PRESS AND NEWS

 

Mer resurser till babyboomers och kvinnor krävs för att inte bromsa fortsatt digitalisering.

I en färsk undersökning har Salesforce tittat på hur människor i 19 länder, däribland Sverige, skattar sin förberedelse av den digitala omställningen. Även om Sverige hamnar i topp bland de europeiska länderna, är nivån mycket låg. Vägen mot en större digital beredskap kantas av utmaningar bland babyboomers och kvinnor, och medarbetare och chefer är oense om vilka digitala kompetenser som bör stå i fokus.

Salesforce Digital Skills Index bygger på drygt 23 500 svar från respondenter i 19 länder, varav 1198 svenska. Ett antal olika faktorer vägs in för att ge en bild av hur digitalt redo medarbetare och chefer känner sig i fråga om det digitala kompetensgapet.

1.  Unga sämre digitalt rustade än väntat

Trots att majoriteten av Generation Z (födda 1997–2002) i Sverige anger att deras kompetens avseende vardagliga digitala kunskaper såsom sociala medier och webbnavigering är avancerad, är det bland dessa yngre bara 46% som anser sig vara förberedda på de digitala färdigheter som kommer att behövas i arbetssammanhang de kommande fem åren.

Denna bild försämras ytterligare genom de ungas bristande vilja att lära sig de färdigheter som behövs. Endast 32% av samtliga Generation Z respondenter i Sverige håller aktivt på att lära sig de färdigheter de anser behöva under de kommande fem åren.

2.  Glappet för de äldre ökar

Utmaningarna för s.k. Baby Boomers (födda 1956–1964) är större. I Sverige är det bara 36% av dessa som anser att sig vara mycket redo för en anställning där digitala färdigheter ligger i fokus. Detta försvåras av att bara 15% av gruppen aktivt lär sig de färdigheter som behövs de kommande fem åren.

Även om man tittar på samtliga åldrar, är beredskapen för en digital framtid låg bland svenskar. 60% av de tillfrågade medarbetarna anger att de inte känner sig helt förberedda på digitala kompetenser som behövs för jobbet. Samtidigt är det knappt 25% som aktivt kommer att genomgå en utbildning för att utöka sina digitala färdigheter.

3.  Digitaliseringen början till ett nytt könsgap

Kvinnor känner sig mindre förberedda i fråga om digital kompetens än män. I Sverige svarar 44% av männen att de känner sig väl förberedda för de digitala kunskaper de behöver på sin arbetsplats. För kvinnor är siffran 37%. Kvinnor anger i lägre utsträckning än män att de har rätt resurser till att lära sig digitala färdigheter (23% vs 30%) och ser i lägre utsträckning att de kommer att genomgå utbildningar inom de kommande 5 åren (19% vs 25%).

4.  Sverige bäst i Europa, men långt ifrån bra

Bland de länder som undersökts i Europa (Frankrike, Italien, Irland, Nederländerna, Sverige, Tyskland, UK) ligger Sverige på första plats, men då på ett indextal på endast 30. Detta kan jämföras med Indien som toppar den globala ligan med ett index på 63.

5.  Medarbetare och ledning oense kring digitala fokusområden

Det verkar finnas en betydlig diskrepans mellan medarbetare och chefer ifråga om de digitala kompetensområden man anses behöva kunna framöver. Medan samarbetsteknologi, digital administration och datavetenskap toppar medarbetares lista, pekar chefer på digital marknadsföring, e-handel och cybersäkerhet som fokusområden.

- Vi är, med viss rätt, mycket stolta över den digitaliseringsnivå Sverige uppnått. Men den här undersökningen pekar tydligt på att både kvinnor och äldre inte är med på digitaliseringståget. Det behöver vi som bolag naturligtvis ändra. På Salesforce gör vi det genom bland annat Trailhead, en träningsplattform vi tagit fram för att vem som helst ska kunna lära sig Salesforce gratis och därmed öppna upp dörrarna för helt nya jobbmöjligheter i en digital värld, säger Dan Bjurman, Sverigechef på Salesforce.