Coronapandemin har inneburit en hel del oro i flera olika branscher och många företag har tvingats göra mer eller mindre omfattande omställningar i sin verksamhet för att kunna hantera de nya utmaningar som pandemin skapat.

Medan den första vågen drog mot sitt slut under juli och augusti, gjorde Salesforce en enkätundersökning i vilken 521 chefer för svenska små och medelstora företag deltog. Tillsammans utgör små och medelstora företag cirka 99,9 procent av de runt 1,2 miljoner aktiva företag som finns i Sverige, där de företag som har färre än 49 anställda räknas som små företag och de med 50 till 249 anställda klassas som medelstora.

Drygt hälften av svaranden jobbade inom IT eller detaljhandeln (32 respektive 22 procent) men andra verksamheter såsom konsult-, finans-, eller tillverkningsföretag står också för runt 10 procent av svaren vardera. Enkäten avslöjar hur svenska företag i dessa branscher påverkats av pandemin och varför vissa påverkats mer än andra, samt varför vissa företag gått bättre än de gjorde före det att effekterna av Covid började kännas av på marknaden.

 
 

Upptäck framgångsverktygen med ett CRM för småföretag

Hitta, skaffa och behåll kunder med lösningar för försäljning, marknadsföring och kundservice – samtliga skräddarsydda för småföretag.

 

Pandemins påverkan i helhet

Som väntat, svarade en stor andel att deras verksamhet gått sämre än vanligt — runt 50 procent av alla svaranden uppgav att de upplevt en försämring. Dessa försämringar av verksamhetens lönsamhet berodde på många olika faktorer, från nya regler och uppmaningar som minskade efterfrågan på produkten, problem med leveranskedjan då många gränser stängdes, till att man inte lyckats digitalisera och nå kunderna när de inte längre gick ut i fysiska butiker.

Men något som kanske är mer förvånande är att runt 14 procent av alla företag med över 10 anställda svarade att det gått bättre än vanligt (dock uppgav endast 6 procent av småföretag med färre än 10 anställda samma sak). Detta kan vid första anblick verka motsägelsefullt, men det finns flera olika och lika logiska anledningar till detta. Företag som till högre grad var digitaliserade när pandemin slog till fick en större marknadsandel när kunderna begav sig ut på nätet istället för ut i köpcentrumen, och då blev alltså andra företags förlust deras vinst. Det kan också vara så att efterfrågan på produkten eller tjänsten ökade, som till exempel företag som tillverkade ansiktsmasker, handsprit och liknande, eller företag som erbjuder hemleverans av varor eller livsmedel.

Det finns även synbara skillnader mellan olika delar av landet. I Skåne svarade hela 18 procent att det gått bättre än vanligt, vilket kan jämföras med endast 8 och 5 procent i Stockholm och Västra götaland. Dessa skillnader förklaras sannolikt av att pandemin drabbade dessa regioner hårdare och tidigare, och att pandemin inte på allvar nådde Skåne förrän efter enkätundersökningen gjordes.

 

Vad karaktäriserar de företag som påverkades negativt av Coronapandemin?

I resultaten framgår det att de företag som säljer fysiska varor drabbats hårdare, vilket kanske verkar uppenbart eftersom fler kunder valt att stanna hemma och att antalet kunder i de fysiska butikerna minskat. Det framgår också att det är speciellt de företag som inte lyckats hitta digitala lösningar, som har haft svårt att förstå marknaden och kundernas förändrade beteende som klarat sig sämst av alla.

Cirka 85 procent av alla svaranden uppger att de tror att användningen av kunddata påverkar deras verksamhet positivt i någon utsträckning när det gäller försäljning, förmåga att anpassa sig eller hålla kvar kunder, samt att kunna ge bättre kundupplevelser online. Trots detta, är det inte alla som investerat i det och det är tydligt att det är just företagen som inte använder kunddata om engagemang, beteende och attityd som klarat sig sämre.

Många företag uppger också att den främsta anledningen till att verksamheten gått sämre än vanligt var att de inte lyckades omorganisera och anpassa sig efter den rådande situationen. Detta kan till exempel vara att man misslyckats att samordna den hemmajobbande personalen.

Vilka var de största utmaningarna för dessa företag?

Över 90 procent svarade att deras verksamhet stått inför stora nya utmaningar som ett resultat av pandemin. De vanligaste utmaningarna var svårigheter med att kunna sälja på samma nivå som före pandemin och att kunna planera för framtiden eftersom läget var så oförutsägbar. Andra vanliga utmaningar var problem med leveranskedjan, att lära sig använda nya digitala verktyg, samt att hantera personalen som jobbar hemifrån och att hålla denna engagerad.

Av de som svenska företag som upplevt att verksamheten gått sämre än vanligt, uppgav 60 procent att det var förändringarna på efterfrågan för deras produkter och tjänster som var den största anledningen, men svårigheter med att omorganisera verksamheten, lyckas digitalisera tillräckligt snabbt och att ställa om affärsstrategin för att fokusera på kundupplevelsen var också vanliga anledningar.

 

Vilken typ av företag presterade bra, trots pandemin?

De företag som klarade sig bäst var de företag vars produkter och tjänster inte påverkades av pandemin, samt de företag som lyckades med att digitalisera sig snabbt, eller som redan till stor grad var digitaliserade före pandemin. Även de företag som lyckades omorganisera personalen för att jobba hemifrån och de företag som gynnades av att vissa lagar och regler ändrades kunde se ett uppsving i verksamheten.

För de svenska företag där verksamheten gått bättre än vanligt, uppger vissa att detta beror på att deras kunders behov har ökat på grund av coronapandemin. Andra uppger att uppsvinget beror på att de jobbat hårdare och ansträngt sig mer för att förbättra kontakten med kunderna och vissa säger att deras lyft inte har något med pandemin att göra, utan beror helt på andra faktorer.

Det finns alltså många olika anledningar till varför vissa företag gått bättre under coronatider, men en till synes gemensam faktor är att dessa företag till större utsträckning använder sig av kunddata i verksamheten. Att använda data om kundernas beteende, attityd och engagemang verkar ge dessa företag ett övertag över sina konkurrenter på marknaden.

Pandemin skapade alltså goda möjligheter för de företag som erbjöd digitala produkter eller tjänster, till stor grad var digitaliserade och förberedda på att en större del av handeln skulle ske online, samt de som använder kunddata för att förutsäga och anpassa sig efter det ändrade kundbeteendet. Men Covid lät också företag som bedrev handel med fysiska varor och som var snabba med att anpassa kundkontakten och personalens arbetssätt, eller som kunde flytta handeln ut på nätet, att vinna marknadsandelar från andra företag i samma bransch. Dessa företag kunde göra den enes död till sitt eget bröd.

 

Slutsatser och framtidsscenarier

De svenska företag som redan var mer digitaliserade, eller som lyckades göra denna omställning fort, har stått emot pandemins effekter bättre och i vissa fall även lyckats bättre än förut. Användningen av kunddata i beslutsprocessen samt digitala verktyg för att hantera kundkontakten och den hemmajobbande personalen har haft en tydlig positiv effekt och belyser hur viktigt det är att ha en modern, digitaliserad verksamhet som fattar beslut baserat på data, samt att det är otroligt viktigt att vara flexibel och anpassningsbar.

Både de som haft det svårt under pandemin och de som lyckats bättre än vanligt verkar vara övertygade om att dessa faktorer kan ge dem fördel och ett övertag över sina konkurrenter. Men investeringarna i dessa inte ökat, trots att de flesta företag säger att de vill lägga mer resurser på just det. Förmodligen väntar företag med att göra dessa investeringar tills det ekonomiska läget är, om inte bättre, så i alla fall tydligare och mer förutsägbart.

 
 

Så uppnår du hållbar tillväxt – ny guide för småföretagare

Ladda ner vår kostnadsfria guide för att få tips och verktyg som hjälper dig som småföretagare att öka omsättningen och växa långsiktigt.