Abonnemangsavtal

DETTA ABONNEMANGSAVTAL ("AVTALET") REGLERAR ER 30 DAGARS PROVPERIOD FÖR TJÄNSTERNA.
OM NI KÖPER VÅRA TJÄNSTER KOMMER DETTA AVTAL ÄVEN ATT REGLERA ERT KÖP SAMT ER ANVÄNDNING AV DESSA TJÄNSTER.
GENOM ATT ACCEPTERA DETTA AVTAL, ANTINGEN GENOM ATT KLICKA I EN RUTA SOM VISAR ERT GODKÄNNANDE ELLER GENOM ATT UTFÄRDA ETT BESTÄLLNINGSFORMULÄR SOM HÄNVISAR TILL DETTA AVTAL, ACCEPTERAR NI VILLKOREN I DETTA AVTAL. OM NI INGÅR DETTA AVTAL FÖR ETT BOLAGS ELLER ANNAN JURIDISK PERSONS RÄKNING FRAMSTÄLLER NI ER SOM BEHÖRIG ATT BINDA SÅDAN JURIDISK PERSON OCH DESS KONCERNBOLAG TILL DE FÖRUTSÄTTNINGAR OCH VILLKOR SOM FRAMGÅR AV DETTA AVTAL, I VILKET FALL UTTRYCKEN "NI” OCH ”ER” SKA SYFTA PÅ SÅDAN JURIDISK PERSON OCH DESS KONCERNBOLAG. OM NI INTE HAR SÅDAN BEHÖRIGHET, ELLER OM NI INTE ACCEPTERAR DE FÖRUTSÄTTNINGAR OCH VILLKOR SOM FRAMGÅR AV DETTA AVTAL, SKA NI INTE ACCEPTERA DETTA AVTAL OCH FÅR INTE ANVÄNDA TJÄNSTERNA.

Ni får inte åtkomst till Tjänsterna om Ni är en direkt konkurrent till Oss, såvida Vi inte i förväg skriftligen har godkänt detta. Vidare får Ni inte åtkomma tjänsterna i syfte att övervaka deras tillgänglighet, prestanda eller funktionalitet eller för några andra syften gällande konkurrens eller prestandajämförelse.

Detta Avtal reviderades den 31 januari 2009. Avtalet träder i kraft mellan Er och Oss den dag Ni accepterar detta Avtal.

Innehållsförteckning
1. Definitioner
2. 30 dagars provperiod
3. Inhandlade tjänster
4. Användning av Tjänsterna
5. Tredjepartsleverantörer
6. Avgifter och betalning för Inhandlade tjänster
7. Äganderätt
8. Konfidentialitet
9. Garantier och friskrivningar
10. Skadeersättning
11. Ansvarsbegränsning
12. Löptid och avslutande
13. Vem Ni ingår avtal med, meddelanden, tillämplig lag och behörig domstol
14. Allmänna bestämmelser

1. DEFINITIONER
”Användare” avser fysiska personer som bemyndigats av Er att använda Tjänsterna, för vilka abonnemang till en Tjänst har inhandlats och som har försetts med användaridentiteter och lösenord av Er (eller av Oss på Er begäran). Begreppet Användare inbegriper, men är inte begränsat till, Era anställda, Era konsulter samt Era andra representanter, såväl som tredje man med vilken Ni genomför affärer.
”Användarhandbok" avser den online-användarhandbok för Tjänsterna som kan åtkommas via http://www.salesforce.com , så som den revideras från tid till annan. Ni bekräftar härmed att Ni har haft tillfälle att granska Användarhandboken under den 30 dagars provperiod som beskrivs i Avsnitt 2 (30 dagars provperiod) nedan.

”AppExchange” avser online-katalogen över applikationer som samverkar med Tjänsterna, för tillfället belägen på http://www.salesforce.com/appexchange.

”Beställningsformulär” avser beställningshandlingar, samt tillägg till dessa, för inköp under detta avtal, som ingås mellan Er och Oss. Beställningsformulären ska anses utgöra en del av detta Avtal genom hänvisning.

”Elakartade koder” avser virus, maskar, ”tidsinställda bomber”, trojanska hästar och andra skadliga eller elakartade koder, filer, skript, agenter eller program.
Inhandlade tjänster” avser Tjänster som Ni eller Era Koncernbolag inhandlar genom ett Beställningsformulär, till skillnad från dem som tillhandahålls i enlighet med en 30 dagars provperiod.
”Koncernbolag” avser bolag eller annan juridisk person som direkt eller indirekt kontrollerar eller kontrolleras av eller tillsammans med bolaget eller den juridiska personen i fråga. "Kontroll" betyder, för denna definitions ändamål, direkt eller indirekt ägande eller kontroll av mer än 50 % av röstetalet i bolaget eller den juridiska personen i fråga.
"Ni" eller ”Er” avser det bolag eller den juridiska person för vars räkning ni ingår detta Avtal, samt Koncernbolag till detta bolag eller denna juridiska person. ”Era Uppgifter” avser alla elektroniskt lagrade uppgifter eller information som överförts till de Inhandlade tjänsterna av Er.

”Tjänster” avser de webbaserade onlineapplikationer och den webbaserade plattform som tillhandahålls av oss via http://www.salesforce.com och/eller andra utvalda webbplatser så som framgår av Användarhandboken, som beställs av Er som en del av en 30 dagars provperiod eller genom ett Beställningsformulär, inklusive åtföljande offline-komponenter men exklusive Tredjepartsapplikationer.
”Tredjepartsapplikationer” avser webbaserade onlineapplikationer och programvara vilka samverkar med Tjänsterna och tillhandahålls av tredje man samt identifieras som tredjepartsapplikationer, inklusive men inte begränsat till dem som förtecknas i AppExchange.

Vi”, ”Oss” eller ”Vår” avser bolaget salesforce.com som beskrivs i Avsnitt 13 (Vem Ni ingår avtal med, meddelanden, tillämplig lag och behörig domstol).

Tillbaka

2. 30 DAGARS PROVPERIOD
Vi kommer att göra en eller flera Tjänster tillgängliga för Er under en kostnadsfri provperiod fram tills den tidigare av (a) trettionde dagen efter att Ni ingått detta Avtal eller (b) startdatum för någon av de Inhandlade tjänster som beställts av Er. Ytterligare villkor och förutsättningar för provperioden kan återfinnas på webbplatsen för registreringen av provperioden. Alla sådana ytterligare villkor och förutsättningar blir en del av detta Avtal genom hänvisning och är juridiskt bindande.
ALLA UPPGIFTER SOM NI MATAR IN I TJÄNSTERNA OCH ALLA ANPASSNINGAR AV TJÄNSTERNA SOM GÖRS AV ER ELLER FÖR ER RÄKNING UNDER DEN 30 DAGARS PROVPERIODEN KOMMER ATT FÖRLORAS PERMANENT OM NI INTE INHANDLAR ETT ABONNEMANG AV SAMMA TJÄNSTER SOM DEM SOM OMFATTAS AV PROVPERIODEN, INHANDLAR UPPGRADERADE TJÄNSTER ELLER FÖRA UT SÅDANA UPPGIFTER FÖRE UTGÅNGEN AV DEN 30 DAGAR LÅNGA PROVPERIODEN. NI KAN INTE ÖVERFÖRA UPPGIFTER SOM MATATS IN ELLER ANPASSNINGAR SOM GJORTS UNDER DEN 30 DAGAR LÅNGA PROVPERIODEN TILL EN TJÄNST SOM SKULLE UTGÖRA EN NEDGRADERING FRÅN DEN SOM OMFATTAS AV PROVPERIODEN (T.EX. FRÅN ENTERPRISE EDITION TILL PROFESSIONAL EDITION ELLER FRÅN PROFESSIONAL EDITION TILL GROUP EDITION); DÄRFÖR MÅSTE NI, OM NI KÖPER EN TJÄNST SOM SKULLE UTGÖRA EN NEDGRADERING FRÅN DEN SOM OMFATTAS AV PROVPERIODEN, FÖR UT ERA UPPGIFTER FÖRE UTGÅNGEN AV DEN 30 DAGAR LÅNGA PROVPERIODEN FÖRA ATT ERA UPPGIFTER INTE SKA FÖRLORAS PERMANENT.
OAKTAT AVSNITT 9 (GARANTIER OCH FRISKRIVNINGAR) LEVERERAS TJÄNSTERNA UNDER DEN 30 DAGARS PROVPERIODEN ”I BEFINTLIGT SKICK” UTAN NÅGON GARANTI.
Vänligen läs igenom Användarhandboken under provperioden så att Ni blir bekant med Tjänsternas egenskaper och funktioner innan Ni gör Ert inköp.

Tillbaka

3. INHANDLADE TJÄNSTER
3.1. Tillhandahållande av Inhandlade tjänster. Vi ska göra de Inhandlade tjänsterna tillgängliga för Er i enlighet med detta Avtal och de tillämpliga Beställningsformulären, under en abonnemangsperiod. Ni medger att Era inköp varken är villkorade av leverans av framtida funktioner eller egenskaper eller är beroende av några muntliga eller skriftliga offentliga kommentarer från Oss avseende framtida funktioner eller egenskaper.
Användarabonnemang. Om inte annat anges i det tillämpliga Beställningsformuläret, (i) inhandlas Tjänster som Användarabonnemang och får inte åtkommas av fler än det angivna antalet Användare, (ii) kan ytterligare Användarabonnemang läggas till under abonnemangsperioden till samma pris som för de tidigare befintliga abonnemangen, proportionellt fördelat för återstoden av den abonnemangsperiod som löper då de ytterligare Användarabonnemangen läggs till och (iii) ska de tillagda Användarabonnemangen avslutas på samma dag som de tidigare befintliga Användarabonnemangen. Användarabonnemang är avsedda för utvalda Användare och kan inte delas eller användas av fler än en Användare. Dock kan Användarabonnemang överföras till nya Användare som ersätter tidigare Användare, som inte längre behöver använda Tjänsterna.

Tillbaka

4. ANVÄNDNING AV TJÄNSTERNA                                              
4.1. Våra förpliktelser. Vi ska: (i) tillhandahålla Er med grundläggande support för de Inhandlade tjänsterna utan extra kostnad och/eller uppgraderad support, om sådan inhandlats separat, (ii) vidta kommersiellt skäliga ansträngningar för att de Inhandlade tjänsterna ska vara tillgängliga 24 timmar per dygn, sju dagar i veckan, utom vid: (a) planerat stillestånd (som Vi ska lämna besked om minst åtta timmar i förväg via de Inhandlade tjänsterna och som Vi i möjligaste mån ska schemalägga till veckoslut mellan fredag 18:00 (Pacific time) och måndag 03:00 (Pacific time)), eller (b) varje otillgänglighet som orsakats av omständigheter som ligger utanför Vår kontroll, inklusive, men inte begränsat till, force majeure, myndighetsåtgärd, översvämning, brand, jordbävning, civil oro, terrordåd, strejker eller andra arbetsmarknadsproblem (förutom de som avser Våra anställda), eller fel eller försening hos Internetleverantör, och (iii) tillhandahålla de inhandlade Tjänsterna i överensstämmelse med tillämpliga lagar och bestämmelser.
4.2. Era förpliktelser. Ni ska (i) ansvara för Användarnas efterlevnad av detta Avtal, (ii) ha ensamt ansvar för Era Uppgifters korrekthet, kvalitet, integritet och laglighet och för de metoder genom vilka Ni har förvärvat Era Uppgifter, (iii) vidta kommersiellt skäliga ansträngningar för att förhindra obehörig åtkomst till eller användning av Tjänsterna och omedelbart meddela Oss om varje obehörig åtkomst eller användning och (iv) endast använda Tjänsterna i enlighet med Användarhandboken och tillämpliga lagar och bestämmelser. Ni ska inte (a) göra Tjänsterna tillgängliga för någon annan än Användarna, (b) sälja, återförsälja, hyra ut eller leasa ut Tjänsterna, (c) använda Tjänsterna för att lagra eller överföra material som är diskriminerande, utgör intrång i någon annans rätt eller på annat sätt är olagligt eller otillbörligt, eller lagra eller överföra material i strid med tredje mans rätt till integritet, (d) använda Tjänsterna för att lagra eller överföra Elakartade koder, (e) störa eller hindra Tjänsternas integritet eller utförande eller tredje mans uppgifter som innehålls däri eller (f) försöka erhålla obehörig åtkomst till Tjänsterna eller system eller nätverk som hänför sig till Tjänsterna.
4.3. Inskränkningar av användning. Tjänsterna kan vara föremål för andra inskränkningar, såsom till exempel begränsningar av lagringsutrymme, av antalet anrop som Ni tillåts göra mot Vårt application programming interface och, för Tjänster som ger Er möjlighet att tillhandahålla offentliga webbplatser, av antalet sidvisningar av besökare på dessa webbplatser. Alla sådana inskränkningar är specificerade i Användarhandboken. Tjänsterna tillhandahåller realtidsinformation för att Ni ska kunna övervaka Er efterlevnad av nämnda inskränkningar.

Tillbaka

5. TREDJEPARTSLEVERANTÖRER
5.1. Förvärv av produkter och tjänster från tredje man. Vi kan erbjuda Tredjepartsapplikationer till försäljning, genom Beställningsformuläret. Övriga förvärv som Ni gör av produkter eller tjänster från tredje man, inbegripet men inte begränsat till Tredjepartsapplikationer och implementeringar, specialbeställningar och andra konsulttjänster, samt varje utbyte av uppgifter mellan Er och någon tredjepartsleverantör, gäller enbart mellan Er och vederbörande tredjepartsleverantör. Vi varken garanterar eller stödjer produkter eller tjänster från tredje man, oavsett om de har certifierats av Oss eller motsvarande, med undantag av vad som anges i Beställningsformuläret. Ingen inhandling av produkter eller tjänster från tredje man är nödvändig för att kunna använda Tjänsterna.
5.2. Tredjepartsapplikationer och Era uppgifter. Om Ni installerar eller aktiverar Tredjepartsapplikationer för användning med Tjänsterna medger Ni att Vi får låta leverantörer av dessa Tredjepartsapplikationer att åtkomma de av Era Uppgifter som krävs för samverkan mellan sådana Tredjepartsapplikationer och Tjänsterna. Vi ska inte hållas ansvariga för röjande, modifiering eller radering av Era Uppgifter som orsakas av sådan åtkomst från leverantörer av Tredjepartsapplikationer. Tjänsterna ska tillåta Er att begränsa sådan åtkomst genom att hindra Användare från att installera eller aktivera sådana Tredjepartsapplikationer för användning med Tjänsterna.
5.3. Googletjänster. Tjänstefunktioner som samverkar med Googletjänster beror på den fortlöpande tillgängligheten av Google API och program för användning med Tjänsterna. Om Google Inc. upphör att göra Google API eller program tillgängligt under rimliga villkor för Tjänsterna kan Vi upphöra med att tillhandahålla sådana servicefunktioner utan att Ni berättigas till någon återbetalning, kredit eller annan kompensation.

Tillbaka

6. AVGIFTER OCH BETALNING FÖR INHANDLADE TJÄNSTER
6.1. Användaravgifter. Ni ska betala alla avgifter som specificerats i samtliga Beställningsformulär under detta Avtal. Såvida inte annat framgår av detta Avtal eller av Beställningsformulär, (i) anges och betalas avgifter i USA-dollar, (ii) grundas avgifter på tjänster som inhandlats och inte på verklig användning, (iii) är betalningsåligganden inte annullerbara och betalda avgifter är inte återbetalningsbara och (iv) kan antalet Användarabonnemang inte minskas under den abonnemangsperiod som anges i Beställningsformuläret. Avgifter för Användarabonnemang grundas på månatliga perioder som påbörjas vid abonnemangets startdatum och varje månadsdag därefter; därför kommer avgifter för Användarabonnemang som läggs till mitt i en månatlig period att debiteras för hela den månatliga perioden och för de månatliga perioderna som återstår av abonnemangsperioden.
6.2. Fakturering och betalning. Ni ska förse Oss med giltiga och aktuella kreditkortsuppgifter eller med en giltig inköpsorder eller annat dokument som rimligen är godtagbart för Oss. Genom att förse Oss med kreditkortsuppgifter godkänner Ni att Vi debiterar denna kredit för alla Tjänster som förtecknats i Beställningsformulären för den ursprungliga abonnemangsperioden och för varje förnyelseperiod såsom stadgas i Avsnitt 12.2 (Löptid för inköpta användarabonnemang). Sådana debiteringar ska göras i förväg, antingen årligen eller i överensstämmelse med vad som angetts i tillämpligt Beställningsformulär. Om det i Beställningsformuläret angivits att betalning ska ske på annat sätt än med kreditkort, kommer Vi att fakturera Er i förskott och i övrigt i enlighet med tillämpligt Beställningsformulär. Såvida inte annat angivits i Beställningsformuläret förfaller avgifter till betalning 30 dagar från fakturadatum. Ni är ansvarig för att upprätthålla fullständig och korrekt fakturerings- och kontaktinformation i Tjänsterna.
6.3. Dröjsmålsavgifter. Om några avgifter inte har erhållits från Er på förfallodagen, kan Vi, efter Vårt eget omdöme, (a) påföra Er dröjsmålsavgifter uppgående till det lägre av 1,5 % av utestående saldo per månad och den högsta räntesats som lagen medger, från förfallodagen till den dag då betalningen görs och/eller (b) förbinda framtida abonnemangsförnyelser och Beställningsformulär med villkor om kortare betalningsperioder än dem som anges i Avsnitt 6.2 (Fakturering och betalning).
6.4. Inställande av Tjänster och påskyndande av betalning. Om något belopp som Ni, enligt detta eller något annat avtal, är skyldig att betala Oss för Våra tjänster överskridit förfallodagen med 30 dagar eller mer (eller 10 dagar gällande belopp som Ni godkänt att Vi debiterar Ert kreditkort), kan Vi, utan begränsning av Våra övriga rättigheter, påskynda Era obetalda avgiftsförpliktelser enligt sådant avtal, så att alla sådana förpliktelser omedelbart förfaller till betalning, och inställa Våra tjänster till Er till dess att sådana belopp betalts till fullo.
6.5. Betalningstvister. Vi ska inte utöva Våra rättigheter enligt Avsnitt 6.3 (Dröjsmålsavgifter) eller 6.4 (Inställande av Tjänster och påskyndande av betalning) om fordran i fråga är föremål för rimlig tvist och Ni samarbetar för att lösa tvisten.
6.6. Skatter. Om inte annat anges är Våra avgifter exklusive alla tillämpliga skatter, avgifter, pålagor eller liknande som påförs av myndigheter inklusive, men inte begränsat till, mervärdes-, försäljnings, nyttjande- eller källskatt som kan påföras av någon lokal, statlig, regional eller utländsk myndighet (benämns tillsammans ”Skatter”). Ni ansvarar för att erlägga alla Skatter som är förenade med Era inköp under detta Avtal. Om Vi genom lag förpliktas att betala eller uppbära Skatter som Ni är ansvarig för enligt detta stycke ska motsvarande summa faktureras till och betalas av Er, såvida Ni inte förser Oss med ett giltigt intyg om skattebefrielse som attesterats av vederbörlig skattemyndighet. För tydlighets skull må framhållas att Vi enbart ansvarar för skatter som grundas på Vår inkomst, Vår egendom och Våra anställda.

Tillbaka

7. ÄGANDERÄTT

7.1. Förbehållande av rättigheter. Med undantag av de begränsade rättigheter som uttryckligen medges under detta Avtal förbehåller Vi oss alla rättigheter, befogenheter och intressen i och till Tjänsterna, inbegripet all immateriell äganderätt. Ni garanteras inga rättigheter förutom de som uttryckligen framgår av detta Avtal.
7.2. Inskränkningar. Ni får inte (i) ge en tredje man åtkomst till Tjänsterna förutom i de fall som anges i detta Avtal eller i ett Beställningsformulär, (ii) skapa osjälvständiga verk grundade på Tjänsterna, (iii) kopiera, återge eller spegla någon del av, eller innehåll i, Tjänsterna, annat än kopiering eller utformning på Ert egna intranät eller på annat sätt för Era egna interna affärsändamål, (iv) studera Tjänsterna och försöka utröna hur Tjänsterna är uppbyggda för att kunna skapa en kopia (Eng. reverse engineer) eller (v) åtkomma Tjänsterna i syfte att (a) konstruera en konkurrerande produkt eller tjänst eller (b) kopiera egenskaper, funktioner eller grafik i Tjänsterna.
7.3. Era uppgifter. Vad ankommer Vi och Er är Ni ensam ägare till alla rättigheter, befogenheter och intressen i och till alla Era Uppgifter.
7.4. Förslag. Vi ska ha en världsomfattande, överlåtbar, oåterkallelig och evig licens, som är underlicensierbar och befriad från licensavgift, att använda eller inkorporera i Tjänsterna alla förslag, förbättringsönskemål, rekommendationer eller annan återkoppling från Er, inklusive Användare, avseende Tjänsternas genomförande..

Tillbaka

8. KONFIDENTIALITET
8.1. Definition av konfidentiell information. I detta Avtal avser uttrycket "Konfidentiell information" all konfidentiell information som röjs av en av parterna (“Röjande part”) till en tredje man (“Mottagande part”), oavsett om detta sker muntligen eller skriftligen, och som är betecknad som konfidentiell eller som rimligen bör förstås vara konfidentiell med hänsyn till informationens art och omständigheterna kring röjandet. Er Konfidentiella information ska inbegripa Era Uppgifter; Vår Konfidentiella information ska inbegripa Tjänsterna; och vardera partens Konfidentiella information ska inbegripa villkor och förutsättningar för detta Avtal och alla Beställningsformulär, såväl som affärs- och marknadsföringsplaner, teknologi och teknisk information, produktplaner samt affärsprocesser som röjs av någondera parten. Emellertid ska Konfidentiell information (med undantag av Era uppgifter) inte inbegripa någon information som (i) är eller blir allmänt känd utan att Röjande part brutit mot någon av dess förpliktelser, (ii) var känd för Mottagande part innan den röjdes av Röjande part utan att Röjande part brutit mot någon av dess förpliktelser, (iii) mottages från en tredje man utan att Röjande part brutit mot någon av dess förpliktelser eller (iv) utvecklats självständigt av Mottagande part.
8.2. Skydd av konfidentiell information.Såvida inte Röjande part skriftligen tillåtit annat, (i) ska Mottagande part iaktta samma grad av omsorg som den använder för att skydda sin egna konfidentiella information av liknande slag (dock ska denna grad av omsorg inte vara mindre än rimlig omsorg) för att inte röja eller använda någon del av Röjande parts Konfidentiella information för något annat ändamål än det som framgår av detta Avtal, och (ii) ska Mottagande part begränsa åtkomsten av Röjande parts Konfidentiella information till dem av dess anställda, leverantörer och agenter som behöver sådan åtkomst för ändamål som är förenliga med detta Avtal och som har tecknat sekretessavtal med Mottagande part innehållande restriktioner som inte är mindre långtgående än de som stadgas i detta Avtal.
8.3. Skydd av Era Uppgifter. Utan inskränkning av ovanstående ska Vi upprätthålla lämpliga administrativa, fysiska och tekniska säkerhetsåtgärder för skydd av Era Uppgifters säkerhet, konfidentialitet och integritet. Vi ska inte (a) modifiera Era Uppgifter, (b) röja Era Uppgifter, med undantag av om röjandet framtvingas av lag i enlighet med Avsnitt 8.4 (Framtvingat röjande) eller efter skriftligt medgivande från Er eller (c) åtkomma Era Uppgifter, utom för att tillhandahålla Tjänsterna eller förhindra eller åtgärda serviceproblem eller tekniska problem, eller på Er begäran i samband med kundsupport.
8.4. Framtvingat röjande. Mottagande part kan röja Röjande parts Konfidentiella information om Mottagande part tvingas till detta av lag, förutsatt att Mottagande part i förväg lämnar besked till Röjande part om sådant framtvingat röjande (i den utsträckning som detta tillåts av lag) och att Mottagande part ger skäligt bistånd, på Röjande parts bekostnad, om Röjande part önskar bestrida röjandet. Om Mottagande part av lag tvingas att röja Röjande parts Konfidentiella information vid en civilrättslig process i vilken Röjande part är en part, och Röjande part inte bestrider röjandet, ska Röjande part ersätta Mottagande part för dess skäliga kostnader för sammanställning och tillhandahållande av säker åtkomst av sådan Konfidentiell information.

Tillbaka

9. GARANTIER OCH FRISKRIVNINGAR
9.1. Våra garantier. Vi garanterar (i) att Tjänsterna väsentligen fungerar i överensstämmelse med Användarhandboken och (ii) med förbehåll för Avsnitt 5.3 (Googletjänster), att Tjänsternas funktionalitet inte ska minskas väsentligt under en abonnemangsperiod. Er enda rätt till kompensation eller annan påföljd, med anledning av brott mot dessa garantier, framgår av Avsnitt 12.3 (Uppsägning på saklig grund) och Avsnitt 12.4 (Återbetalning eller betalning vid uppsägning) nedan.
9.2. Ömsesidiga garantier. Vardera parten garanterar att (i) den har juridisk behörighet att ingå detta Avtal och (ii) den inte kommer att överföra någon Elakartad kod till den andra parten (med undantag av Elakartad kod som tidigare överförts till den garanterande parten från den andra parten).
9.3. Friskrivning. MED UNDANTAG AV VAD SOM UTTRYCKLIGEN STADGAS I DETTA AVTAL LÄMNAR INGEN AV PARTERNA NÅGON GARANTI AV NÅGOT SLAG, VARE SIG UTTRYCKT, UNDERFÖRSTÅDD, STADGAD I LAG ELLER PÅ ANNAT SÄTT, OCH VARDERA PARTEN FRISKRIVER SIG SÄRSKILT FRÅN ALLA GARANTIER, INBEGRIPET GARANTIER GÄLLANDE SÄLJBARHET ELLER LÄMPLIGHET FÖR ETT SÄRSKILT ÄNDAMÅL, I DEN UTSTRÄCKNING SOM MEDGES AV TILLÄMPLIG LAG.

Tillbaka

10. SKADEERSÄTTNING
10.1. Skadeersättning från Oss. Vi ska försvara Er gentemot varje krav, begäran, stämning eller process ("Krav") som görs eller framförs mot Er av en tredje man som hävdar att användningen av Tjänsterna som Kunden medges enligt detta Avtal utgör intrång i tredje mans immateriella rättigheter och ska hålla Er skadeslös för alla slutliga skadestånd som Ni måste erlägga, och för skäliga kostnader för juridiskt biträde som Ni har ådragit Er, till följd av sådant Krav; förutsatt att Ni (a) omgående lämnar skriftligt besked till Oss om Kravet, (b) ger Oss ensam bestämmanderätt över försvaret och uppgörelsen gällande Kravet (förutsatt att Vi inte får reglera något Krav om inte uppgörelsen ovillkorligen befriar Er från allt ansvar) och (c) förser Oss med allt skäligt bistånd på Vår bekostnad.
10.2. Skadeersättning från Er. Ni ska försvara oss gentemot varje Krav som görs eller framförs mot Oss av en tredje man som hävdar att Era Uppgifter eller Er användning av Tjänsterna, i strid mot detta Avtal, utgör intrång i tredje mans immateriella rättigheter eller utgör en överträdelse av tillämplig lag och ska hålla Oss skadeslösa för alla slutliga skadestånd som Vi måste erlägga, och för skäliga kostnader för juridiskt biträde som Vi ådragit Oss, till följd av sådant Krav; förutsatt att Vi (a) omedelbart lämnar skriftligt besked till Er om Kravet, (b) ger Er ensam bestämmanderätt över försvaret och uppgörelsen gällande Kravet (förutsatt att Ni inte får reglera något Krav om inte uppgörelsen ovillkorligen befriar Oss från allt ansvar) och (c) förser Er med allt skäligt bistånd på Vår bekostnad.
10.3. Fullständig reglering. Detta avsnitt 10 (Skadeersättning) reglerar uteslutande parternas rättigheter och skyldigheter med anledning av Krav som anges ovan i detta Avsnitt.

Tillbaka

11. ANSVARSBEGRÄNSNING
11.1. Ansvarsbegränsning. VARDERA PARTENS TOTALA ERSÄTTNINGSANSVAR MED ANLEDNING AV DETTA AVTAL SKA INTE I NÅGOT FALL, VARE SIG OM ANSVARET GRUNDAR SIG PÅ EN KONTRAKTUELL ELLER UTOMKONTRAKTUELL GRUND ELLER NÅGON ANNAN ANSVARSGRUND, ÖVERSTIGA DET TOTALA BELOPP SOM BETALATS AV ER UNDER DETTA AVTAL ELLER, FÖR ENSTAKA HÄNDELSER, DET LÄGSTA AV BELOPPEN $ 500 000 ELLER DET BELOPP SOM BETALATS AV ER UNDER DETTA AVTAL UNDER DE 12 MÅNADER SOM FÖREGÅTT HÄNDELSEN. DETTA SKA DOCK INTE BEGRÄNSA ERA BETALNINGSFÖRPLIKTELSER ENLIGT AVSNITT 6 (AVGIFTER OCH BETALNING FÖR INHANDLADE TJÄNSTER).
11.2. Exkludering av vissa typer av skador och förluster. VARDERA PARTEN SKA INTE I NÅGOT FALL ANSVARA GENTEMOT DEN ANDRA PARTEN FÖR UTEBLIVEN VINST ELLER AVKASTNING ELLER FÖR NÅGRA INDIREKTA, SÄRSKILDA ELLER OFÖRUTSEDDA SKADOR ELLER FÖR FÖLJDSKADOR ELLER TÄCKNINGSFÖRLUSTER, OAVSETT HUR SKADAN ELLER FÖRLUSTEN ORSAKATS OCH VARE SIG DEN GRUNDAS PÅ EN KONTRAKTUELL ELLER UTOMKONTRAKTUELL GRUND ELLER NÅGON ANNAN ANSVARSGRUND, OCH OAVSETT OM PARTEN HAR UPPMÄRKSAMMATS PÅ MÖJLIGHETEN FÖR SÅDANA SKADA ELLER INTE. DENNA FRISKRIVNING FÅR INTE TILLÄMPAS I DEN MÅN DEN FÖRBJUDS AV TILLÄMPLIG LAG.

Tillbaka

12. LÖPTID OCH AVSLUTANDE
12.1. Avtalets löptid. Detta Avtal gäller från det datum då Avtalet ingicks av Er och löper till dess att alla Användarabonnemang som beviljats enligt detta Avtal har löpt ut eller avslutats. Om Ni väljer att använda Tjänsterna under en 30 dagars provperiod och sedan inte inhandlar ett abonnemang före utgången av den perioden, kommer detta Avtal att avslutas vid utgången av den 30 dagar långa provperioden.
12.2. Löptid för inhandlade Användarabonnemang. Användarabonnemang inhandlade av Er gäller från det startdatum som anges i det tillämpliga Beställningsformuläret och löper under den abonnemangsperiod som däri anges. Om inte något annat har angetts i Beställningsformuläret ska alla Användarabonnemang automatiskt förnyas för ytterligare perioder av samma längd som den utlöpande abonnemangsperioden eller för ett år (vilketdera som är kortast), såvida inte någon av parterna meddelar den andra parten om icke-förnyelse minst 30 dagar före utgången av den gällande abonnemangsperioden. Prissättningen per enhet under en sådan förnyad period ska vara densamma som under den föregående perioden, såvida inte Vi har lämnat skriftligt besked till Er om en prishöjning minst 30 dagar före slutet av en sådan föregående period, i vilket fall prishöjningen ska gälla vid förnyelse av Användarabonnemangsperioden och därefter. En sådan prishöjning ska inte överstiga 7 % av priset för Tjänsterna i fråga under den närmast föregående abonnemangsperioden, såvida inte priset under den föregående perioden var angivet i Beställningsformulär såsom reklamerbjudande eller engångserbjudande.
12.3. Uppsägning på saklig grund. . En part kan säga upp detta Avtal på saklig grund: (i) med 30 dagars skriftligt varsel till den andra parten, om uppsägningen avser en väsentlig överträdelse och om överträdelsen inte har åtgärdats av den andra parten vid utgången av denna period eller (ii) om den andra parten blir föremål för en ansökan om konkurs eller annan process förknippad med insolvens, likvidation eller företagsrekonstruktion.
12.4. Återbetalning eller betalning vid uppsägning. Om Ni säger upp detta avtal på saklig grund ska Vi, till Er, återbetala alla förutbetalda avgifter för den återstående perioden, från dagen efter uppsägningens ikraftträdande, för alla abonnemang. Om Vi säger upp detta Avtal på saklig grund ska Ni erlägga alla obetalda avgifter för den återstående perioden, från dagen efter uppsägningens ikraftträdande, för alla Beställningsformulär. En uppsägning ska inte i något fall befria Er från Er skyldighet att betala avgifter till Oss för den period som föregår dagen för uppsägningens ikraftträdande.
12.5. Återlämnande av Era Uppgifter. På begäran av Er som framförts inom 30 dagar från ikraftträdandet av en uppsägning av ett Inhandlat tjänsteabonnemang, ska Vi, för Er, göra en fil innehållande Era Uppgifterna tillgänglig för nedladdning i format comma-separated values (.csv) tillsammans med bilagor i ursprungligt format. Efter en sådan 30-dagarsperiod ska Vi inte ha någon skyldighet att upprätthålla eller tillhandahålla Era Uppgifter och ska därefter, såvida inte lagliga hinder föreligger, radera alla Era Uppgifter som finns i vårt system eller på annat sätt är i Vår besittning eller under Vår kontroll.
12.6. Kvarlevande bestämmelser. Avsnitten 6 (Avgifter och betalning för Inhandlade tjänster), 7 (Äganderätt), 8 (Konfidentialitet), 9.3 (Friskrivning), 10 (Skadeersättning), 11 (Ansvarsbegränsning), 12.4 (Återbetalning eller betalning vid uppsägning), 12.5 (Återlämnande av Era uppgifter), 13 (Vem Ni ingår avtal med, meddelanden, tillämplig lag och behörig domstol) och 14 (Allmänna bestämmelser) ska leva kvar efter det att detta Avtal har löpt ut eller på annat sätt avslutats

Tillbaka

13. VEM NI INGÅR AVTAL MED, MEDDELANDEN, TILLÄMPLIG LAG OCH BEHÖRIG DOMSTOL
13.1. Allmänt. Vem Ni ingår detta Avtal med, vem Ni ska adressera meddelanden till under detta Avtal, vilken lands lag som är tillämplig, samt vilken domstol som har exklusiv domsrätt, vid tvist i anledning av detta Avtal, beror på var Ni har Er hemvist.


Om Ni har Er hemvist i

ingår Ni avtal med

Meddelanden ska adresseras till:

Tillämplig lag är:

De domstolar som har exklusiv domvärjo är:

Ett land i Nord-, Syd- eller Centralamerika eller Karibien

Salesforce.com, inc., The Landmark @ One Market, Suite 300, San Francisco, California, 94105, U.S.A.

VP, Worldwide Sales Operations
Fax: +1-415-901-7040

Kalifornisk och Förenta Staternas federal styrande lag

San Francisco, Kalifornien, USA

Ett land i Europa, Mellanöstern eller Afrika

salesforce.com Sàrl, Rue St-Louis 2, Morges, 1110, Schweiz

Director, EMEA Sales Operations
Fax +41-21-6953701

Schweiz

Schweiz

Japan

Salesforce.com Kabushiki Kaisha, Ebisu Business Tower 18F 1-19-19 Ebisu, Shibuya-ku, Tokyo, 150-0013, Japan

Director, Japan Sales Operations
Fax +81-3-5793-8302

Japan

Tokyo, Japan

Ett land i Asien eller Stillahavsområdet, annat än Japan

Salesforce.com Singapore Pte Ltd, 9 Temasek Boulevard #40-01, Suntec Tower 2, Singapore, 038989

Director, APAC Sales Operations
Fax +65 6302 5777

Singapore

Singapore

13.2. Meddelanden. Om inte annat stadgas i detta Avtal ska alla meddelanden, tillstånd och godkännanden härunder vara skriftliga och ska anses ha avgivits: (i) vid personlig leverans, (ii) andra arbetsdagen efter postning, (iii) andra arbetsdagen efter avsändande av bekräftat telefax, eller (iv), första arbetsdagen efter avsändande med e-post (under förbehåll att e-post inte ska vara tillräckligt för meddelanden om uppsägning eller ersättningsbara krav). Meddelanden till Er ska adresseras till systemadministratör som utsetts av Er för vederbörligt konto för Tjänsterna, och, i fall av faktureringsrelaterade meddelanden, till vederbörlig faktureringskontakt som utsetts av Er.
13.3. Överenskommelse angående tillämplig lag och behörig domstol Vardera parten samtycker härmed till att tillämplig lag för detta Avtal ska vara den som anges ovan, utan att hänsyn ska tas till lagvalsregler, samt till att ovanstående domstolar ska ha exklusiv domsrätt.

Tillbaka

14. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER
14.1. Exportuppfyllelse. Vardera parten ska efterleva Förenta Staternas lagar och regler för export och annan tillämplig jurisdiktion vid tillhandahållande och användning av Tjänsterna. Utan inskränkning av föregående (i) intygar vardera parten att den inte förekommer på någon av USA:s regerings listor över personer eller bolag som är förbjudna att mottaga export och (ii) ska Ni inte tillåta Användare att få åtkomst till eller använda Tjänsterna om detta innebär en överträdelse av något av Förenta Staternas exportembargon, förbud mot export eller restriktioner av export
14.2. Förhållandet mellan parterna. Parterna är oberoende näringsidkare. Detta Avtal bildar inte ett delägarskaps-, franchise-, joint venture-, agentur-, förvaltnings- eller anställningsförhållande mellan parterna.
14.3. Tredje man. Det finns ingen tredje man till detta Avtal.
14.4. Avstående och ytterligare rättigheter. Ingen underlåtenhet eller dröjsmål, av någondera parten, vad gäller utövandet av rättighet under detta Avtal, ska anses utgöra ett avstående av den rättigheten. Med undantag av vad som uttryckligen stadgas i detta Avtal utgör parternas rätt till ersättning eller annan påföljd, som följer av detta Avtal, tillägg till, och ersätter inte, den rätt till ersättning eller annan påföljd som tillfaller parterna enligt lag.
14.5. Bestämmelses ogiltighet. Om någon bestämmelse i detta Avtal av behörig domstol anses strida mot lag ska bestämmelsen modifieras av domstolen och tolkas så att bestämmelsen på bästa möjliga sätt uppfyller målen för den ursprungliga bestämmelsen så långt som lagen medger. Övriga bestämmelser i detta Avtal ska fortsätta gälla.
14.6. Kostnader för juridiskt biträde. Ni ska på begäran betala alla Våra skäliga kostnader för juridiskt biträde, och övriga kostnader, som Vi ådrar oss för att driva in avgifter, som ska betalas till Oss enligt detta Avtal, till följd av Er överträdelse av Avsnitt 6.2 (Fakturering och betalning).
14.7. Överlåtelse. Ingendera parten får överlåta någon av dess rättigheter eller skyldigheter enligt detta Avtal utan skriftligt förhandsmedgivande från den andra parten (som ej utan rimliga skäl får förvägras). Oaktat det föregående får vardera parten överlåta detta Avtal i dess helhet (inklusive alla Beställningsformulär), utan den andra partens medgivande, till dess Koncernbolag eller i samband med en fusion, förvärv, bolagsrekonstruktion eller utförsäljning av en parts samtliga eller väsentligen samtliga tillgångar, så länge detta inte sker till en direkt konkurrent till den andra parten. Den enda rättighet som tillfaller den icke överlåtande parten vid överlåtelse från den andra parten, i strid med vad som stadgas i denna punkt, ska vara en rätt för den icke överlåtande parten att säga upp detta Avtal genom skriftligt meddelande till den överlåtande parten. I händelse av sådan uppsägning ska Vi till Er återbetala alla förutbetalda avgifter avseende den återstående perioden, från dagen efter uppsägningens ikraftträdande, för alla abonnemang. Förutom för de fall som anges ovan ska detta Avtal binda och vara i kraft till förmån för parterna, deras respektive efterföljare och tillåtna övertagare.
14.8. Fullständig reglering och ändringar. Detta Avtal, inklusive alla dess bilagor och tillägg samt alla Beställningsformulär, utgör hela avtalet mellan parterna och ersätter alla tidigare och samtida avtal, förslag eller uppgifter lämnade inför ingående av detta Avtal, oavsett om de varit skriftliga eller muntliga. Ingen modifiering, förändring eller avstående av någon bestämmelse i detta Avtal ska vara giltig såvida det inte görs skriftligen och antingen undertecknas eller accepteras elektroniskt av den part gentemot vilken modifieringen, förändringen eller avståendet kan hävdas. Föreligger konflikt eller motsägelse mellan bestämmelserna detta Avtal och dess bilagor eller tillägg eller något Beställningsformulär, ska villkoren i bilagan, tillägget eller Beställningsformuläret ges företräde. Oaktat uttryck för motsatsen däri, ska inga villkor eller förutsättningar som stadgas i Era inköpsbeställningar eller annan beställningsdokumentation (utom Beställningsformulär) inkorporeras i eller utgöra någon del av detta Avtal, och alla sådana villkor och förutsättningar ska vara ogiltiga.

Tillbaka

Chatta