ข้อตกลงโปรแกรมของ SALESFORCE.COM

 ปรับปรุงล่าสุด: 9 กรกฎาคม 2564

 ข้อตกลงโปรแกรมนี้ (“ข้อตกลงโปรแกรม”) ควบคุมการใช้งานใด ๆ (รวมถึงการเข้าถึง):

 (แต่ละรายการ ร่วมกับบริการ ข้อมูล สถิติ เนื้อหา และวัสดุอื่น ๆ ของ Salesforce ที่มีอยู่ในผลิตภัณฑ์หรือบริการดังกล่าว เว็บไซต์ Salesforce ที่เกี่ยวข้องใด ๆ และผลิตภัณฑ์หรือบริการที่สืบทอดใด ๆ ไม่ว่าจะเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ดังกล่าวหรือผ่านช่องทางอื่นใด จะเรียกว่า “โปรแกรม”)

 เมื่อ (1) คลิกกล่องที่ระบุการยอมรับ (2) เข้าถึง ดาวน์โหลด หรือใช้งานโปรแกรม หรือ (3) มิฉะนั้นแสดงว่าคุณได้ยอมรับข้อตกลงโปรแกรมน

 ให้ถือว่าคุณยอมรับข้อกาหนดของข้อตกลงโปรแกรมนี้และข้อกาหนดของโปรแกรมที่เกี่ยวข้องดังที่กาหนดไว้ด้านล่าง (รวมเรียกว่า “ข้อตกลง”) คุณขอยืนยันว่าคุณได้บรรลุนิติภาวะที่จะเข้าทาข้อตกลงได้แล้ว หากบุคคลที่ยอมรับข้อตกลงนี้ยอมรับข้อตกลงนี้ในนามของบริษัทหรือนิติบุคคลอื่น ๆ บุคคลดังกล่าวขอรับรองว่าตนมีอานาจในการผูกพันนิติบุคคลดังกล่าวและบริษัทในเครือของนิติบุคคลนั้น (ตามที่กาหนดไว้ด้านล่าง) กับข้อกาหนดและเงื่อนไข ซึ่งในกรณีนี้คาว่า “คุณ” และ “ของคุณ” จะหมายถึงนิติบุคคลดังกล่าวและบริษัทในเครือของนิติบุคคลนั้น (ตามที่กาหนดไว้ด้านล่าง) หากบุคคลที่ยอมรับข้อตกลงนี้ไม่มีอานาจดังกล่าว หรือไม่เห็นด้วยกับข้อกาหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ บุคคลดังกล่าวจะต้องไม่ยอมรับข้อตกลงนี้ และไม่อาจใช้โปรแกรมใด ๆ ได้

 ข้อตกลงนี้มีผลบังคับใช้ระหว่างคุณและฝ่าย Salesforce (ตามที่กาหนดไว้ด้านล่าง) ณ วันที่คุณยอมรับข้อตกลงนี้

 “ฝ่าย Salesforce” หมายถึงบริษัทที่อธิบายไว้ในข้อ 16 (“บุคคลที่คุณทาสัญญาด้วย การบอกกล่าว กฎหมายที่ใช้บังคับ และเขตอานาจศาล”) ด้านล่าง

บริษัทในเครือ” หมายถึงนิติบุคคลใด ๆ ที่ควบคุม ถูกควบคุม หรืออยู่ภายใต้การควบคุมร่วมกับนิติบุคคลหลัก ทั้งโดยตรงหรือโดยอ้อม

ควบคุม” หมายถึงความเป็นเจ้าของหรือการควบคุมโดยตรงหรือโดยอ้อมมากกว่า 50% ของส่วนได้เสียในการออกเสียงลงคะแนนของนิติบุคคลหลัก

“Salesforce” หมายถึงฝ่าย Salesforce และบริษัทในเครือของตน

 อาจใช้ข้อกาหนดเพิ่มเติมในส่วนที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการของ Salesforce (ตามที่ Salesforce ปรับปรุงเป็นครั้งคราว ซึ่งจะเรียกว่า “ข้อกาหนดของโปรแกรม”) ข้อกาหนดของโปรแกรมมีอยู่ด้านล่าง หรือในหรือผ่านโปรแกรมที่ เกี่ยวข้อง ในกรณีที่มีความขัดแย้งหรือไม่สอดคล้องกันระหว่างข้อตกลงโปรแกรมและข้อกาหนดของโปรแกรมใด ๆ
ข้อกาหนดของโปรแกรมจะควบคุมตามขอบเขตของความขัดแย้งหรือไม่สอดคล้องกันดังกล่าว เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับโปรแกรมที่เกี่ยวข้อง

แม้จะมีสิ่งที่กล่าวมาแล้วก็ตาม
หากโปรแกรมหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของสิ่งนั้นอยู่ภายใต้ข้อตกลงแยกต่างหากระหว่างคุณและ Salesforce การใช้โปรแกรมดังกล่าวหรือส่วนดังกล่าวของคุณจะถูกควบคุมโดยข้อตกลงแยกต่างหาก ในช่วงเวลานั้น ไม่ใช่ตามข้อตกลงโปรแกรมนี้

โปรดทราบว่าโปรแกรมบางโปรแกรมอาจอยู่ภายใต้ข้อกาหนดคุณสมบัติและเงื่อนไขอื่น ๆ เช่น ข้อกาหนดในการลงทะเบียน การอนุมัติแบบฟอร์มคาสั่งซื้อของ Salesforce และการชาระค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง สิทธิ์ใด ๆ ที่คุณอาจมีภายใต้ข้อตกลงเกี่ยวกับโปรแกรมดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับการปฏิบัติตามข้อกาหนดและเงื่อนไขดังกล่าวของคุณ คุณต้องไม่เข้าถึง ดาวน์โหลด หรือใช้โปรแกรมใด ๆ เว้นแต่คุณจะยอมรับข้อกาหนดของข้อตกลงและปฏิบัติตามข้อกาหนดและเงื่อนไขการมีสิทธิ์ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด 

ข้อตกลงนี้มีบทบัญญัติอนุญาโตตุลาการภาคบังคับ ตามที่ได้ระบุไว้เพิ่มเติมในข้อ 16.4 ด้านล่าง กาหนดให้มีการใช้อนุญาโตตุลาการเป็นรายบุคคลในสถานการณ์บางอย่างเพื่อระงับข้อพิพาทแทนที่จะเป็นการพิจารณาคดีแบบคณะลูกขุนหรือการพิจารณาคดีของศาลอื่นใด หรือการดาเนินคดีแบบกลุ่มใด ๆ

1. การเปลี่ยนแปลงกับข้อตกลงนี้

Salesforce อาจเปลี่ยนแปลงข้อตกลงโปรแกรมนี้และข้อกาหนดของโปรแกรมใด ๆ โดยการประกาศฉบับแก้ไขที่  https://www.salesforce.com/th/company/program-agreement/ หรือเว็บไซต์ของ Salesforce อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง และการปรับปรุงดังกล่าวจะมีผลเมื่อประกาศแล้ว

การใช้โปรแกรมใด ๆ ของคุณหลังจากการเปลี่ยนแปลงข้อตกลงโปรแกรมนี้หรือข้อกาหนดของโปรแกรมที่เกี่ยวข้องใด ๆ จะถือว่าคุณยอมรับการเปลี่ยนแปลงเหล่านั้นในข้อตกลงโปรแกรมและข้อกาหนดของโปรแกรม ตามความเหมาะสม Salesforce อาจแก้ไขหรือยุติโปรแกรมทั้งหมดหรือบางส่วน เรียกเก็บ แก้ไข หรือยกเว้นค่าธรรมเนียมใด ๆ ที่จาเป็นสาหรับการใช้โปรแกรมใด ๆ ได้ทุกเมื่อโดยปราศจากความรับผิด การใช้โปรแกรมใด ๆ ถือเป็นความเสี่ยงของคุณเอง และคุณต้องปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องทั้งหมดในการกระทาการเช่นนั้น

2. ข้อมูลที่ส่งไปหรือผ่านโปรแกรม

การส่งข้อมูลของคุณ รวมถึงข้อมูลการลงทะเบียน (ตามที่กาหนดไว้ด้านล่าง) ไปยังหรือผ่านโปรแกรมใด ๆ จะอยู่ภายใต้คาชี้แจงสิทธิ์ส่วนบุคคลของ Salesforce ตามที่ Salesforce ได้ปรับปรุงเป็นครั้งคราว ซึ่งปัจจุบันสามารถดูได้ที่ https://www.salesforce.com/th/company/privacy/full_privacy/ (ซึ่งจะเรียกว่า “คาชี้แจงสิทธิ์ส่วนบุคคล”) เว้นแต่คุณจะได้รับคาชี้แจงสิทธิ์ส่วนบุคคลอื่นจาก Salesforce ในขณะที่ลงทะเบียน เท่าที่ข้อมูลดังกล่าวถือเป็นข้อมูลส่วนบุคคล (ตามที่กาหนดไว้ในคาชี้แจงสิทธิ์ส่วนบุคคลหรือในคาชี้แจงสิทธิ์ส่วนบุคคลอื่นที่ Salesforce แสดงในขณะที่ลงทะเบียน) Salesforce อาจแก้ไขหรือแทนที่คาชี้แจงสิทธิ์ส่วนบุคคลที่แสดงในขณะที่ลงทะเบียนโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า คุณสามารถตรวจสอบการปรับปรุงได้เป็นประจา และหากไม่มีคาชี้แจงสิทธิ์ส่วนบุคคลที่แสดงในขณะที่ลงทะเบียนอีกต่อไป คาชี้แจงสิทธิ์ส่วนบุคคลนี้จะมีผลบังคับใช้ นอกจากนี้ ข้อมูลใด ๆ ที่คุณส่งไปยังหรือผ่านโปรแกรมใด ๆ รวมถึงข้อมูลการลงทะเบียน อาจถูกเก็บรวบรวม ถ่ายโอน และจัดเก็บในสหรัฐอเมริกาและ/หรือประเทศอื่น ๆ ที่ Salesforce หรือผู้ให้บริการดาเนินการอยู่ ประเทศที่ Salesforce หรือผู้ให้บริการดาเนินการของตนดาเนินการอยู่นั้นมีพร้อมให้บริการผ่านคาขอทางอีเมลที่ส่งไปที่ privacy@salesforce.com หรือไปยังที่อยู่อีเมลที่ให้ไว้ในคาชี้แจงสิทธิ์ส่วนบุคคลที่แสดงเมื่อลงทะเบียน คุณขอรับรองและรับประกันว่าคุณจะต้องรับผิดชอบต่อความถูกต้อง ความสมบูรณ์ คุณภาพ และความชอบด้วยกฎหมายของข้อมูลใด ๆ ที่คุณให้ไว้กับโปรแกรมใด ๆ ซึ่งรวมถึงข้อมูลการลงทะเบียน วิธีการที่คุณได้รับข้อมูลดังกล่าว และการใช้ข้อมูลดังกล่าวของคุณร่วมกับโปรแกรมใด ๆ

ชื่อ นามสกุล รูปโปรไฟล์ ตาแหน่ง และข้อมูลอื่น ๆ ที่คุณให้ไว้ซึ่งเกี่ยวข้องกับโปรแกรม รวมถึงข้อมูลการลงทะเบียน อาจถูกแสดงต่อสาธารณะ รวมถึงในหน้าโปรไฟล์ใด ๆ หรือเกี่ยวข้องกับกิจกรรมของคุณ ข้อมูลหรือกิจกรรมบางอย่างของคุณที่เกี่ยวข้องกับการใช้โปรแกรมของคุณอาจถูกแสดงต่อสาธารณะหรือผู้อื่นสามารถดูได้ บัญชี Salesforce ของคุณ และ/หรือโปรแกรมที่เกี่ยวข้องอาจให้ฟังก์ชันการทางานที่ช่วยให้คุณจัดการการตั้งค่าความเป็นส่วนตัว การแจ้งเตือน และการตั้งค่าอื่น ๆ ได้ การตั้งค่าความเป็นส่วนตัว การแจ้งเตือน และการตั้งค่าอื่น ๆ ที่มีให้ผ่านโปรแกรมจะใช้เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับโปรแกรมนั้น และจะไม่ส่งผลต่อการตั้งค่าความเป็นส่วนตัว การแจ้งเตือน หรือการตั้งค่าอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับโปรแกรมอื่นหรือด้านอื่นใด ของบัญชี Salesforce ของคุณ เว้นแต่จะกาหนดไว้เป็นอย่างอื่นโดยชัดแจ้ง Salesforce อาจใช้หรือเปิดเผยข้อมูลของคุณตามคาชี้แจงสิทธิ์ส่วนบุคคล ซึ่งรวมถึง (ก) เพื่อส่งข้อมูล ประกาศ แบบสารวจ และการประเมินผลที่เกี่ยวข้องกับโปรแกรมใด ๆ หรือกับบัญชีของคุณกับ Salesforce ให้แก่คุณ รวมถึงทางโทรศัพท์ (แม้ว่าหมายเลขโทรศัพท์ที่ให้ไว้จะอยู่ในรายการห้ามโทรในประเทศหรือของรัฐ) อีเมล ข้อความ ฟังก์ชันการส่งข้อความส่วนตัว หรือวิธีการอื่น ๆ ตามขอบเขตสูงสุดที่อนุญาตภายใต้กฎหมายที่ใช้บังคับ (ข) เพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาด รวมถึงการทาการตลาดให้กับบริษัท ห้างหุ้นส่วน หรือหน่วยงานอื่นใดที่คุณเกี่ยวข้อง (ซึ่งจะเรียกว่า “องค์กร”)เช่น การติดต่อองค์กรของคุณเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการของ Salesforce และอาจแจ้งให้องค์กรทราบเกี่ยวกับการเข้าร่วมโปรแกรมของคุณ โดยสอดคล้องกับกฎหมายที่บังคับใช้ (ค) เพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจภายใน เช่น เพื่อปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการของ Salesforce ให้เข้าใจยิ่งขึ้นถึงวิธีที่ผู้ใช้โต้ตอบกับโปรแกรม หรือ (ง) เพื่อสร้างแบบรวม ไม่ใช่ส่วนบุคคล ซึ่ง Salesforce อาจใช้หรือเปิดเผยเพื่อวัตถุประสงค์ใดๆ

3. กฎของการดาเนินการ

การกระทาที่ต้องห้ามและวัสดุต้องห้ามที่กาหนดไว้ในการใช้งานที่ยอมรับได้ของ Salesforce และนโยบายการบริการที่เผชิญหน้าภายนอก ซึ่งทาง Salesforce ได้ปรับปรุงเป็นครั้งคราว ที่ดูได้ที่ https://www.salesforce.com/company/legal/agreements/ (“AUP”) จะยังต้องห้ามในส่วนที่เกี่ยวข้องกับโปรแกรม นอกจากนี้ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับโปรแกรมใด ๆ คุณจะไม่ (และคุณจะไม่อนุญาตให้ผู้ใช้ของคุณหรือบุคคลที่สามใด ๆ กระทาการ) ดังต่อไปนี

 • รับการเข้าถึงโปรแกรม หรือเซิร์ฟเวอร์ หรือเครือข่ายโดยไม่ได้รับอนุญาตเพื่อให้โปรแกรมพร้อมใช้งาน ซึ่งรวมถึงการแฮ็กหรือทาลายส่วนใดส่วนหนึ่งของโปรแกรม หรือละเมิดข้อกาหนด ขั้นตอน หรือนโยบายของเซิร์ฟเวอร์หรือเครือข่ายดังกล่าว
 • แทรกแซงหรือขัดขวางความสมบูรณ์ของข้อมูล สถิติ เนื้อหา หรือวัสดุอื่น ๆ ที่มีอยู่ในหรือผ่านโปรแกรม
 • ผลิตซ้า ดัดแปลง ปรับเปลี่ยน แปลความ สร้างงานสืบเนื่อง ขาย เช่า ให้เช่า กู้ยืม ไทม์แชร์ แจกจ่าย หรือใช้ประโยชน์จากส่วนใดส่วนหนึ่งของ (หรือการใช้งานใด ๆ ของ) โปรแกรม เว้นแต่จะได้รับอนุญาตอย่างชัดแจ้งในข้อกาหนดของโปรแกรมที่เกี่ยวข้องหรือโดยความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดแจ้งจาก Salesforce แยกต่างหา
 • สร้างเฟรมหรือมิเรอร์ส่วนใด ๆ ของโปรแกรม หรือรวมส่วนใด ๆ ของโปรแกรมเข้ากับผลิตภัณฑ์หรือบริการใด ๆ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตอย่างชัดแจ้งในข้อกาหนดของโปรแกรมที่บังคับใช้ หรือโดยความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดแจ้งจาก Salesforce แยกต่างหาก
 • ดาวน์โหลดและจัดเก็บข้อมูล สถิติ เนื้อหา หรือวัสดุอื่น ๆ ที่มีอยู่ในหรือผ่านโปรแกรมอย่างเป็นระบบ ยกเว้นตามความจาเป็นเพื่อใช้โปรแกรมที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับอนุญาตอย่างชัดแจ้งในข้อกาหนดของโปรแกรมที่เกี่ยวข้อง หรือโดยความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดแจ้งจาก Salesforce แยกต่างหาก
 • ใช้โรบ็อท สไปเดอร์ แอปพลิเคชันค้นหาเว็บไซต์/ดึงข้อมูล หรืออุปกรณ์แบบแมนนวลหรืออัตโนมัติอื่น ๆ เพื่อดึง จัดทาดัชนี “สเครป” “ทาเหมืองข้อมูล” หรือรวบรวมข้อมูล สถิติ เนื้อหา หรือวัสดุอื่น ๆ ที่มีอยู่ในหรือผ่านโปรแกรม หรือทาซ้าหรือหลบเลี่ยงโครงสร้างการนาทางหรือการนาเสนอของโปรแกรม โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจาก Salesforce
 • กล่าวเป็นเท็จหรือบอกเป็นนัยว่าคุณมีความเกี่ยวข้องกับ Salesforce หรือบุคคลอื่น
 • เข้าถึงหรือใช้โปรแกรมใด ๆ หากคุณเป็นคู่แข่งโดยตรงของ Salesforce หรือเข้าถึงหรือใช้โปรแกรมใด ๆ เพื่อวัตถุประสงค์ในการค้าแข่ง รวมถึงเพื่อสร้างผลิตภัณฑ์หรือบริการที่แข่งขันได้ หรือผลิตภัณฑ์หรือบริการใด ๆ โดยใช้แนวคิด ฟีเจอร์ ฟังก์ชัน หรือกราฟิกที่คล้ายคลึงกันในโปรแกรมใด ๆ หรือเพื่อวัตถุประสงค์ในการเปรียบเทียบหรือตรวจสอบความพร้อมใช้งาน ประสิทธิภาพ หรือการทางานของโปรแกรม
 • ใช้ส่วนใดส่วนหนึ่งของโปรแกรมเพื่อวัตถุประสงค์ใด ๆ รวมถึงการทาซ้าส่วนใด ๆ ของโปรแกรมใด ๆ โดยใช้ส่วนใด ๆ ของโปรแกรมใด ๆ สาหรับการดาเนินธุรกิจภายในของคุณ เพื่อวัตถุประสงค์ในการผลิตหรือเพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้าใด ๆ (รวมถึงการใช้ที่เกี่ยวข้องกับการโฆษณาหรือการชักชวนเชิงพาณิชย์อื่น ๆ) หรือให้บริการแก่บุคคลที่สามในส่วนใดส่วนหนึ่งของโปรแกรม ยกเว้นในแต่ละกรณีที่ได้รับอนุญาตอย่างชัดแจ้งในข้อกาหนดของโปรแกรมที่เกี่ยวข้อง หรือในข้อตกลงแยกต่างหากระหว่างคุณและ Salesforce หรือโดยความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดแจ้งจาก Salesforce แยกต่างหาก

คุณมีหน้าที่รับผิดชอบในการรับ บารุงรักษา และชาระเงินสาหรับฮาร์ดแวร์ทั้งหมดและการโทรคมนาคมทั้งหมด และผลิตภัณฑ์หรือบริการอื่น ๆ ที่จาเป็นในการใช้โปรแกรม นอกจากนี้ โปรดจาไว้ว่าคุณอาจกาลังให้ข้อมูล สถิติ เนื้อหา หรือวัสดุอื่น ๆ แก่ผู้ชมที่หลากหลายและเป็นสากล ซึ่งเกี่ยวข้องกับโปรแกรม สิ่งต่าง ๆ ที่ไม่ดูเหมือนน่ารังเกียจหรืออาจดูน่ารังเกียจแก่ผู้อื่น คุณจะ (และจะทาให้ผู้ใช้ของคุณและบุคคลที่สาม) ปฏิบัติต่อผู้ใช้รายอื่นของโปรแกรมด้วยความสุภาพและให้เกียรติ

4. ข้อมูลที่เป็นความลับ

Salesforce อาจมอบข้อมูล สถิติ เนื้อหา หรือวัสดุอื่น ๆ ที่ไม่ได้อยู่ในโดเมนสาธารณะให้แก่คุณ (“ข้อมูลที่เป็นความลับ”) คุณจะรักษาความลับของข้อมูลที่เป็นความลับทั้งหมดที่เรียนรู้ภายใต้ข้อตกลงนี้อย่างไม่มีกาหนด และจะไม่เปิดเผยหรือเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นความลับแก่บุคคลที่สามโดยตรงหรือโดยอ้อมโดยไม่ได้รับการอนุมัติเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจาก Salesforce คุณจะไม่เปิดเผยข้อมูลของบริษัทหรือความลับทางการเงิน หรือพูดคุยเกี่ยวกับข่าวลือหรือการคาดเดาเกี่ยวกับ Salesforce คุณต้องไม่ทาวิศวกรรมย้อนกลับ ถอดประกอบ หรือถอดรหัสซอฟต์แวร์หรือวัตถุที่จับต้องได้ซึ่งรวมเอาข้อมูลที่เป็นความลับใด ๆ

คุณจะใช้ความระมัดระวังในระดับเดียวกันในการคุ้มครองข้อมูลที่เป็นความลับในขณะที่คุณใช้เพื่อคุ้มครองข้อมูลที่เป็นความลับของคุณหรือขององค์กรของคุณที่มีลักษณะหรือความละเอียดอ่อนที่คล้ายคลึงกัน แต่ต้องไม่น้อยกว่าการดูแลที่เหมาะสมภายใต้สถานการณ์ คุณต้องไม่ใช้ข้อมูลที่เป็นความลับใด ๆ ยกเว้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการปฏิบัติตามภาระหน้าที่ของคุณภายใต้ข้อตกลง หรือตามที่อธิบายไว้เป็นอย่างอื่นในข้อกาหนดของโปรแกรมที่เกี่ยวข้อง คุณอาจเปิดเผยข้อมูลที่เป็นความลับได้เฉพาะกับพนักงานหรือผู้รับจ้างของคุณที่จาเป็นต้องทราบข้อมูลที่เป็นความลับดังกล่าวเท่านั้น ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการใช้งานที่ได้รับอนุญาต และผู้ที่ถูกผูกมัดเป็นลายลักษณ์อักษรถึงข้อจากัดการรักษาความลับไม่น้อยกว่าที่กาหนดไว้ในข้อตกลง การกระทาหรือการละเว้นการกระทาโดยผู้รับจ้างใด ๆ ที่คุณมีส่วนร่วม หรือเพื่อความชัดเจน โดยพนักงานรายใดรายหนึ่งของคุณหรือบุคลากรอื่น ๆ ของคุณ ที่จะถือเป็นการละเมิดข้อตกลง (รวมถึงข้อนี้) จะถือว่าเป็นการละเมิดข้อตกลงของคุณ

คุณตกลงว่า Salesforce จะเป็นเจ้าของแต่เพียงผู้เดียวของข้อมูลที่เป็นความลับทั้งหมดและงานสืบเนื่องใด ๆ (ตามที่กาหนดไว้ด้านล่าง) ของข้อมูลดังกล่าว ไม่ว่าจะสร้างโดย Salesforce คุณ หรือบุคคลที่สาม และไม่มีใบอนุญาตหรือสิทธิ์อื่นใดในข้อมูลที่เป็นความลับหรืองานสืบเนื่องดังกล่าวที่ได้รับหรือโดยนัยภายใต้ข้อตกลง “งานสืบเนื่อง” หมายถึง (1) สาหรับวัสดุที่ให้ลิขสิทธิ์ได้หรือมีลิขสิทธิ์ การแปลความ การย่อ การแก้ไข หรือรูปแบบอื่นใดที่งานที่มีอยู่อาจถูกหล่อหลอม เปลี่ยนแปลง หรือดัดแปลง (2) สาหรับวัสดุที่จดสิทธิบัตรได้หรือได้รับการจดสิทธิบัตร การปรับปรุงใด ๆ หรือการปรับเปลี่ยนดังกล่าว หรือ (3) สาหรับเอกสารที่เป็นความลับทางการค้า วัสดุใหม่ใด ๆ ที่ได้มาจากข้อมูลที่เป็นความลับทางการค้านั้น รวมถึงวัสดุใหม่ที่อาจได้รับการคุ้มครองโดยลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร และ/หรือความลับทางการค้า เมื่อข้อตกลงหมดอายุหรือสิ้นสุดหรือข้อกาหนดของโปรแกรมที่เกี่ยวข้อง (หรือสิทธิ์ของคุณเกี่ยวกับการใช้งานที่ได้รับอนุญาตที่เกี่ยวข้องสาหรับข้อมูลที่เป็นความลับดังกล่าว) (หรือสิทธิ์ของคุณในส่วนที่เกี่ยวกับการกาหนดข้อมูลประจาตัวที่เกี่ยวข้อง สาหรับโปรแกรมการเรียนรู้และการรับรอง) คุณต้องส่งคืนหรือทาลาย (ตามตัวเลือกของ Salesforce) เนื้อหาทั้งหมดที่รวมข้อมูลที่เป็นความลับ

คุณรับทราบว่าการละเมิดในบทบัญญัตินี้จะส่งผลให้เกิดอันตรายที่ไม่สามารถแก้ไขได้และต่อเนื่อง ซึ่งกฎหมายจะไม่มีการเยียวยาที่เพียงพอ และ Salesforce จะได้รับสิทธิ์ได้รับการบรรเทาโดยคาสั่งศาลและ/หรือคาสั่งให้ปฏิบัติเฉพาะ โดยปราศจากข้อกาหนดในการวางเงินประกันใด ๆ และการบรรเทาอื่น ๆ ตามความเหมาะสม (รวมถึงค่าเสียหายที่เป็นตัวเงิน หากเหมาะสม)

5. การลงทะเบียน ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน

5.1. บัญชี Salesforce คุณอาจต้องลงทะเบียนเพื่อใช้ทั้งหมดหรือบางส่วนของโปรแกรม Salesforce อาจปฏิเสธหรือกาหนดให้คุณต้องเปลี่ยนข้อมูลรับรองการเข้าสู่ระบบหรือข้อมูลอื่น ๆ ที่คุณให้ไว้ในการลงทะเบียน (เรียกรวมกันว่า “ข้อมูลการลงทะเบียน”) ข้อมูลรับรองการเข้าสู่ระบบของคุณมีไว้สาหรับการใช้ส่วนบุคคลเท่านั้น และควรเก็บเป็นความลับ คุณและไม่ใช่ Salesforce มีหน้าที่รับผิดชอบต่อการใช้หรือการใช้ข้อมูลรับรองการเข้าสู่ระบบของคุณในทางที่มิชอบและกิจกรรมทั้งหมดที่เกิดขึ้นจากบัญชีใด ๆ ที่ทาง Salesforce ได้จัดเตรียม (“บัญชี Salesforce”) ที่คุณมี คุณต้องใช้ความพยายามอย่างเหมาะสมเพื่อรักษาความลับและป้องกันการใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต และคุณต้องแจ้ง Salesforce เกี่ยวกับการละเมิดการรักษาความลับหรือการใช้ข้อมูลรับรองการเข้าสู่ระบบของคุณหรือบัญชี Salesforce ของคุณโดยไม่ได้รับอนุญาตทันที Salesforce จะพิจารณาบัญชี Salesforce ใด ๆ ที่มีที่อยู่อีเมล หมายเลขโทรศัพท์ หรือตัวระบุเฉพาะอื่น ๆ ที่ได้รับการยืนยันโดย Salesforce ตามขั้นตอนของตน ว่าเป็นของผู้ใช้รายเดียวกัน หากคุณได้ลงทะเบียนเพื่อใช้มากกว่าหนึ่งโปรแกรม (หรือหากคุณลงทะเบียนเพื่อใช้โปรแกรมเพิ่มเติมในภายหลัง) Salesforce อาจรวมบัญชี Salesforce ของคุณทั้งหมดเข้าไว้ในบัญชี Salesforce หนึ่งบัญชีโดยอัตโนมัติและไม่อาจย้อนกลับได้ (รวมถึงการรวมข้อมูลการลงทะเบียน โปรไฟล์ และข้อมูลบัญชีอื่น ๆ ของคุณ) หรือกาหนดให้คุณใช้ข้อมูลการลงทะเบียนที่สอดคล้องกันในบัญชีดังกล่าวทั้งหมด เมื่อบัญชี Salesforce ของคุณถูกรวมเข้าด้วยกัน ข้อมูลรับรองการเข้าสู่ระบบสาหรับบัญชี Salesforce บัญชีใดบัญชีหนึ่งของคุณอาจทาให้คุณเข้าถึงบัญชีที่รวมได้ นอกจากนี้ หากคุณไม่มีบัญชี Salesforce และลงทะเบียนสาหรับโปรแกรม (รวมถึงเพื่อใช้โปรแกรมหรือเพื่อเข้าร่วมโปรแกรม เช่น Dreamforce) Salesforce อาจใช้ข้อมูลการลงทะเบียนของคุณโดยอัตโนมัติเพื่อสร้างบัญชี Salesforce ให้กับคุณ และ Salesforce อาจขอให้คุณใช้บัญชี Salesforce ดังกล่าวสาหรับโปรแกรมอื่น ๆ ดังนั้น การยกเลิกหรือการยุติบัญชี Salesforce ของคุณสาหรับโปรแกรมหนึ่ง ๆ หรือการระงับหรือยุติการใช้งานโปรแกรมหนึ่งใดของคุณอาจส่งผลให้มีการระงับหรือยุติการใช้งานโปรแกรมอื่นใดหรือโปรแกรมทั้งหมดของคุณ

5.2. บัญชี Salesforce ที่จัดการโดยผู้อื่น หากบัญชี Salesforce ของคุณเชื่อมต่อกับบัญชีการเข้าใช้งานผู้ใช้ Salesforce ที่จัดการโดยนายจ้างของคุณหรือบุคคลที่สาม จากนั้น (ก) เราอาจแบ่งปันข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมโปรแกรมของคุณกับนายจ้างหรือผู้จัดการบัญชีบุคคลที่สามของคุณ (ข) อาจนาข้อกาหนดเพิ่มเติมไปใช้กับการใช้งานโปรแกรมที่เกี่ยวข้องของคุณ และ (ค) ผู้ดูแลระบบของคุณอาจสามารถเข้าถึง (รวมถึงดูหรือแก้ไขโปรไฟล์ของคุณหรือข้อมูลการลงทะเบียน) หรือปิดใช้งานบัญชี Salesforce ของคุณโดยปราศจากการเกี่ยวข้องจาก Salesforce

6. ข้อมูลที่ส่ง

คุณและผู้ใช้รายอื่นของโปรแกรมอาจมีความสามารถในการให้ข้อมูล สถิติ เนื้อหา หรือวัสดุอื่น ๆ รวมถึงคารับรอง บทวิจารณ์ โพสต์ ความคิดเห็น และเนื้อหา รูปภาพ และเอกสารที่ผู้ใช้สร้างขึ้นอื่น ๆ ที่มีอยู่ผ่านหรือเกี่ยวข้องกับโปรแกรม (ซึ่งแต่ละอย่าง เรียกว่า “ข้อมูลที่ส่ง”) รวมถึงในหน้าโปรไฟล์หรือบนผลิตภัณฑ์หรือบริการเชิงโต้ตอบของโปรแกรม เช่น กระดานข้อความและฟอรัมอื่น ๆ และฟังก์ชันการแชท แสดงความคิดเห็น และการส่งข้อความอื่น ๆ ข้อมูลที่ส่งสะท้อนให้เห็นถึงความคิดเห็นของผู้ใช้ที่มีการนาเสนอข้อมูลที่ส่งเท่านั้นและไม่ใช่ความคิดเห็นของ Salesforce ไม่ว่าผู้ใช้จะมีส่วนเกี่ยวข้องกับ Salesforce หรือไม่และอาจมีหรือประกอบด้วยวัสดุของบุคคลที่สาม (ตามที่กาหนดไว้ด้านล่าง) ข้อมูลที่ส่งใด ๆ ที่มีให้ผ่านกระดานข้อความหรือฟอรัมเพื่อตอบคาถามที่โพสต์หรือที่อ้างว่าจะตอบคาถามใด ๆ รวมถึงคาถามใด ๆ เกี่ยวกับ Salesforce หรือโปรแกรมนั้นจัดทาขึ้นเพื่อความรู้ทั่วไปของคุณเท่านั้นและไม่ควรเชื่อถือได้ว่าเป็นคาตอบต่อคาถามเฉพาะของคุณ (แม้ว่าคาตอบจะถูกทาเครื่องหมายว่าเป็นคาตอบที่ “ดีที่สุด” หรือมีคุณสมบัติที่คล้ายคลึงกัน) คุณควรติดต่อฝ่ายสนับสนุนของ Salesforce เสมอเพื่อขอคาตอบสาหรับคาถามเฉพาะของคุณ Salesforce ไม่มีการควบคุมข้อมูลที่ส่ง และไม่รับผิดชอบต่อการใช้หรือการใช้ในทางมิชอบ (รวมถึงการแจกจ่ายใด ๆ) โดยบุคคลที่สามของข้อมูลที่ส่ง ข้อมูลที่ส่งไม่ใช่ข้อมูลที่เป็นความลับและคุณเข้าใจว่า Salesforce นั้นไม่มีอานาจควบคุมเหนือขอบเขตที่บุคคลที่สามอาจใช้ข้อมูลที่ส่งใด ๆ เมื่อมีการโพสต์หรือแสดงข้อมูลที่ส่ง คุณต้องไม่สร้างข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ (รวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลของคุณและข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลอื่นใด) ให้เปิดเผยต่อสาธารณะผ่านโปรแกรมใด ๆ (ยกเว้น เพื่อความชัดเจน ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่คุณทาให้มีให้ในช่องข้อมูลการลงทะเบียนที่จัดทาโดย SALESFORCE ที่ขอข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว) โดยไม่จากัดถึงสิ่งที่กล่าวมา คุณจะต้องรับผิดชอบต่อข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ ที่คุณทาผ่านโปรแกรมใด ๆ และหากคุณทาให้ข้อมูลส่วนบุคคลหรือข้อมูลอื่น ๆ เปิดเผยต่อสาธารณะผ่านโปรแกรมใด ๆ คุณจะต้องรับความเสี่ยงเอ

7. ใบอนุญาต

7.1. ข้อมูลที่ส่ง เว้นแต่จะกาหนดไว้โดยชัดแจ้งในข้อกาหนดของโปรแกรมที่เกี่ยวข้อง คุณยังคงความเป็นเจ้าของในข้อมูลที่ส่งของคุณ และสาหรับข้อมูลที่ส่งแต่ละครั้งดังกล่าว คุณยินยอมให้อนุญาตให้ใช้สิทธิที่สามารถให้สิทธิ์ช่วงได้อย่างเต็มที่ (ผ่านหลายระดับ) แก่ Salesforce ในขอบเขตสูงสุดที่อนุญาตภายใต้กฎหมายที่บังคับใช้ ทั่วโลก โดยปลอดค่าลิขสิทธิ์ ซึ่งได้ชาระเต็มจานวน ไม่ผูกขาด ถาวร เพิกถอนไม่ได้ สามารถถ่ายโอนได้ โดยปราศจากค่าตอบแทนเพิ่มเติมแก่คุณหรือบุคคลที่สามใด ๆ เพื่อทาซ้า แจกจ่าย ดาเนินการ และแสดง (ต่อสาธารณะหรืออย่างอื่น) สร้างงานสืบเนื่อง ดัดแปลง แก้ไข และใช้ วิเคราะห์ และใช้ประโยชน์จากข้อมูลที่ส่งดังกล่าว ในรูปแบบหรือสื่อใด ๆ ที่เป็นที่รู้จักหรือจะพัฒนาหลังจากนี้ และเพื่อวัตถุประสงค์ใด ๆ (รวมถึงวัตถุประสงค์ทางการตลาดหรือการส่งเสริมการขาย เช่น คารับรอง)

7.2. ข้อติชม หากคุณให้หรือเสนอข้อเสนอแนะ คาขอปรับปรุง คาแนะนา การแก้ไข หรือข้อติชมอื่น ๆ แก่ Salesforce (“ข้อติชม”) ไม่ว่าจะเกี่ยวข้องกับโปรแกรมใด ๆ หรือสิ่งอื่น ๆ ข้อกาหนดของข้อตกลงที่ใช้บังคับกับข้อมูลที่ส่ง (รวมถึงข้อ 7.1, 7.2, 8 และ 14 ของข้อตกลงโปรแกรมนี้) จะนาไปใช้กับข้อติชมดังกล่าว และคุณรับทราบและตกลงในที่นี้ว่าข้อติชมดังกล่าวไม่เป็นความลับ และการให้ข้อติชมของคุณดังกล่าวเป็นการให้เปล่า ให้โดยสมัครใจ และปราศจากข้อจากัด และไม่ได้ทาให้ Salesforce อยู่ภายใต้หน้าที่ตามหลักความไว้วางใจหรือภาระผูกพันอื่น ๆ

7.3. สิทธิที่จาเป็น การสละสิทธิ์ คุณรับรองและรับประกันว่าคุณมีสิทธิ์ทั้งหมดที่จาเป็นเพื่อให้ใบอนุญาตที่ให้ไว้ในข้อตกลง ซึ่งรวมถึงในข้อ 7 นี้ และข้อมูลที่ส่งของคุณ และการให้ข้อมูลที่ส่งของคุณใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับโปรแกรมนั้นสมบูรณ์และถูกต้อง และไม่เป็นกลฉ้อฉล ละเมิด หรือเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายที่บังคับใช้หรือสิทธิใด ๆ ของบุคคลที่สาม ในขอบเขตสูงสุดที่อนุญาตภายใต้กฎหมายที่บังคับใช้ คุณยังสละ “สิทธิ์ทางศีลธรรม” หรือสิทธิ์อื่น ๆ ที่มิอาจเพิกถอนได้ในส่วนที่เกี่ยวกับการแสดงที่มาของการเป็นผู้สร้างสรรค์งานหรือความสมบูรณ์ของเนื้อหาเกี่ยวกับข้อมูลที่ส่งแต่ละรายการที่คุณอาจมีภายใต้กฎหมายที่บังคับใช้ภายใต้ทฤษฎีทางกฎหมายใด ๆ

8. เนื้อหาและข้อมูลการใช้งาน

Salesforce อาจเฝ้าติดตาม ประเมิน ดัดแปลง หรือนาข้อมูลที่ส่งออก ซึ่งรวมถึงการปฏิบัติตามข้อกาหนดของกฎหมาย Digital Millennium Copyright Act, European Union E-Commerce Directive 2000/30/EC และกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการนาออกหรือจากัดการเข้าถึงเนื้อหา นอกจากนี้ ในขอบเขตที่กฎหมายที่บังคับใช้อนุญาต Salesforce อาจติดตามหรือวิเคราะห์การเข้าถึงหรือการใช้โปรแกรมใด ๆ ของคุณ และอาจใช้และเปิดเผยกับบุคคลใดก็ตาม (รวมถึงบุคคลที่สาม เช่น ผู้ดูแลระบบขององค์กร หากบัญชี Salesforce ของคุณได้รับมอบหมายจากองค์กร) ข้อมูลเกี่ยวกับการเข้าถึงและการใช้โปรแกรมใด ๆ ของคุณ และสถานการณ์แวดล้อมการเข้าถึงและการใช้งานดังกล่าว ด้วยเหตุผลหรือวัตถุประสงค์ใด ๆ (รวมถึงเพื่อวัตถุประสงค์ทางการวินิจฉัยหรือทางการตลาด) ยกเว้นในขอบเขตที่กาหนดไว้เป็นอย่างอื่นในคาชี้แจงสิทธิ์ส่วนบุคคล

9. กรรมสิทธิ์ในทรัพย์สิน

9.1. โปรแกรม ภายใต้สิทธิ์แบบจากัดที่ได้รับอย่างชัดแจ้งในที่นี้ Salesforce ผู้อนุญาตให้ใช้สิทธิ์ และผู้ให้บริการเนื้อหาขอสงวนสิทธิ์ กรรมสิทธิ์ และผลประโยชน์ทั้งหมดในบริการและเนื้อหา รวมถึงสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวข้องทั้งหมด โดยไม่มีการให้สิทธิ์แก่คุณในที่นี้นอกจากที่ระบุไว้อย่างชัดแจ้งในที่นี้

9.2. เครื่องหมายการค้า คุณไม่อาจใช้ชื่อทางการค้า เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการหรือโลโก้ (ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จากัดเพียง SALESFORCE, SALESFORCE.COM โลโก้ Salesforce โลโก้ตัวละครของ Salesforce เช่น Astro หรือ Codey, FORCE, DREAMFORCE, LIGHTNING, TRAILHEAD โลโก้ “ไม่มีซอฟต์แวร์” APPEXCHANGE, APEX และ CHATTER) ของ Salesforce ในลักษณะใด ๆ โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจาก Salesforce และการใช้งานที่ได้รับอนุญาตดังกล่าวจะอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์การใช้เครื่องหมายการค้าและลิขสิทธิ์ของ Salesforce ตามที่ Salesforce ได้ปรับปรุงเป็นครั้งคราว ซึ่งดูได้ที่ https://www.salesforce.com/content/dam/web/en_us/www/documents/legal/Terms%20of%20Service/salesforce-trademark-usage-guidelines.pdf (“หลักเกณฑ์การใช้เครื่องหมายการค้าและลิขสิทธิ์”) และหลักเกณฑ์การใช้เครื่องหมายการค้าและลิขสิทธิ์อื่นใดที่ Salesforce มอบให้คุณ ชื่อทางการค้า เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ และโลโก้ทั้งหมดในหรือที่มีให้บริการผ่านโปรแกรมใด ๆ ที่ Salesforce ไม่ได้เป็นเจ้าของจะเป็นทรัพย์สินของเจ้าของที่เกี่ยวข้อง ไม่มีสิ่งใดในข้อตกลงและไม่มีสิ่งใดในหรือมีให้ผ่านโปรแกรมใด ๆ ที่จะควรตีความว่าเป็นการให้สิทธิ์ในการใช้ชื่อทางการค้า เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ หรือโลโก้ใด ๆ โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจากเจ้าของสิ่งนั้น คุณจะไม่เสนอราคาหรือซื้อคาหลักใด ๆ ที่เป็นเครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ หรือโลโก้ของ Salesforce ในบริการโฆษณาคาหลักใด ๆ (เช่น Google AdWords) เว้นแต่จะได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจาก Salesforce

10. วัสดุของบุคคลที่สาม ลิงก์

ฟังก์ชันบางอย่างของโปรแกรมอาจทาให้สามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์ บริการ ข้อมูล สถิติ เนื้อหา และวัสดุอื่น ๆ ที่จัดหาให้โดยหรือในนามของบุคคลที่สาม รวมถึงข้อมูลที่ส่ง (“วัสดุของบุคคลที่สาม”) หรืออนุญาตให้มีการกาหนดเส้นทาง หรือส่งวัสดุของบุคคลที่สาม ซึ่งรวมถึงผ่านทางลิงก์ เมื่อใช้ฟังก์ชันดังกล่าว คุณกาลังสั่งให้ Salesforce เข้าถึง กาหนดเส้นทาง และส่งวัสดุของบุคคลที่สามที่เกี่ยวข้องถึงคุณ นอกจากนี้ การติดตั้งและการใช้งานวัสดุของบุคคลที่สามอื่น ๆ ของคุณอาจส่งผลให้มีการส่งข้อมูล สถิติ เนื้อหา หรือวัสดุอื่น ๆ ของคุณนอกระบบของ Salesforce หรือส่งผลให้บุคคลที่สามเข้าถึงหรือใช้ข้อมูล สถิติ เนื้อหา หรือ วัสดุอื่น ๆ ได้ Salesforce ไม่ได้ควบคุมหรือรับรอง หรือทาง Salesforce จะไม่รับผิดชอบต่อวัสดุของบุคคลที่สามใด ๆ รวมถึงความถูกต้อง ความเที่ยงตรง ความตรงต่อเวลา ความสมบูรณ์ ความน่าเชื่อถือ บูรณภาพ คุณภาพ ความชอบด้วยกฎหมาย ความมีประโยชน์หรือความปลอดภัย หรือสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวข้อง วัสดุของบุคคลที่สามบางอย่างนอกเหนือจากสิ่งอื่นใดอาจไม่ถูกต้อง ทาให้เข้าใจผิด หรือหลอกลวง ไม่มีสิ่งใดในข้อตกลงที่จะถือว่าเป็นการรับรองหรือการรับประกันโดย Salesforce ในส่วนที่เกี่ยวกับวัสดุของบุคคลที่สาม Salesforce จะไม่มีภาระผูกพันในการเฝ้าติดตามวัสดุของบุคคลที่สาม และอาจบล็อกหรือปิดใช้งานการเข้าถึงวัสดุของบุคคลที่สาม (ทั้งหมดหรือบางส่วน) ผ่านโปรแกรมใด ๆ ได้ตลอดเวลา นอกจากนี้ ความพร้อมใช้งานของวัสดุของบุคคลที่สามใด ๆ ผ่านโปรแกรมไม่ได้หมายความถึงการรับรองของ Salesforce หรือความเกี่ยวข้องกับผู้ให้บริการวัสดุของบุคคลที่สามดังกล่าว และไม่ได้สร้างความสัมพันธ์ทางกฎหมายใด ๆ ระหว่างคุณกับผู้ให้บริการดังกล่าว

การใช้วัสดุของบุคคลที่สามเป็นความเสี่ยงของคุณเองและอยู่ภายใต้ข้อกาหนด เงื่อนไข และนโยบายเพิ่มเติมใด ๆ ที่บังคับใช้กับวัสดุของบุคคลที่สามดังกล่าว (เช่น ข้อกาหนดในการให้บริการหรือนโยบายความเป็นส่วนตัวของผู้ให้บริการวัสดุของบุคคลที่สามดังกล่าว)

11. โปรโมชัน

การชิงโชค การแข่งขัน การจับฉลาก การสารวจ เกม หรือโปรโมชันที่คล้ายกัน (รวมเรียกว่า “โปรโมชัน”) ที่มีอยู่ในหรือผ่านโปรแกรมอาจอยู่ภายใต้กฎที่แยกจากข้อตกลงนี้ หากคุณเข้าร่วมในโปรโมชันใด ๆ โปรดตรวจสอบกฎที่เกี่ยวข้องรวมถึงคาชี้แจงสิทธิ์ส่วนบุคคล ในขอบเขตของความขัดแย้งหรือความไม่สอดคล้องกันระหว่างข้อตกลงและกฎของโปรโมชันใด ๆ กฎของโปรโมชันจะควบคุม

12. การปฏิเสธการรับประกันและเงื่อนไข

SALESFORCE จะไม่ทาการรับรอง การรับประกัน หรือเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้นไม่ว่าจะโดยชัดแจ้ง โดยนัย ตามกฎหมายหรืออื่น ๆ และ SALESFORCE ขอปฏิเสธการรับรอง การรับประกัน และเงื่อนไขโดยเฉพาะทั้งหมด ไม่ว่าโดยชัดแจ้ง หรือโดยนัย หรืออื่น ๆ รวมถึงการรับประกันโดยนัยหรือเงื่อนไขใด ๆ ของความสามารถในด้านการค้า คุณภาพที่น่าพึงพอใจ ความเหมาะสมสาหรับจุดประสงค์เฉพาะเฉพาะอย่าง หรือการไม่ละเมิด ตามขอบเขตสูงสุดที่อนุญาตภายใต้กฎหมายที่ใช้บังคับ โปรแกรมและวัสดุของบุคคลที่สามมีให้บริการแก่คุณ “ตามสภาพ” “ตามที่มีอยู่” และ “ตามที่พร้อมให้บริการ” ยกเว้นการรับประกันใด ๆ ก็ตาม SALESFORCE ขอปฏิเสธความรับผิดและการชดใช้ค่าเสียหายทั้งหมดสาหรับอันตรายหรือความเสียหายใด ๆ ที่เกิดจากผู้ให้บริการโฮสติ้งที่เป็นบุคคลที่สาม การปฏิเสธความรับผิดชอบใด ๆ (รวมถึงในข้อนี้และที่อื่นในข้อตกลง) จัดทาขึ้นเพื่อประโยชน์ของ SALESFORCE และผู้ถือหุ้น กรรมการบริษัท เจ้าหน้าที่ พนักงาน บริษัทในเครือ ตัวแทน ผู้แทน ผู้อนุญาตให้ใช้สิทธิ์ ซัพพลายเออร์ และผู้ให้บริการ (รวมกันกับ SALESFORCE และผู้สืบทอด และผู้มอบหมายสิทธิ์ที่เกี่ยวข้องของตน จะเรียกว่า “ฝ่ายที่เกี่ยวข้องของ SALESFORCE”)

แม้ว่า Salesforce จะพยายามรักษาความตรงต่อเวลา ความสมบูรณ์ และความปลอดภัยของโปรแกรม แต่ก็ไม่ได้รับประกันว่าโปรแกรมใด ๆ จะได้รับหรือจะยังคงอัปเดต ทาให้สมบูรณ์ ถูกต้อง หรือปลอดภัย หรือการเข้าถึงโปรแกรมใด ๆ จะไม่หยุดชะงัก โปรแกรมอาจมีความไม่ถูกต้อง ข้อผิดพลาด และเนื้อหาที่ละเมิดหรือขัดแย้งกับข้อตกลง บุคคลที่สามอาจทาการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมโดยไม่ได้รับอนุญาต

13. ข้อจากัดความรับผิด

ยกเว้นตามที่กาหนดไว้เป็นอย่างอื่นในข้อกาหนดของโปรแกรมที่เกี่ยวข้อง ความรับผิดโดยรวมสูงสุดของฝ่ายที่เกี่ยวข้องของ SALESFORCE ทั้งหมดที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับข้อตกลงหรือโปรแกรมจะไม่เกิน 10 ดอลลาร์สหรัฐฯ ($10.00) ไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ข้อจากัดข้างต้นจะมีผลบังคับใช้ไม่ว่าการกระทาจะเป็นสัญญาหรือละเมิด โดยไม่คานึงถึงทฤษฎีความรับผิด ไม่ว่าในกรณีใด ๆ ฝ่ายที่เกี่ยวข้องของ SALESFORCE จะไม่มีความรับผิดใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับข้อตกลงสาหรับผลกาไรที่สูญเสียไป รายได้ ค่าความนิยม หรือค่าเสียหายโดยอ้อม พิเศษ โดยบังเอิญ ผลที่สืบเนื่อง ที่ครอบคลุม การหยุดชะงักของธุรกิจ หรือเชิงลงโทษ ไม่ว่าการกระทาจะอยู่ในสัญญาหรือละเมิด โดยไม่คานึงถึงทฤษฎีความรับผิด แม้ว่าฝ่ายที่เกี่ยวข้องของ SALESFORCE ใด ๆ จะได้รับคาแนะนาเกี่ยวกับความเป็นไปได้ของ ค่าเสียหายดังกล่าว หรือหากมีการเยียวยาใด ๆ ที่ไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่สาคัญ ข้อจากัดความรับผิดดังกล่าวจะไม่มีผลบังคับใช้ในขอบเขตที่กฎหมายห้ามไว้

โดยไม่จากัดสิ่งที่กล่าวมาข้างต้น ตามขอบเขตสูงสุดที่อนุญาตภายใต้กฎหมายที่บังคับใช้ (ก) ฝ่ายที่เกี่ยวข้องของ SALESFORCE จะไม่รับผิดต่อความเสียหายใด ๆ ที่เกิดจากการดาเนินการหรือบทบัญญัติ หรือการใช้หรือไม่สามารถใช้งานโปรแกรมใด ๆ ของคุณ วัสดุของบุคคลที่สาม ซึ่งรวมถึงไวรัส เวิร์ม ม้าโทรจัน ไข่อีสเตอร์ ไทม์บอมบ์ สปายแวร์ หรือรหัสคอมพิวเตอร์ ไฟล์ หรือโปรแกรมที่คล้ายคลึงกันอื่น ๆ ที่อาจส่งผ่านการเชื่อมต่อในที่นี้ และ (ข) การเยียวยาเฉพาะของคุณสาหรับความไม่พอใจกับโปรแกรมใด ๆ หรือวัสดุของบุคคลที่สามคือการหยุดใช้โปรแกรมที่เกี่ยวข้องหรือวัสดุของบุคคลที่สาม

การจากัดความรับผิดทั้งหมด (รวมถึงในข้อนี้และที่อื่นในข้อตกลง) จัดทาขึ้นเพื่อประโยชน์ของฝ่ายที่เกี่ยวข้องของ SALESFORCE แต่ละฝ่าย

14. การชดใช้ค่าเสียหาย

ในขอบเขตสูงสุดที่อนุญาตภายใต้กฎหมายที่บังคับใช้ คุณจะแก้ต่างฝ่ายที่เกี่ยวข้องของ Salesforce แต่ละรายต่อการเรียกร้อง ความต้องการ คดีความ หรือการดาเนินคดีใด ๆ ที่เกิดขึ้นกับฝ่ายที่เกี่ยวข้องของ Salesforce โดยบุคคลที่สามที่เกิดจากหรือเกี่ยวข้องกับ: (ก) การใช้หรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับโปรแกรมของคุณ (รวมถึงข้อมูลที่ส่งทั้งหมด) และ/หรือ (ข) การละเมิดหรือข้อกล่าวหาว่าละเมิดข้อตกลงโดยคุณ (แต่ละอย่างจะเรียกว่า “การเรียกร้องต่อ Salesforce”) และคุณจะชดใช้ค่าเสียหายให้กับฝ่ายที่เกี่ยวข้องของ Salesforce ดังกล่าวจากค่าเสียหาย ค่าธรรมเนียมทนายความ และค่าใช้จ่ายใด ๆ ที่ตัดสินเป็นที่สิ้นสุดให้กับฝ่ายที่เกี่ยวข้องของ Salesforce ดังกล่าวที่เป็นผลมาจากหรือสาหรับจานวนเงินที่ชาระโดยฝ่ายที่เกี่ยวข้องของ Salesforce ดังกล่าว ภายใต้การชาระเงินที่คุณได้รับอนุมัติเป็นลายลักษณ์อักษรของการเรียกร้องต่อ Salesforce โดยให้ฝ่ายที่เกี่ยวข้องของ Salesforce ที่เกี่ยวข้อง (1) จะแจ้งให้คุณทราบเป็นลายลักษณ์อักษรเกี่ยวกับการเรียกร้องต่อ Salesforce โดยทันที (2) ให้สิทธิ์คุณในการควบคุมการแก้ต่างและการระงับข้อพิพาทของการเรียกร้องต่อ Salesforce แต่เพียงผู้เดียว (ยกเว้นว่าคุณไม่อาจระงับการเรียกร้องต่อ Salesforce ใด ๆ เว้นแต่ว่าฝ่ายนั้นจะปลดเปลื้องฝ่ายที่เกี่ยวข้องของ Salesforce ที่เกี่ยวข้องแต่ละรายอย่างไม่มีเงื่อนไขจากความรับผิดทั้งหมด) และ (3) ให้ความช่วยเหลือตามสมควรแก่คุณด้วยค่าใช้จ่ายของคุณเอง

15. ระยะเวลา การสิ้นสุดข้อตกลง

ข้อตกลงโปรแกรมและข้อกาหนดของโปรแกรมทั้งหมดจะดาเนินต่อไปจนกว่าจะสิ้นสุด ยกเว้นตามที่ระบุไว้เป็นอย่างอื่นในข้อกาหนดของโปรแกรมที่เกี่ยวข้อง Salesforce อาจยุติหรือระงับการใช้งานโปรแกรมของคุณ ส่วนใด ๆ ของโปรแกรมใด ๆ หรือโปรแกรมทั้งหมดได้ตลอดเวลาและโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทันทีที่มีการยุติหรือการระงับดังกล่าว สิทธิ์ของคุณในการใช้โปรแกรมที่เกี่ยวข้องหรือบางส่วนของโปรแกรมดังกล่าวจะยุติลงอย่างถาวรหรือชั่วคราว (ตามความเหมาะสม) และ Salesforce อาจปิดใช้งานหรือลบข้อมูลรับรองการเข้าสู่ระบบและบัญชีของคุณ และข้อมูล สถิติ เนื้อหา หรือวัสดุอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด โดยปราศจากภาระผูกพันใด ๆ ในการจัดหาการเข้าถึงวัสดุเหล่านั้นเพิ่มเติม หากฝ่าย Salesforce ยุติสิทธิ์ในการใช้โปรแกรมของคุณ จากนั้นข้อกาหนดของโปรแกรมที่เกี่ยวข้องจะยุติลง เว้นแต่ข้อกาหนดของโปรแกรมเหล่านั้นจะมีผลกับการใช้งานโปรแกรมอื่นของคุณด้วย ซึ่งในกรณีนี้ ข้อกาหนดของโปรแกรมเหล่านั้นจะมีผลบังคับเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับโปรแกรมอื่นเท่านั้น คุณสามารถยุติการใช้โปรแกรมใด ๆ ของคุณได้ตลอดเวลา เพื่อขอให้เราลบบัญชี Salesforce ของคุณ โปรดติดต่อฝ่ายสนับสนุนของ Salesforce หรือปฏิบัติตามคาแนะนาที่เกี่ยวข้องที่มีอยู่ในหรือผ่านโปรแกรมหรือที่ Salesforce จัดทาเป็นลายลักษณ์อักษร โปรดทราบว่าการลบบัญชี Salesforce ของคุณอาจไม่ส่งผลให้มีการลบข้อมูลทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับบัญชี Salesforce ของคุณ

ถ้าฝ่าย Salesforce ยุติข้อตกลงโปรแกรมนี้ จากนั้นข้อกาหนดของโปรแกรมทั้งหมดและสิทธิ์ของคุณในส่วนที่เกี่ยวกับโปรแกรมทั้งหมดจะยุติโดยอัตโนมัติ ข้อ 2–3, 5.2 และ 6–19 ของข้อตกลงโปรแกรมนี้จะคงอยู่ต่อไปหลังจากสิ้นสุด ข้อตกลง นอกเหนือจากบทบัญญัติใด ๆ ของข้อกาหนดของโปรแกรมที่ยังคงอยู่ ตามที่กาหนดไว้ในข้อกาหนดของโปรแกรมที่เกี่ยวข้อง

16. บุคคลที่คุณทาสัญญาด้วย การบอกกล่าว กฎหมายที่ใช้บังคับ และเขตอานาจศาล

16.1. บททั่วไป ฝ่าย Salesforce ที่เข้าทาข้อตกลง ที่อยู่ที่คุณควรแจ้งการบอกกล่าวโดยตรงภายใต้ข้อตกลง กฎหมายที่จะใช้ในข้อพิพาทหรือคดีความใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับข้อตกลง และเว้นแต่ข้อ 16.4 ด้านล่างจะมีผลกับคุณ ศาลที่มีเขตอานาจเหนือข้อพิพาทหรือคดีความดังกล่าว ขึ้นอยู่กับภูมิลาเนาของคุณ หากมีการออกแบบฟอร์มคาสั่งซื้อ ใบแจ้งหนี้ หรือใบเสร็จรับเงินให้กับคุณในส่วนที่เกี่ยวกับโปรแกรมโดยบริษัทในเครือของ Salesforce ที่แตกต่างจากฝ่าย Salesforce บริษัทในเครือของ Salesforce นั้นจะถือว่าเป็นฝ่าย Salesforce ของข้อตกลงนี้เพื่อวัตถุประสงค์ของโปรแกรมดังกล่าว และตกลงที่จะผูกพันตามเงื่อนไขของข้อตกลงนี้ราวกับว่าเป็นคู่สัญญาดั้งเดิมในที่นี้ ข้อตกลงฉบับใด ๆ ที่มีให้คุณในภาษาอื่นนอกเหนือจากภาษาอังกฤษมีไว้เพื่อความสะดวกของคุณเท่านั้น

และคุณรับทราบและยอมรับว่าข้อตกลงฉบับภาษาอังกฤษที่มีอยู่ในปัจจุบันที่ https://www.salesforce.com/th/company/program-agreement/ เป็นข้อตกลงฉบับที่มีผลผูกพันตามกฎหมาย โดยไม่คานึงถึงสิ่งที่กล่าวมาข้างต้น และคุณรับทราบและตกลงในที่นี้ว่าหากศาลที่มีเขตอานาจพิจารณาความตัดสินว่าข้อตกลงฉบับภาษาอังกฤษไม่สามารถบังคับใช้ได้ ข้อตกลงฉบับแปลที่เกี่ยวข้อง (ตามที่ระบุไว้ในตารางด้านล่าง) จะเป็นข้อตกลงฉบับที่มีผลผูกพันตามกฎหมาย

หากคุณมีภูมิลาเนาอยู่ใน:

นิติบุคคลของ Salesforce ที่เข้าทาข้อตกลงคือ:

การบอกกล่าวแก่ Salesforce ควรส่งไปที่:

กฎหมายที่ใช้บังคับคือ:

เว้นแต่ข้อ 16.4 มีผลบังคับใช้ ศาลที่มีเขตอานาจศาลเหนือคดีคือ:

ข้อตกลงฉบับแปลในภาษาที่ระบุด้านล่างมีอยู่ที่:

สหรัฐอเมริกา เม็กซิโก หรือประเทศในอเมริกากลางหรืออเมริกาใต้ หรือแคริบเบียน

salesforce.com, inc. ซึ่งเป็นบริษัทของมลรัฐเดลาแวร์

Salesforce Tower, 415 Mission Street ชั้น 3 ซานฟรานซิสโก แคลิฟอร์เนีย 94105 สหรัฐอเมริกา เรียน: VP ฝ่ายขายทั่วโลก พร้อมสาเนาถึง: ที่ปรึกษาทั่วไป

แคลิฟอร์เนียและกฎหมายของรัฐบาลกลางสหรัฐอเมริกาที่ควบคุม

ซานฟรานซิสโก แคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา

ไม่มี

บราซิล

Salesforce Tecnologia Ltda.

Av. Jornalista Roberto Marinho, 85, 14º Andar - Cidade Monções, CEP 04576-010 São Paulo - SP

บราซิล

เซาเปาลู SP บราซิล

https://www.salesforce.com/br/company/program-agreement/( (ภาษาโปรตุเกส)

แคนาดา

salesforce.com บริษัทของแคนาดาซึ่งเป็นบริษัทในโนวาสโกเชีย

Salesforce Tower, 415 Mission Street ชั้น 3 ซานฟรานซิสโก แคลิฟอร์เนีย 94105 สหรัฐอเมริกา เรียน: VP ฝ่ายขายทั่วโลก พร้อมสาเนาถึง: ที่ปรึกษาทั่วไป

ออนแทรีโอและกฎหมายของรัฐบาลกลางแคนาดาที่ควบคุม

โทรอนโต ออนแทรีโอ แคนาดา

https://www.salesforce.com/fr/company/program-agreement/ (เป็นภาษาฝรั่งเศส)

ฝรั่งเศส

salesforce.com ฝรั่งเศส ซึ่งเป็นบริษัท S.A.S ของฝรั่งเศสที่มีทุนเรือนหุ้น 37,000 € ซึ่งจดทะเบียนกับสานักทะเบียนการค้าปารีส ภายใต้หมายเลข 483 993 226 RCS Paris สานักงานจดทะเบียน: 3 Avenue Octave Gréard, 75007 ปารีส ฝรั่งเศส

Salesforce.com Sarl, Route de la Longeraie 9, Morges, 1110 สวิตเซอร์แลนด์ เรียน: ผู้อานวยการ ฝ่ายขาย EMEA พร้อมสาเนาถึง: ฝ่ายกฎหมาย - Service Juridique, 3 Avenue Octave Gréard, 75007 ปารีส ฝรั่งเศส

ฝรั่งเศส

ปารีส ฝรั่งเศส

https://www.salesforce.com/fr/company/program-agreement/ (เป็นภาษาฝรั่งเศส)

เยอรมนี

salesforce.com ซึ่งเป็นบริษัทจากัดแบบ GmbH ของเยอรมนีที่จัดตั้งขึ้นในประเทศเยอรมนี

Salesforce.com Sarl, Route de la Longeraie 9, Morges, 1110 สวิตเซอร์แลนด์ เรียน: ผู้อานวยการ ฝ่ายขาย EMEA พร้อมสาเนาถึง: ฝ่ายกฎหมาย - Erika-Mann-Strasse 31-37, 80636 München เยอรมนี

เยอรมน

มิวนิค เยอรมนี

https://www.salesforce.com/de/company/program-agreement/ (ภาษาเยอรมัน)

อิตาลี

Salesforce.com ซึ่งเป็นบริษัทจากัดแบบ S.r.l. ของอิตาลีที่มีที่อยู่จดทะเบียนอยู่ที่ Piazza Filippo Meda 5, 20121 Milan (MI) หมายเลข VAT/รหัสทางบัญชี 04959160963

Salesforce.com Sarl, Route de la Longeraie 9, Morges, 1110 สวิตเซอร์แลนด์ เรียน: ผู้อานวยการ ฝ่ายขาย EMEA พร้อมสาเนาถึง: ฝ่ายกฎหมาย

อิตาล

มิลาน อิตาลี

ไม่มี

สเปน

Salesforce Systems Spain ซึ่งเป็นบริษัทจากัดแบบ S.L.U. ที่จัดตั้งขึ้นในสเปน

Salesforce.com Sarl, Route de la Longeraie 9, Morges, 1110 สวิตเซอร์แลนด์ เรียน: ผู้อานวยการ ฝ่ายขาย EMEA พร้อมสาเนาถึง: ฝ่ายกฎหมาย - Paseo de la Castellana 79, Madrid, 28046 สเปน

สเปน

มาดริด สเปน

https://www.salesforce.com/es/company/program-agreement/ (ภาษาสเปน)

สหราชอาณาจักร

Salesforce UK Limited (f/k/a salesforce.com EMEA Limited) ซึ่งเป็นบริษัทจากัดที่จัดตั้งขึ้นในอังกฤษ

Salesforce.com Sarl, Route de la Longeraie 9, Morges, 1110 สวิตเซอร์แลนด์ เรียน: ผู้อานวยการ ฝ่ายขาย EMEA พร้อมสาเนาถึง: ฝ่ายกฎหมาย Salesforce UK Limited (f/k/a salesforce.com EMEA Limited) ชั้น 26 Salesforce Tower, 110 Bishopsgate, London, EC2N 4AY สหราชอาณาจักร

อังกฤษ

ลอนดอน อังกฤษ

ไม่มี

ประเทศในยุโรป ตะวันออกกลาง หรือแอฟริกา นอกเหนือจากฝรั่งเศส เยอรมนี อิตาลี สเปน และสหราชอาณาจักร

SFDC Ireland Limited ซึ่งเป็นบริษัทจากัดที่จัดตั้งขึ้นในไอร์แลนด์

Salesforce.com Sarl, Route de la Longeraie 9, Morges, 1110 สวิตเซอร์แลนด์ เรียน: ผู้อานวยการ ฝ่ายขาย EMEA พร้อมสาเนาถึง: ฝ่ายกฎหมาย - ชั้น 3 และ 4, 1 Central Park Block G, Central Park, Leopardstown ดับลิน 18 ไอร์แลนด์

อังกฤษ

ลอนดอน อังกฤษ

https://www.salesforce.com/fr/company/program-agreement/ (ภาษาฝรั่งเศส)

https://www.salesforce.com/de/company/program-agreement/ (ภาษาเยอรมัน)

https://www.salesforce.com/br/company/program-agreement/ (ภาษาโปรตุเกส)

https://www.salesforce.com/es/company/program-agreement/ (ภาษาสเปน)

ญี่ปุ่น

Kabushiki Kaisha Salesforce.co ซึ่งเป็นบริษัทของญี่ปุ่น

JP Tower 12F, 2-7-2 Marunouchi, Chiyoda-ku, Tokyo 100- 7012 ญี่ปุ่น เรียน: ผู้อานวยการอาวุโส ฝ่ายขายของญี่ปุ่น พร้อมสาเนาถึง: ที่ปรึกษาทั่วไป

ญี่ปุ่น

โตเกียว ญี่ปุ่น

https://www.salesforce.com/jp/company/program-agreement/ (ภาษาญี่ปุ่น)

ประเทศในเอเชียหรือภูมิภาคแปซิฟิก นอกเหนือจากญี่ปุ่น ออสเตรเลีย หรือนิวซีแลนด์

Salesforce.com Singapore Pte Ltd ซึ่งเป็นบริษัทเอกชนจากัดในสิงคโปร์

5 Temasek Boulevard #13-01, Suntec Tower 5 สิงคโปร์ 038985 เรียน: ผู้อานวยการ ฝ่ายขาย APAC พร้อมสาเนาถึง: ที่ปรึกษาทั่วไป

สิงคโปร์

สิงคโปร

ไม่มี

ออสเตรเลียหรือนิวซีแลนด์

SFDC Australia Pty Ltd 

201 Sussex Street, Darling Park Tower 3, Level 12, Sydney NSW 2000 เรียน: ผู้อานวยการอาวุโส ฝ่ายการเงิน พร้อมสาเนาถึง: ที่ปรึกษาทั่วไป

นิวเซาท์เวลส์ ออสเตรเลีย

นิวเซาท์เวลส์ออสเตรเลีย

ไม่มี

16.2. การบอกกล่าว ยกเว้นตามที่กาหนดไว้เป็นอย่างอื่นในข้อตกลง การบอกกล่าวไปยัง Salesforce ทั้งหมดที่จาเป็นหรือได้รับอนุญาตภายใต้ข้อตกลงนี้จะต้องทาเป็นลายลักษณ์อักษรไปยังที่อยู่ที่เกี่ยวข้องในข้อ 16.1 ด้านบน และจะมีผลเมื่อ: (ก) การส่งมอบด้วยตนเอง หรือ (ข) วันทาการที่สองนับจากส่งไปรษณีย์ (ค) ยกเว้นการบอกเลิกสัญญาหรือการเรียกร้องค่าเสียหาย (“การบอกกล่าวทางกฎหมาย”) ซึ่งจะมีผลก็ต่อเมื่อส่งตามข้อย่อย (ก) หรือ (ข) และระบุอย่างชัดเจนว่าเป็นการบอกกล่าวทางกฎหมาย การบอกกล่าวให้คุณทราบสามารถทาได้ด้วยวิธีการที่เหมาะสมรวมถึงการประกาศภายในโปรแกรมหรือเว็บไซต์ใด ๆ สาหรับโปรแกรมที่เกี่ยวข้อง หรือทางอีเมลหรือไปรษณีย์ธรรมดา

16.3. กฎหมายที่ใช้บังคับและเขตอานาจศาล ยกเว้นตามที่ระบุไว้ในข้อ 16.5 ด้านล่าง คู่สัญญาแต่ละฝ่ายตกลงว่าข้อตกลงนี้จะอยู่ภายใต้กฎหมายที่ใช้บังคับซึ่งกาหนดไว้ในข้อ 16.1 ข้างต้น โดยไม่คานึงถึงทางเลือกหรือความขัดกันของกฎเกณฑ์ทางกฎหมาย หรืออนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการขายสินค้าระหว่างประเทศ และแต่ละฝ่ายยังยอมรับเขตอานาจศาลเหนือคดีของศาลที่บังคับใช้ตามที่ระบุไว้ในข้อ 16.1 ข้างต้น ยอมรับเขตอานาจศาลเหนือบุคคลของศาลดังกล่าว และสละสิทธิ์การแก้ต่างใด ๆ ตามสถานที่หรือสถานที่พิจารณาคดีที่ไม่สะดวก

16.4. อนุญาโตตุลาการ หากคุณอาศัยอยู่ในสหรัฐอเมริกาและไม่ได้อยู่ภายใต้บทบัญญัติการแก้ไขข้อพิพาทอื่นใดในข้อตกลงการสมัครสมาชิกหลักใด ๆ นอกเหนือจากข้อตกลงการสมัครสมาชิกหลักของนักพัฒนา ระหว่างคุณกับ SALESFORCE จะถือว่าข้อพิพาททั้งหมดที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับข้อตกลงหรือแง่มุมใด ๆ ของความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับฝ่ายที่เกี่ยวข้องของ SALESFORCE ไม่ว่าจะอยู่ในสัญญา การละเมิด บทบัญญัติ การฉ้อโกง การบิดเบือนความจริง หรือทฤษฎีทางกฎหมายอื่นใด จะได้รับการระงับโดยผ่านกระบวนการอนุญาโตตุลาการที่เป็นที่สิ้นสุดและมีผลผูกพันต่ออนุญาโตตุลาการที่เป็นกลางแทนผู้พิพากษาในศาล ยกเว้นว่าแต่ละฝ่ายยังคงสิทธิ์ในการดาเนินคดีเป็นรายบุคคลในการเรียกร้องค่าเสียหายเล็กน้อย ข้อพิพาทดังกล่าวรวมถึง โดยไม่มีข้อจากัดเพียงข้อพิพาทที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับการตีความหรือการใช้บทบัญญัติของอนุญาโตตุลาการนี้ รวมถึงการบังคับใช้ การเพิกถอน หรือความสมบูรณ์ของบทบัญญัติอนุญาโตตุลาการหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของบัญญัติอนุญาโตตุลาการ เรื่องดังกล่าวทั้งหมดจะถูกตัดสินโดยอนุญาโตตุลาการและไม่ใช่โดยศาลหรือผู้พิพากษา โดยไม่คานึงถึงข้อใดในข้อ 16.4 นี้ ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอาจดาเนินคดีในทันที (เฉพาะรายบุคคลและไม่ใช่แบบกลุ่ม)

ที่ร้องขอความคุ้มครองก่อนชี้ขาดตัดสินคดีหรือคาสั่งห้ามชั่วคราวในศาลในศาลที่มีเขตอานาจศาลซึ่งจะยังคงมีผลบังคับตามกฎขั้นตอนและกฎหมายที่ใช้บังคับกับการบรรเทาทุกข์ดังกล่าวจนถึง (ก) คาสั่งที่เข้าสู่ศาลของเขตอานาจศาลที่บังคับใช้คาตัดสินที่เป็นที่สิ้นสุดที่ทาขึ้นโดยอนุญาโตตุลาการของการเรียกร้องที่เกี่ยวข้อง หรือ (ข) ศาลอุทธรณ์เพิกถอน พิพากษายืน หรือลบล้างการบรรเทาทุกข์ดังกล่าว

คุณตกลงว่าอนุญาโตตุลาการใด ๆ ภายใต้ข้อตกลงนี้จะเกิดขึ้นเป็นรายบุคคล อนุญาโตตุลาการแบบกลุ่มและการดาเนินการแบบกลุ่มจะไม่ได้รับอนุญาต และคุณตกลงที่จะสละความสามารถในการเข้าร่วมการดาเนินคดีแบบกลุ่ม

อนุญาโตตุลาการจะดาเนินการโดยสมาคมอนุญาโตตุลาการแห่งอเมริกาภายใต้กฎอนุญาโตตุลาการผู้บริโภค ตามที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยข้อตกลง กฎอนุญาโตตุลาการผู้บริโภคมีอยู่ทางออนไลน์ที่ https://www.adr.org/consumer อนุญาโตตุลาการจะดาเนินการพิจารณาคดี (ถ้ามี) โดยการประชุมทางไกลหรือการประชุมทางวิดีโอ แทนที่จะเป็นการปรากฏตัวด้วยตัวเอง เว้นแต่อนุญาโตตุลาการจะพิจารณาตามคาขอของคุณหรือโดยเราว่าการพิจารณาคดีแบบปรากฎตัวต่อหน้านั้นเหมาะสม การปรากฏตัวต่อหน้าใด ๆ จะถูกจัดขึ้นในสถานที่ที่สะดวกพอสมควรสาหรับทั้งสองฝ่ายโดยคานึงถึงความสามารถในการเดินทางและสถานการณ์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง หากคู่สัญญาไม่สามารถตกลงกันในเรื่องสถานที่ได้ การพิจารณาดังกล่าวควรกระทาโดย AAA หรืออนุญาโตตุลาการ คาตัดสินของอนุญาโตตุลาการจะเป็นไปตามเงื่อนไขของข้อตกลงและถือเป็นที่สิ้นสุดและมีผลผูกพัน อนุญาโตตุลาการจะมีอานาจในการตัดสินการให้ความคุ้มครองชั่วคราว ระหว่างกาล หรือถาวร หรือการให้การบรรเทาทุกข์สาหรับการปฏิบัติตามข้อตกลงเฉพาะ แต่เฉพาะในขอบเขตที่จาเป็นในการให้การบรรเทาทุกข์ที่รับประกันโดยบุคคลเรียกร้องก่อนอนุญาโตตุลาการ คาตัดสินที่มอบให้โดยอนุญาโตตุลาการอาจได้รับการยืนยันและบังคับใช้ในศาลใด ๆ ที่มีเขตอานาจศาลดังกล่าว โดยไม่คานึงถึงสิ่งที่กล่าวมาข้างต้น: (1) ไม่มีสิ่งใดในข้อตกลงที่จะขัดขวางไม่ให้คุณแจ้งปัญหาไปยังหน่วยงานของรัฐบาลกลาง รัฐ หรือท้องถิ่น และหากกฎหมายอนุญาตบุคคลเหล่านั้นสามารถขอการบรรเทาทุกข์ต่อเราสาหรับคุณ และ (2) คู่สัญญาใด ๆ อาจขอความคุ้มครองในศาลที่มีเขตอานาจศาลใด ๆ

16.5. หากคุณอาศัยอยู่ในสหภาพยุโรป หากคุณอาศัยอยู่ในสหภาพยุโรปและเป็นผู้บริโภคภายในขอบเขตของข้อระเบียบ (EC) ที่ 593/2008 การเลือกบทบัญญัติกฎหมายที่บังคับใช้ข้างต้นจะไม่มีผลมาจากการกีดกันคุณจากการคุ้มครองตามข้อกาหนด ที่ไม่สามารถหักล้างได้จากข้อตกลงโดยอาศัยอานาจตามกฎหมายที่บังคับใช้ในที่ที่คุณอาศัยอยู่เป็นประจา

16.6. ความร่วมมือ คุณจะร่วมมือกับ Salesforce ในการสอบถาม ข้อพิพาท หรือการโต้เถียงใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับข้อตกลงนี้ ซึ่ง Salesforce อาจมีส่วนเกี่ยวข้องและคุณอาจมีความรู้

17. การเรียกร้องการละเมิดลิขสิทธิ์

เป็นนโยบายของ Salesforce (ก) ที่จะตอบสนองต่อการแจ้งเตือนการละเมิดลิขสิทธิ์และเครื่องหมายการค้าโดยเร็ว เมื่อเหมาะสม การนาออกหรือปิดใช้งานการเข้าถึงวัสดุใด ๆ ที่อ้างว่าถูกละเมิดหรือเป็นหัวข้อของกิจกรรมที่ละเมิด และ (ข) ในสถานการณ์ที่เหมาะสมเพื่อแยกผู้ใช้เหล่านั้นออกจากโปรแกรม ซึ่ง Salesforce สงสัยว่าจะละเมิดลิขสิทธิ์ซ้า ๆ หรือโจ่งแจ้ง หากคุณเชื่อว่าวัสดุใด ๆ ที่มีอยู่ในหรือผ่านโปรแกรมใด ๆ (รวมถึงเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องสาหรับโปรแกรม) ละเมิดลิขสิทธิ์ของคุณ คุณสามารถขอให้นาวัสดุออกจากโปรแกรม (หรือขอให้ Salesforce ปิดการเข้าถึงวัสดุนั้น) โดยทาตามคาแนะนาที่มีอยู่ที่ https://www.salesforce.com/company/legal/intellectual/

หากคุณต้องการใช้วัสดุใด ๆ ของ Salesforce ที่มีอยู่ในหรือผ่านโปรแกรมใด ๆ โปรดอ่านคาแนะนาในการขออนุญาตโดยทบทวนหลักเกณฑ์การใช้เครื่องหมายการค้าและลิขสิทธิ์และการอนุญาตถึงการใช้เครื่องหมายการค้าและ/หรือแบบฟอร์มงานลิขสิทธิ์ ซึ่งปัจจุบันมีอยู่ที่ https://www.salesforce.com/content/dam/web/en_us/www/documents/legal/Terms%20of%20Service/salesforce-permission-to-use-copyrighted-work.pdf 

18. การควบคุมการส่งออก

คุณมีหน้าที่รับผิดชอบในการปฏิบัติตามการควบคุมการส่งออกและการคว่าบาตรทางเศรษฐกิจของสหรัฐฯ รวมถึงระเบียบบริหารการส่งออก (EAR) และระเบียบที่บริหารโดยสานักงานควบคุมทรัพย์สินต่างประเทศของกระทรวงการคลัง (OFAC) กฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ และข้อกาหนดการนาเข้าของประเทศที่นาเข้า และกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ และข้อกาหนดอื่น ๆ ที่บังคับใช้ซึ่งอาจนาไปใช้กับการดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ คุณต้องรับผิดชอบต่อการละเมิดกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ และข้อกาหนดเหล่านั้น Salesforce ไม่รับประกันว่าคาขอที่ส่งผ่านโปรแกรมใด ๆ ถึงคุณจะได้รับผ่านการคัดกรองไม่ว่าด้วยวิธีใด ตัวอย่างเช่น เราไม่ได้จัดให้มีการคัดกรองเพื่อระบุบุคคลที่อาจอยู่ภายใต้ข้อจากัดของ EAR หรือ OFAC และเราไม่ได้จัดให้มีการคัดกรองเพื่อระบุปลายทางที่อาจอยู่ภายใต้การห้ามส่งสินค้าหรือข้อจากัดอื่น ๆ คุณรับรอง รับประกัน และให้คามั่นสัญญาว่าคุณไม่ได้: (ก) อาศัยอยู่ หรือเป็นพลเมือง หรือผู้มีสัญชาติของประเทศใด ๆ ที่อยู่ภายใต้การห้ามส่งสินค้าของรัฐบาลสหรัฐฯ หรือข้อจากัดอื่น ๆ หรือที่รัฐบาลสหรัฐฯ กาหนดให้เป็นประเทศ “ที่สนับสนุนผู้ก่อการร้าย” หรือ (ข) อยู่ในรายชื่อผู้ใช้ขั้นปลายที่ถูกจากัดของรัฐบาลสหรัฐฯ

19. บทเบ็ดเตล็ด

คุณและฝ่าย Salesforce จะเป็นผู้รับจ้างอิสระ ข้อตกลงนี้ไม่ก่อให้เกิดการเป็นหุ้นส่วน แฟรนไชส์ การร่วมทุน ตัวแทน ความสัมพันธ์ตามหลักความไว้วางใจหรือการจ้างงานระหว่างคุณและ Salesforce คุณจะไม่รับรองว่าคุณมีอานาจใด ๆ ในการเข้าร่วมหรือสร้างภาระผูกพันใด ๆ ไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือโดยนัย ในนามของฝ่ายที่เกี่ยวข้องของ Salesforce หรือรับรองฝ่ายที่เกี่ยวข้องของ Salesforce ในฐานะตัวแทน พนักงาน ผู้รับแฟรนไชส์ หรือในความสามารถอื่นใด คุณจะไม่เสนอข้อเสนอ สัญญา การรับประกัน การประกัน หรือการรับรองใด ๆ ในนามของฝ่ายที่เกี่ยวข้องของ Salesforce หรือในนามของฝ่ายที่เกี่ยวข้องของ Salesforce หากบทบัญญัติใด ๆ ของข้อตกลงถูกตัดสินโดยศาลที่มีเขตอานาจซึ่งขัดต่อกฎหมาย บทบัญญัตินั้นจะถือเป็นโมฆะและข้อกาหนดที่เหลือของข้อตกลงจะยังคงมีผลบังคับ คุณไม่สามารถโอนสิทธิ์หรือภาระผูกพันใด ๆ ของคุณภายใต้ข้อตกลงนี้ ไม่ว่าจะโดยการดาเนินการตามกฎหมายหรืออย่างอื่น Salesforce อาจโอนสิทธิ์ ถ่ายโอน หรือให้อนุญาตช่วงใด ๆ หรือทั้งหมดของสิทธิ์หรือภาระผูกพันภายใต้ข้อตกลงนี้โดยไม่มีข้อจากัด การสละสิทธิ์ของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งสาหรับการละเมิดใด ๆ ภายใต้ข้อตกลงจะไม่ถือว่าเป็นการสละสิทธิ์ของการละเมิดใด ๆ ก่อนหน้านี้หรือในภายหลัง การไม่ใช้สิทธิ์หรือความล่าช้าในการใช้สิทธิ์ใด ๆ ของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งภายใต้ข้อตกลงนี้จะไม่ถือเป็นการสละสิทธิ์นั้น ชื่อเรื่องและหัวเรื่องของข้อต่าง ๆ ของข้อตกลงนี้มีไว้เพื่อความสะดวกเท่านั้น และจะไม่ส่งผลต่อการสร้างบทบัญญัติใด ๆ ของข้อตกลง คาว่า “รวมถึง” และรูปแบบต่าง ๆ จะถูกตีความราวกับว่าตามด้วยวลี “ไม่จากัดเพียง” ข้อตกลง รวมถึงข้อกาหนดใด ๆ ที่รวมอยู่ในข้อตกลง เป็นข้อตกลงทั้งหมดระหว่างคุณและ ฝ่าย Salesforce ที่เกี่ยวข้องกับสาระสาคัญ และแทนที่ข้อตกลงข้อเสนอหรือการรับรองก่อนหน้านี้และพร้อมกันทั้งหมดเป็นลายลักษณ์อักษรหรือด้วยวาจาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนั้น ระหว่างคุณและ Salesforce เว้นแต่ว่าไม่มีสิ่งใดในข้อตกลงที่จะจากัดสิทธิ์ของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง หรือของบริษัทในเครือของตน หรือ ของฝ่ายที่เกี่ยวข้องของ Salesforce หรือภาระผูกพันต่ออีกฝ่ายหนึ่ง หรือบริษัทในเครือของตน หรือฝ่ายที่เกี่ยวข้องของ Salesforce ภายใต้ข้อตกลงอื่นใดระหว่างบุคคลเหล่านั้น Salesforce จะไม่รับผิดชอบต่อการไม่ปฏิบัติตามภาระผูกพันอันเนื่องมาจากสาเหตุใด ๆ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุม ฝ่ายที่เกี่ยวข้องของ Salesforce แต่ละรายเป็นผู้รับผลประโยชน์ที่เป็นบุคคลที่สามโดยชัดแจ้ง ภายใต้ข้อตกลง ไม่มีผู้รับผลประโยชน์ที่เป็นบุคคลที่สามรายอื่นภายใต้ข้อตกลงนี้ โปรแกรมไม่ได้มีไว้สาหรับการใช้งานโดยและจะต้องไม่ถูกใช้งานโดยผู้ใดก็ตามที่มีอายุไม่ต่ากว่าสิบแปด (18) ปี หรือบุคคลใดก็ตามที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะตามกฎหมายในเขตอานาจศาลที่บังคับใช้ของตน โปรดทราบว่าการป้องกันการควบคุมโดยผู้ปกครองมีวางจาหน่ายทั่วไปซึ่งอาจช่วยในการจากัดการเข้าถึงเนื้อหาที่เป็นอันตรายต่อผู้เยาว์ ผู้ให้บริการปัจจุบันของการคุ้มครองเหล่านี้แสดงอยู่ที่ https://en.wikipedia.org/wiki/Comparison_of_content-control_software_and_providers Salesforce ไม่รับรองผลิตภัณฑ์หรือบริการใด ๆ ในรายการ

รายการข้อกาหนดของโปรแกรม

ข้อกาหนดของโปรแกรมสาหรับ APPEXCHANGE

ปรับปรุงล่าสุด: 1 กรกฎาคม 2564

ข้อกาหนดของโปรแกรมเหล่านี้สาหรับ AppExchange (“ข้อกาหนดของโปรแกรม”) นาไปใช้กับการใช้ (รวมถึงการเข้าถึงใด ๆ กับ) เว็บไซต์ AppExchange ซึ่งปัจจุบันอยู่ที่ appexchange.salesforce.com (ร่วมกับข้อมูล สถิติ เนื้อหา และวัสดุ ผลิตภัณฑ์ และบริการอื่น ๆ ของ Salesforce ที่มีให้บริการผ่านไซต์ดังกล่าว และเว็บไซต์ผู้สืบทอดใด ๆ ซึ่งจะเรียกว่า “AppExchange”)

ข้อกาหนดของโปรแกรมเหล่านี้รวมเข้าด้วยกันโดยการอ้างอิงในข้อตกลงโปรแกรม และเป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงระหว่างคุณและฝ่าย Salesforce Salesforce อาจปรับปรุงข้อกาหนดของโปรแกรมเหล่านี้เป็นครั้งคราว ตามที่อธิบายไว้ในข้อตกลงโปรแกรม คาที่ใช้อักษรตัวพิมพ์ใหญ่แต่ไม่ได้นิยามไว้ในข้อกาหนดของโปรแกรมเหล่านี้มีความหมายตามที่กาหนดไว้ในข้อตกลงโปรแกรม คุณไม่สามารถและต้องไม่ใช้ AppExchange เว้นแต่คุณจะยอมรับข้อตกลง

AppExchange คือไดเร็กทอรีออนไลน์และตลาดซื้อขายของแอปพลิเคชันบนเว็บ แอปพลิเคชันตามความต้องการ ซอฟต์แวร์แอปพลิเคชันที่ดาวน์โหลดได้ ซอฟต์แวร์ (ซึ่งแต่ละรายการจะเรียกว่า “แอป”) ที่ทางานร่วมกับผลิตภัณฑ์และบริการของ Salesforce และอื่น ๆ ตามที่อธิบายไว้เพิ่มเติมใน AppExchange เพื่อความชัดเจน แอปที่มีอยู่ในหรือผ่าน AppExchange อาจอยู่ภายใต้ข้อกาหนดอื่น ๆ รวมถึงข้อกาหนดใด ๆ ที่นาเสนอในระหว่างการทดสอบไดรฟ์หรือกระบวนการติดตั้ง (“ข้อกาหนดของแอป”)

หากผู้ให้บริการแอปในรายการคือ Salesforce แสดงว่าแอปนั้นถูกจัดเตรียมโดย Salesforce และคุณสามารถติดต่อ Salesforce หากมีข้อสงสัยใด ๆ เกี่ยวกับแอปดังกล่าวหรือข้อกาหนดของแอปสาหรับแอปดังกล่าว คุณตกลงที่จะปฏิบัติตามข้อกาหนดของแอปสาหรับแอป Salesforce แต่ละแอปที่คุณใช้ และข้อกาหนดของแอปของ Salesforce จะควบคุม (เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับแอปที่เกี่ยวข้อง) ในขอบเขตของข้อขัดแย้งหรือความไม่สอดคล้องกันระหว่างข้อกาหนดของแอปเหล่านั้นและข้อตกลง

หากผู้ให้บริการแอปในรายการเป็นบุคคลที่สามหรือ Salesforce Labs แอปดังกล่าวจะถือเป็นวัสดุของบุคคลที่สาม และการสนับสนุนสาหรับแอปดังกล่าวจะเป็นไปตามที่กาหนดไว้ในข้อกาหนดของแอปที่เกี่ยวข้องเท่านั้น คุณตกลงที่จะปฏิบัติตามข้อกาหนดของแอปสาหรับแอปของบุคคลที่สามแต่ละแอปที่คุณใช้ ยกเว้นว่าข้อตกลงนี้จะควบคุมในขอบเขตของข้อขัดแย้งหรือไม่สอดคล้องกันระหว่างข้อกาหนดของแอปและข้อตกลง

AppExchange อาจช่วยให้คุณสามารถโพสต์ความคิดเห็นหรือบทวิจารณ์ รวมถึงเกี่ยวกับแอปหรือคาวิจารณ์ที่โพสต์โดยผู้อื่น คาวิจารณ์และความคิดเห็นดังกล่าวจะถูกโพสต์ภายใต้ชื่อของคุณ ตามที่ส่งไปยัง Salesforce หากคุณไม่ ต้องการให้ชื่อของคุณปรากฏโดยเชื่อมโยงกับคาวิจารณ์หรือความคิดเห็นบน AppExchange อย่าโพสต์คาวิจารณ์หรือความคิดเห็นดังกล่าว เพื่อความชัดเจน คาวิจารณ์หรือความคิดเห็นดังกล่าวถือเป็นการส่ง

คาวิจารณ์และความคิดเห็นเกี่ยวกับแอปควรเป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้ในการประเมินว่าจะใช้งาน ดาวน์โหลด หรือเข้าถึงแอปหรือข้อมูลเกี่ยวกับแอปดังกล่าวหรือไม่ กรุณาโพสต์เฉพาะคาวิจารณ์ที่อาจมีประโยชน์และเป็นประโยชน์ต่อผู้อื่น โดยไม่จากัด AUP หรือกฎการปฏิบัติที่มีอยู่ในข้อตกลงโปรแกรม คุณต้องปฏิบัติตามกฎต่อไปนี้ที่เกี่ยวข้องกับ AppExchange:

 • คุณสามารถโพสต์คาวิจารณ์ได้เพียงหนึ่งครั้งต่อแอป เว้นแต่ว่าคาวิจารณ์ในภายหลังของคุณสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการให้คะแนนโดยสุจริตตามการประเมินเพิ่มเติมของแอป
 • หากคุณโพสต์คาวิจารณ์หรือแสดงความคิดเห็นในแอปใด ๆ ที่คุณมีส่วนเกี่ยวข้อง (เช่น แอปที่คุณหรือนายจ้างของคุณ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใด ๆ ที่พัฒนาหรือเป็นเจ้าของ) คุณต้องเปิดเผยความเกี่ยวข้องดังกล่าว
 • หากคุณโพสต์คาวิจารณ์หรือแสดงความคิดเห็นในแอปใด ๆ ที่คู่แข่งของคุณจัดทา คุณต้องเปิดเผยข้อเท็จจริงที่ว่าคู่แข่งของคุณเป็นผู้จัดทาแอป
 • คาวิจารณ์และความคิดเห็นที่คุณโพสต์ต้องไม่มี (ก) ข้อมูลหรือการหารือใด ๆ เกี่ยวกับพนักงาน ธุรกิจ หรือหุ้นของ Salesforce หรือบริษัทอื่น ๆ หรือ (ข) ข้อมูลหรือการสนทนาใด ๆ เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือบริการ หรือลิงก์ใด ๆ ไปยังเว็บไซต์ ผลิตภัณฑ์ หรือบริการของบุคคลที่สาม หรือเนื้อหาอื่น ๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องอย่างสาคัญกับแอปที่เกี่ยวข้อง
 • คาวิจารณ์หรือความคิดเห็นใด ๆ ที่คุณโพสต์ต้องถูกต้องและเป็นความจริง และสะท้อนถึงประสบการณ์ที่ตรงไปตรงมาของคุณกับแอปที่เกี่ยวข้อง
AppExchange อาจช่วยให้คุณสามารถเผยแพร่รายการบางประการ (ซึ่งอาจรวมถึงรายการของแอป) บน AppExchange เพื่อดาเนินการดังกล่าว คุณต้องได้รับการอนุมัติจาก Salesforce ก่อนจึงจะสามารถเข้าร่วมในโปรแกรมพาร์ทเนอร์ของ Salesforce และได้ตกลงในข้อตกลงโปรแกรมพาร์ทเนอร์ของ Salesforce รวมถึงนโยบายโปรแกรมพาร์ทเนอร์ของ Salesforce ที่เกี่ยวข้อง การตีพิมพ์ดังกล่าวต้องเป็นไปตามข้อกาหนดที่กาหนดไว้ในข้อตกลงโปรแกรมพาร์ทเนอร์ของ Salesforce รวมถึงภาคผนวก ก—ภาคผนวกของ AppExchange เพื่อความชัดเจน ข้อกาหนดของโปรแกรมเหล่านี้ไม่อนุญาตให้คุณเผยแพร่รายการใด ๆ (รวมถึงรายการแอปใด ๆ) กับ Salesforce รวมถึงใน AppExchange

Salesforce อาจจัดให้มีความสามารถในการซื้อหรือรับแอปบางตัวผ่าน AppExchange หากคุณประสงค์ที่จะทาธุรกรรมการชาระเงิน คุณอาจได้รับการร้องขอให้ระบุข้อมูลที่เกี่ยวข้องบางประการ เช่น หมายเลขบัตรเครดิตและวันหมดอายุ ที่อยู่สาหรับการเรียกเก็บเงิน และข้อมูลการจัดส่งของคุณ คุณรับรองและรับประกันว่าคุณมีสิทธิ์ใช้บัตรเครดิตใด ๆ ที่คุณให้ข้อมูลบัตรเครดิตที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมการชาระเงิน เมื่อส่งข้อมูลดังกล่าวแสดงว่าคุณให้สิทธิ์แก่ Salesforce ในการให้ข้อมูลดังกล่าวแก่บุคคลที่สามเพื่อวัตถุประสงค์ในการอานวยความสะดวกในการทาธุรกรรมการชาระเงิน อาจจาเป็นต้องตรวจสอบข้อมูลก่อนที่จะมีการรับรู้หรือทาธุรกรรมการชาระเงินใด ๆ ให้เสร็จสมบูรณ์ คุณจะต้องชาระค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกิดขึ้นโดยคุณหรือในนามของคุณผ่าน AppExchange ในราคาที่มีผลเมื่อค่าใช้จ่ายดังกล่าวเกิดขึ้น ซึ่งรวมถึงค่าจัดส่งและค่าธรรมเนียมการจัดการทั้งหมด นอกจากนี้ คุณต้องรับผิดชอบภาษีใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมการชาระเงินของคุณ

Salesforce ขอสงวนสิทธิ์ ซึ่งรวมถึงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เพื่อรยุติการให้บริการ หรือปฏิเสธที่จะมอบแอปหรือผลิตภัณฑ์หรือบริการอื่น ๆ แก่ผู้ใช้ใด ๆ ที่มีอยู่ในหรือผ่าน AppExchange เพื่อกาหนดเงื่อนไขในการปฏิบัติตามคูปอง ส่วนลด หรือโปรโมชันที่คล้ายคลึงกัน และห้ามมิให้ผู้ใช้ทาธุรกรรมการชาระเงินใด ๆ การคืนเงินจะอยู่ภายใต้นโยบายการคืนเงินที่บังคับใช้ของ Salesforce แม้ว่าจะเป็นแนวทางปฏิบัติของเราในการยืนยันคาสั่งซื้อทางอีเมล แต่การรับการยืนยันคาสั่งซื้อทางอีเมลไม่ถือเป็นการยอมรับคาสั่งซื้อหรือการยืนยันข้อเสนอในการขายสินค้าหรือบริการของเรา

ภายใต้ข้อกาหนดของข้อตกลง ฝ่าย Salesforce ขอมอบสิทธิ์ที่ไม่ผูกขาด ไม่อาจถ่ายโอนได้ จากัด และเป็นส่วนตัวแก่คุณ (โดยไม่มีสิทธิ์ในการอนุญาตบุคคลที่สาม) เพื่อใช้ AppExchange ตามที่ Salesforce จัดให้บริการแก่คุณ ตามเอกสารประกอบที่เกี่ยวข้องเท่านั้น

เพื่อความชัดเจน จะไม่มีการให้สิทธิ์ภายใต้ข้อตกลง (รวมถึงข้อกาหนดของโปรแกรมเหล่านี้) ในส่วนที่เกี่ยวกับแอปใด ๆ (รวมถึงแอป Salesforce) หรือวัสดุของบุคคลที่สาม

โดยไม่จากัดสิทธิ์ของ Salesforce ภายใต้ข้อตกลงโปรแกรม หากคุณเข้าถึง (รวมถึงดาวน์โหลด) หรือใช้แอป สถิติ หรือข้อมูลอื่น ๆ เกี่ยวกับการเข้าถึงหรือการใช้แอปดังกล่าวของคุณที่ Salesforce อาจเก็บรวบรวม และแชร์กับผู้ให้บริการแอปนั้น ซึ่งรวมถึงเพื่อเปิดใช้งานผู้ให้บริการแอปดังกล่าวเพื่อเฝ้าติดตามการใช้งาน บังคับใช้ข้อจากัดการใช้งาน และปรับปรุงและปรับแต่งแอปดังกล่าว สถิติดังกล่าวหรือข้อมูลอื่น ๆ อาจรวมถึงข้อมูลการใช้งานโดยรวมเกี่ยวกับแอพปของผู้ให้บริการแอปดังกล่าว เช่น จานวนการเยี่ยมชมหน้าผลิตภัณฑ์แอปเฉพาะ หรือจานวนการติดตั้งที่เริ่มต้นแต่ไม่สมบูรณ์สาหรับแอปนั้น ๆ นอกจากนี้ Salesforce อาจใช้บุคคลที่สาม เช่น บริษัท Coveo, Inc. หรือผู้ให้บริการรายอื่น (“ผู้ให้คาแนะนา”) เพื่อขับเคลื่อนฟังก์ชันการค้นหาและคาแนะนาของ AppExchange เกณฑ์การค้นหาของคุณ รวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับการเข้าถึงหรือการใช้ AppExchange ของคุณ รวมถึงแอปที่คุณได้เข้าถึงหรือใช้ (รวมถึงที่ได้ดาวน์โหลด) อาจถูกส่งไปยังผู้ให้คาแนะนาเพื่อส่งคืนผลการค้นหาตามเกณฑ์การค้นหาของคุณ แสดงคาแนะนาที่เกี่ยวข้องไปยังคุณ และปรับปรุงฟังก์ชันการค้นหาและการแนะนาของผู้ให้คาแนะนาสาหรับ AppExchange Salesforce ไม่รับผิดชอบ และไม่รับรองหรือรับประกันเกี่ยวกับผลการค้นหาหรือคาแนะนาใด ๆ ที่มีอยู่ในหรือผ่าน AppExchange ไม่ว่าจะสร้างขึ้นโดยฟังก์ชันการค้นหาและคาแนะนาของ AppExchange หรืออย่างอื่น ความพร้อมใช้งานของผลลัพธ์หรือคาแนะนาดังกล่าวไม่ได้หมายความถึงการรับรองของ Salesforce หรือความเกี่ยวข้องกับผู้ให้บริการผลิตภัณฑ์หรือบริการที่เป็นบุคคลที่สามที่เกี่ยวข้องกับผลลัพธ์หรือคาแนะนาดังกล่าว (รวมถึงแอปที่แนะนาใด ๆ) การใช้ฟังก์ชันการค้นหาและคาแนะนาของ APPEXCHANGE ของคุณ ซึ่งรวมถึงการเข้าถึงหรือการใช้แอปที่แนะนาใด ๆ ถือเป็นความเสี่ยงของคุณเอง
เพื่อความชัดเจน ในขอบเขตสูงสุดที่อนุญาตภายใต้กฎหมายที่ใช้บังคับ การปฏิเสธการรับประกันทั้งหมดภายใต้ข้อตกลงโปรแกรมจะใช้บังคับกับ APPEXCHANGE ทั้งหมดและเนื้อหาอื่น ๆ ที่มีในหรือผ่าน APPEXCHANGE โดยไม่คานึงถึงว่าจะถูกกาหนดให้เป็น “ได้รับการรับรอง” หรือการกาหนดที่คล้ายคลึงกัน
ข้อ 2, 4 (ในส่วนที่เกี่ยวกับค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกิดขึ้นกับคุณก่อนหมดอายุหรือสิ้นสุดข้อตกลง) 6, 7 และ 8 ของข้อกาหนดของโปรแกรมเหล่านี้จะคงอยู่ต่อไปแม้ว่าข้อตกลงโปรแกรมหรือข้อกาหนดของโปรแกรมเหล่านี้จะสิ้นสุดลง

ข้อกาหนดของโปรแกรมสาหรับชุมชน

ปรับปรุงล่าสุด: 1 กรกฎาคม 2564

ข้อกาหนดของโปรแกรมเหล่านี้สาหรับชุมชน (“ข้อกาหนดของโปรแกรม”) นาไปใช้กับการใช้ (รวมถึงการเข้าถึงใด ๆ กับ และการเข้าร่วมในการประชุมใด ๆ ที่ระบุไว้หรือจัดใน): (ก) เว็บไซต์ชุมชนพาร์ทเนอร์ที่ปัจจุบันอยู่ที่ partners.salesforce.com (ร่วมกับข้อมูล สถิติ เนื้อหา และวัสดุ ผลิตภัณฑ์ และบริการอื่น ๆ ของ Salesforce ที่มีให้บริการผ่านทางเว็บไซต์ดังกล่าว และเว็บไซต์ที่สืบทอดใด ๆ จะเรียกว่า “ชุมชนพาร์ทเนอร์”) (ข) เว็บไซต์ของตัวนาทางของพาร์ทเนอร์ ซึ่งปัจจุบันอยู่ที่ partnernavigator.salesforce.com (ร่วมกับข้อมูล สถิติ เนื้อหา และวัสดุ ผลิตภัณฑ์ และบริการอื่น ๆ ของ Salesforce ที่มีให้บริการผ่านเว็บไซต์ดังกล่าว และเว็บไซต์ที่สืบทอดใด ๆ จะเรียกว่า “ตัวนาทางของพาร์ทเนอร์”) และ ค) เว็บไซต์ชุมชนของ Salesforce อื่นใดที่เชื่อมโยงไปยังข้อตกลงโปรแกรมหรือข้อกาหนดของโปรแกรมเหล่านี้ (แต่ละรายการ ร่วมกับข้อมูล สถิติ เนื้อหา และวัสดุ ผลิตภัณฑ์ และบริการอื่น ๆ ของ Salesforce ที่มีให้บริการผ่านทางเว็บไซต์ดังกล่าว และเว็บไซต์ที่สืบทอดใด ๆ จะเรียกว่า “เว็บไซต์ชุมชน”) ชุมชนพาร์ทเนอร์ ตัวนาทางของพาร์ทเนอร์และเว็บไซต์ชุมชนใด ๆ จะถูกอ้างถึงเป็นรายบุคคลว่า “ชุมชน” และเรียกรวมกันว่า “ชุมชนต่าง ๆ

ข้อกาหนดของโปรแกรมเหล่านี้รวมเข้าด้วยกันโดยการอ้างอิงในข้อตกลงโปรแกรม และเป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงระหว่างคุณและฝ่าย Salesforce Salesforce อาจปรับปรุงข้อกาหนดของโปรแกรมเหล่านี้เป็นครั้งคราว ตามที่อธิบายไว้ในข้อตกลงโปรแกรม คาที่ใช้อักษรตัวพิมพ์ใหญ่แต่ไม่ได้นิยามไว้ในข้อกาหนดของโปรแกรมเหล่านี้มีความหมายตามที่กาหนดไว้ในข้อตกลงโปรแกรม คุณไม่สามารถและต้องไม่ใช้ชุมชนใด ๆ เว้นแต่คุณจะยอมรับข้อตกลง

หากคุณลงทะเบียนสาหรับบัญชีชุมชน โปรดทราบว่าข้อมูลบางอย่างของคุณอาจถูกแสดงต่อสาธารณะหรือบุคคลอื่นสามารถดูได้ (เช่น ผู้ดูแลระบบหรือบุคคลอื่นภายในองค์กร) โดยค่าเริ่มต้น ซึ่งรวมถึงข้อมูลการลงทะเบียน นอกจากนี้ ข้อมูลบางอย่างที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานชุมชนของคุณ เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับความก้าวหน้าในการเรียนรู้ของคุณและจานวนและประเภทของป้ายที่คุณได้รับ อาจถูกแสดงต่อสาธารณะหรือผู้อื่นสามารถดูได้

บางส่วนของชุมชนพาร์ทเนอร์หรือตัวนาทางของพาร์ทเนอร์ อาจใช้หรือเข้าถึงได้ผ่านบัญชีชุมชนพาร์ทเนอร์เท่านั้น คุณอาจจาเป็นต้องยอมรับข้อตกลงโปรแกรมพาร์ทเนอร์ของ Salesforce (“SPPA”) เพื่อลงทะเบียนสาหรับบัญชีชุมชนพาร์ทเนอร์ หากคุณยอมรับ SPPA และมีผลบังคับใช้กับกิจกรรมของคุณที่เกี่ยวข้องกับชุมชนพาร์ทเนอร์หรือตัวนาทางของพาร์ทเนอร์แล้ว ในกรณีที่มีความขัดแย้งที่ไม่อาจประนีประนอมได้ระหว่าง SPPA ข้อตกลงโปรแกรม และข้อกาหนดของโปรแกรมเหล่านี้ SPPA จะควบคุมในขอบเขตของข้อขัดแย้งดังกล่าวเกี่ยวกับกิจกรรมดังกล่าว โดยไม่คานึงถึงสิ่งที่กล่าวมาข้างต้น ไม่มีสิ่งใดใน SPPA ที่จะจากัดภาระหน้าที่ของคุณต่อ (หรือจากัดสิทธิ์ของ) ฝ่ายที่เกี่ยวข้องของ Salesforce ภายใต้ข้อตกลง หรือขยายสิทธิ์ของคุณ (หรือขยายภาระผูกพันของฝ่ายที่เกี่ยวข้องของ Salesforce) ภายใต้ข้อตกลง

การใช้บัญชีชุมชนของคุณเพื่อเข้าร่วมบางกลุ่มภายในชุมชน คุณตกลงที่จะรับการติดต่อสื่อสาร (รวมถึงการติดต่อสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์) เกี่ยวกับกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับกลุ่ม นอกจากนี้ การลงทะเบียนสาหรับการประชุมบางอย่าง (รวมถึงการประชุมกลุ่มชุมชนตามที่กาหนดไว้ด้านล่าง) โดยใช้บัญชีชุมชนของคุณ แสดงว่าคุณตกลงที่จะรับการติดต่อสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์เกี่ยวกับการอัปเดตการประชุมและเรื่องหลังการประชุม ซึ่งอาจรวมถึงการประเมินแบบสารวจและวัสดุเกี่ยวกับการประชุม อย่างไรก็ตาม โปรดทราบว่าการติดต่อสื่อสารใด ๆ ที่คุณได้รับจากบุคคลที่สาม รวมถึงจากผู้นาของกลุ่มหรือการประชุมใด ๆ จะไม่ถูกส่งโดยหรือในนามของฝ่ายที่เกี่ยวข้องของ Salesforce และฝ่ายที่เกี่ยวข้องของ Salesforce ขอปฏิเสธความรับผิดชอบใด ๆ สาหรับการติดต่อสื่อสารดังกล่าว

โดยไม่จากัด AUP หรือกฎการปฏิบัติที่มีอยู่ในข้อตกลงโปรแกรม ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับชุมชนใด ๆ คุณต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การมีส่วนร่วมของ Salesforce ที่มีให้ในหรือผ่านชุมชน รวมถึงผ่านลิงก์ในชุมชนตามที่ Salesforce ได้ปรับปรุงเป็นครั้งคราว (“หลักเกณฑ์การมีส่วนร่วม”) ระหว่างการประชุมชุมชน (รวมถึงการประชุมกลุ่มชุมชนใดๆ) คุณต้องรักษาสภาพแวดล้อมที่เป็นมิตร ปลอดภัย ให้การสนับสนุน และปราศจากการล่วงละเมิด โดยไม่คานึงถึงเพศ อายุ รสนิยมทางเพศ อัตลักษณ์ทางเพศ การแสดงออกทางเพศ ความทุพพลภาพ ลักษณะทางกายภาพ ขนาดร่างกาย ชาติพันธุ์ เชื้อชาติ ศาสนา หรืออัตลักษณ์กลุ่มอื่น ๆ

Salesforce และผู้นากลุ่มชุมชนหรือการประชุมที่เกี่ยวข้อง (รวมถึงการประชุมกลุ่มชุมชนใด ๆ) อาจระงับการเป็นสมาชิกของคุณในกลุ่ม ยุติบัญชีชุมชนของคุณ ห้ามมิให้เข้าร่วมในกลุ่มหรือการเข้าร่วมการประชุมของคุณ เมื่อใดก็ตาม หากคุณไม่ปฏิบัติตามข้อ 3 หรือ AUP หรือกฎการดาเนินการ หรือด้วยเหตุผลใด ๆ หรือไม่มีเหตุผล โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบหรือความรับผิดใด ๆ

ภายใต้ข้อกาหนดของข้อตกลง Salesforce ขอมอบสิทธิ์ที่ไม่ผูกขาด ไม่อาจถ่ายโอนได้ จากัด และเป็นส่วนตัวแก่คุณ (โดยไม่มีสิทธิ์ในการอนุญาตบุคคลที่สาม) เพื่อใช้ชุมชนแต่ละรายการ ตามที่ Salesforce จัดให้บริการแก่คุณ ตามเอกสารประกอบที่เกี่ยวข้องเท่านั้น

4.1. การมีส่วนร่วม Salesforce อาจอนุญาตให้คุณสนับสนุนเนื้อหาและแก้ไขเนื้อหาในชุมชน ฟอรัม ไลบรารี หรือหน้าของชุมชน เนื้อหาใด ๆ (หรือการแก้ไขเนื้อหา) ที่คุณหรือผู้ใช้รายอื่นมีส่วนร่วมในชุมชน ฟอรัม ไลบรารี หรือหน้าดังกล่าว รวมถึงใน “กลุ่ม” ใด ๆ ที่คุณหรือผู้ใช้รายอื่นเป็นเจ้าของ และแนวคิดใด ๆ ตามที่กาหนดไว้ด้านล่าง (แต่ละข้อที่กล่าวมา “การมีส่วนร่วม”) จะถือว่าเป็นข้อมูลที่ส่ง คุณรับทราบและตกลงว่าชุมชนเป็นพื้นที่สาธารณะ ที่คุณไม่คาดหวังความเป็นส่วนตัวเกี่ยวกับการใช้โปรแกรมดังกล่าวของคุณ และผู้ใช้รายอื่น รวมถึงผู้ที่อาจเกี่ยวข้องกับ Salesforce อาจใช้หรือเข้าร่วมในชุมชน ซึ่งรวมถึงภายใต้ชื่อผู้ใช้ที่ไม่ระบุชื่อ คุณรับทราบและตกลงเพิ่มเติมว่าการมีส่วนร่วมของคุณอาจถูกผู้อื่นเห็นและนาไปใช้

4.2. แนวคิด คุณและผู้ใช้อื่น ๆ ของชุมชนอาจมีความสามารถในการให้ข้อมูล แนวคิด ความคิดเห็น และวัสดุอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ และคาขอฟีเจอร์สาหรับผลิตภัณฑ์และบริการของ Salesforce (ซึ่งจะรวมเรียกว่า “แนวคิด”) ในหรือผ่านชุมชนดังกล่าว รวมถึงผ่านหน้าหรือฟอรัมที่มีจุดประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนแนวคิดหรือหน้าที่ระบุว่าเป็นฟอรัม “แนวคิด” โปรดทราบว่าแนวคิดใด ๆ จะถือเป็นข้อติชม ไม่มีแนวคิดหรือกิจกรรมหรือเนื้อหาอื่นใดที่มีในหรือผ่านชุมชนใด ๆ ที่ถือเป็นคาสัญญาหรือการดาเนินการโดย Salesforce รวมถึงคาสัญญาหรือการดาเนินการเพื่อพัฒนา รวม นาไปใช้ หรือดาเนินการอื่นใดเกี่ยวกับแนวคิดใด ๆ (หรืองดเว้นจากการทาเช่นนั้น) ผลิตภัณฑ์หรือบริการใด ๆ ที่ยังไม่ได้เผยแพร่ (รวมถึงฟีเจอร์ที่เกี่ยวข้อง) ที่กล่าวถึงในชุมชนหรือที่อื่น ๆ อาจไม่พร้อมใช้งานตรงเวลาหรือไม่พร้อมใช้งานเลย โดยไม่คานึงถึงความคิดเห็นใด ๆ ที่ Salesforce หรือตัวแทนอาจทา (เช่น โดยการเพิ่มสถานะในคาขอฟีเจอร์) คุณรับทราบและตกลงในที่นี้ว่าการตัดสินใจซื้อหรือใช้ผลิตภัณฑ์หรือบริการของ Salesforce จะขึ้นอยู่กับเวอร์ชันและฟีเจอร์ที่มีอยู่แล้วของผลิตภัณฑ์หรือบริการดังกล่าว และไม่ใช่เวอร์ชันหรือฟีเจอร์ที่ยังไม่ได้เผยแพร่หรือที่คาดหวัง โปรดทราบว่า Salesforce ไม่ได้สละสิทธิ์ใด ๆ เกี่ยวกับแนวคิดที่อาจคล้ายคลึงหรือเกี่ยวข้องกับแนวคิดใด ๆ ของคุณ รวมถึงแนวคิดใด ๆ ที่ Salesforce รู้จักหรือพัฒนาขึ้นก่อนหน้านี้ หรือได้มาจากแหล่งอื่นที่ไม่ใช่คุณ Salesforce อาจเลือกที่จะพัฒนาและทาการตลาดผลิตภัณฑ์หรือบริการที่รวม นาไปใช้ หรือเกี่ยวข้องกับแนวคิดของคุณทั้งหมดหรือบางส่วน

4.3. สิ่งประดิษฐ์ คุณรับทราบและตกลงในที่นี้ว่าบทบัญญัติของการมีส่วนร่วมของคุณไม่ได้ทาให้คุณเป็นนักประดิษฐ์หรือผู้ร่วมประดิษฐ์ในการประดิษฐ์ใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างการพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือบริการใด ๆ โดยหรือในนามของ Salesforce รวมถึงผู้ที่รวม นาไปใช้ หรือมิฉะนั้นเกี่ยวข้องกับส่วนใดส่วนหนึ่งหรือทั้งหมดของผลงานดังกล่าว (การประดิษฐ์ดังกล่าวจะเรียกว่า “สิ่งประดิษฐ์”) โดยไม่จากัดสิ่งที่กล่าวมาข้างต้น ในขอบเขตที่คุณเป็นนักประดิษฐ์หรือผู้ร่วมประดิษฐ์ในสิ่งประดิษฐ์ใด ๆ หรือมีสิทธิ กรรมสิทธิ์ หรือผลประโยชน์อื่นใดในหรือต่อสิ่งประดิษฐ์ใด ๆ คุณโอนสิทธิ์และตกลงที่จะโอนสิทธิ์ กรรมสิทธิ์ และผลประโยชน์ทั้งหมดที่ไม่อาจเพิกถอนได้ ทั่วโลก ในและต่อการประดิษฐ์ดังกล่าว (ไม่ว่าจะมีอยู่หรือเกิดขึ้นในปัจจุบัน สร้างขึ้นหรือพัฒนาในภายหลัง) รวมถึงสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาทั้งหมดในและต่อการประดิษฐ์ดังกล่าว ให้กับ Salesforce ซึ่งจะมีผลทันทีเมื่อมีการเริ่มต้น ความคิด การสร้างหรือการพัฒนา ในขอบเขตที่สิ่งประดิษฐ์หรือสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาในหรือต่อสิ่งประดิษฐ์ใด ๆ ไม่สามารโอนสิทธิ์ได้ หรือในขอบเขตที่คุณรักษาสิทธิ์ กรรมสิทธิ์ หรือผลประโยชน์ในหรือต่อสิ่งประดิษฐ์หรือสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาใด ๆ คุณ: (ก) โดยไม่มีเงื่อนไขและละเว้นการบังคับใช้สิทธิ์ดังกล่าวโดยไม่อาจเพิกถอนได้ และการเรียกร้องและสาเหตุของการดาเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสิทธิ์ดังกล่าว ต่อ Salesforce และผู้ใช้ผลิตภัณฑ์หรือบริการของ Salesforce (ข) ตกลงตามคาร้องขอและค่าใช้จ่ายของ Salesforce เพื่อยินยอมและเข้าร่วมในการดาเนินการใด ๆ เพื่อบังคับใช้สิทธิ์ดังกล่าว และ (ค) ให้สิทธิ์ช่วงได้อย่างเต็มที่ (ผ่านหลายระดับ) แก่ Salesforce ทั่วโลก โดยปลอดค่าลิขสิทธิ์ ซึ่งได้ชาระเต็มจานวน ไม่ผูกขาด ถาวร เพิกถอนไม่ได้ สามารถถ่ายโอนได้ โดยปราศจากค่าตอบแทนเพิ่มเติมแก่คุณหรือบุคคลที่สามใด ๆ เพื่อทาซ้า แจกจ่าย ดาเนินการ และแสดง (ต่อสาธารณะหรืออย่างอื่น) สร้างงานสืบเนื่อง ดัดแปลง ทา ขาย เสนอขาย นาเข้า ใช้ วิเคราะห์ และใช้ประโยชน์ (และให้ผู้อื่นใช้สิทธิ์ดังกล่าวในนามของ Salesforce) ทั้งหมดหรือใด ๆ ส่วนหนึ่งของสิ่งประดิษฐ์ดังกล่าว ในรูปแบบหรือสื่อใด ๆ ที่เป็นที่รู้จักหรือจะพัฒนาหลังจากนี้ และเพื่อวัตถุประสงค์ใด ๆ คุณยังสละ “สิทธิ์ทางศีลธรรม” หรือสิทธิ์อื่น ๆ ที่มิอาจเพิกถอนได้ในส่วนที่เกี่ยวกับการแสดงที่มาของการเป็นผู้สร้างสรรค์งานหรือความสมบูรณ์ของเนื้อหาเกี่ยวกับสิ่งประดิษฐ์ใด ๆ ที่คุณอาจมีภายใต้กฎหมายที่บังคับใช้ภายใต้ทฤษฎีทางกฎหมายใด ๆ คุณสละสิทธิ์และออกจากการเรียกร้องต่อ Salesforce ซึ่งการเรียกร้องใด ๆ และทั้งหมดที่คุณมีหรืออาจมีต่อจากนี้สาหรับการละเมิด การยักยอก หรือการละเมิดอื่น ๆ ของสิ่งประดิษฐ์หรือสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาที่ได้รับโอนสิทธิ์หรือได้รับอนุญาตภายใต้ข้อตกลงกับ Salesforce

4.4. ใบอนุญาต โดยไม่จากัดเฉพาะข้อ 4.3 ในขอบเขตที่คุณมีหรือได้รับกรรมสิทธิ์ใด ๆ ที่อาจถูกละเมิด ยักยอก หรือถูกละเมิดโดยการดาเนินการของชุมชนใด ๆ คุณยินยอมให้สิทธิ์ช่วงได้อย่างเต็มที่ (ผ่านหลายระดับ) แก่ Salesforce ทั่วโลก โดยปลอดค่าลิขสิทธิ์ ซึ่งได้ชาระเต็มจานวน ไม่ผูกขาด ถาวร เพิกถอนไม่ได้ สามารถถ่ายโอนได้ ภายใต้สิทธิ์ที่เป็นกรรมสิทธิ์ดังกล่าว เพื่อดาเนินการแต่ละชุมชน ตามที่อาจมีการแก้ไข ปรับปรุง หรืออัปเกรดเป็นครั้งคราว

4.5. ความช่วยเหลือ คุณจะร่วมมือกับ Salesforce และผู้ที่ได้รับมอบหมายในการสมัคร รับ การทาให้สมบูรณ์ พิสูจน์ และบังคับใช้สิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาของ Salesforce ในและต่อสิ่งประดิษฐ์ใด ๆ รวมถึงการใช้เครื่องมือที่เป็นลายลักษณ์อักษรตามที่ Salesforce จัดเตรียมไว้และดาเนินการอื่น ๆ เช่น อาจมีความจาเป็นตามสมควรในความเห็นของ Salesforce ในการขอรับสิทธิบัตร ลงทะเบียนลิขสิทธิ์ หรือบังคับใช้สิทธิ์ของ Salesforce ในและต่อการประดิษฐ์ดังกล่าว (และคุณขอแต่งตั้ง Salesforce และเจ้าหน้าที่และตัวแทนใด ๆ ของบริษัทเป็นผู้รับมอบอานาจตามข้อเท็จจริงในที่นี้โดยไม่อาจเพิกถอนได้ และในนามของคุณและแทนที่คุณด้วยอานาจและผลทางกฎหมายเดียวกัน)

4.6. สิทธิที่จาเป็น โดยไม่จากัดการรับรองและการรับประกันของคุณในข้อตกลงโปรแกรม คุณรับรองและรับประกันว่าคุณเป็นเจ้าของหรือมีสิทธิ์ (รวมถึงสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญา) ที่จาเป็นเพื่อให้การมีส่วนร่วมของคุณพร้อมใช้งาน เพื่ออนุญาตให้ผู้อื่นใช้และแจกจ่ายการมีส่วนร่วมดังกล่าว และเพื่อให้การโอนสิทธิ์และใบอนุญาตในส่วนที่เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมและสิ่งประดิษฐ์ใด ๆ ที่ได้รับภายใต้ข้อตกลง ในขอบเขตที่องค์กรของคุณเป็นเจ้าของหรือมีสิทธิ กรรมสิทธิ์ หรือผลประโยชน์ใด ๆ ในหรือต่อการมีส่วนร่วมหรือสิ่งประดิษฐ์ใด ๆ ดังกล่าว คุณรับรองและรับประกันว่าคุณได้รับอนุญาตจากองค์กรดังกล่าวเพื่อให้มีการมีส่วนร่วมดังกล่าว และให้การโอนสิทธิ์และใบอนุญาตในส่วนที่เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมและสิ่งประดิษฐ์ดังกล่าวที่ได้รับภายใต้ข้อตกลง

4.7. การเฝ้าติดตาม โดยไม่จากัดข้อ 7 ของข้อตกลงโปรแกรม ทาง Salesforce อาจ (แต่ไม่มีภาระผูกพันเพื่อ) เฝ้าติดตาม ประเมิน ดัดแปลง หรือนาการมีส่วนร่วมหรือข้อมูลที่ส่งอื่น ๆ รวมถึงที่มีให้ในหรือผ่านฟังก์ชันการส่งข้อความส่วนตัว รวมถึงเพื่อวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมการรักษาความปลอดภัย ชุมชนหรือผลิตภัณฑ์หรือบริการอื่น ๆ ของ Salesforce และรวมถึงการลบข้อความสแปม 

5.1. ลักษณะการประชุมที่ไม่เป็นทางการ คุณอาจมีโอกาสเข้าร่วมการประชุมบางอย่างที่ (ก) ระบุไว้หรือจัดในชุมชน และ (ข) บุคคลที่สามที่ไม่ใช่ตัวแทนหรือพนักงานของ Salesforce เป็นเจ้าภาพหรือจัดงาน (การประชุม งานกิจกรรม ซึ่งจะเรียกว่า “การประชุมกลุ่มชุมชน”) คุณรับทราบว่า Salesforce ไม่ใช่ผู้สร้าง ผู้จัดงาน หรือเจ้าของการประชุมกลุ่มชุมชนใด ๆ แม้ว่าพนักงาน Salesforce จะเข้าร่วมการประชุม Salesforce สนับสนุนการประชุม Salesforce จัดหาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการประชุม Salesforce ส่งเสริมการประชุมบนเว็บไซต์หรือเว็บไซต์ของ Salesforce ที่ Salesforce ชาระเงิน หรือ Salesforce เป็นเจ้าภาพการประชุมในทรัพย์สินของตน หากคุณเป็นเจ้าภาพหรือจัดการประชุมกลุ่มชุมชน คุณตกลงที่จะส่งเสริมการประชุมดังกล่าว และคุณต้องไม่สร้างความเข้าใจใด ๆ ว่า Salesforce ได้สร้าง จัด เป็นเจ้าของ สนับสนุน หรือรับรอง เพื่อความชัดเจน การประชุมที่ระบุไว้หรือจัดในชุมชน แต่ Salesforce เป็นเจ้าภาพหรือจัดงานจะถือว่าเป็นงานกิจกรรมที่อยู่ภายใต้ข้อกาหนดของโปรแกรมสาหรับงานกิจกรรม

5.2. การรับความเสี่ยง การเข้าร่วมและการเข้าร่วมการประชุมหรืองานกิจกรรมของชุมชน (รวมถึงการประชุมกลุ่มชุมชนหรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง) เป็นความสมัครใจโดยสมบูรณ์ คุณตกลงที่จะพิจารณาความเสี่ยงโดยธรรมชาติในการประชุมหรืองานกิจกรรมดังกล่าวที่คุณเลือกที่จะมีส่วนร่วม และใช้ความระมัดระวังตามสมควรก่อนที่คุณจะเลือกเข้าร่วมหรือเข้าร่วมการประชุมหรืองานกิจกรรมดังกล่าว คุณรับทราบว่า Salesforce ไม่มีการควบคุมและไม่รับประกันคุณภาพ ความปลอดภัย ความถูกต้อง หรือความชอบด้วยกฎหมายของการประชุมหรืองานกิจกรรมดังกล่าวหรือเนื้อหาที่เกี่ยวข้องหรือนาเสนอในการประชุมหรืองานกิจกรรมดังกล่าว และการเข้าร่วมการประชุมหรืองานกิจกรรมดังกล่าวเป็นความเสี่ยงของคุณเอง ตามขอบเขตสูงสุดที่อนุญาตภายใต้กฎหมายที่บังคับใช้ คุณยอมรับและรับความเสี่ยงทั้งหมดต่อการบาดเจ็บหรือความเสียหายต่อทรัพย์สินส่วนบุคคลของคุณที่คุณอาจเผชิญในขณะที่เข้าร่วมการประชุมหรืองานกิจกรรมดังกล่าว และขอสละสิทธิ์การเรียกร้องใด ๆ

5.3. ข้อจากัดความรับผิด ไม่ว่าในกรณีใดที่ SALESFORCE จะต้องรับผิดในค่าเสียหายทางอ้อม พิเศษ ที่ครอบคลุม โดยบังเอิญ เป็นเยี่ยงอย่าง เชิงลงโทษ หรือเป็นผลสืบเนื่องใด ๆ ที่เกิดขึ้นหรือเกี่ยวข้องกับการประชุมหรืองานกิจกรรมของชุมชน (รวมถึงการประชุมกลุ่มชุมชนหรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง ถ้อยแถลงหรือข้อขัดแย้งใด ๆ การประชุมกลุ่ม และการดาเนินการของคุณหรือผู้อื่นในการประชุมกลุ่มชุมชนใด ๆ) แม้ว่า SALESFORCE จะได้รับคาแนะนาเกี่ยวกับความเป็นไปได้ของค่าเสียหายดังกล่าว หรือหากมีการเยียวยาใด ๆ ที่ไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่สาคัญ ข้อจากัดความรับผิดดังกล่าวจะไม่มีผลบังคับใช้ในขอบเขตที่กฎหมายห้ามไว้

5.4. การให้ความยินยอมส่วนบุคคล 
ผู้นาและผู้เข้าร่วมประชุมกลุ่มชุมชน และ/หรือ Salesforce (และ/หรือบุคคลอื่น ๆ ในนามของ Salesforce) อาจกาลังถ่ายภาพ บันทึก (ทั้งเสียงและวิดีโอ) เว็บคาสต์ พอดแคสต์ หรือการส่งสัญญาณในระหว่างการประชุมหรืองานกิจกรรมของชุมชนใด ๆ หรือทั้งหมด (รวมถึงที่สถานที่ประชุมกลุ่มชุมชน ระหว่างการประชุมกลุ่มชุมชน หรือระหว่างกิจกรรมกลุ่มชุมชนอื่นๆ) รูปภาพ ภาพเสมือน เสียง คาพูด และลักษณะเฉพาะอื่น ๆ ที่ระบุตัวตนของคุณ (แต่ละภาพเรียกว่า “รูปภาพ”) อาจถูกบันทึกในภาพถ่าย การบันทึก (ทั้งเสียงและวิดีโอ) เว็บคาสต์ พอดแคสต์ หรือการส่งสัญญาณอื่น ๆ ของการประชุมหรืองานกิจกรรมของชุมชนดังกล่าว (แต่ละรายการ “การบันทึก”)

คุณยินยอมให้สิทธิ์ช่วงได้อย่างเต็มที่ (ผ่านหลายระดับ) แก่ Salesforce ทั่วโลก โดยปลอดค่าลิขสิทธิ์ ซึ่งได้ชาระเต็มจานวน ไม่ผูกขาด ถาวร เพิกถอนไม่ได้ สามารถถ่ายโอนได้ โดยปราศจากค่าตอบแทนเพิ่มเติมแก่คุณหรือบุคคลที่สามใด ๆ เพื่อทาซ้า แจกจ่าย ดาเนินการ และแสดง (ต่อสาธารณะหรืออย่างอื่น) สร้างงานสืบเนื่อง ดัดแปลง แก้ไข และใช้ วิเคราะห์ และใช้ประโยชน์จากการบันทึกดังกล่าว (รวมถึงรูปภาพของคุณในที่นี้) ทั้งหมดหรือบางส่วน ในรูปแบบหรือสื่อใด ๆ ที่เป็นที่รู้จักหรือจะพัฒนาหลังจากนี้ และเพื่อวัตถุประสงค์ใด ๆ (รวมถึงวัตถุประสงค์ทางการตลาดหรือการส่งเสริมการขาย เช่น คารับรอง) ในส่วนที่เกี่ยวกับการบันทึกทั้งหมด

(และต่อผู้นาหรือผู้เข้าร่วมการประชุมกลุ่มชุมชนแต่ละรายในส่วนที่เกี่ยวกับการบันทึกใด ๆ ที่ผู้นาหรือผู้เข้าร่วมดังกล่าวจับ) ใบอนุญาตที่กล่าวข้างต้นยังใช้กับการบันทึกใด ๆ ที่คุณทาให้พร้อมใช้งานสาหรับ Salesforce หรือผู้นาหรือผู้เข้าร่วมการประชุมกลุ่มชุมชน Salesforce เป็นเจ้าของสิทธิ์ กรรมสิทธิ์ และผลประโยชน์ทั้งหมด (รวมถึงสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญา) ในและต่อสิ่งบันทึกที่ Salesforce จับภาพ (และ/หรือโดยบุคคลอื่นในนามของ Salesforce) (“สิ่งบันทึกของ Salesforce”) การดัดแปลง และงานสืบเนื่องทั้งหมดของสิ่งบันทึกของ Salesforce และรายได้ทั้งหมดที่ได้รับจากสิ่งบันทึกของ Salesforce หรือการดัดแปลงหรืองานสืบเนื่องดังกล่าว Salesforce จะไม่มีภาระผูกพันในการแบ่งปันรายได้ดังกล่าวกับคุณ

คุณสละสิทธิ์ที่ไม่อาจเพิกถอนได้ในที่นี้ซึ่งคุณอาจต้องตรวจสอบหรืออนุมัติการใช้หรือการใช้ประโยชน์อื่น ๆ ของการบันทึกหรือการทาซ้าใด ๆ และคุณตกลงว่า Salesforce จะไม่มีภาระผูกพันในการใช้การบันทึกใด ๆ (รวมถึงภาพใด ๆ ของคุณ) หรือการใช้สิทธิ์ใด ๆ ที่มอบให้แก่ Salesforce เกี่ยวกับรูปภาพของคุณ

รูปภาพของคุณอาจปรากฏในสิ่งบันทึกที่เผยแพร่ต่อสาธารณะ และบุคคลที่สามอาจเก็บรักษา ใช้ หรือแจกจ่ายสิ่งบันทึกดังกล่าว Salesforce ไม่มีการควบคุม และไม่รับผิดชอบต่อการใช้งานหรือการใช้สิ่งบันทึกใด ๆ ในทางที่ผิด (รวมถึงการแจกจ่ายใด ๆ) โดยบุคคลที่สาม 

ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานหรือการใช้ประโยชน์จากสิ่งบันทึกอื่น ๆ (รวมถึงรูปภาพของคุณ) คุณขอสละสิทธิ์ที่ไม่อาจเพิกถอนได้และยกเลิกการเรียกร้องใด ๆ และทั้งหมดเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา สิทธิ์ในการเผยแพร่ สิทธิในความเป็นส่วนตัว และการเรียกร้องหรือค่าเสียหายอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานดังกล่าวหรือการใช้ประโยชน์อื่น ๆ คุณยืนยันว่าคุณบรรลุนิติภาวะและได้อ่านการให้ความยินยอมดังกล่าวและเข้าใจเนื้อหาดังกล่าวอย่างครบถ้วนแล้ว

นอกจากนี้ คุณรับรองว่าบุคคลทั้งหมดที่ถูกจับรูปภาพในสิ่งบันทึกใด ๆ ที่คุณทาให้มีแก่ SALESFORCE หรือต่อบุคคลที่สามใด ๆ ได้ยินยอมให้รวมรูปภาพของบุคคลเหล่านั้นไว้ในสิ่งบันทึกดังกล่าว และให้สิทธิ์แก่คุณในรูปภาพและสิ่งบันทึกดังกล่าวในข้อกาหนดของโปรแกรมเหล่านี้ 

 

Salesforce คาดหวังว่าทุกคนที่มีส่วนร่วมในชุมชนจะกระทาการเช่นนั้นโดยมีเป้าหมายในการเรียนรู้เกี่ยวกับ Salesforce กับเพื่อนร่วมงาน สร้างเครือข่าย Salesforce และค้นหาที่ปรึกษา คุณต้องรับรู้และหลีกเลี่ยงความขัดกันทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นซึ่งเกี่ยวข้องกับชุมชนของคุณ รวมถึงจากการจ้างงานหรือโครงการอื่น ๆ ที่คุณมีส่วนร่วม คุณต้องละเว้นจากการมีส่วนร่วมดังกล่าว และ/หรือมอบหมายการตัดสินใจใด ๆ ที่อาจมองว่าเป็นผลประโยชน์ของตนเอง นอกจากนี้ คุณต้องไม่เปิดเผยข้อมูลที่เป็นความลับหรือข้อมูลที่เป็นกรรมสิทธิ์ของตัวคุณเอง นายจ้างปัจจุบันของคุณ หรือบุคคลที่สาม หากคุณเป็นพนักงานของ Salesforce คุณต้องไม่สร้าง เป็นเจ้าภาพ ประสานงาน หรือจัดการประชุมกลุ่มชุมชนใด ๆ หรือทาหน้าที่เป็นผู้นาการประชุมกลุ่มชุมชน
ข้อ 1, 2, 4, 5, 6 และ 7 ของข้อกาหนดของโปรแกรมเหล่านี้จะคงอยู่ต่อไปแม้ว่าข้อตกลงโปรแกรมหรือข้อกาหนดของโปรแกรมเหล่านี้จะสิ้นสุดลง

ข้อกาหนดของโปรแกรมสาหรับผู้นากลุ่มของ SALESFORCE

ปรับปรุงล่าสุด: 31 มีนาคม 2564

ข้อกาหนดโปรแกรมเหล่านี้สาหรับผู้นากลุ่ม Salesforce (“ข้อกาหนดของโปรแกรม”) จะใช้บังคับกับการเข้าร่วมในฐานะ:

● ผู้นากลุ่มภายในการประชุม Trailblazer Community Group ของ Salesforce ตามที่กาหนดไว้ในข้อกาหนดของโปรแกรม Trailhead (ผู้นากลุ่มดังกล่าวจะเรียกว่า “ผู้นา Trailblazer Community Group”)

● ผู้นากลุ่มของโปรแกรมผู้นากลุ่มชุมชนของ Salesforce อื่น ๆ ที่นาโดยบุคคลที่สามและไม่ใช่พนักงานของ Salesforce (“โปรแกรมผู้นากลุ่มชุมชน”) ที่เชื่อมโยงกับข้อตกลงโปรแกรมหรือข้อกาหนดของโปรแกรมเหล่านี้ (“ผู้นากลุ่มของ Salesforce”)

ผู้นา Trailblazer Community Group และผู้นากลุ่มของ Salesforce แต่ละรายจะเรียกว่า “ผู้นากลุ่ม” การประชุม Trailblazer Community Group ของ Salesforce และโปรแกรมผู้นากลุ่มชุมชนใด ๆ จะเรียกว่า “กลุ่มชุมชน

ข้อกาหนดของโปรแกรมเหล่านี้รวมเข้าด้วยกันโดยการอ้างอิงในข้อตกลงโปรแกรม และเป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงระหว่างคุณและฝ่าย Salesforce Salesforce อาจปรับปรุงข้อกาหนดของโปรแกรมเหล่านี้เป็นครั้งคราว ตามที่อธิบายไว้ในข้อตกลงโปรแกรม Salesforce ขอสงวนสิทธิ์ในการกาหนดหรือนาโปรแกรมบางโปรแกรมออกในฐานะกลุ่มชุมชนเป็นครั้งคราวและโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า คาที่ใช้อักษรตัวพิมพ์ใหญ่แต่ไม่ได้นิยามไว้ในข้อกาหนดของโปรแกรมเหล่านี้มีความหมายตามที่กาหนดไว้ในข้อตกลงโปรแกรม คุณต้องไม่เข้าร่วมในโปรแกรมผู้นากลุ่มใด ๆ เว้นแต่คุณจะยอมรับข้อตกลง 

ภายใต้ข้อกาหนดของข้อตกลงโปรแกรมและข้อกาหนดของโปรแกรมเหล่านี้ Salesforce ขอมอบสิทธิ์ที่ไม่ผูกขาด ไม่อาจถ่ายโอนได้ จากัด และเป็นส่วนตัวแก่คุณ (โดยไม่มีสิทธิ์ในการอนุญาตบุคคลที่สาม) เพื่อเข้าถึงและใช้สิทธิประโยชน์ของผู้นากลุ่มที่ Salesforce จัดให้บริการแก่คุณสาหรับกลุ่มชุมชนใด ๆ ที่คุณเป็นผู้นากลุ่มในปัจจุบัน ตามคู่มือที่เกี่ยวข้องหรือข้อกาหนดและเงื่อนไขอื่น ๆ ที่ Salesforce จัดให้มีขึ้นเป็นครั้งคราว (“เอกสารประกอบ”) คุณตกลงที่จะปฏิบัติตามเอกสารประกอบดังกล่าว ในกรณีที่มีข้อขัดแย้งที่ไม่อาจประนีประนอมได้ระหว่างเอกสารประกอบดังกล่าวและข้อกาหนดของโปรแกรมเหล่านี้ เอกสารประกอบดังกล่าวจะควบคุมในขอบเขตของข้อขัดแย้งดังกล่าว เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับความรับผิดชอบของคุณในฐานะผู้นากลุ่มภายในกลุ่มชุมชนที่เกี่ยวข้องเท่านั้น ผลประโยชน์ของผู้นากลุ่มอาจเปลี่ยนแปลงได้เป็นครั้งคราวโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ในฐานะผู้นากลุ่ม คุณอาจถูกคาดหวังให้จัดการประชุมที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มชุมชนของคุณ (“การประชุมกลุ่มชุมชน”) คุณได้รับการคาดหวังให้จัดการประชุมกลุ่มชุมชนตามข้อตกลงโปรแกรม ข้อกาหนดของโปรแกรมเหล่านี้ และเอกสารประกอบที่เกี่ยวข้องใด ๆ เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่นในข้อเขียนที่ลงนามระหว่างคุณและ Salesforce ทาง Salesforce จะไม่มีภาระผูกพันทางการเงินต่อการประชุมกลุ่มชุมชนของคุณ หากคุณเป็นเจ้าภาพหรือจัดการประชุมกลุ่มชุมชน คุณตกลงที่จะส่งเสริมการประชุมดังกล่าว และคุณต้องไม่สร้างความเข้าใจใด ๆ ว่า Salesforce ได้สร้าง จัด เป็นเจ้าของ สนับสนุน หรือรับรอง หากคุณใช้แพลตฟอร์มงานกิจกรรมของบุคคลที่สามที่เกี่ยวข้องกับการประชุมกลุ่มชุมชนดังกล่าว คุณต้องรับผิดชอบในการปฏิบัติตามข้อกาหนดและเงื่อนไขของบุคคลที่สามที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

หากคุณเข้าสู่ข้อตกลงการให้บริการของบุคคลที่สามที่เกี่ยวข้องกับการมีส่วนร่วมของคุณในฐานะผู้นากลุ่ม คุณรับทราบว่าข้อตกลงดังกล่าวเป็นข้อตกลงโดยเคร่งครัดระหว่างคุณกับบุคคลที่สาม SALESFORCE จะไม่รับผิดชอบต่อข้อตกลงดังกล่าว และคุณไม่มีอานาจผูกมัด SALESFORCE กับข้อตกลงใด ๆ ดังกล่าว

ข้อติชมหรือข้อเสนอแนะใด ๆ ต่อ Salesforce เกี่ยวกับกลุ่มชุมชน และข้อมูล สถิติ เนื้อหา หรือวัสดุอื่น ๆ ที่คุณสร้างขึ้นที่เกี่ยวข้องกับบทบาทของคุณในฐานะผู้นากลุ่มจะถือว่าเป็นข้อติชม

คุณอาจได้รับการแนะนาบนช่องทางสื่อ เว็บไซต์ และโพสต์บนโซเชียลมีเดียจาก Salesforce คุณยินยอมให้สิทธิ์แก่ Salesforce ที่ไม่ผูกขาด โดยปลอดค่าลิขสิทธิ์ แต่ไม่มีภาระผูกพัน เพื่อใช้ชื่อ ภาพเสมือน เสียง ชีวประวัติ และใบเสนอราคาของคุณ (เรียกรวมกันว่า “คุณลักษณะ”) ในสื่อส่งเสริมการขาย (ตามที่กาหนดไว้ด้านล่าง) และเพื่อใช้ ทาซ้า แจกจ่าย แสดง จัดแสดง หรือใช้ประโยชน์จากสื่อส่งเสริมการขายเหล่านี้ ทั่วโลก ถาวร ทั้งภายในหรือภายนอก ในสื่อทั้งหมด รวมถึงในงานกิจกรรมที่ได้รับการสนับสนุนจาก Salesforce เพื่อวัตถุประสงค์ของการโฆษณาหรือการค้าในการส่งเสริมและเผยแพร่ Salesforce และผลิตภัณฑ์และบริการของ Salesforce “สื่อส่งเสริมการขาย” หมายถึงวัสดุทั้งหมด รวมถึงเสียง ภาพ ทางออนไลน์ การถ่ายภาพ ทั้งที่พิมพ์และดิจิทัล ที่ทาการตลาด ส่งเสริม หรือโฆษณา Salesforce และผลิตภัณฑ์ บริการ และกิจกรรมของบริษัท แม้ว่า Salesforce อาจขอการอนุมัติจากคุณสาหรับการใช้งานบางอย่าง คุณเข้าใจและตกลงว่า Salesforce ไม่จาเป็นต้องได้รับการอนุมัติจากคุณสาหรับการใช้งานสื่อส่งเสริมการขายที่มีคุณลักษณะของคุณ

คุณสละสิทธิ์โดยที่ไม่อาจเพิกถอนได้ในการตรวจสอบหรืออนุมัติการใช้หรือการใช้ประโยชน์อื่น ๆ ของสื่อส่งเสริมการขายใด ๆ หรือการทาซ้าใด ๆ ดังกล่าว และคุณตกลงว่า Salesforce จะไม่มีภาระผูกพันในการใช้สื่อส่งเสริมการขายใด ๆ (รวมถึงคุณลักษณะใด ๆ ของคุณ) หรือการใช้สิทธิ์ใด ๆ ที่มอบให้แก่ Salesforce เกี่ยวกับคุณลักษณะของคุณ

คุณรับทราบว่าบุคคลที่สามอาจเก็บรักษา ใช้ หรือแจกจ่ายสื่อส่งเสริมการขายดังกล่าว และ Salesforce จะไม่มีการควบคุม และไม่รับผิดชอบต่อการใช้หรือการใช้ในทางมิชอบ (รวมถึงการแจกจ่ายใด ๆ) ในสื่อส่งเสริมการขายใด ๆ โดยบุคคลที่สาม (รวมถึงคุณลักษณะของคุณ)

ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานหรือการใช้ประโยชน์จากสื่อส่งเสริมการขาย (รวมถึงคุณลักษณะของคุณ) คุณขอสละสิทธิ์ที่ไม่อาจเพิกถอนได้และยกเลิกการเรียกร้องใด ๆ และทั้งหมดเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา สิทธิ์ในการเผยแพร่ สิทธิในความเป็นส่วนตัว และการเรียกร้องหรือค่าเสียหายอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานดังกล่าวหรือการใช้ประโยชน์อื่น ๆ คุณขอสละสิทธิ์การเรียกร้องค่าชดเชยทั้งหมดตามการใช้คุณลักษณะของ SALESFORCE คุณยืนยันว่าคุณบรรลุนิติภาวะและได้อ่านการให้ความยินยอมดังกล่าวและเข้าใจเนื้อหาดังกล่าวอย่างครบถ้วนแล้ว

โดยไม่จากัด AUP หรือกฎการปฏิบัติที่มีอยู่ในข้อตกลงโปรแกรม คุณต้องไม่เข้าร่วมในกิจกรรมหรือแนวปฏิบัติที่ไม่ได้แสดงถึงการกาหนดตาแหน่งผู้นากลุ่มของคุณอย่างเหมาะสม กิจกรรมและแนวปฏิบัติที่ Salesforce เห็นว่าไม่เหมาะสม ได้แก่:

 • การละเมิดข้อกาหนดของโปรแกรมเหล่านี้หรือนโยบายเฉพาะกลุ่มชุมชนอื่น ๆ ที่เผยแพร่ในขณะนั้น
 • การยอมรับของกานัล บริการ เงิน หรือสิ่งมีค่าใด ๆ จากสมาชิกของกลุ่มชุมชนของคุณ พาร์ทเนอร์ของ Salesforce หรือบุคคลอื่นใด เพื่อผลประโยชน์ส่วนตัวโดยตรงหรือโดยอ้อม ในฐานะของคุณเป็นผู้นากลุ่ม
 • การหมิ่นประมาท ทาให้เสื่อมเสีย ล่วงละเมิด หรือภาษาที่ไม่เหมาะสมต่อ Salesforce หรือลูกค้า พาร์ทเนอร์ หรือสมาชิกอื่น ๆ ของกลุ่มชุมชนของตน
 • การใช้ข้อมูล เครื่องมือ วัสดุ หรือทรัพยากรที่ Salesforce มอบให้คุณในฐานะผู้นากลุ่ม เพื่อวัตถุประสงค์อื่นนอกเหนือจากการปฏิบัติตามภาระหน้าที่ในฐานะผู้นากลุ่ม
 • กิจกรรมหรือแนวปฏิบัติที่ไม่แสดงถึงวิสัยและค่านิยมหลักของ Salesforce และกลุ่มชุมชน
 • การขัดกันทางผลประโยชน์อันเนื่องมาจากการจ้างงานหรือโครงการอื่น ๆ ที่คุณเกี่ยวข้อง คุณถูกคาดหวังให้งดเว้นหรือมอบหมายการตัดสินใจที่อาจเห็นว่าเพื่อผลประโยชน์ของตนเอง เราคาดหวังให้ทุกคนที่มีส่วนร่วมในฐานะผู้นากลุ่มทาเช่นนั้นโดยมีเป้าหมายในการแบ่งปัน เรียนรู้ และขยายชุมชนของตน

นอกจากนี้ ผู้นากลุ่มทั้งหมดต้องปฏิบัติตามพฤติกรรมและหลักจรรยาบรรณดังต่อไปนี้:

 • ให้เกียรติบทบาทของคุณด้วยความซื่อสัตย์และความโปร่งใส ความซื่อสัตย์และความโปร่งใสช่วยสร้างความไว้วางใจ ซึ่งเป็นค่านิยม #1 ของ Salesforce ผู้นาของเรารวบรวมวัฒนธรรมของ Salesforce และนาวัฒนธรรมนั้นมาสู่ชุมชนของพวกเขา คุณสามารถเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับวัฒนธรรมของ Salesforce ได้โดยการเรียนโมดูลวัฒนธรรมของ Salesforce ใน Trailhead
 • เคารพสมาชิกในชุมชนของคุณ เราเชื่อมั่นในการปฏิบัติที่เท่าเทียมกันสาหรับทุกคน และเป็นความรับผิดชอบของผู้นากลุ่มในการส่งเสริมสภาพแวดล้อมที่เป็นส่วนหนึ่งและเป็นมิตร และสนับสนุนให้ผู้นาร่วมและสมาชิกในชุมชนของคุณทาเช่นนั้นเช่นกัน เปิดรับความหลากหลายของชุมชนของคุณและช่วยสร้างสภาพแวดล้อมที่ทุกคนสามารถเรียนรู้และแบ่งปันได้อย่างอิสระ บุคคลแต่ละรายในกลุ่มชุมชนของคุณมีมุมมองและเรื่องราวที่น่าสนับสนุน การสนทนา โพสต์ แสดงความคิดเห็น หรือการกระทาใด ๆ ทางออนไลน์หรือออฟไลน์ ที่เป็นการข่มขู่ คุกคาม ดูหมิ่น หรือที่ส่งเสริมความเกลียดชังหรือการเลือกปฏิบัติใด ๆ จะไม่ได้รับการยอมรับ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จากัดเพียงการเลือกปฏิบัติตามลักษณะส่วนบุคคลที่ได้รับการคุ้มครอง เช่น เชื้อชาติ สีผิว ชาติกาเนิด อายุ ศาสนา เพศ รสนิยมทางเพศ อัตลักษณ์ทางเพศ การตั้งครรภ์ สภาพทางการแพทย์หรือความทุพพลภาพ หรือสถานะทหารผ่านศึก
 • เก็บข้อมูลของชุมชนให้ปลอดภัย ในบทบาทของคุณในฐานะผู้นากลุ่ม คุณอาจโต้ตอบกับ Salesforce ลูกค้า MVP พาร์ทเนอร์ และบุคคลอื่น ๆ ที่ให้ข้อมูลติดต่อของตนแก่คุณ ข้อมูลติดต่อนี้เป็นความลับและเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะของโปรแกรมกลุ่มชุมชนเท่านั้น คุณไม่อาจแบ่งปันข้อมูลติดต่อหรือใช้เพื่อประโยชน์ของคุณหรือผลประโยชน์ของบริษัทหรือบุคคลที่สามใด ๆ แม้จะสิ้นสุดระยะเวลาในฐานะผู้นากลุ่มแล้วก็ตาม ผู้นากลุ่มไม่ได้รับอนุญาตให้ร้องขอหรือรวบรวมกลุ่มชุมชนหรือข้อมูลลูกค้าในการประชุม งานกิจกรรม หรืออย่างอื่น เราใส่ใจในการคุ้มครองข้อมูลและความเป็นส่วนตัวของคุณเป็นอย่างดี และต้องการให้คุณปฏิบัติเช่นเดียวกัน

โดยไม่จากัดการเยียวยาอื่นใดภายใต้ข้อตกลงหรือกฎหมายที่บังคับใช้ หากคุณไม่ปฏิบัติตามข้อกาหนดของโปรแกรมเหล่านี้หรือข้อตกลงอื่นใดระหว่างคุณและ Salesforce ทาง Salesforce อาจดาเนินการตามที่เห็นสมควรในการตอบกลับ รวมถึงการปฏิเสธใบสมัครผู้นากลุ่มของคุณหรือนาคุณออกจากการเป็นผู้นากลุ่ม โปรดรายงานการไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงโปรแกรมหรือข้อกาหนดของโปรแกรมเหล่านี้ตามหลักจรรยาบรรณนี้

การใช้โซเชียลมีเดียที่เกี่ยวข้องกับบทบาทของคุณในฐานะผู้นากลุ่มอยู่ภายใต้ข้อตกลงโปรแกรมและข้อกาหนดของโปรแกรมเหล่านี้ รวมถึงหลักจรรยาบรรณข้างต้น หากคุณโพสต์เกี่ยวกับเรื่องใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ Salesforce คุณต้องระบุสถานะของคุณอย่างชัดเจนในฐานะผู้นากลุ่มในประวัติของคุณหรือตาแหน่งอื่น ๆ ที่เหมาะสมในบัญชีโซเชียลมีเดียที่เกี่ยวข้อง หากคุณสร้างเพจกลุ่มชุมชนที่ไม่เป็นทางการบน Facebook, Twitter หรือเครือข่ายโซเชียลอื่น ๆ คุณต้องระบุให้ชัดเจนว่าเพจนั้นไม่ใช่เพจจอง Salesforce ที่เป็นทางการ

คุณต้องใช้การสร้างแบรนด์ Salesforce อย่างเหมาะสม รวมถึงโลโก้ Salesforce และโลโก้โปรแกรม ยกเว้นตามที่ระบุไว้ในเอกสารประกอบที่เกี่ยวข้อง ไม่มีสิ่งใดในข้อกาหนดของโปรแกรมเหล่านี้ที่ให้สิทธิ์แก่คุณในการใช้เครื่องหมายการค้า ชื่อทางการค้า โลโก้ เครื่องหมายบริการ หรือทรัพย์สินทางปัญญาอื่น ๆ ของ Salesforce โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจาก Salesforce สาหรับรายการหลักเกณฑ์การใช้งานทั่วไป โปรดดูที่หลักเกณฑ์การใช้เครื่องหมายการค้าและลิขสิทธิ์ ซึ่ง Salesforce ปรับปรุงเป็นครั้งคราว ซึ่งปัจจุบันมีอยู่ที่ https://www.salesforce.com/content/dam/web/en_us/www/documents/legal/Terms%20of%20Service/salesforce-trademark-usage-guidelines.pdf และยังอ้างถึงเอกสารประกอบ หากมี

หากคุณหยุดเป็นผู้นากลุ่มด้วยเหตุผลใดก็ตาม คุณต้องนาการอ้างอิงถึงสถานะผู้นากลุ่มของคุณ (และนาโลโก้และป้ายทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการกาหนดนั้น) ออกจากเว็บไซต์ แพลตฟอร์ม และช่องทางอื่น ๆ ทั้งหมด รวมถึงโซเชียลมีเดีย LinkedIn บล็อก และบล็อกลายเซ็นในอีเมล คุณสามารถอ้างอิงถึงความสาเร็จในอดีตของคุณได้โดยใช้การกาหนด “ผู้นากลุ่มชุมชน, ระยะเวลา” (เช่น “ผู้นา Trailblazer Community Group ของ Salesforce, มิถุนายน 2557 – ธันวาคม 2559”) แต่คุณต้องใส่ระยะเวลาเสมอเพื่อหลีกเลี่ยงการบิดเบือนความจริงว่าตัวเองเป็นผู้นากลุ่มโปรแกรมชุมชนในปัจจุบัน

ใช้เครื่องมือและทรัพยากรที่ได้รับอนุมัติและจัดเตรียมไว้เท่านั้น ในฐานะผู้นากลุ่ม คุณอาจได้รับเครื่องมือและทรัพยากรบางอย่าง ซึ่งอาจรวมถึงแต่ไม่จากัดเพียง: แพลตฟอร์มการจัดการงานกิจกรรม แพลตฟอร์มการสื่อสาร และแอปพลิเคชัน โซลูชัน และบริการของพาร์ทเนอร์ เครื่องมือและทรัพยากรเหล่านี้มีไว้สาหรับกลุ่มชุมชนของคุณเท่านั้นและไม่สามารถใช้เพื่อวัตถุประสงค์ส่วนตัว บริษัท หรือเชิงพาณิชย์ คุณไม่สามารถแชร์รหัสผ่านหรือข้อมูลรับรองการเข้าสู่ระบบสาหรับเครื่องมือและทรัพยากรเหล่านี้กับบุคคลอื่นโดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจาก Salesforce ซึ่งอาจได้รับทางอีเมล ซึ่งเป็นเครื่องมือและทรัพยากรที่ได้รับการอนุมัติเท่านั้นที่เสนอให้คุณในฐานะผู้นา และเครื่องมือหรือทรัพยากรเพิ่มเติมใด ๆ ที่คุณต้องการใช้จะต้องได้รับการอนุมัติล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษร (ทางอีเมลก็เพียงพอ) โดยสมาชิกที่ได้รับอนุญาตของ Salesforce โปรดทราบว่าในการใช้เครื่องมือและทรัพยากรที่มีให้คุณ คุณจะต้องปฏิบัติตามและรับผิดชอบในการปฏิบัติตามข้อกาหนด เงื่อนไข และนโยบายเกี่ยวกับเครื่องมือและทรัพยากรเหล่านั้น
สถานะของคุณในฐานะผู้นากลุ่มอาจสิ้นสุดลงด้วยเหตุผลที่กาหนดไว้ในข้อตกลงโปรแกรมหรือข้อกาหนดของโปรแกรมเหล่านี้ หรือในเอกสารประกอบที่เกี่ยวข้อง เราอาจยุติสถานะผู้นากลุ่มของคุณ หากคุณละเมิดหรือกระทาการไม่สอดคล้องกับข้อตกลงโปรแกรมหรือข้อกาหนดของโปรแกรมเหล่านี้ ไม่ตรงตามข้อกาหนดที่เกี่ยวข้องตามที่กาหนดไว้ในเอกสารประกอบที่เกี่ยวข้อง หรือเมื่อมีการแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษร (รวมถึงผ่านการสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์) ถึงคุณสาหรับกรณีใด ๆ หรือ ไม่มีเหตุผล. เมื่อมีการยุติดังกล่าว คุณต้องปฏิบัติตามขั้นตอนการยุติที่กาหนดไว้ในข้อตกลงโปรแกรมและข้อกาหนดของโปรแกรมเหล่านี้ และเอกสารประกอบที่เกี่ยวข้องใด ๆ โดยไม่จากัดสิ่งที่กล่าวมาข้างต้น คุณต้องส่งคืนหรือทาลาย (ตามตัวเลือกของ Salesforce) ข้อมูล สินค้า และวัสดุทางกายภาพหรืออิเล็กทรอนิกส์อื่น ๆ ที่มีให้คุณในฐานะผลประโยชน์ภายใต้สถานะของคุณในฐานะผู้นากลุ่ม และปฏิบัติตามข้อกาหนดที่เกี่ยวข้องที่กาหนดไว้ในข้อ 4 และ 5

Salesforce คาดหวังให้ทุกคนที่เข้าร่วมในฐานะผู้นากลุ่มทาเช่นนั้นโดยมีเป้าหมายในการปลูกฝังระบบนิเวศของ Salesforce คุณต้องรับรู้และหลีกเลี่ยงการขัดกันทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นซึ่งเกี่ยวข้องกับการมีส่วนร่วมของคุณในฐานะผู้นากลุ่ม รวมถึงจากการจ้างงานหรือโครงการอื่น ๆ ที่คุณเกี่ยวข้อง คุณต้องละเว้นจากการมีส่วนร่วมดังกล่าว และ/หรือมอบหมายการตัดสินใจใด ๆ ที่อาจมองว่าเป็นผลประโยชน์ของตนเอง คุณรับรองและรับประกันว่าการมีส่วนร่วมของคุณในฐานะผู้นากลุ่มอยู่ในความสามารถเฉพาะตัวของคุณเองเท่านั้น ไม่ใช่ในฐานะสมาชิก พนักงาน หรือผู้แทนอื่น ๆ ของนิติบุคคลหรือหน่วยงานของรัฐ หากมีข้อสงสัย โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ทีมกลุ่มชุมชนเพื่อขอคาชี้แจงเพิ่มเติมตามที่กาหนดไว้ในเอกสารประกอบ

หากคุณเป็น (หรือกลายเป็น) พนักงานของสมาชิกของชุมชนพาร์ทเนอร์ (ตามที่อ้างถึงในข้อกาหนดของโปรแกรมสาหรับชุมชน) คุณต้องระบุตัวตนของคุณก่อนที่จะมีส่วนร่วม (หรือมีส่วนร่วมต่อไป ตามความเหมาะสม) ในฐานะผู้นากลุ่มในกลุ่มชุมชนใด ๆ และปฏิบัติตามขั้นตอนการขัดกันทางผลประโยชน์ที่กาหนดไว้ในข้อตกลงโปรแกรมและข้อกาหนดของโปรแกรมเหล่านี้ และเอกสารประกอบใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง คุณต้องไม่ส่งเสริมบริการหรือโซลูชันของนายจ้างภายในกลุ่มชุมชนของคุณ คุณยังถูกห้ามไม่ให้เก็บรวบรวมหรือใช้ข้อมูลการติดต่อจากสมาชิกกลุ่มชุมชนเพื่อประโยชน์ของนายจ้างของคุณ

หากคุณเป็น (หรือกลายเป็น) พนักงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ คุณต้องระบุตัวตนก่อนที่จะเข้าร่วม (หรือเข้าร่วมต่อไป ตามความเหมาะสม) ในฐานะผู้นากลุ่มในกลุ่มชุมชนใด ๆ และอาจต้องขอใบอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรสาหรับการเข้าร่วมจากองค์กรของคุณ หากคุณเป็นพนักงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ และคุณได้รับรางวัลและผลประโยชน์ที่ปราศจากค่าใช้จ่ายหรือลดราคา คุณต้องปฏิเสธสิทธิพิเศษเหล่านี้ คุณอาจถูกขอให้ปฏิบัติตามแบบพิธีเพิ่มเติมอีกสองสามข้อ คุณต้องยืนยันการปฏิบัติตามข้อกาหนดข้างต้นเมื่อมีการร้องขอจาก Salesforce

คุณต้องไม่สมัครหรือเข้าร่วมในฐานะผู้นากลุ่ม หากคุณเป็นพนักงาน (ไม่ว่าจะเต็มเวลาหรือไม่เต็มเวลา) ของ Salesforce หากคุณเข้าร่วมแล้วและต่อมากลายเป็นพนักงานของ Salesforce คุณต้องแจ้งให้ Salesforce ทราบโดยทันที และคุณอาจถูกถอดออกจากตาแหน่งผู้นากลุ่ม คุณรับทราบและยอมรับว่าคุณไม่มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการมีส่วนร่วมของคุณในฐานะผู้นากลุ่ม หรือผลประโยชน์ใด ๆ ที่พนักงาน Salesforce มีสิทธิ์ได้รับภายใต้ นโยบายหรือโปรแกรมของ Salesforce หากคุณต้องการลงรายการความเกี่ยวข้องของคุณกับกลุ่มชุมชนบน LinkedIn ให้ระบุการมีส่วนร่วมของคุณในช่อง “องค์กร” ในส่วน “ความสาเร็จ” เท่านั้น และไม่หมายความถึงความสัมพันธ์ในการจ้างงานกับ Salesforce ในทางใดทางหนึ่ง
ข้อ 3, 4, 5, 6 และ 7 ของข้อกาหนดของโปรแกรมเหล่านี้จะคงอยู่ต่อไปแม้ว่าข้อตกลงโปรแกรมหรือข้อกาหนดของโปรแกรมเหล่านี้จะสิ้นสุดลง

ข้อกาหนดของโปรแกรมสาหรับโปรแกรม VIP ของ SALESFORCE

ปรับปรุงล่าสุด: 1 กรกฎาคม 2564

ข้อกาหนดโปรแกรมเหล่านี้สาหรับโปรแกรม VIP ของ Salesforce (“ข้อกาหนดของโปรแกรม”) จะใช้บังคับกับการเข้าร่วมใน:

 • โปรแกรม MVP ของ Salesforce ในปัจจุบันตั้งอยู่ที่ https://www.salesforce.com/campaign/mvp ซึ่งยกย่องบุคคลพิเศษในชุมชน Salesforce ที่แสดงให้เห็นถึงความเป็นผู้นา ความเชี่ยวชาญ การตอบสนอง และการสนับสนุน (“โปรแกรม MVP ของ Salesforce”)
 • โปรแกรมแชมเปียนส์เฉพาะผลิตภัณฑ์ รวมถึงโปรแกรม Lightning Champions โปรแกรม Analytics Champions โปรแกรม Einstein Champions และโปรแกรม Quip Champions (แต่ละรายการจะเรียกว่า “โปรแกรมแชมเปียนส์”) และ
 • โปรแกรมชุมชนอื่น ๆ ที่กาหนดซึ่งมีผลประโยชน์คล้ายคลึงกันกับโปรแกรม MVP ของ Salesforce และโปรแกรมแชมเปียนส์ รวมถึงโปรแกรม Certified Technical Architects Plus Benefit ของ Salesforce และโปรแกรม MuleSoft Ambassador (แต่ละโปรแกรมจะเรียกว่า “โปรแกรมแอมบาสเดอร์”)

โปรแกรม MVP ของ Salesforce โปรแกรมแชมเปียนส์ แต่ละโปรแกรม และโปรแกรมแอมบาสเดอร์แต่ละโปรแกรมจะเรียกว่า “โปรแกรม VIP” โปรแกรม MVP ของ Salesforce โปรแกรมแชมเปียนส์ และโปรแกรมแอมบาสเดอร์ จะเรียกรวมกันว่า “โปรแกรม VIP

ข้อกาหนดของโปรแกรมเหล่านี้รวมเข้าด้วยกันโดยการอ้างอิงในข้อตกลงโปรแกรม และเป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงระหว่างคุณและฝ่าย Salesforce Salesforce อาจปรับปรุงข้อกาหนดของโปรแกรมเหล่านี้เป็นครั้งคราว ตามที่อธิบายไว้ในข้อตกลงโปรแกรม Salesforce ยังขอสงวนสิทธิ์ในการกาหนดหรือนาโปรแกรมบางรายการออกเป็นโปรแกรมแชมเปียนส์ หรือโปรแกรมแอมบาสเดอร์เป็นครั้งคราวโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า คาที่ใช้อักษรตัวพิมพ์ใหญ่แต่ไม่ได้นิยามไว้ในข้อกาหนดของโปรแกรมเหล่านี้มีความหมายตามที่กาหนดไว้ในข้อตกลงโปรแกรม คุณต้องไม่เข้าร่วมในโปรแกรม VIP ใด ๆ เว้นแต่คุณจะยอมรับข้อตกลงโดยทาเครื่องหมายที่ช่องหรือระบุการยอมรับทางอิเล็กทรอนิกส์หรือลายเซ็นทางกายภาพ เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่นในเอกสารประกอบที่เกี่ยวข้อง (ตามที่กาหนดไว้ด้านล่าง)

1.1 ผลประโยชน์ทั่วไป คุณต้องเป็นสมาชิกของโปรแกรม VIP เฉพาะเพื่อรับผลประโยชน์ การเป็นสมาชิกในโปรแกรม VIP ต้องได้รับการอนุมัติจาก Salesforce ตามดุลยพินิจของบริษัท สิทธิประโยชน์ของโปรแกรม VIP อาจเปลี่ยนแปลงได้เป็นครั้งคราวโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ภายใต้ข้อกาหนดของข้อตกลงโปรแกรมและข้อกาหนดของโปรแกรมเหล่านี้ Salesforce ขอมอบสิทธิ์ที่ไม่ผูกขาด ไม่อาจถ่ายโอนได้ จากัด และเป็นส่วนตัวแก่คุณ (โดยไม่มีสิทธิ์ในการอนุญาตบุคคลที่สาม) เพื่อเข้าถึงและใช้สิทธิประโยชน์ของโปรแกรม VIP ใด ๆ ที่ Salesforce จัดให้บริการแก่คุณสาหรับโปรแกรม VIP ใด ๆ ที่คุณเป็นสมาชิกในปัจจุบัน ตามคู่มือที่เกี่ยวข้องหรือข้อกาหนดและเงื่อนไขอื่น ๆ ที่ Salesforce จัดให้มีขึ้นเป็นครั้งคราว (“เอกสารประกอบ”) คุณตกลงที่จะปฏิบัติตามเอกสารประกอบดังกล่าว ในกรณีที่มีข้อขัดแย้งที่ไม่อาจประนีประนอมได้ระหว่างเอกสารประกอบดังกล่าวและข้อกาหนดของโปรแกรมเหล่านี้ เอกสารประกอบดังกล่าวจะควบคุมในขอบเขตของข้อขัดแย้งดังกล่าว เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับโปรแกรม VIP ที่เกี่ยวข้อง

1.2 ผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช่ GA สิทธิประโยชน์ของโปรแกรม VIP บางประการที่คุณอาจได้รับอาจรวมถึงผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช่ของ GA ตามที่กาหนดไว้ด้านล่าง สิทธิ์ใด ๆ ที่มอบให้คุณภายใต้ข้อกาหนดของโปรแกรมเหล่านี้ในส่วนที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช่ GA นั้นจากัดให้ใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการประเมินและทดสอบของคุณเอง และไม่รวมสิทธิ์ใด ๆ สาหรับวัตถุประสงค์ในการผลิตหรือการจัดจาหน่ายโดยชัดแจ้ง การใช้ผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช่ GA ของคุณขึ้นอยู่กับดุลยพินิจและความเสี่ยงของคุณเองแต่เพียงผู้เดียว คุณรับทราบและตกลงในที่นี้ว่า (ก) ผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช่ GA ใด ๆ อาจถูกแก้ไข ระงับ หรือยกเลิกได้ตลอดเวลาโดยมีหรือไม่มีการแจ้งให้ทราบ (ข) ผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช่ GA ใด ๆ อาจไม่มีจาหน่ายโดยทั่วไป และ (ค) Salesforce อาจขอให้คุณยุติการใช้ผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช่ GA โดยเฉพาะ หรือคุณลักษณะใด

ๆ ของสิ่งนั้น ตามดุลยพินิจของบริษัทแต่เพียงผู้เดียว คุณตกลงว่า Salesforce จะไม่รับผิดชอบต่อคุณหรือต่อบุคคลที่สามสาหรับการปรับเปลี่ยน การระงับ หรือการหยุดชะงักดังกล่าว คุณจะให้ข้อติชมอย่างต่อเนื่องแก่ Salesforce เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช่ GA ที่คุณใช้ และข้อติชมดังกล่าวจะถือเป็นข้อติชม

ผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช่ GA” ภายใต้ข้อกาหนดของโปรแกรมเหล่านี้หมายถึงซอฟต์แวร์ที่ไม่ใช่ GA และบริการที่ไม่ใช่ GA ซึ่งรวมกันแล้วมีคาจากัดความดังนี้:

 • ซอฟต์แวร์ที่ไม่ใช่ GA” หมายถึงผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ใด ๆ ที่ Salesforces ให้บริการแก่คุณ เพื่อเป็นผลประโยชน์ภายใต้โปรแกรม VIP ของคุณ สาหรับการปรับใช้ในสถานที่ของคุณว่า: (ก) ไม่ได้ให้บริการโดยทั่วไปแก่ลูกค้า และ (ข) ถูกกาหนดให้เป็นโปรแกรมนาร่อง เบต้า รุ่นจากัด การแสดงตัวอย่างสาหรับนักพัฒนา หรือตามคาอธิบายของการนาเข้าที่คล้ายคลึงกัน
 • บริการที่ไม่ใช่ของ GA” หมายถึงแอปพลิเคชัน ฟีเจอร์ ฟังก์ชัน วิธีการ หรือเทคโนโลยีอื่น ๆ ที่ Salesforce มอบให้คุณ เพื่อประโยชน์ภายใต้โปรแกรม VIP ของคุณ ที่: (ก) ไม่ได้ให้บริการโดยทั่วไปแก่ลูกค้า และ (ข) ถูกกาหนดให้เป็นโปรแกรมนาร่อง เบต้า รุ่นจากัด การแสดงตัวอย่างสาหรับนักพัฒนา หรือตามคาอธิบายของการนาเข้าที่คล้ายคลึงกัน

คุณต้องปฏิบัติตามข้อกาหนดเพิ่มเติมใด ๆ ที่ Salesforce มีให้ในส่วนที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช่ GA ในกรณีที่มีข้อขัดแย้งที่ไม่อาจประนีประนอมได้ระหว่างข้อกาหนดเพิ่มเติมใด ๆ ดังกล่าวกับข้อกาหนดของโปรแกรมเหล่านี้ ข้อกาหนดเพิ่มเติมดังกล่าวจะควบคุมในขอบเขตของข้อขัดแย้งดังกล่าว เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช่ GA ที่เกี่ยวข้องเท่านั้น

2.1 ระยะเวลา เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่นในเอกสารประกอบที่เกี่ยวข้อง การเป็นสมาชิกโปรแกรม VIP ใด ๆ ที่เรามอบให้คุณจะมีระยะเวลาเริ่มต้นหนึ่ง (1) ปีนับจากวันที่เริ่มต้น โดยขึ้นอยู่กับวันที่ยืนยันการเป็นสมาชิกของคุณหรือวันอื่นที่ Salesforce แจ้งให้คุณทราบ

2.2 การต่ออายุ การเป็นสมาชิโปรแกรม VIP ใด ๆ ที่เราจัดเตรียมไว้ให้คุณจะมีสิทธิ์ได้รับระยะเวลาการต่ออายุเป็นเวลา (1) ปีในแต่ละระยะเวลา ขึ้นอยู่กับเกณฑ์และเงื่อนไขการต่ออายุที่ระบุไว้ในเอกสารประกอบที่เกี่ยวข้อง เว้นแต่ Salesforce จะสละสิทธิ์ตามดุลยพินิจของตนแต่เพียงผู้เดียว ระยะเวลาการต่ออายุใด ๆ ที่เราจัดเตรียมไว้ให้คุณจะเริ่มเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาก่อนหน้า หรือวันที่ที่ Salesforce จะแจ้งให้คุณทราบ

2.3 การถ่ายโอนโปรแกรมแชมเปียนส์ การยอมรับเข้าสู่โปรแกรมแชมเปียนส์ใด ๆ ไม่ได้หมายถึงการยอมรับในโปรแกรมแชมเปียนส์อื่น ๆ อย่างไรก็ตาม ในฐานะสมาชิกปัจจุบันของโปรแกรมแชมเปียนส์คุณอาจมีสิทธิ์สลับไปมาระหว่างโปรแกรมแชมเปียนส์เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาประจาปี ตราบใดที่คุณ: (ก) ได้ตรงตามเกณฑ์การรับเข้าสาหรับโปรแกรมแชมเปียนส์ใหม่ ตามที่ Salesforce กาหนดเป็นครั้งคราว และ (ข) ได้สาเร็จตามข้อกาหนดการเข้าร่วมและการมีส่วนร่วมทั้งหมดสาหรับโปรแกรมแชมเปียนส์ปัจจุบันของคุณในช่วงระยะเวลาประจาปีที่ผ่านมา เพื่อความชัดเจน คุณต้องเลือกโปรแกรมแชมเปียนส์หนึ่ง (1) โปรแกรมที่จะเข้าร่วมโดยเฉพาะในช่วงระยะเวลารายปีที่กาหนด เพื่อความชัดเจน การมีสิทธิ์ในการถ่ายโอนระหว่างโปรแกรมแชมเปียนส์ไม่ได้รับประกันการเข้าใช้โปรแกรมแชมเปียนส์โดยอัตโนมัติ ทาง Salesforce ขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธคาขอถ่ายโอนระหว่างโปรแกรมแชมเปียนส์ของผู้สมัคร 

คุณอาจได้รับการแนะนาบนช่องทางสื่อ เว็บไซต์ และโพสต์บนโซเชียลมีเดียจาก Salesforce ตัวอย่างเช่น ชื่อของคุณ รูปโปรไฟล์ Trailblazer Community และประวัติอาจปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของ Salesforce https://www.salesforce.com/campaign/analytics-champions/ คุณยินยอมให้สิทธิ์แก่ Salesforce ที่ไม่ผูกขาด โดยปลอดค่าลิขสิทธิ์ แต่ไม่มีภาระผูกพัน เพื่อใช้ชื่อ ภาพเสมือน เสียง ชีวประวัติ และใบเสนอราคาของคุณ (เรียกรวมกันว่า “คุณลักษณะ”) ในสื่อส่งเสริมการขาย (ตามที่กาหนดไว้ด้านล่าง) และเพื่อใช้ ทาซ้า แจกจ่าย แสดง จัดแสดง หรือใช้ประโยชน์จากสื่อส่งเสริมการขายเหล่านี้ ทั่วโลก ถาวร ทั้งภายในหรือภายนอก ในสื่อทั้งหมด

รวมถึงในงานกิจกรรมที่ได้รับการสนับสนุนจาก Salesforce เพื่อวัตถุประสงค์ของการโฆษณาหรือการค้าในการส่งเสริมและเผยแพร่ Salesforce และผลิตภัณฑ์และบริการของ Salesforce คุณขอสละสิทธิ์การเรียกร้องค่าชดเชยทั้งหมดตามการใช้คุณลักษณะของ Salesforce ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานหรือการใช้ประโยชน์จากคุณลักษณะของคุณ คุณขอสละสิทธิ์ที่ไม่อาจเพิกถอนได้และยกเลิกการเรียกร้องใด ๆ และทั้งหมดเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา สิทธิ์ในการเผยแพร่ สิทธิในความเป็นส่วนตัว และการเรียกร้องหรือค่าเสียหายอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานดังกล่าวหรือการใช้ประโยชน์อื่น ๆ “สื่อส่งเสริมการขาย” หมายถึงวัสดุทั้งหมด รวมถึงเสียง ภาพ ทางออนไลน์ การถ่ายภาพ ทั้งที่พิมพ์และดิจิทัล ที่ทาการตลาด ส่งเสริม หรือโฆษณา Salesforce และผลิตภัณฑ์ บริการ และกิจกรรมของบริษัท แม้ว่า Salesforce อาจขอการอนุมัติจากคุณสาหรับการใช้งานบางอย่าง คุณเข้าใจและตกลงว่า Salesforce ไม่จาเป็นต้องได้รับการอนุมัติจากคุณสาหรับการใช้งานสื่อส่งเสริมการขายที่มีคุณลักษณะของคุณ

โดยไม่จากัด AUP ที่มีอยู่ในปัจจุบันที่ https://www.salesforce.com/company/legal/agreements/ หรือกฎการปฏิบัติที่มีอยู่ในข้อตกลงโปรแกรม คุณต้องไม่เข้าร่วมในกิจกรรมหรือแนวปฏิบัติที่ไม่ได้แสดงถึงโปรแกรม VIP ของคุณอย่างเหมาะสม กิจกรรมและแนวปฏิบัติที่ Salesforce เห็นว่าไม่เหมาะสม ได้แก่:

 • การละเมิดข้อกาหนดของโปรแกรมเหล่านี้หรือนโยบายเฉพาะโปรแกรมอื่น ๆ ที่เผยแพร่ในขณะนั้น
 • การยอมรับของกานัล บริการ เงิน หรือสิ่งมีค่าใด ๆ จากสมาชิกของชุมชนของโปรแกรม VIP พาร์ทเนอร์ของ Salesforce หรือบุคคลอื่นใด เพื่อผลประโยชน์ส่วนตัวโดยตรงหรือโดยอ้อม ในฐานะของคุณเป็นสมาชิกโปรแกรม VIP
 • การหมิ่นประมาท ทาให้เสื่อมเสีย ล่วงละเมิด หรือภาษาที่ไม่เหมาะสมต่อ Salesforce หรือลูกค้า พาร์ทเนอร์ หรือสมาชิกอื่น ๆ ของชุมชนของโปรแกรม VIP ของตน
 • กิจกรรมหรือแนวปฏิบัติที่ไม่แสดงถึงวิสัยและค่านิยมหลักของ Salesforce และชุมชนของโปรแกรม VIP

โดยไม่จากัดการเยียวยาอื่นใดภายใต้ข้อตกลงหรือกฎหมายที่บังคับใช้ หากคุณไม่ปฏิบัติตามข้อกาหนดของโปรแกรมเหล่านี้หรือข้อตกลงอื่นใดระหว่างคุณและ Salesforce ทาง Salesforce อาจดาเนินการตามที่เห็นสมควรในการตอบกลับ รวมถึงการปฏิเสธใบสมัครโปรแกรม VIP ของคุณหรือนาคุณออกจากโปรแกรม VIP ใด ๆ โปรดรายงานการไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงโปรแกรมหรือข้อกาหนดของโปรแกรมเหล่านี้ตามหลักจรรยาบรรณนี้

การใช้โซเชียลมีเดียของคุณร่วมกับโปรแกรม VIP อยู่ภายใต้ข้อตกลงโปรแกรมและข้อกาหนดของโปรแกรมเหล่านี้ ซึ่งรวมถึงหลักจรรยาบรรณข้างต้น หากคุณโพสต์เกี่ยวกับเรื่องใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ Salesforce คุณต้องระบุสถานะของคุณอย่างชัดเจนในฐานะสมาชิกโปรแกรม VIP ในบล็อกหรือประวัติของคุณ หรือตาแหน่งอื่น ๆ ที่เหมาะสมในบัญชีโซเชียลมีเดียของคุณ

คุณต้องใช้การสร้างแบรนด์ Salesforce อย่างเหมาะสม รวมถึงโลโก้ Salesforce และโลโก้โปรแกรม ยกเว้นตามที่ระบุไว้ในเอกสารประกอบที่เกี่ยวข้อง ไม่มีสิ่งใดในข้อกาหนดของโปรแกรมเหล่านี้ที่ให้สิทธิ์แก่คุณในการใช้เครื่องหมายการค้า ชื่อทางการค้า โลโก้ เครื่องหมายบริการ หรือทรัพย์สินทางปัญญาอื่น ๆ ของ Salesforce โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจาก Salesforce สาหรับรายการหลักเกณฑ์การใช้งานทั่วไป โปรดดูที่หลักเกณฑ์การใช้เครื่องหมายการค้าและลิขสิทธิ์ ซึ่ง Salesforce ปรับปรุงเป็นครั้งคราว ซึ่งปัจจุบันมีอยู่ที่ https://www.salesforce.com/content/dam/web/en_us/www/documents/legal/Terms%20of%20Service/salesforce-trademark-usage-guidelines.pdf

หากคุณออกจากโปรแกรม VIP ด้วยเหตุผลใดก็ตาม คุณต้องนาการอ้างอิงถึงการเชื่อมโยงของคุณกับโปรแกรม VIP นั้น (และนาโลโก้และป้ายทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับโปรแกรม VIP นั้น) ออกจากเว็บไซต์ แพลตฟอร์ม และช่องทางอื่น ๆ ทั้งหมด รวมถึงโซเชียลมีเดีย LinkedIn บล็อก และบล็อกลายเซ็นในอีเมล คุณสามารถอ้างอิงถึงความสาเร็จในอดีตของคุณได้โดยใช้การกาหนด “การกาหนดโปรแกรมของ Salesforce, ระยะเวลา” (เช่น “Salesforce MVP, 2557-2559”) แต่คุณต้องใส่ระยะเวลาไว้เสมอเพื่อหลีกเลี่ยงการสื่อให้เข้าใจผิดว่าตัวเองเป็นสมาชิกปัจจุบันของโปรแกรม VIP

ข้อมูล สถิติ เนื้อหา หรือวัสดุอื่นใดที่ SALESFORCE เปิดเผยหรือมีให้บริการแก่คุณ ซึ่งเกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช่ GA จะถือเป็นข้อมูลที่เป็นความลับ คุณต้องไม่ใช้ข้อมูลที่เป็นความลับที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช่ GA ใด ๆ ยกเว้นในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการใช้ผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช่ GA ที่ได้รับอนุญาตของคุณ
การเป็นสมาชิกของคุณในโปรแกรม VIP อาจยุติด้วยเหตุผลที่กาหนดไว้ในข้อตกลงโปรแกรมหรือข้อกาหนดของโปรแกรมเหล่านี้ หรือในเอกสารประกอบที่เกี่ยวข้อง เราอาจยุติการเป็นสมาชิกโปรแกรม VIP ของคุณ หากคุณละเมิดหรือกระทาการไม่สอดคล้องกับข้อตกลงโปรแกรมหรือข้อกาหนดของโปรแกรมเหล่านี้ ไม่ตรงตามข้อกาหนดการเป็นสมาชิกที่เกี่ยวข้องตามที่กาหนดไว้ในเอกสารประกอบที่เกี่ยวข้อง หรือเมื่อมีการแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษร (รวมถึงผ่านการสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์) ถึงคุณสาหรับกรณีใด ๆ หรือโดยปราศจากเหตุผล เมื่อมีการยุติดังกล่าว คุณต้องปฏิบัติตามขั้นตอนการยุติที่กาหนดไว้ในข้อตกลงโปรแกรมและข้อกาหนดของโปรแกรมเหล่านี้ และเอกสารประกอบที่เกี่ยวข้องใด ๆ โดยไม่จากัดสิ่งที่กล่าวมาข้างต้น คุณต้องส่งคืนหรือทาลาย (ตามตัวเลือกของ Salesforce) ข้อมูล สินค้า และวัสดุทางกายภาพหรืออิเล็กทรอนิกส์อื่น ๆ ที่มีให้คุณในฐานะผลประโยชน์ภายใต้โปรแกรม VIP ของคุณ และปฏิบัติตามข้อกาหนดที่เกี่ยวข้องที่กาหนดไว้ในข้อ 5 และ 6

Salesforce คาดหวังให้ทุกคนที่เข้าร่วมในฐานะสมาชิกโปรแกรม VIP กระทาการเช่นนั้นโดยมีเป้าหมายในการแบ่งปัน เรียนรู้ และขยายระบบนิเวศของ Salesforce คุณต้องรับรู้และหลีกเลี่ยงการขัดกันทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นซึ่งเกี่ยวข้องกับโปรแกรม VIP ของคุณ รวมถึงเนื่องจากการจ้างงานหรือโครงการอื่น ๆ ที่คุณมีส่วนร่วม คุณต้องละเว้นจากการมีส่วนร่วมดังกล่าว และ/หรือมอบหมายการตัดสินใจใด ๆ ที่อาจมองว่าเป็นผลประโยชน์ของตนเอง คุณรับรองและรับประกันว่าการเข้าร่วมในโปรแกรม VIP ใด ๆ อยู่ในความสามารถเฉพาะตัวของคุณเองเท่านั้น ไม่ใช่ในฐานะสมาชิก พนักงาน หรือผู้แทนอื่น ๆ ของนิติบุคคลหรือหน่วยงานของรัฐ หากมีข้อสงสัย โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ทีมโปรแกรม VIP เพื่อขอคาชี้แจงเพิ่มเติม ตามที่กาหนดไว้ในเอกสารประกอบ

หากคุณเป็น (หรือกลายเป็น) พนักงานของลูกค้า Salesforce คุณต้องระบุตัวตนของคุณก่อนที่จะเข้าร่วม (หรือเข้าร่วมต่อไป ตามความเหมาะสม) ในโปรแกรม VIP ใด ๆ และอาจต้องขอใบอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรสาหรับการเข้าร่วมจากองค์กรของคุณ 

หากคุณเป็น (หรือกลายเป็น) พนักงานหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ คุณต้องระบุตัวตนก่อนที่จะเข้าร่วม (หรือเข้าร่วมต่อไป ตามความเหมาะสม) ในโปรแกรม VIP ใด ๆ และอาจต้องขอใบอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรสาหรับการเข้าร่วมจากองค์กรของคุณ หากคุณเป็นพนักงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ และคุณได้รับรางวัลและผลประโยชน์ที่ปราศจากค่าใช้จ่ายหรือลดราคา คุณต้องปฏิเสธสิทธิพิเศษเหล่านี้ คุณอาจถูกขอให้ปฏิบัติตามแบบพิธีเพิ่มเติมอีกสองสามข้อ คุณต้องยืนยันการปฏิบัติตามข้อกาหนดข้างต้นเมื่อมีการร้องขอจาก Salesforce

9.1 ความสัมพันธ์กับ Salesforce คุณต้องไม่สมัครหรือเข้าร่วมในโปรแกรม VIP ใด ๆ หากคุณเป็นพนักงาน (ไม่ว่าจะเต็มเวลาหรือไม่เต็มเวลา) ของ Salesforce หากคุณเข้าร่วมแล้วและต่อมากลายเป็นพนักงานของ Salesforce คุณต้องแจ้งให้ Salesforce ทราบโดยทันที และคุณอาจถูกถอดออกจากโปรแกรม คุณรับทราบและยอมรับว่าคุณไม่มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับโปรแกรม VIP หรือเป็นสมาชิกโปรแกรม VIP ใด ๆ หรือผลประโยชน์ใด ๆ ที่พนักงาน Salesforce มีสิทธิ์ได้รับภายใต้นโยบายหรือโปรแกรมของ Salesforce

หากคุณต้องการลงรายการความเกี่ยวข้องของคุณกับโปรแกรม VIP บน LinkedIn ให้ระบุการมีส่วนร่วมของคุณในช่อง “องค์กร” ในส่วน “ความสาเร็จ” เท่านั้น และไม่หมายความถึงความสัมพันธ์ในการจ้างงานกับ Salesforce ในทางใดทางหนึ่ง

9.2 ความสัมพันธ์กับบริการของ Salesforce โปรดทราบว่าสิทธิประโยชน์ของโปรแกรม VIP รวมถึงผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช่ GA อยู่ภายใต้ข้อตกลงโปรแกรมและข้อกาหนดของโปรแกรมเหล่านี้

การมีส่วนร่วมใด ๆ ในหรือใช้ผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช่ GA เป็นความเสี่ยงของคุณแต่เพียงผู้เดียว ผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช่ GA ไม่ได้มีไว้สาหรับการใช้งานจริง และอาจมีข้อบกพร่อง ข้อผิดพลาด และความเข้ากันไม่ได้กับผลิตภัณฑ์หรือบริการอื่น ๆ SALESFORCE จะไม่มีภาระผูกพันในการจัดหาการบารุงรักษาหรือการสนับสนุนสาหรับผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช่ GA คุณรับทราบและตกลงว่า (1) ผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช่ GA โดยเฉพาะอาจถูกดัดแปลง ระงับ หรือยกเลิกได้ตลอดเวลาโดยมีหรือไม่มีการแจ้งให้ทราบ (2) ผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช่ GA โดยเฉพาะอาจไม่มีจาหน่ายทั่วไป และ (3) คุณต้องยุติการใช้ผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช่ GA โดยเฉพาะตามคาร้องขอจาก SALESFORCE
ข้อ 3–7 และ 10–11 ของข้อกาหนดของโปรแกรมเหล่านี้จะคงอยู่ต่อไปแม้ว่าข้อตกลงโปรแกรมหรือข้อกาหนดของโปรแกรมเหล่านี้จะสิ้นสุดลง

ข้อกาหนดของโปรแกรมสาหรับ TRAILHEAD

ปรับปรุงล่าสุด: 31 มีนาคม 2564

ข้อกาหนดโปรแกรมเหล่านี้สาหรับ Trailhead (“ข้อกาหนดของโปรแกรม”) จะนาไปใช้กับการใช้งานของคุณ (รวมถึงการเข้าถึงและการมีส่วนร่วมในการประชุมหรือกิจกรรมใด ๆ ที่ระบุไว้หรือจัดใน) เว็บไซต์ของเรา (รวมถึงเว็บแอปพลิเคชันโปรเกรสซีฟ) พอร์ทัล แอปพลิเคชันมือถือ หรือระบบที่โฮสต์เนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับ Trailhead ที่เชื่อมโยงไปยัง ข้อตกลงโปรแกรมหรือข้อกาหนดของโปรแกรมเหล่านี้ (ร่วมกับข้อมูล สถิติ เนื้อหาและวัสดุอื่น ๆ ผลิตภัณฑ์ และบริการของ Salesforce ที่มีให้บริการผ่านทางเว็บไซต์ พอร์ทัล หรือระบบดังกล่าว และผู้สืบทอดใด ๆ ของสิ่งนี้ ซึ่งจะเรียกรวมกันว่า “Trailhead”)

ข้อกาหนดของโปรแกรมเหล่านี้รวมเข้าด้วยกันโดยการอ้างอิงในข้อตกลงโปรแกรม และเป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงระหว่างคุณและฝ่าย Salesforce Salesforce อาจปรับปรุงข้อกาหนดของโปรแกรมเหล่านี้เป็นครั้งคราว ตามที่อธิบายไว้ในข้อตกลงโปรแกรม คาที่ใช้อักษรตัวพิมพ์ใหญ่แต่ไม่ได้นิยามไว้ในข้อกาหนดของโปรแกรมเหล่านี้มีความหมายตามที่กาหนดไว้ในข้อตกลงโปรแกรม คุณไม่สามารถและต้องไม่ใช้ Trailhead หรือเข้าร่วมการประชุมหรือกิจกรรมใด ๆ ที่ระบุหรือจัดบน Trailhead เว้นแต่คุณจะยอมรับข้อกาหนดของโปรแกรมเหล่านี้ 

หากคุณลงทะเบียนหรือใช้บัญชีกับ Trailhead โปรดทราบว่าข้อมูลบางประการของคุณอาจถูกแสดงต่อสาธารณะหรือบุคคลอื่นสามารถดูได้ (รวมถึงผู้ดูแลระบบหรือบุคคลอื่นภายในองค์กร เช่นเดียวกับผู้ใช้ Trailhead อื่น ๆ หรือสาธารณะ) โดยค่าเริ่มต้น ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จากัดเพียงชื่อ นามสกุล รูปถ่าย และข้อมูลการลงทะเบียน นอกจากนี้ ข้อมูลบางประการที่เกี่ยวข้องกับการใช้ Trailhead ของคุณ เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับความก้าวหน้าในการเรียนรู้ของคุณ และจานวนและประเภทของป้ายที่คุณได้รับ อาจถูกเปิดเผยต่อสาธารณะหรือผู้อื่นสามารถดูได้

การใช้บัญชีของคุณเพื่อเข้าร่วมบางกลุ่มเป็นส่วนหนึ่งของ Trailhead คุณตกลงที่จะรับการติดต่อสื่อสาร (รวมถึงการติดสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์) เกี่ยวกับกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับกลุ่ม นอกจากนี้ การลงทะเบียนสาหรับการประชุมบางประการ (รวมถึงการประชุม Trailblazer Community Group ตามที่กาหนดไว้ด้านล่าง) โดยใช้บัญชีของคุณ แสดงว่าคุณตกลงที่จะรับการติดต่อสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์เกี่ยวกับการอัปเดตการประชุมและเรื่องหลังการประชุม ซึ่งอาจรวมถึงการประเมินแบบสารวจและเอกสารเกี่ยวกับการประชุม อย่างไรก็ตาม โปรดทราบว่าการติดต่อสื่อสารใด ๆ ที่คุณได้รับจากบุคคลที่สาม รวมถึงจากผู้นาของกลุ่มหรือการประชุมใด ๆ จะไม่ถูกส่งโดยหรือในนามของ Salesforce และทาง Salesforce ขอปฏิเสธความรับผิดชอบใด ๆ สาหรับการติดต่อสื่อสารดังกล่าว 

โดยไม่จากัด AUP กฎการปฏิบัติที่มีอยู่ในข้อตกลงโปรแกรม หรือหลักเกณฑ์การมีส่วนร่วมชุมชน Salesforce Success ซึ่งปัจจุบันตั้งอยู่ที่ https://trailblazers.salesforce.com/resource/1432331846000/SuccessGuidelines, ตามที่ Salesforce ปรับปรุงเป็นครั้งคราว (“หลักเกณฑ์การมีส่วนร่วมของชุมชน Salesforce Success”) ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ Trailhead คุณต้องปฏิบัติหลักเกณฑ์การมีส่วนร่วมของ Salesforce ที่มีให้ในหรือผ่าน Trailhead (“หลักเกณฑ์การมีส่วนร่วม”) ระหว่างการประชุม Trailhead และการประชุม Trailblazer Community Group คุณต้องรักษาสภาพแวดล้อมที่เป็นมิตร ปลอดภัย ให้การสนับสนุน และปราศจากการล่วงละเมิด โดยไม่คานึงถึงเพศ อายุ รสนิยมทางเพศ อัตลักษณ์ทางเพศ การแสดงออกทางเพศ ความทุพพลภาพ ลักษณะทางกายภาพ ขนาดร่างกาย ชาติพันธุ์ เชื้อชาติ ศาสนา หรืออัตลักษณ์กลุ่มอื่น ๆ

นอกจากนี้ ในการเชื่อมต่อกับ Trailhead คุณจะไม่ (และไม่อนุญาตให้ผู้ใช้หรือบุคคลที่สามใด ๆ ของคุณ) กระทาสิ่งต่อไปนี้:

 • แบ่งปัน โอน หรือเปิดเผยวิธีแก้ปัญหาใด ๆ สาหรับการสอบเพื่อการรับรอง การสอบรับรอง Superbadge, Masterbadge หรือการแต่งตั้งอื่นที่คล้ายคลึงกัน ยกเว้นในกรณีที่ Salesforce ได้รับอนุญาตล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษร
 • แบ่งปันหรือโอนใบรับรอง ป้าย ซูเปอร์แบดจ์ หรือข้อมูลรับรองที่คล้ายคลึงกันอื่น ๆ ที่ได้รับจาก Trailhead หรือกิจกรรมบัญชีอื่น ๆ ของคุณ หรือบัญชีของคุณ (รวมถึงข้อมูลรับรองการเข้าสู่ระบบสาหรับบัญชีของคุณ) เพื่อวัตถุประสงค์ใด ๆ
 • ระบุอย่างเป็นเท็จหรือบิดเบือนข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการใช้ Trailhead รวมถึงความคืบหน้าในการเรียนรู้ของคุณ (หรือของผู้ใช้ของคุณ หรือของบุคคลที่สาม) หรือจานวนหรือประเภทของป้ายที่คุณ (หรือของผู้ใช้ของคุณ หรือบุคคลที่สามใด ๆ) ได้รับจากการใช้งาน Trailhead

โปรดจาไว้ว่า ในการเชื่อมต่อกับ Trailhead คุณอาจให้ข้อมูล สถิติ เนื้อหา หรือวัสดุอื่น ๆ แก่ผู้ชมที่หลากหลายและเป็นสากล สิ่งที่ดูเหมือนไม่เป็นการดูหมิ่น ลามกอนาจาร ก้าวร้าว หรือไม่เหมาะสมต่อคุณอาจดูเหมือนเป็นเช่นนั้น คุณจะ (และจะทาให้ผู้ใช้ของคุณและบุคคลที่สาม) ปฏิบัติต่อผู้ใช้ Trailhead รายอื่นด้วยความสุภาพและให้เกียรติ

Salesforce อาจยุติบัญชีของคุณ และ Salesforce และผู้นาของกลุ่มหรือการประชุมที่เกี่ยวข้อง (รวมถึงการประชุม Trailblazer Community Group) อาจระงับการเป็นสมาชิกของคุณในกลุ่ม หรือห้ามการเข้าร่วมในกลุ่มหรือการเข้าร่วมการประชุมของคุณได้ทุกเมื่อ หากคุณไม่ปฏิบัติตามข้อ 2 หรือ AUP หรือกฎการดาเนินการ หรือด้วยเหตุผลใด ๆ หรือไม่มีเหตุผล โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบหรือความรับผิดใด ๆ 

3.1 การใช้ Trailhead ภายใต้ข้อกาหนดของข้อกาหนดของโปรแกรมเหล่านี้ และตราบเท่าที่คุณได้รับอนุญาตจาก Salesforce เพื่อใช้ Trailhead คุณสามารถใช้ส่วนใด ๆ ของ Trailhead ที่เราให้สิทธิ์การเข้าถึงแก่คุณภายใต้ข้อกาหนดของโปรแกรมเหล่านี้ บนอุปกรณ์ใด ๆ ที่คุณเป็นเจ้าของหรือควบคุม คุณต้องใช้ Trailhead เพื่อวัตถุประสงค์ที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์ส่วนบุคคล ทางวิชาชีพ หรือการศึกษาเท่านั้น รวมถึงเพื่อเรียนรู้ทักษะสาหรับตาแหน่งปัจจุบันของคุณ เพื่อเรียนรู้ทักษะสาหรับตาแหน่งในอนาคต เพื่อรับข้อมูลประจาตัวของ Salesforce เพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับ Salesforce และ/หรือเพื่อเชื่อมต่อกับชุมชน Trailhead และผู้ใช้อื่น ๆ หากคุณไม่ปฏิบัติตามข้อกาหนดหรือเงื่อนไขใด ๆ ของข้อกาหนดของโปรแกรมเหล่านี้ คุณต้องหยุดใช้ Trailhead ทันที โปรดทราบว่าข้อมูล สถิติ เนื้อหา และวัสดุอื่น ๆ ที่มีอยู่ในหรือผ่าน Trailhead อาจมีหรือก่อให้เกิดเป็นวัสดุของบุคคลที่สามและ/หรือผลิตภัณฑ์หรือบริการอื่น ๆ ของ Salesforce (รวมถึงโปรแกรมอื่น ๆ) และสิทธิ์ที่กล่าวมาข้างต้นอาจอยู่ภายใต้ข้อกาหนด เงื่อนไข และนโยบายเพิ่มเติม

3.2 โครงการโอเพนซอร์ส Salesforce อาจจัดให้มีโครงการโอเพนซอร์สบนหรือผ่าน Trailhead หรือในหรือผ่านบริการโฮสต์ที่เก็บซอฟต์แวร์ของบุคคลที่สาม (เช่น Github) ที่เกี่ยวข้องกับ Trailhead โค้ดโอเพนซอร์สใด ๆ ที่มีอยู่ในโครงการโอเพนซอร์สดังกล่าว (“เนื้อหาโอเพนซอร์ส”) อาจเป็นงานที่เป็นกรรมสิทธิ์ของบุคคลที่สาม (ซึ่งในกรณีนี้ถือว่าเป็นวัสดุของบุคคลที่สาม) และอาจอยู่ภายใต้ข้อกาหนด เงื่อนไข และนโยบายเพิ่มเติม การใช้เนื้อหาโอเพนซอร์สใด ๆ อยู่ภายใต้เงื่อนไขของใบอนุญาต (ถ้ามี) ที่มาพร้อมกับโครงการที่เกี่ยวข้อง หากคุณกาลังเริ่มต้นโครงการโอเพนซอร์สใด ๆ ในหรือผ่าน Trailhead คุณต้องทาให้เนื้อหาโอเพนซอร์สที่เกี่ยวข้องพร้อมใช้งานภายใต้เงื่อนไขการอนุญาตให้ใช้สิทธิโอเพนซอร์ส 

4.1 สิ่งประดิษฐ์ คุณรับทราบและตกลงในที่นี้ว่าข้อกาหนดในข้อมูลที่ส่งของคุณไม่ได้ทาให้คุณเป็นนักประดิษฐ์หรือผู้มีส่วนร่วมในสิ่งประดิษฐ์ใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างการพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือบริการใด ๆ โดยหรือในนามของ Salesforce รวมถึงผู้ที่รวม นาไปใช้ หรือเกี่ยวข้องกับข้อมูลที่ส่งทั้งหมดหรือบางส่วน (การประดิษฐ์ดังกล่าวจะเรียกว่า “สิ่งประดิษฐ์”) โดยไม่จากัดสิ่งที่กล่าวมาข้างต้น ในขอบเขตที่คุณเป็นนักประดิษฐ์หรือผู้ร่วมประดิษฐ์ในสิ่งประดิษฐ์ใด ๆ หรือมีสิทธิ กรรมสิทธิ์ หรือผลประโยชน์อื่นใดในหรือต่อสิ่งประดิษฐ์ใด ๆ คุณโอนสิทธิ์และตกลงที่จะโอนสิทธิ์ กรรมสิทธิ์ และผลประโยชน์ทั้งหมดที่ไม่อาจเพิกถอนได้ ทั่วโลก ในและต่อการประดิษฐ์ดังกล่าว (ไม่ว่าจะมีอยู่หรือเกิดขึ้นในปัจจุบัน สร้างขึ้นหรือพัฒนาในภายหลัง) รวมถึงสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาทั้งหมดในและต่อการประดิษฐ์ดังกล่าว ให้กับ Salesforce 

ซึ่งจะมีผลทันทีเมื่อมีการเริ่มต้น ความคิด การสร้างหรือการพัฒนา ในขอบเขตที่สิ่งประดิษฐ์หรือสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาในหรือต่อสิ่งประดิษฐ์ใด ๆ ไม่สามารโอนสิทธิ์ได้ หรือในขอบเขตที่คุณรักษาสิทธิ์ กรรมสิทธิ์ หรือผลประโยชน์ในหรือต่อสิ่งประดิษฐ์หรือสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาใด ๆ คุณ: (ก) โดยไม่มีเงื่อนไขและละเว้นการบังคับใช้สิทธิ์ดังกล่าวโดยไม่อาจเพิกถอนได้ และการเรียกร้องและสาเหตุของการดาเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสิทธิ์ดังกล่าว ต่อ Salesforce และผู้ใช้ผลิตภัณฑ์หรือบริการของ Salesforce (ข) ตกลงตามคาร้องขอและค่าใช้จ่ายของ Salesforce เพื่อยินยอมและเข้าร่วมในการดาเนินการใด ๆ เพื่อบังคับใช้สิทธิ์ดังกล่าว และ (ค) ให้สิทธิ์ช่วงได้อย่างเต็มที่ (ผ่านหลายระดับ) แก่ Salesforce ทั่วโลก โดยปลอดค่าลิขสิทธิ์ ซึ่งได้ชาระเต็มจานวน ไม่ผูกขาด ถาวร เพิกถอนไม่ได้ สามารถถ่ายโอนได้ โดยปราศจากค่าตอบแทนเพิ่มเติมแก่คุณหรือบุคคลที่สามใด ๆ เพื่อทาซ้า แจกจ่าย ดาเนินการ และแสดง (ต่อสาธารณะหรืออย่างอื่น) สร้างงานสืบเนื่อง ดัดแปลง ทา ขาย เสนอขาย นาเข้า ใช้ วิเคราะห์ และใช้ประโยชน์ (และให้ผู้อื่นใช้สิทธิ์ดังกล่าวในนามของ Salesforce) ทั้งหมดหรือใด ๆ ส่วนหนึ่งของสิ่งประดิษฐ์ดังกล่าว ในรูปแบบหรือสื่อใด ๆ ที่เป็นที่รู้จักหรือจะพัฒนาหลังจากนี้ และเพื่อวัตถุประสงค์ใด ๆ คุณยังสละ “สิทธิ์ทางศีลธรรม” หรือสิทธิ์อื่น ๆ ที่มิอาจเพิกถอนได้ในส่วนที่เกี่ยวกับการแสดงที่มาของการเป็นผู้สร้างสรรค์งานหรือความสมบูรณ์ของเนื้อหาเกี่ยวกับสิ่งประดิษฐ์ใด ๆ ที่คุณอาจมีภายใต้กฎหมายที่บังคับใช้ภายใต้ทฤษฎีทางกฎหมายใด ๆ คุณสละสิทธิ์และยกเลิกการอ้างสิทธิ์ต่อ Salesforce การดเรียกร้องใด ๆ และทั้งหมดที่คุณมีหรืออาจมีต่อจากนี้สาหรับการละเมิด การยักยอก หรือการละเมิดอื่น ๆ ของสิ่งประดิษฐ์หรือสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาที่ได้รับโอนสิทธิ์หรืออนุญาตภายใต้ข้อกาหนดของโปรแกรมเหล่านี้แก่ Salesforce

4.2 ใบอนุญาต โดยไม่จากัดเฉพาะส่วนที่ 4.1 ข้างต้น (“สิ่งประดิษฐ์”) ในขอบเขตที่คุณมีหรือได้รับกรรมสิทธิ์ใด ๆ ที่อาจถูกละเมิด ยักยอก หรือถูกละเมิดโดยการดาเนินการของ Trailhead คุณยินยอมให้สิทธิ์ช่วงได้อย่างเต็มที่ (ผ่านหลายระดับ) แก่ Salesforce ทั่วโลก โดยปลอดค่าลิขสิทธิ์ ซึ่งได้ชาระเต็มจานวน ไม่ผูกขาด ถาวร เพิกถอนไม่ได้ สามารถถ่ายโอนได้ ภายใต้สิทธิ์ที่เป็นกรรมสิทธิ์ดังกล่าว เพื่อดาเนินการ Trailhead ตามที่อาจมีการแก้ไข ปรับปรุง หรืออัปเกรดเป็นครั้งคราว

4.3 ความช่วยเหลือ คุณจะร่วมมือกับ Salesforce และผู้ที่ได้รับมอบหมายในการสมัคร รับ การทาให้สมบูรณ์ พิสูจน์ และบังคับใช้สิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาของ Salesforce ในและต่อสิ่งประดิษฐ์ใด ๆ รวมถึงการใช้เครื่องมือที่เป็นลายลักษณ์อักษรตามที่ Salesforce จัดเตรียมไว้และดาเนินการอื่น ๆ เช่น อาจมีความจาเป็นตามสมควรในความเห็นของ Salesforce ในการขอรับสิทธิบัตร ลงทะเบียนลิขสิทธิ์ หรือบังคับใช้สิทธิ์ของ Salesforce ในและต่อการประดิษฐ์ดังกล่าว (และคุณขอแต่งตั้ง Salesforce และเจ้าหน้าที่และตัวแทนใด ๆ ของบริษัทเป็นผู้รับมอบอานาจตามข้อเท็จจริงในที่นี้โดยไม่อาจเพิกถอนได้ และในนามของคุณและแทนที่คุณด้วยอานาจและผลทางกฎหมายเดียวกัน)

4.4 สิทธิที่จาเป็น โดยไม่จากัดการรับรองและการรับประกันของคุณในข้อตกลงโปรแกรม คุณรับรองและรับประกันว่าคุณเป็นเจ้าของหรือมีสิทธิ์ (รวมถึงสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญา) ที่จาเป็นในการมอบการโอนสิทธิ์และใบอนุญาตในส่วนที่เกี่ยวกับข้อมูลที่ส่งดังกล่าวและสิ่งประดิษฐ์ใด ๆ ที่ได้รับภายใต้ข้อกาหนดของโปรแกรมเหล่านี้ ในขอบเขตที่องค์กรของคุณเป็นเจ้าของหรือมีสิทธิ กรรมสิทธิ์ หรือผลประโยชน์ใด ๆ ในหรือต่อข้อมูลที่ส่งหรือสิ่งประดิษฐ์ใด ๆ คุณรับรองและรับประกันว่าคุณได้รับอนุญาตจากองค์กรดังกล่าวเพื่อทาให้มีข้อมูลที่ส่งดังกล่าว และเพื่อให้การโอนสิทธิ์และใบอนุญาตในส่วนที่เกี่ยวกับ ข้อมูลที่ส่งและสิ่งประดิษฐ์ดังกล่าวที่ได้รับภายใต้ข้อกาหนดของโปรแกรมเหล่านี้

4.5 การเฝ้าติดตาม โดยไม่จากัดข้อ 7 ของข้อตกลงโปรแกรม (“ข้อมูลเนื้อหาและการใช้งาน”) ทาง Salesforce อาจ (แต่ไม่มีภาระผูกพันในการ) เฝ้าติดตาม ประเมิน ดัดแปลง หรือนาข้อมูลที่ส่งออก รวมถึงรายการที่มีอยู่ในหรือผ่านฟังก์ชันการส่งข้อความส่วนตัว ซึ่งรวมถึงเพื่อวัตถุประสงค์ ของการส่งเสริมความปลอดภัยของชุมชนหรือผลิตภัณฑ์หรือบริการอื่นของ Salesforce และรวมถึงการนาข้อความสแปมออก 

Trailhead อาจจัดให้มีการลงประกาศรับสมัครงานและเนื้อหาเกี่ยวกับงานอื่น ๆ (เช่น ข้อกาหนดของงาน ประวัติย่อ คาอธิบายของประสบการณ์การทางาน การชักชวนงาน โฆษณา ฯลฯ) รวมถึงผ่านลิงก์หรือการรวมเข้ากับบริการของบุคคลที่สาม (รายการดังกล่าวและเนื้อหาและลิงก์อื่น ๆ จะเรียกว่า “ประกาศรับสมัครงาน”) และอาจช่วยให้คุณเผยแพร่ประกาศรับสมัครงานได้ รวมถึงผ่านลิงก์หรือการรวมเข้ากับบริการของบุคคลที่สาม การประกาศรับสมัครงานอยู่ภายใต้ข้อกาหนดของโปรแกรมสาหรับพอร์ทัลเครือข่ายที่เชื่อมโยงกับข้อตกลงโปรแกรม ตามที่ Salesforce เผยแพร่และปรับปรุงเป็นครั้งคราว

6.1 ลักษณะที่ไม่เป็นทางการของการประชุม Trailblazer Community Group คุณอาจมีโอกาสเข้าร่วมการประชุมบางรายการที่ระบุไว้หรือจัดบน Trailhead ซึ่งบุคคลที่สามที่ไม่ใช่ตัวแทนหรือพนักงานของ Salesforce เป็นเจ้าภาพหรือจัดงาน (การประชุม งานกิจกรรมใด ๆ ซึ่งจะเรียกว่า “การประชุม Trailblazer Community Group”) คุณรับทราบว่า Salesforce ไม่ใช่ผู้สร้าง ผู้จัดงาน หรือเจ้าของการประชุมกลุ่มชุมชน Trailblazer แม้ว่าพนักงาน Salesforce จะเข้าร่วมการประชุม Salesforce สนับสนุนการประชุม Salesforce จัดหาสื่อเกี่ยวกับการประชุม Salesforce ส่งเสริมการประชุมบนเว็บไซต์ของ Salesforce หรือเว็บไซต์ที่ชาระเงินโดย Salesforce หรือการประชุมเกิดขึ้นในทรัพย์สินของ Salesforce หากคุณเป็นเจ้าภาพหรือจัดการประชุมกลุ่มชุมชน Trailblazer คุณตกลงที่จะส่งเสริมการประชุมดังกล่าว และคุณต้องไม่สร้างความเข้าใจใด ๆ ว่า Salesforce ได้สร้าง จัด เป็นเจ้าของ สนับสนุน หรือรับรอง เพื่อความชัดเจน การประชุมที่ระบุไว้หรือจัดใน Trailhead แต่ Salesforce เป็นเจ้าภาพหรือจัดงานจะถือว่าเป็นงานกิจกรรมที่อยู่ภายใต้ข้อกาหนดของโปรแกรมสาหรับงานกิจกรรม ในกรณีที่มีข้อขัดแย้งหรือไม่สอดคล้องกันระหว่างข้อกาหนดของโปรแกรมเหล่านี้กับข้อกาหนดของโปรแกรมสาหรับงานกิจกรรม ข้อกาหนดของโปรแกรมเหล่านี้จะควบคุมในขอบเขตของข้อขัดแย้งหรือไม่สอดคล้องกันดังกล่าว เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับการประชุมที่เกี่ยวข้องเท่านั้น

6.2 ผู้นา Trailblazer Community Group นอกเหนือจากข้อกาหนดของโปรแกรมเหล่านี้แล้ว ผู้นา Trailblazer Community Group ยังอยู่ภายใต้ข้อกาหนดของโปรแกรมสาหรับผู้นากลุ่มของ Salesforce ที่ทาขึ้นโดยเกี่ยวข้องกับข้อตกลงโปรแกรม ตามที่ Salesforce ได้เผยแพร่และปรับปรุงเป็นครั้งคราว ในขอบเขตที่ข้อกาหนดของโปรแกรมเหล่านี้หรือส่วนหนึ่งส่วนใดขัดแย้งกับข้อกาหนดของโปรแกรมสาหรับผู้นากลุ่มของ Salesforce การเข้าร่วมในฐานะผู้นา Trailblazer Community Group จะถูกควบคุมโดยข้อกาหนดของโปรแกรมสาหรับผู้นากลุ่มของ Salesforce

6.3 การรับความเสี่ยง การเข้าร่วมและการเข้าร่วมการประชุม Trailhead หรือการประชุม Trailblazer Community Group หรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้องใด ๆ ถือเป็นความสมัครใจโดยสมบูรณ์ คุณตกลงที่จะพิจารณาความเสี่ยงโดยธรรมชาติในกิจกรรมใด ๆ ที่คุณเลือกเข้าร่วม และใช้ความระมัดระวังตามสมควรก่อนที่คุณจะเลือกเข้าร่วมหรือเข้าร่วมการประชุม Trailhead หรือการประชุม Trailblazer Community Group คุณรับทราบว่า Salesforce ไม่มีการควบคุมและไม่รับประกันคุณภาพ ความปลอดภัย ความถูกต้อง หรือความชอบด้วยกฎหมายของการประชุมหรือเนื้อหาใด ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือนาเสนอในการประชุม Trailhead หรือการประชุม Trailblazer Community Group และการเข้าร่วมการประชุม Trailhead หรือ Trailblazer ของคุณ การประชุมกลุ่มชุมชนเป็นความเสี่ยงของคุณเอง ตามขอบเขตสูงสุดที่อนุญาตภายใต้กฎหมายที่บังคับใช้ คุณยอมรับและรับความเสี่ยงทั้งหมดต่อการบาดเจ็บหรือความเสียหายต่อทรัพย์สินส่วนบุคคลของคุณที่คุณอาจเผชิญในขณะที่เข้าร่วมการประชุม TRAILHEAD หรือการประชุม TRAILBLAZER COMMUNITY GROUP หรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง และขอสละสิทธิ์การเรียกร้องใด ๆ ต่อฝ่ายที่เกี่ยวข้องของ SALESFORCE ที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงดังกล่าว

6.4 ข้อจากัดความรับผิด โดยไม่จากัดการจากัดความรับผิดภายใต้ข้อตกลงโปรแกรม ไม่ว่าในกรณีใด ๆ ฝ่ายที่เกี่ยวข้องของ SALESFORCE จะไม่ต้องรับผิดสาหรับค่าเสียหายทางอ้อม พิเศษ ที่ครอบคลุม โดยบังเอิญ เป็นเยี่ยงอย่าง เชิงลงโทษ หรือเป็นผลสืบเนื่องที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับการประชุม TRAILHEAD หรือการประชุม TRAILBLAZER COMMUNITY GROUP คาแถลงหรือการดาเนินการของผู้นาหรือผู้เข้าร่วมกลุ่มตัวอย่าง TRAILBLAZER COMMUNITY GROUP การเข้าร่วมและการมีส่วนร่วมในการประชุม TRAILHEAD หรือการประชุม TRAILBLAZER COMMUNITY GROUP ใด ๆ และการกระทาของคุณหรือบุคคลอื่นที่การประชุม TRAILHEAD หรือการประชุม TRAILBLAZER COMMUNITY GROUP ใด ๆ แม้ว่าฝ่ายที่เกี่ยวข้องของ SALESFORCE ใด ๆ จะได้รับคาแนะนาเกี่ยวกับความเป็นไปได้ของค่าเสียหายดังกล่าว หรือหากมีการเยียวยาใด ๆ ที่ไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่สาคัญ ข้อจากัดความรับผิดดังกล่าวจะไม่มีผลบังคับใช้ในขอบเขตที่กฎหมายห้ามไว้

6.5. การให้ความยินยอมส่วนบุคคล

(ก) ผู้นาการประชุม Trailblazer Community Group และการประชุม Trailhead และผู้เข้าร่วมการประชุม Trailblazer Community Group และ/หรือ Salesforce (และ/หรือบุคคลอื่นในนามของ Salesforce) อาจทาการถ่ายภาพ ทาการบันทึก (ทั้งเสียงและวิดีโอ) เว็บคาสต์ พอดแคสต์ หรือการส่งสัญญาณระหว่างการประชุม Trailhead หรือการประชุม Trailblazer Community Group ใด ๆ หรือทั้งหมด (รวมถึงที่การประชุม Trailhead หรือสถานที่จัดการประชุม Trailblazer Community Group ระหว่างเซสชันการประชุม Trailhead หรือ Trailblazer Community Group หรือระหว่างกิจกรรม Trailblazer Community Group อื่น ๆ) รูปภาพ ภาพเสมือน เสียง ถ้อยแถลง และลักษณะเฉพาะอื่น ๆ ที่ระบุตัวตนของคุณ (แต่ละอย่างจะเรียกว่า “รูปภาพ”) อาจถูกบันทึกในภาพถ่าย สิ่งบันทึก (ทั้งเสียงและวิดีโอ) เว็บคาสต์ พอดแคสต์ หรือการส่งสัญญาณอื่น ๆ ของการประชุม Trailhead หรือการประชุม Trailblazer Community Group หรือกิจกรรมอื่น ๆ ดังกล่าว (แต่ละรายการจะเรียกว่า “การบันทึก”)

(ข) คุณยินยอมให้สิทธิ์ช่วงได้อย่างเต็มที่ (ผ่านหลายระดับ) แก่ Salesforce ทั่วโลก โดยปลอดค่าลิขสิทธิ์ ซึ่งได้ชาระเต็มจานวน ไม่ผูกขาด ถาวร เพิกถอนไม่ได้ สามารถถ่ายโอนได้ โดยปราศจากค่าตอบแทนเพิ่มเติมแก่คุณหรือบุคคลที่สามใด ๆ เพื่อทาซ้า แจกจ่าย ดาเนินการ และแสดง (ต่อสาธารณะหรืออย่างอื่น) สร้างงานสืบเนื่อง ดัดแปลง แก้ไข และใช้ วิเคราะห์ และใช้ประโยชน์จากการบันทึกดังกล่าว (รวมถึงรูปภาพของคุณในที่นี้) ทั้งหมดหรือบางส่วน ในรูปแบบหรือสื่อใด ๆ ที่เป็นที่รู้จักหรือจะพัฒนาหลังจากนี้ และเพื่อวัตถุประสงค์ใด ๆ (รวมถึงวัตถุประสงค์ทางการตลาดหรือการส่งเสริมการขาย เช่น คารับรอง) ในส่วนที่เกี่ยวกับการบันทึกทั้งหมด (และต่อผู้นาการประชุม Trailblazer Community Group หรือการประชุม Trailhead หรือผู้เข้าร่วม Trailblazer Community Group ในส่วนที่เกี่ยวกับการบันทึกใด ๆ ที่ผู้นาหรือผู้เข้าร่วมดังกล่าวจับ) ใบอนุญาตดังกล่าวยังใช้กับสิ่งบันทึกใด ๆ ที่คุณทาให้พร้อมใช้งานสาหรับ Salesforce หรือผู้นาการประชุม Trailblazer Community Group หรือผู้เข้าร่วมการประชุม Trailhead หรือ Trailblazer Community Group ทาง Salesforce เป็นเจ้าของสิทธิ์ กรรมสิทธิ์ และผลประโยชน์ทั้งหมด (รวมถึงสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญา) ในและต่อสิ่งบันทึกที่ Salesforce จับภาพ (และ/หรือโดยบุคคลอื่นในนามของ Salesforce) (“สิ่งบันทึกของ Salesforce”) การดัดแปลง และงานสืบเนื่องทั้งหมดของสิ่งบันทึกของ Salesforce และรายได้ทั้งหมดที่ได้รับจากสิ่งบันทึกของ Salesforce หรือการดัดแปลงหรืองานสืบเนื่องดังกล่าว Salesforce จะไม่มีภาระผูกพันในการแบ่งปันรายได้ดังกล่าวกับคุณ

(ค) คุณสละสิทธิ์ที่ไม่อาจเพิกถอนได้ในที่นี้ซึ่งคุณอาจต้องตรวจสอบหรืออนุมัติการใช้หรือการใช้ประโยชน์อื่น ๆ ของการบันทึกหรือการทาซ้าใด ๆ และคุณตกลงว่า Salesforce จะไม่มีภาระผูกพันในการใช้การบันทึกใด ๆ (รวมถึงภาพใด ๆ ของคุณ) หรือการใช้สิทธิ์ใด ๆ ที่มอบให้แก่ Salesforce เกี่ยวกับรูปภาพของคุณ

(ง) รูปภาพของคุณอาจปรากฏในสิ่งบันทึกที่เผยแพร่ต่อสาธารณะ และบุคคลที่สามอาจเก็บรักษา ใช้ หรือแจกจ่ายสิ่งบันทึกดังกล่าว Salesforce ไม่มีการควบคุม และไม่รับผิดชอบต่อการใช้งานหรือการใช้สิ่งบันทึกใด ๆ ในทางที่ผิด (รวมถึงการแจกจ่ายใด ๆ) โดยบุคคลที่สาม

(จ) ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานหรือการใช้ประโยชน์จากสิ่งบันทึกอื่น ๆ (รวมถึงรูปภาพของคุณ) คุณขอสละสิทธิ์ที่ไม่อาจเพิกถอนได้และยกเลิกการเรียกร้องใด ๆ และทั้งหมดเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา สิทธิ์ในการเผยแพร่ สิทธิในความเป็นส่วนตัว และการเรียกร้องหรือค่าเสียหายอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานดังกล่าวหรือการใช้ประโยชน์อื่น ๆ คุณยืนยันว่าคุณบรรลุนิติภาวะและได้อ่านการให้ความยินยอมดังกล่าวและเข้าใจเนื้อหาดังกล่าวอย่างครบถ้วนแล้ว

(ฉ) นอกจากนี้ คุณรับรองว่าบุคคลทั้งหมดที่ถูกจับรูปภาพในสิ่งบันทึกใด ๆ ที่คุณทาให้มีแก่ SALESFORCE หรือต่อบุคคลที่สามใด ๆ ได้ยินยอมให้รวมรูปภาพของบุคคลเหล่านั้นไว้ในสิ่งบันทึกดังกล่าว และให้สิทธิ์แก่คุณในรูปภาพและสิ่งบันทึกดังกล่าวในข้อกาหนดของโปรแกรมเหล่านี้

คุณอาจสามารถดาเนินการตามข้อมูลประจาตัวหรือการรับรองบางประการที่มีให้ผ่านหรือบน Trailhead หลังจากปฏิบัติตามข้อกาหนดใด ๆ ของหนังสือรับรองหรือโปรแกรมการรับรองที่เกี่ยวข้อง การเข้าร่วมในหนังสือรับรองหรือโปรแกรมการรับรองใด ๆ ดังกล่าวอยู่ภายใต้ข้อตกลงหนังสือรับรองหรือโปรแกรมการรับรองของ Salesforce ที่ทาขึ้นโดยเกี่ยวข้องกับข้อตกลงโปรแกรมหรือนาเสนอต่อคุณในระหว่างขั้นตอนการลงทะเบียนการรับรอง ตามที่ Salesforce จัดให้มีและปรับปรุงเป็นครั้งคราว (“ข้อตกลงหนังสือรับรองหรือโปรแกรมการรับรอง”) เมื่อเข้าร่วมในหนังสือรับรองหรือโปรแกรมการรับรองใด ๆ แสดงว่าคุณยอมรับข้อตกลงหนังสือรับรองหรือโปรแกรมการรับรอง ในขอบเขตของข้อขัดแย้ง หรือไม่สอดคล้องกันระหว่างข้อกาหนดของโปรแกรมเหล่านี้และข้อตกลงหนังสือรับรองหรือโปรแกรมการรับรอง ข้อตกลงหนังสือรับรองหรือโปรแกรมการรับรองจะควบคุมในส่วนที่เกี่ยวกับการเข้าร่วมโปรแกรมที่เกี่ยวข้องของคุณ
โดยไม่จากัดการปฏิเสธการรับประกันและเงื่อนไขในข้อตกลงโปรแกรม TRAILHEAD และเนื้อหาโอเพนซอร์สไม่ได้มีไว้สาหรับการใช้งานจริง และอาจมีข้อบกพร่อง ข้อผิดพลาด และความเข้ากันไม่ได้กับผลิตภัณฑ์หรือบริการอื่น ๆ SALESFORCE จะไม่มีภาระผูกพันที่จะให้การสนับสนุนหรือบริการบารุงรักษาใด ๆ สาหรับ TRAILHEAD หรือเนื้อหาโอเพนซอร์สใด ๆ

Salesforce คาดหวังให้ทุกคนที่เข้าร่วมใน Trailhead กระทาเช่นนั้นโดยมีเป้าหมายเพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับ Salesforce กับเพื่อนร่วมงาน สร้างเครือข่าย Salesforce และค้นหาที่ปรึกษา คุณต้องรับรู้และหลีกเลี่ยงการขัดกันทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นกับ Trailhead รวมถึงเนื่องจากการจ้างงานหรือโครงการอื่น ๆ ที่คุณมีส่วนร่วม คุณต้องละเว้นจากการมีส่วนร่วมดังกล่าว และ/หรือมอบหมายการตัดสินใจใด ๆ ที่อาจมองว่าเป็นผลประโยชน์ของตนเอง นอกจากนี้ คุณต้องไม่เปิดเผยข้อมูลที่เป็นความลับหรือข้อมูลที่เป็นกรรมสิทธิ์ของตัวคุณเอง นายจ้างปัจจุบันของคุณ หรือบุคคลที่สาม

หากคุณเป็น (หรือกลายเป็น) พนักงานหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ เป็นความรับผิดชอบของคุณ (หากมี) เพื่อ: (1) ระบุตัวตนของคุณก่อนที่จะเข้าร่วม (หรือยังคงเข้าร่วม ตามความเหมาะสม) ใน Trailhead และ (2) รับการอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรสาหรับการมีส่วนร่วมจากองค์กรของคุณตามข้อกาหนดและกฎหมายที่บังคับใช้ หากคุณเป็นพนักงานหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ และคุณได้รับรางวัลและผลประโยชน์แบบปราศจากค่าใช้จ่ายหรือลดราคา คุณต้องปฏิเสธสิทธิพิเศษเหล่านี้ เว้นแต่คุณจะได้รับการอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรโดยชัดแจ้งแยกต่างหากจากองค์กรของคุณตามข้อกาหนดและกฎหมายที่บังคับใช้ คุณอาจถูกขอให้ปฏิบัติตามแบบพิธีเพิ่มเติมอีกสองสามข้อ คุณต้องยืนยันการปฏิบัติตามข้อกาหนดข้างต้นเมื่อมีการร้องขอจาก Salesforce 

ข้อ 1–2 และ 4–10 ของข้อกาหนดของโปรแกรมเหล่านี้จะคงอยู่ต่อไปแม้ว่าข้อตกลงโปรแกรมหรือข้อกาหนดของโปรแกรมจะสิ้นสุดลง

ข้อกาหนดของโปรแกรมสาหรับงานกิจกรรม

ปรับปรุงล่าสุด: 1 กรกฎาคม 2564

ข้อกาหนดโปรแกรมเหล่านี้สาหรับงานกิจกรรม (“ข้อกาหนดของโปรแกรม”) นาไปใช้กับการเข้าร่วมหรือการมีส่วนร่วมในกิจกรรมใด ๆ ที่ Salesforce เป็นเจ้าภาพหรือจัดงาน รวมถึงกิจกรรมด้วยตัวเอง (เช่น Dreamforce, World Tour, TrailheaDX และการประชุม) และกิจกรรมออนไลน์และการสัมมนาทางเว็บ (แต่ละรายการจะเรียกว่า “งานกิจกรรม”)

การฝึกอบรมที่ระบุไว้ในพอร์ทัลความช่วยเหลือและการฝึกอบรมไม่ใช่งานกิจกรรมที่อยู่ภายใต้ข้อกาหนดของโปรแกรมสาหรับงานกิจกรรม 

ข้อกาหนดของโปรแกรมเหล่านี้รวมเข้าด้วยกันโดยการอ้างอิงในข้อตกลงโปรแกรม และเป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงระหว่างคุณและฝ่าย Salesforce Salesforce อาจปรับปรุงข้อกาหนดของโปรแกรมเหล่านี้เป็นครั้งคราว ตามที่อธิบายไว้ในข้อตกลงโปรแกรม คาที่ใช้อักษรตัวพิมพ์ใหญ่แต่ไม่ได้นิยามไว้ในข้อกาหนดของโปรแกรมเหล่านี้มีความหมายตามที่กาหนดไว้ในข้อตกลงโปรแกรม คุณไม่อาจและต้องไม่เข้าร่วมหรือมีส่วนร่วมในงานกิจกรรมใด ๆ เว้นแต่คุณจะยอมรับข้อตกลง

โดยไม่จากัด AUP หรือกฎการปฏิบัติที่มีอยู่ในข้อตกลงโปรแกรม ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานกิจกรรมแต่ละเหตุการณ์ คุณต้องปฏิบัติตามหลักจรรยาบรรณของงานกิจกรรมของ Salesforce ตามที่ Salesforce ปรับปรุงเป็นครั้งคราว ซึ่งปัจจุบันอยู่ที่ https://success.salesforce.com/Ev_SiteCOC (“หลักจรรยาบรรณของงานกิจกรรม”)

โดยไม่จากัดการเยียวยาอื่นใดภายใต้ข้อตกลงหรือกฎหมายที่บังคับใช้ หากคุณไม่ปฏิบัติตามข้อกาหนดของโปรแกรมเหล่านี้หรือข้อตกลงอื่นใดระหว่างคุณและ Salesforce ทาง Salesforce อาจดาเนินการตามที่เห็นสมควรในการตอบกลับ รวมถึงการยกเลิกการลงทะเบียนงานกิจกรรมของคุณโดยไม่มีการคืนเงินหรือห้ามคุณจากงานกิจกรรมที่เกี่ยวข้องหรืองานกิจกรรมอื่น ๆ หรือทั้งหมด โปรดรายงานการไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงโปรแกรมหรือข้อกาหนดของโปรแกรมเหล่านี้ตามหลักจรรยาบรรณของงานกิจกรรม 

Salesforce อาจอนุญาตให้คุณถ่ายโอนการลงทะเบียนของงานกิจกรรมบางอย่างไปยังบุคคลอื่นภายในองค์กรของคุณตามดุลยพินิจของ Salesforce โดยขึ้นอยู่กับนโยบายการถ่ายโอนและการยกเลิกที่บังคับใช้

นโยบายการถ่ายโอนและการยกเลิกปัจจุบันของ Salesforce ในส่วนที่เกี่ยวกับการลงทะเบียนสาหรับ Salesforce Connections, TrailheaDX และ Dreamforce มีการระบุไว้ด้านล่าง Salesforce ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงนโยบายการถ่ายโอนและการยกเลิกเป็นครั้งคราวโดยแจ้งให้คุณทราบถึงการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวด้วยวิธีการที่เหมาะสม 

คาร้องขอการโอนหรือยกเลิกแต่ละรายการสาหรับ Dreamforce, Salesforce Connections หรือ TrailheaDX จะต้องส่งเป็นลายลักษณ์อักษรผ่าน salesforce-events.desk.com/customer/portal/emails/new และจะดาเนินการตามเวลาและวันที่ที่ส่งคาร้องขอ จะไม่มีการคืนเงินหรือเครดิตสาหรับการยกเลิกการลงทะเบียน หากคุณไม่ส่งคาร้องขอยกเลิกตามข้อกาหนดเหล่านี้ เพื่อความชัดเจน การไม่เช็คอินในงานกิจกรรมจะไม่ถือเป็นการยกเลิก และจะไม่ทาให้เกิดการคืนเงินหรือเครดิต การลงทะเบียนเซสชันกลุ่มย่อย การฝึกอบรม การรับรอง และการจองโรงแรมไม่สามารถโอนสิทธิ์ได้ สาหรับข้อกาหนดการยกเลิกเฉพาะงานกิจกรรมเพิ่มเติม คลิกที่นี่

ค่าธรรมเนียมการจัดงานกิจกรรมและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ อาจนาไปใช้กับการเข้าร่วมหรือการมีส่วนร่วมในงานกิจกรรมใด ๆ หรืออาจเกิดขึ้นกับคุณในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานกิจกรรม หากจาเป็นต้องชาระค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายใด ๆ คุณอาจถูกขอให้ระบุข้อมูลที่เกี่ยวข้องบางประการ เช่น หมายเลขบัตรเครดิตและวันหมดอายุ ที่อยู่สาหรับการเรียกเก็บเงิน และข้อมูลการจัดส่งของคุณ คุณรับรองและรับประกันว่าคุณมีสิทธิ์ใช้บัตรเครดิตใด ๆ ที่คุณให้ข้อมูลบัตรเครดิตใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการทาธุรกรรมการชาระเงิน เมื่อส่งข้อมูลดังกล่าวแสดงว่าคุณให้สิทธิ์แก่ Salesforce ในการให้ข้อมูลดังกล่าวแก่บุคคลที่สามเพื่อวัตถุประสงค์ในการอานวยความสะดวกในการทาธุรกรรมการชาระเงิน อาจจาเป็นต้องตรวจสอบข้อมูลก่อนที่จะมีการรับรู้หรือทาธุรกรรมการชาระเงินใด ๆ ให้เสร็จสมบูรณ์ คุณจะต้องชาระค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกิดขึ้นกับคุณหรือในนามของคุณในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานกิจกรรม ตามราคาที่มีผลบังคับและเปิดเผยให้คุณทราบเมื่อมีค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายดังกล่าว นอกจากนี้ คุณต้องรับผิดชอบภาษีใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมการชาระเงินของคุณ

Salesforce ขอสงวนสิทธิ์ ซึ่งรวมถึงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ในการยกเลิก ยุติ หรือกาหนดเงื่อนไขในการปฏิบัติตามคูปอง ส่วนลด หรือโปรโมชันที่คล้ายคลึงกัน การคืนเงินสาหรับการยกเลิกงานกิจกรรมของ Salesforce จะอยู่ภายใต้นโยบายการคืนเงินที่บังคับใช้ของ Salesforce การชาระเงินสาหรับงานกิจกรรมหนึ่งไม่สามารถนาไปใช้กับการซื้องานกิจกรรม ผลิตภัณฑ์ หรือบริการอื่น ๆ แม้ว่าจะเป็นแนวปฏิบัติของ Salesforce ในการยืนยันธุรกรรมการชาระเงินที่เกี่ยวข้องกับงานกิจกรรมทางอีเมล แต่การรับการยืนยันทางอีเมลไม่ถือเป็นการยอมรับคาสั่งซื้อหรือการยืนยันข้อเสนอในการขายสินค้าหรือบริการ

ป้ายอาจมีแท็ก RFID หรือ NFC หรือเทคโนโลยีอื่น ๆ ที่อาจใช้ในการบันทึกการเข้าร่วมและการมีส่วนร่วมในงานกิจกรรมของคุณ (รวมถึงการเยี่ยมชมบูธและการเข้าร่วมเซสชัน) เมื่ออนุญาตให้สแกนป้ายของคุณในงานกิจกรรม หรือโดยการสแกนป้ายของคุณในงานกิจกรรม คุณอนุญาตให้ผู้ดาเนินการเครื่องสแกนป้ายหรือเทคโนโลยีที่คล้ายกันสาหรับกิจกรรมเสมือนจริงในการเก็บรวบรวมและประมวลผลข้อมูลดังกล่าวในที่นี้

คุณรับทราบว่าหากคุณสแกนป้ายของคุณว่าป้ายของคุณถูกสแกนโดยหรือสาหรับผู้สนับสนุนใด ๆ หรือบุคคลที่สามด้วยเครื่องสแกนป้ายหรือเทคโนโลยีที่คล้ายคลึงกันสาหรับงานกิจกรรมเสมือนจริง (แต่ละรายเรียกว่า “ผู้สนับสนุนงานกิจกรรม”)ผู้สนับสนุนงานกิจกรรมนั้นอาจเข้าถึงรายงานของบุคคลที่สามที่มีข้อมูลการเข้าร่วมและการมีส่วนร่วมดังกล่าว และข้อมูลการลงทะเบียนของคุณบางส่วน Salesforce จะไม่รับผิดชอบต่อหลักปฏิบัติด้านความเป็นส่วนตัวของผู้สนับสนุนงานกิจกรรมหรือบุคคลที่สามอื่น ๆ โปรดติดต่อผู้สนับสนุนงานกิจกรรมหรือบุคคลภายนอกเพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับแนวปฏิบัติเกี่ยวกับข้อมูลใด ๆ ที่เก็บรวบรวม เพื่อความชัดเจน ในขอบเขตที่ Salesforce เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับการเข้าร่วมหรือการมีส่วนร่วมในงานกิจกรรมสาหรับการใช้งานของ Salesforce ข้อมูลนั้นจะอยู่ภายใต้คาชี้แจงสิทธิ์ส่วนบุคคลของ Salesforce 

หากคุณไม่ต้องการอนุญาตให้ใช้และเปิดเผยข้อมูลที่อธิบายไว้ในส่วนนี้ อย่าสแกนป้ายของคุณหรืออนุญาตให้ผู้สนับสนุนงานกิจกรรมหรือบุคคลที่สามสแกนป้ายของคุณในงานกิจกรรมใด ๆ

สาหรับการเข้าร่วมงานกิจกรรมแบบปรากฎตัว อาจมีป้ายงานกิจกรรมให้คุณรับที่บริเวณเช็คอินที่กาหนดของสถานที่จัดงานในช่วงวันที่จัดงานกิจกรรม คุณต้องแสดงบัตรประจาตัวที่มีรูปถ่ายซึ่งออกโดยหน่วยงานของรัฐเพื่อรับป้ายงานกิจกรรมของคุณ คุณจะไม่เข้าสู่สถานที่จัดงานกิจกรรมโดยไม่มีป้ายงานกิจกรรม 

หากคุณเป็นพนักงานหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ คุณต้องระบุตัวตนของคุณในระหว่างขั้นตอนการลงทะเบียนสาหรับงานกิจกรรม และสาหรับงานกิจกรรมแบบต่อหน้า คุณอาจถูกขอให้แสดงป้ายพนักงานที่ทางรัฐออกให้ในระหว่างกระบวนการเช็คอิน

หากคุณเป็นพนักงานหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ และได้รับการเสนอให้เข้าร่วมหรือมีส่วนร่วมงานกิจกรรมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายหรือได้ส่วนลด คุณต้องเปิดเผยการเข้าร่วมงานของคุณต่อหน่วยงานรัฐบาลที่ว่าจ้างของคุณล่วงหน้า และได้รับอนุญาตจาก หน่วยงานดังกล่าวเพื่อให้คุณยอมรับการเข้าร่วมงานกิจกรรมดังกล่าวที่ปราศจากค่าใช้จ่ายหรือลดราคา คุณยังต้องยืนยันการปฏิบัติตามข้อกาหนดข้างต้นเมื่อมีการร้องขอจาก Salesforce 

หากคุณเป็นพนักงานหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ คุณต้องปฏิบัติตามตลอดระยะเวลาของงานกิจกรรมด้วยกฎและระเบียบข้อบังคับที่บังคับใช้ทั้งหมดที่กาหนดโดยหน่วยงานที่ว่าจ้างของคุณ รวมถึงกฎและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการยอมรับและการเปิดเผยของกานัลและเงินรางวัล

Salesforce ขอสงวนสิทธิ์ ซึ่งรวมถึงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ในการใช้มาตรการรักษาความปลอดภัยใด ๆ ที่เห็นสมควรเพื่อความปลอดภัยของผู้เข้าร่วมและผู้มีส่วนร่วมงานกิจกรรมแบบปรากฎตัว คุณจะปฏิบัติตามมาตรการรักษาความปลอดภัยดังกล่าวทั้งหมด รวมถึงสิ่งต่อไปนี้:

 • ตลอดเวลาระหว่างงานกิจกรรมแบบปรากฎตัว (รวมถึงที่สถานที่จัดงานกิจกรรมใด ๆ หรือระหว่างเซสชันของงานกิจกรรม ประเด็นสาคัญ หรือกิจกรรมอื่น ๆ) คุณจะต้องติดป้ายงานกิจกรรมของคุณเพื่อให้ผู้เข้าร่วมและผู้มีส่วนร่วมงานกิจกรรมรายอื่นมองเห็นได้ คุณจะไม่แบ่งปันหรือแลกเปลี่ยนป้ายงานกิจกรรมของคุณกับบุคคลอื่น การไม่ปฏิบัติตามข้อกาหนดนี้อาจส่งผลให้มีการยึดตรางานกิจกรรมของคุณและการสิ้นสุดการเข้าร่วมหรือการมีส่วนร่วมในงานกิจกรรมของคุณ
 • อาจมีการตรวจสอบกระเป๋าโดยการสุ่มในช่วงเวลาที่กาหนดของงานกิจกรรมแบบปรากฎตัว
 • คุณจะไม่ทิ้งกระเป๋าหรือทรัพย์สินอื่นใดไว้โดยไม่มีบุคคลใดดูแลไม่ว่าในเวลาใด ๆ ทรัพย์สินที่ไม่มีผู้ดูแลอาจถูกนาออก
 • เว้นแต่จะได้รับการอนุมัติล่วงหน้าโดยเฉพาะอย่างยิ่งโดย Salesforce เป็นลายลักษณ์อักษร บุคคลที่อายุต่ากว่า 18 ปีจะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าร่วมงานกิจกรรมใด ๆ หรือส่วนหนึ่ง (รวมถึงเซสชันใด ๆ กลุ่มย่อย ประเด็นสาคัญหรือกิจกรรมอื่น ๆ) หรืออยู่ในสถานที่จัดงานกิจกรรมใด ๆ รวมทั้งในห้องโถงนิทรรศการ
 • สิ่งของต้องห้ามที่งานกิจกรรมแบบปรากฎตัวบุคคล ได้แก่ อาวุธปืนและอาวุธอื่น ๆ ระเบิด และวัสดุหรือสิ่งของที่เป็นอันตรายอื่น ๆ คุณจะไม่นาสิ่งของดังกล่าวติดตัวไปด้วยหรือมีไว้ในครอบครองตลอดเวลาในระหว่างการเข้าร่วมงานกิจกรรมแบบปรากฎตัว
แอปพลิเคชันมือถืองานกิจกรรมของ Salesforce (หรือแอปพลิเคชันหรือเว็บไซต์อื่นใดที่คุณอาจลงทะเบียนสาหรับงานกิจกรรมหรือเข้าถึงข้อมูลหรือวัสดุของงานกิจกรรม) อาจมีหรือให้ข้อมูลที่พร้อมใช้งานเกี่ยวกับที่พัก การขนส่ง และบริการอื่น ๆ ที่บุคคลที่สามจัดให้ (แต่ละรายการจะเรียกว่า “บริการที่เกี่ยวข้อง”) เพื่อความชัดเจน บริการที่เกี่ยวข้องคือวัสดุของบุคคลที่สาม เพื่อความชัดเจนยิ่งขึ้น การจองโรงแรมเป็นบริการที่เกี่ยวข้อง และ Salesforce จะไม่รับผิดชอบต่อปัญหาหรือข้อพิพาทใด ๆ ระหว่างคุณกับโรงแรมใด ๆ คุณจะต้องรับผิดชอบในการปฏิบัติตามนโยบายการยกเลิกของโรงแรม รวมถึงหากงานกิจกรรมถูกยกเลิกด้วยเหตุผลใดก็ตาม

Salesforce (และ/หรือบุคคลอื่น ๆ ในนามของ Salesforce) อาจทาการถ่ายภาพ ทาการบันทึก (ทั้งเสียงและวิดีโอ) เว็บคาสต์ พอดแคสต์ หรือการส่งสัญญาณอื่น ๆ ในระหว่างงานกิจกรรมใด ๆ หรือทั้งหมด (รวมถึงที่สถานที่จัดงานกิจกรรมระหว่างช่วงงานกิจกรรม กลุ่มย่อย ประเด็นสาคัญ หรือกิจกรรมอื่น ๆ) รูปภาพ ภาพเสมือน เสียง ถ้อยแถลง และลักษณะเฉพาะอื่น ๆ ที่ระบุตัวตนของคุณ (แต่ละอย่างจะเรียกว่า “รูปภาพ”) อาจถูกบันทึกในภาพถ่าย สิ่งบันทึก (ทั้งเสียงและวิดีโอ) เว็บคาสต์ พอดแคสต์ หรือการส่งสัญญาณอื่น ๆ ของงานกิจกรรม (แต่ละรายการจะเรียกว่า “การบันทึก”)

คุณยินยอมให้สิทธิ์ช่วงได้อย่างเต็มที่ (ผ่านหลายระดับ) แก่ Salesforce ทั่วโลก โดยปลอดค่าลิขสิทธิ์ ซึ่งได้ชาระเต็มจานวน ไม่ผูกขาด ถาวร เพิกถอนไม่ได้ สามารถถ่ายโอนได้ โดยปราศจากค่าตอบแทนเพิ่มเติมแก่คุณหรือบุคคลที่สามใด ๆ เพื่อทาซ้า แจกจ่าย ดาเนินการ และแสดง (ต่อสาธารณะหรืออย่างอื่น) สร้างงานสืบเนื่อง ดัดแปลง แก้ไข และใช้ วิเคราะห์ และใช้ประโยชน์จากการบันทึกดังกล่าว (รวมถึงรูปภาพของคุณในที่นี้) ทั้งหมดหรือบางส่วน ในรูปแบบหรือสื่อใด ๆ ที่เป็นที่รู้จักหรือจะพัฒนาหลังจากนี้ และเพื่อวัตถุประสงค์ใด ๆ (รวมถึงวัตถุประสงค์ทางการตลาดหรือการ ส่งเสริมการขาย เช่น คารับรอง) 

Salesforce เป็นเจ้าของสิทธิ์ กรรมสิทธิ์ และผลประโยชน์ทั้งหมด (รวมถึงสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญา) ในและต่อสิ่งบันทึก การดัดแปลง และงานสืบเนื่องทั้งหมดของสิ่งบันทึก และรายได้ทั้งหมดที่ได้รับจากสิ่งบันทึกนั้น

Salesforce จะไม่มีภาระผูกพันในการแบ่งปันรายได้ดังกล่าวกับคุณ 

คุณสละสิทธิ์ที่ไม่อาจเพิกถอนได้ในที่นี้ซึ่งคุณอาจต้องตรวจสอบหรืออนุมัติการใช้หรือการใช้ประโยชน์อื่น ๆ ของการบันทึกหรือการทาซ้าใด ๆ และคุณตกลงว่า Salesforce จะไม่มีภาระผูกพันในการใช้การบันทึกใด ๆ (รวมถึงภาพใด ๆ ของคุณ) หรือการใช้สิทธิ์ใด ๆ ที่มอบให้แก่ Salesforce เกี่ยวกับรูปภาพของคุณ

รูปภาพของคุณอาจปรากฏในสิ่งบันทึกที่เผยแพร่ต่อสาธารณะ และบุคคลที่สามอาจเก็บรักษา ใช้ หรือแจกจ่ายสิ่งบันทึกดังกล่าว เมื่อเผยแพร่สู่สาธารณะแล้ว Salesforce จะไม่มีการควบคุม และไม่รับผิดชอบต่อการใช้งานหรือการใช้สิ่งบันทึกในทางที่ผิด (รวมถึงการแจกจ่ายใด ๆ) โดยบุคคลที่สามใด ๆ 

ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานหรือการใช้ประโยชน์จากสิ่งบันทึกอื่น ๆ (รวมถึงรูปภาพของคุณ) คุณขอสละสิทธิ์ที่ไม่อาจเพิกถอนได้และยกเลิกการเรียกร้องใด ๆ และทั้งหมดเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา สิทธิ์ในการเผยแพร่ สิทธิในความเป็นส่วนตัว และการเรียกร้องหรือค่าเสียหายอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานดังกล่าวหรือการใช้ประโยชน์อื่น ๆ คุณยืนยันว่าคุณบรรลุนิติภาวะและได้อ่านการให้ความยินยอมดังกล่าวและเข้าใจเนื้อหาดังกล่าวอย่างครบถ้วนแล้ว

Salesforce อาจจัดทาหรือนาเสนอข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าเกี่ยวกับงานกิจกรรมในอนาคตหรือผลการดาเนินงานทางการเงินในอนาคต หรืองานกิจกรรมในอนาคตหรือผลการดาเนินงานทางการเงินในอนาคตของบริษัทในเครือหรือพาร์ทเนอร์ คาต่าง ๆ เช่น “คาดหวัง” “ตั้งเป้าหมาย” “วางแผน” “เชื่อว่า” “ดาเนินต่อไป” “อาจ” และรูปแบบต่าง ๆ ของคาดังกล่าวและสานวนที่คล้ายคลึงกันจะระบุข้อความที่เป็นการคาดการณ์ล่วงหน้า นอกจากนี้ ข้อความใด ๆ ที่อ้างถึงหรืออาจบ่งบอกถึงประสิทธิภาพทางการเงินในอนาคต การเติบโตและแนวโน้มที่คาดการณ์ไว้ในธุรกิจของ Salesforce และลักษณะอื่น ๆ ของเหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตถือเป็นข้อความที่เป็นการคาดการณ์ล่วงหน้า ข้อความดังกล่าวทั้งหมดที่ไม่ใช่ข้อเท็จจริงในอดีตขึ้นอยู่กับการคาดการณ์ในปัจจุบันของ Salesforce และมีความเสี่ยงและความไม่แน่นอนหลายประการ และเหตุการณ์หรือผลลัพธ์จริงอาจแตกต่างกันอย่างมาก โปรดดูเอกสารที่ Salesforce ยื่นต่อคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การเปิดเผยรายได้ล่าสุดและแบบฟอร์ม 10-Q หรือแบบฟอร์ม 10-K ล่าสุด สาหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับปัจจัยเสี่ยงที่อาจทาให้ผลลัพธ์ที่แท้จริงแตกต่างอย่างมากจากที่มีอยู่ ในข้อความคาดการณ์ล่วงหน้า รวมถึงผลิตภัณฑ์ผันแปร

ความต้องการ การแนะนาผลิตภัณฑ์โดยคู่แข่ง แรงกดดันด้านราคา และปัญหาด้านการผลิต (รวมถึงข้อบกพร่องของผลิตภัณฑ์ ข้อผิดพลาด ผลผลิตที่ต่ากว่าที่คาดการณ์ไว้ และการจัดหาส่วนประกอบ)

การเข้าร่วมหรือเข้าร่วมในงานกิจกรรมหรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้องใด ๆ ถือเป็นความสมัครใจโดยสมบูรณ์ Salesforce ไม่รับประกันว่าจะสามารถเข้าร่วมงานกิจกรรมทั้งหมดหรือบางส่วนได้ (รวมถึงเซสชัน กลุ่มย่อย ประเด็นสาคัญ หรือกิจกรรมอื่น ๆ) เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่นโดย Salesforce เซสชันงานกิจกรรม กลุ่มย่อย ประเด็นสาคัญ หรือกิจกรรมอื่น ๆ ทั้งหมด (ถ้ามี) จะถูกจัดที่นั่งตามลาดับก่อนหลัง ตามขอบเขตสูงสุดที่อนุญาตภายใต้กฎหมายที่บังคับใช้ คุณยอมรับและยอมรับความเสี่ยงทั้งหมดต่อการบาดเจ็บหรือความเสียหายต่อทรัพย์สินส่วนบุคคลของคุณที่คุณอาจเผชิญ

ในขณะที่เข้าร่วมงานกิจกรรม และขอสละสิทธิ์การเรียกร้องใด ๆ ที่คุณอาจมีต่อฝ่ายที่เกี่ยวข้องของ SALESFORCE หรือผู้สนับสนุนงานกิจกรรมใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงดังกล่าว 

Salesforce ขอสงวนสิทธิ์ ซึ่งรวมถึงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เพื่อจากัดจานวนผู้เข้าร่วมงานกิจกรรมและผู้เข้าร่วม ในการยกเลิกหรือยุติการลงทะเบียนงานกิจกรรมใด ๆ เพื่อห้ามบุคคลใด ๆ จากการเข้าร่วมทั้งหมดหรือบางส่วนของงานกิจกรรมใด ๆ และเพื่อปฏิเสธที่จะให้บุคคลใด ๆ เข้าถึงวัสดุของงานกิจกรรม

งานกิจกรรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา Salesforce ไม่รับประกันการเข้าร่วมของบุคคลที่สาม (รวมถึงผู้แสดงสินค้าหรือวิทยากร) หรือเซสชันที่กาหนดไว้ กลุ่มย่อย ประเด็นสาคัญ หรือกิจกรรมอื่น ๆ ที่จะเกิดขึ้น

Salesforce ขอสงวนสิทธิ์ ซึ่งรวมถึงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เพื่อทาการเปลี่ยนแปลงใด ๆ กับโปรแกรมงานกิจกรรมได้ตลอดเวลาด้วยเหตุผลใด ๆ (รวมถึงการปรับเปลี่ยนกาหนดการหรือเนื้อหา หรือการยกเลิก เซสชัน กลุ่มย่อย ประเด็นสาคัญ หรือกิจกรรมอื่น ๆ) Salesforce จะไม่รับผิดชอบและจะไม่มีการคืนเงินในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ กับงานกิจกรรม (รวมถึงการปรับเปลี่ยนโปรแกรมงานกิจกรรมโดยรวม หรือกาหนดการหรือเนื้อหาของ หรือการยกเลิก เซสชั่น ประเด็นสาคัญ หรือกิจกรรมอื่น ๆ) 

ความรับผิดโดยรวมสูงสุดของฝ่ายที่เกี่ยวข้องของ SALESFORCE ทั้งหมด สาหรับค่าเสียหาย ความสูญเสีย และมูลเหตุทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับข้อกาหนดของโปรแกรมเหล่านี้หรืองานกิจกรรม ไม่ว่าในสัญญา การละเมิด (รวมถึงการประมาทเลินเล่อ) หรือมิฉะนั้นจะเป็นค่าธรรมเนียมการลงทะเบียนงานกิจกรรม (หากมี) ที่คุณชาระให้และรับจาก SALESFORCE สาหรับงานกิจกรรมที่ก่อให้เกิดความรับผิด
ข้อ 1, 3 (ในส่วนที่เกี่ยวกับค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกิดขึ้นกับคุณก่อนหมดอายุหรือสิ้นสุดลงของข้อตกลง) 7–11 และ 13–14 ของข้อกาหนดของโปรแกรมเหล่านี้จะคงอยู่ต่อไปแม้ว่าข้อตกลงโปรแกรมหรือข้อกาหนดของโปรแกรมเหล่านี้จะสิ้นสุดลง

ข้อกาหนดของโปรแกรมสาหรับพอร์ทัลความช่วยเหลือและการฝึกอบรม

ปรับปรุงล่าสุด: 2 กรกฎาคม 2564

ข้อกาหนดของโปรแกรมเหล่านี้สาหรับพอร์ทัลความช่วยเหลือและการฝึกอบรม (“ข้อกาหนดของโปรแกรม”) จะนาไปใช้กับการใช้ (รวมถึงการเข้าถึงใด ๆ กับ) พอร์ทัลความช่วยเหลือและการฝึกอบรมที่ปัจจุบันอยู่ที่ help.salesforce.com (ร่วมกับข้อมูล สถิติ เนื้อหา และวัสดุ ผลิตภัณฑ์ และบริการอื่น ๆ ของ Salesforce ที่มีให้ผ่านเว็บไซต์ดังกล่าว และเว็บไซต์ผู้สืบทอดใด ๆ ซึ่งจะเรียกว่า “พอร์ทัลความช่วยเหลือและการฝึกอบรม”)

ข้อกาหนดของโปรแกรมเหล่านี้รวมเข้าด้วยกันโดยการอ้างอิงในข้อตกลงโปรแกรม และเป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงระหว่างคุณและฝ่าย Salesforce Salesforce อาจปรับปรุงข้อกาหนดของโปรแกรมเหล่านี้เป็นครั้งคราว ตามที่อธิบายไว้ในข้อตกลงโปรแกรม คาที่ใช้อักษรตัวพิมพ์ใหญ่แต่ไม่ได้นิยามไว้ในข้อกาหนดของโปรแกรมเหล่านี้มีความหมายตามที่กาหนดไว้ในข้อตกลงโปรแกรม คุณไม่สามารถและต้องไม่ใช้พอร์ทัลความช่วยเหลือและการฝึกอบรม เว้นแต่คุณจะยอมรับข้อตกลงหรือข้อตกลงอื่นกับ Salesforce ที่อนุญาตให้คุณใช้พอร์ทัลความช่วยเหลือและการฝึกอบรม 

บางส่วนของพอร์ทัลความช่วยเหลือและการฝึกอบรม (รวมถึงฟังก์ชัน “ติดต่อฝ่ายสนับสนุน” “ตัวเร่งความเร็ว” และบริการที่เกี่ยวข้อง และฟังก์ชัน “ผู้ช่วยผู้ดูแลระบบ”) จาเป็นต้องมีการรับรองความถูกต้อง (“ฟีเจอร์รับรองความถูกต้อง”) และต้องไม่เข้าถึงหรือใช้งาน ยกเว้นตามข้อ 1 นี้ คุณต้องเข้าถึงฟีเจอร์รับรองความถูกต้องโดยใช้บัญชี Salesforce เท่านั้น คุณยังจะต้อง ยอมรับข้อกาหนดและเงื่อนไขแยกต่างหากบางประการกับ Salesforce ซึ่งอาจรวมถึงข้อตกลงการสมัครสมาชิกหลัก (“ข้อกาหนดฟีเจอร์รับรองความถูกต้อง”) ก่อนเข้าถึงหรือใช้ฟีเจอร์รับรองความถูกต้องใด ๆ การเข้าถึงหรือการใช้ฟีเจอร์รับรองความถูกต้องใด ๆ จะถูกควบคุมโดยข้อกาหนดฟีเจอร์รับรองความถูกต้องที่บังคับใช้ ข้อตกลงนี้ (เพื่อความชัดเจน นอกเหนือจากข้อ 1 นี้) ใช้ไม่ได้กับการเข้าถึงหรือการใช้ฟีเจอร์รับรองความถูกต้องใด ๆ ของคุณ
พอร์ทัลความช่วยเหลือและการฝึกอบรมอาจจัดทารายการการฝึกอบรมที่คุณอาจเรียกดู และอาจช่วยให้คุณสามารถลงทะเบียนสาหรับการฝึกอบรมดังกล่าวได้ อย่างไรก็ตาม เพื่อความชัดเจน การฝึกอบรมไม่ได้จัดทาผ่านพอร์ทัลความช่วยเหลือและการฝึกอบรม และอาจอยู่ภายใต้ข้อกาหนดเพิ่มเติม ไม่มีสิ่งใดในข้อกาหนดของโปรแกรมเหล่านี้ที่อนุญาตให้คุณเข้าร่วม ดู หรือเข้าร่วมหรือใช้การฝึกอบรมใด ๆ
ภายใต้ข้อกาหนดของข้อตกลง ทาง Salesforce ขอมอบสิทธิ์ที่ไม่ผูกขาด ไม่อาจถ่ายโอนได้ จากัด และเป็นส่วนตัวแก่คุณ (โดยไม่มีสิทธิ์ในการอนุญาตบุคคลที่สาม) เพื่อใช้พอร์ทัลความช่วยเหลือและการฝึกอบรมตามที่ Salesforce จัดให้บริการแก่คุณ ซึ่งเกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์ทางการศึกษาของคุณเองเท่านั้น (ไม่ว่าจะเป็นส่วนตัวหรือทางวิชาชีพ) รวมถึงเพื่อเรียนรู้ทักษะสาหรับตาแหน่งปัจจุบันของคุณ เพื่อเรียนรู้ทักษะสาหรับตาแหน่งในอนาคต หรือเพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับ Salesforce โปรดทราบว่าข้อมูล สถิติ เนื้อหา และวัสดุอื่น ๆ ที่มีอยู่ในหรือผ่านพอร์ทัลความช่วยเหลือและการฝึกอบรมอาจมีหรือก่อให้เกิดเป็นวัสดุของบุคคลที่สามและ/หรือผลิตภัณฑ์หรือบริการอื่น ๆ ของ Salesforce (รวมถึง โปรแกรมอื่น ๆ) และสิทธิ์ที่กล่าวมาข้างต้นอาจอยู่ภายใต้ข้อกาหนด เงื่อนไข และนโยบายเพิ่มเติม (รวมถึงข้อกาหนดของโปรแกรมอื่น ๆ)
โดยไม่จากัดสิทธิ์ของ Salesforce ภายใต้ข้อตกลงโปรแกรม หากคุณเข้าถึงหรือใช้ฟังก์ชันการแชทใด ๆ ที่ Salesforce ให้การสนับสนุน (รวมถึงฟังก์ชัน “Ask Blaze”) สถิติ หรือข้อมูลอื่น ๆ เกี่ยวกับการเข้าถึงของคุณหรือการใช้ฟังก์ชันดังกล่าวอาจถูกเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ โดย Salesforce ซึ่งรวมถึงเพื่อเฝ้าติดตามการใช้งานและปรับปรุงฟังก์ชันการทางานดังกล่าว นอกจากนี้ Salesforce อาจใช้หรือเปิดเผยสถิติหรือข้อมูลอื่น ๆ ที่คุณให้หรือทาให้พร้อมใช้งานผ่านฟังก์ชันการทางานดังกล่าวเพื่อให้การสนับสนุนแก่คุณ เพื่อเฝ้าติดตามการใช้งานและปรับปรุงการทางานดังกล่าว และอื่น ๆ ตามคาชี้แจงสิทธิ์ส่วนบุคคล
SALESFORCE ไม่มีภาระผูกพันภายใต้ข้อกาหนดของโปรแกรมเหล่านี้ในการให้การสนับสนุนหรือ บริการบารุงรักษาสาหรับพอร์ทัลความช่วยเหลือและการฝึกอบรมหรือผ่านพอร์ทัลความช่วยเหลือและการฝึกอบรม บริการสนับสนุนใด ๆ ที่มอบให้คุณผ่านพอร์ทัลความช่วยเหลือและการฝึกอบรมนั้นอยู่ภายใต้และควบคุมโดยข้อกาหนดฟีเจอร์รับรองความถูกต้องที่เกี่ยวข้องระหว่างคุณและ SALESFORCE
ข้อ 3, 4 และ 5 ของข้อกาหนดของโปรแกรมเหล่านี้จะคงอยู่ต่อไปแม้ว่าข้อตกลงโปรแกรมหรือข้อกาหนดของโปรแกรมเหล่านี้จะสิ้นสุดลง

ข้อกาหนดของโปรแกรมสาหรับพอร์ทัลเครือข่าย

ปรับปรุงล่าสุด: 1 กรกฎาคม 2564

ข้อกาหนดของโปรแกรมเหล่านี้สาหรับพอร์ทัลเครือข่าย (“ข้อกาหนดของโปรแกรม”) นาไปใช้กับการใช้งานของ (รวมถึงการเข้าถึงใด ๆ กับ) รายการต่าง ๆ ต่อไปนี้:

 • เว็บไซต์ Talent Exchange ที่ปัจจุบันอยู่ที่ trailheadstudents.secure.force.com (ร่วมกับข้อมูล สถิติ เนื้อหา และวัสดุ ผลิตภัณฑ์ และบริการอื่น ๆ ของ Salesforce ที่มีให้ผ่านเว็บไซต์ดังกล่าว และเว็บไซต์ผู้สืบทอดใด ๆ ซึ่งจะเรียกว่า “Talent Exchange”)
 • เว็บไซต์การโพสต์โอกาสของ Pathfinder pro bono สามารถเข้าถึงได้ผ่านหน้า Pathfinder Program Chatter (ร่วมกับข้อมูล สถิติ เนื้อหา และวัสดุ ผลิตภัณฑ์ และบริการอื่น ๆ ของ Salesforce ที่มีให้ผ่านเว็บไซต์การโพสต์โอกาสของ Pathfinder pro bono และเว็บไซต์ผู้สืบทอดใด ๆ ซึ่งจะเรียกว่า “โครงการ Pathfinder Pro Bono”)
 • เว็บไซต์สาหรับโปรแกรม Salesforce ที่ปัจจุบันเรียกว่าโปรแกรม Essentials Advisors ที่คุณสามารถเข้าถึงได้โดยหรือในนามของ Salesforce (ร่วมกับข้อมูล สถิติ เนื้อหา และวัสดุ ผลิตภัณฑ์ และบริการอื่น ๆ ของ Salesforce ที่มีให้ผ่านเว็บไซต์ดังกล่าวและเว็บไซต์ผู้สืบทอดใด ๆ ซึ่งจะเรียกว่า “Essentials Advisors”)
 • เว็บไซต์สาหรับโปรแกรม Salesforce ที่ปัจจุบันเรียกว่า Trailblazer Mentoring Program ซึ่งคุณสามารถเข้าถึงได้โดยหรือในนามของ Salesforce (ร่วมกับข้อมูล สถิติ เนื้อหา และวัสดุ ผลิตภัณฑ์ และบริการอื่น ๆ ของ Salesforce ที่มีให้ผ่านเว็บไซต์ดังกล่าวและเว็บไซต์ผู้สืบทอดใด ๆ ซึ่งจะเรียกว่า “Trailblazer Mentoring Program”) และ
 • การโพสต์โอกาสหรือเว็บไซต์เครือข่ายอื่นใดของ Salesforce ที่เชื่อมโยงไปยังข้อตกลงโปรแกรมหรือข้อกาหนดของโปรแกรมเหล่านี้ (ซึ่งแต่ละรายการ ร่วมกับข้อมูล สถิติ เนื้อหา และวัสดุ ผลิตภัณฑ์ และบริการอื่น ๆ ของ Salesforce ที่มีให้ผ่านเว็บไซต์ดังกล่าวและเว็บไซต์ผู้สืบทอดใด ๆ ซึ่งจะเรียกว่า “เว็บไซต์เครือข่าย”)

Talent Exchange โครงการ Pathfinder Pro Bono, Essentials Advisors, Trailblazer Mentoring Program และเว็บไซต์เครือข่ายใด ๆ จะเรียกว่า "พอร์ทัลเครือข่าย” และเรียกรวมกันว่า “พอร์ทัลเครือข่ายต่าง ๆ

ข้อกาหนดของโปรแกรมเหล่านี้รวมเข้าด้วยกันโดยการอ้างอิงในข้อตกลงโปรแกรม และเป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงระหว่างคุณและฝ่าย Salesforce Salesforce อาจปรับปรุงข้อกาหนดของโปรแกรมเหล่านี้เป็นครั้งคราว ตามที่อธิบายไว้ในข้อตกลงโปรแกรม คาที่ใช้อักษรตัวพิมพ์ใหญ่แต่ไม่ได้นิยามไว้ในข้อกาหนดของโปรแกรมเหล่านี้มีความหมายตามที่กาหนดไว้ในข้อตกลงโปรแกรม คุณไม่สามารถและต้องไม่ใช้พอร์ทัลเครือข่ายใด ๆ เว้นแต่คุณจะยอมรับข้อตกลง

โครงการ Pathfinder Pro Bono สามารถใช้ได้หรือเข้าถึงโดยคุณเท่านั้น ในฐานะของคุณที่เป็นรายบุคคล หรือโดยคุณ ในฐานะของคุณที่เป็นพนักงาน ผู้รับจ้าง ตัวแทน หรือผู้แทนขององค์กรที่ไม่แสวงหาผลกาไรในนามขององค์กรดังกล่าว เฉพาะบุคคลที่ได้รับการยอมรับจาก Salesforce ให้เข้าร่วมโปรแกรมของ Salesforce ซึ่งปัจจุบันรู้จักกันในนามโปรแกรมการฝึกอบรม Pathfinder ของ Salesforce (“โปรแกรมการฝึกอบรม Pathfinder”) อาจใช้หรือเข้าถึงโครงการ Pathfinder Pro Bono ตามความสามารถของตนในฐานะรายบุคคล คุณอาจจาเป็นต้องยอมรับข้อกาหนดของโปรแกรมสาหรับโปรแกรมการฝึกอบรม Pathfinder ซึ่งปัจจุบันอยู่ที่ pathfinder.salesforce.com/s/terms-and-conditions (“ข้อกาหนดโปรแกรมการฝึกอบรม Pathfinder”) เพื่อใช้หรือเข้าถึงโครงการ Pathfinder Pro Bono หากคุณยอมรับข้อกาหนดของโปรแกรมการฝึกอบรม Pathfinder และมีผลบังคับใช้กับกิจกรรมของคุณที่เกี่ยวข้องกับโครงกา่่ร Pathfinder Pro Bono แล้ว ในกรณีของข้อขัดแย้งที่เข้ากันไม่ได้ใด ๆ ระหว่างโปรแกรมการฝึกอบรม Pathfinder

ข้อกาหนดและข้อตกลงโปรแกรมและข้อกาหนดของโปรแกรมเหล่านี้ ข้อกาหนดโปรแกรมการฝึกอบรม Pathfinder จะควบคุมในขอบเขตของข้อขัดแย้งดังกล่าวในส่วนที่เกี่ยวกับกิจกรรมดังกล่าว นอกจากนี้ โครงการ Pathfinder Pro Bono อาจใช้หรือเข้าถึงได้เฉพาะผ่านเว็บไซต์ Chatter ที่ให้บริการแก่คุณโดยหรือในนามของ Salesforce เท่านั้น และข้อกาหนดที่บังคับใช้กับการใช้ Chatter ยังมีผลบังคับใช้กับการใช้โครงการ Pathfinder Pro Bono ของคุณด้วย ในกรณีของข้อขัดแย้งที่เข้ากันไม่ได้ใด ๆ ข้อขัดแย้งระหว่างข้อกาหนดดังกล่าวและข้อตกลงโปรแกรมและข้อกาหนดของโปรแกรมเหล่านี้ ข้อกาหนดดังกล่าวจะควบคุมขอบเขตของข้อขัดแย้งดังกล่าวในส่วนที่เกี่ยวกับกิจกรรมดังกล่าว โดยไม่คานึงถึงสิ่งที่กล่าวมาข้างต้น ไม่มีสิ่งใดในข้อกาหนดโปรแกรมการฝึกอบรม Pathfinder ที่จะจากัดภาระหน้าที่ของคุณ (หรือจากัดสิทธิ์ของ) ฝ่ายที่เกี่ยวข้องของ Salesforce ภายใต้ข้อตกลง หรือขยายสิทธิ์ของคุณ (หรือขยายภาระผูกพันของฝ่ายที่เกี่ยวข้องของ Salesforce) ภายใต้ข้อตกลง

โดยไม่จากัด AUP หรือกฎการปฏิบัติที่มีอยู่ในข้อตกลงโปรแกรมที่เกี่ยวข้องกับพอร์ทัลเครือข่ายใด ๆ คุณจะไม่ (และคุณจะไม่อนุญาตให้ผู้ใช้ของคุณหรือบุคคลที่สามใด ๆ) กระทาการต่อไปนี้:

 • สร้างหน้าโปรไฟล์มากกว่าหนึ่งหน้า (ตามที่กาหนดไว้ด้านล่าง) สาหรับตัวคุณเองหรือสาหรับองค์กร องค์กรไม่แสวงหาผลกาไร หรือหน่วยงานอื่น ๆ สาหรับพอร์ทัลเครือข่ายเดียวกัน
 • แบ่งปัน ถ่ายโอน หรือเปิดเผยวิธีแก้ไขใด ๆ กับสื่อการฝึกอบรมใด ๆ (ตามที่กาหนดไว้ด้านล่าง) เพื่อผลประโยชน์ส่วนตัวหรือความได้เปรียบทางการค้า หรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นนอกเหนือจากการสอนเพื่อการศึกษา
 • แบ่งปันหรือโอนใบรับรอง ป้าย ซูเปอร์แบดจ์ หรือข้อมูลรับรองที่คล้ายคลึงกันอื่น ๆ ที่ได้รับจากพอร์ทัลเครือข่ายหรือกิจกรรมพอร์ทัลเครือข่ายอื่น ๆ ของคุณหรือบัญชีพอร์ทัลเครือข่ายของคุณ (รวมถึงข้อมูลรับรองการเข้าสู่ระบบสาหรับบัญชีพอร์ทัลเครือข่ายใด ๆ) เพื่อวัตถุประสงค์ใด ๆ
 • ระบุอย่างเป็นเท็จหรือบิดเบือนข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการใช้พอร์ทัลเครือข่ายใด ๆ รวมถึงความคืบหน้าในการเรียนรู้ของคุณ (หรือของผู้ใช้ของคุณหรือของบุคคลที่สาม) หรือจานวนหรือประเภทของป้ายสถานะที่คุณ (หรือผู้ใช้ของคุณ หรือบุคคลที่สาม) ได้รับผ่านการใช้พอร์ทัลเครือข่ายใด ๆ

ภายใต้เงื่อนไขของข้อตกลง ทาง Salesforce ขอมอบสิทธิ์ที่เพิกถอนได้ ไม่ผูกขาด ไม่อาจถ่ายโอนได้ จากัด และเป็นส่วนตัว (โดยไม่มีสิทธิ์ในการอนุญาตบุคคลที่สาม) เพื่อใช้ (ก) ข้อมูล สถิติ เนื้อหา และวัสดุ ผลิตภัณฑ์ และบริการอื่น ๆ ที่มีอยู่ในหน้าการฝึกอบรม หรือระบุเป็นสื่อการฝึกอบรมในพอร์ทัลเครือข่าย (รวมเรียกว่า “สื่อการฝึกอบรม”) ตามที่ Salesforce มีให้บริการแก่คุณ เพื่อวัตถุประสงค์ที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์ส่วนตัว ทางวิชาชีพ หรือการศึกษาของคุณแต่เพียงผู้เดียว รวมถึงเพื่อเรียนรู้ทักษะสาหรับตาแหน่งปัจจุบันของคุณ เพื่อเรียนรู้ทักษะสาหรับตาแหน่งในอนาคต เพื่อรับหนังสือรับรองของ Salesforce และ/หรือเพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับ Salesforce และ (ข) แต่ละพอร์ทัลเครือข่าย (ยกเว้นสื่อการฝึกอบรมใด ๆ) ที่ Salesforce มีให้บริการแก่คุณตามเอกสารประกอบที่เกี่ยวข้องเท่านั้น โปรดทราบว่าข้อมูล สถิติ เนื้อหา และวัสดุอื่น ๆ ที่มีอยู่ในหรือผ่านพอร์ทัลเครือข่ายอาจมีหรือก่อให้เกิดขึ้นเป็นวัสดุของบุคคลที่สาม (เช่น สื่อการฝึกอบรมอาจมีวัสดุของบุคคลที่สามหรือตามที่อธิบายไว้ในข้อ 4 ด้านล่าง) และ/หรือผลิตภัณฑ์หรือบริการอื่น ๆ ของ Salesforce (รวมถึงโปรแกรมอื่น ๆ) และสิทธิ์ที่กล่าวมาข้างต้นอาจอยู่ภายใต้ข้อกาหนด เงื่อนไข และนโยบายเพิ่มเติม (ซึ่งรวมถึงข้อกาหนดของโปรแกรมอื่น ๆ)

โดยไม่คานึงถึงสิ่งที่กล่าวมาข้างต้น หากคุณเป็นพนักงาน ตัวแทน หรือผู้แทนของ Salesforce คุณไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้พอร์ทัลเครือข่ายใด ๆ เว้นแต่จะได้รับคาสั่งจาก Salesforce ในฐานะของที่เป็นพนักงาน ตัวแทน หรือผู้แทนของ Salesforce และเป็นไปตามคาสั่งดังกล่าวเท่านั้น 

4.1. โดยทั่วไป คุณและผู้ใช้รายอื่นอาจมีความสามารถเพื่อ: (ก) ส่งข้อมูล สถิติ เนื้อหา และวัสดุอื่น ๆ เกี่ยวกับความต้องการด้านความสามารถของคุณ รวมถึงรายชื่องานและโอกาสอื่น ๆ (รวมเรียกว่า “วัสดุของผู้ให้บริการโอกาส”) บนหรือผ่านพอร์ทัลเครือข่าย รวมถึงบนหรือผ่านหน้าโปรไฟล์การค้นหาใด ๆ ที่คุณสร้างขึ้น ฟังก์ชันการทางาน กระดานข้อความหรือฟอรัมอื่น ๆ การแชท การแสดงความคิดเห็นหรือฟังก์ชันการส่งข้อความอื่น ๆ หรือหน้าของพอร์ทัลเครือข่าย (ข) ส่งข้อมูล สถิติ เนื้อหา หรือวัสดุอื่น ๆ เกี่ยวกับประสบการณ์และการค้นหางานของคุณ รวมถึงประวัติย่อหรือข้อมูลเกี่ยวกับคุณ (เช่น ชื่อ นามสกุล ข้อมูลติดต่อ โรงเรียนหรือองค์กร สถานที่ ประสบการณ์และใบรับรองของ Salesforce และบทบาทที่ต้องการ) (รวมเรียกว่า “วัสดุของผู้แสวงหาโอกาส”) บนหรือผ่านพอร์ทัลเครือข่าย รวมถึงบนหรือผ่านหน้าโปรไฟล์ใด ๆ ที่คุณสร้างขึ้น และ (ค) ส่งข้อมูล สถิติ เนื้อหา หรือวัสดุอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเข้าร่วม หรือการสมัครเข้าร่วม Trailblazer Mentoring Program (“วัสดุการให้คาปรึกษา”) และ (ง) สร้างหน้าโปรไฟล์สาหรับตัวคุณเองและ/หรือองค์กรของคุณ องค์กรไม่แสวงหาผลกาไร หรือหน่วยงานอื่น ๆ (วัสดุของผู้ให้บริการโอกาส วัสดุของผู้แสวงหาโอกาส และวัสดุการให้คาปรึกษา โดยรวมแล้วจะเรียกว่า “วัสดุของเครือข่าย”) วัสดุของเครือข่ายถือเป็นข้อมูลที่ส่งและก่อให้เกิดเป็นวัสดุของบุคคลที่สาม

4.2. ข้อกาหนดที่บังคับใช้กับผู้ใช้ทั้งหมด

(ก) ผู้ใช้พอร์ทัลเครือข่ายอาจมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่อไปนี้อย่างน้อยหนึ่งประการ ได้แก่: (1) ส่งวัสดุของผู้ให้บริการโอกาสใด ๆ หรือสร้างหน้าโปรไฟล์ใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการกรอกหรือต้องการเติมเต็มความต้องการความสามารถของบุคคลเหล่านั้น (ผู้ใช้ดังกล่าวจะเรียกว่า “ผู้ให้บริการโอกาส”) (2) เข้าถึงวัสดุของผู้ให้บริการโอกาส ส่งวัสดุของผู้แสวงหาโอกาส หรือสร้างหน้าโปรไฟล์ที่เกี่ยวข้องกับข้อเสนอ หรือต้องการเสนอความสามารถของบุคคลเหล่านั้น (ผู้ใช้ดังกล่าวจะเรียกว่า “ผู้แสวงหาโอกาส”) (3) เข้าร่วมหรือสมัครเข้าร่วม Trailblazer Mentoring Program ในฐานะผู้ให้คาปรึกษาที่เสนอหรือแสวงหาคาแนะนาผ่านการหางาน การสมัคร และกระบวนการสัมภาษณ์ (ผู้ใช้ดังกล่าวจะเรียกว่า “ผู้ให้คาปรึกษา”) และ (4) เข้าร่วมหรือสมัครเข้าร่วมโปรแกรมให้คาปรึกษา Trailblazer ในฐานะผู้รับคาปรึกษาที่ได้รับหรือต้องการรับคาแนะนาผ่านการหางาน การสมัคร และกระบวนการสัมภาษณ์ (ผู้ใช้ดังกล่าวจะเรียกว่า “ผู้รับคาปรึกษา”)

(ข) หากคุณสื่อสารกับผู้ใช้รายอื่นบนหรือผ่านพอร์ทัลเครือข่าย คุณอนุญาตให้ Salesforce เผยแพร่เนื้อหาของการติดต่อสื่อสารดังกล่าวแก่ผู้ใช้รายอื่น และเนื้อหาดังกล่าวถือเป็นข้อมูลที่ส่ง

(ค) โดยไม่จากัดสิทธิ์ของ Salesforce ภายใต้ข้อตกลงโปรแกรมในส่วนที่เกี่ยวกับข้อมูลที่ส่ง คุณอนุญาตให้ Salesforce เพื่อ (1) ประมวลผลและวิเคราะห์ ตามข้อตกลง วัสดุของเครือข่ายใด ๆ ของคุณและการติดต่อสื่อสารระหว่างคุณกับผู้ใช้รายอื่นบนหรือผ่านพอร์ทัลเครือข่าย (2) ใช้วัสดุของผู้ให้บริการโอกาสของคุณ วัสดุของผู้แสวงหาโอกาส หรือโปรไฟล์เพื่อให้ตรงกับวัสดุของผู้ให้บริการโอกาสกับวัสดุของผู้แสวงหาโอกาส และ (3) ใช้วัสดุการให้คาปรึกษาเพื่อจับคู่ผู้ให้คาปรึกษากับผู้รับคาปรึกษา

(ง) คุณรับทราบและตกลงว่าการใช้งานของคุณ (รวมถึงการเข้าถึง) พอร์ทัลเครือข่ายใด ๆ (รวมถึงการใช้สื่อการฝึกอบรมหรือวัสดุของเครือข่ายใด ๆ หรือการเข้าร่วมใน Trailblazer Mentoring Program) ไม่ได้ทาให้คุณเป็นพนักงาน ผู้รับจ้าง ตัวแทน หรือผู้แทนของ Salesforce หรือสร้างความสัมพันธ์ทางการจ้างงานหรือทางกฎหมายอื่น ๆ (นอกเหนือจากการเป็นคู่สัญญาในข้อตกลง) ระหว่างคุณและ Salesforce นอกจากนี้ คุณรับทราบและตกลงว่าการใช้พอร์ทัลเครือข่ายโดยผู้ใช้รายอื่นไม่ได้ทาให้ผู้ใช้ดังกล่าวเป็นพนักงาน ตัวแทน หรือผู้แทนของ Salesforce

เพื่อความชัดเจน Salesforce จะไม่มีภาระผูกพันในการลบวัสดุเครือข่ายใด ๆ และ Salesforce อาจเก็บรักษาวัสดุเครือข่ายไว้อย่างไม่มีกาหนดตามดุลยพินิจของตน โดยอยู่ภายใต้คาชี้แจงสิทธิ์ส่วนบุคคลในขอบเขตที่บังคับใช้

4.3. ผู้ให้บริการโอกาสและผู้ให้คาปรึกษา

(ก) หากคุณเป็นผู้ให้บริการโอกาสหรือผู้ให้คาปรึกษา คุณรับทราบและตกลงว่าผู้ใช้รายอื่น (รวมถึงผู้แสวงหาโอกาสและผู้รับคาปรึกษา) อาจติดต่อสื่อสารกับคุณ รวมถึงในหรือผ่านพอร์ทัลเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง หรือโดยใช้ข้อมูลที่คุณให้อยู่ในวัสดุของเครือข่ายของคุณ และ Salesforce จะไม่รับผิดชอบต่อการติดต่อสื่อสารดังกล่าว ซึ่งเป็นความรับผิดชอบของคุณและผู้ใช้ดังกล่าวแต่เพียงผู้เดียว

(ข) เมื่อส่งวัสดุของผู้ให้บริการโอกาส คุณได้ร้องขอและอนุญาตให้ Salesforce ให้บริการวัสดุของผู้ให้บริการโอกาสดังกล่าวแก่ผู้แสวงหาโอกาส เมื่อเข้าร่วม หรือสมัครเข้าร่วม Trailblazer Mentoring Program ในฐานะผู้ให้คาปรึกษา คุณได้ร้องขอและอนุญาตให้ Salesforce จับคู่คุณกับผู้รับคาปรึกษา และทาให้วัสดุการให้คาปรึกษาของคุณพร้อมใช้งานกับผู้รับคาปรึกษารายใดก็ได้ คุณรับทราบและตกลงว่ากิจกรรมใด ๆ ของ Salesforce ภายใต้ข้อย่อย (ข) นี้ปราศจากการรับรองหรือการรับประกัน

(ค) Salesforce ไม่รับประกันว่า (1) ผู้แสวงหาโอกาส หรือผู้รับคาปรึกษาใด ๆ จะได้รับ เข้าถึง อ่าน หรือตอบสนองต่อวัสดุของเครือข่ายหรือการติดต่อสื่อสารของคุณ (2) คุณจะตอบสนองความต้องการความสามารถใด ๆ หรือ (3) คุณจะจับคู่กับผู้รับคาปรึกษาใด ๆ

(ง) คุณรับทราบและตกลงว่าคุณมีหน้าที่รับผิดชอบต่อวัสดุของเครือข่ายใด ๆ ที่คุณสร้างหรือส่ง (รวมถึงความถูกต้อง ความเที่ยงตรง ความตรงต่อเวลา ความสมบูรณ์ ความน่าเชื่อถือ บูรณภาพ คุณภาพ ความชอบด้วยกฎหมาย ความมีประโยชน์หรือความปลอดภัย หรือสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวข้อง)

(จ) คุณรับทราบและยอมรับว่าวัสดุของเครือข่ายของคุณไม่ใช่ฟอรัมสาหรับผู้ใช้ใด ๆ (รวมถึงผู้แสวงหาโอกาสและผู้รับคาปรึกษา) เพื่อสมัครงานหรือมีส่วนร่วมกับฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง (รวมถึงกับคุณหรือ Salesforce) และการรับหรือการเข้าถึงวัสดุของผู้แสวงหาโอกาสใด ๆ ของคุณหรือวัสดุการให้คาปรึกษาใด ๆ ของผู้รับคาปรึกษาไม่ถือเป็นใบสมัครสาหรับการจ้างงานหรือการมีส่วนร่วมกับฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง (รวมถึงกับคุณหรือ Salesforce) ใบสมัครสาหรับการจ้างงานหรือการมีส่วนร่วม หรือการสร้างความสัมพันธ์ในการจ้างงานหรือการมีส่วนร่วมอื่น ๆ นั้นเป็นหน้าที่ของทั้งสองฝ่ายและต้องเกิดขึ้นนอกพอร์ทัลเครือข่ายใด ๆ

4.4. ผู้แสวงหาโอกาสและผู้รับคาปรึกษา

(ก) หากคุณเป็นผู้แสวงหาโอกาสหรือผู้รับคาปรึกษา คุณรับทราบและตกลงว่าผู้ใช้รายอื่น (รวมถึงผู้ให้บริการโอกาสและผู้ให้คาปรึกษา) อาจติดต่อสื่อสารกับคุณ รวมถึงบนหรือผ่านพอร์ทัลเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง หรือการใช้ข้อมูลที่คุณมีอยู่ในวัสดุของเครือข่ายของคุณ และทาง Salesforce จะไม่รับผิดชอบต่อการติดต่อสื่อสารใด ๆ ดังกล่าวซึ่งเป็นความรับผิดชอบของคุณและผู้ใช้ดังกล่าวแต่เพียงผู้เดียว 

(ข) เมื่อส่งวัสดุของผู้แสวงหาโอกาสใด ๆ คุณได้ร้องขอและอนุญาตให้ Salesforce ให้บริการวัสดุของผู้แสวงหาโอกาสดังกล่าวแก่ผู้ให้บริการโอกาสใด ๆ เมื่อเข้าร่วม หรือสมัครเข้าร่วม Trailblazer Mentoring Program ในฐานะผู้รับคาปรึกษา คุณได้ร้องขอและอนุญาตให้ Salesforce จับคู่คุณกับผู้ให้คาปรึกษา และทาให้วัสดุการให้คาปรึกษาของคุณพร้อมใช้งานแก่ผู้ให้คาปรึกษา คุณรับทราบและตกลงว่ากิจกรรมใด ๆ ของ Salesforce ที่อธิบายไว้ในข้อย่อย (ข) นี้ปราศจากการรับรองหรือการรับประกัน

(ค) Salesforce ไม่รับประกันว่า (1) ผู้ให้บริการโอกาสหรือผู้ให้คาปรึกษาจะได้รับ เข้าถึง อ่าน หรือตอบสนองต่อวัสดุของเครือข่ายหรือการติดต่อสื่อสารของคุณ (2) คุณจะได้รับการว่าจ้างหรือมีส่วนร่วมโดยผู้ให้บริการโอกาสใด ๆ หรือ (3) คุณจะถูกจับคู่กับผู้ให้คาปรึกษาใดก็ได้

4.5. ข้อจากัดความรับผิดชอบ วัสดุของเครือข่ายสร้างขึ้นโดยผู้ใช้บุคคลที่สามของพอร์ทัลเครือข่าย (ได้แก่ ผู้ให้บริการโอกาส ผู้แสวงหาโอกาส ผู้ให้คาปรึกษา และผู้รับคาปรึกษา) ที่ Salesforce ไม่มีการควบคุม โดยไม่จากัดสิ่งใดในข้อตกลงโปรแกรม คุณรับทราบและยอมรับว่า: (ก) Salesforce ไม่มีการควบคุม หรือ Salesforce จะไม่รับผิดชอบต่อการ ติดต่อสื่อสารใด ๆ ระหว่างคุณและผู้ใช้รายอื่น (รวมถึงการติดต่อสื่อสารของคุณกับผู้ให้บริการโอกาส ผู้แสวงหาโอกาส ผู้ให้คาปรึกษา หรือผู้รับคาปรึกษา) (ข) Salesforce จะไม่มีภาระผูกพันในการคัดกรองวัสดุของเครือข่ายใด ๆ หรือเพื่อให้สามารถใช้งานวัสดุของเครือข่ายใด ๆ บนหรือผ่านพอร์ทัลเครือข่ายหรือโปรแกรมอื่น ๆ (ค) Salesforce อาจ (แต่ไม่มีภาระผูกพัน) เฝ้าติดตาม ประเมิน ดัดแปลง หรือนาวัสดุของเครือข่ายออกจากพอร์ทัลเครือข่ายใด ๆ ด้วยเหตุผลใดก็ตามหรือโดยปราศจากเหตุผล (ง) Salesforce ไม่มีการควบคุม หรือ Salesforce จะไม่รับผิดชอบต่อวัสดุของเครือข่ายใด ๆ (รวมถึงความถูกต้อง ความเที่ยงตรง ความตรงต่อเวลา ความครบถ้วน ความน่าเชื่อถือ ความสมบูรณ์ คุณภาพ ความชอบด้วยกฎหมาย ความมีประโยชน์หรือความปลอดภัย หรือสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวข้อง) รวมถึงเพื่อยืนยันความถูกต้องหรือความสมบูรณ์ของสิ่งที่กล่าวมาข้างต้น และ (จ) Salesforce จะไม่มีภาระผูกพันในการยืนยันตัวตนของ ผู้ให้บริการโอกาส ผู้แสวงหาโอกาส ผู้ให้คาปรึกษา ผู้รับคาปรึกษา หรือผู้ใช้รายอื่นที่สร้างและ/หรือส่งหรือตอบสนองต่อวัสดุของเครือข่ายใด ๆ โดยไม่จากัดการปฏิเสธการรับประกันและเงื่อนไขในข้อตกลงโปรแกรม ทาง SALESFORCE จะถือว่ ไม่มีความรับผิดชอบและปฏิเสธความรับผิดทั้งหมดสาหรับวัสดุของเครือข่ายใด ๆ ผลลัพธ์ใด ๆ ของฟังก์ชันการค้นหาใด ๆ หรือการตอบสนองต่อวัสดุของเครือข่ายใด ๆ รวมถึงความถูกต้อง ความเที่ยงตรง ความตรงต่อเวลา ความครบถ้วน ความน่าเชื่อถือ ความสมบูรณ์ คุณภาพ ความชอบด้วยกฎหมาย ความมีประโยชน์ และความปลอดภัย

(ง) คุณรับทราบและตกลงว่าคุณมีหน้าที่รับผิดชอบต่อวัสดุของเครือข่ายใด ๆ ที่คุณสร้างหรือส่ง (รวมถึง ความถูกต้อง ความเที่ยงตรง ความตรงต่อเวลา ความสมบูรณ์ ความน่าเชื่อถือ บูรณภาพ คุณภาพ ความชอบด้วยกฎหมาย ความมีประโยชน์หรือความปลอดภัย หรือสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวข้อง)

(จ) คุณรับทราบและตกลงว่าวัสดุของเครือข่ายของผู้ใช้รายอื่นไม่ใช่ฟอรัมสาหรับคุณเพื่อสมัครงานหรือมีส่วนร่วมกับฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง (รวมถึงผู้ให้บริการโอกาสหรือ Salesforce) และข้อมูลที่ส่งของคุณหรือทาให้วัสดุของผู้แสวงหาโอกาสหรือวัสดุการให้คาปรึกษาใด ๆ พร้อมใช้งานไม่ถือเป็นใบสมัครสาหรับการจ้างงานหรือการมีส่วนร่วมกับฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง (รวมถึงกับผู้ให้บริการโอกาสหรือ Salesforce) ใบสมัครสาหรับการจ้างงานหรือการมีส่วนร่วม หรือการสร้างความสัมพันธ์ในการจ้างงานหรือการมีส่วนร่วมอื่น ๆ นั้นเป็นหน้าที่ของทั้งสองฝ่ายและต้องเกิดขึ้นนอกพอร์ทัลเครือข่ายใด ๆ

 

พอร์ทัลเครือข่ายอาจมีลิงก์ไปยังเว็บไซต์อื่น ๆ บนอินเทอร์เน็ตที่บุคคลที่สามเป็นเจ้าของหรือดาเนินการ (“เว็บไซต์ของบุคคลที่สาม”) Salesforce อาจแก้ไขหรือนาออกลิงก์ดังกล่าวได้ตลอดเวลา คุณรับทราบและตกลงว่า Salesforce จะไม่รับผิดชอบหรือรับผิดต่อบุคคลที่สามดังกล่าว หรือการมีอยู่หรือผลิตภัณฑ์ บริการ ข้อมูล สถิตื เนื้อหา และวัสดุอื่น ๆ ที่มีอยู่บนหรือผ่านเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม (ซึ่งผลิตภัณฑ์ บริการ ข้อมูล สถิติ เนื้อหา และวัสดุอื่น ๆ เป็นวัสดุของบุคคลที่สาม)
ข้อ 1, 2, 4, 5 และ 6 ของข้อกาหนดของโปรแกรมเหล่านี้จะคงอยู่ต่อไปแม้ว่าข้อตกลงโปรแกรมหรือข้อกาหนดของโปรแกรมเหล่านี้จะสิ้นสุดลง

ข้อกาหนดของโปรแกรมสาหรับโปรแกรมนักพัฒนาของ SALESFORCE

ปรับปรุงล่าสุด: 2 กรกฎาคม 2564

ข้อกาหนดโปรแกรมเหล่านี้สาหรับโปรแกรมนักพัฒนาของ Salesforce (“ข้อกาหนดของโปรแกรม”) นาไปใช้กับการใช้ (รวมถึงการเข้าถึงใด ๆ กับ) โปรแกรมนักพัฒนาของ Salesforce “โปรแกรมนักพัฒนาของ Salesforce” หมายถึง (ก) เว็บไซต์ที่ปัจจุบันอยู่ที่ developer.salesforce.com หรือเว็บไซต์นักพัฒนาของ Salesforce อื่นใดที่เชื่อมโยงกับข้อกาหนดของโปรแกรมเหล่านี้ เว็บไซต์ Salesforce Developers เวอร์ชันก่อนหน้า (รวมถึงเว็บไซต์ DeveloperForce ที่เคยอยู่ที่หรือสามารถเข้าถึงได้ผ่านทาง developerforce.com และเว็บไซต์ Developer Force ที่เคยอยู่ที่หรือสามารถเข้าถึงได้ผ่าน developer.force.com) และไซต์ผู้สืบทอดใด ๆ (รวมเรียกว่า “เว็บไซต์นักพัฒนาของ Salesforce”) (ข) เนื้อหาของนักพัฒนา (ค) เครื่องมือสาหรับนักพัฒนา และ (ง) ผลิตภัณฑ์ก่อนวางจาหน่าย นอกจากนี้ โปรดทราบว่าข้อกาหนดของโปรแกรมเหล่านี้มีข้อกาหนดบางประการเกี่ยวกับเนื้อหาโอเพนซอร์ส (ตามที่กาหนดไว้ด้านล่าง)

ข้อกาหนดของโปรแกรมเหล่านี้รวมเข้าด้วยกันโดยการอ้างอิงในข้อตกลงโปรแกรม และเป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงระหว่างคุณและฝ่าย Salesforce Salesforce อาจปรับปรุงข้อกาหนดของโปรแกรมเหล่านี้เป็นครั้งคราว ตามที่อธิบายไว้ในข้อตกลงโปรแกรม คาที่ใช้อักษรตัวพิมพ์ใหญ่แต่ไม่ได้นิยามไว้ในข้อกาหนดของโปรแกรมเหล่านี้มีความหมายตามที่กาหนดไว้ในข้อตกลงโปรแกรม คุณไม่สามารถและต้องไม่ใช้โปรแกรมนักพัฒนาของ Salesforce เว้นแต่คุณจะยอมรับข้อตกลง

หากคุณลงทะเบียนหรือใช้บัญชี Salesforce ที่เชื่อมโยงกับเว็บไซต์นักพัฒนาของ Salesforce โปรดทราบว่าข้อมูลบางประการของคุณอาจถูกแสดงต่อสาธารณะหรือบุคคลอื่นสามารถดูได้ (เช่น ผู้ดูแลระบบหรือบุคคลอื่นภายในองค์กร) โดยค่าเริ่มต้น รวมถึงข้อมูลการลงทะเบียน นอกจากนี้ ข้อมูลบางประการที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานโปรแกรมนักพัฒนาของ Salesforce เช่น โพสต์และการตอบกลับของคุณในฟอรัมอาจถูกแสดงต่อสาธารณะผ่านหรือเกี่ยวข้องกับโปรแกรมนักพัฒนาของ Salesforce หรือบุคคลอื่นสามารถดูได้

2.1. การใช้เว็บไซต์นักพัฒนาของ Salesforce ภายใต้ข้อกาหนดของข้อตกลง ทาง Salesforce ขอมอบสิทธิ์ที่ไม่ผูกขาด ไม่อาจถ่ายโอนได้ จากัด และเป็นส่วนตัวแก่คุณ (โดยไม่มีสิทธิ์ในการอนุญาตบุคคลที่สาม) เพื่อใช้เว็บไซต์นักพัฒนาของ Salesforce ตามที่ Salesforce จัดให้บริการแก่คุณ ตามเอกสารประกอบที่เกี่ยวข้องเท่านั้น

2.2. การใช้เนื้อหาสาหรับนักพัฒนาและเครื่องมือสาหรับนักพัฒนา

(ก) ภายใต้ข้อกาหนดของข้อตกลง ทาง Salesforce ขอมอบสิทธิ์ที่ไม่ผูกขาด ไม่อาจถ่ายโอนได้ จากัด และเป็นส่วนตัวแก่คุณ (โดยไม่มีสิทธิ์ในการอนุญาตบุคคลที่สาม) เพื่อใช้เนื้อหาสาหรับนักพัฒนาและเครื่องมือสาหรับนักพัฒนา ตามที่ Salesforce จัดให้บริการแก่คุณ ตามเอกสารประกอบที่เกี่ยวข้องเท่านั้น และเกี่ยวข้องกับกิจกรรมการพัฒนาของคุณบนแพลตฟอร์มการพัฒนาของ salesforce.com เท่านั้น คุณตกลงที่จะปฏิบัติตามข้อกาหนดเพิ่มเติมที่มีให้โดย Salesforce ในส่วนที่เกี่ยวกับเครื่องมือสาหรับนักพัฒนา (“ข้อกาหนดเครื่องมือสาหรับนักพัฒนา”) และในขอบเขตของข้อขัดแย้งหรือไม่สอดคล้องกันระหว่างข้อตกลงกับข้อกาหนดเครื่องมือสาหรับนักพัฒนาดังกล่าว ข้อกาหนดเครื่องมือสาหรับนักพัฒนาจะควบคุมเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับเครื่องมือสาหรับนักพัฒนาที่เกี่ยวข้องเท่านั้น “เนื้อหาของนักพัฒนา” หมายถึงบทความ เอกสารปกขาว การสัมมนาผ่านเว็บ ฟีด RSS จดหมายข่าว เอกสารประกอบ หนังสือ สิ่งพิมพ์ ทรัพยากร และโค้ดตัวอย่างที่ Salesforce เป็นเจ้าของและเผยแพร่โดย Salesforce ผ่านเว็บไซต์นักพัฒนาของ Salesforce ยกเว้นผลิตภัณฑ์ก่อนวางจาหน่าย เครื่องมือสาหรับนักพัฒนา และแพลตฟอร์มการพัฒนาของ salesforce.com “เครื่องมือสาหรับนักพัฒนา” หมายถึงเครื่องมือและชุดเครื่องมือใด ๆ ที่ Salesforce เป็นเจ้าของและให้บริการโดย Salesforce ผ่านทางเว็บไซต์นักพัฒนาของ Salesforce ยกเว้นผลิตภัณฑ์ก่อนวางจาหน่ายและแพลตฟอร์มการพัฒนาของ salesforce.com

(ข) หากไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจาก Salesforce คุณจะไม่อาจเข้าถึงหรือใช้เนื้อหาของนักพัฒนาหรือเครื่องมือสาหรับนักพัฒนาเพื่อแจกจ่ายผลิตภัณฑ์หรือบริการของคุณไปยังบุคคลที่สามในเชิงพาณิชย์ (ตามที่กาหนดไว้ด้านล่าง) เว้นแต่คุณจะได้รับอนุญาตให้ดาเนินการดังกล่าวตามข้อตกลงแยกต่างหากกับ Salesforce การละเมิดวรรคก่อนหน้าจะถือเป็นการละเมิดข้อตกลงนี้อย่างในสาระสาคัญ คุณ “แจกจ่ายเชิงพาณิชย์” กับผลิตภัณฑ์หรือบริการของคุณ หากการติดตั้ง เข้าถึง และ/หรือใช้งานเวอร์ชันของผลิตภัณฑ์หรือบริการใด ๆ ของคุณ หรือฟีเจอร์หรือความสามารถของผลิตภัณฑ์ จาเป็นต้องชาระค่าธรรมเนียมใด ๆ ให้กับคุณ (ซึ่งรวมถึง เช่น หากผลิตภัณฑ์หรือบริการของคุณรวมเข้ากับหรือใช้แอปพลิเคชันหรือผลิตภัณฑ์หรือบริการอื่น ๆ ที่คุณเก็บค่าธรรมเนียม หรือหากผลิตภัณฑ์หรือบริการของคุณมีให้ภายใต้รูปแบบการชาระเงินแบบ “ฟรีเมียม”)

2.3. การใช้โค้ดตัวอย่างและ SDK

(ก) ภายใต้ข้อกาหนดของข้อตกลง ทาง Salesforce ขอมอบสิทธิ์ที่เพิกถอนได้ ไม่ผูกขาด ไม่อาจถ่ายโอนได้ จากัด และเป็นส่วนตัวแก่คุณ (โดยไม่มีสิทธิ์ในการอนุญาตบุคคลที่สาม) เพื่อ (1) รวมเนื้อหาของนักพัฒนาที่ประกอบขึ้นเป็นโค้ดตัวอย่างหรือ งานสืบเนื่องของโค้ดตัวอย่าง (“โค้ดตัวอย่าง”) และเครื่องมือสาหรับนักพัฒนาที่ประกอบเป็นชุดพัฒนาซอฟต์แวร์ (“SDK”) ลงในผลิตภัณฑ์หรือบริการของคุณ แต่เพียงผู้เดียวตามเอกสารประกอบที่เกี่ยวข้อง และเกี่ยวข้องกับกิจกรรมการพัฒนาของคุณบนแพลตฟอร์มการพัฒนาของ salesforce.com และ (2) ภายใต้ข้อ 2.3(ข) ด้านล่าง แจกจ่ายหรือทาให้โค้ดตัวอย่างและ SDK ดังกล่าวพร้อมใช้งานตามที่รวมอยู่ในผลิตภัณฑ์หรือบริการดังกล่าว

(ข) หากไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจาก Salesforce ให้แจกจ่ายเชิงพาณิชย์กับผลิตภัณฑ์หรือบริการของคุณที่มีโค้ดตัวอย่างหรือ SDK ใด ๆ ให้กับบุคคลที่สาม เว้นแต่คุณจะได้รับอนุญาตให้ดาเนินการดังกล่าวตามข้อตกลงแยกต่างหากกับ Salesforce การละเมิดวรรคก่อนหน้าจะถือเป็นการละเมิดข้อตกลงนี้อย่างในสาระสาคัญ

(ค) เพื่อความชัดเจน ข้อกาหนดของโปรแกรมเหล่านี้ไม่อนุญาตให้คุณเพื่อ (และคุณต้องไม่) ใช้เนื้อหาของนักพัฒนาหรือเครื่องมือสาหรับนักพัฒนา (รวมถึงโค้ดตัวอย่างหรือ SDK) เพื่อวัตถุประสงค์อื่นใด รวมถึงการแจกจ่ายหรือทาให้โค้ดตัวอย่างหรือ SDK อื่นพร้อมใช้งานมากกว่าที่จะรวมอยู่ในผลิตภัณฑ์หรือบริการของคุณ

2.4. โครงการโอเพนซอร์ส Salesforce อาจจัดให้มีโครงการโอเพนซอร์สบนหรือผ่านเว็บไซต์นักพัฒนาของ Salesforce หรือบนหรือผ่านบริการโฮสต์ที่เก็บซอฟต์แวร์ของบุคคลที่สาม (เช่น Github) ที่เกี่ยวข้องกับโปรแกรมนักพัฒนาของ Salesforce โค้ดโอเพนซอร์สใด ๆ ที่มีอยู่ในโครงการโอเพนซอร์สดังกล่าว (“เนื้อหาโอเพนซอร์ส”) อาจเป็นงานที่เป็นกรรมสิทธิ์ของบุคคลที่สาม (ซึ่งในกรณีนี้ถือว่าเป็นวัสดุของบุคคลที่สาม) และอาจอยู่ภายใต้ข้อกาหนด เงื่อนไข และนโยบายเพิ่มเติม การใช้เนื้อหาโอเพนซอร์สใด ๆ อยู่ภายใต้ใบอนุญาตโอเพนซอร์สที่เกี่ยวข้อง (รวมถึงข้อกาหนดของใบอนุญาต หากมี ที่มาพร้อมกับโครงการที่เกี่ยวข้อง) หากคุณกาลังเริ่มต้นโครงการโอเพนซอร์สใด ๆ บนหรือผ่านเว็บไซต์นักพัฒนาของ Salesforce คุณต้องทาให้เนื้อหาโอเพนซอร์สที่เกี่ยวข้องพร้อมใช้งานภายใต้เงื่อนไขการอนุญาตให้ใช้สิทธิโอเพนซอร์ส

2.5. ผลิตภัณฑ์ก่อนวางจาหน่าย

(ก) Salesforce อาจจัดเตรียมผลิตภัณฑ์ก่อนวางจาหน่ายหรือบริการบางอย่างของ Salesforce หรือบุคคลที่สาม รวมถึงผลิตภัณฑ์ก่อนวางจาหน่ายหรือบริการซึ่งโดยทั่วไปแล้วลูกค้าจะไม่สามารถใช้ได้ (ซึ่งแต่ละรายการจะเรียกว่า “ผลิตภัณฑ์ก่อนวางจาหน่าย”) ภายใต้เงื่อนไขของข้อตกลง Salesforce ขอมอบสิทธิ์ที่เพิกถอนได้ ไม่ผูกขาด ไม่อาจถ่ายโอนได้ จากัด และเป็นส่วนตัวแก่คุณ (โดยไม่มีสิทธิ์ในการอนุญาตบุคคลที่สาม) เพื่อใช้ผลิตภัณฑ์ก่อนวางจาหน่ายที่เป็นของ Salesforce แต่เพียงผู้เดียวตามเอกสารประกอบที่เกี่ยวข้องและข้อกาหนดเพิ่มเติมที่มีให้โดย Salesforce และเพื่อวัตถุประสงค์ในการประเมินและทดสอบของคุณเองเท่านั้นที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมการพัฒนาของคุณบนแพลตฟอร์มการพัฒนาของ Salesforce เพื่อความชัดเจน ผลิตภัณฑ์ก่อนวางจาหน่ายของบุคคลที่สามถือเป็นวัสดุของบุคคลที่สาม การใช้ผลิตภัณฑ์ก่อนวางจาหน่ายใด ๆ ของคุณขึ้นอยู่กับดุลยพินิจและความเสี่ยงของคุณเอง

(ข) ข้อมูล สถิติ เนื้อหา หรือวัสดุอื่นใดที่ Salesforce เปิดเผยหรือจัดเตรียมให้คุณโดยเกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ก่อนวางจาหน่ายจะถือเป็นข้อมูลที่เป็นความลับ คุณต้องไม่ใช้ข้อมูลที่เป็นความลับที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ก่อนวางจาหน่ายใด ๆ ยกเว้นในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการใช้ผลิตภัณฑ์ก่อนวางจาหน่ายที่ได้รับอนุญาตของคุณ

(ค) คุณจะให้ข้อติชมอย่างต่อเนื่องแก่ Salesforce เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ก่อนวางจาหน่ายที่คุณใช้ และข้อติชมดังกล่าวจะถือเป็นข้อติชม

2.6. การทางานร่วมกันกับวัสดุของบุคคลที่สาม เนื้อหาของนักพัฒนา เครื่องมือสาหรับนักพัฒนา และผลิตภัณฑ์ก่อนวางจาหน่ายบางรายการได้รับการออกแบบให้ดาเนินการร่วมกับวัสดุของบุคคลที่สาม ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการใช้เนื้อหาของนักพัฒนา เครื่องมือสาหรับนักพัฒนา หรือผลิตภัณฑ์ก่อนวางจาหน่าย คุณอาจจาเป็นต้องได้รับการเข้าถึงวัสดุของบุคคลที่สาม และคุณให้สิทธิ์แก่ Salesforce ในการเข้าถึงและใช้บัญชีของคุณ (ถ้ามี) สาหรับวัสดุของบุคคลที่สามดังกล่าว คุณตกลงว่า Salesforce อาจอนุญาตให้บุคคลที่สามที่เกี่ยวข้องเข้าถึงและใช้ข้อมูลใด ๆ ที่ส่งไปยังหรือเก็บรวบรวมผ่านเนื้อหาของนักพัฒนา เครื่องมือสาหรับนักพัฒนา หรือผลิตภัณฑ์ก่อนวางจาหน่ายที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินการร่วมกันดังกล่าว

2.7. ข้อจากัดความรับผิดชอบ คุณรับทราบและตกลงในที่นี้ว่า (ก) เนื้อหาของนักพัฒนา เครื่องมือสาหรับนักพัฒนา หรือผลิตภัณฑ์ก่อนวางจาหน่ายใด ๆ อาจถูกแก้ไข ระงับ หรือยกเลิกได้ตลอดเวลาโดยมีหรือไม่มีการแจ้งให้ทราบ (ข) ผลิตภัณฑ์ก่อนวางจาหน่ายใด ๆ อาจไม่มีจาหน่ายโดยทั่วไป และ (ค) Salesforce อาจขอให้คุณยุติการใช้เนื้อหาของนักพัฒนา เครื่องมือสาหรับนักพัฒนา หรือผลิตภัณฑ์ก่อนวางจาหน่าย หรือฟีเจอร์ใด ๆ ของเนื้อหานั้น โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทแต่เพียงผู้เดียว คุณตกลงว่า Salesforce จะไม่รับผิดชอบต่อคุณหรือต่อบุคคลที่สามสาหรับการปรับเปลี่ยน การระงับ หรือการหยุดชะงักใด ๆ

3.1. โปรดทราบว่าไม่มีการให้สิทธิ์ใด ๆ ในส่วนที่เกี่ยวกับเนื้อหาของนักพัฒนา เครื่องมือสาหรับนักพัฒนา เนื้อหาโอเพนซอร์ส หรือผลิตภัณฑ์ก่อนวางจาหน่ายภายใต้ และไม่มีเนื้อหาของนักพัฒนา เครื่องมือสาหรับนักพัฒนา เนื้อหาโอเพนซอร์ส หรือผลิตภัณฑ์ก่อนวางจาหน่ายที่ได้รับอนุญาตหรือให้ไว้เป็นอย่างอื่น ภายใต้ข้อตกลงการสมัครสมาชิกหลักใด ๆ ระหว่างคุณและ Salesforce นอกจากนี้ การใช้เนื้อหาของนักพัฒนา เครื่องมือสาหรับนักพัฒนา เนื้อหาโอเพนซอร์ส และผลิตภัณฑ์ก่อนวางจาหน่ายใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริการของ salesforce.com ที่มีให้ภายใต้ข้อตกลงการสมัครสมาชิกหลักจะอยู่ภายใต้ข้อจากัดของข้อตกลงการสมัครสมาชิกหลักระหว่างคุณและ Salesforce

3.2. เนื้อหาของนักพัฒนา เครื่องมือสาหรับนักพัฒนา เนื้อหาโอเพนซอร์ส และผลิตภัณฑ์ก่อนวางจาหน่ายอาจรวมถึงโครงการซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สฟรีที่อยู่ภายใต้เงื่อนไขสิทธิ์การใช้งานที่เข้ากันไม่ได้ และ/หรือเข้ากันไม่ได้กับภาระหน้าที่ของคุณภายใต้ข้อตกลงการสมัครสมาชิกหลักใด ๆ ระหว่างคุณและ Salesforce หรือข้อตกลงอื่น คุณมีหน้าที่รับผิดชอบในการปฏิบัติตาม (ก) ข้อตกลงการสมัครสมาชิกหลักที่ควบคุมบริการของ salesforce.com ที่คุณสมัคร และ (ข) ข้อกาหนดใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับโค้ดหรือแอปพลิเคชันที่คุณใช้โดยเชื่อมโยงกับบริการของ salesforce.com ดังกล่าว

3.3. โปรดทราบว่าการติดตั้งหรือการเปิดใช้งานเนื้อหาของนักพัฒนา เครื่องมือสาหรับนักพัฒนา เนื้อหาโอเพนซอร์ส หรือผลิตภัณฑ์ก่อนวางจาหน่ายสาหรับใช้กับบริการของ salesforce.com อาจส่งผลให้มีการส่งข้อมูลของคุณออกนอกระบบของ Salesforce ระหว่างการใช้งานปกติ นอกจากนี้ ผู้ให้บริการเนื้อหาของนักพัฒนา เครื่องมือสาหรับนักพัฒนา เนื้อหาโอเพนซอร์ส หรือผลิตภัณฑ์ก่อนวางจาหน่ายอาจสามารถเข้าถึงข้อมูลของคุณในระบบของ Salesforce ผ่านอินเทอร์เฟซการเขียนโปรแกรมแอปพลิเคชัน (API) ของ Salesforce การเข้าถึงดังกล่าวอาจส่งผลให้มีการเปิดเผย แก้ไข หรือลบข้อมูลของคุณโดยผู้ให้บริการเหล่านั้น Salesforce จะไม่รับผิดชอบต่อการส่ง การเปิดเผย การแก้ไข หรือการลบข้อมูลของคุณโดยผ่านหรือเป็นผลมาจากการใช้เนื้อหาของนักพัฒนา เครื่องมือสาหรับนักพัฒนา เนื้อหาโอเพนซอร์ส ผลิตภัณฑ์ก่อนวางจาหน่าย หรือผู้ให้บริการ 

Salesforce อาจช่วยให้คุณมีส่วนร่วมกับเนื้อหาและแก้ไขเนื้อหาในชุมชน ฟอรัม ไลบรารี หรือหน้าของเว็บไซต์นักพัฒนาของ Salesforce เนื้อหาใด ๆ (หรือการแก้ไขเนื้อหา) ที่คุณหรือผู้ใช้รายอื่นมีส่วนร่วมในชุมชน ฟอรัม ไลบรารี หรือหน้าดังกล่าว (ซึ่งแต่ละรายการจะเรียกว่า “การมีส่วนร่วม”) จะถือว่าเป็นข้อมูลที่ส่ง คุณรับทราบและตกลงว่าเว็บไซต์นักพัฒนาของ Salesforce เป็นพื้นที่สาธารณะ ที่คุณไม่คาดหวังความเป็นส่วนตัวเกี่ยวกับการใช้เว็บไซต์นักพัฒนาของ Salesforce และผู้ใช้รายอื่น รวมถึงผู้ที่อาจเกี่ยวข้องกับ Salesforce อาจใช้หรือเข้าร่วมในโปรแกรมนักพัฒนาของ Salesforce รวมถึงภายใต้ชื่อผู้ใช้ที่ไม่ระบุชื่อ คุณรับทราบและตกลงเพิ่มเติมว่าการมีส่วนร่วมของคุณอาจถูกผู้อื่นเห็นและนาไปใช้

โดยไม่จากัดการปฏิเสธการรับประกันและเงื่อนไขในข้อตกลงโปรแกรม เนื้อหาสาหรับนักพัฒนา เครื่องมือสาหรับนักพัฒนา เนื้อหาโอเพนซอร์ส ผลิตภัณฑ์ก่อนวางจาหน่ายและการสนับสนุนไม่ได้มีไว้สาหรับการใช้งานจริงและอาจมีข้อบกพร่องในผลิตภัณฑ์และบริการอื่น ๆ การใช้เนื้อหาของนักพัฒนา เครื่องมือสาหรับนักพัฒนา เนื้อหาโอเพ่นซอร์ส ผลิตภัณฑ์ก่อนวางจาหน่ายหรือการมีส่วนร่วมถือเป็นความเสี่ยงของคุณเอง SALESFORCE ไม่มีภาระผูกพันที่จะให้การสนับสนุนหรือบารุงรักษาใด ๆ

บริการสาหรับโปรแกรมนักพัฒนาของ SALESFORCE หรือการมีส่วนร่วมใด ๆ หรือเนื้อหาแบบโอเพนซอร์ส 

ข้อ 1, 2.2(ข), 2.3(ข), 2.3(ค), 2.5(ข), 2.5(ค), 2.7, 3, 4, 5 และ 6 ของข้อกาหนดของโปรแกรมเหล่านี้จะคงอยู่ต่อไปแม้ว่าข้อตกลงโปรแกรมหรือข้อกาหนดของโปรแกรมเหล่านี้จะสิ้นสุดลง

Additional Languages