uw gebruik van een Niet-AB Product geschiedt naar uw eigen inzicht en op uw eigen risico. U erkent hierbij en gaat ermee akkoord (a) dat een bepaald Niet-AB Product te allen tijde kan worden gewijzigd, opgeschort of beëindigd met of zonder kennisgeving; (b) dat een bepaald Niet-AB Product nooit algemeen beschikbaar mag worden gesteld; en (c) dat Salesforce kan verlangen dat u het gebruik van een bepaald Niet-AB Product, of kenmerken daarvan, naar eigen goeddunken van Saleforce, beëindigt. U gaat ermee akkoord dat Salesforce niet jegens u of een derde aansprakelijk is voor een dergelijke wijziging, opschorting of beëindiging. U dient voortdurend feedback te geven aan Salesforce inzake een door u gebruikt NietAB Product, en dergelijke feedback wordt aangemerkt als Feedback.

Niet-AB Producten” onder deze Programmavoorwaarden betekent, gezamenlijk, Niet-AB Software en Niet-AB Diensten, die hieronder beide worden gedefinieerd:

 • Niet-AB Software” betekent softwareproducten die aan u ter beschikking worden gesteld door Salesforce als voordeel onder uw VIP Programma, voor gebruik in uw bedrijf en die: (a) niet algemeen beschikbaar zijn gesteld aan klanten; en (b) zijn aangewezen als pilot, beta, beperkte release of developer preview of met een beschrijving van soortgelijke strekking.
 • Niet-AB Diensten” betekent applicaties, kenmerken, functies, methodologieën of andere technologieën die aan u ter beschikking worden gesteld door Salesforce als voordeel onder uw VIP Programma en die: (a) niet algemeen beschikbaar zijn gesteld aan klanten; en (b) zijn aangewezen als pilot, beta, beperkte release, developer preview of met een beschrijving van soortgelijke strekking.

U dient ook te voldoen aan eventuele aanvullende voorwaarden die ter beschikking zijn gesteld door Salesforce met betrekking tot Niet-AB Producten. In geval van een onoplosbaar conflict tussen dergelijke aanvullende voorwaarden en deze Programmavoorwaarden, zullen dergelijke aanvullende voorwaarden leidend zijn voor zover een dergelijk conflict bestaat, uitsluitend met betrekking tot het betreffende Niet-AB Product.

2.1 Duur. Tenzij anders aangegeven in de toepasselijke Documentatie, is de initiële duur van een lidmaatschap van een VIP Programma dat wij aan u beschikbaar stellen één (1) jaar vanaf de aanvang daarvan, gebaseerd op de datum waarop uw lidmaatschap wordt bevestigd of een andere door Salesforce aan u gecommuniceerde datum.

2.2 Verlenging. Het lidmaatschap van een VIP Programma dat wij aan u beschikbaar stellen komt in aanmerking voor verlengingsperiodes van telkens één (1) jaar, afhankelijk van de verlengingscriteria en -voorwaarden die vermeld zijn in de toepasselijke Documentatie, tenzij Salesforce hiervan naar eigen inzicht afstand doet. Een verlengingstermijn die wij aan u beschikbaar stellen, begint na afloop van de vorige periode, of op een door Salesforce aan u gecommuniceerde datum.

2.3 Switch tussen Kampioenenprogramma’s. Toelating in een bepaald Kampioenenprogramma betekent geen toelating in enig ander Kampioenenprogramma. Desalniettemin is het mogelijk dat u als huidig lid van een Kampioenenprogramma in aanmerking komt voor een switch tussen Kampioenenprogramma’s na afloop van elke jaarperiode, zolang u: (a) voldoet aan de toelatingscriteria voor het nieuwe Kampioenenprogramma, zoals van tijd tot tijd door Salesforce bepaald; en (b) succesvol alle deelname- en bijdrageneisen voor uw huidige Kampioenenprogramma hebt afgerond tijdens de afgelopen jaarperiode. Voor alle duidelijkheid: u moet slechts één (1) Kampioenenprogramma kiezen waaraan u tijdens een gegeven jaarperiode exclusief gaat deelnemen. Ter wille van duidelijkheid: het feit dat u in aanmerking komt voor een switch tussen Kampioenenprogramma’s garandeert niet dat u automatisch wordt toegelaten tot een Kampioenenprogramma; Salesforce behoudt zich het recht voor om een verzoek van een aanvrager om te switchen tussen Kampioenenprogramma’s te weigeren.

Het is mogelijk dat u voorkomt op mediakanalen, websites en socialmediaposts van Salesforce. Zo kunnen uw naam, Trailblazer Community profielfoto en biografie bijvoorbeeld worden getoond op de Salesforce-website https://www.salesforce.com/campaign/analytics-champions/. U verleent hierbij aan Salesforces een niet-exclusief, royaltyvrij en herroepbaar recht, geen verplichting, om uw naam, beeltenis, stem, biografie en citaten (gezamenlijk “Kenmerken”) te gebruiken in Promotiematerialen (zoals hieronder gedefinieerd), en om deze Promotiematerialen wereldwijd, eeuwigdurend, intern of extern, te gebruiken, reproduceren, verspreiden, vertonen, ten toon te stellen of anderszins te exploiteren, in alle media, waaronder bij door Salesforce gesponsorde events, voor doeleinden van reclame of handel bij het promoten van en genereren van publiciteit voor Salesforce en haar producten en diensten. U doet hierbij afstand van alle rechten op vergoeding op grond van het gebruik van de Kenmerken door Salesforce. In verband met het gebruik of een andere exploitatie van uw Kenmerken, doet u hierbij onherroepelijk afstand van en verleent u hierbij onherroepelijk ontslag voor alle claims met betrekking tot intellectuele eigendom, publiciteitsrechten, rechten op privacy en andere claims of schadevergoedingen met betrekking tot een dergelijk gebruik of dergelijke andere exploitatie. “Promotiematerialen” betekent alle materialen, waaronder audio, visueel, online, fotografie, druk en digitaal, voor de marketing, promotie of reclame van of voor Salesforce en haar producten, diensten en events. Hoewel Salesforce uw goedkeuring kan vragen voor bepaalde vormen van gebruik, begrijpt u en gaat u ermee akkoord dat Salesforce niet verplicht is tot verkrijging van uw goedkeuring voor het gebruik van de Promotiematerialen waarin uw Kenmerken voorkomen

Zonder beperking van het Beleid inzake Aanvaardbaar Gebruik dat momenteel te vinden is op https://www.salesforce.com/company/legal/agreements/ of de Gedragsregels vervat in de Programmaovereenkomst, mag u niet deelnemen aan activiteiten of praktijken die uw VIP Programma niet goed vertegenwoordigen. Activiteiten en praktijken die Salesforce als ongepast beschouwt, zijn onder meer:

 • Overtredingen van deze Programmavoorwaarden of andere alsdan gepubliceerde beleidsregels die specifiek voor een programma gelden.
 • Aanvaarding van geschenken, diensten, geld of iets van waarde van leden van de community van het VIP Programma, de partners van Salesforce of iemand anders, voor direct of indirect persoonlijk voordeel, in uw hoedanigheid van lid van een VIP Programma. 
 • Lasterlijke, beledigende, dreigende of anderszins ongepaste taal tegen Salesforce of haar klanten, partners of andere leden van de community van het VIP Programma.
 • Activiteiten of praktijken die het karakter en de kernwaarden van Salesforce en de community van het VIP Programma niet weerspiegelen.

Zonder beperking van enige andere remedie op grond van de Overeenkomst of het toepasselijke recht geldt, indien u deze Programmavoorwaarden of een andere overeenkomst tussen u en Salesforce niet naleeft, dat Salesforce elke maatregel kan nemen die zij gepast acht in reactie hierop, waaronder de afwijzing van uw aanvraag voor een VIP Programma of uw verwijdering uit een VIP Programma. Wij verzoeken u om een overtreding van de Programmaovereenkomst of deze Programmavoorwaarden overeenkomstig deze Gedragscode te melden.

Uw gebruik van social media in verband met een VIP Programma wordt beheerst door de Programmaovereenkomst en deze Programmavoorwaarden, met inbegrip van de Gedragscode hierboven. Indien u iets plaatst wat betrekking heeft op Salesforce, moet u duidelijk uw status als lid van een VIP Programma aangeven in uw blog of biografie of op een andere geschikte locatie op uw socialmedia-account.

U bent verplicht om de Salesforce-branding, met inbegrip van de logo’s en programmalogo’s van Salesforce, op de juiste wijze gebruiken. Behoudens zoals vermeld in eventueel toepasselijke Documentatie, geeft niets in deze Programmavoorwaarden u het recht om de handelsmerken, handelsnamen, logo’s, dienstmerken of andere intellectuele eigendom van Salesforce te gebruiken zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Salesforce. Voor een lijst met algemene richtlijnen voor gebruik wordt verwezen naar de richtlijnen van Salesforce inzake handelsmerk- en auteursrechtgebruik (Salesforce Trademark and Copyright Usage Guidelines), zoals van tijd tot tijd geüpdatet door Salesforce, die momenteel beschikbaar zijn op https://www.salesforce.com/content/dam/web/en_us/www/documents/legal/Terms%20of%20Service/salesforcetrademark-usage-guidelines.pdf.

Indien u om welke reden dan ook een VIP Programma verlaat, moet u verwijzingen naar uw verbondenheid met dat VIP Programma verwijderen (en alle logo’s en badges die betrekking hebben op dat VIP Programma verwijderen) van alle sites, platforms en andere kanalen, met inbegrip van social media, LinkedIn, blogs en blokken voor emailhandtekeningen. U mag uitsluitend verwijzen naar uw prestaties in het verleden met gebruikmaking van de “Salesforce Programma-aanduiding, Duur” (bijv. “Salesforce MVP, 2014 – 2016”), maar u moet altijd de duur opnemen om te voorkomen dat u zichzelf ten onrechte presenteert als actueel lid van het VIP Programma.

ALLE INFORMATIE, DATA, CONTENT OF ANDERE MATERIALEN DIE BEKENDGEMAAKT OF ANDERSZINS AAN U TER BESCHIKKING WORDEN GESTELD DOOR SALESFORCE IN VERBAND MET EEN NIET-AB PRODUCT VORMEN VERTROUWELIJKE INFORMATIE. U MAG VERTROUWELIJKE INFORMATIE INZAKE EEN NIET-AB PRODUCT NIET GEBRUIKEN, ANDERS DAN IN VERBAND MET HET VOOR U TOEGESTANE GEBRUIK VAN HET NIET-AB PRODUCT.
Uw lidmaatschap van een VIP programma kan eindigen vanwege de redenen vermeld in de Programmaovereenkomst of deze Programmavoorwaarden, of in de toepasselijke Documentatie. Wij kunnen uw lidmaatschap van een VIP Programma beëindigen, indien u de Programmaovereenkomst of deze Programmavoorwaarden overtreedt of daarmee in strijd handelt, niet voldoet aan de toepasselijke lidmaatschapseisen zoals vermeld in de toepasselijke Documentatie, of na een schriftelijke kennisgeving aan u (waaronder door elektronische communicatie) met of zonder reden. Bij een dergelijke beëindiging moet u de beëindigingsprocedures vermeld in de Programmaovereenkomst en deze Programmavoorwaarden, en de toepasselijke Documentatie, volgen. Zonder beperking van het bovenstaande, moet u informatie, goederen en ander fysiek of elektronisch materiaal die/dat aan u ter beschikking is/zijn gesteld als voordeel onder uw VIP Programma teruggeven of vernietigen (naar keuze van Salesforce) en voldoen aan de toepasselijke voorwaarden vermeld in de Artikelen 5 en 6.

Salesforce verwacht dat iedereen die deelneemt als lid van een VIP Programma dit doet met als doel om te delen, te leren en het Salesforce-ecosysteem te laten groeien. Potentiële belangenconflicten in verband met uw VIP Programma moeten door u worden erkend en vermeden, met inbegrip van conflicten vanwege werk of andere projecten waarbij u betrokken bent. U moet zich onthouden van een dergelijke betrokkenheid en/of beslissingen die als beslissingen in uw eigen belang zouden kunnen worden beschouwd, delegeren. U verklaart en garandeert dat uw deelname aan een VIP Programma uitsluitend in uw eigen persoonlijke hoedanigheid geschiedt, en niet als lid, werknemer of andere vertegenwoordiger van een entiteit of overheidsinstantie. Neem bij twijfel contact op met de teamstaf van het VIP Programma voor verdere verduidelijking, zoals aangegeven in de Documentatie. 

Indien u werknemer van een Salesforce-klant bent (of wordt), dan moet u zichzelf als zodanig identificeren alvorens u deelneemt (of blijft deelnemen, al naar gelang van toepassing) aan een VIP Programma, en kan aan u gevraagd worden om schriftelijk toestemming voor deelname te verkrijgen van uw organisatie.

Indien u ambtenaar of werknemer van een overheidsbedrijf bent (of wordt), moet u zichzelf als zodanig identificeren alvorens deel te nemen (of te blijven deelnemen, al naar gelang van toepassing) aan een VIP Programma, en kan aan u gevraagd worden om schriftelijk toestemming voor deelname te verkrijgen van uw organisatie. Indien u ambtenaar of werknemer van een overheidsbedrijf bent en men gratis, of met korting, zaken en voordelen aan u aanbiedt, moet u deze privileges weigeren. Er kan ook aan u worden gevraagd om enkele aanvullende protocollen in acht te nemen. U dient uw naleving van het bovenstaande op verzoek van Salesforce te bevestigen. 

9.1 Relatie met Salesforce. U mag zich niet opgeven voor of deelnemen aan enig VIP Programma indien u werknemer (full-time of parttime) van Salesforce bent. Indien u al deelneemt en later werknemer van Salesforce wordt, moet u Salesforce hier direct van in kennis stellen en kunt u worden verwijderd uit het Programma. U erkent en gaat ermee akkoord dat u geen recht hebt op enige vergoeding in verband met een VIP Programma of het zijn van lid van een VIP Programma, of op voordelen waarop Salesforce-werknemers recht hebben op grond van het beleid of de programma’s van Salesforce. Indien u uw verbondenheid met uw VIP Programma op LinkedIn wilt vermelden, geef uw betrokkenheid dan alleen aan onder het veld “Organisaties” van het gedeelte met “Verwezenlijkt” (Accomplishments), en niet op enige manier die een arbeidsrelatie met Salesforce zou kunnen impliceren.

9.2 Relatie met dientsen van Salesforce. Wij maken u erop attent dat de voordelen onder een VIP Programma, met inbegrip van de Niet-AB Producten, worden beheerst door de Programmaovereenkomst en deze Programmavoorwaarden.

DEELNAME AAN OF GEBRUIK VAN NIET-AB PRODUCTEN GESCHIEDT UITSLUITEND VOOR UW EIGEN RISICO; NIET-AB-PRODUCTEN ZIJN NIET BEDOELD VOOR PRODUCTIEGEBRUIK EN KUNNEN BUGS, FOUTEN EN INCOMPATIBILITEITEN MET ANDERE PRODUCTEN OF DIENSTEN BEVATTEN. SALESFORCE IS NIET VERPLICHT OM ONDERHOUD OF SUPPORT TE LEVEREN VOOR EEN NIET-AB PRODUCT. U BEVESTIGT EN ERKENT (I) DAT EEN BEPAALD NIET-AB PRODUCT TE ALLEN TIJDE KAN WORDEN GEWIJZIGD, OPGESCHORT OF BEEINDIGD, MET OF ZONDER KENNISGEVING; (II) DAT EEN BEPAALD NIET-AB PRODUCT NOOIT ALGEMEEN BESCHIKBAAR MAG WORDEN GESTELD; EN (III) DAT U HET GEBRUIK VAN EEN BEPAALD NIET-AB PRODUCT OP VERZOEK VAN SALESFORCE DIENT TE BEEINDIGEN.
De Artikelen 3–7 en 10–11 van deze Programmavoorwaarden zullen na beëindiging van de Programmaovereenkomst of deze Programmavoorwaarden blijven voortbestaan.

Programmavoorwaarden voor Trailhead

Laatst bijgewerkt: 31 maart 2021

Deze Programmavoorwaarden voor Trailhead (“Programmavoorwaarden”) zijn van toepassing op uw gebruik van (waaronder uw toegang tot, en deelname aan meetings of activiteiten vermeld of georganiseerd op) onze websites (waaronder progressieve webapplicaties), portalen, mobiele applicaties of systemen die Trailhead-gerelateerde materialen hosten en die doorlinken naar de Programmaovereenkomst of deze Programmavoorwaarden (samen met de informatie, data, en content van Salesforce en andere materialen, producten en diensten die beschikbaar zijn via dergelijke sites, portalen of systemen, en de opvolgers daarvan, gezamenlijk “Trailhead” geheten).

Deze Programmavoorwaarden zijn door verwijzing opgenomen in de Programmaovereenkomst en maken deel uit van de Overeenkomst tussen u en de Salesforce-partij. Salesforce kan deze Programmavoorwaarden ook van tijd tot tijd updaten, zoals beschreven in de Programmaovereenkomst. Begrippen met een hoofdletter die gebruikt, maar niet gedefinieerd worden in deze Programmavoorwaarden hebben de betekenissen die daaraan zijn toegekend in de Programmaovereenkomst. U mag, en moet, Trailhead niet gebruiken of deelnemen aan op Trailhead vermelde of georganiseerde meetings of activiteiten tenzij u deze Programmavoorwaarden aanvaardt.

Indien u zich registreert voor of gebruik maakt van een account bij Trailhead, wees u zich er dan van bewust dat een deel van uw informatie standaard publiekelijk kan worden getoond of anderszins zichtbaar kan zijn voor anderen (met inbegrip van beheerders of anderen binnen een Organisatie alsmede andere Trailhead-gebruikers of het algemene publiek), met inbegrip van, maar niet beperkt tot, uw voornaam, achternaam, foto en Registratie-informatie. Daarnaast kan bepaalde informatie inzake uw gebruik van Trailhead, zoals informatie over uw leerprogressie, en het aantal en het type badges dat u hebt verdiend, publiekelijk worden getoond of anderszins zichtbaar zijn voor anderen.

Door uw account te gebruiken om aan te sluiten bij bepaalde groepen als onderdeel van Trailhead, gaat u akkoord met de ontvangst van communicatie (met inbegrip van elektronische communicatie) inzake groepsgerelateerde activiteiten. Ook gaat u akkoord, door uw registratie voor bepaalde meetings (waaronder de Trailblazer Community Group Meetings, zoals hieronder gedefinieerd) met gebruikmaking van uw account, met de ontvangst van elektronische communicatie inzake updates over meetings en zaken na afloop van de meetings, waartoe enquête-evaluaties en meeting-gerelateerde materialen kunnen behoren. Wij maken u er echter op attent dat eventuele communicatie die u van derden ontvangt, met inbegrip van communicatie van de leiders van een groep of meeting, niet door of namens Salesforce wordt verzonden, en Salesforce wijst elke verantwoordelijkheid voor dergelijke communicatie af.

Zonder beperking van het Beleid inzake Aanvaardbaar Gebruik, de Gedragsregels vervat in de Programmaovereenkomst of de richtlijnen van Salesforce voor succesvolle community-deelname (Success Community Participation Guidelines) die zich momenteel bevinden op https://trailblazers.salesforce.com/resource/1432331846000/SuccessGuidelines, zoals van tijd tot tijd door Salesforce geüpdatet (“de Salesforce-richtlijnen inzake succesvolle community-deelname”), geldt, in verband met Trailhead, dat u de Salesforce-richtlijnen voor deelname die op of via Trailhead ter beschikking worden gesteld (de “Deelnamerichtlijnen”) moet naleven. Tijdens Trailhead meetings en Trailblazer Community Group Meetings, moet u zorgen voor een vriendelijke, veilige, ondersteunende en intimidatievrije omgeving, ongeacht gender, leeftijd, seksuele geaardheid, genderidentiteit, genderuitdrukking, handicap, fysiek voorkomen, lichaamsomvang, ras, etniciteit, godsdienst of andere groepsidentiteit. 

Aanvullend is, in verband met Trailhead, het volgende voor u verboden (en u mag ook niet toestaan dat uw gebruikers of derden dit doen):

 • Delen, doorgeven of anderszins bekendmaken van een oplossing voor een certificeringsexamen, referentieexamen, Superbadge, Masterbadge of andere soortgelijke aanduiding, behoudens zoals uitdrukkelijk vooraf schriftelijk toegestaan door Salesforce.
 • Delen of overdragen van een certificering, badge, superbadge of andere soortgelijke credential die verdiend is op Trailhead of een van uw andere accountactiviteiten of uw account zelf (met inbegrip van uw inloggegevens voor uw account) voor welk doel dan ook.
 • Het valselijk vermelden of anderszins verkeerd weergeven van informatie over het gebruik van Trailhead, met inbegrip van uw leerprogressie (of die van uw gebruikers of derden), of het aantal of type badges dat u (of uw gebruikers of derden) heeft/hebben verdiend door het gebruik van Trailhead.

Onthoud a.u.b. dat u, in verband met Trailhead, mogelijk informatie, data, content of andere materialen verstrekt aan een divers en internationaal publiek. Zaken die niet aanstootgevend, obsceen, offensief of anderszins laakbaar lijken voor u, kunnen dat wel lijken voor anderen. U dient andere gebruikers van Trailhead met eerbied en respect te behandelen (en te zorgen dat uw gebruikers en derden dat ook doen).

Salesforce kan uw account beëindigen, en Salesforce en elke leader van een toepasselijke groep of meeting (met inbegrip van een Trailblazer Community Group Meeting) kan te allen tijde uw lidmaatschap van de groep opschorten, of uw deelname aan de groep of uw aanwezigheid bij de meeting verbieden, indien u dit Artikel 2, het Beleid inzake Aanvaardbaar Gebruik of de Gedragsregels niet naleeft, om welke reden dan ook, zonder kennisgeving of aansprakelijkheid van enigerlei aard.

3.1. Gebruik van Trailhead. Op de voorwaarden van deze Programmavoorwaarden en uitsluitend zo lang Salesforce toestaat dat u Trailhead gebruikt, mag u elk deel van Trailhead waartoe wij u toegang bieden op grond van deze Programmavoorwaarden gebruiken, op elk apparaat waarvan u eigenaar bent of waarover u de controle hebt. U mag Trailhead uitsluitend gebruiken voor uw niet-commerciële, persoonlijke, professionele of educatieve doelen, waaronder het leren van vaardigheden voor uw huidige functie, het leren van vaardigheden voor een toekomstige functie, het verdienen van een Salesforce-credential, het leren over Salesforce, en/of in contact komen met andere Trailhead-communities en -gebruikers. Indien u niet voldoet aan een van de voorwaarden van deze Programmavoorwaarden, dient u uw gebruik van Trailhead onmiddellijk te beëindigen. Wij maken u erop attent dat de informatie, data, content en andere op of via Trailhead beschikbare materialen, Materialen van Derden en/of andere Salesforce-producten of -diensten kunnen bevatten of vormen (met inbegrip van andere Programma’s), en het bovenstaande recht kan onderworpen zijn aan aanvullende voorwaarden en beleidsregels.

3.2. Open-sourceprojecten. Salesforce kan op of via Trailhead, of op of via software-bewaarhostingdiensten van derden (bijv. Github), in verband met Trailhead open-sourceprojecten beschikbaar maken. Een open-sourcecode die in verband met een dergelijk open-sourceproject beschikbaar is (“Open-sourcecontent”) kan het beschermde werk van een derde zijn (in welk geval dat als Materialen van Derden wordt beschouwd) en onderworpen zijn aan aanvullende voorwaarden en beleidsregels. Elk gebruik van Open-sourcecontent wordt beheerst door de voorwaarden van de licentie, indien van toepassing, die het betreffende project vergezelt. Indien u op of via Trailhead een opensourceproject initieert, dient u de betreffende Open-sourcecontent beschikbaar te stellen onder opensourcelicentievoorwaarden.

4.1. Uitvindingen. U erkent hierbij en gaat er hierbij mee akkoord dat uw aanlevering van een Plaatsing u niet maakt tot uitvinder of mede-uitvinder van eventuele uitvindingen die ontstaan tijdens de ontwikkeling van een product of dienst door of namens Salesforce, waaronder uitvindingen die een dergelijke Plaatsing geheel of gedeeltelijk bevatten of implementeren of daarmee anderszins verband houden (al dergelijke uitvindingen hierna een “Uitvinding” te noemen). Zonder beperking van het bovenstaande geldt, voor zover u uitvinder of mede-uitvinder van enige Uitvinding bent, of andere rechten of belangen op of in een Uitvinding hebt, dat u hierbij alle rechten en belangen wereldwijd op of in dergelijke Uitvindingen (ongeacht of deze nu bestaan of later worden bedacht, gecreëerd of anderszins worden ontwikkeld) onherroepelijk overdraagt, en zich verplicht tot overdracht daarvan, aan Salesforce, met inbegrip van alle intellectuele eigendomsrechten op een dergelijke Uitvinding, hetgeen onmiddellijk na het bedenken, concipiëren, creëren of ontwikkelen daarvan effectief is. Voor zover een Uitvinding of intellectuele eigendomsrechten op een Uitvinding niet overdraagbaar is/zijn, of voor zover u anderszins enig recht of belang op of in een dergelijke Uitvinding of intellectuele eigendomsrechten behoudt: (a) doet u onvoorwaardelijk en onherroepelijk afstand van de handhaving van dergelijke rechten, en alle claims en rechtsvorderingen van enigerlei aard met betrekking tot dergelijke rechten, tegen Salesforce en elke gebruiker van een Salesforce-product of -dienst; (b) gaat u ermee akkoord om, op verzoek en op kosten van Salesforce, in te stemmen met, en zich te voegen in, een procedure ter handhaving van dergelijke rechten; en (c) verleent u hierbij aan Salesforce een wereldwijde, royaltyvrije, volledig betaalde, exclusieve, eeuwigdurende, onherroepelijke, overdraagbare en volledig sublicentieerbare (op meerdere niveaus) licentie, zonder aanvullende vergoeding aan u of een derde, voor het geheel of gedeeltelijk reproduceren, verspreiden, uitvoeren en vertonen (publiekelijk of anderszins), creëren van afgeleide werken, aanpassen, wijzigen, maken, verkopen, te koop aanbieden, importeren, gebruiken, analyseren en exploiteren van een dergelijke Uitvinding (en dergelijke rechten door anderen namens Salesforce laten uitoefenen), in alle formats en media die nu bekend zijn of hierna worden ontwikkeld, en voor welk doel dan ook. Voorts doet u onherroepelijk afstand van “morele rechten” of andere rechten met betrekking tot de toekenning van auteurschap of de integriteit van materialen met betrekking tot een Uitvinding die u mogelijk hebt onder het toepasselijke recht op grond van enige juridische doctrine. U doet hierbij afstand van, en draagt over aan Salesforce, alle claims die u nu heeft of in de toekomst verkrijgt wegens inbreuk, misbruik of enige andere inbreuken op een Uitvinding of intellectuele eigendomsrechten die op grond van de Overeenkomst aan Salesforce zijn overgedragen of gelicentieerd. 

4.2. Licentie. Zonder beperking van Artikel 4.1 hierboven (“Uitvindingen”) geldt dat voor zover u eigendomsrechten hebt of verkrijgt waarop inbreuk kan worden gemaakt, waarvan misbruik kan worden gemaakt of die anderszins kunnen worden geschonden door de werking van Trailhead, u hierbij aan Salesforce een wereldwijde, royaltyvrije, volledig betaalde, niet-exclusieve, eeuwigdurende, onherroepelijke, overdraagbare en volledig sublicentieerbare (op meerdere niveaus) licentie verleent, op grond van dergelijke eigendomsrechten, om Trailhead, zoals dat van tijd tot tijd kan worden gewijzigd, geüpdatet of geüpgraded, te laten werken.

4.3. Medewerking. U dient uw medewerking te verlenen aan Salesforce en de door haar aangewezen persoon/personen bij het aanvragen, vervolmaken, leveren van bewijs en handhaven van de intellectuele eigendomsrechten van Salesforce op een Uitvinding, met inbegrip van het ondertekenen van de schriftelijke stukken die Salesforce mogelijk opstelt en het verrichten van alle andere handelingen die mogelijk redelijkerwijs noodzakelijk zijn naar het oordeel van Salesforce om een octrooi te verkrijgen, auteursrecht te registreren of de rechten van Salesforce op een dergelijke Uitvinding anderszins te handhaven (en u benoemt hierbij Salesforce en al haar functionarissen en agenten onherroepelijk als uw gemachtigde om voor en namens u, en in plaats van u, te handelen met dezelfde juridische geldigheid en hetzelfde juridische gevolg).

4.4. Noodzakelijke rechten. Zonder beperking van uw verklaringen en garanties in de Programmaovereenkomst, verklaart en garandeert u dat u de rechten (met inbegrip van intellectuele eigendomsrechten) bezit die noodzakelijk zijn voor het doen van de overdrachten en het verlenen van de licenties met betrekking tot dergelijke Plaatsingen en een eventuele Uitvinding. Voor zover uw Organisatie een recht of belang op of in dergelijke Plaatsingen of Uitvindingen heeft of houdt, verklaart en garandeert u hierbij dat u door een dergelijke Organisatie gemachtigd bent om dergelijke Plaatsingen beschikbaar te stellen en om de overdrachten en licenties die onder de overeenkomst met betrekking tot dergelijke Plaatsingen en Uitvindingen worden gedaan en verleend, te doen en te verlenen.

4.5. Monitoring. Zonder beperking van Artikel 7 van de Programmaovereenkomst (“Content en gebruiksgegevens”), is Salesforce bevoegd (maar niet verplicht) om Plaatsingen, met inbegrip van die welke ter beschikking worden gesteld op of via privé-messagingfunctionaliteit), te monitoren, evalueren, wijzigen of verwijderen, waaronder ter bevordering van de beveiliging van de Communities of andere Salesforce-producten of -diensten, en waaronder de verwijdering van een spambericht.

Trailhead kan bepaalde vacatures en andere baangerelateerde content (bijv. functie-eisen, CV’s, beschrijvingen van werkervaring, sollicitaties, advertenties, enz.) ter beschikking stellen, waaronder door links of integraties met diensten van derden (dergelijke vermeldingen en andere content en links hierna “Vacaturemeldingen” te noemen), en kan u de mogelijkheid bieden om Vacaturemeldingen beschikbaar te stellen, waaronder via links of integraties met diensten van derden. Vacaturemeldingen zijn onderworpen aan de Programmavoorwaarden voor Networking Portals die in verband met de Programmaovereenkomst worden aangegaan, zoals die van tijd tot tijd door Salesforce ter beschikking worden gesteld en worden geüpdatet.

6.1. Onofficiële aard van Trailblazer Community Group Meetings.  U kunt de mogelijkheid hebben om deel te nemen aan bepaalde op Trailhead vermelde of georganiseerde meetings, die worden gehost of georganiseerd door derden die geen agenten of werknemers van Salesforce zijn (ieder van dergelijke meetings, conferenties en events hierna een “Trailblazer Community Group Meeting” te noemen). U erkent dat Salesforce niet de schepper, organisator of eigenaar is van een Trailblazer Community Group Meeting, zelfs niet indien Salesforce-werknemers de meeting bijwonen, Salesforce de meeting sponsort, Salesforce materialen met betrekking tot de meeting verstrekt, Salesforce de meeting promoot op een website van Salesforce of een door Salesforce betaalde website, of de meeting plaatsvindt op het terrein van Salesforce. Indien u een Trailblazer Community Group Meeting host of organiseert, verplicht u zich om die als zodanig te promoten, en mag u niet de indruk wekken dat deze wordt gecreëerd, georganiseerd, gehost, gesponsord of onderschreven wordt door, of eigendom is van, Salesforce. Voor alle duidelijkheid: meetings die op Trailhead worden vermeld of georganiseerd, maar door Salesforce worden gehost of georganiseerd, worden beschouwd als Events waarop de Programmavoorwaarden voor Events van toepassing zijn. In geval van tegenstrijdigheid of inconsistentie tussen deze Programmavoorwaarden en de Programmavoorwaarden voor Events, zijn deze Programmavoorwaarden leidend voor zover sprake is van een dergelijke tegenstrijdigheid of inconsistentie, uitsluitend met betrekking tot de toepasselijke meetings.

6.2. Trailblazer Community Group Leaders. Naast deze Programmavoorwaarden zijn de Trailblazer Community Group Leaders ook onderworpen aan de Programmavoorwaarden voor Salesforce Group Leaders die in verband met de Programmaovereenkomst zijn aangegaan, zoals die van tijd tot tijd door Salesforce ter beschikking worden gesteld en worden geüpdatet. Voor zover een of meer van deze Programmavoorwaarden tegenstrijdig zijn aan de Programmavoorwaarden voor Salesforce Group Leaders, zijn op uw deelname als Trailblazer Community Group Leader de Programmavoorwaarden voor Salesforce Group Leaders van toepassing.  

6.3. Aanvaarding van risico. Uw deelname aan en bijwoning van een Trailhead Meeting of Trailhead Community Group Meeting of aanverwante activiteiten is volledig vrijwillig. U verplicht zich om de risico’s die inherent zijn aan de activiteiten waaraan u besluit deel te nemen in overweging te zullen nemen, en redelijke voorzorgsmaatregelen te zullen treffen alvorens u kiest voor deelname aan of bijwoning van een Trailhead Meeting of Trailhead Community Group Meeting. U erkent dat Salesforce geen controle heeft over en geen garantie geeft voor de kwaliteit, veiligheid, juistheid of rechtmatigheid van een meeting of content die geassocieerd wordt met of gepresenteerd wordt op een Trailhead Meeting of Trailhead Community Group Meeting, en dat u op eigen risico deelneemt aan een Trailhead Meeting of Trailhead Community Group Meeting. VOOR ZOVER TOEGESTAAN OP GROND VAN HET TOEPASSELIJKE RECHT, ACCEPTEERT EN AANVAARDT U ALLE RISICO’S OP PERSOONLIJK LETSEL DAT OF SCHADE AAN EIGENDOMMEN DIE U MOGELIJK LIJDT TIJDENS HET BIJWONEN VAN EEN TRAILHEAD MEETING OF TRAILBLAZER COMMUNITY GROUP MEETING, EN DOET U AFSTAND VAN CLAIMS TEGEN EEN MET SALESFORCE GELIEERDE PARTIJIN VERBAND MET DERGELIJKE RISICO’S. 

6.4. Beperking van aansprakelijkheid. ZONDER BEPERKING VAN DE AANSPRAKELIJKHEID OP GROND VAN DE PROGRAMMAOVEREENKOMST, IS EEN MET SALESFORCE GELIEERDE PARTIJ IN GEEN GEVAL AANSPRAKELIJK VOOR INDIRECTE OF BIJZONDERE SCHADE, DEKKING OF INCIDENTELE OF GEVOLGSCHADE OF VERPLICHT TOT BETALING VAN EEN ALS VOORBEELD OF STRAF BEDOELDE SCHADEVERGOEDING ALS GEVOLG VAN OF IN VERBAND MET EEN TRAILHEAD MEETING OF TRAILBLAZER COMMUNITY GROUP MEETING, VERKLARINGEN OF GEDRAGINGEN VAN LEADERS VAN OF AANWEZIGEN BIJ TRAILBLAZER COMMUNITY GROUP MEETINGS, BIJWONING VAN EN DEELNAME AAN EEN TRAILHEAD MEETING OF TRAILBLAZER COMMUNITY GROUP MEETING, EN DE HANDELINGEN VAN U OF ANDEREN TIJDENS EEN TRAILHEAD MEETING OF TRAILBLAZER COMMUNITY GROUP MEETING, ZELFS NIET INDIEN EEN MET SALESFORCE GELIEERDE PARTIJ VAN DE MOGELIJKHEID VAN EEN DERGELIJKE SCHADE(-VERGOEDING) OP DE HOOGTE IS GESTELD OF INDIEN EEN REMEDIE ANDERSZINS HAAR ESSENTIELE DOEL MIST. DE BOVENSTAANDE DISCLAIMER GELDT NIET VOOR ZOVER DIT WETTELIJK VERBODEN IS.

6.5. Persoonlijke afstand.  

(a) Leiders van Trailhead Community Group Meetings, en aanwezigen bij Trailhead Meetings en Trailblazer Community Groep Meetings, en/of Salesforce (en/of anderen namens Salesforce), kunnen foto’s, opnames (zowel audio als video), webcasts of podcasts maken of op andere wijze zaken verzenden tijdens een of meer Trailhead meetings of Trailhead Community Group Meetings (waaronder op de locatie van de Trailhead meeting of Trailhead Community Group Meeting, tijdens een sessie van de Trailhead of Trailhead Community Groep meeting of tijdens andere activiteiten van een Trailblazer Community Group). Uw foto, beeltenis, stem, mededelingen en andere identificerende kenmerken (hierna een “Beeld” te noemen) kunnen worden vastgelegd op foto’s, opnames (zowel audio als video), webcasts, podcasts, of andere verzendingen van een Trailhead meeting of Trailblazer Community Group Meeting of een dergelijke andere activiteit (elk een “Opname” te noemen).

(b) U verleent hierbij aan Salesforce, met betrekking tot alle Opnames (en aan elke leider van een Trailblazer Community Group Meeting of Trailhead meeting of aanwezige bij een Trailhead Community Group, voor de door die leider of aanwezige vastgelegde Opnames) een wereldwijde, royaltyvrije, volledig betaalde, niet-exclusieve, eeuwigdurende, overdraagbare en volledig sublicentieerbare (op meerdere niveaus) licentie, zonder aanvullende tegenprestatie aan u of een derde, voor het geheel of gedeeltelijk reproduceren, verspreiden, uitvoeren en vertonen (publiekelijk of anderszins), creëren van afgeleide werken, aanpassen, wijzigen en anderszins gebruiken, analyseren en exploiteren van dergelijke Opnames (met inbegrip van uw Beelden daarin), in alle formats en media die nu bekend zijn of hierna worden ontwikkeld, en voor elk doel (waaronder voor promotiedoeleinden, zoals testimonials). De bovenstaande licentie is ook van toepassing op Opnames die u beschikbaar stelt aan Salesforce of een leader van een Trailhead Community Group Meeting of een aanwezige bij een Trailhead meeting of Trailhead Community Group Meeting. Salesforce is de exclusieve eigenaar en houder van alle rechten en belangen (met inbegrip van intellectuele eigendomsrechten) op en in de Opnames die zijn vastgelegd door Salesforce (en/of door anderen namens Salesforce) (“Salesforce-opnames”), alle wijzigingen en afgeleiden van Salesforce-opnames, en alle opbrengsten verkregen uit Salesforce-opnames of dergelijke wijzigingen of afgeleiden. Salesforce is niet verplicht om dergelijke opbrengsten met u te delen.

(c) U doet hierbij onherroepelijk afstand van elk recht dat u hebt om het gebruik of een andere exploitatie van een Opname of reproducties daarvan te inspecteren of goed te keuren, en u gaat ermee akkoord dat Salesforce niet verplicht is tot gebruik van een Opname (waarin uw Beelden voorkomen) of tot uitoefening van een van de rechten die aan Salesforce zijn verleend met betrekking tot uw Beelden op andere wijze.

(d) Uw Beelden kunnen voorkomen in Opnames die ter beschikking zijn gesteld aan het publiek, en derden kunnen dergelijke Opnames houden, gebruiken of verspreiden. Salesforce heeft geen controle over, en is niet verantwoordelijk voor, enig gebruik of misbruik (met inbegrip van verspreiding) van Opnames door een derde.

(e) IN VERBAND MET HET GEBRUIK OF EEN ANDERE EXPLOITATIE VAN OPNAMES (WAARIN UW BEELDEN VOORKOMEN) DOET U HIERBIJ ONHERROEPELIJK AFSTAND VAN EN VERLEENT U HIERBIJ ONHERROEPELIJK ONTSLAG VOOR ALLE CLAIMS MET BETREKKING TOT INTELLECTUELE EIGENDOM, PUBLICITEITSRECHTEN, RECHTEN OP PRIVACY EN ANDERE CLAIMS OF SCHADEVERGOEDINGEN MET BETREKKING TOT EEN DERGELIJK GEBRUIK OF DERGELIJKE ANDERE EXPLOITATIE. U BEVESTIGT DAT U WETTELIJK MEERDERJARIG BENT EN DE BOVENSTAANDE AFSTAND HEBT GELEZEN EN DE INHOUD DAARVAN VOLLEDIG BEGRIJPT.

(f) DAARNAAST VERKLAART U HIERBIJ DAT ALLE PERSONEN WIER BEELDEN ZIJN VASTGELEGD IN OPNAMES DIE U AAN SALESFORCE OF EEN DERDE TER BESCHIKKING STELT TOESTEMMING HEBBEN GEGEVEN VOOR HET OPNEMEN VAN HUN BEELDEN IN DERGELIJKE OPNAMES EN U HEBBEN GEMACHTIGD OM NAMENS HUN DE LICENTIE TE VERLENEN EN DE AFSTAND TE DOEN EN HET ONTSLAG TE VERLENEN DIE/DAT U VERLEENT OF DOET VOOR DERGELIJKE BEELDEN EN OPNAMES IN DEZE PROGRAMMAVOORWAARDEN.

Het is mogelijk dat u bepaalde credentials of certificeringen gaat halen die via of op Trailhead ter beschikking worden gesteld nadat u hebt voldaan aan de eisen van het betreffende credential- of certificeringsprogramma. Deelname aan een dergelijk credential- of certificeringsprogramma is onderworpen aan de overeenkomst inzake het credential- en certificeringsprogramma van Salesforce (Salesforce Credential and Certification Program Agreement) die aangegaan is in verband met de Programmaovereenkomst of die aan u gepresenteerd is tijdens de procedure voor de certificeringsregistratie, zoals die van tijd tot tijd door Salesforce ter beschikking gesteld en geüpdatet wordt (hierna de “Overeenkomst inzake het Credential- en certificeringsprogramma”). Door uw deelname aan een dergelijk credential- of certificeringsprogramma gaat u akkoord met de Overeenkomst inzake het Credential- en Certificeringsprogramma. Voor zover sprake is van tegenstrijdigheid of inconsistentie tussen deze Programmavoorwaarden en de Overeenkomst inzake het Credential- en Certificeringsprogramma, zal de Overeenkomst inzake het Credential- en Certificeringsprogramma leidend zijn met betrekking tot uw deelname aan het betreffende programma.
ZONDER BEPERKING VAN DE AFWIJZING VAN GARANTIES EN WAARBORGEN IN DE PROGRAMMAOVEREENKOMST, ZIJN TRAILHEAD EN DE OPEN-SOURCECONTENT NIET BEDOELD VOORPRODUCTIEGEBRUIK EN KUNNEN ZIJ BUGS, FOUTEN EN INCOMPATIBILITEITEN MET ANDERE PRODUCTEN OF DIENSTEN BEVATTEN. SALESFORCE HEEFT GEEN VERPLICHTING OM ONDERSTEUNINGS- OF ONDERHOUDSDIENSTEN TE LEVEREN VOOR TRAILHEAD OF OPENSOURCECONTENT.

Salesforce verwacht dat iedereen die deelneemt aan Trailhead dit doet met als doel om te leren over Salesforce met hun peers, te bouwen aan hun Salesforce-netwerk en mentoren te vinden. Potentiële belangenconflicten in verband met Trailhead moet u herkennen en vermijden, met inbegrip van conflicten als gevolg van werk of andere projecten waarbij u betrokken bent. U moet zich onthouden van een dergelijke betrokkenheid en/of beslissingen die zouden kunnen worden gezien als beslissingen in uw eigen belang delegeren. Aanvullend geldt dat u geen vertrouwelijke of beschermde informatie mag delen die eigendom is van uzelf, uw huidige werkgever of andere derden.

Indien u ambtenaar of werknemer van een overheidsbedrijf bent (of wordt), dan is het uw verantwoordelijkheid om (i) uzelf als zodanig te identificeren alvorens deel te nemen (of te blijven deelnemen, al naar gelang van toepassing) aan Trailhead, en (ii) schriftelijk toestemming voor deelname te verkrijgen van uw organisatie, overeenkomstig de eisen daarvan en het toepasselijke recht. Indien u ambtenaar of werknemer van een overheidsbedrijf bent en men gratis, of met korting, zaken en voordelen aan u aanbiedt, moet u deze privileges weigeren, tenzij u afzonderlijk toestemming hebt verkregen van uw organisatie overeenkomstig de eisen daarvan en het toepasselijke recht. Er kan ook aan u worden gevraagd om enkele aanvullende protocollen in acht te nemen. U dient uw naleving van het bovenstaande op verzoek van Salesforce te bevestigen. 

De Artikelen 1–2 en 4–10 van deze Programmavoorwaarden zullen na de beëindiging van de Programmaovereenkomst of deze Programmavoorwaarden blijven voortbestaan.

Programmavoorwaarden voor Events

Laatst bijgewerkt: 1 juli 2021

Deze Programmavoorwaarden voor Events (“Programmavoorwaarden”) zijn van toepassing op de bijwoning van, of deelname aan, elk event dat door Salesforce wordt gehost of georganiseerd, met inbegrip van fysieke events (zoals Dreamforce, World Tour, TrailheaDX en conferenties) en online-events en webinars (ieder hierna een “Event” te noemen).

De trainingen die vermeld zijn op het Hulp & Training Portal zijn geen Events waarvoor deze Programmavoorwaarden voor Events gelden. 

Deze Programmavoorwaarden zijn door verwijzing opgenomen in de Programmaovereenkomst, en maken deel uit van de Overeenkomst tussen u en de Salesforce-partij. Salesforce kan deze Programmavoorwaarden ook van tijd tot tijd updaten, zoals beschreven in de Programmaovereenkomst. Termen met een hoofdletter die gebruikt, maar niet gedefinieerd worden in deze Programmavoorwaarden, hebben de betekenissen die daaraan in de Programmaovereenkomst zijn toegekend. U mag, en moet, een Event niet bijwonen tenzij u de Overeenkomst accepteert.

Zonder beperking van het Beleid inzake Aanvaardbaar Gebruik of de Gedragsregels vervat in de Programmaovereenkomst dient u, in verband met elk Event, te voldoen aan de Gedragscode voor Events van Salesforce (Salesforce Events Code of Conduct), zoals van tijd tot tijd door Salesforce geüpdatet, momenteel beschikbaar op https://success.salesforce.com/Ev_SiteCOC (de “Gedragscode voor Events”).

Zonder beperking van enige andere remedie op grond van de Overeenkomst of het toepasselijke recht, mag Salesforce, indien u deze Programmavoorwaarden of een andere overeenkomst tussen u en Salesforce niet naleeft, elke maatregel tegen u nemen die zij gepast acht in reactie hierop, waaronder de annulering van uw registratie voor een Event zonder enige restitutie of uw uitsluiting van het Event in kwestie of een of meer andere Events. Wij verzoeken u om elke nietnaleving van de Programmaovereenkomst of deze Programmavoorwaarden te melden overeenkomstig de Gedragscode voor Events.

Salesforce kan toestaan dat u uw registratie voor bepaalde Events overdraagt aan iemand anders binnen uw Organisatie, ter beoordeling van Salesforce, met inachtneming van haar toepasselijke beleid voor overdrachten en annuleringen.

Het huidige beleid van Salesforce voor overdrachten en annuleringen met betrekking tot registraties voor Salesforce Connections, TrailheaDX en Dreamforce is hieronder vermeld. Salesforce behoudt zich het recht voor om haar beleid voor overdrachten en annuleringen van tijd tot tijd te wijzigen door u daarvan met alle redelijke middelen in kennis te stellen.

Elk verzoek tot overdracht of annulering voor Dreamforce, Salesforce Connections of TrailheaDX moet schriftelijk worden gedaan via salesforce-events.desk.com/customer/portal/emails/new en wordt verwerkt op basis van het tijdstip en de datum waarop het verzoek werd ingediend. Er wordt geen restitutie of creditering toegekend voor de annulering van een registratie indien u verzuimt om overeenkomstig deze eisen een annuleringsverzoek in te dienen. Voor alle duidelijkheid: het niet inchecken bij een Event vormt geen annulering, en geeft geen aanleiding tot restitutie of 1. Gedragsregels; corrigerende maatregelen 2. Overdrachten en annuleringen van registraties creditering. Inschrijvingen voor breakout-sessies, trainingen, certificeringen, en hotelreserveringen zijn niet overdraagbaar. Voor aanvullende, Eventspecifieke annuleringseisen klikt u hier.

Er kunnen vergoedingen en kosten van toepassing zijn voor uw bijwoning van of deelname aan Events of anderszins door u verschuldigd worden in verband met een Event. Indien er vergoedingen of kosten moeten worden betaald, kan aan u gevraagd worden om bepaalde relevante informatie te verstrekken, zoals uw creditcardnummer en de vervaldatum daarvan, uw factuuradres en uw verzendinformatie. U VERKLAART EN GARANDEERT DAT U GERECHTIGD BENT OM DE CREDITCARD WAARVOOR U CREDITCARDINFORMATIE VERSTREKT IN VERBAND MET EEN BETALINGSTRANSACTIE TE GEBRUIKEN. Door verstrekking van dergelijke informatie verleent u aan Salesforce het recht om die informatie door te geven aan derden ter vergemakkelijking van betalingstransacties. Het kan zijn dat verificatie van de informatie moet plaatsvinden vóór de erkenning of afronding van een betalingstransactie. U dient alle vergoedingen en kosten die door of namens u verschuldigd zijn in verband met een Event te betalen, tegen de prijzen die gelden en aan u zijn medegedeeld wanneer dergelijke vergoedingen of kosten verschuldigd worden. Daarnaast bent u verantwoordelijk voor eventuele belastingen die van toepassing zijn op uw betalingstransacties.

Salesforce behoudt zich het recht voor om, ook zonder voorafgaande kennisgeving, een coupon, korting of soortgelijke promotie te annuleren, beëindigen of voorwaarden voor de honorering daarvan te stellen. Een restitutie voor de annulering van een Event door Salesforce is onderworpen aan het toepasselijke restitutiebeleid van Salesforce. Betalingen die gedaan zijn voor het ene Event mogen niet worden aangewend voor de aankoop van een ander Event of andere producten of diensten. Hoewel het bij Salesforce de gewoonte is om Event-gerelateerde betalingstransacties per email te bevestigen, vormt de ontvangst van een bevestiging per email geen aanvaarding van een order of bevestiging van een aanbod om een product of dienst te verkopen.

Badges kunnen RFID- of NFC-tags of andere technologieën bevatten die kunnen worden gebruikt voor het vastleggen van uw aanwezigheid bij en deelname aan het Event (met inbegrip van het bezoek van cabines/stands en het bijwonen van sessies). Door toe te staan dat uw badge bij een Event wordt gescand, of door uw badge bij een Event te scannen, geeft u de exploitant van de badgescanner of soortgelijke technologie voor virtuele events toestemming voor de verzameling en verwerking van dergelijke informatie.

U erkent dat indien u uw badge scant of indien uw badge wordt gescand door of voor een sponsor of andere derde met een badgescanner of soortgelijke technologie voor virtuele events (ieder hierna een “Eventsponsor” te noemen), dat dan die Eventsponsor mogelijk toegang heeft tot een rapport van een derde waarin dergelijke aanwezigheids- en deelname-informatie is opgenomen, en ook een deel van uw Registratie-informatie. Salesforce is niet verantwoordelijk voor de privacypraktijken van een Eventsponsor of andere derde. Neem a.u.b. contact op met de Eventsponsor of derde voor meer informatie over diens praktijken met betrekking tot de door hem verzamelde informatie. Voor alle duidelijkheid: voor zover Salesforce Persoonsgegevens verzamelt met betrekking tot uw aanwezigheid bij of deelname aan het Event voor gebruik door Salesforce, geldt hiervoor de Privacyverklaring van Salesforce.

Indien u het gebruik en de doorgifte van informatie zoals beschreven in dit Artikel niet wil toestaan, scan uw badge dan niet of sta niet toe dat een Eventsponsor of derde uw badge bij een Event scant.

In geval van een fysiek Event is het mogelijk dat er een Eventbadge klaarligt die u kunt ophalen bij de aangeven incheckplaats voor het Event tijdens de geplande Eventdatums. U moet een door de overheid afgegeven identificatiebewijs met foto laten zien om uw Eventbadge op te halen. Zonder eventbadge zult u niet worden toegelaten op de plaats van het Event.

Indien u ambtenaar of werknemer in dienst van een overheidsbedrijf bent, moet u zichzelf als zodanig identificeren tijdens de registratieprocedure voor een Event, en voor een fysiek Event kunt u gevraagd worden om uw door de overheid uitgegeven werknemersbadge tijdens het incheckproces te laten zien.

Indien u ambtenaar of werknemer in dienst van een overheidsbedrijf bent en de bijwoning van of deelname aan het Event wordt gratis of met korting aangeboden, dan moet u uw aanwezigheid bij het Event vooraf melden bij de overheidsinstantie waar u werkt, en toestemming van die instantie verkrijgen om de gratis bijwoning, of bijwoning met korting, van het Event te accepteren. U moet uw naleving van het bovenstaande ook bevestigen op verzoek van Salesforce.

Indien u ambtenaar of werknemer in dienst van een overheidsbedrijf bent, moet u ook, gedurende de gehele duur van het Event, alle toepasselijke regels en voorschriften naleven die zijn opgelegd door de instantie waar u werkt, waaronder de regels en voorschriften voor het accepteren en melden van geschenken en giften.

Salesforce behoudt zich het recht voor om, ook zonder voorafgaande kennisgeving, alle veiligheidsmaatregelen te treffen die zij gepast acht voor de veiligheid van aanwezigen bij en deelnemers aan fysieke Events. U dient al dergelijke veiligheidsmaatregelen na te leven, waaronder de volgende:

 • Tijdens een fysiek Event (waaronder op elke plaats van een Event of tijdens een sessie, keynote of andere activiteit van het Event), dient u te allen tijde uw Eventbadge zodanig dragen dat deze zichtbaar is voor andere aanwezigen bij en deelnemers aan het Event. U mag uw Eventbadge niet delen of uitwisselen met iemand anders. Het niet naleven van dit voorschrift kan leiden tot inbeslagname van uw Eventbadge en de beëindiging van uw aanwezigheid bij of deelname aan het Event.
 • Tassen mogen willekeurig worden gecontroleerd op bepaalde tijden van een fysiek Event.
 • U mag tassen of andere zaken op geen enkel moment onbeheerd achterlaten. Achtergelaten eigendommen mogen worden verwijderd.
 • Behoudens zoals specifiek vooraf schriftelijk goedgekeurd door Salesforce, mogen personen onder de 18 geen Event of deel daarvan (met inbegrip van een sessie, breakout, keynote of andere activiteit) bijwonen, of anderszins aanwezig zijn op een Eventlocatie, ook niet in de expositiehal.
 • Zaken die verboden zijn bij fysieke Events zijn onder meer: vuurwapens en andere wapens, explosieven en andere gevaarlijke materialen of zaken. U mag dergelijke zaken niet meenemen of op enig moment in uw bezit hebben tijdens uw bijwoning van een persoonlijk Event.
De mobiele applicatie voor Salesforce Events (of een andere applicatie of website via welke u zich mogelijk registreert voor een Event of toegang krijgt tot Eventinformatie of -materialen) kan informatie bevatten of beschikbaar stellen over accommodaties, vervoer en andere door derden verleende diensten (ieder hierna “Dienst van Gelieerde Partijen” te noemen). Voor alle duidelijkheid: Diensten van Gelieerde Partijen zijn Materialen van Derden. Ter verdere verduidelijking: hotelreserveringen worden aangeboden als Dienst van Gelieerde Partijen, en Salesforce is niet verantwoordelijk voor eventuele problemen of geschillen tussen u en een hotel. U bent verantwoordelijk voor de naleving van het annuleringsbeleid van het hotel, ook wanneer een Event om welke reden dan ook wordt geannuleerd.

Salesforce (en/of anderen namens Salesforce) kunnen tijdens een Event of een deel daarvan foto’s, opnames (zowel audio als video), webcasts of podcasts maken of anderszins zaken verzenden (waaronder op de Eventlocatie tijdens een sessie, breakout, keynote of andere activiteit van het Event). Uw afbeelding, beeltenis, stem, mededelingen en andere identificerende kenmerken (hierna ieder een “Beeld” te noemen) kunnen worden vastgelegd op foto’s, opnames (zowel audio als video), webcasts, podcasts of andere uitzendingen van het Event (elk een “Opname” te noemen).

U verleent hierbij aan Salesforce een wereldwijde, royaltyvrije, volledig betaalde, niet-exclusieve, eeuwigdurende, onherroepelijke, overdraagbare en volledig sublicentieerbare (op meerdere niveaus) licentie, zonder aanvullende vergoeding aan u of een derde voor het geheel of gedeeltelijk reproduceren, verspreiden, uitvoeren en vertonen (publiekelijk of anderszins), creëren van afgeleide werken, aanpassen, wijzigen en anderszins gebruiken, analyseren en exploiteren van Opnames (met inbegrip van uw Beelden daarin), in alle formats en media die nu bekend zijn of hierna worden ontwikkeld, en voor elk doel (waaronder voor promotionele doeleinden, zoals testimonials).

Salesforce is de exclusieve eigenaar en houder van alle rechten en belangen (met inbegrip van intellectuele eigendomsrechten) op en in de Opnames, alle wijzigingen en afgeleiden van Opnames, en alle daaruit verkregen opbrengsten. Salesforce is niet verplicht om dergelijke opbrengsten met u te delen.

U doet hierbij onherroepelijk afstand van een recht dat u mogelijk hebt om het gebruik of een andere exploitatie van een Opname of reproducties daarvan te inspecteren of goed te keuren, en gaat ermee akkoord dat Salesforce niet verplicht is tot gebruik van een Opname (waarin een of meer van uw Beelden voorkomen) of tot uitoefening van een van de rechten die met betrekking tot uw Beelden aan Salesforce zijn verleend op andere wijze.

Uw Beelden kunnen voorkomen in Opnames die ter beschikking worden gesteld aan het publiek, en derden kunnen dergelijke Opnames houden, gebruiken of verspreiden. Zodra die ter beschikking worden gesteld aan het publiek, heeft Salesforce geen controle over, en is Salesforce niet verantwoordelijk voor, enig gebruik of misbruik (met inbegrip van verspreiding) van Opnames door een derde.

IN VERBAND MET HET GEBRUIK OF EEN ANDERE EXPLOITATIE VAN OPNAMES (MET INBEGRIP VAN UW BEELDEN), DOET U HIERBIJ ONHERROEPELIJK AFSTAND VAN EN VERLEENT U HIERBIJ ONHERROEPELIJK ONTSLAG VOOR ALLE CLAIMS MET BETREKKING TOT INTELLECTUELE EIGENDOM, PUBLICITEITSRECHTEN, RECHTEN OP PRIVACY EN ANDERE CLAIMS EN SCHADEVERGOEDINGEN MET BETREKKING TOT EEN DERGELIJK GEBRUIK OF DERGELIJKE ANDERE EXPLOITATIE. U BEVESTIGT DAT U DE WETTELIJKE MEERDERJARIGHEIDSLEEFTIJD HEBT EN DE BOVENSTAANDE AFSTAND HEBT GELEZEN EN DE INHOUD DAARVAN VOLLEDIG BEGRIJPT.

Salesforce kan toekomstgerichte uitspraken doen of presenteren over haar toekomstige events of toekomstige financiële prestaties, of over toekomstige events of de toekomstige financiële prestaties van met haar Gelieerde Partijen of partners. Woorden zoals “verwacht,” “streeft ernaar,” “heeft gepland,” “gelooft,” “duurt voort,” “mag,” en variaties op dergelijke woorden en soortgelijke uitdrukkingen geven aan dat het om toekomstgerichte uitspraken gaat. Ook uitspraken die verwijzen naar, of een implicatie kunnen vormen van, toekomstige financiële prestaties, verwachte groei en trends in de activiteiten van Salesforce, en andere karakteriseringen van toekomstige events of omstandigheden zijn toekomstgerichte uitspraken. Al dergelijke uitspraken die geen historische feiten zijn, zijn gebaseerd op de actuele verwachtingen van Salesforce en zijn onderworpen aan een aantal risico’s en onzekerheden, en de daadwerkelijke gebeurtenissen of resultaten kunnen wezenlijk afwijken. Wij verwijzen u graag naar de stukken die Salesforce heeft gedeponeerd bij de Securities and Exchange Commission in de Verenigde Staten, in het bijzonder haar meeste recente financiële verslag en het meest recente Formulier 10-Q of Formulier 10-K voor meer informatie over de risicofactoren die ertoe zouden kunnen leiden dat de daadwerkelijke resultaten wezenlijk afwijken van die welk vervat zijn in toekomstgerichte uitspraken, met inbegrip van een variabele vraag naar producten, productintroducties door concurrenten, prijsdruk, en productieproblemen (met inbegrip van productdefecten, errata, lager dan verwachte productierendementen en de toelevering van componenten).

Uw bijwoning van of deelname aan een Event of aanverwante activiteiten geschiedt volledig vrijwillig. Salesforce garandeert de toegang tot het Event of enig deel daarvan (met inbegrip van een sessie, breakout, keynote of andere activiteit) niet. Tenzij anderszins aangegeven door Salesforce, geldt voor alle sessies, breakouts, keynotes of andere activiteiten van een Event, indien van toepassing, dat placering op basis van “wie het eerst komt, wie het eerst maalt” geschiedt. VOOR ZOVER TOEGESTAAN OP GROND VAN HET TOEPASSELIJKE RECHT, AANVAARDT EN ACCEPTEERT U ALLE RISICO’S VAN PERSOONLIJK LETSEL DAT OF SCHADE AAN UW PERSOONLIJKE EIGENDOMMEN DIE U LIJDT TIJDENS HET BIJWONEN VAN EEN EVENT, EN DOET U HIERBIJ AFSTAND VAN EVENTUELE CLAIMS DIE U HEBT TEGEN EEN MET SALESFORCE GELIEERDE PARTIJ, EEN EVENTSPONSOR OF EVENTVERKOPERS IN VERBAND MET DERGELIJKE RISICO’S.

Salesforce behoudt zich het recht voor om, ook zonder voorafgaande kennisgeving, het aantal aanwezigen bij en deelnemers aan een Event te beperken, de registratie voor een Event te annuleren of beëindigen, iemand uit te sluiten van aanwezigheid bij een Event of enig deel daarvan, en om iemand de toegang tot Eventmaterialen te ontzeggen.

Events kunnen te allen tijde worden gewijzigd. Salesforce garandeert de aanwezigheid van een derde (waaronder een exposant of spreker), of dat een geplande sessie, breakout, keynote of andere activiteit zal plaatsvinden, niet.

Salesforce behoudt zich het recht voor om, ook zonder voorafgaande kennisgeving, te allen tijde een wijziging aan te brengen in een Eventprogramma om welke reden ook (met inbegrip van een wijziging in de planning of de inhoud, of de annulering, van een sessie, breakout, keynote of andere activiteit). Salesforce is niet verantwoordelijk voor, en geeft geen vergoeding in geval van, een wijziging in een Event (met inbegrip van een wijziging in het Eventprogramma als geheel, of de planning of inhoud, of de annulering, van een sessie, keynote of andere activiteit).

DE MAXIMALE TOTALE AANSPRAKELIJKHEID VAN ALLE MET SALESFORCE GELIEERDE PARTIJEN VOOR ALLE SCHADE, VERLIEZEN EN RECHTSGRONDEN IN VERBAND MET DEZE PROGRAMMAVOORWAARDEN OF EEN EVENT, ONGEACHT OF DIE GEBASEERD IS/ZIJN OP EEN OVEREENKOMST, ONRECHTMATIGE DAAD (MET INBEGRIP VAN NALATIGHEID) OF ANDERSZINS, IS GELIJK AAN HET DOOR U BETAALDE INSCHRIJFGELD VOOR HET EVENT, INDIEN VAN TOEPASSSING, DAT SALESFORCE HEEFT ONTVANGEN VOOR HET EVENT DAT AANLEIDING GAF TOT DE AANSPRAKELIJKHEID.
De Artikelen 1, 3 (met betrekking tot vergoedingen en andere kosten die verschuldigd zijn geworden vóór het aflopen of eindigen van de Overeenkomst), 7–11 en 13–14 van deze Programmavoorwaarden zullen na de beëindiging van de Programmaovereenkomst of deze Programmavoorwaarden blijven voortbestaan.

Programmavoorwaarden voor Help & Training Portal

Laatst bijgewerkt: 2 juli 2021

Deze Programmavoorwaarden voor het Help & Training Portal (“Programmavoorwaarden”) zijn van toepassing op het gebruik van (waaronder de toegang tot) het Help & Training Portal dat zich momenteel bevindt op help.salesforce.com (samen met informatie, data en content van Salesforce en andere materialen, producten en diensten die via een dergelijke site, en een of meer opvolgende sites beschikbaar zijn, het “Help & Training Portal” te noemen).

Deze Programmavoorwaarden zijn door verwijzing opgenomen in de Programmaovereenkomst en maken deel uit van de Overeenkomst tussen u en de Salesforce-partij. Salesforce kan deze Programmavoorwaarden ook van tijd tot tijd updaten, zoals beschreven in de Programmaovereenkomst. Begrippen met een hoofdletter die gebruikt, maar niet gedefinieerd worden in deze Programmavoorwaarden, hebben de betekenissen die daaraan in de Programmaovereenkomst worden gegeven. U mag, en moet, het Help & Training Portal niet gebruiken, tenzij u de Overeenkomst of een andere overeenkomst met Salesforce waarin uw gebruik van het Help & Training Portal wordt toegestaan, accepteert

Bepaalde delen van het Help & Training Portal (met inbegrip van de functionaliteit voor “Contact Support”, Accelerator-sessies en aanverwante diensten, en de functionaliteit “Admin Assist”) vereisen authenticatie (de “Geauthenticeerde Kenmerken”), en mogen niet worden benaderd of gebruikt, behalve overeenkomstig dit Artikel 1. U mag een Geauthenticeerd Kenmerk uitsluitend met gebruikmaking van een Salesforce-account benaderen. U moet ook bepaalde afzonderlijke voorwaarden met Salesforce accepteren, waartoe ook een mantelovereenkomst inzake abonnementen (Master Subscription Agreement) (de “Voorwaarden voor Geauthenticeerde Kenmerken”) kan behoren alvorens u een Geauthenticeerd Kenmerk benadert of gebruikt. Op de benadering of het gebruik van een Geauthenticeerd Kenmerk zijn de toepasselijke Voorwaarden voor Geauthenticeerde Kenmerken van toepassing; deze Overeenkomst (anders dan, voor alle duidelijkheid, dit Artikel 1) is niet van toepassing op uw benadering of gebruik van een Geauthenticeerd Kenmerk.
Het Help & Training Portal kan bepaalde lijsten van trainingen ter beschikking stellen waar u doorheen kunt browsen en die u soms de mogelijkheid geven om u te registreren voor dergelijke trainingen. Echter voor alle duidelijkheid: de trainingen zelf worden niet ter beschikking gesteld via het Help & Training Portal, en kunnen onderworpen zijn aan aanvullende voorwaarden. Niets in deze Programmavoorwaarden geeft u de bevoegdheid tot het bijwonen, bekijken of anderszins deelnemen aan of gebruik maken van een training.
Op de voorwaarden van de Overeenkomst verleent Salesforce hierbij aan u een niet-exclusief, niet-overdraagbaar, beperkt en persoonlijk recht (zonder het recht om een derde te machtigen) op het gebruik van het Help & Training Portal zoals dat aan u ter beschikking wordt gesteld door Salesforce, uitsluitend in verband met uw eigen educatieve doeleinden (persoonlijke of professionele), waaronder voor het leren van vaardigheden voor uw huidige functie, het leren van vaardigheden voor een toekomstige functie of het leren over Salesforce. Gelieve op te merken dat de informatie, data, content en andere materialen die beschikbaar is/zijn op of via het Help & Training Portal, Materialen van Derden en/of andere Salesforce-producten of -diensten (met inbegrip van andere Programma’s) kan/kunnen bevatten of vormen, en het bovenstaande recht kan onderworpen zijn aan aanvullende voorwaarden en beleidsregels (met inbegrip van andere Programmavoorwaarden).
Zonder beperking van de rechten van Salesforce uit de Programmaovereenkomst geldt, indien u chatfunctionaliteit benadert of gebruikt via welke Salesforce support verleent (met inbegrip van de functionaliteit “Ask Blaze”), dat er data of andere informatie over uw benadering of gebruik van dergelijke functionaliteit kunnen/kan worden verzameld en geanalyseerd door Salesforce, waaronder voor het monitoren van het gebruik en het verbeteren van dergelijke functionaliteit. Daarnaast kan Salesforce de data of andere informatie die u verstrekt of anderszins beschikbaar stelt via dergelijke functionaliteit gebruiken of doorgeven om support aan u te leveren, het gebruik van die functionaliteit te monitoren en die functionaliteit te verbeteren, en anderszins overeenkomstig de Privacyverklaring.
SALESFORCE IS OP GROND VAN DEZE PROGRAMMAVOORWAARDEN NIET VERPLICHT OM SUPPORT- OF ONDERHOUDSDIENSTEN VOOR HET HELP & TRAINING PORTAL TE LEVEREN. EVENTUELE SUPPORTDIENSTEN DIE VIA HET HELP & TRAINING PORTAL AAN U WORDEN GELEVERD, WORDEN GELEVERD OP GROND VAN EN BEHEERST DOOR DE TOEPASSELIJKE VOORWAARDEN VOOR GEAUTHENTICEERDE KENMERKEN TUSSEN U EN SALESFORCE.
De Artikelen 3, 4 en 5 van deze Programmavoorwaarden zullen na de beëindiging van de Programmaovereenkomst of deze Programmavoorwaarden blijven voortbestaan.

Programmavoorwaarden voor Networking Portals

Laatst bijgewerkt: 1 juli 2021

Deze Programmavoorwaarden voor Networking Portals (“Programmavoorwaarden”) zijn van toepassing op het gebruik van (met inbegrip van de toegang tot):

 • de Talent Exchange site die zich momenteel bevindt op trailheadstudents.secure.force.com (samen met informatie, data en content van Salesforce en andere materialen, producten en diensten van Salesforce die beschikbaar zijn via een dergelijke site, en een of meer opvolgende sites, “Talent Exchange” te noemen);
 • de Pathfinder site voor plaatsing van Pro Bono kansen die momenteel beschikbaar is via de Chatter-pagina van het Pathfinder Programma (samen met de informatie, data en content van Salesforce en andere materialen, producten en diensten die beschikbaar zijn via de Pathfinder-site voor plaatsing van Pro Bono kansen, en een of meer opvolgende sites, het “Pathfinder Pro Bono Project” te noemen);
 • de site voor het Salesforce-programma dat momenteel bekend staat als het Essentials Advisors Programma dat door of namens Salesforce aan u ter beschikking wordt gesteld (samen met de informatie, data en content van Salesforce en andere materialen, producten en diensten die beschikbaar zijn via een dergelijke site, en een of meer opvolgende sites, “Essentials Advisors” te noemen);
 • de site voor het Salesforce programma dat momenteel bekend is als het Trailblazer Mentoring Programma dat door of namens Salesforce voor u toegankelijk wordt gemaakt (samen met de informatie, data en content van Salesforce en andere materialen, producten en diensten die beschikbaar zijn via een dergelijke site, en een of meer opvolgende sites, “Trailblazer Mentoring Programma” te noemen); en 
 • elke andere Salesforce-site voor plaatsing van kansen of netwerkactiviteiten die doorlinkt naar de Programmaovereenkomst of deze Programmavoorwaarden (ieder samen met de informatie, data en content van Salesforce en andere materialen, producten en diensten die beschikbaar zijn via een dergelijke site, en een of meer opvolgende sites, hierna een “Networking-site” te noemen).

Talent Exchange, het Pathfinder Pro Bono Project, Essentials Advisors, het Trailblazer Mentoring Programma, en een Networking Site worden afzonderlijk “Networking Portal” en gezamenlijk “Networking Portals” genoemd.

Deze Programmavoorwaarden worden door verwijzing opgenomen in de Programmaovereenkomst en maken deel uit van de Overeenkomst tussen u en de Salesforce-partij. Salesforce kan deze Programmavoorwaarden ook van tijd tot tijd updaten, zoals beschreven in de Programmaovereenkomst. Begrippen met een hoofdletter die gebruikt, maar niet gedefinieerd worden in deze Programmavoorwaarden, hebben de betekenissen die daaraan in de Programmaovereenkomst worden gegeven. U mag, en moet, een Networking Portal niet gebruiken tenzij u de Overeenkomst hebt geaccepteerd.

Het Pathfinder Pro Bono Project mag uitsluitend door u worden gebruikt of benaderd in uw hoedanigheid van persoon, of door u in uw hoedanigheid van werknemer, opdrachtnemer, agent of vertegenwoordiger van een non-profitorganisatie namens een dergelijke Organisatie. Alleen personen die door Salesforce zijn geaccepteerd in het Salesforce-programma dat momenteel bekend staat als het Salesforce Pathfinder Trainingsprogramma (“Pathfinder Training Programma”) mogen het Pathfinder Pro Bono Project gebruiken of benaderen in hun hoedanigheid van persoon. Er kan van u worden verlangd dat u de Programmavoorwaarden voor het Salesforce Pathfinder Training Programma accepteert, dat zich momenteel bevindt op pathfinder.salesforce.com/s/terms-and-conditions (“Voorwaarden voor Pathfinder Training Programma”) om gebruik te kunnen maken van of toegang te kunnen krijgen tot het Pathfinder Pro Bono Project. Indien u de Voorwaarden voor het Pathfinder Training Programma hebt geaccepteerd en dit van toepassing is op uw activiteiten in verband met het Pathfinder Pro Bono Project, dan zullen, in geval van een onoplosbaar conflict tussen het Pathfinder Training Programma en de Programmaovereenkomst en deze Programmavoorwaarden, de Voorwaarden voor het Pathfinder Training Programma leidend zijn voor zover sprake is van een dergelijk conflict met betrekking tot dergelijke activiteiten. Daarnaast mag het Pathfinder Pro Bono Project uitsluitend worden gebruikt of benaderd via de Chatter-site die aan u ter beschikking is gesteld door of namens Salesforce, en de voorwaarden die voor het gebruik van Chatter gelden, zijn ook van toepassing op uw gebruik van het Pathfinder Pro Bono Project. In geval van een onoplosbaar conflict tussen dergelijke voorwaarden en de Programmaovereenkomst en deze Programmavoorwaarden, zullen dergelijke voorwaarden leidend zijn voor zover sprake is van een dergelijk conflict met betrekking tot dergelijke activiteiten. Niettegenstaande het bovenstaande geldt dat niets in de Voorwaarden voor het Pathfinder Training Programma uw verplichtingen jegens (of de rechten van) een met Salesforce Gelieerde Partij onder de Overeenkomst beperkt of uw rechten (of de verplichtingen van een met Salesforce Gelieerde Partij) onder de Overeenkomst uitbreidt.

Zonder beperking van het Beleid inzake Aanvaardbaar Gebruik of de Gedragsregels vervat in de Programmaovereenkomst is het volgende, in verband met een Networking Portal, voor u verboden (en u mag ook niet toestaan dat uw gebruikers of derden het volgende doen):

 • Het creëren van meer dan één Profielpagina (hieronder gedefinieerd) voor uzelf of voor een onderneming, nonprofit-organisatie, of andere entiteit voor hetzelfde Networking Portal.
 • Het delen, overdragen of anderszins bekendmaken van een oplossing voor Trainingsmaterialen (hieronder gedefinieerd) voor uw persoonlijke voordeel of een commercieel voordeel, of voor enig ander doel dan educatieve instructie.
 • Het delen of overdragen van een certificering, badge, superbadge of andere soortgelijke credential die verdiend is op een Networking Portal of met één van uw andere activiteiten op het Networking Portal of één van uw accounts voor het Networking Portal (met inbegrip van uw inloggegevens voor een account voor het Netwerk Portal) voor welk doel dan ook.
 • Het bedrieglijk vermelden of anderszins onjuist vermelden van informatie inzake het gebruik van een Networking Portal, met inbegrip van uw leerprogressie (of die van uw gebruikers of derden) of het aantal of type badges dat u (of uw gebruikers of derden) heeft/hebben verdiend door het gebruik van een Networking Portal.

Op de voorwaarden van de Overeenkomst verleent Salesforce hierbij aan u een herroepbaar, niet-exclusief, nietoverdraagbaar, beperkt en persoonlijk recht (zonder het recht om een derde te machtigen) op gebruik (a) van de informatie, data, content en andere materialen, producten en diensten die beschikbaar zijn op de trainingspagina’s van, of die anderszins aangeduid zijn als trainingsmaterialen in, de Networking Portals (gezamenlijk de “Trainingsmaterialen” te noemen), zoals die aan u ter beschikking worden gesteld door Salesforce, uitsluitend voor uw eigen, niet-commerciële, persoonlijke, professionele of educatieve doeleinden, waaronder voor het leren van vaardigheden voor uw huidige functie, het leren van vaardigheden voor een toekomstige functie, het verdienen van een Salesforce-credential en/of het leren over Salesforce; en (b) van elk Networking Portal (met uitzondering van Trainingsmaterialen) zoals dat aan u ter beschikking wordt gesteld door Salesforce, uitsluitend overeenkomstig de eventueel toepasselijke documentatie. Gelieve op te merken dat informatie, data, content en andere materialen die beschikbaar is/zijn op of via de Networking Portals, Materialen van Derden kunnen bevatten of vormen (Trainingsmaterialen kunnen bijv. Materialen van Derden bevatten of zoals beschreven in Artikel 4 hieronder) en/of andere Salesforce-producten of -diensten (met inbegrip van andere Programma’s), en het bovenstaande recht kan onderworpen zijn aan aanvullende voorwaarden en beleidsregels (waaronder andere Programmavoorwaarden).

Niettegenstaande het bovenstaande geldt, wanneer u werknemer, agent of vertegenwoordiger bent van Salesforce, dat u niet bevoegd bent om een Networking Portal te gebruiken, behalve zoals door Salesforce geïnstrueerd in uw hoedanigheid van werknemer, agent of vertegenwoordiger van Salesforce en uitsluitend overeenkomstig dergelijke instructies. 

4.1. Algemeen. U en andere gebruikers kunt/kunnen de mogelijkheid hebben om: (a) informatie, data, content en andere materialen over uw behoeften aan talent te verstrekken, met inbegrip van lijsten met banen en andere kansen (gezamenlijk “Materialen van Kansbieders” te noemen) op of via een Networking Portal, waaronder op of via een door u gecreëerde zoekprofielpagina, functionaliteit, messageboards of andere forums, chatten, commentaren of andere messagingfunctionaliteit of pagina’s van een Networking Portal; (b) informatie, data, content of andere materialen over uw ervaring en baanzoekcriteria te verstrekken, met inbegrip van een CV of informatie over uzelf (zoals voornaam, achternaam, contactinformatie, school of organisatie, locatie, Salesforce-ervaring en -certificeringen, en gewenste functie) (gezamenlijk, “Materialen van Kanszoekers” te noemen) op of via een Networking Portal, waaronder op of via een door u gecreëerde profielpagina; en (c) informatie, data, content of andere materialen in verband met uw deelname aan, of verzoek tot deelname aan, het Trailblazer Mentoring Programma (“Mentoringmaterialen”) te verstrekken; en (d) profielpagina’s voor uzelf en/of uw onderneming, non-profitorganisatie of andere entiteiten te creëren (de Materialen van Kansbieders, Materialen van Kanszoekers en Mentoringmaterialen hierna gezamenlijk “Netwerkmaterialen” te noemen). Netwerkmaterialen worden beschouwd als Plaatsingen en vormen Materialen van Derden.

4.2. Voorwaarden die gelden voor alle gebruikers. 
(a) Gebruikers van Networking Portals mogen een of meer van de volgende activiteiten verrichten: (i) het verstrekken van Materialen van Kansbieders of het creëren van een profielpagina in verband met het vullen, of op andere wijze proberen te vullen, van hun behoeften aan talent (dergelijke gebruikers “Kansbieders” te noemen); (ii) het benaderen van Materialen van Kansbieders, het verstrekken van Materialen van Kanszoekers of het creëren van een profielpagina in verband met het aanbieden, of op andere wijze proberen aan te bieden, van hun talenten (dergelijke gebruikers “Kanszoekers” te noemen); (iii) het deelnemen aan, of verzoeken om deelname aan, het Trailblazer Mentoring Programma als mentoren waarbij zij begeleiding aanbieden of proberen aan te bieden via het baanzoek-, sollicitatie- en gespreksproces (dergelijke gebruikers “Mentoren” te noemen); en (iv) het deelnemen aan, of verzoeken om deelname aan, het Trailblazer Mentoring Programma als mentees die begeleiding ontvangen of proberen te ontvangen via het baanzoek-, sollicatie- en gespreksproces (dergelijke gebruikers “Mentees” te noemen).

(b) Indien u op of via een Networking Portal communiceert met een andere gebruiker, machtigt u Salesforce om de inhoud van die communicatie beschikbaar te stellen aan een dergelijke andere gebruiker, en wordt dergelijke inhoud beschouwd als Plaatsingen.

(c) Zonder beperking van de rechten van Salesforce op grond van de Programmaovereenkomst met betrekking tot Plaatsingen, machtigt u Salesforce hierbij om (i) overeenkomstig de Overeenkomst al uw Netwerkmaterialen en communicatie tussen u en een andere gebruiker op of via een Networking Portal te verwerken en analyseren; (ii) uw Materialen van Kansbieders, Materialen van Kanszoekers of Profiel te gebruiken om Materialen van Kansbieders te matchen met Materialen van Kanszoekers en (iii) om Mentoringmaterialen te gebruiken om Mentoren te matchen met Mentees.

(d) U bevestigt en gaat ermee akkoord dat uw gebruik van (met inbegrip van uw toegang tot) een Networking Portal (met inbegrip van het gebruik van Trainingsmaterialen of Netwerkmaterialen, of deelname aan het Trailblazer Mentoring Programma) u niet maakt tot werknemer, opdrachtnemer, agent of vertegenwoordiger van Salesforce, of anderszins een arbeidsrelatie of andere rechtsbetrekking (anders dan als partijen bij de Overeenkomst) tussen u en Salesforce doet ontstaan. Daarnaast erkent u en gaat u ermee akkoord dat het gebruik van een Networking Portal door een andere gebruiker, een dergelijke gebruiker niet maakt tot werknemer, agent of vertegenwoordiger van Salesforce.

Voor alle duidelijkheid: Salesforce heeft geen verplichting om Netwerkmaterialen te vernietigen, en Salesforce kan Netwerkmaterialen voor onbepaalde tijd bewaren, naar eigen goeddunken, met inachtneming van de Privacyverklaring voor zover van toepassing.

4.3. Kansbieders en Mentoren. 
(a) Indien u Kansbieder of Mentor bent, erkent u en gaat u ermee akkoord dat andere gebruikers (met inbegrip van Kanszoekers en Mentees) met u kunnen communiceren, waaronder op of via het toepasselijke Networking Portal of met gebruikmaking van de informatie die u in uw Netwerkmaterialen beschikbaar stelt, en dat Salesforce niet verantwoordelijk is voor dergelijke communicatie, die de uitsluitende verantwoordelijkheid is van u en dergelijke gebruikers.

(b) Door het verstrekken van Materialen van Kansbieders, verzoekt en machtigt u Salesforce om dergelijke Materialen van Kansbieders aan Kanszoekers ter beschikking te stellen. Door deel te nemen aan, of te verzoeken om deelname aan, het Trailblazer Mentoring Programma als Mentor, verzoekt en machtigt u Salesforce om u te matchen met Mentees en om uw Mentoringmaterialen aan een Mentee ter beschikking te stellen. U erkent en gaat ermee akkoord dat een activiteit van Salesforce op grond van dit lid (b) zonder enige verklaring of garantie geschiedt.

(c) Salesforce garandeert niet dat (i) een Kanszoeker of Mentee uw Netwerkmaterialen of uw communicatie zal ontvangen, benaderen of lezen of hierop zal reageren, (ii) u uw behoeften aan talent gaat vullen, of (iii) dat u gematcht zult worden met een Mentee.

(d) U erkent en gaat ermee akkoord dat u verantwoordelijk bent voor de Netwerkmaterialen die u creëert of verstrekt (waaronder voor hun juistheid, geldigheid, tijdigheid, volledigheid, betrouwbaarheid, integriteit, kwaliteit, rechtmatigheid, bruikbaarheid of veiligheid, of eventueel geldende intellectuele eigendomsrechten).

(e) U erkent en gaat ermee akkoord dat uw Netwerkmaterialen voor een gebruiker (met inbegrip van Kanszoekers en Mentees) geen forums voor sollicitaties bij of verzoeken om een dienstverband met enige partij (waaronder bij of met u of Salesforce), en dat uw ontvangst of benadering van Materialen van Kanszoekers of Mentoringmaterialen van een Mentee geen sollicitatie bij of verzoek om een dienstverband met enige partij (waaronder bij of met u of Salesforce) is. Een sollicitatie of verzoek om een dienstbetrekking, of het ontstaan van een arbeidsrelatie of andere betrekking, is onderworpen aan de wil van beide partijen en moet buiten een Networking Portal om plaatsvinden.

4.4. Kanszoekers en Mentees.  
(a) Indien u Kanszoeker of Mentee bent, erkent u en gaat u ermee akkoord dat andere gebruikers (waaronder Kansbieders en Mentoren) met u kunnen communiceren, waaronder op of via het toepasselijke Networking Portal of met gebruikmaking van de informatie die u in uw Netwerkmaterialen beschikbaar stelt, en dat Salesforce niet verantwoordelijk is voor dergelijke communicatie, die de uitsluitende verantwoordelijkheid is van u en dergelijke gebruikers.

(b) Door het verstrekken van Materialen van Kanszoekers, verzoekt en machtigt u Salesforce om dergelijke Materialen van Kanszoekers beschikbaar te stellen aan een Kansbieder. Door deel te nemen aan, of te verzoeken om deelname aan, het Trailblazer Mentoring Programma als Mentee, verzoekt en machtigt u Salesforce om u te matchen met Mentoren en om uw Mentoringmaterialen aan een Mentor ter beschikking te stellen. U erkent en gaat ermee akkoord dat de in dit artikel (b) beschreven activiteit van Salesforce zonder enige verklaring of garantie geschiedt.

(c) Salesforce garandeert niet dat (i) een Kansbieder of Mentor uw Netwerkmaterialen of uw communicatie zal ontvangen, benaderen of lezen of hierop zal reageren, of (ii) dat u in dienst zult worden genomen of een dienstverband zult krijgen bij een Kansbieder, of (iii) dat u gematcht wordt met een Mentor.

(d) U erkent en gaat ermee akkoord dat u verantwoordelijk bent voor de Netwerkmaterialen die u creëert of verstrekt (met inbegrip van hun juistheid, geldigheid, tijdigheid, volledigheid, betrouwbaarheid, integriteit, kwaliteit, rechtmatigheid, bruikbaarheid of veiligheid, of eventueel toepasselijke intellectuele eigendomsrechten).

(e) U erkent en gaat ermee akkoord dat de Netwerkmaterialen van andere gebruikers geen forums zijn waarop u sollicitaties bij of verzoeken om een dienstverband met enige partij kunt doen (waaronder een Kansbieder of Salesforce), en dat uw verstrekking of andere beschikbaarstelling van Materialen van Kanszoekers of Mentoringmaterialen geen sollicitatie bij of verzoek om een dienstverband (waaronder bij of met een Kansbieder of Salesforce) vormt. Een sollicitatie of verzoek om een dienstverband, of het doen ontstaan van een arbeidsrelatie of andere betrekking, is onderworpen aan de wil van beide partijen en moet buiten een Networking Portal om plaatsvinden.

4.5. Disclaimers. Netwerkmaterialen worden gecreëerd door derde-gebruikers van Networking Portals (met inbegrip van Kansbieders, Kanszoekers, Mentoren en Mentees) waarover Salesforce geen controle uitoefent. Zonder beperking van het bepaalde in de Programmaovereenkomst, erkent u en gaat u ermee akkoord: (a) dat Salesforce geen controle heeft over, en dat Salesforce evenmin verantwoordelijk is voor, communicatie tussen u en een andere gebruiker (met inbegrip van uw communicatie met een Kansbieder, Kanszoeker, Mentor of Mentee); (b) dat Salesforce niet verplicht is om Netwerkmaterialen te screenen, of om Netwerkmaterialen op of via een Networking Portal of een ander Programma beschikbaar te stellen; (c) dat Salesforce bevoegd, maar niet verplicht is, om met of zonder reden Netwerkmaterialen te monitoren, evalueren, wijzigen of van een Networking Portal te verwijderen; (d) dat Salesforce geen controle heeft over, en evenmin verantwoordelijk is voor, Netwerkmaterialen (met inbegrip van hun juistheid, geldigheid, tijdigheid, volledigheid, betrouwbaarheid, integriteit, kwaliteit, rechtmatigheid, bruikbaarheid of veiligheid, of eventueel toepasselijke intellectuele eigendomsrechten), waaronder de bevestiging van de juistheid of volledigheid van een of meer van het bovenstaande; en (e) dat Salesforce niet verplicht is om de identiteit van een Kansbieder, Kanszoeker, Mentor, Mentee of andere gebruiker die Netwerkmaterialen creëert en/of verstrekt of hierop reageert, te bevestigen. ZONDER BEPERKING VAN DE AFWIJZING VAN GARANTIES EN WAARBORGEN IN DE PROGRAMMAOVEREENKOMST GELDT DAT SALESFORCE GEEN ENKELE VERANTWOORDELIJKHEID AANVAARDT, EN ALLE AANSPRAKELIJKHEID VAN DE HAND WIJST, VOOR NETWERKMATERIALEN, RESULTATEN VAN ZOEKFUNCTIONALITEIT OF EEN REACTIE OP NETWERKMATERIALEN, MET INBEGRIP VAN HUN JUISTHEID, GELDIGHEID, TIJDIGHEID, VOLLEDIGHEID BETROUWBAARHEID, INTEGRITEIT, KWALITEIT, RECHTMATIGHEID, BRUIKBAARHEID EN VEILIGHEID.

De Networking Portals kunnen links bevatten naar andere sites op het Internet die eigendom zijn van of worden gerund door een derde (“Sites van Derden”). Salesforce kan dergelijke links te allen tijde wijzigen of verwijderen. U erkent en gaat ermee akkoord dat Salesforce niet verantwoordelijk of aansprakelijk is voor een dergelijke derde of voor de beschikbaarheid van de producten, diensten, informatie, data, content en andere materialen die beschikbaar is/zijn op of via, Sites van Derden (welke producten, diensten, informatie, data, content, en andere materialen Materialen van Derden zijn).
De Artikelen 1, 2, 4, 5 en 6 van deze Programmavoorwaarden zullen na de beëindiging van de Programmaovereenkomst of deze Programmavoorwaarden blijven voortbestaan.

Programmavoorwaarden voor Het Salesforce Developers Programma

Laatst bijgewerkt: 2 juli 2021

Deze Programmavoorwaarden voor het Salesforce Developers Programma (“Programmavoorwaarden”) zijn van toepassing op het gebruik van (met inbegrip van de toegang tot) het Salesforce Developers Programma. Het “Salesforce Developers Programma” betekent (a) de site die zich momenteel bevindt op developer.salesforce.com of een andere Salesforce-Developer site die doorlinkt naar deze Programmavoorwaarden, eventuele eerdere versies van de Salesforce Developers site (met inbegrip van de Developer site die zich eerder bevond op of toegankelijk was via developerforce.com en de Developer Force site die zich eerder bevond op of toegankelijk was via developer.force.com) en een of meer opvolgende sites (gezamenlijk de “Salesforce Developers site” te noemen); (b) Developer Content; (c) Developer Tools; en (d) Pre-Release Producten. Daarnaast maken wij u erop attent dat deze Programmavoorwaarden bepaalde bepalingen inzake Open-sourcecontent (zoals hieronder gedefinieerd) bevatten.

Deze Programmavoorwaarden zijn door verwijzing opgenomen in de Programmaovereenkomst en maken deel uit van de Overeenkomst tussen u en de Salesforce-partij. Salesforce kan deze Programmavoorwaarden ook van tijd tot tijd updaten, zoals beschreven in de Programmaovereenkomst. Begrippen met een hoofdletter die gebruikt, maar niet gedefinieerd worden in deze Programmavoorwaarden, hebben de betekenissen die daaraan worden toegekend in de Programmaovereenkomst. U mag, en moet, het Salesforce Developers Programma niet gebruiken, tenzij u de Overeenkomst accepteert.

Indien u zich registreert voor of gebruik maakt van een Salesforce-account in verband met de Salesforce Developers site, wees u zich er dan van bewust dat een deel van uw informatie standaard publiekelijk kan worden getoond of anderszins zichtbaar kan zijn voor anderen (bijv. Beheerders of anderen binnen een Organisatie), met inbegrip van Registratie-informatie. Daarnaast kan bepaalde informatie inzake uw gebruik van het Salesforce Developers Programma, zoals uw posts en antwoorden op forums, publiekelijk worden getoond via of in verband met het Salesforce Developers Programma of anderszins zichtbaar zijn voor anderen.

2.1. Gebruik van de Salesforce Developers Site. Op de voorwaarden van de Overeenkomst verleent Salesforce hierbij aan u een herroepbaar, niet-exclusief, niet-overdraagbaar, beperkt en persoonlijk recht (zonder het recht om een derde te machtigen) op gebruik van de Salesforce Developers Site, zoals die aan u ter beschikking wordt gesteld door Salesforce, uitsluitend overeenkomstig de eventueel toepasselijke documentatie.

2.2. Gebruik van Developer Content en Developer Tools.  
(a) Op de voorwaarden van de Overeenkomst verleent Salesforce hierbij aan u een herroepbaar, niet-exclusief, nietoverdraagbaar, beperkt en persoonlijk recht (zonder het recht om een derde te machtigen) op gebruik van Developer Content en Developer Tools, zoals die aan u ter beschikking worden gesteld door Salesforce, uitsluitend overeenkomstig de eventueel toepasselijke documentatie, en uitsluitend in verband met uw ontwikkelingsactiviteiten op de ontwikkelingsplatforms van salesforce.com. U gaat akkoord met de naleving van eventuele aanvullende voorwaarden die Salesforce ter beschikking stelt met betrekking tot een Developer Tool (“Voorwaarden voor Developer Tools”), en, voor zover sprake is van tegenstrijdigheid of inconsistentie tussen de Overeenkomst en dergelijke Voorwaarden voor Developer Tools, zullen de Voorwaarden voor Developer Tools leidend zijn, uitsluitend met betrekking tot de toepasselijke Developer Tool. “Developer Content” betekent artikelen, witboeken, webinars, RSS-feeds, nieuwsbrieven, documentatie, boeken, publicaties, resources en samplecodes die eigendom zijn van Salesforce en die ter beschikking worden gesteld door Salesforce via de Salesforce Developers site, met uitzondering van Pre-Release Producten, Developer Tools en de ontwikkelingsplatforms van salesforce.com. “Developer Tools” betekent tools en toolkits die eigendom zijn van Salesforce en die ter beschikking worden gesteld door Salesforce via de Salesforce Developers site, met uitzondering van Pre-Release Producten en de ontwikkelingsplatforms van salesforce.com.  

(b) U mag Developer Content of Developer Tools zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Salesforce niet benaderen of gebruiken voor de Commerciële Verspreiding (zoals hieronder gedefinieerd) van uw product of dienst aan derden, tenzij u hiertoe bevoegd bent op grond van een afzonderlijke overeenkomst met Salesforce. Een overtreding van de vorige zin wordt beschouwd als wezenlijke tekortkoming in de nakoming van deze Overeenkomst. Van “Commerciële Verspreiding” van uw product of dienst is sprake, indien de installatie van, toegang tot en/of het gebruik van een versie van uw product of dienst, of de eigenschappen of mogelijkheden daarvan, de betaling van vergoedingen van enigerlei aard aan u vereisen (waaronder bijv. indien uw product of dienst integreert met of gebruik maakt van een applicatie of ander product of andere dienst waarvoor u vergoedingen int, of indien uw product of dienst wordt geleverd op grond van a “freemium-betalingsmodel”).

2.3. Gebruik van Sample Code en SDK’s.  
(a) Op de voorwaarden van de Overeenkomst verleent Salesforce hierbij aan u een herroepelijk, niet-exclusief, nietoverdraagbaar, beperkt en persoonlijk recht (zonder het recht om een derde te machtigen) om (i) Developer Content die een sample code of afgeleide werken van een sample code vormt (“Sample Code”), en Developer Tools die software-developmentkits (“SDK’s”) vormen, op te nemen in uw producten of diensten, uitsluitend overeenkomstig de eventuele toepasselijke documentatie, en uitsluitend in verband met uw ontwikkelingsactiviteiten op de ontwikkelingsplatforms van salesforce.com, en (ii) met inachtneming van Artikel 2.3(b) hieronder, een dergelijke Sample Code en SDK’s te verspreiden of anderszins beschikbaar te stellen zoals opgenomen in dergelijke producten of diensten. 

(b) U mag zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Salesforce niet overgaan tot Commerciële Distributie aan derden van uw product of dienst waarin een Sample Code of SDK’s is/zijn opgenomen, tenzij u bevoegd bent om dit te doen op grond van een afzonderlijke overeenkomst met Salesforce. Een overtreding van de vorige zin wordt beschouwd als wezenlijke tekortkoming in de nakoming van deze Overeenkomst.

(c) Voor alle duidelijkheid: deze Programmavoorwaarden staan niet toe dat u (en u moet dit ook niet doen) Developer Content of Developer Tools (met inbegrip van een Sample Code of SDK’s) voor enig ander doel gebruikt, waaronder door het verspreiden of het anderszins beschikbaar stellen van een Sample Code of SDK, anders dan zoals opgenomen in uw producten of diensten.

2.4. Open-sourceprojecten. Salesforce kan op of via de Salesforce Developers site of op of via softwarebewaarhostingdiensten (bijv. Github) open-sourceprojecten beschikbaar stellen in verband met het Salesforce Developers Programma. Een open-sourcecode die beschikbaar is in verband met een dergelijk open-sourceproject (“Open-sourcecontent”) kan de beschermde eigendom van een derde zijn (in welk geval het beschouwd wordt als Materialen van Derden) en kan onderworpen zijn aan aanvullende voorwaarden en beleidsregels. Op elk gebruik van Open-sourcecontent is de toepasselijke open-sourcelicentie (met inbegrip van de voorwaarden van de licentie, indien van toepassing, die het betreffende project vergezelt) van toepassing. Indien u op of via de Salesforce Developers Site een open-sourceproject initieert, moet u de toepasselijke Open-sourcecontent beschikbaar stellen onder opensourcelicentievoorwaarden.

2.5. Pre-Release Producten.  
(a) Salesforce kan bepaalde pre-release producten of diensten van Salesforce of een derde aan u ter beschikking stellen, met inbegrip van pre-release producten of diensten die niet algemeen beschikbaar zijn voor klanten (ieder hierna een “Pre-Release Product” te noemen). Op de voorwaarden van de Overeenkomst verleent Salesforce hierbij aan u een herroepbaar, niet-exclusief, niet-overdraagbaar, beperkt en persoonlijk recht (zonder het recht om een derde te machtigen) op het gebruik van Pre-Release Producten die eigendom zijn van Salesforce, uitsluitend overeenkomstig de eventuele toepasselijke documentatie en aanvullende voorwaarden die ter beschikking worden gesteld door Salesforce, en uitsluitend voor uw eigen evaluatie- en testdoeleinden in verband met uw ontwikkelingsactiviteiten op de ontwikkelingsplatforms van Salesforce. Voor alle duidelijkheid: Pre-Release Producten van derden worden als Materialen van Derden beschouwd. Uw gebruik van een Pre-Release Product geschiedt volledig naar uw eigen oordeel en op eigen risico.

(b) Informatie, data, content of andere materialen die verstrekt of anderszins aan u ter beschikking worden gesteld door Salesforce in verband met een Pre-Release Product vormt/vormen Vertrouwelijke Informatie. U mag Vertrouwelijke Informatie met betrekking tot een Pre-Release Product niet gebruiken, behalve in verband met het voor u toegestane gebruik van het Pre-Release Product.

(c) U dient doorlopend feedback te geven aan Salesforce inzake een Pre-Release Product dat u gebruikt, en een dergelijke feedback wordt beschouwd als Feedback.

2.6. Interoperabiliteit met Materialen van Derden. Bepaalde Developer Content, Developer Tools en PreRelease Producten zijn ontworpen om interoperabel te zijn met Materialen van Derden. In verband met uw gebruik van dergelijke Developer Content, Developer Tools of Pre-Release Producten, kan van u verlangd worden dat u Materialen van Derden benadert, en u verleent hierbij aan Salesforce het recht op toegang tot en gebruik van uw account (indien van toepassing) voor dergelijke Materialen van Derden. U gaat ermee akkoord dat Salesforce de betreffende derde mag toestaan om data, die verstrekt of verzameld worden via dergelijke Developer Content, Developer Tools of Pre-Release Producten, te gebruiken en te benaderen in verband met een dergelijke interoperabiliteit.  

2.7. Disclaimer. U erkent hierbij en gaat ermee akkoord (a) dat bepaalde Developer Content, Developer Tools of Pre-Release Producten te allen tijde kunnen worden gewijzigd, opgeschort of beëindigd, met of zonder kennisgeving, (b) dat een bepaald Pre-Release Product nooit algemeen beschikbaar mag worden gesteld, en (c) dat Salesforce van u kan verlangen dat u uw gebruik van bepaalde Developer Content, Developer Tools of Pre-Release Producten, of kenmerken daarvan, beëindigt, geheel naar eigen inzicht. U gaat ermee akkoord dat Salesforce niet aansprakelijk is jegens u of een derde voor een wijziging, opschorting of beëindiging.

3.1. Wij maken u erop attent dat er geen rechten worden verleend met betrekking tot Developer Content, Developer Tools, Open-sourcecontent of Pre-Release Producten, en dat geen enkel deel van de Developer Content, Developer Tools, Open-sourcecontent of Pre-Release Producten wordt gelicentieerd of anderszins wordt geleverd, onder een mantelovereenkomst voor abonnementen tussen u en Salesforce. Daarnaast zijn op elk gebruik van Developer Content, Developer Tools, Open-sourcecontent en Pre-Release Producten in verband met diensten van salesforce.com geleverd onder een mantelovereenkomst voor abonnementen, de restricties van een dergelijke mantelovereenkomst tussen u en Salesforce van toepassing.

3.2. De Developer Content, Developer Tools, Open-sourcecontent en Pre-Release Producten kunnen gratis en open-sourcesoftwareprojecten bevatten die onderworpen zijn aan licentievoorwaarden die onverenigbaar zijn met elkaar, en/of die onverenigbaar zijn met uw verplichtingen uit een mantelovereenkomst voor abonnementen tussen u en Salesforce of een andere overeenkomst. U bent verantwoordelijk voor de naleving van (a) een mantelovereenkomst voor abonnementen die van toepassing is op de diensten van salesforce.com waarop u zich abonneert, en (b) de voorwaarden die van toepassing zijn op codes of applicaties die u in verband met dergelijke diensten van salesforce.com gebruikt.

3.3. Wij maken u erop attent dat een installatie of activering van Developer Content, Developer Tools, Opensourcecontent of Pre-Release Producten voor gebruik met diensten van salesforce.com kan resulteren in de verzending van uw data buiten de systemen van Salesforce tijdens normaal gebruik. Verder kunnen de leveranciers van Developer Content, Developer Tools, Open-sourcecontent of Pre-Release Producten toegang krijgen tot uw data in de systemen van Salesforce via de Salesforce-API (applicatieprogrammeringsinterface). Een dergelijke toegang kan leiden tot doorgifte, wijziging of wissing van uw data door die leveranciers. Salesforce is niet verantwoordelijk voor een dergelijke verzending, doorgifte, wijziging of wissing van uw data door, via of als gevolg van het gebruik van Developer Content, Developer Tools, Open-sourcecontent, Pre-Release Producten of de leveranciers daarvan.

Salesforce kan u de mogelijkheid bieden om content bij te dragen en content te bewerken in of op bepaalde communities, forums, bibliotheken of pagina’s van de Salesforce Developers site. Content (of contentbewerkingen) die u of andere gebruikers bijdraagt/bijdragen aan dergelijke communities, forums, bibliotheken of pagina’s (elk een “Bijdrage” te noemen) wordt/worden als Plaatsing aangemerkt. U erkent en gaat ermee akkoord dat de Salesforce Developers site een openbare ruimte is, dat u geen privacy verwacht met betrekking tot uw gebruik van de Salesforce Developers site, en dat andere gebruikers, met inbegrip van gebruikers die mogelijk gelieerd zijn met Salesforce, gebruik kunnen maken of kunnen deelnemen aan het Salesforce Developers Programma, mede onder anonieme gebruikersnamen. Ook erkent u en gaat u ermee akkoord dat elk van uw Bijdragen door anderen kan worden gezien en gebruikt.
ZONDER BEPERKING VAN DE AFWIJZING VAN GARANTIES EN WAARBORGEN IN DE PROGRAMMAOVEREENKOMST, ZIJN DEVELOPER CONTENT, DEVELOPER TOOLS, OPENSOURCECONTENT, PRE-RELEASE PRODUCTEN EN BIJDRAGEN NIET BEDOELD VOOR PRODUCTIEGEBRUIK EN KUNNEN ZIJ BUGS, FOUTEN EN INCOMPATIBILITEITEN MET ANDERE PRODUCTEN OF DIENSTEN BEVATTEN. ELK GEBRUIK VAN DEVELOPER CONTENT, DEVELOPER TOOLS, OPEN-SOURCECONTENT, PRE-RELEASE PRODUCTEN OF BIJDRAGEN GESCHIEDT UITSLUITEND OP EIGEN RISICO. SALESFORCE IS NIET VERPLICHT OM SUPPORT- OF ONDERHOUDSDIENSTEN TE LEVEREN VOOR HET SALESFORCE DEVELOPERS PROGRAMMA, BIJDRAGEN OF OPEN-SOURCECONTENT.
De Artikelen 1, 2.2(b), 2.3(b), 2.3(c), 2.5(b), 2.5(c), 2.7, 3, 4, 5 en 6 van deze Programmavoorwaarden zullen na de beëindiging van de Programmaovereenkomst of deze Programmavoorwaarden blijven voortbestaan.

Andere talen