Salesforce.com programavtal

Senast uppdaterat: 9 juli 2021

Detta programavtal (”Programavtal”) reglerar all användning av (inklusive åtkomst till):

(var och en, tillsammans med alla Salesforce-tjänster, -information, -data, -innehåll och annat material som är

tillgängligt i en sådan produkt eller tjänst, alla motsvarande Salesforce-webbplatser och alla efterföljande produkter

eller tjänster, oavsett om de görs tillgängliga via en sådan webbplats eller via någon annan kanal, ett ”Program”).

GENOM ATT (1) KLICKA I EN RUTA SOM ANGER ATT DU ACCEPTERAR, (2) FÅ TILLGÅNG TILL, LADDA NER ELLER ANVÄNDA ETT PROGRAM ELLER (3) PÅ ANNAT SÄTT ANGE ATT DU ACCEPTERAR DETTA PROGRAMAVTAL, GODKÄNNER DU VILLKOREN I DETTA PROGRAMAVTAL OCH ALLA TILLÄMPLIGA PROGRAMVILLKOR, ENLIGT DEFINITIONEN NEDAN (GEMENSAM BENÄMNING: ”AVTALET”). DU INTYGAR HÄRMED ATT DU HAR UPPNÅTT MYNDIG ÅLDER FÖR ATT INGÅ AVTALET. OM DEN PERSON SOM ACCEPTERAR DETTA AVTAL ACCEPTERAR DETTA AVTAL PÅ UPPDRAG AV ETT FÖRETAG ELLER ANNAN JURIDISK ENHET, FÖRSÄKRAR DENNA PERSON ATT HAN/HON HAR BEFOGENHET ATT BINDA DENNA ENHET OCH DESS DOTTERBOLAG (ENLIGT DEFINITIONEN NEDAN) TILL DESSA VILLKOR, I VILKET FALL BEGREPPEN ”DU” OCH ”DIN” SKA HÄNVISA TILL DENNA ENHET OCH DESS DOTTERBOLAG (ENLIGT DEFINITIONEN NEDAN). OM DEN PERSON SOM GODKÄNNER DETTA AVTAL INTE HAR SÅDAN BEFOGENHET, ELLER INTE GODKÄNNER DESSA VILLKOR, FÅR PERSONEN INTE GODKÄNNA DETTA AVTAL OCH FÅR INTE ANVÄNDA NÅGOT PROGRAM.

Detta Avtal gäller mellan dig och Salesforce-parten (enligt definitionen nedan), från och med det datum då du godkänner detta Avtal.

Salesforce-parten” är det företag som beskrivs i avsnitt 16 (”Vem du ingår avtal med, meddelanden, tillämplig lag och jurisdiktion”) nedan. 

Dotterbolag” betyder varje enhet som direkt eller indirekt kontrollerar, kontrolleras av eller står under gemensam kontroll med den berörda enheten.

Kontroll” betyder direkt eller indirekt ägande eller kontroll av mer än 50 % av rösterna i den berörda enheten.

”Salesforce” betyder Salesforce-parten och dess Dotterbolag.

Ytterligare villkor kan gälla för särskilda Salesforce-produkter och -tjänster (som uppdateras av Salesforce från tid till annan, ”Programvillkoren”). Programvillkoren återfinns nedan, eller på eller via det tillämpliga Programmet. I händelse av en konflikt eller oförenlighet mellan Programavtalet och Programvillkoren kommer Programvillkoren att råda i samma utsträckning som konflikten eller oförenligheten, endast med avseende på det tillämpliga Programmet.

Utan hinder av ovanstående, om ett Program eller någon del av det är föremål för ett separat avtal mellan dig och Salesforce, regleras din användning av programmet eller en sådan del av det av det separata avtalet under den tiden och inte av det här Programavtalet.

Observera att vissa program kan vara föremål för vissa behörighetskrav och andra villkor, t.ex. registreringskrav, godkännande av beställningsformulär från Salesforce och betalning av tillämpliga avgifter. Alla rättigheter som du kan ha enligt Avtalet med avseende på sådana Program är beroende av att du uppfyller dessa krav och villkor. Du får inte komma åt, ladda ner eller använda något Program om du inte har accepterat villkoren i Avtalet och uppfyllt alla tillämpliga behörighetskrav och villkor.

AVTALET INNEHÅLLER EN OBLIGATORISK SKILJEDOMSKLAUSUL SOM, ENLIGT AVSNITT 16.4 NEDAN, KRÄVER ATT SKILJEDOM PÅ INDIVIDUELL BASIS UNDER VISSA OMSTÄNDIGHETER ANVÄNDS FÖR ATT LÖSA TVISTER, I STÄLLET FÖR JURYRÄTTEGÅNGAR ELLER ANDRA DOMSTOLSFÖRFARANDEN, ELLER GRUPPTALAN AV NÅGOT SLAG.

1. Ändringar av detta Avtal

Salesforce kan ändra detta Programavtal och eventuella Programvillkor genom att publicera en reviderad version på https://www.salesforce.com/se/company/program-agreement/ eller någon annan tillämplig Salesforce-webbplats, och sådana uppdateringar träder i kraft när de publiceras.

Din användning av ett Program efter ändringar av detta Programavtal eller tillämpliga Programvillkor innebär att du godkänner ändringarna av detta Programavtal och Programvillkoren, i tillämpliga fall. Salesforce kan när som helst och utan ansvar ändra eller avbryta ett helt eller delar av ett Program , debitera, ändra eller avstå från avgifter som krävs för att använda ett Program. All användning av ett Program sker på egen risk, och du måste följa alla tillämpliga lagar, regler och förordningar när du gör det.

2. Information som lämnas in till eller via Programmen

Din inlämning av information, inklusive registreringsinformation (enligt definitionen nedan), till eller via ett Program regleras av Salesforces integritetspolicy, som uppdateras av Salesforce från tid till annan och som för närvarande finns tillgänglig på https://www.salesforce.com/company/privacy/full_privacy/ (“Integritetspolicyn”), såvida du inte har fått en annan integritetspolicy av Salesforce vid registreringstillfället, i den mån sådan information betraktas som Personuppgifter (enligt definitionen i Integritetspolicyn eller i den andra integritetspolicy som tillhandahölls av Salesforce vid registreringstillfället). Salesforce kan ändra eller ersätta den integritetspolicy som tillhandahålls vid registreringstillfället utan ytterligare meddelande. Du kan regelbundet kontrollera om det finns uppdateringar, och om den integritetspolicy som tillhandahölls vid registreringstillfället inte längre är tillgänglig gäller denna integritetspolicy. Dessutom kan all information som du skickar till eller via ett Program, inklusive registreringsinformation, samlas in, överföras till och lagras i USA och/eller andra länder där Salesforce eller dess tjänsteleverantörer är verksamma. De länder där Salesforce eller dess tjänsteleverantörer är verksamma finns tillgängliga via en e-postförfrågan som skickas till privacy@salesforce.com eller till den e-postadress som anges i den integritetspolicy som tillhandahölls vid registreringstillfället. Du försäkrar och garanterar att du är ansvarig för riktigheten, fullständigheten, kvaliteten och lagligheten av all information du tillhandahåller i samband med något Program, inklusive Registreringsinformation, det sätt på vilket du fått sådan information samt din användning av sådan information i samband med ett Program.

Ditt förnamn, efternamn, profilbild, plats och annan information som du tillhandahåller i samband med ett Program, inklusive registreringsinformation, kan visas offentligt, inklusive på en profilsida eller i samband med dina aktiviteter. Vissa av dina uppgifter eller aktiviteter i samband med din användning av Programmen kan visas offentligt eller på annat sätt vara synliga för andra. Ditt Salesforce-konto och/eller det tillämpliga Programmet kan tillhandahålla funktioner som gör det möjligt för dig att hantera vissa av dina sekretessinställningar, meddelanden och andra preferenser. Om inte annat uttryckligen anges gäller sådana sekretessinställningar, meddelanden och andra preferenser som är tillgängliga via ett Program endast för det Programmet och påverkar inte dina sekretessinställningar, meddelanden eller andra preferenser för något annat Program eller någon annan aspekt av ditt Salesforce-konto. Salesforce kan använda eller avslöja dina uppgifter i enlighet med Integritetspolicyn, inklusive (a) för att skicka dig information, meddelanden, undersökningar och utvärderingar relaterade till ett Program eller till dina konton med Salesforce, inklusive via telefon (även om det angivna telefonnumret finns på en nationell eller statligt spärregister), e-post, sms, direktmeddelanden eller på annat sätt, i största möjliga utsträckning som tillåts enligt gällande lagar; (b) för marknadsföringsändamål, inklusive marknadsföring till företag, partnerskap eller andra enheter som du är associerad med (en “organisation”), till exempel för att nå ut till din organisation om Salesforce- produkter och -tjänster och eventuellt underrätta din organisation om att du deltar i ett Program, i enlighet med tillämpliga lagar; (c) för interna affärsändamål, till exempel för att förbättra Salesforce-produkter och -tjänster genom att bättre förstå hur användare interagerar med Program; eller (d) för att skapa aggregerade, icke-personliga uppgifter som Salesforce kan använda eller avslöja i vilket syfte som helst.

3. Uppföranderegler

De förbjudna handlingar och det förbjudna material som anges i Salesforces Policy för godtagbar användning och externt visade tjänster, som uppdateras av Salesforce från tid till annan och som för närvarande finns tillgänglig på https://www.salesforce.com/company/legal/agreements/ (“AUP”), är också förbjudna med avseende på Programmen. Dessutom får du inte (och du får inte tillåta dina användare eller någon tredje part att) i samband med något program:

 • Få obehörig åtkomst till programmet eller de servrar eller nätverk som används för att göra programmet tillgängligt, inklusive genom att hacka eller förstöra någon del av programmet, eller bryta mot något krav, förfarande eller policy som gäller för sådana servrar eller nätverk.
 • Störa eller äventyra integriteten hos information, data, innehåll eller annat material som är tillgängligt i eller via programmet.
 • Reproducera, modifiera, anpassa, översätta, skapa härledda verk av, sälja, hyra ut, leasa, låna ut, tidsdela, distribuera eller på annat sätt utnyttja någon del av (eller någon användning av) Programmet, med undantag för vad som uttryckligen tillåts i de tillämpliga Programvillkoren eller genom ett separat uttryckligt och skriftligt medgivande från Salesforce.
 • Infoga eller spegla någon del av Programmet, eller på annat sätt införliva någon del av Programmet i någon produkt eller tjänst, utom i de fall då detta uttryckligen tillåts i de tillämpliga Programvillkoren eller genom ett separat uttryckligt och skriftligt medgivande från Salesforce.
 • Systematiskt ladda ner och lagra information, data, innehåll eller annat material som är tillgängligt i eller via Programmet, utom när det krävs för att använda det tillämpliga Programmet eller när det uttryckligen tillåts i de tillämpliga Programvillkoren eller genom ett separat uttryckligt och skriftligt medgivande från Salesforce.
 • Använda någon robot, spindel, sökningsprogram eller annan manuell eller automatisk anordning för att hämta, indexera, “skrapa”, utföra “datautvinning” eller på annat sätt samla in information, data, innehåll eller annat material som finns tillgängligt i eller via Programmet, eller reproducera eller kringgå programmets navigeringsstruktur eller presentation, utan Salesforces uttryckliga och skriftliga förhandsgodkännande.
 • På falskt vis uppge eller antyda att du är associerad med Salesforce eller någon annan person.
 • Få tillgång till eller använda något Program om du är Salesforces direkta konkurrent, eller få tillgång till eller använda något program i konkurrenssyfte, inklusive för att bygga en konkurrerande produkt eller tjänst, eller en produkt eller tjänst som använder liknande idéer, egenskaper, funktioner eller grafik som något program, eller i syfte att göra en prestandamätning eller på annat sätt övervaka programmets tillgänglighet, prestanda eller funktionalitet.
 • Använda någon del av Programmet i något syfte, inklusive att duplicera någon del av Programmet, använda någon del av Programmet för din interna affärsverksamhet, för produktionsändamål eller i kommersiellt syfte (inklusive användning i samband med annonsering eller annan kommersiell upphandling), eller göra någon del av Programmet tillgänglig för tredje part, utom i samtliga fall där detta uttryckligen är tillåtet i de tillämpliga Programvillkoren eller i ett separat avtal mellan dig och Salesforce eller genom ett separat uttryckligt och skriftligt medgivande från Salesforce.

Du är ansvarig för att skaffa, underhålla och betala för all hårdvara och alla telekommunikations- och andra produkter eller tjänster som behövs för att använda ett Program. Kom dessutom ihåg att du i samband med ett Program kan tillhandahålla information, data, innehåll eller annat material till en mångsidig och internationell publik. Saker som inte verkar stötande eller på annat sätt förkastliga kan göra det intrycket på andra. Du ska (och du ska få dina användare och tredje parter att) behandla andra användare av Programmet med vänlighet och respekt.

4. Konfidentiell information

Salesforce kan anförtro dig information, data, innehåll eller annat material som inte redan är offentligt tillgängligt (“Konfidentiell information”). Du kommer på obestämd tid att bevara sekretessen för all Konfidentiell information som du får kännedom om enligt Avtalet och du kommer inte att avslöja eller på annat sätt göra Konfidentiell information tillgänglig för tredje part, direkt eller indirekt, utan Salesforces skriftliga förhandsgodkännande. Du får inte dela företagshemligheter eller finansiella hemligheter eller diskutera rykten eller spekulationer angående Salesforce. Du får inte utföra omvänd kompilering, uppdelning eller dekompilering av någon programvara eller några materiella objekt som innehåller Konfidentiell information.

Du ska använda samma grad av omsorg för att skydda Konfidentiell information som du använder för att skydda din eller din organisations konfidentiella information av liknande karaktär eller känslighet, men inte mindre än rimlig omsorg under rådande omständigheter. Du får inte använda Konfidentiell information utom i syfte att uppfylla dina skyldigheter enligt Avtalet eller på annat sätt som beskrivs i de tillämpliga Programvillkoren. Du får endast lämna ut Konfidentiell information till dina anställda eller entreprenörer som behöver känna till sådan Konfidentiell information som en del av sådan auktoriserad användning, och som skriftligen är bundna av sekretessbegränsningar som inte är mindre restriktiva än de som anges i avtalet. Varje handling eller underlåtenhet av en entreprenör som du anlitar, eller, för tydlighetens skull, av någon av dina anställda eller annan personal, som skulle utgöra en överträdelse av Avtalet (inklusive detta Avsnitt) kommer att betraktas som en överträdelse av Avtalet från din sida.

Du samtycker till att Salesforce är den enda och exklusiva ägaren till all sin konfidentiella information och alla Derivat (enligt definitionen nedan) av denna, oavsett om de skapats av Salesforce, dig eller någon tredje part, och att ingen licens eller andra rättigheter till sådan Konfidentiell information eller Derivat beviljas eller underförstås enligt Avtalet. Med “Derivat” avses (i) för material som omfattas av upphovsrätt eller är upphovsrättsligt skyddat, varje översättning, sammandrag, revidering eller annan form i vilken ett befintligt verk kan omarbetas, omvandlas eller anpassas, (ii) för patenterbart eller patenterat material, varje förbättring eller modifiering av detta, eller (iii) för material som omfattas av företagshemligheter, varje nytt material som härrör från sådant material som omfattas av företagshemligheter, inklusive nytt material som kan skyddas av upphovsrätt, patent och/eller företagshemligheter. När Avtalet eller de tillämpliga Programvillkoren (eller dina rättigheter med avseende på den tillämpliga tillåtna användningen av sådan Konfidentiell information) (eller dina rättigheter med avseende på den tillämpliga referensbeteckningen, för inlärnings- och certifieringsprogram) löper ut eller sägs upp, måste du återlämna eller förstöra (enligt Salesforces val) allt material som innehåller konfidentiell information.

Du bekräftar att en överträdelse mot detta villkor kommer att medföra irreparabla och fortlöpande skador för vilka det inte kommer att finnas något adekvat rättsmedel enligt lag, och att Salesforce ska ha rätt till föreläggande och/eller ett dekret för specifik uppfyllelse, utan krav på att ställa någon säkerhet, och till sådan annan hjälp som kan vara lämplig (inklusive monetärt skadestånd om det är lämpligt).

5. Registrering; användarnamn och lösenord

5.1. Salesforce-konto. Du kan behöva registrera dig för att använda hela eller delar av ett program. Salesforce kan avfärda eller kräva att du ändrar inloggningsuppgifter eller annan information som du tillhandahåller vid registrering. (gemensam benämning: “Registreringsinformation”). Dina inloggningsuppgifter är endast avsedda för personligt bruk och ska hållas konfidentiella. Du, och inte Salesforce, är ansvarig för all användning eller otillbörlig användning av dina inloggningsuppgifter och alla aktiviteter som sker från ett konto som tillhandahålls av Salesforce (ett “Salesforce-konto”) som du har. Du måste göra rimliga ansträngningar för att upprätthålla sekretessen för och förhindra obehörig användning av dina inloggningsuppgifter eller ditt Salesforce-konto, och du måste omedelbart meddela Salesforce om brott mot sekretessen eller obehörig användning av dina inloggningsuppgifter eller ditt Salesforce-konto. Salesforce anser att alla Salesforce-konton med samma e-postadress, telefonnummer eller annan unik identifierare, som verifierats av Salesforce i enlighet med dess förfaranden, tillhör samma användare. Om du har registrerat dig för att använda mer än ett Program (eller om du senare registrerar dig för att använda ytterligare Program) kan Salesforce automatiskt och oåterkalleligt slå samman alla dina Salesforce-konton till ett Salesforce- konto (inklusive att kombinera dina Registreringsuppgifter, profiler och andra kontouppgifter), eller kräva att du använder enhetliga Registreringsuppgifter för alla sådana konton. När dina Salesforce-konton slås samman kan inloggningsuppgifterna för ett av dina Salesforce-konton ge dig tillgång till det sammanslagna kontot. Om du inte har ett befintligt Salesforce-konto och registrerar dig för ett Program (inklusive för att använda ett Program eller delta i ett Program, t.ex. Dreamforce) kan din registreringsinformation automatiskt användas av Salesforce för att skapa ett Salesforce-konto åt dig, och Salesforce kan kräva att du använder ett sådant Salesforce-konto för andra Program. Följaktligen kan uppsägning eller avslutande av ditt Salesforce-konto för ett Program eller avstängning eller avslutande av din användning av ett Program också medföra avstängning eller avslutande av din användning av ett annat Program eller av alla Program.

5.2. Salesforce-konton som förvaltas av andra. Om ditt Salesforce-konto är anslutet till ett användarkonto med Salesforce-inloggning som förvaltas av din arbetsgivare eller en tredje part, kan (a) vi dela information om din Programaktivitet med din arbetsgivare eller tredje parts kontoadministratör, (b) ytterligare villkor gälla för din användning av tillämpliga Program och (c) din administratör kan få tillgång till (inklusive att se eller ändra din profil eller registreringsinformation) eller inaktivera ditt Salesforce-konto utan att Salesforce är inblandat.

6. Inlämningar

Du och andra användare av ett Program kan ha förmågan att göra viss information, data, innehåll eller annat material, inklusive omdömen, recensioner, inlägg, kommentarer och annat användargenererat innehåll, bilder och dokument tillgängliga via eller i samband med programmet (enskild benämning: “Inlämning”), inklusive på profilsidor eller på Programmets interaktiva produkter eller tjänster, som t.ex. anslagstavlor och andra forum, och chattar, kommentarer och andra meddelandefunktioner. Inlämningar återspeglar endast åsikterna hos den användare som gjort Inlämningen tillgänglig och inte Salesforces åsikter, oavsett om användaren är ansluten till Salesforce eller inte, och kan innehålla eller utgöra material från tredje part (enligt definitionen nedan). Alla Inlämningar som görs tillgängliga via en anslagstavla eller ett forum som svar på publicerade frågor, eller som på annat sätt utger sig för att svara på frågor, inklusive frågor om Salesforce eller Program, görs endast tillgängliga för din allmänna kunskap och bör aldrig betraktas som svar på dina specifika frågor (även om ett svar är markerat som ett “bästa” svar eller med liknande kvalifikationer). Du bör alltid kontakta Salesforces support för att få svar på dina specifika frågor. Salesforce har ingen kontroll över Inlämningar och ansvarar inte för någon tredje parts användning eller otillbörlig användning (inklusive distribution) av Inlämningar. Inlämningar utgör inte konfidentiell information och du förstår att Salesforce inte har någon kontroll över i vilken utsträckning en Inlämning kan användas av en tredje part när Inlämningen väl har publicerats eller visats. DU FÅR INTE GÖRA NÅGRA PERSONUPPGIFTER (INKLUSIVE DINA PERSONUPPGIFTER OCH ANDRA PERSONERS PERSONUPPGIFTER) OFFENTLIGT TILLGÄNGLIGA GENOM NÅGOT PROGRAM (UTOM, FÖR TYDLIGHETENS SKULL, DINA PERSONUPPGIFTER SOM DU GÖR TILLGÄNGLIGA I REGISTRERINGSINFORMATIONSFÄLT SOM TILLHANDAHÅLLS AV SALESFORCE OCH DÄR SÅDANA PERSONUPPGIFTER EFTERFRÅGAS). UTAN ATT BEGRÄNSA OVANSTÅENDE ÄR DU ANSVARIG FÖR ALLA PERSONUPPGIFTER SOM DU GÖR TILLGÄNGLIGA GENOM ETT PROGRAM, OCH OM DU GÖR PERSONUPPGIFTER ELLER ANNAN INFORMATION OFFENTLIGT TILLGÄNGLIG GENOM ETT PROGRAM GÖR DU DET PÅ EGEN RISK.

7. Licenser

7.1. Inlämningar. Om inte annat uttryckligen anges i de tillämpliga Program villkoren behåller du äganderätten till dina Inlämningar, och för varje sådan Inlämning beviljar du härmed Salesforce, i största möjliga utsträckning som tillåts enligt tillämplig lag, en världsomspännande, royaltyfri, fullt betald, icke-exklusiv, evig, oåterkallelig, överförbar och fullt underlicensierbar (genom flera nivåer) licens, utan ytterligare ersättning till dig eller någon tredje part, att reproducera, distribuera, framföra och visa (offentligt eller på annat sätt), skapa derivatverk av, anpassa, modifiera och på annat sätt använda, analysera och utnyttja sådana Inlämningar, i alla format eller medier som nu är kända eller som utvecklas i framtiden, och för alla ändamål (inklusive marknadsförings- eller reklamsyften, t.ex. omdömen).

7.2. Återkoppling. Om du till Salesforce tillhandahåller eller på annat sätt gör tillgängligt förslag, önskemål om förbättringar, rekommendationer, korrigeringar eller annan återkoppling (“Återkoppling”), oavsett om de är relaterade till något Program eller inte, kommer villkoren i Avtalet som är tillämpliga på Inlämningar (inklusive avsnitten 7.1, 7.2, 8 och 14 i detta Programavtal) också att gälla för sådan återkoppling, och du bekräftar och godkänner härmed att sådan återkoppling inte är konfidentiell och att ditt tillhandahållande av sådan återkoppling sker kostnadsfritt, osökt och utan begränsningar, och att det inte innebär att Salesforce har några skyldigheter som förvaltare eller andra förpliktelser.

7.3. Nödvändiga rättigheter; avstående. Du försäkrar och garanterar att du har alla rättigheter som krävs för att bevilja de licenser som beviljas i avtalet, inklusive i detta avsnitt 7, och att dina inlämningar och ditt tillhandahållande av inlämningar i samband med något Program, är fullständiga och korrekta, och att de inte är bedrägliga, skadegörande eller på annat sätt bryter mot någon tillämplig lag eller mot någon tredje parts rättigheter. I största möjliga utsträckning som tillåts enligt tillämplig lag avstår du dessutom oåterkalleligen från alla “moraliska rättigheter” eller andra rättigheter med avseende på tillskrivning av författarskap eller materialets integritet i fråga om varje Inlämning som du kan ha enligt tillämplig lag och enligt någon juridisk teori.

8. Innehåll och användningsdata

Salesforce kan övervaka, utvärdera, ändra eller ta bort Inlämningar, inklusive för att uppfylla något av villkoren i Digital Millennium Copyright Act, Europeiska unionens direktiv om elektronisk handel 2000/30/EG och andra lagar som behandlar avlägsnande av eller begränsning av tillgången till innehåll. Dessutom kan Salesforce, i den utsträckning det är tillåtet enligt gällande lagar, spåra eller analysera din åtkomst till eller användning av något Program och kan använda och avslöja information om din åtkomst till och användning av något Program och omständigheterna kring sådan åtkomst och användning, oavsett skäl eller syfte (inklusive för diagnostiska eller marknadsföringsmässiga syften) till vem som helst (inklusive till tredje part, t.ex. en administratör för en organisation om ditt Salesforce-konto har tilldelats dig av en organisation), med undantag för den utsträckning som anges i Integritetspolicyn.

9. Ägarrättigheter

9.1. Program. Med förbehåll för de begränsade rättigheter som uttryckligen beviljas genom detta Avtal förbehåller sig Salesforce, dess licensgivare och innehållsleverantörer alla sina rättigheter, titlar och intressen i och till Tjänsterna och Innehållet, inklusive alla relaterade immateriella rättigheter. Inga rättigheter beviljas dig genom detta Avtal utom vad som uttryckligen anges här.

9.2. Varumärken. Du får inte använda något av Salesforces handelsnamn, varumärke, servicemärke eller logotyp (inklusive men inte begränsat till SALESFORCE, SALESFORCE.COM, Salesforce-logotypen, alla logotyper med Salesforce-karaktärer som Astro eller Codey, FORCE, DREAMFORCE, LIGHTNING, TRAILHEAD, logotypen “No Software”, APPEXCHANGE, APEX och CHATTER) på något sätt utan Salesforces uttryckliga föregående skriftliga tillstånd, och all sådan tillåten användning kommer att omfattas av Salesforces Riktlinjer för användning av varumärken och upphovsrätt, i den form de uppdateras av Salesforce från tid till annan, för närvarande tillgängliga på https://www.salesforce.com/content/dam/web/en_us/www/documents/legal/Terms%20of%20Service/salesforce-trademark-usage-guidelines.pdf (“Riktlinjer för användning av varumärken och upphovsrätt”) och eventuella andra riktlinjer för användning av varumärken och upphovsrätt som tillhandahålls till dig av Salesforce. Alla handelsnamn, varumärken, servicemärken och logotyper i eller tillgängliga via något Program som inte ägs av Salesforce tillhör respektive ägare. Ingenting i avtalet och ingenting i eller tillgängligt via något Program ska tolkas som att det ger någon rätt att använda något handelsnamn, varumärke, servicemärke eller logotyp utan ägarens föregående uttryckliga och skriftliga samtycke. Du får inte bjuda på eller köpa något nyckelord som är Salesforces varumärke, servicemärke eller logotyp i någon annonseringstjänst för nyckelord (t.ex. Google AdWords) utan Salesforces föregående skriftliga samtycke.

10. Tredjepartsmaterial; länkar

Vissa Programfunktioner kan ge tillgång till produkter, tjänster, information, data, innehåll och annat material som görs tillgängligt av eller på uppdrag av tredje part, inklusive Inlämningar. (“Tredjepartsmaterial”) eller tillåta cirkulation eller överföring av material från tredje part, inklusive via länkar.. Genom att använda sådan funktionalitet ger du Salesforce instruktioner om att få tillgång till, cirkulera och överföra det tillämpliga Tredjepartsmaterialet till dig. Dessutom kan din installation och annan användning av Tredjepartsmaterial leda till att din information, dina data, ditt innehåll eller annat material överförs utanför Salesforces system, eller på annat sätt leda till att tredje part får tillgång till eller använder din information, dina data, ditt innehåll eller annat material. Salesforce varken kontrollerar eller godkänner, och Salesforce är inte heller ansvarigt för, Tredjepartsmaterial, inklusive dess korrekthet, giltighet, aktualitet, fullständighet, tillförlitlighet, integritet, kvalitet, laglighet, användbarhet eller säkerhet, eller tillämpliga immateriella rättigheter. Vissa Tredjepartsmaterial kan bland annat vara felaktiga, vilseledande eller bedrägliga. Ingenting i Avtalet ska anses utgöra en försäkran eller garanti från Salesforce med avseende på Tredjepartsmaterial. Salesforce har ingen skyldighet att övervaka Tredjepartsmaterial och kan när som helst blockera eller inaktivera tillgången till Tredjepartsmaterial (helt eller delvis) via ett Program. Dessutom innebär tillgången till Tredjepartsmaterial via ett Program inte att Salesforce rekommenderar eller har någon koppling till någon leverantör av sådant Tredjepartsmaterial och det skapar inte heller något rättsligt förhållande mellan dig och någon sådan leverantör.

DIN ANVÄNDNING AV TREDJEPARTSMATERIAL SKER PÅ EGEN RISK OCH OMFATTAS AV EVENTUELLA YTTERLIGARE VILLKOR OCH POLICYER SOM GÄLLER SÅDANT TREDJEPARTSMATERIAL (T.EX. ANVÄNDARVILLKOR ELLER SEKRETESSPOLICYER FÖR LEVERANTÖRERNA AV SÅDANT TREDJEPARTSMATERIAL).

11. Reklamkampanjer

Alla sweepstakes, tävlingar, lotterier, undersökningar, spel eller liknande kampanjer (gemensam benämning: “Reklamkampanjer”) som är tillgängliga i eller genom ett Program kan vara föremål för regler som är separata från Avtalet. Om du deltar i någon Reklamkampanj ska du läsa igenom de tillämpliga reglerna och Integritetspolicyn. Om det finns en konflikt eller oförenlighet mellan Avtalet och reglerna för Reklamkampanjen, är det reglerna för Reklamkampanjen som gäller.

12. Friskrivning av garantier och villkor

SALESFORCE GÖR INGA UTFÄSTELSER, GARANTIER ELLER VILLKOR AV NÅGOT SLAG, VARE SIG UTTRYCKLIGA, UNDERFÖRSTÅDDA, LAGSTADGADE ELLER PÅ ANNAT SÄTT, OCH SALESFORCE FRÅNSÄGER SIG SPECIFIKT ALLA UTFÄSTELSER, GARANTIER OCH VILLKOR SOM GÖRS UTTRYCKLIGT, UNDERFÖRSTÅTT ELLER PÅ ANNAT SÄTT, INKLUSIVE ALLA UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER OCH VILLKOR OM SÄLJBARHET, TILLFREDSSTÄLLANDE KVALITET, LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST ÄNDAMÅL ELLER ICKE-INTRÅNG, I DEN HÖGSTA UTSTRÄCKNING SOM TILLÅTS ENLIGT TILLÄMPLIG LAG. PROGRAMMEN OCH TREDJEPARTSMATERIAL GÖRS TILLGÄNGLIGA FÖR DIG I BEFINTLIGT SKICK, DÄR DE FINNS OCH DÄR DE ÄR TILLGÄNGLIGA, UTAN NÅGON SOM HELST GARANTI. SALESFORCE FRÅNSÄGER SIG ALLT ANSVAR OCH ALLA ERSÄTTNINGSSKYLDIGHETER FÖR EVENTUELLA SKADOR SOM ORSAKAS AV TREDJEPARTSVÄRDTJÄNSTER. ALLA FRISKRIVNINGAR AV ALLA SLAG (INKLUSIVE I DETTA AVSNITT OCH PÅ ANDRA STÄLLEN I AVTALET) GÖRS TILL FÖRMÅN FÖR SALESFORCE OCH DESS OCH DERAS RESPEKTIVE AKTIEÄGARE, STYRELSELEDAMÖTER, TJÄNSTEMÄN, ANSTÄLLDA, DOTTERBOLAG, AGENTER, REPRESENTANTER, LICENSGIVARE, LEVERANTÖRER OCH TJÄNSTELEVERANTÖRER (GEMENSAM BENÄMNING, TILLSAMMANS MED SALESFORCE OCH DESS OCH DERAS RESPEKTIVE EFTERTRÄDARE OCH TILLTRÄDARE, “SALESFORCE-ANSLUTNA PARTER”).

Salesforce försöker upprätthålla programmens aktualitet, integritet och säkerhet, men garanterar inte att något Program är eller kommer att förbli uppdaterat, fullständigt, korrekt eller säkert, eller att tillgången till något Program kommer att vara oavbruten. Programmen kan innehålla felaktigheter, fel och material som strider mot eller är oförenliga med Avtalet. Tredje part kan också göra otillåtna ändringar i Programmen.

13. Ansvarsbegränsning

OM INTE ANNAT ANGES I DE TILLÄMPLIGA PROGRAMVILLKOREN KOMMER DET MAXIMALA SAMMANLAGDA ANSVARET FÖR ALLA SALESFORCE-ANSLUTNA PARTER, SOM UPPSTÅR TILL FÖLJD AV ELLER RELATERAT TILL AVTALET ELLER PROGRAMMEN, UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER ATT ÖVERSTIGA TIO US-DOLLAR (10,00 USD). DEN FÖREGÅENDE BEGRÄNSNINGEN GÄLLER OAVSETT OM DET RÖR SIG OM EN TALAN OM AVTALSBROTT ELLER SKADESTÅND OCH OAVSETT TEORIN OM ANSVARSSKYLDIGHET. UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER KOMMER NÅGON AV DE SALESFORCE-ANSLUTNA PARTERNA ATT HA NÅGOT ANSVAR SOM HÄRRÖR FRÅN ELLER ÄR RELATERAT TILL AVTALET FÖR EVENTUELL UTEBLIVEN VINST, INTÄKTER, GOODWILL ELLER INDIREKTA, SÄRSKILDA, TILLFÄLLIGA, FÖLJDSKADOR, TÄCKNINGSSKADOR, DRIFTSTÖRNINGAR ELLER STRAFFSKADOR, OAVSETT OM EN TALAN ÄR AVTALSRÄTTSLIG ELLER SKADESTÅNDSRÄTTSLIG OCH OAVSETT TEORIN FÖR ANSVARSSKYLDIGHET, ÄVEN OM NÅGON AV DE SALESFORCE-ANSLUTNA PARTERNA HAR INFORMERATS OM MÖJLIGHETEN TILL SÅDANA SKADOR ELLER OM NÅGON AV RÄTTSMEDLEN PÅ ANNAT SÄTT INTE UPPFYLLER SITT VÄSENTLIGA SYFTE. DEN FÖREGÅENDE ANSVARSFRISKRIVNINGEN GÄLLER INTE I DEN MÅN DET ÄR FÖRBJUDET ENLIGT LAG.

UTAN ATT BEGRÄNSA DET FÖREGÅENDE, I STÖRSTA MÖJLIGA UTSTRÄCKNING SOM TILLÅTS ENLIGT TILLÄMPLIG LAG, (A) ÄR INGEN AV DE SALESFORCE-ANSLUTNA PARTERNA ANSVARIGA FÖR SKADOR AV NÅGOT SLAG SOM UPPSTÅR TILL FÖLJD AV DRIFTEN ELLER TILLHANDAHÅLLANDET AV, ELLER DIN ANVÄNDNING AV ELLER OFÖRMÅGA ATT ANVÄNDA, NÅGOT PROGRAM ELLER TREDJEPARTSMATERIAL, INKLUSIVE VIRUS, MASKAR, TROJANSKA HÄSTAR, PÅSKÄGG, TIDSBOMBER, SPIONPROGRAM ELLER ANNAN LIKNANDE DATORKOD, FIL ELLER PROGRAM SOM KAN ÖVERFÖRAS I SAMBAND MED DETTA; OCH (B) DIN ENDA OCH EXKLUSIVA ÅTGÄRD VID MISSNÖJE MED NÅGOT PROGRAM ELLER TREDJEPARTSMATERIAL ÄR ATT SLUTA ANVÄNDA DET TILLÄMPLIGA PROGRAMMET ELLER TREDJEPARTSMATERIALET.

ALLA ANSVARSBEGRÄNSNINGAR AV NÅGOT SLAG (INKLUSIVE I DETTA AVSNITT OCH PÅ ANDRA STÄLLEN I AVTALET) ÄR GJORDA TILL FÖRMÅN FÖR VARJE SALESFORCE-ANSLUTEN PART.

14. Ersättningsskyldighet

I den utsträckning som tillåts enligt tillämplig lag kommer du att försvara varje Salesforce/ ansluten part mot alla fordringar, krav, stämningar och talan som framförs eller väcks mot en Salesforce- ansluten Part av en tredje part som härrör från eller relaterar till: (a) din användning av, eller aktiviteter i samband med, Programmen (inklusive alla Inlämningar) och/eller (b) alla överträdelser eller påstådda överträdelser av Avtalet från din sida (var och en, ett “Anspråk mot Salesforce”); och du kommer att ersätta en sådan Salesforce-ansluten Part för eventuella skadestånd, advokatarvoden och kostnader som slutgiltigt utdöms mot en sådan Salesforce-ansluten Part till följd av eller för belopp som betalats till sådan Salesforce- ansluten Part enligt en förlikning som skriftligen godkänts av dig beträffande ett Anspråk mot Salesforce, förutsatt att den relevanta tillämpliga Salesforce-anslutna Parten (i) omedelbart ger dig ett skriftligt meddelande om anspråket mot Salesforce, (ii) ger dig ensam kontroll över försvaret och regleringen av anspråket mot Salesforce (förutom att du inte får reglera något anspråk mot Salesforce om det inte villkorslöst befriar varje tillämplig Salesforce-ansluten Part från allt ansvar) och (iii) ger dig skälig assistans, på din egen bekostnad.

15. Löptid; uppsägning

Programavtalet och alla Programvillkor fortsätter att gälla tills de sägs upp, om inte annat anges i de tillämpliga Programvillkoren. Salesforce kan när som helst och utan föregående meddelande säga upp eller avbryta din användning av ett Program, en del av ett Program eller alla Program. Omedelbart efter sådan uppsägning eller avbrott upphör din rätt att använda tillämpliga Programmen eller en del av Programmen permanent eller tillfälligt (beroende på vad som är tillämpligt), och Salesforce kan inaktivera eller radera dina inloggningsuppgifter och ditt konto, och all tillhörande information, data, innehåll eller annat material, utan någon skyldighet att ge ytterligare tillgång till detta material. Om Salesforce-Parten säger upp din rätt att använda ett Program, kommer de tillämpliga Programvillkoren att sägas upp, såvida inte dessa Programvillkor också gäller för din användning av ett annat Program, i vilket fall dessa Programvillkor fortsätter att gälla endast med avseende på det andra Programmet. Du kan säga upp din användning av ett Program när som helst. Om du vill begära att vi raderar ditt Salesforce- konto ska du kontakta Salesforces support eller följa eventuella tillämpliga instruktioner som återfinns på eller genom ett Program eller som tillhandahålls av Salesforce skriftligen. Observera att om du raderar ditt Salesforce-konto kanske inte all information som är relaterad till ditt Salesforce-konto raderas.

Om Salesforce- parten säger upp detta Programavtal, kommer alla Programvillkor och dina rättigheter med avseende på alla Program att sägas upp automatiskt. Avsnitt 2–3, 5.2 and 6–19 av detta Programavtal kommer att överleva dess uppsägning, utöver eventuella bestämmelser i Programvillkoren som överlever, enligt vad som anges i tillämpliga Programvillkor.

16. Vem du ingår avtal med; notiser; tillämplig lag och jurisdiktion

16.1. Allmänt. Den Salesforce-part som ingår avtalet, den adress till vilken du ska skicka notiser enligt Avtalet, den lag som ska tillämpas i tvister eller rättsprocesser som uppstår på grund av eller i samband med Avtalet och, om inte avsnitt 16.4 nedan gäller för dig, de domstolar som har jurisdiktion över sådana tvister eller rättsprocesser, beroende på var du är bosatt. Om ett beställningsformulär, en faktura eller ett kvitto har utfärdats till dig med avseende på ett Program av en annan Salesforce-partner än Salesforce-parten, ska denna Salesforce-partner betraktas som Salesforce-parten i detta Avtal med avseende på sådant Program, och den samtycker till att vara bunden av villkoren i detta Avtal som om den vore en ursprunglig part i detta avtal. Varje version av Avtalet som görs tillgänglig för dig på något annat språk än engelska är endast för din bekvämlighet, och du bekräftar och godkänner att den engelska versionen av Avtalet som för närvarande finns tillgänglig på https://www.salesforce.com/se/company/program-agreement/ är den rättsligt bindande versionen av Avtalet. Utan hinder av ovanstående bekräftar och godkänner du härmed att om den engelska versionen av Avtalet inte kan verkställas av en behörig domstol, kommer den tillämpliga översatta versionen av Avtalet (enligt tabellen nedan) att vara den rättsligt bindande versionen av Avtalet.
Om du är bosatt i: Salesforce-enheten som ingår Avtalet är: Notiser till Salesforce ska skickas till: Tillämplig lag är: Såvida inte avsnitt 16.4 är tillämpligt har dessa domstolar exklusiv jurisdiktion: En översatt version av Avtalet på det språk som anges nedan finns på följande adress:
Förenta staterna, Mexiko eller ett land i Central- eller Sydamerika eller Västindien. salesforce.com, inc., ett registrerat bolag i Delaware Salesforce Tower, 415 Mission Street, 3rd Floor, San Francisco, California, 94105, U.S.A., attn: VP, Worldwide Sales Operations, med ett exemplar till attn: General Counsel. Kalifornien och gällande federal lagstiftning i USA. San Francisco, California, USA. Ej tillämpligt
Brasilien Salesforce Tecnologia Ltda. Av. Jornalista Roberto Marinho, 85, 14º Andar - Cidade Monções, CEP 04576-010 São Paulo - SP Brasilien São Paulo, SP, Brasilien https://www.salesforce.com/br/company/program-agreement/ (Portugisiska)
Kanada salesforce.com Canada Corporation, ett bolag registrerat i Nova Scotia Salesforce Tower, 415 Mission Street, 3rd Floor, San Francisco, California, 94105, U.S.A., attn: VP, Worldwide Sales Operations, med ett exemplar till attn: General Counsel. Ontario och gällande federal lagstiftning i Kanada Toronto, Ontario, Kanada https://www.salesforce.com/fr/company/program-agreement/ (på franska)
Frankrike salesforce.com France, ett franskt S.A.S-bolag med ett aktiekapital på 37 000 €, registrerat hos Paris handelsregister under nummer 483 993 226 RCS Paris, registrerat kontor: 3 Avenue Octave Gréard, 75007 Paris, Frankrike Salesforce.com Sarl, Route de la Longeraie 9, Morges, 1110, Schweiz, attn: Director, EMEA Sales Operations, med ett exemplar till attn.: Legal Department - Service Juridique, 3 Avenue Octave Gréard, 75007 Paris, Frankrike. Frankrike Paris, Frankrike https://www.salesforce.com/fr/company/program-agreement/ (på franska)
Tyskland salesforce.com Germany GmbH, ett aktiebolag som är registrerat i Tyskland Salesforce.com Sarl, Route de la Longeraie 9, Morges, 1110, Schweiz, attn: Director, EMEA Sales Operations, med ett exemplar till attn.: Legal Department - Erika-MannStrasse 31-37, 80636 München, Tyskland. Tyskland München, Tyskland https://www.salesforce.com/de/company/program-agreement/ (tyska)
Italien Salesforce.com Italy S.r.l., ett italienskt aktiebolag med registrerad adress Piazza Filippo Meda 5, 20121 Milan (MI), VAT / Fiscal code n. 04959160963 Salesforce.com Sarl, Route de la Longeraie 9, Morges, 1110, Schweiz, attn: Director, EMEA Sales Operations, med ett exemplar till attn.: Legal Department Italien Milano, Italien https://www.salesforce.com/it/company/program-agreement/ (Italian)
Spanien Salesforce Systems Spain, S.L.U., ett aktiebolag som är registrerat i Spanien Salesforce.com Sarl, Route de la Longeraie 9, Morges, 1110,Schweiz, attn: Director, EMEA Sales Operations, med ett exemplar till attn.: Legal Department - Paseo de la Castellana 79, Madrid, 28046, Spanien Spanien Madrid, Spanien https://www.salesforce.com/es/company/program-agreement/ (spanska)
Storbritannien Salesforce UK Limited (f/k/a salesforce.com EMEA Limited), ett aktiebolag som är registrerat i England Salesforce.com Sarl, Route de la Longeraie 9, Morges, 1110,Schweiz, attn: Director, EMEA Sales Operations, med ett exemplar till attn: Legal Department, Salesforce UK Limited (f/k/a salesforce.com EMEA Limited), Floor 26 Salesforce Tower, 110 Bishopsgate, London, EC2N 4AY, Storbritannien. England London, England https://www.salesforce.com/uk/company/program-agreement/
Ett land i Europa, Mellanöstern eller Afrika, utom Frankrike, Tyskland, Italien, Spanien och Storbritannien SFDC Ireland Limited, ett aktiebolag som är registrerat i Irland Salesforce.com Sarl, Route de la Longeraie 9, Morges, 1110, Schweiz, attn: Director, EMEA Sales Operations, med ett exemplar till attn.: Legal Department - 3rd and 4th Floor, 1 Central Park Block G, Central Park, Leopardstown, Dublin 18, Irland England London, England

https://www.salesforce.com/fr/company/program-agreement/ (franska)


https://www.salesforce.com/de/company/program-agreement/ (tyska)

https://www.salesforce.com/br/company/program-agreement/ (portugisiska)

https://www.salesforce.com/es/company/program-agreement/ (spanska)

Japan Kabushiki Kaisha Salesforce. co, ett japanskt bolag JP Tower 12F, 2-7-2 Marunouchi, Chiyoda-ku, Tokyo 100- 7012, Japan, attn: Senior Director, Japan Sales Operations, med ett exemplar till attn: General Counsel. Japan Tokyo, Japan https://www.salesforce.com/jp/company/program-agreement/ (japanska)
Ett land i Asien eller Stillahavsregione n, utom Japan, Australien eller Nya Zeeland Salesforce.com Singapore Pte Ltd, ett privat aktiebolag i Singapore 5 Temasek Boulevard #13- 01, Suntec Tower 5, Singapore, 038985, attn: Director, APAC Sales Operations, med ett exemplar till attn: General Counsel. Singapore Singapore https://www.salesforce.com/cn/company/program-agreement/ på kinesiska (förenklad)

https://www.salesforce.com/tw/company/program-agreement/ på kinesiska (traditionell)

https://www.salesforce.com/kr/company/program-agreement/ på koreanska

https://www.salesforce.com/th/company/program-agreement/ på thailändska
Australien eller Nya Zeeland SFDC Australia Pty Ltd 201 Sussex Street, Darling Park Tower 3, Level 12, Sydney NSW 2000, attn: Senior Director, Finance med ett exemplar till attn: General Counsel. New South Wales, Australien New South Wales, Australien Ej tillämpligt

16.2. Notiser. Om inte annat anges i Avtalet ska alla meddelanden till Salesforce som krävs eller tillåts enligt Avtalet inlämnas skriftligen till den tillämpliga adressen i avsnitt 16.1 ovan, och de ska gälla från och med: (a) personlig leverans, eller (b) den andra arbetsdagen efter utskick, (c) med undantag för notis om uppsägning eller ett skadeståndsanspråk (“Juridiska meddelanden”), som endast kommer att gälla när de levereras i enlighet med underavsnitt (a) eller (b) och tydligt identifieras som juridiska meddelanden. Meddelanden till dig får ske på rimligt sätt, inklusive genom att publicera dem inom det tillämpliga Programmet eller på en webbplats för det tillämpliga Programmet eller via e-post eller vanlig post.

16.3. Tillämplig lag och jurisdiktion. Med undantag för vad som anges i avsnitt 16.5 nedan, samtycker varje part till att Avtalet ska regleras av den tillämpliga lag som anges i avsnitt 16.1 ovan, utan hänsyn till lagvalsregler eller regler vid lagkonflikter, eller Förenta nationernas konvention angående avtal om internationella köp av varor, och varje part samtycker också till den exklusiva jurisdiktionen för de tillämpliga domstolar som anges i avsnitt 16.1 ovan, underkastar sig dessa domstolars personliga jurisdiktion, och avstår från alla invändningar som grundar sig på plats eller olämpligt forum.

16.4. SKILJEFÖRFARANDE. OM DU ÄR BOSATT I USA. OCH INTE ÄR FÖREMÅL FÖR NÅGON ANNAN BESTÄMMELSE OM TVISTLÖSNING I NÅGOT RAMAVTAL FÖR PRENUMERATION, UTOM ETT RAMAVTAL FÖR PRENUMERATION FÖR UTVECKLARE, MELLAN DIG OCH SALESFORCE, KOMMER ALLA TVISTER SOM UPPSTÅR TILL FÖLJD AV ELLER ÄR RELATERADE TILL AVTALET ELLER NÅGON ASPEKT AV FÖRHÅLLANDET MELLAN DIG OCH EN SALESFORCE-ANSLUTEN PART, OAVSETT OM DE GRUNDAR SIG PÅ AVTAL, SKADESTÅNDSRÄTT, STADGA, BEDRÄGERI, VILSELEDANDE UPPGIFTER ELLER NÅGON ANNAN LAGTEORI, ATT LÖSAS GENOM SLUTGILTIG OCH BINDANDE SKILJEDOM INFÖR EN NEUTRAL SKILJEDOMARE I STÄLLET FÖR I EN DOMSTOL AV EN DOMARE, MED UNDANTAG FÖR ATT VARJE PART BEHÅLLER RÄTTEN ATT VÄCKA EN ENSKILD TALAN I EN DOMSTOL FÖR MINDRE SKADESTÅNDSANSPRÅK. SÅDANA TVISTER INKLUDERAR, UTAN BEGRÄNSNING, TVISTER SOM UPPSTÅR PÅ GRUND AV ELLER I SAMBAND MED TOLKNING ELLER TILLÄMPNING AV DENNA SKILJEDOMSKLAUSUL, INKLUSIVE VERKSTÄLLBARHETEN, ÅTERKALLBARHETEN ELLER GILTIGHETEN AV SKILJEDOMSKLAUSULEN ELLER NÅGON DEL AV SKILJEDOMSKLAUSULEN. ALLA SÅDANA FRÅGOR SKA AVGÖRAS AV EN SKILJEMAN OCH INTE AV EN DOMSTOL ELLER DOMARE. UTAN HINDER AV VAD SOM SÄGS I DETTA AVSNITT 16.4 KAN ENDERA PARTEN OMEDELBART INLEDA ETT FÖRFARANDE (ENBART PÅ INDIVIDUELL BASIS OCH INTE PÅ GRUPPBASIS) FÖR ATT SÖKA ETT PRELIMINÄRT FÖRELÄGGANDE ELLER ETT TILLFÄLLIGT FÖRBUD I EN DOMSTOL SOM HAR JURISDIKTION ÖVER DETTA, VILKET SKA FÖRBLI I KRAFT MED FÖRBEHÅLL FÖR DE REGLER, FÖRFARANDEN OCH LAGAR SOM ÄR TILLÄMPLIGA PÅ SÅDANT FÖRBUD TILLS (A) EN DOMSTOL MED BEHÖRIG JURISDIKTION HAR UTFÄRDAT ETT BESLUT OM ATT VERKSTÄLLA EN SLUTGILTIG SKILJEDOM I SKILJEDOMSFÖRFARANDET FÖR DET TILLÄMPLIGA ANSPRÅKET ELLER (B) EN APPELLATIONSDOMSTOL UPPHÄVER, AVBRYTER ELLER OGILTIGFÖRKLARAR FÖRBUDET I FRÅGA.

DU SAMTYCKER TILL ATT ETT EVENTUELLT SKILJEFÖRFARANDE ENLIGT AVTALET KOMMER ATT ÄGA RUM PÅ INDIVIDUELL BASIS; GRUPPSKILJEFÖRFARANDEN OCH GRUPPTALAN ÄR INTE TILLÅTNA OCH DU SAMTYCKER TILL ATT AVSTÅ FRÅN MÖJLIGHETEN ATT DELTA I EN GRUPP TALAN.

Skiljeförfarandet kommer att administreras av American Arbitration Association i enlighet med dess regler för konsumentskiljedomar, i deras ändrade lydelse enligt Avtalet. Reglerna för konsumentskiljedomar finns tillgängliga på nätet på https://www.adr.org/consumer. Skiljemannen kommer att förrätta eventuella förhörgenom telefon- eller videokonferens, snarare än genom personlig inställelse, såvida inte skiljemannen på begäran från dig eller oss beslutar att det är lämpligt med ett personligt förhör. Eventuella personliga sammanträden kommer att hållas på en plats som är rimligt lämplig för båda parter med vederbörlig hänsyn till deras resförmåga och andra relevanta omständigheter. Om parterna inte kan enas om en plats ska AAA eller skiljedomaren avgöra detta. Skiljedomarens beslut följer villkoren i Avtalet och ska vara slutgiltigt och bindande. Skiljedomaren kommer att ha befogenhet att utfärda tillfälliga, interimistiska eller permanenta förelägganden eller åtgärder som innebär att Avtalet uppfylls specifikt, men endast i den utsträckning som krävs för att ge den hjälp som motiveras av det enskilda anspråket som skiljedomaren har att ta ställning till. Skiljedomen kan bekräftas och verkställas i en domstol som har jurisdiktion över den. Utan hinder av det föregående: (1) ingenting i Avtalet hindrar dig från att uppmärksamma federala, delstatliga eller lokala myndigheter på problem och, om lagen tillåter det, kan de söka upprättelse gentemot oss för din räkning, och (2) alla parter kan söka förbudsföreläggande i en domstol med behörig jurisdiktion.

16.5. Om du bor i EU. Om du är bosatt i Europeiska unionen och agerar som konsument inom ramen för förordning (EG) nr 593/2008 får ovanstående bestämmelser om val av tillämplig lag inte leda till att du berövas det skydd som du får genom bestämmelser som inte kan frångås genom avtal i enlighet med de lagar som gäller där du har din vanliga vistelseort.

16.6. Samarbete. Du ska samarbeta med Salesforce i samband med alla eventuella förfrågningar, tvister eller kontroverser med anknytning till detta Avtal som Salesforce kan bli inblandat i och som du kan ha kännedom om.

17. Anspråk på upphovsrättsintrång

Det är Salesforces policy (a) att snabbt svara på anmälningar om påstådda intrång i upphovsrätt och varumärken genom att, när så är lämpligt, ta bort eller inaktivera tillgången till material som påstås göra intrång eller vara föremål för intrångsaktivitet och, (b) att under lämpliga omständigheter utesluta de användare som Salesforce misstänker gör upprepade eller uppenbara intrång i upphovsrätten från Program. Om du anser att något material som är tillgängligt på eller via ett Program (inklusive en tillämplig webbplats för ett Program) gör intrång i dina upphovsrätter kan du begära att materialet tas bort från Programmet (eller begära att Salesforce inaktiverar åtkomsten till materialet) genom att följa instruktionerna som finns tillgängliga på följande adress https://www.salesforce.com/company/legal/intellectual/.

Om du vill använda material från Salesforce som är tillgängligt på eller via ett Program, se anvisningar för att söka tillstånd genom att läsa riktlinjerna för användning av varumärken och upphovsrätt och formuläret för tillstånd att använda varumärken och/eller upphovsrättsligt skyddade verk, som för närvarande finns tillgängligt på https://www.salesforce.com/content/dam/web/en_us/www/documents/legal/Terms%20of%20Service/salesforce permission-to-use-copyrighted-work.pdf.

18. Exportkontroller

Du är ansvarig för att följa USA:s exportkontroller och ekonomiska sanktioner, inklusive Export Administration Regulations (EAR) och de bestämmelser som administreras av finansdepartementets Office of Foreign Assets Control (OFAC), alla tillämpliga importlagar, bestämmelser och krav i importlandet samt alla andra tillämpliga lagar, bestämmelser och krav som kan gälla för nedladdning av programvara. Du är ansvarig för alla eventuella överträdelser av dessa lagar, förordningar och krav. Salesforce ger inga garantier för att förfrågningar som passerar genom ett Program till dig har screenats på något sätt. Vi erbjuder exempelvis ingen screening för att identifiera parter som kan vara föremål för EAR- eller OFAC-restriktioner, och vi erbjuder inte heller screening för att identifiera destinationer som kan vara föremål för embargo eller andra restriktioner. Du försäkrar, garanterar och förbinder dig att du inte: (a) befinner dig i, eller är bosatt eller medborgare i, ett land som är föremål för ett embargo eller andra restriktioner från USA:s myndigheter, eller som av USA:s myndigheter har utsetts som ett land som stödjer terrorister, eller b) finns med på någon av USA:s myndigheters listor över slutanvändare som omfattas av restriktioner.

19. Diverse

Du och Salesforce-parten är oberoende entreprenörer. Avtalet skapar inte något partnerskap, franchise, joint venture, agent-, förtroende- eller anställningsförhållande mellan dig och Salesforce. Du får inte hävda att du har befogenhet att ta på dig eller skapa några skyldigheter, vare sig uttryckliga eller underförstådda, för någon av de Salesforce- anslutna parterna, eller företräda någon av de Salesforce-anslutna parterna som ombud, anställd, franchisetagare eller i någon annan egenskap. Du får inte göra några förslag, löften, garantier eller framställningar på uppdrag av någon Salesforce-ansluten part eller i någon Salesforce-ansluten parts namn. Om en behörig domstol beslutar att någon bestämmelse i Avtalet strider mot lagen kommer bestämmelsen att betraktas som ogiltig och övriga bestämmelser i Avtalet kommer att förbli i kraft. Du får inte överlåta några av dina rättigheter eller skyldigheter enligt Avtalet, vare sig genom lag eller på annat sätt. Salesforce kan överlåta, överföra eller underlicensiera någon av eller alla sina rättigheter eller skyldigheter enligt Avtalet utan begränsning. Ingen av parternas överseende med en överträdelse enligt Avtalet kommer att betraktas som ett överseende med en tidigare eller senare överträdelse. Ingen underlåtenhet eller fördröjning från någondera partens sida när det gäller att utöva någon rättighet enligt Avtalet kommer att utgöra ett avstående från denna rättighet. Titlar och rubriker på avsnitt i Avtalet är endast till för att underlätta och påverkar inte tolkningen av någon bestämmelse i Avtalet. Termen “inklusive” och dess varianter ska tolkas som om den följdes av frasen “utan begränsning”. Avtalet, inklusive alla villkor som införlivas i Avtalet, utgör hela avtalet mellan dig och Salesforce-parten om dess ämne och ersätter alla tidigare och samtidiga avtal, förslag eller framställningar, skriftliga eller muntliga, om detta ämne mellan dig och Salesforce ; med undantag för att, inget i Avtalet begränsar någondera partens eller deras närstående parters eller Salesforce-anslutna Parters rättigheter eller skyldigheter gentemot den andra parten eller deras närstående parter eller Salesforce-anslutna parter i enlighet med något annat avtal mellan dem. Salesforce kan inte hållas ansvarigt för att någon förpliktelse inte kan uppfyllas på grund av skäl som ligger utanför dess kontroll. Varje Salesforce-ansluten part är en uttrycklig tredje part som är förmånstagare enligt avtalet; det finns inga andra tredje parter som är förmånstagare enligt avtalet. Programmen är inte avsedda att användas av, och får inte användas av, någon som inte är minst arton (18) år gammal, eller någon som inte har uppnått myndig ålder i sin tillämpliga jurisdiktion. Observera att det finns kommersiellt tillgänglig programvara med föräldrakontroll som kan hjälpa dig begränsa tillgången till material som är skadligt för minderåriga. Aktuella leverantörer av sådan programvara finns förtecknade på https://en.wikipedia.org/wiki/Comparison_of_content-control_software_and_providers; Salesforce ställer sig inte bakom någon av de listade produkterna eller tjänsterna.

Förteckning över programvillkor

Programvillkor för Appexchange

Senast uppdaterat: 1 juli 2021

Dessa Programvillkor för AppExchange (“Programvillkor”) gäller för användningen av (inklusive all åtkomst till) AppExchange-webbplatsen, som för närvarande finns på appexchange.salesforce.com (tillsammans med all information, data, innehåll och annat material, produkter och tjänster från Salesforce som är tillgängliga via denna webbplats och eventuella efterföljande webbplatser, “AppExchange”).

Dessa Programvillkor införlivas genom hänvisning i Programavtalet och utgör en del av Avtalet mellan dig och Salesforce-parten. Salesforce kan också uppdatera dessa Programvillkor från tid till annan, enligt beskrivningen i Programavtalet. Termer med stor begynnelsebokstav som används men inte definieras i dessa Programvillkor har den innebörd som anges i Programavtalet. Du får inte lov att använda AppExchange om du inte godkänner Avtalet.

AppExchange är en online-katalog och marknadsplats för webbaserade on-demand-applikationer, nedladdningsbara mjukvaruapplikationer, programvara (var och en “App”) som samverkar med Salesforce-produkter och -tjänster, med mera, vilket beskrivs närmare på AppExchange. För tydlighetens skull kan Appar som finns tillgängliga på eller via AppExchange omfattas av andra villkor, inklusive villkor som presenteras under testkörningen eller installationsprocessen (“App-villkoren”).

Om den listade leverantören av en App är Salesforce tillhandahålls Appen av Salesforce, och du kan kontakta Salesforce om du har frågor om en sådan App eller Appvillkoren för en sådan app. Du samtycker till att följa Appvillkoren för varje Salesforce-app som du använder, och Salesforce-appvillkoren har företräde (endast med avseende på den tillämpliga Appen) i den mån det finns en konflikt eller oförenlighet mellan Appvillkoren och Avtalet.

Om den listade leverantören av en App är en tredje part eller Salesforce Labs betraktas Appen som Tredjepartsmaterial, och stöd för en sådan App ges endast i enlighet med tillämpliga Appvillkor. Du samtycker till att följa Appvillkoren för varje Tredjepartsapp som du använder, med undantag för att detta Avtal har företräde i den mån det finns en konflikt eller oförenlighet mellan Appvillkoren och Avtalet.

AppExchange kan göra det möjligt för dig att publicera kommentarer eller recensioner, inklusive med avseende på Appar eller recensioner som publicerats av andra. Sådana recensioner och kommentarer kommer att publiceras under det namn du har angivit för Salesforce. Om du inte vill att ditt namn ska visas i samband med en recension eller kommentar på AppExchange ska du inte publicera sådana recensioner eller kommentarer. För tydlighetens skull betraktas varje sådan recension eller kommentar som en Inlämning.

Recensioner och kommentarer beträffande Appar bör vara användbara för användare när de bedömer om de ska använda, ladda ner eller på annat sätt komma åt en App eller information om en sådan App. Skriv endast recensioner som kan vara användbara och nyttiga för andra. Utan att begränsa AUP eller Uppförandereglerna i Programavtalet måste du följa följande regler i samband med AppExchange:

 • Du får endast publicera en recension per App, såvida inte en senare recension av dig återspeglar en ändring av betyget i god tro baserad på vidare utvärdering av Appen.
 • Om du publicerar en recension eller kommentar om en App som du är knuten till (t.ex. en App som du eller din arbetsgivare eller någon närstående enhet har utvecklat eller äger) måste du uppge denna knytning.
 • Om du publicerar en recension eller en kommentar om en App som tillhandahålls av någon av dina konkurrenter måste du uppge att Appen tillhandahålls av din konkurrent.
 • Recensioner och kommentarer som du publicerar får inte innehålla (a) någon information eller diskussion om Salesforces eller något annat företags anställda, verksamhet eller aktier, eller (b) någon information eller diskussion om produkter eller tjänster, eller länkar till webbplatser, produkter eller tjänster från tredje part, eller något annat material, som inte är väsentligt relaterat till den aktuella Appen.
 • Alla recensioner och kommentarer som du publicerar måste vara korrekta och sanningsenliga och återspegla din ärliga erfarenhet med den aktuella Appen.
AppExchange kan göra det möjligt för dig att publicera vissa listor (som kan inkludera listor över Appar) på AppExchange. För att göra det måste du först godkännas av Salesforce för att delta i Salesforce-partnerprogrammet och ha godkänt Avtalet för Salesforce-partnerprogrammet, inklusive tillämpliga Policyer för Salesforcepartnerprogrammet. Varje sådan publicering omfattas av de villkor som anges i Avtalet för Salesforcepartnerprogrammet, inklusive Tillägg A-AppExchange-tillägg. För tydlighetens skull ger dessa Programvillkor dig inte rätt att publicera listor (inklusive listor över Appar) hos Salesforce, inklusive på AppExchange.

Salesforce kan göra det möjligt att köpa eller på annat sätt erhålla vissa Appar via AppExchange. Om du vill göra en betalningstransaktion kan du bli ombedd att lämna viss relevant information, t.ex. ditt kreditkortsnummer och dess utgångsdatum, din faktureringsadress och din leveransinformation. Du försäkrar och garanterar att du har rätt att använda varje kreditkort för vilket du tillhandahåller kreditkortsinformation i samband med en betalningstransaktion. Genom att lämna sådan information ger du Salesforce rätt att tillhandahålla sådan information till tredje part för att underlätta betalningstransaktioner. Verifiering av information kan krävas innan en betalningstransaktion bekräftas eller slutförs. Du betalar alla avgifter som du eller någon ådrar sig för din räkning via AppExchange, till de priser som gäller när sådana avgifter tas ut, inklusive alla frakt- och hanteringsavgifter. Dessutom är du ansvarig för alla skatter som är tillämpliga på dina betalningstransaktioner.

Salesforce förbehåller sig rätten, även utan föregående meddelande, att upphöra med att göra Appar eller andra produkter eller tjänster som är tillgängliga på eller via AppExchange tillgängliga för en användare, eller att vägra tillhandahålla dem till en användare, att införa villkor för att lösa in kuponger, rabatter eller liknande reklamkampanj, och att hindra en användare från att göra en betalningstransaktion. Eventuella återbetalningar kommer att omfattas av Salesforces tillämpliga återbetalningspolicy. Även om det är vår praxis att bekräfta beställningar via e-post, innebär mottagandet av en beställningsbekräftelse via e-post inte att vi accepterar en beställning eller att vi bekräftar ett erbjudande om att sälja en produkt eller tjänst.

Med förbehåll för villkoren i Avtalet beviljar Salesforce-parten dig härmed en icke-exklusiv, icke-överlåtbar, begränsad och personlig rätt (utan rätt att auktorisera någon tredje part) att använda AppExchange, så som Salesforce har gjort det tillgängligt för dig, endast i enlighet med tillämplig dokumentation.

För tydlighetens skull beviljas inga rättigheter enligt Avtalet (inklusive dessa Programvillkor) med avseende på Appar (inklusive Salesforce-appar) eller Tredjepartsmaterial.

Utan att begränsa Salesforces rättigheter enligt Programavtalet kan data eller annan information om din tillgång till (inklusive nedladdning) eller användning av en App samlas in av Salesforce och delas med leverantören av Appen, bland annat för att göra det möjligt för leverantören av Appen att övervaka användningen av Appen, upprätthålla användningsbegränsningar för Appen samt förbättra och anpassa Appen. Sådana uppgifter eller annan information kan inbegripa aggregerad användningsinformation om en sådan Appleverantörs Appar, t.ex. antalet besök på en viss App-produktsida eller antalet påbörjade men ofullständiga installationer för en viss App.

Dessutom kan Salesforce använda en tredje part, t.ex. Coveo, Inc. eller en annan tjänsteleverantör (“Rekommendationsleverantör”), för att driva AppExchanges sök- och rekommendationsfunktioner. Dina sökkriterier, liksom uppgifter om din tillgång till eller användning av AppExchange, inklusive vilka Appar du har kommit åt eller använt (inklusive laddat ner), kan skickas till Rekommendationsleverantören för att ge dig sökresultat baserade på dina sökkriterier, ge dig relevanta rekommendationer och förbättra Rekommendationsleverantörens sök- och rekommendationsfunktionalitet för AppExchange. Salesforce ansvarar inte för, och gör inga utfästelser eller garantier om, sökresultat eller rekommendationer som är tillgängliga på eller via AppExchange, oavsett om de genereras av AppExchanges sök- och rekommendationsfunktionalitet eller på annat sätt. Att sådana resultat eller rekommendationer finns tillgängliga innebär inte att Salesforce rekommenderar eller har någon koppling till någon Tredjepartsleverantör av produkter eller tjänster i samband med sådana resultat eller rekommendationer (inklusive rekommenderade Appar). DIN ANVÄNDNING AV APPEXCHANGES SÖK- OCH REKOMMENDATIONSFUNKTIONALITET, INKLUSIVE ÅTKOMST TILL ELLER ANVÄNDNING AV EN REKOMMENDERAD APP, SKER PÅ EGEN RISK.

FÖR TYDLIGHETENS SKULL, OCH I DEN UTSTRÄCKNING DET TILLÅTS ENLIGT TILLÄMPLIG LAG, GÄLLER ALLA ANSVARSFRISKRIVNINGAR ENLIGT PROGRAMAVTALET FÖR APPEXCHANGE OCH ALLA APPAR OCH ANNAT MATERIAL SOM ÄR TILLGÄNGLIGT PÅ ELLER VIA APPEXCHANGE, OAVSETT OM DE BETECKNAS SOM “CERTIFIERADE” ELLER NÅGON LIKNANDE BETECKNING.
Avsnitt 2, 4 (med avseende på avgifter och andra kostnader som du ådragit dig innan Avtalet löper ut eller sägs upp), 6, 7 och 8 i dessa Programvillkor kommer att överleva uppsägningen av Programavtalet eller dessa Programvillkor.

Programvillkor för communities

Senast uppdaterat: 1 juli 2021

Dessa Programvillkor för Communities (“Programvillkor”) gäller för användningen av (inklusive all åtkomst till och allt deltagande i eventuella möten som listas eller anordnas på): (a) webbplatsen Partner Community som för närvarande finns på partners.salesforce.com (tillsammans med all information, data, innehåll och annat material, produkter och tjänster från Salesforce som är tillgängliga via denna webbplats, och eventuella efterföljande webbplatser, “Partner Community”), (b) webbplatsen Partner Navigator som för närvarande finns på partnernavigator.salesforce.com (tillsammans med all information, data, innehåll och annat material, produkter och tjänster från Salesforce som är tillgängliga via denna webbplats, och eventuella efterföljande webbplatser, “Partner Navigator”) och c) alla andra Community-webbplatser från Salesforce som länkar till Programavtalet eller dessa Programvillkor (var och en av dem, tillsammans med all information, data, innehåll och annat material, produkter och tjänster från Salesforce som är tillgängliga via denna webbplats, och eventuella efterföljande webbplatser, “Community-webbplats“)., Partner Community, Partner Navigator och vilken Community-webbplats som helst, kallas individuellt för “Community” med gemensam benämning “Communities”.

Dessa Programvillkor införlivas genom hänvisning i Programavtalet och utgör en del av Avtalet mellan dig och Salesforce-parten. Salesforce kan också uppdatera dessa Programvillkor från tid till annan, enligt beskrivningen i Programavtalet. Termer med stor begynnelsebokstav som används men inte definieras i dessa Programvillkor har den innebörd som anges i Programavtalet. Du får inte lov att använda någon Community om du inte godkänner Avtalet.

Om du registrerar dig för ett Community-konto ska du observera att vissa av dina uppgifter kan visas offentligt eller på annat sätt vara synliga för andra (t.ex. administratörer eller andra inom en Organisation) som standard, inklusive Registreringsinformation. Dessutom kan vissa uppgifter beträffande din användning av en Community, t.ex. information om dina inlärningsframsteg och antalet och typerna av märken som du har erhållit, visas offentligt eller på annat sätt vara synliga för andra.

Vissa delar av Partner Community eller Partner Navigator kan endast användas eller nås via ett Partner Communitykonto. Du kan behöva acceptera Avtalet för Salesforce-partnerprogram (”SPPA”) för att registrera dig för ett Partner Community-konto. Om du har accepterat SPPA och det gäller din verksamhet i samband med Partner Community eller Partner Navigator, kommer SPPA att styra i den utsträckning det föreligger en konflikt för sådan verksamhet, i händelse av en oförsonlig konflikt mellan SPPA, Programavtalet och dessa Programvillkor. Utan hinder av ovanstående finns det inget i SPPA som begränsar dina skyldigheter gentemot (eller begränsar rättigheterna för) en Salesforce-ansluten part enligt Avtalet, eller utökar dina rättigheter (eller utökar skyldigheterna för en Salesforceansluten part) enligt Avtalet.

Om du använder ditt Communitykonto för att gå med i vissa grupper inom en Community samtycker du till att ta emot meddelanden (inklusive elektronisk kommunikation) om grupprelaterade aktiviteter. Genom att registrera dig för vissa möten (inklusive Communitygruppmöten, enligt definitionen nedan) med hjälp av ditt Communitykonto samtycker du också till att få elektronisk kommunikation om mötesuppdateringar och frågor efter mötet, vilket kan inkludera utvärderingar av enkätundersökningar och mötesrelaterat material. Observera dock att all kommunikation som du får från tredje part, inklusive från ledarna för en grupp eller ett möte, inte skickas av eller på uppdrag av någon Salesforce-ansluten part och de Salesforce-anslutna parterna frånsäger sig allt ansvar för sådan kommunikation.

Utan att begränsa AUP eller Uppförandereglerna i Programavtalet måste du i samband med en Community följa Salesforces riktlinjer för deltagande som görs tillgängliga på eller via Community, inklusive genom en länk i Community, i den form de uppdateras av Salesforce från tid till annan (”Riktlinjer för deltagande”). Under Communitymöten (inklusive Communitygruppmöten) måste du upprätthålla en vänlig, säker, stödjande och trakasserifri miljö, oavsett kön, ålder, sexuell läggning, könsidentitet, könsuttryck, funktionshinder, fysiskt utseende, kroppsstorlek, ras, etnicitet, religion eller annan gruppidentitet.

Salesforce och varje ledare för en tillämplig communitygrupp eller -möte (inklusive eventuellt Communitygruppmöte) kan när som helst avbryta ditt medlemskap i gruppen, avsluta ditt communitykonto, förbjuda ditt deltagande i gruppen eller din närvaro vid mötet om du inte följer detta avsnitt 3 eller AUP eller Uppföranderegler, eller av någon anledning eller utan anledning, utan förvarning eller ansvar av något slag. 

Med förbehåll för villkoren i Avtalet beviljar Salesforce dig härmed en icke-exklusiv, icke-överlåtbar, begränsad och personlig rätt (utan rätt att auktorisera någon tredje part) att använda respektive Community, så som Salesforce har gjort det tillgängligt för dig, endast i enlighet med tillämplig dokumentation.

4.1. Bidrag. Salesforce kan göra det möjligt för dig att bidra med innehåll till och redigera innehåll i vissa communities, forum, bibliotek eller sidor i en community. Allt innehåll (eller redigeringar av innehåll) som du eller andra användare bidrar till sådana communities, forum, bibliotek eller sidor, inklusive i ”grupper” som ägs av dig eller någon annan användare, och alla idéer enligt definitionen nedan (var och en av ovanstående, ett “Bidrag”) kommer att betraktas som en Inlämning. Du bekräftar och godkänner att communities är offentliga utrymmen, att du inte har några förväntningar beträffande sekretess när det gäller din användning av sådana Program, och att andra användare, inklusive de som kan vara anslutna till Salesforce, kan använda eller delta i communities, inklusive under anonyma användarnamn. Du bekräftar och godkänner vidare att alla dina Bidrag kan ses och användas av andra.

4.2. Idéer. Du och andra användare av en community kan ha möjlighet att tillhandahålla information, idéer, kommentarer och annat material relaterat till samt presentera förfrågningar för Salesforce-produkter och tjänster (gemensam benämning: “Idéer”) på eller genom en sådan community, inklusive genom en sida eller ett forum som är avsett för utbyte av idéer eller en sida som identifierats som ett forum för “idéer”. Observera att alla idéer kommer att betraktas som återkoppling. Ingen idé eller annan aktivitet eller något annat material som är tillgängligt på eller via en community, utgör ett löfte eller åtagande från Salesforce, inklusive ett löfte eller åtagande att utveckla, införliva, implementera eller vidta någon annan åtgärd med avseende på en idé (eller att avstå från att göra det). En produkt eller tjänst som inte har släppts (inklusive relaterade funktioner) och som diskuteras i en community eller någon annanstans kanske inte blir tillgänglig i tid eller överhuvudtaget, trots kommentarer från Salesforce eller dess representanter (t.ex. genom att lägga till en status för en begäran om en funktion). Du bekräftar och godkänner härmed att varje beslut att köpa eller använda en Salesforce-produkt eller -tjänst kommer att baseras på den dåvarande versionen och funktionerna av produkten eller tjänsten, och inte på någon outgiven eller förväntad version eller funktion. Observera att Salesforce inte avstår från några rättigheter med avseende på idéer som kan likna eller vara relaterade till någon av dina idéer, inklusive idéer som Salesforce tidigare känt till eller utvecklat, eller som erhållits från andra källor än du. Salesforce kan välja att utveckla och marknadsföra produkter eller tjänster som innehåller, implementerar eller på annat sätt är relaterade till hela din idé eller delar av din idé.

4.3. Uppfinningar. Du bekräftar och godkänner härmed att ditt tillhandahållande av ett Bidrag inte gör dig till uppfinnare eller bidragande uppfinnare till någon uppfinning som kan uppstå under utvecklingen av någon produkt eller tjänst av eller på uppdrag av Salesforce, inklusive sådana som innehåller, implementerar eller på annat sätt är relaterade till hela Bidraget eller delar av Bidraget (en sådan uppfinning kallas för en “Uppfinning”). Utan att begränsa ovanstående, i den mån du är uppfinnare eller bidragande uppfinnare till en uppfinning, eller har någon annan rättighet, titel eller intresse i eller till en uppfinning, överlåter du härmed oåterkalleligen och samtycker till att överlåta alla rättigheter, titlar och intressen över hela världen i och till en sådan uppfinning (oavsett om den existerar för närvarande eller om den tänks ut, skapas eller på annat sätt utvecklas senare), inklusive alla immateriella rättigheter i och till en sådan uppfinning, med omedelbar verkan från och med dess början, utformning, skapande eller utveckling. I den mån en uppfinning eller immateriella rättigheter i eller till en uppfinning inte kan överlåtas, eller i den mån du på annat sätt behåller en rättighet, titel eller ett intresse i eller till en sådan uppfinning eller immateriella rättigheter, ska du: (a) villkorslöst och oåterkalleligt avstå från att hävda sådana rättigheter, och alla krav och talan av något slag med avseende på sådana rättigheter, gentemot Salesforce och alla användare av en Salesforce-produkt eller -tjänst; (b) på Salesforces begäran och bekostnad samtycka till och ansluta sig till en talan för att hävda sådana rättigheter; c) härmed bevilja Salesforce en världsomspännande, royaltyfri, fullt betald, exklusiv, evig, oåterkallelig, överlåtbar och fullt underlicensierbar (i flera led) licens, utan ytterligare ersättning till dig eller någon tredje part, för att reproducera, distribuera, utföra och visa (offentligt eller på annat sätt), skapa derivatverk av, anpassa, modifiera, tillverka, sälja, erbjuda att sälja, importera, använda, analysera och utnyttja (och låta andra utöva sådana rättigheter på Salesforces vägnar) hela eller delar av uppfinningen, i alla format eller medier som nu är kända eller som utvecklas i framtiden, och för alla syften. Du avstår dessutom oåterkalleligen från alla “moraliska rättigheter” eller andra rättigheter med avseende på tillskrivning av författarskap eller materialets integritet i fråga om varje Uppfinning som du kan ha enligt tillämplig lag och enligt någon juridisk teori. Du avstår härmed från att göra anspråk gentemot Salesforce på alla anspråk som du nu har eller i framtiden kan ha på grund av intrång, obehörig tillägnelse eller annan överträdelse av en Uppfinning eller immateriella rättigheter som överlåtits eller licensieras till Salesforce enligt Avtalet.

4.4. Licens. Utan att begränsa avsnitt 4.3, i den mån du har eller erhåller några ägarrättigheter som kan kränkas, förskingras eller på annat sätt överträds av driften av en Community, beviljar du härmed Salesforce en världsomspännande, royaltyfri, fullt betald, icke-exklusiv, evig, oåterkallelig, överlåtbar och fullt underlicensierbar (i flera led) licens, enligt sådana ägarrättigheter, för att driva varje Community, i den form som den kan komma att modifieras, uppdateras eller uppgraderas från tid till annan.

4.5. Assistans. Du kommer att samarbeta med Salesforce och dess utsedda personer för att ansöka om, erhålla, befästa, bevisa och upprätthålla Salesforces immateriella rättigheter i och till en Uppfinning, inklusive att underteckna sådana skriftliga instrument som Salesforce kan förbereda och göra sådana andra handlingar som Salesforce anser vara rimligt nödvändiga för att erhålla ett patent, registrera en upphovsrätt eller på annat sätt upprätthålla Salesforces rättigheter i och till en sådan Uppfinning (och du utser härmed oåterkalleligen Salesforce och alla dess tjänstemän och agenter till dina fullmaktshavare för att agera åt dig och på dina vägnar och i stället för dig, med samma rättsliga kraft och verkan).

4.6. Nödvändiga rättigheter. Utan att begränsa dina försäkringar och garantier i Programavtalet försäkrar och garanterar du att du äger eller innehar de rättigheter (inklusive immateriella rättigheter) som krävs för att göra dina Bidrag tillgängliga, för att tillåta andra att använda och distribuera sådana Bidrag och för att bevilja överlåtelser och licenser med avseende på sådana Bidrag och uppfinningar som beviljas enligt Avtalet. I den mån din organisation äger eller innehar någon rätt, äganderätt eller intresse i eller till sådana Bidrag eller Uppfinningar, försäkrar och garanterar du härmed att du är bemyndigad av denna Organisation att göra sådana Bidrag tillgängliga och att bevilja de överlåtelser och licenser med avseende på sådana Bidrag och Uppfinningar som beviljas enligt Avtalet.

4.7. Övervakning. Utan att begränsa avsnitt 7 i Programavtalet har Salesforce rätt (men ingen skyldighet) att övervaka, utvärdera, ändra eller ta bort Bidrag eller andra Inlämningar, inklusive sådana som görs tillgängliga på eller via en funktion för direktmeddelanden, även i syfte att främja säkerheten för Communities eller en annan Salesforce-produkt eller -tjänst och för att ta bort skräppostmeddelanden.

5.1. Inofficiell karaktär av möten. Du kan ha möjlighet att delta i vissa möten som är (a) listade eller organiseras i en community och (b) anordnas eller organiseras av tredje parter som inte är agenter eller anställda i Salesforce (alla sådana möten, konferenser, event kallas för ett ”Communitygruppmöte”). Du bekräftar att Salesforce inte är skapare, organisatör eller ägare till något Communitygruppmöte, även om Salesforce-anställda deltar i mötet, Salesforce sponsrar mötet, Salesforce tillhandahåller mötesrelaterat material, Salesforce marknadsför mötet på en Salesforce-webbplats eller på en webbplats som betalas av Salesforce eller Salesforce är värd för mötet på sin fastighet. Om du anordnar eller organiserar ett möte i en Communitygrupp samtycker du till att marknadsföra det som sådant, och du får inte ge intryck av att det har skapats, organiserats, ägs, sponsrats eller rekommenderats av Salesforce. För tydlighetens skull betraktas möten som listas eller organiseras på en Community, men som hålls eller organiseras av Salesforce, som Event som omfattas av Programvillkoren för Event.

5.2. Antagande av risk. Ditt deltagande i och din närvaro vid ett communitymöte eller -event (inklusive Communitygruppmöten eller annan relaterad verksamhet) är helt frivilligt. Du samtycker till att överväga de inneboende riskerna med sådana möten eller event som du väljer att delta i och vidta rimliga försiktighetsåtgärder innan du väljer att delta i eller närvara vid sådana möten eller event. Du bekräftar att Salesforce inte har någon kontroll över och inte garanterar kvaliteten, säkerheten, korrektheten eller lagligheten hos sådana möten eller event eller innehåll som är förknippat med eller presenteras vid sådana möten eller event, och att ditt deltagande i sådana möten eller event sker på egen risk. I STÖRSTA MÖJLIGA UTSTRÄCKNING SOM TILLÅTS ENLIGT TILLÄMPLIG LAG ACCEPTERAR DU OCH TAR PÅ DIG ALLA RISKER FÖR ALLA PERSONSKADOR OCH SAKSKADOR SOM DU KAN RÅKA UT FÖR NÄR DU DELTAR I ETT SÅDANT MÖTE ELLER EVENT, OCH FRÅNSÄGER DIG ALLA ANSPRÅK GENTEMOT SALESFORCE I SAMBAND MED SÅDANA RISKER. 

5.3. Ansvarsbegränsning. SALESFORCE KAN UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER HÅLLAS ANSVARIGT FÖR INDIREKTA, SÄRSKILDA, TÄCKANDE, TILLFÄLLIGA, EXEMPLARISKA, STRAFFRÄTTSLIGA ELLER FÖLJDSKADOR SOM UPPSTÅR PÅ GRUND AV ELLER ÄR RELATERADE TILL NÅGOT COMMUNITYMÖTE ELLER EVENT (INKLUSIVE COMMUNITYGRUPPMÖTEN ELLER RELATERADE AKTIVITETER, UTTALANDEN ELLER BETEENDE FRÅN LEDARE ELLER DELTAGARE I COMMUNITYGRUPPMÖTEN, NÄRVARO OCH DELTAGANDE I COMMUNITYGRUPPMÖTEN OCH DINA ELLER ANDRAS HANDLINGAR VID COMMUNITYGRUPPMÖTEN), ÄVEN OM SALESFORCE HAR UNDERRÄTTATS OM RISKEN FÖR SÅDANA SKADOR ELLER OM NÅGON LÖSNING PÅ ANNAT SÄTT INTE UPPFYLLER SITT HUVUDSAKLIGA SYFTE. DEN FÖREGÅENDE ANSVARSFRISKRIVNINGEN GÄLLER INTE I DEN MÅN DET ÄR FÖRBJUDET ENLIGT LAG.

5.4. Avstående från anspråk. Ledare och deltagare vid Communitygruppmöten och/eller Salesforce (och/eller andra på Salesforces vägnar) kan fotografera, spela in (både ljud och video), webbsända, poddra eller på annat sätt sända under något eller alla Communitygruppmöten eller event (inklusive på en lokal för ett Communitygruppmöte, under en session vid ett Communitygruppmöte eller under annan aktivitet i en Communitygrupp). Din bild, ditt utseende, din röst, dina uttalanden och andra identifierande kännetecken (var och en av dem en “Bild”) kan fångas i fotografier, inspelningar (både ljud- och videoinspelningar), webbsändningar, poddsändningar eller andra sändningar av ett sådant communitymöte eller event (var och en, ”Inspelning”).

Du beviljar härmed Salesforce en världsomspännande, royaltyfri, fullt betalad, icke-exklusiv, evig, överlåtbar och fullt underlicensierbar (i flera led) licens för alla inspelningar (och till varje ledare eller deltagare i ett möte i en Communitygrupp med avseende på Inspelningar som gjorts av en sådan ledare eller deltagare), utan ytterligare ersättning till dig eller någon tredje part, att reproducera, distribuera, framföra och visa (offentligt eller på annat sätt), skapa derivatverk av, anpassa, modifiera och på annat sätt använda, analysera och utnyttja sådana Inspelningar (inklusive dina bilder i dem), helt eller delvis, i alla format eller medier som nu är kända eller som utvecklas i framtiden, och för alla syften (inklusive i marknadsföringssyfte, t.ex. som omdömen). Ovanstående licens gäller även Inspelningar som du gör tillgängliga för Salesforce eller för någon ledare eller deltagare i ett Communitygruppmöte. Salesforce äger exklusivt alla rättigheter, titlar och intressen (inklusive immateriella rättigheter) i och till de inspelningar som gjorts av Salesforce (och/eller av andra på uppdrag av Salesforce) (“Salesforce-inspelningar”), alla modifieringar och derivat av Salesforce-inspelningar och alla intäkter som härrör från Salesforce-inspelningar eller sådana modifieringar eller derivat. Salesforce har ingen skyldighet att dela sådana intäkter med dig.

Du avstår härmed oåterkalleligt från alla rättigheter som du kan ha att inspektera eller godkänna användningen eller annan exploatering av inspelningar eller reproduktioner av dem, och du samtycker till att Salesforce inte har någon skyldighet att använda inspelningar (inklusive dina bilder) eller på annat sätt utöva de rättigheter som beviljats Salesforce med avseende på dina Bilder.

Dina bilder kan förekomma i inspelningar som görs tillgängliga för allmänheten, och tredje part kan behålla, använda eller distribuera sådana inspelningar. Salesforce har ingen kontroll över och ansvarar inte för någon tredje parts användning eller felanvändning (inklusive distribution) av någon Inspelning.

I SAMBAND MED ANVÄNDNING ELLER ANNAN EXPLOATERING AV INSPELNINGAR (INKLUSIVE DINA BILDER) AVSTÅR DU HÄRMED OÅTERKALLELIGEN FRÅN OCH AVSTÅR FRÅN ALLA ANSPRÅK PÅ IMMATERIELLA RÄTTIGHETER, PUBLICITETSRÄTTIGHETER, INTEGRITETSRÄTTIGHETER OCH ALLA ANDRA ANSPRÅK ELLER SKADESTÅND I SAMBAND MED SÅDAN ANVÄNDNING ELLER ANNAN EXPLOATERING. DU INTYGAR ATT DU ÄR MYNDIG OCH ATT DU HAR LÄST OVANSTÅENDE MEDDELANDE OM DITT AVSTÅENDE FRÅN ANSPRÅK OCH HELT OCH HÅLLET FÖRSTÅTT DESS INNEHÅLL.

DESSUTOM FÖRSÄKRAR DU HÄRMED ATT ALLA PERSONER VARS BILDER FÅNGAS I INSPELNINGAR SOM DU GÖR TILLGÄNGLIGA FÖR SALESFORCE ELLER TREDJE PART HAR SAMTYCKT TILL ATT DERAS BILDER TAS MED I SÅDANA INSPELNINGAR OCH HAR GODKÄNT ATT DU PÅ DERAS VÄGNAR BEVILJAR DEN LICENS OCH DET AVSTÅENDE SOM DU BEVILJAS FÖR SÅDANA BILDER OCH INSPELNINGAR I DESSA PROGRAMVILLKOR.

Salesforce förväntar sig att alla som deltar i en Community gör det i syfte att lära sig mer om Salesforce tillsammans med sina kollegor, bygga upp sitt Salesforce-nätverk och hitta mentorer. Du måste identifiera och undvika potentiella intressekonflikter i samband med din Community, även på grund av anställning eller andra projekt som du är involverad i. Du måste avstå från att vara involverad och/eller delegera beslut som kan uppfattas som egenintresserade. Dessutom får du inte dela konfidentiell information som tillhör dig själv, din nuvarande arbetsgivare eller andra tredje parter. Om du är anställd hos Salesforce får du inte skapa, vara värd för, samordna eller organisera några Communitygruppmöten eller agera som ledare för ett Communitygruppmöte.
Avsnitt 1, 2, 4, 5, 6 och 7 i dessa Programvillkor kommer att fortsätta att gälla efter uppsägning av Programavtalet eller dessa Programvillkor.

Programvillkor för gruppledare I Salesforce

Senast uppdaterat: 31 mars 2021

Dessa Programvillkor för Gruppledare i Salesforce (“Programvillkor”) gäller deltagande som:

 • en gruppledare inom Salesforce Trailblazer Community Group Meetings, enligt definitionen i Programvillkor för Trailhead, (alla sådana gruppledare kallas för “Trailblazer Community Group Leader”);
 • en gruppledare i något annat Salesforce-program för Communitygruppledare som leds av en tredje part och inte av en Salesforce-anställd (”Communitygruppledarprogram”) som länkar till Programavtalet eller dessa Programvillkor (”Salesforce-gruppledare”);

Varje Trailblazer Community Group Leader och Salesforce-gruppledare kallas för “gruppledare”. Salesforce Trailblazer Community Group-möten och alla Communitygruppledarprogram kallas för en “Communitygrupp.”

Dessa Programvillkor införlivas genom hänvisning i Programavtalet och utgör en del av Avtalet mellan dig och Salesforce-parten. Salesforce kan också uppdatera dessa Programvillkor från tid till annan, enligt beskrivningen i Programavtalet. Salesforce förbehåller sig också rätten att från tid till annan och utan förvarning utse eller ta bort vissa program som Communitygrupp. Termer med stor begynnelsebokstav som används men inte definieras i dessa Programvillkor har den innebörd som anges i Programavtalet. Du får inte delta i något Gruppledarprogram om du inte accepterar Avtalet.

Med förbehåll för villkoren i Programavtalet och dessa Programvillkor beviljar Salesforce dig härmed en ickeexklusiv, icke-överlåtbar, begränsad och personlig rättighet (utan rätt att auktorisera någon tredje part) att få tillgång till och använda alla gruppledarförmåner som Salesforce gör tillgängliga för dig för en Communitygrupp där du för närvarande är gruppledare, endast i enlighet med tillämpliga handböcker eller andra villkor som Salesforce från tid till annan gör tillgängliga (“dokumentationen”). Du samtycker härmed till att följa sådan eventuell dokumentation. I händelse av en oförsonlig konflikt mellan någon sådan dokumentation och dessa Programvillkor har dokumentationen företräde i den utsträckning det föreligger en konflikt, endast när det gäller ditt ansvar som gruppledare inom tillämplig Communitygrupp. Gruppledarförmånerna kan ändras från tid till annan och utan föregående meddelande.

Som gruppledare kan du förväntas organisera möten i samband med din Communitygrupp (”Communitygruppmöten”). Du förväntas organisera gruppmöten i enlighet med Programavtalet, dessa Programvillkor och all tillämplig Dokumentation. Om inget annat anges i ett undertecknat skriftligt avtal mellan dig och Salesforce har Salesforce inga ekonomiska förpliktelser med avseende på ditt Communitygruppmöte. Om du anordnar eller organiserar ett möte i en Communitygrupp samtycker du till att marknadsföra det som sådant, och du får inte ge intryck av att det har skapats, organiserats, ägs, sponsrats eller rekommenderas av Salesforce. Om du använder evenemangsplattformar från tredje part i samband med ett sådant Communitygruppmöte är du ansvarig för att följa alla tillämpliga villkor från tredje part.

OM DU INGÅR TJÄNSTEAVTAL MED TREDJE PART I SAMBAND MED DITT ENGAGEMANG SOM GRUPPLEDARE BEKRÄFTAR DU ATT SÅDANA AVTAL ENDAST GÄLLER MELLAN DIG OCH DEN TREDJE PARTEN. SALESFORCE HAR INGET ANSVAR FÖR SÅDANA AVTAL, OCH DU HAR INGEN BEFOGENHET ATT BINDA SALESFORCE TILL SÅDANA AVTAL.

All återkoppling och alla förslag till Salesforce om en Communitygrupp och all information, data, innehåll eller annat material som du skapar i samband med din roll som gruppledare ska betraktas som återkoppling.

Du kan komma att presenteras i mediekanaler, på webbplatser och i inlägg i sociala medier från Salesforce. Du ger härmed Salesforce en icke-exklusiv, royaltyfri rätt, men inte skyldighet, att använda ditt namn, din bild, din röst, din biografi och dina citat (gemensam benämning: “Attribut”) i Reklammaterial (enligt definitionen nedan) och att använda, reproducera, distribuera, visa, ställa ut eller på annat sätt utnyttja detta Reklammaterial, över hela världen, för all framtid, internt eller externt, i alla medier, inklusive vid evenemang som sponsras av Salesforce, i reklamsyfte eller handelsändamål för att marknadsföra och göra reklam för Salesforce och dess produkter och tjänster. “Reklammaterial” avser allt material, inklusive ljud, bild, online, fotografi, tryck och digitalt, som marknadsför, befrämjar eller gör reklam för Salesforce och deras produkter, tjänster och event. Även om Salesforce kan komma att begära ditt godkännande för vissa användningsområden förstår du och samtycker till att Salesforce inte behöver få ditt godkännande för någon användning av reklammaterial som innehåller dina Attribut.

Du avstår härmed oåterkalleligt från alla rättigheter som du kan ha att inspektera eller godkänna användningen eller annan exploatering av Reklammaterial eller reproduktioner av dem, och du samtycker till att Salesforce inte har någon skyldighet att använda Reklammaterial (inklusive dina Attribut) eller på annat sätt utöva de rättigheter som beviljats Salesforce med avseende på dina Attribut.

Du bekräftar att tredje part kan behålla, använda eller distribuera sådant Reklammaterial, och Salesforce har ingen kontroll över och ansvarar inte för tredje parts användning eller felanvändning (inklusive distribution) av Reklammaterial (inklusive dina Attribut).

I SAMBAND MED ANVÄNDNING ELLER ANNAN EXPLOATERING AV REKLAMMATERIAL (INKLUSIVE DINA ATTRIBUT) AVSÄGER DU DIG HÄRMED OÅTERKALLELIGEN ALLA EVENTUELLA ANSPRÅK PÅ IMMATERIELLA RÄTTIGHETER, PUBLICITETSRÄTTIGHETER, INTEGRITETSRÄTTIGHETER OCH ALLA ANDRA ANSPRÅK ELLER SKADESTÅND I SAMBAND MED SÅDAN ANVÄNDNING ELLER ANNAN EXPLOATERING. DU AVSTÅR HÄRMED FRÅN ALLA KRAV PÅ KOMPENSATION SOM BASERAS PÅ SALESFORCES ANVÄNDNING AV ATTRIBUTEN. DU INTYGAR ATT DU ÄR MYNDIG OCH ATT DU HAR LÄST OVANSTÅENDE MEDDELANDE OM DITT AVSTÅENDE FRÅN ANSPRÅK OCH HELT OCH HÅLLET FÖRSTÅTT DESS INNEHÅLL.

Utan att begränsa AUP eller Uppförandereglerna i Programavtalet får du inte delta i aktiviteter eller metoder som inte representerar din utnämning till gruppledare på ett lämpligt sätt. Följande aktiviteter och metoder anses olämpliga av Salesforce:

 • Överträdelser av dessa Programvillkor eller andra vid den tiden publicerade, Communitygruppspecifika policyer.
 • Ta emot gåvor, tjänster, pengar eller något annat av värde från medlemmar i din Communitygrupp, Salesforcepartners eller någon annan, för direkt eller indirekt personlig vinning, i din egenskap av gruppledare.
 • Förtalande, nedsättande, trakasserande eller på annat sätt olämpligt språkbruk mot Salesforce eller dess kunder, partners eller andra medlemmar i din Communitygrupp.
 • Använda data, verktyg, material eller resurser som Salesforce tillhandahåller dig i din egenskap av gruppledare i något annat syfte än för att uppfylla dina skyldigheter som gruppledare.
 • Aktiviteter eller metoder som inte representerar karaktären och kärnvärdena för Salesforce och Communitygrupp.
 • Intressekonflikter på grund av anställning eller andra projekt som du deltar i. Du förväntas avstå eller delegera beslut som kan uppfattas som egenintresserade. Vi förväntar oss att alla som deltar som gruppledare gör det med målet att dela med sig, lära sig och utveckla sina communities.

Dessutom förväntas alla gruppledare iaktta följande beteenden och Uppförandekoden:

 • Beakta din roll med ärlighet och öppenhet. Ärlighet och öppenhet bidrar till att skapa förtroende, vilket är Salesforces främsta värde. Våra ledare gestaltar Salesforce-kulturen och tar med sig den kulturen in i sina communities. Du kan lära dig mer om Salesforce-kulturen genom att delta i Salesforce Culture-modulen på Trailhead.
 • Respektera medlemmarna i din community. Vi tror starkt på likabehandling av alla, och det är gruppledarnas ansvar att skapa en inkluderande och välkomnande miljö och att uppmuntra dina medledare och andra communitymedlemmar att också göra det. Bejaka mångfalden i din community och hjälp till att skapa en miljö där alla kan lära sig och dela med sig fritt. Varje individ i din Communitygrupp har ett perspektiv och en berättelse som bör hyllas. Diskussioner, inlägg, kommentarer eller åtgärder, online eller offline, som är hotfulla, trakasserande, kränkande eller som främjar hat eller diskriminering av något slag kommer inte att tolereras. Detta innefattar, men är inte begränsat till, diskriminering på grund av skyddade personliga egenskaper som ras, hudfärg, nationellt ursprung, ålder, religion, kön, sexuell läggning, könsidentitet, graviditet, medicinskt tillstånd eller funktionshinder eller veteranstatus.
 • Skydda gemenskapens information. I din roll som gruppledare kan du komma att interagera med Salesforce, dess kunder, MVP:er, partners och andra personer som ger dig sina kontaktuppgifter. Dessa kontaktuppgifter är konfidentiella och endast avsedda för communitygrupprogrammet. Du får inte dela kontaktinformationen eller använda den för din egen, ditt företags eller någon tredje parts räkning - inte ens efter att din tid som gruppledare har löpt ut. Gruppledare får inte begära eller samla in Communitygrupp- eller kunduppgifter vid möten, event eller på annat sätt. Vi är noga med att skydda dina uppgifter och din integritet och vill att du ska göra detsamma.

Om du inte följer dessa Programvillkor eller något annat avtal mellan dig och Salesforce kan Salesforce, utan att begränsa andra rättsmedel enligt Avtalet eller tillämplig lag, vidta de åtgärder som Salesforce anser lämpliga som svar, inklusive att avslå din ansökan om att bli gruppledare eller ta bort dig som gruppledare. Rapportera eventuella överträdelser av Programavtalet eller dessa Programvillkor i enlighet med denna Uppförandekod.

Din användning av sociala medier i samband med din roll som gruppledare regleras av Programavtalet och dessa Programvillkor, inklusive Uppförandekoden ovan. Om du skriver om något som rör Salesforce måste du tydligt ange din status som gruppledare i din biografi eller på annan lämplig plats på det relevanta sociala mediekontot. Om du skapar en inofficiell sida för en Communitygrupp på Facebook, Twitter eller något annat socialt nätverk måste du tydligt ange att sidan inte är en officiell Salesforce-sida.

Du måste använda Salesforces varumärke på lämpligt sätt, inklusive Salesforce-logotyperna och programlogotyperna. Med undantag för vad som anges i tillämplig Dokumentation ger inget i dessa Programvillkor dig rätt att använda Salesforces varumärken, handelsnamn, logotyper, servicemärken eller annan immateriell egendom utan Salesforces föregående skriftliga samtycke. En lista över allmänna riktlinjer för användning finns i Salesforces Riktlinjer för användning av varumärken och upphovsrätt, som uppdateras av Salesforce från tid till annan och som för närvarande finns tillgängliga på https://www.salesforce.com/content/dam/web/en_us/www/documents/legal/Terms%20of%20Service/salesforcepermission-to-use-copyrighted-work.pdf och i förekommande fall även i Dokumentationen.

Om du av någon anledning slutar vara gruppledare måste du ta bort hänvisningar till din status som gruppledare (och ta bort alla logotyper och märken som är relaterade till den beteckningen) från alla webbplatser, plattformar och andra kanaler, inklusive sociala medier, LinkedIn, bloggar och e-postsignatur. Du får endast hänvisa till dina tidigare prestationer genom att använda beteckningen “Communitygruppledare, längd” (t.ex. “Salesforce Trailblazer Community Group Leader, juni 2014 - december 2016”), men du måste alltid ange tidsperioden för att inte ge en felaktig bild av dig själv som nuvarande gruppledare för communityprogrammet. 

Använd endast godkända och tillhandahållna verktyg och resurser. Som gruppledare kan du få tillgång till vissa verktyg och resurser. Dessa kan innefatta, men är inte begränsade till: plattformar för evenemangshantering, kommunikationsplattformar och partnerapplikationer, -lösningar och -tjänster. Dessa verktyg och resurser får endast användas av din Communitygrupp och får inte användas för personliga, företagsrelaterade eller kommersiella ändamål. Du får inte dela ditt lösenord eller dina inloggningsuppgifter för dessa verktyg och resurser med någon annan person utan Salesforces föregående skriftliga samtycke, vilket kan ges via e-post. Detta är de enda godkända verktygen och resurserna som erbjuds dig som ledare, och alla ytterligare verktyg eller resurser som du vill använda måste godkännas skriftligen i förväg (e-post räcker) av en auktoriserad medlem av Salesforce. Tänk på att när du använder de verktyg och resurser som görs tillgängliga för dig är du skyldig och ansvarig för att följa villkoren och policyerna för dessa verktyg och resurser. 
Din status som gruppledare kan upphöra av de skäl som anges i Programavtalet, dessa Programvillkor eller i den tillämpliga Dokumentationen. Vi kan säga upp din status som gruppledare om du bryter mot eller agerar oförenligt med Programavtalet eller dessa Programvillkor, om du inte uppfyller tillämpliga krav som anges i den tillämpliga Dokumentationen, eller efter skriftligt meddelande (även via elektronisk kommunikation) till dig av någon anledning eller utan anledning. Vid en sådan uppsägning måste du följa de uppsägningsförfaranden som anges i Programavtalet, dessa Programvillkor och all tillämplig Dokumentation. Utan att begränsa det föregående måste du återlämna eller förstöra (enligt Salesforces val) all information, alla varor och annat fysiskt eller elektroniskt material som gjorts tillgängligt för dig som en förmån enligt din status som gruppledare, och följa de tillämpliga villkoren som anges i avsnitt 4 och 5.

Salesforce förväntar sig att alla som deltar som gruppledare gör det i syfte att utveckla Salesforce-ekosystemet. Du måste identifiera och undvika potentiella intressekonflikter i samband med ditt deltagande som gruppledare, även på grund av anställning eller andra projekt som du är involverad i. Du måste avstå från att vara involverad och/eller delegera beslut som kan uppfattas som egenintresserade. Du försäkrar och garanterar att ditt engagemang som gruppledare endast sker i din egen personliga kapacitet och inte som medlem, anställd eller annan representant för någon enhet eller myndighet. Om du är osäker ska du vända dig till Communitygruppersonal för ytterligare förtydliganden, enligt vad som anges i Dokumentationen.

Om du är (eller blir) anställd av en medlem av Partner Community (som det hänvisas till i Programvillkor för Communities) måste du identifiera dig i denna egenskap innan du engagerar dig (eller fortsätter att engagera dig, beroende på vad som är tillämpligt) som gruppledare i en Communitygrupp och följa de rutiner för intressekonflikter som anges i Programavtalet, dessa Programvillkor och all tillämplig Dokumentation. Du får inte befrämja din arbetsgivares tjänster eller lösningar inom din Communitygrupp. Det är också förbjudet att samla in eller använda kontaktuppgifter från medlemmarna i din Communitygrupp till förmån för din arbetsgivare.

Om du är (eller blir) statligt anställd måste du identifiera dig i denna egenskap innan du deltar (eller fortsätter att delta, beroende på vad som är tillämpligt) som gruppledare i en Communitygrupp, och du kan bli ombedd att erhålla ett skriftligt tillstånd att delta från din organisation. Om du är statligt anställd och erbjuds gratis eller rabatterade priser och förmåner måste du tacka nej till dessa förmåner. Du kan också bli ombedd att följa några ytterligare protokoll. Du måste bekräfta att du följer ovanstående bestämmelser på Salesforces begäran.

Du får inte söka till eller delta som gruppledare om du är anställd (på heltid eller deltid) hos Salesforce. Om du redan deltar och senare blir anställd hos Salesforce måste du omedelbart meddela Salesforce om detta och du kan komma att tas bort som gruppledare. Du bekräftar och godkänner att du inte har rätt till någon ersättning i samband med ditt engagemang som gruppledare, eller till några förmåner som Salesforce-anställda har rätt till enligt Salesforces policyer eller program. Om du vill ange din tillhörighet till din Communitygrupp på LinkedIn ska du endast ange ditt engagemang i fältet “Organisationer” i avsnittet “Prestationer”, och inte på något sätt som kan antyda ett anställningsförhållande med Salesforce.
Avsnitt 3, 4, 5, 6 och 7 i dessa Programvillkor kommer att fortsätta att gälla efter uppsägning av Programavtalet eller dessa Programvillkor.

Programvillkor för Salesforce vip-program

Senast uppdaterat: 1 juli 2021

Dessa Programvillkor för Salesforce VIP-program (“Programvillkor”) gäller för deltagande i:

 • Salesforce MVP-programmet, som för närvarande finns på https://www.salesforce.com/campaign/mvp, och som uppmärksammar exceptionella personer inom Salesforce som visar ledarskap, expertis, lyhördhet och engagemang (“Salesforce MVP-programmet”)
 • produktspecifika champions-program, inklusive Lightning Champions Program, Analytics Champions Program, Einstein Champions Program och Quip Champions Program (vart och ett, ett “Championsprogram”)
 • andra utsedda communityprogram med förmåner som liknar dem i Salesforce MVP-programmet och Champions-programmen, inklusive Salesforce Certified Technical Architects Plus Benefits Program och MuleSoft Ambassador Program (vart och ett, ett ”Ambassador-program”).

Salesforce MVP-programmet, varje Champions-program och varje Ambassador-program kallas var för sig för ett “VIP-program”. Salesforce MVP-programmet, Champions-programmen och Ambassador-programmen kallas tillsammans för “VIP-program”.

Dessa Programvillkor införlivas genom hänvisning i Programavtalet och utgör en del av Avtalet mellan dig och Salesforce-parten. Salesforce kan också uppdatera dessa Programvillkor från tid till annan, enligt beskrivningen i Programavtalet. Salesforce förbehåller sig också rätten att utse eller ta bort vissa program som Champions-program eller Ambassador-program, från tid till annan och utan föregående meddelande. Termer med stor begynnelsebokstav som används men inte definieras i dessa Programvillkor har den innebörd som anges i Programavtalet. Du får inte delta i något VIP-program om du inte godkänner Avtalet genom att kryssa i en ruta eller på annat sätt ange att du godkänner det elektroniskt eller genom fysisk underskrift, om inte annat anges i den tillämpliga Dokumentationen (enligt definitionen nedan).

1.1 Allmänna förmåner. Du måste vara medlem i ett visst VIP-program för att få ta del av dess förmåner. Medlemskap i VIP-programmen måste godkännas av Salesforce efter dess gottfinnande. VIP-programmets förmåner kan ändras från tid till annan och utan föregående meddelande. Med förbehåll för villkoren i Programavtalet och dessa Programvillkor beviljar Salesforce dig härmed en icke-exklusiv, icke-överlåtbar, begränsad och personlig rätt (utan rätt att bemyndiga någon tredje part) att få tillgång till och använda alla VIP-programförmåner som Salesforce gör tillgängliga för dig för ett VIP-program som du för närvarande är medlem i, endast i enlighet med tillämpliga handböcker eller andra villkor som Salesforce från tid till annan gör tillgängliga (“Dokumentation”). Du samtycker härmed till att följa sådan eventuell dokumentation. I händelse av en oförsonlig konflikt mellan sådan Dokumentation och dessa Programvillkor har sådan Dokumentation företräde i den utsträckning det föreligger en konflikt, endast med avseende på det tillämpliga VIP-programmet.

1.2 Produkter som inte är GA-produkter. Vissa förmåner i VIP-programmet som du får tillgång till kan inkludera produkter som inte är GA-produkter, enligt definitionen nedan. Alla rättigheter som beviljas dig enligt dessa Programvillkor med avseende på produkter som inte är GA-produkter är begränsade till användning för din egen utvärdering och testning och utesluter uttryckligen alla rättigheter för produktionsändamål eller distribution. Din användning av en produkt som inte är en GA-produkt sker efter eget gottfinnande och på egen risk. Du bekräftar och godkänner härmed att (a) en viss produkt som inte är en GA-produkt kan ändras, upphävas eller avbrytas när som helst med eller utan förvarning, (b) en viss produkt som inte är en GA-produkt kan aldrig göras allmänt tillgänglig, och (c) Salesforce kan efter eget gottfinnande kräva att du upphör med att använda en viss produkt som inte är en GA-produkt, eller någon av dess funktioner. Du samtycker till att Salesforce inte är ansvarigt gentemot dig eller någon tredje part för sådana ändringar, upphävningar eller avbrott. Du kommer att ge kontinuerlig återkoppling till Salesforce angående alla eventuella produkter som du använder som inte är GA-produkter, och sådan återkoppling kommer att betraktas som återkoppling. 

Produkter som inte är GA-produkter” i dessa Programvillkor avser kollektivt programvara och tjänster som inte är GA-programvara eller GA-tjänster, enligt följande:

 • Programvara som inte är GA-programvara” avser alla programvaruprodukter som Salesforces gör tillgängliga för dig, som en förmån inom ramen för ditt VIP-program, för användning i dina lokaler, som: (a) inte har gjorts allmänt tillgängliga för kunder, och (b) har betecknats som pilotversion, betaversion, begränsad utgåva, förhandsgranskning för utvecklare (developer preview) eller med en beskrivning med liknande innebörd.
 • Tjänster som inte är GA-tjänster” avser alla applikationer, egenskaper, funktioner, metoder eller annan teknik som Salesforce gör tillgängliga för dig, som en förmån inom ramen för ditt VIP-program, och som: (a) inte har gjorts allmänt tillgängliga för kunder, och b) har betecknats som pilotversion, betaversion, begränsad utgåva, förhandsgranskning för utvecklare eller med en beskrivning med liknande innebörd.

Du måste också följa eventuella ytterligare villkor som Salesforce tillhandahåller med avseende på produkter som inte är GA-produkter. I händelse av en oförsonlig konflikt mellan sådana tilläggsvillkor och dessa Programvillkor har sådana tilläggsvillkor att ha företräde i den utsträckning det föreligger en konflikt, endast med avseende på den tillämpliga produkten som inte är en GA-produkt.

2.1 Löptid. Om inget annat anges i den tillämpliga Dokumentationen kommer varje medlemskap i VIPprogrammet som vi gör tillgängligt för dig att ha en inledande period på ett (1) år från dess början, baserat på det datum då ditt medlemskap bekräftas eller ett annat datum som Salesforce meddelar dig.

2.2 Förnyelse. Varje medlemskap i VIP-programmet som vi gör tillgängligt för dig kommer att kunna förnyas i ett (1) år vardera, med förbehåll för de kriterier och villkor för förnyelse som anges i den tillämpliga Dokumentationen, såvida inte Salesforce efter eget gottfinnande avstår från detta. Varje förnyelseperiod som vi gör tillgänglig för dig börjar i slutet av den föregående perioden, eller det datum som Salesforce meddelar dig.

2.3 Överföring mellan Champions-program. Om du blir antagen till ett visst Champions-program innebär inte det att du blir antagen till något annat Champions-program. Som nuvarande medlem i ett Champions-program kan du dock vara berättigad att växla mellan Champions-programmen i slutet av varje årsperiod, så länge du: (a) uppfyller kriterierna för det nya Champions-programmet, enligt vad Salesforce fastställer från tid till annan, och (b) har uppfyllt alla krav på deltagande och bidrag för ditt nuvarande Champions-program under den senaste årsperioden. För tydlighetens skull får du bara välja ett (1) Champions-program som du uteslutande vill delta i under en given årsperiod. För tydlighetens skull garanterar inte rätten till överflyttning mellan Champions-programmen automatiskt tillträde till något Champions-program; Salesforce förbehåller sig rätten att avslå en sökandes begäran om överflyttning mellan Champions-programmen.

Du kan komma att presenteras i mediekanaler, på webbplatser och i inlägg i sociala medier från Salesforce. Exempelvis kan ditt namn, ditt Trailblazer Community-profilfoto och din biografi visas på Salesforces webbplats https://www.salesforce.com/campaign/analytics-champions/ Du ger härmed Salesforce en icke-exklusiv, royaltyfri och oåterkallelig rätt, men inte skyldighet, att använda ditt namn, din bild, din röst, din biografi och dina citat (gemensam benämning: “Attribut”) i Reklammaterial (enligt definitionen nedan) och att använda, reproducera, distribuera, visa, ställa ut eller på annat sätt utnyttja detta Reklammaterial, över hela världen, för all framtid, internt eller externt, i alla medier, inklusive vid evenemang som sponsras av Salesforce, i reklamsyfte eller handelsändamål för att marknadsföra och göra reklam för Salesforce och dess produkter och tjänster. Du avsäger dig härmed alla krav på ersättning som baseras på Salesforces användning av attributen. I samband med användning eller annan exploatering av dina attribut avsäger du dig härmed oåterkalleligen alla eventuella anspråk på immateriella rättigheter, publicitetsrättigheter, integritetsrättigheter och alla andra anspråk eller skadestånd i samband med sådan användning eller annan exploatering. “Reklammateral” avser allt material, inklusive ljud, bild, online, fotografi, tryck och digitalt, som marknadsför, befrämjar eller gör reklam för Salesforce och deras produkter, tjänster och event. Även om Salesforce kan komma att begära ditt godkännande för vissa användningsområden förstår du och samtycker till att Salesforce inte behöver få ditt godkännande för någon användning av reklammaterial som innehåller dina Attribut.

Utan att begränsa AUP som finns tillgänglig på https://www.salesforce.com/company/legal/agreements/ eller Uppförandereglerna i Programavtalet, får du inte delta i aktiviteter eller utöva metoder som inte representerar ditt VIP-program på ett lämpligt sätt. Följande aktiviteter och metoder anses olämpliga av Salesforce:

 • Överträdelser av dessa Programvillkor eller andra vid den tiden publicerade, programspecifika policyer.
 • Mottagande av gåvor, tjänster, pengar eller något annat av värde från medlemmar av VIP-programmets community, Salesforce-partners eller någon annan, för direkt eller indirekt personlig vinning i din egenskap av medlem i VIP-programmet.
 • Förtalande, nedsättande, trakasserande eller på annat sätt olämpligt språkbruk mot Salesforce, dess kunder, partners eller andra medlemmar i VIP-programmets community.
 • Aktiviteter eller metoder som inte representerar karaktären och kärnvärdena för Salesforce och VIPprogrammets community.

Om du inte följer dessa Programvillkor eller något annat avtal mellan dig och Salesforce kan Salesforce, utan att begränsa andra rättsmedel enligt Avtalet eller tillämplig lag, vidta de åtgärder som Salesforce anser lämpliga som svar, inklusive att avslå din ansökan till VIP-programmet eller ta bort dig från ett VIP-program. Rapportera eventuella överträdelser av Programavtalet eller dessa Programvillkor i enlighet med denna Uppförandekod.

Din användning av sociala medier i samband med ett VIP-program regleras av Programavtalet och dessa Programvillkor, inklusive Uppförandekoden ovan. Om du skriver om något som rör Salesforce måste du tydligt ange din status som medlem i ett VIP-program i din blogg eller biografi eller på annan lämplig plats på ditt konto i sociala medier.

Du måste använda Salesforces varumärke på lämpligt sätt, inklusive Salesforce-logotyperna och programlogotyperna. Med undantag för vad som anges i tillämplig Dokumentation ger inget i dessa Programvillkor dig rätt att använda Salesforces varumärken, handelsnamn, logotyper, servicemärken eller annan immateriell egendom utan Salesforces föregående skriftliga samtycke. En lista över allmänna riktlinjer för användning finns i Salesforces Riktlinjer för användning av varumärken och upphovsrätt som uppdateras av Salesforce från tid till annan och som för närvarande finns tillgängliga på https://www.salesforce.com/content/dam/web/en_us/www/documents/legal/Terms%20of%20Service/salesforcetrademark-usage-guidelines.pdf.

Om du av någon anledning lämnar ett VIP-program måste du ta bort hänvisningar till din koppling till det VIP Program (och ta bort alla logotyper och märken som är relaterade till det VIP-programmet) från alla webbplatser och andra kanaler, inklusive sociala medier, LinkedIn, bloggar och e-postsignatur. Du får endast hänvisa till dina tidigare prestationer genom att använda beteckningen “Salesforce programbeteckning, längd” (t.ex. “Salesforce MVP, 2014– 2016”), men du måste alltid ange tidsperioden för att undvika att felaktigt framställa dig själv som en nuvarande medlem i VIP-programmet.

ALL INFORMATION, DATA, INNEHÅLL ELLER ANNAT MATERIAL SOM SALESFORCE TILLHANDAHÅLLER DIG I SAMBAND MED NÅGON PRODUKT SOM INTE ÄR EN GA-PRODUKT UTGÖR KONFIDENTIELL INFORMATION. DU FÅR INTE ANVÄNDA KONFIDENTIELL INFORMATION SOM ÄR RELATERAD TILL NÅGON PRODUKT SOM INTE ÄR EN GA-PRODUKT, UTOM I SAMBAND MED DIN AUKTORISERADE ANVÄNDNING AV PRODUKTEN SOM INTE ÄR EN GA-PRODUKT.
Ditt medlemskap i ett VIP-program kan sägas upp av något av skälen som anges i Programavtalet, dessa Programvillkor eller i tillämplig Dokumentation. Vi kan säga upp ditt medlemskap i VIP-programmet om du bryter mot eller agerar oförenligt med Programavtalet eller dessa Programvillkor, om du inte uppfyller de tillämpliga krav för medlemskap som anges i den tillämpliga Dokumentationen, eller efter skriftligt meddelande (även via elektronisk kommunikation) till dig av någon anledning eller utan anledning. Vid en sådan uppsägning måste du följa de uppsägningsförfaranden som anges i Programavtalet, dessa Programvillkor och all tillämplig Dokumentation. Utan att begränsa det föregående måste du återlämna eller förstöra (enligt Salesforces val) all information, alla varor och annat fysiskt eller elektroniskt material som gjorts tillgängligt för dig som en förmån enligt ditt VIP-program, och följa de tillämpliga villkoren som anges i avsnitt 5 och 6.

Salesforce förväntar sig att alla som deltar i VIP-programmet gör det i syfte att dela med sig, lära sig och utveckla Salesforce-ekosystemet. Du måste identifiera och undvika potentiella intressekonflikter i samband med ditt VIPprogram, även på grund av anställning eller andra projekt som du är involverad i. Du måste avstå från att vara involverad och/eller delegera beslut som kan uppfattas som egenintresserade. Du försäkrar och garanterar att ditt deltagande i ett VIP-program endast sker i din egen personliga kapacitet och inte som medlem, anställd eller annan representant för någon enhet eller myndighet. Om du är osäker ska du vända dig till personalen i VIP-programmet för ytterligare förtydliganden, enligt vad som anges i Dokumentationen.

Om du är (eller blir) anställd av en Salesforce-kund måste du identifiera dig i denna egenskap innan du deltar (eller fortsätter att delta, beroende på vad som är tillämpligt) i ett VIP-program och du kan bli ombedd att erhålla ett skriftligt tillstånd att delta från din organisation.

Om du är (eller blir) statligt anställd måste du identifiera dig i denna egenskap innan du deltar (eller fortsätter att delta, beroende på vad som är tillämpligt) i ett VIP-program och du kan bli ombedd att erhålla ett skriftligt tillstånd att delta från din organisation. Om du är statligt anställd och erbjuds gratis eller rabatterade priser och förmåner måste du tacka nej till dessa förmåner. Du kan också bli ombedd att följa några ytterligare protokoll. Du måste bekräfta att du följer ovanstående bestämmelser på Salesforces begäran.

9.1 Relation till Salesforce. Du får inte söka till eller delta i något VIP-program om du är anställd (på heltid eller deltid) hos Salesforce. Om du redan deltar och senare blir anställd hos Salesforce måste du omedelbart meddela Salesforce om detta och du kan komma att tas bort från Programmet. Du bekräftar och godkänner att du inte har rätt till någon ersättning i samband med något VIP-program eller att vara medlem i ett VIP-program, eller till några förmåner som Salesforce-anställda har rätt till enligt Salesforces policyer eller program. Om du vill ange din tillhörighet till ditt VIP-program på LinkedIn ska du endast ange ditt engagemang i fältet “Organisationer” i avsnittet “Prestationer”, och inte på något sätt som kan antyda ett anställningsförhållande med Salesforce.

9.2 Relation till Salesforce-tjänster. Observera att VIP-programmets förmåner, inklusive de produkter som inte är GA-produkter, regleras av Programavtalet och dessa Programvillkor.

DELTAGANDE I ELLER ANVÄNDNING AV PRODUKTER SOM INTE ÄR GA-PRODUKTER SKER PÅ EGEN RISK. PRODUKTER SOM INTE ÄR GA-PRODUKTER ÄR INTE AVSEDDA FÖR PRODUKTIONSANVÄNDNING OCH KAN INNEHÅLLA BUGGAR, FEL OCH INKOMPATIBILITET MED ANDRA PRODUKTER ELLER TJÄNSTER. SALESFORCE HAR INGEN SKYLDIGHET ATT TILLHANDAHÅLLA UNDERHÅLL ELLER SUPPORT FÖR NÅGON PRODUKT SOM INTE ÄR EN GAPRODUKT. DU BEKRÄFTAR OCH GODKÄNNER ATT (I) EN VISS PRODUKT SOM INTE ÄR EN GAPRODUKT KAN ÄNDRAS, UPPHÄVAS ELLER AVBRYTAS NÄR SOM HELST MED ELLER UTAN FÖRVARNING, (II) EN VISS PRODUKT SOM INTE ÄR EN GA-PRODUKT KAN ALDRIG GÖRAS ALLMÄNT TILLGÄNGLIG OCH (III) DU MÅSTE UPPHÖRA MED ANVÄNDNINGEN AV EN VISS PRODUKT SOM INTE ÄR EN GA-PRODUKT PÅ SALESFORCES BEGÄRAN.
Avsnitt 3–7 och 10–11 i dessa Programvillkor kommer att fortsätta att gälla efter uppsägning av Programavtalet eller dessa Programvillkor.

Programvillkor för Trailhead

Senast uppdaterat: 31 mars 2021

Dessa Programvillkor för Trailhead (“Programvillkor”) gäller för din användning av (inklusive all tillgång till och allt deltagande i möten eller aktiviteter som listas eller organiseras på) våra webbplatser (inklusive progressiva webbapplikationer), portaler, mobilapplikationer eller system som innehåller Trailhead-relaterat material som är länkat till Programavtalet eller dessa Programvillkor (tillsammans med all information, data, innehåll och annat material, produkter och tjänster från Salesforce som är tillgängliga via sådana webbplatser, portaler eller system och eventuella efterföljare till dessa, med gemensam benämning “Trailhead”).

Dessa Programvillkor införlivas genom hänvisning i Programavtalet och utgör en del av Avtalet mellan dig och Salesforce-parten. Salesforce kan också uppdatera dessa Programvillkor från tid till annan, enligt beskrivningen i Programavtalet. Termer med stor begynnelsebokstav som används men inte definieras i dessa Programvillkor har den innebörd som anges i Programavtalet. Du får inte lov att använda Trailhead eller delta i några möten eller aktiviteter som listas eller organiseras på Trailhead om du inte accepterar dessa Programvillkor.

Om du registrerar eller använder ett konto med Trailhead ska du observera att vissa av dina uppgifter kan visas offentligt eller på annat sätt vara synliga för andra (t.ex. administratörer eller andra inom en Organisation) samt andra Trailhead-användare eller allmänheten) som standard, inklusive men inte begränsat till ditt förnamn, efternamn, foto och registreringsinformation. Dessutom kan vissa uppgifter beträffande din användning av Trailhead, t.ex. information om dina inlärningsframsteg och antalet och typerna av märken som du har erhållit, visas offentligt eller på annat sätt vara synliga för andra.

Genom att använda ditt konto för att gå med i vissa grupper som en del av Trailhead samtycker du till att få meddelanden (inklusive elektronisk kommunikation) om grupprelaterade aktiviteter. Genom att registrera dig för vissa möten (inklusive Trailblazer Community Group-möten, enligt definitionen nedan) med hjälp av ditt konto samtycker du också till att få elektronisk kommunikation om mötesuppdateringar och frågor efter mötet, vilket kan inkludera utvärderingar av enkätundersökningar och mötesrelaterat material. Observera dock att all kommunikation som du får från tredje part, inklusive från ledarna för en grupp eller ett möte, inte skickas av eller på uppdrag av Salesforce och att Salesforce frånsäger sig allt ansvar för sådan kommunikation.

Utan att begränsa AUP, Uppförandereglerna i Programavtalet eller Riktlinjerna för deltagande i Salesforce Success Community som för närvarande finns på https://trailblazers.salesforce.com/resource/1432331846000/SuccessGuidelines, som uppdateras av Salesforce från tid till annan (“Riktlinjerna för deltagande i Salesforce Success Community”), måste du i samband med Trailhead följa de riktlinjer för deltagande i Salesforce som finns tillgängliga på eller via (“Riktlinjer för deltagande”). Under Trailheadmöten och Trailblazer Community Group-möten måste du upprätthålla en vänlig, säker, stödjande och trakasserifri miljö, oavsett kön, ålder, sexuell läggning, könsidentitet, könsuttryck, funktionshinder, fysiskt utseende, kroppsstorlek, ras, etnicitet, religion eller annan gruppidentitet.

I samband med Trailhead får du inte (och du får inte tillåta dina användare eller någon tredje part att):

 • Dela, överföra eller på annat sätt avslöja någon lösning till ett certifieringsprov, referensprov, Superbadge, Masterbadge eller annan liknande beteckning, utom när Salesforce i förväg uttryckligen godkänt detta skriftligen.
 • Dela eller överföra någon certifiering, badge, superbadge eller någon annan liknande referens som du har tjänat på Trailhead eller via någon av dina andra kontoaktiviteter eller på själva kontot (inklusive dina inloggningsuppgifter för ditt konto) i något syfte.
 • Bedrägligt uppge eller på annat sätt förvränga information om användningen av Trailhead, inklusive dina (eller dina användares eller tredje parters) inlärningsframsteg, eller antalet eller typerna av badges som du (eller dina användare eller tredje parter) har tjänat in genom användning av Trailhead.

Kom ihåg att du i samband med Trailhead kan tillhandahålla information, data, innehåll eller annat material till en mångsidig och internationell publik. Saker som du kanske inte tycker verkar kränkande, obscena, stötande eller på annat sätt förkastliga kan göra det intrycket på andra. Du ska (och du ska få dina användare och tredje parter att) behandla andra användare av Trailhead med vänlighet och respekt.

Salesforce kan säga upp ditt konto och Salesforce och varje ledare för en tillämplig grupp eller möte (inklusive eventuellt Trailblazer Community Group-möte) kan när som helst avbryta ditt medlemskap i gruppen eller förbjuda ditt deltagande i gruppen eller din närvaro vid mötet om du underlåter att följa detta Avsnitt 2 eller AUP eller Uppförandereglerna eller av någon anledning eller utan anledning, utan förvarning eller ansvar av något slag.

3.1. Användning av Trailhead. Med förbehåll för villkoren i dessa Programvillkor och enbart så länge som Salesforce tillåter dig att använda Trailhead, får du använda delar av Trailhead som vi ger dig tillgång till enligt dessa Programvillkor, på valfri enhet som du äger eller kontrollerar. Du får endast använda Trailhead för ickekommersiella personliga, yrkesmässiga eller utbildningsmässiga ändamål, inklusive för att lära dig färdigheter för din nuvarande befattning, för att lära dig färdigheter för en framtida befattning, för att erhålla en Salesforce-merit, för att lära dig mer om Salesforce och/eller för att komma i kontakt med andra Trailhead-communities och - användare. Om du underlåter att följa något av villkoren i dessa Programvillkor måste du omedelbart sluta använda Trailhead. Observera att information, data, innehåll och annat material som är tillgängligt på eller via Trailhead kan innehålla eller utgöra Tredjepartsmaterial och/eller andra Salesforce-produkter eller -tjänster (inklusive andra Program), och ovannämnda rätt kan vara föremål för ytterligare villkor och policyer.

3.2. Projekt med öppen källkod. Salesforce kan göra projekt med öppen källkod tillgängliga på eller via Trailhead eller på eller via tredjepartstjänster för programvarulagring (t.ex. Github) i samband med Trailhead. All öppen källkod som är tillgänglig i samband med ett sådant projekt med öppen källkod (“Innehåll med öppen källkod”) kan vara en tredje parts egenutvecklade verk (i så fall betraktas det som Tredjepartsmaterial) och kan vara föremål för ytterligare villkor och policyer. All användning av innehåll med öppen källkod regleras av villkoren i den eventuella licens som åtföljer det aktuella projektet. Om du startar ett projekt med öppen källkod på eller via Trailhead måste du göra det tillämpliga innehållet med öppen källkod tillgängligt enligt licensvillkoren för öppen källkod.

4.1. Uppfinningar. Du bekräftar och godkänner härmed att ditt tillhandahållande av en Inlämning inte gör dig till uppfinnare eller bidragande uppfinnare till någon uppfinning som kan uppstå under utvecklingen av någon produkt eller tjänst av eller på uppdrag av Salesforce, inklusive sådana som innehåller, implementerar eller på annat sätt är relaterade till hela Inlämningen eller delar av Inlämningen (en sådan uppfinning kallas för en “Uppfinning”). Utan att begränsa ovanstående, i den mån du är uppfinnare eller bidragande uppfinnare till en uppfinning, eller har någon annan rättighet, titel eller intresse i eller till en uppfinning, överlåter du härmed oåterkalleligen och samtycker till att överlåta alla rättigheter, titlar och intressen över hela världen i och till en sådan uppfinning (oavsett om den existerar för närvarande eller om den tänks ut, skapas eller på annat sätt utvecklas senare), inklusive alla immateriella rättigheter i och till en sådan uppfinning, med omedelbar verkan från och med dess början, utformning, skapande eller utveckling. I den mån en uppfinning eller immateriella rättigheter i eller till en uppfinning inte kan överlåtas, eller i den mån du på annat sätt behåller en rättighet, titel eller ett intresse i eller till en sådan uppfinning eller immateriella rättigheter, ska du: (a) villkorslöst och oåterkalleligt avstå från att hävda sådana rättigheter, och alla krav och talan av något slag med avseende på sådana rättigheter, gentemot Salesforce och alla användare av Salesforces produkter eller tjänster; (b) på Salesforces begäran och bekostnad samtycka till och ansluta sig till en talan för att hävda sådana rättigheter; c) härmed bevilja Salesforce en världsomspännande, royaltyfri, fullt betald, exklusiv, evig, oåterkallelig, överlåtbar och fullt underlicensierbar (i flera led) licens, utan ytterligare notis eller ersättning till dig eller någon tredje part, för att reproducera, distribuera, utföra och visa (offentligt eller på annat sätt), skapa derivatverk av, anpassa, modifiera, tillverka, sälja, erbjuda att sälja, importera, använda, analysera och utnyttja (och låta andra utöva sådana rättigheter på Salesforces vägnar) hela eller delar av uppfinningen, i alla format eller medier som nu är kända eller som utvecklas i framtiden, och för alla syften. Du avstår dessutom oåterkalleligen från alla “moraliska rättigheter” eller andra rättigheter med avseende på tillskrivning av författarskap eller materialets integritet i fråga om varje Uppfinning som du kan ha enligt tillämplig lag och enligt någon juridisk teori. Du avstår härmed från att göra anspråk gentemot Salesforce på alla anspråk som du nu har eller i framtiden kan ha på grund av intrång, obehörig tillägnelse eller annan överträdelse av en Uppfinning eller immateriella rättigheter som överlåtits eller licensieras till Salesforce enligt dessa Programvillkor. 

4.2. Licens. Utan att begränsa ovanstående avsnitt 4.1 (“Uppfinningar”), i den mån du har eller erhåller några ägarrättigheter som kan kränkas, förskingras eller på annat sätt överträds av driften av Trailhead, beviljar du härmed Salesforce en världsomspännande, royaltyfri, fullt betald, icke-exklusiv, evig, oåterkallelig, överlåtbar och fullt underlicensierbar (i flera led) licens, enligt sådana ägarrättigheter, för att driva Trailhead, i den form som den kan komma att modifieras, uppdateras eller uppgraderas från tid till annan.

4.3. Assistans. Du kommer att samarbeta med Salesforce och dess utsedda personer för att ansöka om, erhålla, befästa, bevisa och upprätthålla Salesforces immateriella rättigheter i och till en Uppfinning, inklusive att underteckna sådana skriftliga instrument som Salesforce kan förbereda och göra sådana andra handlingar som Salesforce anser vara rimligt nödvändiga för att erhålla ett patent, registrera en upphovsrätt eller på annat sätt upprätthålla Salesforces rättigheter i och till en sådan Uppfinning (och du utser härmed oåterkalleligen Salesforce och alla dess tjänstemän och agenter till dina fullmaktshavare för att agera åt dig och på dina vägnar och i stället för dig, med samma rättsliga kraft och verkan).

4.4. Nödvändiga rättigheter. Utan att begränsa dina försäkringar och garantier i Programavtalet försäkrar och garanterar du att du äger eller innehar de rättigheter (inklusive immateriella rättigheter) som krävs för att bevilja överlåtelser och licenser med avseende på sådana Inlämningar och eventuella Uppfinningar som beviljas enligt dessa Programvillkor. I den mån din organisation äger eller innehar någon rätt, äganderätt eller intresse i eller till sådana Inlämningar eller Uppfinningar, försäkrar och garanterar du härmed att du är bemyndigad av denna Organisation att göra sådana Inlämningar tillgängliga och att bevilja de överlåtelser och licenser med avseende på sådana Inlämningar och Uppfinningar som beviljas enligt dessa Programvillkor.

4.5. Övervakning. Utan att begränsa avsnitt 7 i Programavtalet (“Innehåll och användningsdata”) har Salesforce rätt (men ingen skyldighet) att övervaka, utvärdera, ändra eller ta bort Inlämningar, inklusive sådana som görs tillgängliga på eller via en funktion för direktmeddelanden, även i syfte att främja säkerheten för Communities eller en annan Salesforce-produkt eller -tjänst och för att ta bort skräppostmeddelanden.

Trailhead kan göra vissa platsannonser och annat jobbrelaterat innehåll (t.ex. jobbkrav, CV, beskrivningar av arbetslivserfarenhet, jobbförfrågningar, annonser etc.) tillgängliga, inklusive genom länkar eller integrationer med tredjepartstjänster (sådana listor och annat innehåll och länkar kallas för “Platsannonser”) och kan göra det möjligt för dig att göra Platsannonser tillgängliga, inklusive genom länkar eller integrationer med tredjepartstjänster. Platsannonser omfattas av Programvillkoren för nätverksportaler som ingås i samband med Programavtalet och som Salesforce gör tillgängliga och uppdaterar från tid till annan.

6.1. Inofficiell karaktär av Trailblazer Community Group Meetings. Du kan ha möjlighet att delta i vissa möten som är listade eller organiserade på Trailhead som hålls eller organiseras av tredje parter som inte är agenter eller anställda i Salesforce (alla sådana möten, konferenser, event kallas för ett “Trailblazer Community Groupmöte”). Du bekräftar att Salesforce inte är skapare, organisatör eller ägare till något Trailblazer Community Groupmöte, även om Salesforce-anställda deltar i mötet, Salesforce sponsrar mötet, Salesforce tillhandahåller mötesrelaterat material, Salesforce marknadsför mötet på en Salesforce-webbplats eller på en webbplats som betalas av Salesforce eller mötet äger rum på Salesforces fastighet. Om du anordnar eller organiserar ett Trailblazer Community Group-möte samtycker du till att marknadsföra det som sådant, och du får inte ge intryck av att det skapas, organiseras, hålls, ägs, sponsrar eller rekommenderas av Salesforce. För tydlighetens skull betraktas möten som listas eller organiseras på Trailhead, men som hålls eller organiseras av Salesforce, som Event som omfattas av Programvillkoren för Event. I händelse av en konflikt eller oförenlighet mellan Programavtalet och Programvillkoren kommer Programvillkoren att råda i den utsträckning det föreligger en konflikt eller oförenlighet, endast med avseende på det tillämpliga Programmet.  

6.2. Trailblazer Community Group Leaders. Utöver dessa Programvillkor omfattas Trailblazer Community Group Leaders också av Programvillkoren för Salesforce-gruppledare som ingåtts i samband med Programavtalet och som Salesforce gör tillgängliga och uppdaterar från tid till annan. I den mån som dessa Programvillkor eller någon del av dem står i konflikt med Programvillkoren för Salesforce-gruppledare kommer ditt deltagande som gruppledare i Trailblazer Community att regleras av programvillkoren för Salesforce-gruppledare.

6.3. Antagande av risk. Ditt deltagande och din närvaro vid alla Trailhead-möten eller Trailblazer Community Group-möten eller andra relaterade aktiviteter sker helt frivilligt. Du samtycker till att överväga de inneboende riskerna i alla aktiviteter som du väljer att delta i och vidta rimliga försiktighetsåtgärder innan du väljer att delta i eller närvara vid ett Trailhead-möte eller Trailblazer Community Group-möte. Du bekräftar att Salesforce inte har någon kontroll över och inte garanterar kvaliteten, säkerheten, korrektheten eller lagligheten hos något möte eller innehåll som är förknippat med eller presenteras vid ett Trailhead-möte eller ett Trailblazer Community Groupmöte, och att ditt deltagande i ett Trailhead-möte eller Trailblazer Community Group-möte sker på egen risk. I STÖRSTA MÖJLIGA UTSTRÄCKNING SOM TILLÅTS ENLIGT TILLÄMPLIG LAG ACCEPTERAR DU OCH TAR PÅ DIG ALLA RISKER FÖR ALLA PERSONSKADOR OCH SAKSKADOR SOM DU KAN RÅKA UT FÖR NÄR DU DELTAR I ETT TRAILHEAD-MÖTE ELLER TRAILBLAZER COMMUNITY GROUP-MÖTE ELLER RELATERADE AKTIVITETER, OCH FRÅNSÄGER DIG ALLA ANSPRÅK GENTEMOT SALESFORCE-ANSLUTNA PARTER I SAMBAND MED SÅDANA RISKER. 

6.4. Ansvarsbegränsning. UTAN ATT BEGRÄNSA NÅGON ANSVARSBEGRÄNSNING ENLIGT PROGRAMAVTALET, KOMMER UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER NÅGON SALESFORCE-ANSLUTEN PART ATT VARA ANSVARIG FÖR INDIREKTA, SÄRSKILDA, TÄCKANDE, TILLFÄLLIGA, EXEMPLARISKA, STRAFFRÄTTSLIGA ELLER FÖLJDSKADOR SOM UPPSTÅR TILL FÖLJD AV ELLER ÄR RELATERADE TILL ETT TRAILHEAD-MÖTE ELLER ETT TRAILBLAZER-GRUPPMÖTE, UTTALANDEN ELLER BETEENDE AV LEDARNA FÖR TRAILBLAZER-GRUPPMÖTENA ELLER DELTAGARNA, NÄRVARO OCH DELTAGANDE I NÅGOT TRAILHEAD-MÖTE ELLER TRAILBLAZERGRUPPMÖTE, OCH DINA ELLER ANDRAS HANDLINGAR VID NÅGOT TRAILHEAD-MÖTE ELLER TRAILBLAZER-GRUPPMÖTE, ÄVEN OM EN SALESFORCE-ANSLUTEN PART HAR UNDERRÄTTATS OM RISKEN FÖR SÅDANA SKADOR ELLER OM NÅGON LÖSNING PÅ ANNAT SÄTT INTE UPPFYLLER SITT HUVUDSAKLIGA SYFTE. DEN FÖREGÅENDE ANSVARSFRISKRIVNINGEN GÄLLER INTE I DEN MÅN DET ÄR FÖRBJUDET ENLIGT LAG.

6.5. Avstående från anspråk.  

(a) Ledare vid Trailblazer Community Group-möten samt deltagare vid Trailhead-möten och Trailblazer Community Group-möten och/eller Salesforce (och/eller andra på uppdrag av Salesforce), kan fotografera, spela in (både ljud och video), webbsända, poddra eller på annat sätt sända under något eller alla Trailheadmöten eller Trailblazer Community Group-möten (inklusive på en lokal för ett Trailhead-möte eller Trailblazer Community Group-möte, under en session vid ett Trailhead- eller Trailblazer Community Group-möte eller under annan aktivitet i en Trailblazer Community Group). Din bild, ditt utseende, din röst, dina uttalanden och andra identifierande kännetecken (var och en av dem en “Bild”) kan fångas i fotografier, inspelningar (både ljud- och videoinspelningar), webbsändningar, poddsändningar eller andra sändningar av ett Trailhead-möte eller Trailblazer Community Group-möte eller annan sådan aktivitet (var och en av dem en “Inspelning”).

(b) Du beviljar härmed Salesforce en världsomspännande, royaltyfri, fullt betalad, icke-exklusiv, evig, oåterkallelig, överlåtbar och fullt underlicensierbar (i flera led) licens för alla inspelningar (och till varje ledare i ett möte i en Trailblazer Community Group eller deltagare i ett Trailhead-möte eller Trailblazer Community Group-möte med avseende på Inspelningar som gjorts av en sådan ledare eller deltagare), utan ytterligare ersättning till dig eller någon tredje part, att reproducera, distribuera, framföra och visa (offentligt eller på annat sätt), skapa derivatverk av, anpassa, modifiera och på annat sätt använda, analysera och utnyttja sådana Inspelningar (inklusive dina bilder i dem), helt eller delvis, i alla format eller medier som nu är kända eller som utvecklas i framtiden, och för alla syften (inklusive i marknadsföringssyfte, t.ex. som omdömen). Ovanstående licens gäller även Inspelningar som du gör tillgängliga för Salesforce eller för någon ledare av ett Trailblazer Community Group-möte eller deltagare vid ett Trailhead-möte eller Trailblazer Community Group-möte. Salesforce äger exklusivt alla rättigheter, titlar och intressen (inklusive immateriella rättigheter) i och till de inspelningar som gjorts av Salesforce (och/eller av andra på uppdrag av Salesforce) (“Salesforce-inspelningar”), alla modifieringar och derivat av Salesforce-inspelningar och alla intäkter som härrör från Salesforce-inspelningar eller sådana modifieringar eller derivat. Salesforce har ingen skyldighet att dela sådana intäkter med dig.

(c) Du avstår härmed oåterkalleligt från alla rättigheter som du kan ha att inspektera eller godkänna användningen eller annan exploatering av inspelningar eller reproduktioner av dem, och du samtycker till att Salesforce inte har någon skyldighet att använda inspelningar (inklusive dina bilder) eller på annat sätt utöva de rättigheter som beviljats Salesforce med avseende på dina Bilder.

(d) Dina bilder kan förekomma i inspelningar som görs tillgängliga för allmänheten, och tredje part kan behålla, använda eller distribuera sådana inspelningar. Salesforce har ingen kontroll över och ansvarar inte för någon tredje parts användning eller felanvändning (inklusive distribution) av någon Inspelning.

(e) SAMBAND MED ANVÄNDNING ELLER ANNAN EXPLOATERING AV INSPELNINGAR (INKLUSIVE DINA BILDER) AVSTÅR DU HÄRMED OÅTERKALLELIGEN FRÅN OCH AVSTÅR FRÅN ALLA ANSPRÅK PÅ IMMATERIELLA RÄTTIGHETER, PUBLICITETSRÄTTIGHETER, INTEGRITETSRÄTTIGHETER OCH ALLA ANDRA ANSPRÅK ELLER SKADESTÅND I SAMBAND MED SÅDAN ANVÄNDNING ELLER ANNAN EXPLOATERING. DU INTYGAR ATT DU ÄR MYNDIG OCH ATT DU HAR LÄST OVANSTÅENDE MEDDELANDE OM DITT AVSTÅENDE FRÅN ANSPRÅK OCH HELT OCH HÅLLET FÖRSTÅTT DESS INNEHÅLL.

(f) DESSUTOM FÖRSÄKRAR DU HÄRMED ATT ALLA PERSONER VARS BILDER FÅNGAS I INSPELNINGAR SOM DU GÖR TILLGÄNGLIGA FÖR SALESFORCE ELLER TREDJE PART HAR SAMTYCKT TILL ATT DERAS BILDER TAS MED I SÅDANA INSPELNINGAR OCH HAR GODKÄNT ATT DU PÅ DERAS VÄGNAR BEVILJAR DEN LICENS OCH DET AVSTÅENDE SOM DU BEVILJAS FÖR SÅDANA BILDER OCH INSPELNINGAR I DESSA PROGRAMVILLKOR.

Du kan ha möjlighet att söka vissa meriter eller certifieringar som görs tillgängliga genom eller på Trailhead efter att ha uppfyllt kraven i det tillämpliga merit- eller certifieringsprogrammet. Deltagande i ett sådant merit- eller certifieringsprogram regleras av Salesforces Avtal beträffande merit- och certifieringsprogram som ingås i samband med Programavtalet eller som presenteras för dig under registreringsprocessen för certifiering, i den form som Salesforce gör tillgänglig och uppdaterar från tid till annan (“Avtal beträffande merit- och certifieringsprogram”). Genom att delta i ett sådant merit- eller certifieringsprogram godkänner du Avtalet beträffande merit- och certifieringsprogram. Om det finns en konflikt eller oförenlighet mellan dessa Programvillkor och Avtalet beträffande merit- och certifieringsprogram är det Avtalet beträffande merit- och certifieringsprogram som gäller med avseende på ditt deltagande i det tillämpliga programmet.
UTAN ATT BEGRÄNSA FRISKRIVNINGEN AV GARANTIER OCH VILLKOR I PROGRAMAVTALET ÄR TRAILHEAD OCH INNEHÅLL MED ÖPPEN KÄLLKOD INTE AVSEDDA FÖR PRODUKTIONSANVÄNDNING OCH KAN INNEHÅLLA BUGGAR, FEL OCH INKOMPATIBILITET MED ANDRA PRODUKTER ELLER TJÄNSTER. SALESFORCE HAR INGEN SKYLDIGHET ATT TILLHANDAHÅLLA SUPPORT- ELLER UNDERHÅLLSTJÄNSTER FÖR TRAILHEAD ELLER NÅGOT INNEHÅLL MED ÖPPEN KÄLLKOD.

Salesforce förväntar sig att alla som deltar i Trailhead gör det i syfte att lära sig mer om Salesforce tillsammans med sina kollegor, bygga upp sitt Salesforce-nätverk och hitta mentorer. Du måste identifiera och undvika potentiella intressekonflikter i samband med Trailhead, även på grund av anställning eller andra projekt som du är involverad i. Du måste avstå från att vara involverad och/eller delegera beslut som kan uppfattas som egenintresserade. Dessutom får du inte dela konfidentiell information som tillhör dig själv, din nuvarande arbetsgivare eller andra tredje parter.

Om du är (eller blir) statligt anställd är det ditt ansvar att i tillämpliga fall: (i) identifiera dig i denna egenskap innan du deltar (eller fortsätter att delta i Trailhead och (ii) erhålla ett skriftligt tillstånd att delta från din organisation i enlighet med dess krav och tillämplig lagstiftning. Om du är statligt anställd och erbjuds gratis eller rabatterade priser och förmåner måste du tacka nej till dessa förmåner såvida du inte har erhållit separat uttryckligt, skriftligt tillstånd från din organisation i enlighet med dess krav och tillämplig lagstiftning. Du kan också bli ombedd att följa några ytterligare protokoll. Du måste bekräfta att du följer ovanstående bestämmelser på Salesforces begäran.

Avsnitt 1–2 och 4–10 i dessa Programvillkor kommer att fortsätta att gälla efter uppsägning av Programavtalet eller dessa Programvillkor.

Programvillkor för event

Senast uppdaterat: 1 juli 2021

Dessa Programvillkor för Event (“Programvillkor”) gäller för närvaro vid eller deltagande i ett event som anordnas eller organiseras av Salesforce, inklusive personliga event (t.ex. Dreamforce, World Tour, TrailheaDX och konferenser) samt onlineevent och webbseminarier (vardera, ett “Event”).

De utbildningar som listas i Hjälp- och utbildningsportalen är inte event som omfattas av dessa Programvillkor för Event.

Dessa Programvillkor införlivas genom hänvisning i Programavtalet och utgör en del av Avtalet mellan dig och Salesforce-parten. Salesforce kan också uppdatera dessa Programvillkor från tid till annan, enligt beskrivningen i Programavtalet. Termer med stor begynnelsebokstav som används men inte definieras i dessa Programvillkor har den innebörd som anges i Programavtalet. Du får inte lov att närvara vid eller delta i något Event om du inte godkänner Avtalet.

Utan att begränsa AUP eller Uppförandereglerna i Programavtalet måste du i samband med varje Event uppfylla Salesforces Uppförandekod för Event som uppdateras av Salesforce från tid till annan och som för närvarande finns på https://success.salesforce.com/Ev_SiteCOC (“Uppförandekod för Event”).

Om du inte följer dessa Programvillkor eller något annat avtal mellan dig och Salesforce kan Salesforce, utan att begränsa andra rättsmedel enligt Avtalet eller tillämplig lag, vidta de åtgärder som Salesforce anser lämpliga som svar, inklusive att annullera din registrering till ett Event utan återbetalning eller bannlysa dig från relevant Event eller ett eller flera andra Event. Rapportera eventuella överträdelser av Programavtalet eller dessa Programvillkor i enlighet med Uppförandekod för Event.

Salesforce kan tillåta dig att överföra din registrering av vissa Event till en annan person inom din Organisation efter Salesforces gottfinnande, med förbehåll för dess tillämpliga överförings- och annulleringspolicy.

Salesforce aktuella överförings- och annulleringspolicy för med hänsyn till registreringar för Salesforce Connections, TrailheaDX och Dreamforce anges nedan. Salesforce förbehåller sig rätten att ändra sina överföringsoch annulleringssregler från tid till annan genom att meddela dig om sådana ändringar på något rimligt sätt.

Varje begäran om överföring eller annullering av Dreamforce, Salesforce Connections eller TrailheaDX måste skickas skriftligen via salesforce-events.desk.com/customer/portal/emails/new och kommer att behandlas baserat på den tid och det datum då begäran skickades in. Ingen återbetalning eller kredit för en annullerad registrering utfärdas om du inte skickar in en begäran om annullering i enlighet med dessa krav. Underlåtelse att checka in vid ett Event utgör med andra ord inte en annullering och ger inte rätt till återbetalning eller kredit. Anmälningar till breakoutsessioner, utbildningar, certifieringar och hotellbokningar kan inte överföras. För ytterligare Eventspecifika annulleringskrav klickar du här.

Eventavgifter och andra kostnader kan gälla för din närvaro eller ditt deltagande i ett Event eller kan på annat sätt ådras dig i samband med ett Event. Om betalning av avgifter krävs kan du bli ombedd att lämna viss relevant information, t.ex. ditt kreditkortsnummer och dess utgångsdatum, din faktureringsadress och din leveransinformation. DU FÖRSÄKRAR OCH GARANTERAR ATT DU HAR RÄTT ATT ANVÄNDA VARJE KREDITKORT FÖR VILKET DU TILLHANDAHÅLLER KREDITKORTSINFORMATION I SAMBAND MED EN BETALNINGSTRANSAKTION. Genom att lämna sådan information ger du Salesforce rätt att tillhandahålla sådan information till tredje part för att underlätta betalningstransaktioner. Verifiering av information kan krävas innan en betalningstransaktion bekräftas eller slutförs. Du betalar alla avgifter och kostnader som du eller någon ådrar sig för din räkning i samband med ett Event, till de priser som gäller och som meddelats dig när avgifterna eller kostnaderna i fråga uppstår. Dessutom är du ansvarig för alla skatter som är tillämpliga på dina betalningstransaktioner.

Salesforce förbehåller sig rätten, även utan föregående meddelande, att avbryta, avsluta eller införa villkor för att lösa in kuponger, rabatter eller liknande reklamkampanjer. Eventuella återbetalningar för Salesforces annullering av ett Event kommer att omfattas av Salesforces tillämpliga återbetalningspolicy. Betalningar som görs för ett Event kan inte användas för att köpa något annat Event eller någon annan produkt eller tjänst. Även om det är Salesforces praxis att bekräfta Eventrelaterade betalningstransaktioner via e-post, innebär mottagandet av en bekräftelse via e-post inte att vi accepterar en beställning eller att vi bekräftar ett erbjudande om att sälja en produkt eller tjänst.

Badges kan innehålla RFID- eller NFC-taggar eller annan teknik som kan användas för att registrera din närvaro och ditt deltagande i ett Event (inklusive besök i bås och deltagande i sessioner). Genom att tillåta att din badge skannas vid ett Event eller genom att skanna din badge vid ett Event, ger du härmed operatören av badgeskannern eller liknande teknik för virtuella event tillstånd att samla in och behandla sådan information.

Du bekräftar att om du skannar din badge eller om din badge skannas av eller åt en sponsor eller annan tredje part med en badgeskanner eller liknande teknik för virtuella event (var och en, en “Eventsponsor”), kan Eventsponsorn få tillgång till en rapport från en tredje part som innehåller sådan information om närvaro och deltagande, och även vissa av dina Registreringsuppgifter. Salesforce ansvarar inte för någon Eventsponsors eller annan tredje parts integritetspraxis. Kontakta Eventsponsorn eller den tredje parten för att få veta mer om dess praxis när det gäller de uppgifter som samlas in. För tydlighetens skull, i den utsträckning Salesforce samlar in personuppgifter om din närvaro vid eller ditt deltagande i ett Event för Salesforces bruk, kommer de att omfattas av Salesforces integritetspolicy.

Om du inte vill tillåta den användning och det utlämnande av information som beskrivs i det här Avsnittet får du inte skanna din badge eller låta någon Eventsponsor eller tredje part skanna din badge vid något Event.

För ett personligt Event kan det finnas en Eventbadge som du kan hämta i det utsedda incheckningsområdet på Eventlokalen under schemalagda Eventdatum. Du måste visa upp statligt utfärdad fotolegitimation för att hämta ut din Eventbadge. Du kommer inte att släppas in på Eventlokalen utan Eventbadge.

Om du är statligt anställd måste du identifiera dig i denna egenskap under registreringen till ett Event, och, för ett personligt Event kan du bli ombedd att visa upp din statligt utfärdade badge för anställda under incheckningen.

Om du är statligt anställd och erbjuds gratis eller rabatterat tillträde till ett Event, måste du i förväg underrätta den myndighet där du är anställd beträffande ditt deltagande i Eventet och få myndighetens tillstånd för att du ska kunna acceptera gratis eller rabatterat tillträde till Eventet. Du måste även bekräfta att du följer ovanstående bestämmelser på Salesforces begäran.

Om du är statligt anställd måste du under hela Eventet följa alla tillämpliga regler och förordningar som din arbetsgivare har infört, inklusive de regler och förordningar som rör mottagande och redovisning av gåvor och gratifikationer.

Salesforce förbehåller sig rätten, även utan föregående meddelande, att vidta de säkerhetsåtgärder som anses lämpliga för säkerheten för besökare och deltagare vid personliga Event. Du ska iaktta alla sådana säkerhetsåtgärder, inklusive följande:

 • Vid alla tillfällen under ett personligt Event (inklusive på en Eventlokal eller under en Eventsession, keynote eller annan aktivitet) ska du bära din Eventbadge på ett sådant sätt att den är synlig för andra besökare och deltagare vid Eventet. Du får inte dela eller utväxla din Eventbadge med någon annan person. Om du inte uppfyller detta krav kan det medföra att din Eventbadge beslagtas och att din närvaro eller ditt deltagande i Eventet avbryts.
 • Väskor kan inspekteras slumpmässigt under vissa tider av ett personligt Event
 • Du får inte lämna väskor eller annan egendom utan uppsikt vid någon tidpunkt. Egendom som lämnas utan uppsikt kan avlägsnas.
 • Om inte Salesforce skriftligen har godkänt detta i förväg får inga personer under 18 år delta i något Event eller någon del därav (inklusive sessioner, breakoutsessioner, keynotes eller andra aktiviteter), eller på annat sätt närvara på någon Eventlokal, inklusive i utställningshallen.
 • Föremål som är förbjudna vid personliga Event: skjutvapen och andra vapen, sprängämnen och andra farliga material och föremål. Du får inte ta med dig eller ha sådana föremål i din ägo vid någon tidpunkt medan du närvarar vid ett personligt Event.
Mobilapplikationen Salesforce Events (eller någon annan applikation eller webbplats genom vilken du kan registrera dig för ett Event eller få tillgång till information eller material om Eventet) kan innehålla eller tillhandahålla information om logi, transport och andra tjänster som tillhandahålls av tredje part (var och en av dem en “Ansluten tjänst”). För tydlighetens skull utgör Anslutna tjänster Tredje partsmaterial. För ytterligare klarhet tillhandahålls hotellbokningar som en Ansluten tjänst och Salesforce ansvarar inte för eventuella problem eller tvister mellan dig och ett hotell. Du är ansvarig för att följa hotellets avbokningspolicy, även om ett Event ställs in av någon anledning.

Salesforce och/eller andra på Salesforces vägnar) kan fotografera, spela in (både ljud och video), webbsända, poddra eller på annat sätt sända under något eller alla Event (inklusive på en Eventlokal eller under en Eventsession, breakoutsession, keynote eller annan aktivitet). Din bild, ditt utseende, din röst, dina uttalanden och andra identifierande kännetecken (var och en av dem en “Bild”) kan fångas i fotografier, inspelningar (både ljudoch videoinspelningar), webbsändningar, poddsändningar eller andra sändningar av Eventet (var och en av dem en “Inspelning”).

Du beviljar härmed Salesforce en världsomspännande, royaltyfri, fullt betald, exklusiv, evig, oåterkallelig, överlåtbar och fullt underlicensierbar (i flera led) licens, utan ytterligare notis eller ersättning till dig eller någon tredje part, för att reproducera, distribuera, utföra och visa (offentligt eller på annat sätt), skapa derivatverk av, anpassa, modifiera och på annat sätt använda, analysera och utnyttja sådana Inspelningar (inklusive dina bilder i dem), helt eller delvis, i alla format eller medier som nu är kända eller som utvecklas i framtiden, och för alla syften (inklusive i marknadsföringssyfte, t.ex. som omdömen).

Salesforce äger exklusivt alla rättigheter, titlar och intressen (inklusive immateriella rättigheter) i och till de Inspelningar, alla modifieringar och derivat av Inspelningar och alla intäkter som härrör från dem. Salesforce har ingen skyldighet att dela sådana intäkter med dig.

Du avstår härmed oåterkalleligt från alla rättigheter som du kan ha att inspektera eller godkänna användningen eller annan exploatering av inspelningar eller reproduktioner av dem, och du samtycker till att Salesforce inte har någon skyldighet att använda inspelningar (inklusive dina bilder) eller på annat sätt utöva de rättigheter som beviljats Salesforce med avseende på dina Bilder.

Dina bilder kan förekomma i inspelningar som görs tillgängliga för allmänheten, och tredje part kan behålla, använda eller distribuera sådana inspelningar. När de har gjorts tillgängliga för allmänheten har Salesforce ingen kontroll över och ansvarar inte för någon tredje parts användning eller felanvändning (inklusive distribution) av Inspelningar.

I SAMBAND MED ANVÄNDNING ELLER ANNAN EXPLOATERING AV INSPELNINGAR (INKLUSIVE DINA BILDER) AVSTÅR DU HÄRMED OÅTERKALLELIGEN FRÅN OCH AVSTÅR FRÅN ALLA ANSPRÅK PÅ IMMATERIELLA RÄTTIGHETER, PUBLICITETSRÄTTIGHETER, INTEGRITETSRÄTTIGHETER OCH ALLA ANDRA ANSPRÅK ELLER SKADESTÅND I SAMBAND MED SÅDAN ANVÄNDNING ELLER ANNAN EXPLOATERING. DU INTYGAR ATT DU ÄR MYNDIG OCH ATT DU HAR LÄST OVANSTÅENDE MEDDELANDE OM DITT AVSTÅENDE FRÅN ANSPRÅK OCH HELT OCH HÅLLET FÖRSTÅTT DESS INNEHÅLL.

Salesforce kan komma att göra eller presentera framåtblickande uttalanden om framtida händelser eller framtida finansiella resultat, eller framtida händelser eller framtida finansiella resultat för dess Närstående bolag eller partners. Ord som “förväntar sig”, “mål”, “planerar”, “tror”, “fortsätter”, “kan” och variationer av sådana ord och liknande uttryck identifierar framåtblickande uttalanden. Dessutom är alla uttalanden som hänvisar till eller kan antyda framtida finansiella resultat, förväntad tillväxt och trender i Salesforce-verksamheter och andra beskrivningar av framtida händelser eller omständigheter framåtblickande uttalanden. Alla sådana uttalanden som inte är historiska fakta är baserade på Salesforces nuvarande förväntningar och är föremål för ett antal risker och osäkerheter, och de faktiska händelserna eller resultaten kan skilja sig väsentligt. Se Salesforces inlagor till Securities and Exchange Commission, särskilt dess senaste resultatrapport och senaste Form 10-Q eller Form 10-K för mer information om de riskfaktorer som kan leda till att de faktiska resultaten skiljer sig väsentligt från dem som finns i framåtblickande uttalanden, inklusive varierande produktefterfrågan, konkurrenters produktintroduktioner, prispress och tillverkningsproblem (inklusive produktdefekter, felaktigheter, lägre tillverkningsutfall än förväntat och leverans av komponenter).

Din närvaro eller ditt deltagande i ett Event eller andra relaterade aktiviteter sker helt frivilligt. Salesforce garanterar inte tillträde till hela Eventet eller någon viss del av ett Event (inklusive sessioner, breakoutsessioner, keynotes eller andra aktiviteter). Om Salesforce inte anger något annat, hanteras alla Eventsessioner, breakoutsessioner, keynotes och andra aktiviteter, i tillämpliga fall, enligt principen “först till kvarn”. I STÖRSTA MÖJLIGA UTSTRÄCKNING SOM TILLÅTS ENLIGT TILLÄMPLIG LAG ACCEPTERAR DU OCH TAR PÅ DIG ALLA RISKER FÖR ALLA PERSONSKADOR OCH SAKSKADOR SOM DU KAN RÅKA UT FÖR NÄR DU DELTAR I ETT SÅDANT EVENT, OCH DU FRÅNSÄGER DIG HÄRMED ALLA EVENTUELLA ANSPRÅK GENTEMOT EN SALESFORCE-ANSLUTEN PART ELLER EN EVENTSPONSOR ELLER EVENTLEVERANTÖR I SAMBAND MED SÅDANA RISKER.

Salesforce förbehåller sig rätten, även utan föregående meddelande, att begränsa antalet besökare och deltagare vid Eventet, att ställa in eller avbryta registrering till ett Event, att hindra någon person från att delta i hela eller delar av ett Event och att vägra att ge någon person tillgång till material från Eventet.

Event kan ändras när som helst. Salesforce garanterar inte att någon tredje part (inklusive utställare eller talare) kommer att närvara eller att någon planerad session, breakoutsession, keynote eller annan aktivitet kommer att äga rum.

Salesforce förbehåller sig rätten, även utan förvarning, att när som helst och av vilken anledning som helst göra ändringar i ett Eventprogram (inklusive ändring av schemat eller innehållet i, eller avbokning av, en session, en breakoutsession, en keynote eller annan aktivitet). Salesforce ansvarar inte för, och ingen återbetalning kommer att utfärdas i händelse av, eventuella ändringar av ett Event (inklusive ändringar av det övergripande Eventprogrammet, eller schemat eller innehållet i, eller avbokning av, en session, en keynote eller annan aktivitet).

DET MAXIMALA SAMMANLAGDA ANSVARET FÖR ALLA SALESFORCE-ANSLUTNA PARTER, FÖR ALLA SKADOR, FÖRLUSTER OCH TALAN I SAMBAND MED DESSA PROGRAMVILLKOR ELLER ETT EVENT, OAVSETT OM DET RÖR SIG OM ETT AVTALSRÄTTSLIGT ELLER SKADESTÅNDSRÄTTSLIGT ANSPRÅK (INKLUSIVE VÅRDSLÖSHET) ELLER NÅGOT ANNAT, KOMMER ATT VARA DE EVENTUELLA REGISTRERINGSAVGIFTER FÖR EVENTET SOM DU BETALAT TILL OCH SOM MOTTAGITS AV SALESFORCE FÖR DET EVENT SOM GER UPPHOV TILL ANSVARET.
Avsnitt 1, 3 (med avseende på avgifter och andra kostnader som du ådragit dig före Avtalets upphörande eller uppsägning), 7–11 och 13–14 i dessa programvillkor kommer att överleva uppsägningen av Programavtalet eller dessa Programvillkor.

Programvillkor för hjälp- och utbildningsportalen

Senast uppdaterat: 2 juli 2021

Dessa Programvillkor för Hjälp- och utbildningsportalen (“Programvillkor”) gäller för användning av (inklusive åtkomst till) Hjälp- och utbildningsportalen som för närvarande finns på help.salesforce.com (tillsammans med eventuell information, data, innehåll och annat material, produkter och tjänster från Salesforce som är tillgängliga via denna webbplats och eventuella efterföljande webbplatser, “Hjälp- och utbildningsportal”).

Dessa Programvillkor införlivas genom hänvisning i Programavtalet och utgör en del av Avtalet mellan dig och Salesforce-parten. Salesforce kan också uppdatera dessa Programvillkor från tid till annan, enligt beskrivningen i Programavtalet. Termer med stor begynnelsebokstav som används men inte definieras i dessa Programvillkor har den innebörd som anges i Programavtalet. Du får inte lov att använda Hjälp- och utbildningsportalen om du inte godkänner Avtalet eller ett annat avtal med Salesforce som auktoriserar din användning av Hjälp- och utbildningsportalen.

Vissa delar av Hjälp- och utbildningsportalen (inklusive funktionerna ”Kontakta support”, ”Accelerator”-sessioner och relaterade tjänster samt funktionerna ”Admin Assist”) kräver autentisering (”Autentiserade funktioner”), och får inte kommas åt eller användas annat än i enlighet med detta avsnitt 1. Du får endast komma åt en Autentiserad funktion med hjälp av ett Salesforce-konto. Du måste också acceptera vissa separata villkor med Salesforce, vilket kan inbegripa ett ramavtal för abonnemang (”Villkor för Autentiserade funktioner” ) innan du kommer åt eller använder någon Autentiserad funktion. All åtkomst till eller användning av en Autentiserad funktion kommer att regleras av de tillämpliga Villkoren för Autentiserad funktion; detta Avtal (förutom, för tydlighetens skull, detta Avsnitt 1) gäller inte för din åtkomst till eller användning av en Autentiserad funktion.
Hjälp- och utbildningsportalen kan göra listor över utbildningar tillgängliga som du kan bläddra i, och kan göra det möjligt för dig att registrera dig för sådana utbildningar. För tydlighetens skull kan det dock sägas att utbildningarna i sig inte är tillgängliga via Hjälp- och utbildningsportalen och att de kan omfattas av ytterligare villkor. Ingenting i dessa Programvillkor ger dig rätt att närvara vid, titta på eller på annat sätt delta i eller använda någon utbildning.
Med förbehåll för villkoren i Avtalet beviljar Salesforce dig härmed en icke-exklusiv, icke-överlåtbar, begränsad och personlig rätt (utan rätt att auktorisera någon tredje part) att använda Hjälp- och utbildningsportalen så som Salesforce har gjort det tillgängligt för dig, uteslutande för dina egna utbildningsmässiga ändamål (personliga eller yrkesmässiga), inklusive för att lära dig färdigheter för din nuvarande befattning, för att lära dig färdigheter för en framtida befattning eller för att lära dig mer om Salesforce. Observera att information, data, innehåll och annat material som är tillgängligt på eller via Hjälp- och utbildningsportalen kan innehålla eller utgöra Tredjepartsmaterial och/eller andra Salesforce-produkter eller -tjänster (inklusive andra Program), och ovannämnda rätt kan vara föremål för ytterligare villkor och policyer (inklusive andra Programvillkor).
Utan att begränsa Salesforces rättigheter enligt Programavtalet, om du kommer åt eller använder någon chattfunktion genom vilken Salesforce tillhandahåller support (inklusive funktionen ”Ask Blaze”) kan data eller annan information om din tillgång till eller användning av sådan funktion samlas in och analyseras av Salesforce, bland annat för att övervaka användningen av och förbättra sådan funktion. Dessutom kan Salesforce använda eller lämna ut data eller annan information som du tillhandahåller eller på annat sätt gör tillgänglig genom sådan funktionalitet för att ge dig support, övervaka användningen av och förbättra sådan funktionalitet samt på annat sätt i enlighet med Integritetspolicyn.
SALESFORCE HAR INGEN SKYLDIGHET ENLIGT DESSA PROGRAMVILLKOR ATT TILLHANDAHÅLLA SUPPORT ELLER UNDERHÅLLSTJÄNSTER FÖR HJÄLP- OCH UTBILDNINGSPORTALEN ELLER GENOM HJÄLP- OCH UTBILDNINGSPORTALEN. ALLA SUPPORTTJÄNSTER SOM DU TILLHANDAHÅLLS VIA HJÄLP- OCH UTBILDNINGSPORTALEN TILLHANDAHÅLLS ENLIGT OCH REGLERAS AV DE TILLÄMPLIGA VILLKOREN FÖR AUTENTISERADE FUNKTIONER MELLAN DIG OCH SALESFORCE.
Avsnitt 3, 4 och 5 i dessa Programvillkor kommer att fortsätta att gälla efter uppsägning av Programavtalet eller dessa Programvillkor.

Programvillkor för nätverksportaler

Senast uppdaterat: 1 juli 2021

Dessa Programvillkor för Nätverksportaler (“Programvillkor”) gäller för användningen av (inklusive åtkomst till):

 • webbplatsen Talent Exchange som för närvarande finns på trailheadstudents.secure.force.com (tillsammans med all information, data, innehåll och annat material, produkter och tjänster från Salesforce som är tillgängliga via denna webbplats, och eventuella efterföljande webbplatser, “Talent Exchange”)
 • webbplatsen för Pathfinder pro bono-möjligheter som för närvarande är tillgänglig via Pathfinder Program Chatter-sidan (tillsammans med all information, data, innehåll och annat material, produkter och tjänster från Salesforce som är tillgängliga via webbplatsen för Pathfinder pro bono-möjligheter, och eventuella efterföljande webbplatser), “Pathfinder Pro Bono-projektet”)
 • webbplatsen för det Salesforce-program som för närvarande är känt som Essentials Advisors-programmet och som görs tillgängligt för dig av eller på uppdrag av Salesforce (tillsammans med all information, data, innehåll och annat material, produkter och tjänster från Salesforce som är tillgängliga via en sådan webbplats, och eventuella efterföljande webbplatser), “Essentials Advisors”)  
 • webbplatsen för det Salesforce-program som för närvarande är känt som Trailblazer Mentoringprogrammet och som görs tillgängligt för dig av eller på uppdrag av Salesforce (tillsammans med all information, data, innehåll och annat material, produkter och tjänster från Salesforce som är tillgängliga via en sådan webbplats, och eventuella efterföljande webbplatser), “Trailblazer Mentoring-programmet”)
 • alla andra webbplatser för Salesforce-annonser eller -nätverksverksamhet som länkar till Programavtalet eller dessa Programvillkor (var och en, tillsammans med all Salesforce-information, data, innehåll och annat material, produkter och tjänster som är tillgängliga via en sådan webbplats, och alla efterföljande webbplatser, en “Nätverkswebbplats”).

Talent Exchange, Pathfinder Pro Bono-projektet, Essentials Advisors, Trailblazer Mentoring-programmet och alla Nätverkswebbplatser kallas individuellt för “Nätverksportal” och tillsammans för “Nätverksportaler”.

Dessa Programvillkor införlivas genom hänvisning i Programavtalet och utgör en del av Avtalet mellan dig och Salesforce-parten. Salesforce kan också uppdatera dessa Programvillkor från tid till annan, enligt beskrivningen i Programavtalet. Termer med stor begynnelsebokstav som används men inte definieras i dessa Programvillkor har den innebörd som anges i Programavtalet. Du får inte lov att använda någon Nätverksportal om du inte har godkänt Avtalet.

Pathfinder Pro Bono-projektet kan endast användas eller nås av dig i din egenskap av individ eller av dig i din kapacitet som anställd, entreprenör, ombud eller representant for en icke-vinstdrivande Organisation på en sådan Organisations vägnar. Endast personer som har godkänts av Salesforce i det Salesforce-program som för närvarande kallas Salesforce Pathfinder Training-programmet (“Pathfinder Training-programmet”) får lov att använda eller komma åt Pathfinder Pro Bono-projektet i sin egenskap som person. Du kan behöva acceptera Programvillkoren för Salesforce Pathfinder Training-programmet, som för närvarande finns på pathfinder.salesforce.com/s/terms-andconditions (“Programvillkor för Pathfinder Training-programmet”) för att kunna använda eller komma åt Pathfinder Pro Bono-projektet. Om du har accepterat Programvillkoren för Pathfinder Training-programmet och det gäller för dina aktiviteter i samband med Pathfinder Pro Bono-projektet så gäller Programvillkoren för Pathfinder Trainingprogrammet för sådana aktiviteter i den utsträckning det föreligger en oförsonlig konflikt mellan Programvillkoren för Pathfinder Training-programmet och Programavtalet och dessa Programvillkor. Dessutom får Pathfinder Pro Bono-projektet endast användas eller nås via Chatter-webbplatsen som görs tillgänglig för dig av eller på uppdrag av Salesforce, och de villkor som gäller för användningen av Chatter gäller även för din användning av Pathfinder Pro Bono-projektet. I händelse av en oförsonlig konflikt mellan sådana villkor och Programavtalet och dessa Programvillkor så gäller dessa Villkor i den utsträckning det råder konflikt med avseende på sådana aktiviteter. Utan hinder av ovanstående finns det inget i Programvillkoren för Pathfinder Training-programmet som begränsar dina skyldigheter gentemo (eller begränsar rättigheterna för) någon Salesforce-ansluten Part under Avtalet, eller utökar dina rättigheter (eller utökar skyldigheterna för en Salesforce-ansluten Part) enligt Avtalet.

Utan att begränsa AUP eller Uppförandereglerna i Programavtalet, i samband med en Nätverksportal får du inte (och du får inte tillåta dina användare eller någon tredje part att):

 • Skapa mer än en profilsida (definieras nedan) för dig själv eller för ett företag, en icke-vinstdrivande organisation eller en annan enhet för samma Nätverksportal.
 • Dela, överföra eller på annat sätt avslöja någon lösning till något Utbildningsmaterial (definierat nedan) för personlig vinning eller kommersiell fördel, eller för något annat syfte än undervisning.
 • Dela eller överföra någon certifiering, badge, superbadge eller någon annan liknande identifikation som du fått på någon Nätverksportal eller någon av dina andra Nätverksportalaktiviteter eller något av dina Nätverksportalkonton (inklusive dina inloggningsuppgifter för ett Nätverksportal-konto) i något syfte.
 • Bedrägligt uppge eller på annat sätt förvränga information om användningen av en Nätverksportal, inklusive dina (eller dina användares eller tredje parters) inlärningsframsteg, eller antalet eller typerna av badges som du (eller dina användare eller tredje parter) har tjänat in genom att använda en Nätverksportal.

Med förbehåll för villkoren i Avtalet beviljar Salesforce dig härmed en återkallelig, icke-exklusiv, icke- överlåtbar, begränsad och personlig rätt (utan rätt att auktorisera någon tredje part) att använda (a) information, data, innehåll och andra material, produkter och tjänster som är tillgängliga på utbildningssidorna i, eller på annat sätt identifierade som utbildningsmaterial i, Nätverksportalerna (gemensam benämning: “Utbildningsmaterial”), så som Salesforce har gjort det tillgängligt för dig, uteslutande för dina egna icke-kommersiella personliga, professionella eller utbildningsmässiga ändamål, inklusive för att lära dig färdigheter för din nuvarande befattning, för att lära dig färdigheter för en framtida befattning, för att erhålla en Salesforce-merit och/eller för att lära dig mer om Salesforce; samt (b) varje Nätverksportal (utom något Utbildningsmaterial) så som Salesforce har gjort det tillgängligt för dig, endast i enlighet med tillämplig dokumentation. Observera att information, data, innehåll och annat material som är tillgängligt på eller via Nätverksportalerna kan innehålla eller utgöra Tredjepartsmaterial (exempelvis kan Utbildningsmaterial innehålla Tredjepartsmaterial eller enligt beskrivningen i Avsnitt 4 nedan) och/eller andra Salesforce-produkter eller -tjänster (inklusive andra Program) och föregående rätt kan vara föremål för ytterligare villkor och policyer (inklusive andra Programvillkor).

Utan hinder av ovanstående, om du är anställd, agent eller representant för Salesforce är du inte behörig att använda någon Nätverksportal, förutom enligt instruktioner från Salesforce i din egenskap av anställd, agent eller representant för Salesforce och endast i enlighet med sådana instruktioner.

4.1. Allmänt. Du och andra användare kan ha möjlighet att: (a) skicka in information, data, innehåll och annat material om dina behov av kompetens, inklusive platsannonser och andra möjligheter (gemensam benämning: “Opportunity Provider-material”) på eller via en Nätverksportal, inklusive på eller via en sökprofilsida som skapats av dig, funktionalitet, anslagstavlor eller andra forum, chattar, kommentarer eller andra meddelandefunktioner eller sidor i en Nätverksportal; (b) skicka information, data, innehåll eller annat material om din erfarenhet och dina kriterier för jobbsökning, inklusive CV eller information om dig (t.ex. förnamn, efternamn, kontaktuppgifter, skola eller organisation, plats, Salesforce-erfarenhet och -meriter samt önskad befattning) (gemensam benämning: “Opportunity Seeker-material”) på eller via en Nätverksportal, inklusive på eller via en profilsida som skapats av dig, och (c) skicka information, data, innehåll eller annat material i samband med ditt deltagande i, eller din ansökan om att delta i, Trailblazer Mentoring-programmet (“Mentoring-material”); och (d) skapa profilsidor för dig själv och/eller ditt företag, din icke-vinstdrivna organisation eller andra enheter (Opportunity Provider-material, Opportunity Seeker-material och Mentoring-material, med gemensam benämning: “Nätverksmaterial”). Nätverksmaterial betraktas som Inlämningar och utgör Tredjepartsmaterial.

4.2. Villkor som gäller för alla användare.

(a) Användare av Nätverksportaler kan delta i en eller flera av följande aktiviteter: (i) lämna in Opportunity Provider-material eller skapa en profilsida i samband med att de tillgodoser, eller på annat sätt försöker tillgodoser, sina kompetensbehov (sådana användare kallas för “Opportunity Providers”); (ii) komma åt Opportunity Provider-material, lämna in Opportunity Seeker-material eller skapa en profilsida i samband med ett erbjudande eller på annat sätt försöka erbjuda sina tjänster (sådana användare kallas för “Opportunity Seekers”); (iii) delta i, eller söka till, Trailblazer Mentoring-programmet som mentorer som erbjuder eller försöker erbjuda vägledning genom arbetssöknings-, ansöknings- och intervjuprocessen (sådana användare kallas för “Mentor”); och (iv) delta i, eller söka till, Trailblazer Mentoring-programmet som mentee som får eller vill få vägledning i arbetssöknings-, ansöknings- och intervjuprocessen (sådana användare kallas för “Mentee”).

(b) Om du kommunicerar med någon annan användare på eller via en Nätverksportal ger du Salesforce tillstånd att göra innehållet i kommunikationen tillgängligt för den andra användaren, och sådant innehåll betraktas som Inlämningar.  

(c) Utan att begränsa Salesforces rättigheter enligt Programavtalet med avseende på Inlämningar ger du härmed Salesforce tillstånd att (i) i enlighet med Avtalet bearbeta och analysera allt ditt Nätverksmaterial och alla kommunikation mellan dig och någon annan användare på eller via en nätverksportal; (ii) använda något av dina Opportunity Provider-material, Opportunity Seeker-material eller Profil att matcha Opportunity Providermaterial med Opportunity Seeker-material och (iii) använda Mentormaterial för att matcha Mentor med Mentee.

(d) Du bekräftar och godkänner att din användning av (inklusive tillgång till) en Nätverksportal (inklusive användning av Utbildningsmaterial eller Nätverksmaterial, eller deltagande i Trailblazer Mentoring-programmet) inte gör dig till en anställd, entreprenör, agent eller representant för Salesforce och att den inte på annat sätt skapar något anställningsförhållande eller annat rättsligt förhållande (utom som parter i Avtalet) mellan dig och Salesforce. Dessutom bekräftar och godkänner du att en annan användares användning av en Nätverksportal inte gör denna användare till en anställd, agent eller representant för Salesforce.

För tydlighetens skull har Salesforce ingen skyldighet att radera Nätverksmaterial och Salesforce kan behålla Nätverksmaterial på obestämd tid efter eget gottfinnande, med förbehåll för Integritetspolicyn i tillämpliga delar.

4.3. Opportunity Provider och Mentor. 

(a) Om du är Opportunity Provider eller Mentor bekräftar och godkänner du att andra användare (inklusive en Opportunity Seeker och Mentee) kan kommunicera med dig, inklusive på eller via den tillämpliga Nätverksportalen eller med hjälp av information som du gör tillgänglig i ditt Nätverksmaterial, och att Salesforce inte är ansvarigt för sådan kommunikation, som är ditt och sådana användares ensamma ansvar.

(b) Genom att lämna in något Opportunity Provider-material begär och godkänner du att Salesforce gör sådana Opportunity Provider-material tillgängliga för Opportunity Seekers. Genom att delta i, eller söka till, Trailblazer Mentoring-programmet som Mentor, begär och godkänner du att Salesforce ska matcha dig med en Mentee och att ditt Mentormaterial ska göras tillgängligt för alla Mentee. Du bekräftar och godkänner att alla Salesforces aktiviteter enligt detta underavsnitt (b) sker utan försäkran eller garanti.

(c) Salesforce garanterar inte att (i) någon Opportunity Seeker eller kommer att ta emot, få tillgång till, läsa eller svara på något av ditt Nätverksmaterial eller din kommunikation, (ii) du kommer att uppfylla något kompetensbehov, eller (iii) du kommer att matchas med någon Mentee.

(d) Du bekräftar och godkänner att du är ansvarig för allt Nätverksmaterial som du skapar eller skickar in (inklusive dess korrekthet, giltighet, aktualitet, fullständighet, tillförlitlighet, integritet, kvalitet, laglighet, användbarhet eller säkerhet, eller tillämpliga immateriella rättigheter).

(e) Du bekräftar och godkänner att dina Nätverksmaterial inte är forum för någon användare (inklusive Opportunity Seekers och Mentees) att söka anställning eller engagemang hos någon part (inklusive hos dig eller Salesforce), och att ditt mottagande av eller din åtkomst till Opportunity Seeker-material eller någon Mentees Mentoring-material inte utgör någon ansökan om anställning eller engagemang hos någon part (inklusive hos dig eller Salesforce). Varje ansökan om anställning eller anlitande, eller skapande av ett anställningsförhållande eller annat åtagande, sker på båda parters eget initiativ och måste äga rum utanför en Nätverksportal.

4.4. Opportunity Seekers och Mentees.  

(a) Om du är Opportunity Seeker eller Mentee bekräftar och godkänner du att andra användare (inklusive Opportunity Providers och Mentors) kan kommunicera med dig, inklusive på eller via den tillämpliga Nätverksportalen eller med hjälp av information som du gör tillgänglig i ditt Nätverksmaterial, och att Salesforce inte är ansvarigt för sådan kommunikation, som är ditt och sådana användares ensamma ansvar.

(b) Genom att skicka in Opportunity Seeker-material begär och godkänner du att Salesforce gör sådana Opportunity Seeker-material tillgängliga för en Opportunity Provider. Genom att delta i, eller söka till, Trailblazer Mentoring-programmet som Lärling, begär och godkänner du att Salesforce ska matcha dig med Mentorer och att ditt Mentormaterial ska göras tillgängligt för Mentorer. Du bekräftar och godkänner att alla Salesforces aktiviteter som beskrivs i detta underavsnitt (b) sker utan försäkran eller garanti.

(c) Salesforce garanterar inte att (i) någon Opportunity Provider eller Mentor kommer att ta emot, få tillgång till, läsa eller svara på något av ditt Nätverksmaterial eller din kommunikation, (ii) du kommer att anställas eller anlitas av någon Opportunity Provider, eller (iii) du kommer att matchas med någon Mentor.

(d) Du bekräftar och godkänner att du är ansvarig för allt Nätverksmaterial som du skapar eller skickar in (inklusive dess korrekthet, giltighet, aktualitet, fullständighet, tillförlitlighet, integritet, kvalitet, laglighet, användbarhet eller säkerhet, eller tillämpliga immateriella rättigheter).

(e) Du bekräftar och godkänner att andra användares Nätverksmaterial inte är forum för att du ska kunna söka anställning eller anlitande hos någon part (inklusive hos någon Opportunity Provider eller Salesforce) och att din inlämning av eller ditt tillhandahållande på annat sätt av material för något Opportunity Seeker-material eller något Mentormaterial inte utgör en ansökan om anställning eller anlitande hos någon part (inklusive med någon Opportunity Provider eller Salesforce). Varje ansökan om anställning eller anlitande, eller skapande av ett anställningsförhållande eller annat åtagande, sker på båda parters eget initiativ och måste äga rum utanför en Nätverksportal.

4.5. Ansvarsfriskrivningar. Nätverksmaterial skapas av tredjepartsanvändare av Nätverksportaler (inklusive en Opportunity Provider, Opportunity Seeker, Mentor och Mentee) som Salesforce inte har någon kontroll över. Utan att begränsa något i Programavtalet bekräftar och godkänner du att: (a) Salesforce inte har kontroll över och att Salesforce inte är ansvarigt för, någon kommunikation mellan dig och någon annan användare (inklusive din kommunikation med någon Opportunity Provider, Opportunity Seeker, Mentor eller Mentee); (b) Salesforce inte har någon skyldighet att granska Nätverksmaterial eller att göra Nätverksmaterial tillgängligt på eller via någon Nätverksportal eller något annat Program; (c) Salesforce får lov att (men har ingen skyldighet att) övervaka, utvärdera, ändra eller ta bort Nätverksmaterial från en Nätverksportal av någon anledning eller utan anledning; (d) Salesforce har ingen kontroll över, och är inte heller ansvarigt för, något Nätverksmaterial (inklusive deras korrekthet, giltighet, aktualitet, fullständighet, tillförlitlighet, integritet, kvalitet, laglighet, användbarhet eller säkerhet, eller tillämpliga immateriella rättigheter), inklusive att bekräfta korrektheten eller fullständigheten av något av ovanstående, och e) Salesforce har ingen skyldighet att bekräfta identiteten på en Opportunity Provider, Opportunity Seeker, Mentor, Mentee eller annan användare som skapar och/eller inlämnar in eller besvarar något Nätverksmaterial. UTAN ATT BEGRÄNSA FRISKRIVNINGEN AV GARANTIER OCH VILLKOR I PROGRAMAVTALET ANTAR SALESFORCE INGET ANSVAR OCH FRÅNSÄGER SIG ALLT ANSVAR FÖR NÄTVERKSMATERIAL, RESULTAT AV SÖKFUNKTIONER ELLER SVAR PÅ NÄTVERKSMATERIAL, INKLUSIVE DERAS KORREKTHET, GILTIGHET, AKTUALITET, FULLSTÄNDIGHET, TILLFÖRLITLIGHET, INTEGRITET, KVALITET, LAGLIGHET, ANVÄNDBARHET OCH SÄKERHET.

Nätverksportalerna kan innehålla länkar till andra webbplatser på Internet som ägs eller drivs av en tredje part (“Tredje parts webbplatser”). Salesforce kan när som helst ändra eller ta bort sådana länkar. Du bekräftar och godkänner att Salesforce inte är ansvarigt för någon sådan tredje part eller för tillgängligheten av, eller för produkter, tjänster, information, data, innehåll och annat material som är tillgängligt på eller via Tredje parts webbplatser (vilka produkter, tjänster, information, data, innehåll och annat material är Tredjepartsmaterial).
Avsnitt 1, 2, 4, 5 och 6 i dessa Programvillkor kommer att fortsätta att gälla efter uppsägning av Programavtalet eller dessa Programvillkor.

Programvillkor för Salesforce developers-programmet

Senast uppdaterat: 2 juli 2021

Dessa Programvillkor för Salesforce Developers-programmet (“Programvillkor”) gäller för användningen av (inklusive åtkomst till) Salesforce Developers-programmet. Med “Salesforce Developers-program” avses (a) den webbplats som för närvarande finns på developer.salesforce.com eller någon annan Salesforce developer-webbplats som länkar till dessa Programvillkor, eventuella tidigare versioner av Salesforce Developers-webbplatsen (inklusive Developer Force-webbplatsen som tidigare fanns på eller kunde nås via developerforce.com och Developer Forcewebbplatsen som tidigare fanns på eller kunde nås via developer.force.com) och alla efterföljande webbplatser (gemensam benämning: “Salesforce Developers-webbplatsen”); (b) Utvecklarinnehåll; (c) Utvecklarverktyg; samt (d) Förhandsversioner av produkter. Observera dessutom att dessa Programvillkor innehåller vissa bestämmelser om Innehåll med öppen källkod (enligt definitionen nedan).

Dessa Programvillkor införlivas genom hänvisning i Programavtalet och utgör en del av Avtalet mellan dig och Salesforce-parten. Salesforce kan också uppdatera dessa Programvillkor från tid till annan, enligt beskrivningen i Programavtalet. Termer med stor begynnelsebokstav som används men inte definieras i dessa Programvillkor har den innebörd som anges i Programavtalet. Du får inte lov att använda Salesforce Developers-programmet om du inte godkänner Avtalet.

Om du registrerar dig för eller använder ett Salesforce-konto i samband med Salesforce Developers-webbplatsen, observera att vissa av dina uppgifter kan visas offentligt eller på annat sätt vara synliga för andra (t.ex. administratörer eller andra inom en organisation) som standard, inklusive Registreringsinformation. Dessutom kan viss information om din användning av Salesforce Developers-programmet, t.ex. dina inlägg och svar i forum, visas offentligt genom eller i samband med Salesforce Developers-programmet eller på annat sätt vara synlig för andra.

2.1. Användning av Salesforce Developers-webbplatsen. Med förbehåll för villkoren i Avtalet beviljar Salesforce dig härmed en återkallelig, icke-exklusiv, icke-överlåtbar, begränsad och personlig rätt (utan rätt att auktorisera någon tredje part) att använda Salesforce Developers-webbplatsen, så som Salesforce har gjort det tillgängligt för dig, endast i enlighet med tillämplig dokumentation.

2.2. Användning av Utvecklarinnehåll och Utvecklarverktyg.  
(a) Med förbehåll för villkoren i Avtalet beviljar Salesforce dig härmed en återkallelig, icke-exklusiv, ickeöverförbar, begränsad och personlig rätt (utan rätt att auktorisera någon tredje part) att använda Utvecklarinnehåll och Utvecklarverktyg som Salesforce gjort tillgängliga för dig, endast i enlighet med tillämplig dokumentation och endast i samband med dina utvecklingsaktiviteter på utvecklingsplattformar på salesforce.com. Du samtycker till att följa eventuella ytterligare villkor som görs tillgängliga av Salesforce med hänsyn till Utvecklarverktyget (“Villkor för Utvecklarverktyg”), och i den utsträckning det föreligger någon konflikt eller oförenlighet mellan Avtalet och sådana Villkor för Utvecklarverktyg gäller Villkor för Utvecklarverktyg uteslutande med hänsyn till det tillämpliga Utvecklarverktyget. “Utvecklarinnehåll” avser alla artiklar, vitböcker, webbseminarier, RSS-flöden, nyhetsbrev, dokumentation, böcker, publikationer, resurser och exempelkoder som ägs av Salesforce och som görs tillgängliga av Salesforce via Salesforce Developers-webbplatsen, med undantag för Förhandsversioner av produkter, Utvecklarverktyg och utvecklingsplattformar från salesforce.com. “Utvecklarverktyg” avser alla verktyg och verktygssatser som ägs av Salesforce och som Salesforce gör tillgängliga via Salesforce Developers-webbplatsen, med undantag för Förhandsversioner av produkter och utvecklingsplattformar från salesforce.com. 

(b) Du får inte, utan Salesforces skriftliga förhandsgodkännande, komma åt eller använda något Utvecklarinnehåll eller Utvecklarverktyg för att kommersiellt distribuera (enligt definitionen nedan) din produkt eller tjänst till tredje part om du inte har tillstånd att göra det enligt ett separat avtal med Salesforce. Varje överträdelse av föregående mening ska betraktas som ett väsentligt brott mot detta Avtal. Du “distribuerar kommersiellt” din produkt eller tjänst om installation, åtkomst och/eller användning av någon version av din produkt eller tjänst, eller dess funktioner eller möjligheter, kräver betalning av avgifter av något slag till dig (inklusive t.ex. om din produkt eller tjänst integreras med eller använder sig av någon applikation eller annan produkt eller tjänst för vilken du tar ut avgifter, eller om din produkt eller tjänst tillhandahålls enligt en “freemium”-betalningsmodell)

2.3. Användning av exempelkod och SDK:er.  
(a) Med förbehåll för villkoren i Avtalet beviljar Salesforce dig härmed en återkallelig, icke-exklusiv, ickeöverförbar, begränsad och personlig rätt (utan rätt att auktorisera någon tredje part) att (i) införliva Utvecklarinnehåll som utgör exempelkod eller härledda verk av exempelkod (“Exempelkod”) och Utvecklarverktyg som utgör programvaruutvecklingskit (“SDK:er”) i dina produkter eller tjänster, endast i enlighet med tillämplig dokumentation och endast i samband med din utvecklingsverksamhet på Salesforce. com utvecklingsplattformar, och (ii) om inte annat följer av avsnitt 2.3(b) nedan, distribuera eller på annat sätt göra sådana exempelkoder och SDK:er tillgängliga som införlivade i sådana produkter eller tjänster. 

(b) Du får inte, utan Salesforces skriftliga förhandsgodkännande, kommersiellt distribuera din produkt eller tjänst som införlivar någon Exempelkod eller SDK till tredje parter om du inte har tillstånd att göra det enligt ett separat avtal med Salesforce. Varje överträdelse av föregående mening ska betraktas som ett väsentligt brott mot detta Avtal.

(c) För tydlighetens skull tillåter inte dessa Programvillkor dig att (och du får inte lov att) använda något Utvecklarinnehåll eller några Utvecklarverktyg (inklusive någon exempelkod eller SDK) för något annat ändamål, inklusive genom att distribuera eller på annat sätt göra någon exempelkod eller SDK tillgänglig på annat sätt än som införlivad i dina produkter eller tjänster.

2.4. Projekt med öppen källkod. Salesforce kan göra projekt med öppen källkod tillgängliga på eller via Salesforce Developers-webbplatsen eller på eller via tredjepartstjänster för programvarulagring (t.ex. Github) i samband med Salesforce Developers-programmet. All öppen källkod som är tillgänglig i samband med ett sådant projekt med öppen källkod (“Innehåll med öppen källkod”) kan vara en tredje parts egenutvecklade verk (i så fall betraktas det som Tredjepartsmaterial) och kan vara föremål för ytterligare villkor och policyer. All användning av Innehåll med öppen källkod regleras av den tillämpliga licensen för öppen källkod (inklusive villkoren i den eventuella licens som åtföljer det tillämpliga projektet). Om du startar ett projekt med öppen källkod på eller via Salesforce Developers-webbplatsen måste du göra det tillämpliga Innehållet med öppen källkod tillgängligt enligt licensvillkoren för öppen källkod.

2.5. . Förhandsversioner av produkter.  
(a) Salesforce kan göra vissa förhandsversioner av produkter eller tjänster från Salesforce eller en tredje part tillgängliga för dig innan de släpps, inklusive förhandsversioner av produkter eller tjänster som inte är allmänt tillgängliga för kunder (var och en, en “Förhandsversion av en produkt”). Med förbehåll för villkoren i Avtalet beviljar Salesforce dig härmed en återkallelig, icke-exklusiv, icke-överlåtbar, begränsad och personlig rätt utan rätt att auktorisera någon tredje part att använda Förhandsversioner av produkter som ägs av Salesforce, endast i enlighet med tillämplig dokumentation och ytterligare villkor som görs tillgängliga av Salesforce och uteslutande för din egen utvärdering och dina egna utvärderings- och teständamål i samband med dina utvecklingsaktiviteter på Salesforces utvecklingsplattformar. För tydlighetens skull utgör Förhandsversioner av tredje parts produkter Tredjepartsmaterial. Din användning av en Förhandsversion av en produkt sker efter eget gottfinnande och på egen risk.

(b) All information, data, innehåll eller annat material som Salesforce avslöjar eller på annat sätt gör tillgängligt för dig i samband med någon Förhandsversion av en produkt kommer att utgöra Konfidentiell information. Du får inte använda någon Konfidentiell information som är relaterad till en Förhandsversion av en produkt, utom i samband med din auktoriserade användning av Förhandsversionen av produkten.

(c) Du kommer att ge kontinuerlig återkoppling till Salesforce angående alla eventuella Förhandsversioner av produkter som du använder, och sådan återkoppling kommer att betraktas som Återkoppling. 

2.6. Driftskompatibilitet med Tredjepartsmaterial. Visst Utvecklarinnehåll och vissa Utvecklarverktyg och Förhandsversioner av produkter är utformade för att fungera tillsammans med Tredjepartsmaterial. I samband med din användning av sådant Utvecklarinnehåll eller sådana utvecklarverktyg eller Förhandsversioner av produkter kan du behöva få tillgång till Tredjepartsmaterial, och du ger härmed Salesforce tillstånd att komma åt och använda ditt konto (i förekommande fall) för sådant Tredjepartsmaterial. Du godkänner att Salesforce kan tillåta den tillämpliga tredje parten komma åt och använda data som inlämnats till eller samlats in via sådant Utvecklarinnehåll eller sådana Utvecklarverktyg eller Förhandsversioner av produkter i samband med sådan driftskompatibilitet. 

2.7. Friskrivning. Du bekräftar och godkänner härmed att (a) ett visst Utvecklarinnehåll, ett visst Utvecklarverktyg eller en viss Förhandsversion av en produkt kan ändras, upphävas eller avbrytas när som helst med eller utan förvarning, (b) en viss Förhandsversion av en produkt kanske aldrig görs allmänt tillgänglig och (c) Salesforce kan efter eget gottfinnande kräva att du upphör med att använda något visst Utvecklarinnehåll, Utvecklarverktyg eller någon Förhandsversion av en produkt, eller någon av dess funktioner. Du samtycker till att Salesforce inte är ansvarigt gentemot dig eller någon tredje part för någon ändring, upphävning eller avbrott.

3.1. Observera att inga rättigheter beviljas med avseende på Utvecklarinnehåll, Utvecklarverktyg, Innehåll med öppen källkod eller Förhandsversioner av produkter enligt, och inget Utvecklarinnehåll, Utvecklarverktyg, Innehåll med öppen källkod eller Förhandsversioner av produkt licensieras eller tillhandahålls på annat sätt enligt, något ramavtal för abonnemang mellan dig och Salesforce. Dessutom omfattas all användning av Utvecklarinnehåll, Utvecklarverktyg, Innehåll med öppen källkod och Förhandsversioner av produkt i samband med tjänster på salesforce.com som tillhandahålls enligt ett ramavtal för abonnemang av restriktionerna i ett sådant ramavtal för abonnemang mellan dig och Salesforce.

3.2. Utvecklarinnehåll, utvecklarverktyg, Innehåll med öppen källkod och Förhandsversioner av produkt kan inbegripa projekt med fri och öppen källkod som omfattas av licensvillkor som är oförenliga med varandra och/eller oförenliga med dina skyldigheter enligt ett ramavtal för abonnemang mellan dig och Salesforce eller ett annat avtal. Du är ansvarig för att följa (a) alla ramavtal för abonnemang som reglerar tjänsterna på salesforce.com som du abonnerar på, och (b) alla villkor som gäller för kod eller applikationer som du använder i samband med sådana tjänster på salesforce.com.

3.3. Observera att all installation eller aktivering av Utvecklarinnehåll, Utvecklarverktyg, Innehåll med öppen källkod eller Förhandsversioner av produkter för användning med tjänster på salesforce.com kan leda till att dina data överförs utanför Salesforces system vid normal användning. Vidare kan leverantörerna av Utvecklarinnehåll, Utvecklarverktyg, Innehåll med öppen källkod eller Förhandsversioner av produkter få tillgång till dina uppgifter i Saleforces system genom Salesforces API (Application Programming Interface). Sådan åtkomst kan leda till att dessa leverantörer avslöjar, ändrar eller raderar dina uppgifter. Salesforce ansvarar inte för sådan överföring, utlämnande, ändring eller radering av dina uppgifter genom eller till följd av användningen av Utvecklarinnehåll, Utvecklarverktyg, Innehåll med öppen källkod, Förhandsversioner av produkter eller deras leverantörer.

Salesforce kan göra det möjligt för dig att bidra med innehåll till och redigera innehåll i vissa communities, forum, bibliotek eller sidor på Salesforce Developers-webbplatsen. Allt innehåll (eller redigeringar av innehåll) som du eller andra användare bidrar till sådana communities, forum, bibliotek eller sidor (vart och ett, ett “Bidrag”) kommer att betraktas som en Inlämning. Du bekräftar och godkänner att Salesforce Developers-webbplatsen är en offentlig plats, att du inte har någon förväntad sekretess när det gäller din användning av Salesforce Developers-webbplatsen och att andra användare, inklusive användare som kan vara anslutna till Salesforce, kan använda eller delta i Salesforce Developers-programmet, inklusive under anonyma användarnamn. Du bekräftar och godkänner vidare att alla dina Bidrag kan ses och användas av andra.
UTAN ATT BEGRÄNSA FRISKRIVNINGEN AV GARANTIER OCH VILLKOR I PROGRAMAVTALET ÄR UTVECKLARINNEHÅLL, UTVECKLARVERKTYG, INNEHÅLL MED ÖPPEN KÄLLKOD, FÖRHANDSVERSIONER AV PRODUKTER OCH BIDRAG INTE AVSEDDA FÖR PRODUKTIONSANVÄNDNING OCH KAN INNEHÅLLA BUGGAR, FEL OCH INKOMPATIBILITET MED ANDRA PRODUKTER ELLER TJÄNSTER. ALL ANVÄNDNING AV UTVECKLARINNEHÅLL, UTVECKLARVERKTYG, INNEHÅLL MED ÖPPEN KÄLLKOD, FÖRHANDSVERSIONER AV PRODUKTER ELLER BIDRAG SKER PÅ EGEN RISK. SALESFORCE HAR INGEN SKYLDIGHET ATT TILLHANDAHÅLLA SUPPORT- ELLER UNDERHÅLLSTJÄNSTER FÖR SALESFORCE DEVELOPERSPROGRAMMET ELLER NÅGRA BIDRAG ELLER INNEHÅLL MED ÖPPEN KÄLLKOD.
Avsnitt 1, 2.2(b), 2.3(b), 2.3(c), 2.5(b), 2.5(c), 2.7, 3, 4, 5 and 6 av dessa Programvillkor kommer att fortsätta gälla efter uppsägning av Programavtalet eller dessa Programvillkor.

Andra språk