Programaftale med Salesforce.com

Sidst opdateret: 9. juli 2021

Denne programaftale (“Programaftale”) regulerer brugen af (herunder enhver adgang til):

(hver især sammen med Salesforce-tjenester, information, data, indhold og andre materialer, der findes i det pågældende produkt eller den pågældende tjeneste, ethvert tilsvarende Salesforce-websted og alle efterfølgende produkter eller tjenester, uanset om de gøres tilgængelige via et sådant websted eller gennem en hvilken som helst anden kanal, udgør et “program”).

 
VED (1) AT KLIKKE PÅ EN BOKS, DER ANGIVER ACCEPT,(2) FÅ ADGANG, DOWNLOADE ELLER BRUGE ET PROGRAM ELLER (3) PÅ ANDEN MÅDE ANGIVE DIN ACCEPT AF DENNE PROGRAMAFTALE, ACCEPTERER DU VILKÅRENE I PROGRAMAFTALEN OG ALLE GÆLDENDE PROGRAMVILKÅRPROGRAMVILKÅR SOM DEFINERET NEDENFOR (SAMLET BENÆVNT “AFTALEN”). DU BEKRÆFTER HERVED, AT DU HAR DEN ALDER, DER EFTER LOVEN KRÆVES FOR AT INDGÅ AFTALEN. HVIS DEN PERSON, DER ACCEPTERER AFTALEN, ACCEPTERER DEN PÅ VEGNE AF EN VIRKSOMHED ELLER ANDEN JURIDISK ENHED, ERKLÆRER PERSONEN, AT HAN/HUN HAR BEFØJELSE TIL AT BINDE DENNE ENHED OG DENS TILKNYTTEDE SELSKABER (SOM DEFINERET NEDENFOR) TIL DISSE BETINGELSER, I HVILKET TILFÆLDE UDTRYKKENE “DU” OG “DIN/DIT” HENVISER TIL DENNE ENHED OG DENS TILKNYTTEDE SELSKABER (SOM DEFINERET NEDENFOR). HVIS DEN PERSON, DER ACCEPTERER AFTALEN, IKKE HAR DENNE BEMYNDIGELSE ELLER IKKE ER ENIG I DISSE VILKÅR, MÅ PERSONEN IKKE ACCEPTERE AFTALE OG MÅ IKKE BRUGE NOGEN AF PROGRAMMERNE.

Denne aftale gælder i forholdet mellem dig og Salesforce-parten (som defineret nedenfor), fra datoen for din accept af aftalen.

Salesforce-part “betyder det selskab, der er beskrevet i afsnit 16 (“Hvem du kontraherer med; meddelelser; lovvalg og værneting”) nedenfor.  

Tilknyttet”betyder enhver enhed, der direkte eller indirekte kontrollerer, kontrolleres af eller er under fælles kontrol med den pågældende enhed.  

Kontrol” betyder direkte eller indirekte ejerskab eller kontrol af mere end 50 % af den pågældende enheds stemmerettigheder.  

“Salesforce” betyder Salesforce-parten og dens tilknyttede enheder. 

Der kan gælde yderligere betingelser og vilkår med hensyn til bestemte Salesforce-produkter og -tjenester (som til  enhver tid anført af Salesforce, “ProgramvilkårProgramvilkårene”). ProgramvilkårProgramvilkårene er tilgængelige nedenfor eller i gennem det gældende program. I tilfælde af modstrid eller uoverensstemmelse mellem programaftalen og programvilkårene, vil programvilkårene have forrang i forhold til denne medstrid eller uoverensstemmelse, alene med respekt af det pågældende program.

Hvis, uanset foranstående, et program eller en del af det på noget tidspunkt er genstand for en separat aftale mellem dig og Salesforce, er din brug af det pågældende program eller del af det reguleret af den separate aftale i det pågældende tidsrum, og ikke af denne programaftale.

Bemærk, at visse programmer kan være underlagt visse kvalifikationskrav og andre betingelser, såsom registreringskrav, Salesforce-godkendelse af ordreformularer og betaling af gældende gebyrer. Alle rettigheder, du måtte have i henhold til aftalen med hensyn til de pågældende programmer, er betinget af din opfyldelse af de pågældende vilkår. Du må ikke få skaffe dig adgang til, downloade eller bruge noget program, medmindre du har accepteret vilkårene i aftalen og opfyldt alle krav og betingelser for at være omfattet.

AFTALEN INDEHOLDER EN BESTEMMELSE OM OBLIGATORISK VOLDGIFT, DER SOM NÆRMERE BESKREVET I AFSNIT 16.4 NEDENFOR KRÆVER, AT DER UNDER VISSE OMSTÆNDIGHEDER ANVENDES VOLDGIFT I INDIVIDUELLE SAGER TIL AT LØSE TVISTER I STEDET FOR CIVILE SAGER ELLER ANDRE RETSSAGER ELLER GRUPPESØGSMÅL AF ENHVER SLAGS. 

1. Ændringer i aftalen

Salesforce kan ændre programaftalen og alle programvilkårprogramvilkår ved at lægge en revideret version op på https://www.salesforce.com/company/program-agreement-denmark/ eller ethvert andet relevant Salesforce-websted, og sådanne opdateringer vil være gældende efter at være blevet lagt på webstedet.

Din brug af et program efter ændringer i programaftalen eller gældende programvilkår vil udgøre din accept af disse ændringer i programaftalen, henholdsvis programmets vilkår. Salesforce kan til enhver tid og uden ansvar ændre eller afbryde hele eller dele af ethvert program, opkræve, ændre eller give afkald på gebyrer, der kræves for at bruge et program. Enhver brug af et program er på egen risiko, og du skal overholde alle gældende love, regler og forskrifter, når du gør det.

2. Oplysninger sendt til eller gennem programmerne

Din afgivelse af oplysninger, herunder registreringsoplysninger (som defineret nedenfor), til eller gennem et program er omfattet af Salesforce fortrolighedserklæringen som til enhver tid opdateret af Salesforce og findes i øjeblikket på  https://www.salesforce.com/company/privacy/full_privacy/ (“fortrolighedserklæringen”), medmindre du af Salesforce har fået forelagt en anden fortrolighedserklæring på tidspunktet for registreringen, i det omfang de pågældende oplysninger betragtes som personoplysninger (som defineret i fortrolighedserklæringen eller i den anden  fortrolighedserklæring, som Salesforce har forelagt dig på tidspunktet for registreringen). Salesforce kan ændre eller erstatte den fortrolighedserklæring, der blev forelagt på tidspunktet for registreringen uden yderligere varsel. Du bør regelmæssigt tjekke, om der er kommet opdateringer, og hvis den fortrolighedserklæring, der forelægges på tidspunktet for registreringen, ikke længere er tilgængelig, gælder nærværende fortrolighedserklæring. Derudover kan enhver information, du sender til eller gennem et program, inklusive registreringsoplysninger, indsamles i, overføres til og lagres i USA og/eller andre lande, hvor Salesforce eller dets tjenesteudbydere driver virksomhed. De lande, hvor Salesforce eller dets tjenesteudbydere opererer, kankontaktes via en e-mail-anmodning sendt til privacy@salesforce.com eller til den e-mail-adresse, der er angivet i den fortrolighedserklæring, der blev forelagt på  tidspunktet for registreringen. Du erklærer og indstår for, at du vil være ansvarlig for nøjagtigheden, fuldstændigheden, kvaliteten og lovligheden af enhver information, du afgiver i forbindelse med ethvert program, herunder registreringsoplysninger, de midler, hvormed du erhvervede de pågældende oplysninger, og din brug af oplysningerne i forbindelse med et program.

Dit fornavn, efternavn, profilbillede, placering og andre oplysninger, du afgiver i forbindelse med et program, herunder registreringsoplysninger, kan blive vist offentligt, inklusive på enhver profilside eller i forbindelse med dine aktiviteter. Visse af dine oplysninger eller aktiviteter i forbindelse med din brug af programmerne kan vises offentligt eller ses af andre på anden måde. Din Salesforce-konto og/eller det relevante program kan muligvis stille funktionalitet til rådighed, så du kan administrere visse af dine indstillinger om databeskyttelse, meddelelser og andre præferencer.  Medmindre andet udtrykkeligt er angivet, gælder de pågældende fortrolighedsindstillinger, meddelelser og andre præferencer, der er tilgængelige via et program, kun med hensyn til dette program og påvirker ikke dine indstillinger om databeskyttelse, meddelelser eller andre præferencer med hensyn til noget andet program eller andet aspekt af din Salesforce-konto. Salesforce kan bruge eller videregive dine oplysninger i overensstemmelse med fortrolighedserklæringen, herunder a) til at sende dig information, meddelelser, undersøgelser og evalueringer vedrørende ethvert program eller til dine konti hos Salesforce, herunder gennem telefon (selvom det angivne  telefonnummer står på en national eller regional liste over hemmelige numre), e-mail, sms, privat beskedfunktionalitet eller andre midler, i det maksimalt tilladte omfang i medfør af gældende regler, b) til markedsføringsformål, herunder markedsføring til ethvert selskab, partnerskab eller anden enhed, som du er tilknyttet (en “organisation”), f.eks. at  kontakte din organisation om Salesforce-produkter og -tjenester og muligvis at fortælle din organisation om din deltagelse i et program i overensstemmelse med gældende regler, c) til interne forretningsformål f.eks. at forbedre Salesforce-produkter og -tjenester ved bedre at forstå, hvordan brugere interagerer med programmer; eller d) at oprette aggregerede, ikke-personlige, som Salesforce kan bruge eller videregive til ethvert formål.  

3. Adfærdsregler

De ikke-tilladte handlinger og ikke-tilladte materialer, der er beskrevet i Salesforce Acceptable Use and External Facing Services, som til enhver tid opdateret af Salesforce, findes for øjeblikket på  https://www.salesforce.com/company/legal/agreements/ (“AUP”), er også forbudt med hensyn til programmerne. Derudover må du i forbindelse med et program ikke (og du må ikke tillade dine brugere eller nogen tredjepart, at):

 • skaffe dig uautoriseret adgang til programmet eller de servere eller netværk, der bruges til at gøre programmet  tilgængeligt, herunder ved at hacke eller ødelægge en del af programmet; eller tilsidesætte krav, procedure eller  politik for de pågældende servere eller netværk.

 • Gribe ind i eller ødelægge integriteten af information, data, indhold eller andet materiale, der er tilgængeligt i  eller gennem programmet.

 • Reproducere, ændre, tilpasse, oversætte, oprette afledte værker af, sælge, leje, lease, låne, timeshare, distribuere eller på anden måde udnytte nogen del af (eller enhver brug af) programmet, undtagen hvis det er udtrykkeligt godkendt i de gældende programvilkår eller ifølge separat udtrykkeligt, skriftligt samtykke fra Salesforce.

 • frame eller spejle nogen del af programmet eller på anden måde inkorporere nogen del af programmet i et produkt eller en tjeneste, undtagen når det er udtrykkeligt godkendt i de gældende programvilkår eller ifølge særskilt udtrykkeligt, skriftligt samtykke fra Salesforce.

 • Systematisk downloade og gemme information, data, indhold eller andet materiale, der er tilgængeligt i eller gennem programmet, undtagen som krævet for at bruge det gældende program eller som udtrykkeligt godkendt  i de gældende programvilkår eller med særskilt udtrykkeligt, skriftligt samtykke fra Salesforce.

 • Bruge en robot, edderkop, webstedsøgning/hentningsapp eller anden manuel eller automatisk enhed til at hente, indeksere, “skrabe”, “dataminere” eller på anden måde indsamle information, data, indhold eller andet materiale, der er tilgængeligt i eller gennem programmet, eller reproducere eller omgå navigationsstrukturen eller præsentationen af programmet uden Salesforces udtrykkelige forudgående skriftlige samtykke.

 • Urigtigt angive eller antyde, at du er tilknyttet Salesforce eller en anden person.

 • Få adgang til eller bruge et program, hvis du er Salesforces direkte konkurrent, eller få adgang til eller bruge et  program til konkurrenceformål, herunder at opbygge et konkurrerende produkt eller en tjeneste eller et produkt eller en tjeneste, der bruger lignende ideer, kendetegn, funktioner eller grafik som et program, eller med henblik  på benchmarking eller på anden måde at overvåge programmets tilgængelighed, ydeevne eller funktionalitet.

 • Bruge nogen del af et program til noget formål, herunder duplikering af en del af et program, ved hjælp af nogen del af et program til din interne forretningsdrift, til produktionsformål eller til et kommercielt formål (herunder  brug i forbindelse med reklame eller anden kommerciel hvervning), eller stille nogen del af programmet til  rådighed for tredjepart, undtagen i hvert tilfælde, de er udtrykkeligt godkendt i de gældende programvilkår eller i en separat aftale mellem dig og Salesforce eller ved særskilt udtrykkeligt, skriftligt samtykke fra Salesforce

Du bærer ansvaret for at tilvejebringe, vedligeholde og betale for al hardware og al telekommunikation og andre  produkter eller tjenester, der er nødvendige for at bruge et program. Derudover skal du huske, at du i forbindelse med et program kan give oplysninger, data, indhold eller andet materiale til et forskelligartet og internationalt publikum. Ting, der ikke synes at være krænkende eller på anden måde anstødelige, kan synes at være det for andre. Du skal (og  skal få dine brugere og tredjeparter til at) behandle andre brugere af programmet med høflighed og respekt.

4. Fortrolige oplysninger

Salesforce kan overlade dig information, data, indhold eller andet materiale, der ikke allerede er i det offentlige rum (“Fortrolige oplysninger”). Du skal på ubestemt tid opretholde fortroligheden af alle fortrolige oplysninger, der er opnået kendskab til i medfør af aftalen, og du må ikke videregive eller på anden måde stille fortrolige oplysninger til  rådighed for tredjepart, hverken direkte eller indirekte, uden Salesforce's forudgående skriftlige godkendelse. Du må ikke videregive virksomhedshemmeligheder eller økonomiske hemmeligheder eller diskutere rygter eller spekulationer om Salesforce. Du må ikke reverse engineer, adskille eller dekompilere software eller håndgribelige genstande, der indeholder fortrolige oplysninger.

Du skal udvise samme grad af omhu for at beskytte fortrolige oplysninger som du udviser for at beskytte din eller din organisations fortrolige oplysninger af lignende art eller følsomhed, men ikke mindre end rimelig omhu efter omstændighederne. Du må ikke bruge fortrolige oplysninger undtagen med det formål at opfylde dine forpligtelser i henhold til aftalen eller i øvrigt beskrevet i de gældende programvilkår. Du må kun videregive fortrolige oplysninger til de af dine medarbejdere eller kontrahenter, der har brug for at kende de pågældende fortrolige oplysninger som en del af tilladt brug , og som er skriftligt bundet af fortrolighedsbegrænsninger, der ikke er mindre restriktive end dem, der er angivet i aftalen. Enhver handling eller undladelse foretaget af en kontrahent, der er antaget af dig, eller, for klarheds skyld, af nogen af dine medarbejdere eller andet personale, der ville være en tilsidesættelse af aftalen (inklusive dette afsnit), betragtes som en tilsidesættelse af aftalen foretaget af dig.

Du accepterer, at Salesforce er den eneste og eksklusive ejer af alle virksomhedens fortrolige oplysninger og alle derivater (som defineret nedenfor) deraf, uanset om de er oprettet af Salesforce, dig eller en tredjepart, og der gives med aftalen ingen licens eller andre rettigheder til de fortrolige oplysninger eller derivater, heller ikke stiltiende. “Derivater” betyder i) for materiale, der kan beskyttes eller er beskyttet ophavsretligt: enhver oversættelse, forkortet  udgave, revision eller anden form, hvor et eksisterende værk kan omarbejdes, omdannes eller tilpasses, ii) for patenterbart eller patenteret materiale: enhver forbedring eller modifikation deraf; eller iii) for hemmeligt forretningsmateriale, ethvert nyt materiale, der stammer fra det hemmelige forretningsmateriale, herunder nyt  materiale, der kan være beskyttet af ophavsret, patent og/eller som forretningshemmelighed. Efter udløbet eller opsigelsen af aftalen eller de gældende programvilkår (eller dine rettigheder med hensyn til den gældende autoriserede brug af de fortrolige oplysninger) (eller dine rettigheder med hensyn til den gældende legitimationsbetegnelse til lærings- og certificeringsprogrammer), skal du returnere eller destruere (efter Salesforce's valg) alt materiale, der indeholder fortrolige oplysninger.

Du anerkender, at en tilsidesættelse af denne bestemmelse vil resultere i uoprettelig og vedvarende skade, for hvilken der ikke er noget passende middel efter loven, og at Salesforce er berettiget til begære påbud og/eller forbud nedlagt uden krav om sikkerhed og til en anden kompensation, som måtte være passende (herunder i givet fald for økonomiske  tab).

5. Registrering, brugernavne og adgangskoder

5.1. Salesforcekonto. Du skal muligvis registrere dig for at bruge et program eller dele af det. Salesforce kan afvise eller kræve, at du ændrer loginoplysninger eller andre oplysninger, som du afgiver i forbindelse med  registreringen (samlet “Registreringsoplysninger”). Dine loginoplysninger er alene til din personlige brug og bør  holdes fortrolige. Du og ikke Salesforce er ansvarlig for brug eller misbrug af dine loginoplysninger og alle aktiviteter, der udgår fra en konto, der er stillet til rådighed af Salesforce (en “Salesforce-konto”), og som du er i besiddelse af.

Du skal gøre en rimelig indsats for at opretholde fortroligheden af og forhindre uautoriseret brug af, og du skal straks  underrette Salesforce om ethvert fortrolighedsbrud eller uautoriseret brug af, dine loginoplysninger eller din Salesforce-konto. Salesforce betragter enhver Salesforce-konto med samme e-mail-adresse, telefonnummer eller anden unik identifikator, som verificeret af Salesforce i overensstemmelse med dens procedurer, som tilhørende samme bruger. Hvis du har registreret dig til at bruge mere end ét program (eller hvis du derefter registrerer dig for at  bruge yderligere programmer), kan Salesforce automatisk og uigenkaldeligt flette alle dine Salesforce-konti til én Salesforce-konto (inklusive kombination af dine registreringsoplysninger, profiler og andre kontodata), eller kræve, at du bruger ensartede registreringsoplysninger på tværs af alle de pågældende konti. Når dine Salesforce-konti er flettet, kan loginoplysningerne for én af dine Salesforce-konti muligvis give dig adgang til den flettede konto. Hertil kommer, at hvis du ikke har en eksisterende Salesforce-konto og tilmelder dig et program (herunder for at bruge et program eller at deltage i et program, f.eks. Dreamforce), kan dine registreringsoplysninger automatisk bruges af Salesforce til at oprette en Salesforce-konto til dig, og Salesforce kan kræve, at du bruger denne Salesforce-konto til andre programmer. Som følge heraf kan ophævelse eller opsigelse af din Salesforce-konto for så vidt angår ét program,  eller suspension eller ophør af din brug af nogen af programmerneogså føre til suspension eller ophør af din brug af andre programmer eller alle programmerne. 

5.2. Salesforcekonti administreret af andre. Hvis din Salesforce-konto er knyttet til en Salesforce-login brugerkonto, der administreres af din arbejdsgiver eller en tredjepart, a) vil vi kunne dele oplysninger vedrørende din programaktivitet med din arbejdsgiver eller tredjepartskontoforvalter, b) yderligere vilkår vil kunne være gældende for din brug af ethvert relevant program, og c) din administrator vil kunne få adgang til (herunder se eller ændre din profil eller dine registreringsoplysninger) eller deaktivere din Salesforce-konto uden Salesforce's mellemkomst. 

6. Indlæg

Du og andre brugere af et program kan have muligheden for at gøre visse oplysninger, data, indhold eller andet  materiale, herunder attester, anmeldelser, indlæg, kommentarer og andet brugergenereret indhold, billeder og  dokumenter tilgængelige gennem eller i forbindelse med programmet (hver især benævnt et “indlæg”), herunder på profilsider eller via programmets interaktive produkter eller tjenester, f.eks. opslagstavler og andre fora, og chatte, kommentere og andre meddelelsesfunktioner. Indlæg er kun udtryk for opfattelsen hos den bruger, der gjorte indlægget tilgængeligt, og det er ikke Salesforce's opfattelse, uanset om brugeren er tilknyttet Salesforce, og kan indeholde eller udgøre tredjepartsmateriale (som defineret nedenfor). Indsendelser, der gøres tilgængelige via et opslagstavle eller forum som svar på stillede spørgsmål, eller som på anden måde har til hensigt at besvare eventuelle spørgsmål, herunder eventuelle spørgsmål om Salesforce eller programmer, stilles kun til rådighed for din generelle viden og bør aldrig påberåbes som svar på dine specifikke spørgsmål (selvom et svar er markeret som et “bedste” svar eller med lignende kvalifikationer). Du bør altid kontakte Salesforce support for at få svar på dine konkrete spørgsmål. Salesforce har ingen kontrol over indlæg og er ikke ansvarlig for tredjeparts brug eller misbrug (herunder videregivelse) af indlæg. Indlæg er ikke fortrolige oplysninger, og duer klar over, at Salesforce ikke har kontrol over, i hvilket omfang et indlæg vil kunne bruges af en tredjepart, når indlægget er lagt op eller vist. DU MÅ IKKE GØRE PERSONOPLYSNINGER (HERUNDER DINE EGNE PERSONOPLYSNINGER OG ANDRES PERSONOPLYSNINGER) OFFENTLIGT TILGÆNGELIGE GENNEM NOGET PROGRAM (BORTSET NATURLIGVIS FRA DE PERSONOPLYSNINGER, SOM DU GØR TILGÆNGELIGE I FELTER TIL REGISTRERINGSOPLYSNINGER, SOM ER STILLET TIL RÅDIGHED AF SALESFORCE, NÅR
VIRKSOMHEDEN HAR ANMODET OM DE PÅGÆLDENDE PERSONOPLYSNINGER). UANSET DET FOREGÅENDE ER DU ANSVARLIG FOR ALLE PERSONOPLYSNINGER, DU GØR TILGÆNGELIGE GENNEM PROGRAMMERNE, OG HVIS DU GØR PERSONOPLYSNINGER ELLER ANDEN INFORMATION OFFENTLIGT TILGÆNGELIGE GENNEM ET PROGRAM, GØR DU DET PÅ EGEN RISIKO.

7. Licenser

7.1. Indlæg. Medmindre andet er udtrykkeligt angivet i de programvilkår, der finder anvendelse, bevarer du ejendomsretten til dine indlæg, og for hvert indlæg giver du hermed Salesforce, i videst muligt omfang i henhold til  gældende lov, en verdensomspændende, royaltyfri, fuldt betalt, ikke-eksklusiv, evig, uigenkaldelig, overførbar og fuldt underlicensierbar (gennem flere niveauer) licens uden yderligere vederlag til dig eller nogen tredjepart til at reproducere, distribuere, udføre og vise (offentligt eller på anden måde), oprette afledte værker af, tilpasse, ændre og på anden måde bruge, analysere og udnytte indlægget, i ethvert format eller medie, der er kendt nu eller senere bliver udviklet, og til ethvert formål (inklusive markedsførings- eller reklameformål, f.eks. anbefalinger).

7.2. Feedback. Hvis du giver Salesforce eller på anden måde stiller til rådighed forslag, forbedringsanmodninger, anbefalinger, rettelser eller anden feedback (“Feedback”), uanset om de er relateret til noget program eller i øvrigt, så  gælder de vilkår i aftalen, der gælder for indlæg (inklusive afsnit 7.1, 7.2, 8 og 14 i programaftalen) også for sådan feedback, og du anerkender og accepterer hermed, at feedback ikke er fortrolig, og at din afgivelse af feedback er gratis, uopfordret og uden begrænsning og ikke påfører Salesforce nogen økonomisk eller anden forpligtelse.

7.3. Nødvendige rettigheder Afkald. Du erklærer og indestår for, at du har alle nødvendige rettigheder til at tildele de licenser, der er tildelt i aftalen, herunder i nærværende afsnit 7, og at dine indlæg og din afgivelse af indlæg i forbindelse med programmerne er fuldstændige og korrekte og ikke er uhæderlige, skadevoldende eller på anden måde i strid med gældende lovgivning eller en tredjeparts ret. Endvidere giver du i videst muligt omfang efter loven uigenkaldeligt afkald på “droit moral” og andre rettigheder med hensyn til anførsel af forfatterskab eller integritet af materialer vedrørende indlæg, som du måtte have i henhold til gældende lov på et hvilket som helst retsområde. 

8. Indhold og brugsdata

Salesforce kan overvåge, evaluere, ændre eller fjerne indlæg, herunder for at overholde bestemmelserne i ,“Digital Millennium Copyright Act”, Den Europæiske Unions e-handelsdirektiv 2000/30/EF og andre love, der drejer sig om fjernelse af eller begrænsning af adgang til indhold. Herudover, vil Salesforce i det omfang, det er tilladt efter gældende lovgivning, kunne spore eller analysere din adgang til eller brug af et program og kan bruge og til enhver (inklusive til tredjeparter), f.eks. en administrator af en organisation, hvis din Salesforce-konto er tildelt dig af en organisation) videregive oplysninger om din adgang til og brug af et program og omstændighederne omkring adgangen og brugen, af en hvilken som helst årsag eller med et hvilket som helst formål (herunder til diagnostisk eller markedsføringsformål), medmindre andet er angivet i fortrolighedserklæringen. 

9. Enerettigheder

9.1. Programmer. Med forbehold af de begrænsede rettigheder, der udtrykkeligt er tildelt nedenfor, forbeholder Salesforce, dets licensgivere og indholdsudbydere al deres ret, ejendom og interesse i og til tjenesterne og indholdet, herunder alle tilknyttede intellektuelle ejendomsrettigheder. Der tillægges dig ingen rettigheder i medfør af nærværende, bortset fra som udtrykkeligt angivet.

9.2. Varemærker. Du må ikke bruge noget handelsnavn, varemærke, servicemærke eller logo (inklusive bl.a.  SALESFORCE, SALESFORCE.COM, Salesforce-logoet, Salesforce-karakterlogoer som Astro eller Codey, FORCE,  DREAMFORCE, LIGHTNING, TRAILHEAD, “No Software” logo, APPEXCHANGE, APEX og CHATTER)  tilhørende Salesforce på nogen måde uden Salesforce's udtrykkelige forudgående skriftlige tilladelse, og enhver tilladt anvendelse er underlagt Salesforce's retningslinjer for varemærker og ophavsret, som til enhver tid opdateret af Salesforce, og som i øjeblikket findes på https://www.salesforce.com/content/dam/web/en_us/www/documents/legal/Terms%20of%20Service/salesforcetrademark-usage-guidelines.pdf (“Retningslinjer for brug af varemærker og ophavsret”) og eventuelle andre varemærker og ophavsretlige retningslinjer, som Salesforce forsyner dig med. Alle handelsnavne, varemærker, servicemærker og logoer i eller tilgængelige gennem alle programmer som ikke ejes af Salesforce, tilhører deres respektive ejere. Intet i aftalen og intet i eller tilgængeligt gennem et program kan fortolkes således, at det give ret til at bruge et handelsnavn, varemærke, servicemærke eller logo uden udtrykkeligt forudgående skriftligt samtykke fra ejeren. Du må ikke byde på eller køber nogen søgeord, der er Salesforce's varemærke, servicemærke eller logo i nogen søgeordstjeneste (f.eks. Google AdWords) bortset fra med Salesforces forudgående skriftlige samtykke.

 

10. Tredjepartsmaterialer, link

Visse programfunktioner kan give adgang til produkter, tjenester, information, data, indhold og andet materiale, der stilles til rådighed af eller på vegne af tredjeparter, herunder indsendelser (“tredjepartsmaterialer”), eller tillade routing eller transmission af tredjepartsmaterialer, herunder via links. Ved at bruge en sådan funktionalitet leder du Salesforce om at skaffe sig adgang til, lede og overføre det pågældende tredjepartsmateriale til dig. Derudover kan din installation og anden brug af tredjepartsmaterialer resultere i transmission af dine oplysninger, data, indhold eller andet materiale uden for Salesforces systemer eller på anden måde resultere i tredjeparts adgang til eller brug af dine oplysninger, data, indhold eller andre materialer. Salesforce hverken kontrollerer eller godkender dette, og Salesforce er heller ikke ansvarlig for tredjepartsmaterialer, herunder deres korrekthed, gyldighed, aktualitet, fuldstændighed, pålidelighed, integritet, kvalitet, lovlighed, anvendelighed eller sikkerhed eller eventuelle intellektuelle ejendomsrettigheder. Visse tredjepartsmaterialer kan blandt andet være urigtige, vildledende eller bedrageriske. Intet i aftalen kan anses for en indeståelse eller garanti fra Salesforces side med hensyn til tredjepartsmaterialer. Salesforce er ikke forpligtet til at overvåge tredjepartsmateriale, og virksomheden kan til enhver tid blokere eller deaktivere adgang til tredjepartsmateriale (helt eller delvis) gennem ethvert program. Derudover er tilgængeligheden af tredjepartsmateriale gennem et program ikke ensbetydende med Salesforce's godkendelse af eller tilknytning til nogen udbyder af tredjepartsmaterialet, og det skaber heller ikke nogen juridisk forbindelse mellem dig og den pågældende udbyder.

DIN BRUG AF TREDJEPARTSMATERIALER SKER PÅ EGEN RISIKO OG ER OMFATTET AF YDERLIGERE VILKÅR,BETINGELSER OG POLITIKKER, DER GÆLDERFOR DETTETREDJEPARTSMATERIALE (F.EKS. SERVICEVILKÅR ELLER REGLER OM DATABESKYTTELSE FOR LEVERANDØRENE AF TRADJEPARTSMAKERALE.

11. Kampagner

Konkurrencer, lodtrækninger, undersøgelser, spil eller lignende kampagner (samlet “kampagner”), der er tilgængeligt i eller gennem et program, kan være omfattet af regler, der er adskilt fra aftalen. Hvis du deltager i kampagner, bedes du gennemgå de gældende regler samt vores fortrolighedserklæring. I det omfang, der er konflikt eller uoverensstemmelse mellem aftalen og kampagneregler, vil kampagnereglerne have forrang.

12. Fralæggelse af ansvar for garantier og beskaffenhed

SALESFORCE GIVER INGEN TILSAGN, GARANTIER ELLER INDESTÅELSE FOR BESKAFFENHED AF NOGEN SLAGS, HVERKEN UDTRYKKELIGE, STILTIENDE, LOVBESTEMTE ELLER ANDET, OG SALESFORCE FRASKRIVER SIG KONKRET ALLE TILSAGN, GARANTIER OG INDESTÅELSE FOR BESKAFFENHED, EGNETHED TIL ET SÆRLIGT FORMÅL ELLER IKKE-OVERTRÆDELSE, I VIDEST MULIGT OMFANG EFTER GÆLDENDE LOV. PROGRAMMERNE OG TREDJEPARTSMATERIALER BLIVER TILGÆNGELIGE FOR DIG PÅ ET “SOM DE ER OG FOREFINDES” GRUNDLAG, UDEN GARANTI AF NOGEN ART. SALESFORCE FRALÆGGER SIG ALT ANSVAR OG INDESTÅELSE FOR ALLE SKADER FORÅRSAGET AF TREDJEPARTSHOSTINGUDBYDERE. ALLE ANSVARSFRASKRIVELSER AF ENHVER ART (HERUNDER I DETTE AFSNIT OG ANDRE STEDER I AFTALEN) SKER TIL FORDEL FOR SALESFORCE OG DETS OG DERES RESPEKTIVE AKTIONÆRER, DIREKTØRER, LEDERE, MEDARBEJDERE, ANSATTE, TILKNYTTEDE SELSKABER, AGENTER, REPRÆSENTANTER, LICENSGIVERE, LEVERANDØRER OG TJENESTEUDBYDERE (KOLLEKTIVT, SAMMEN MED SALESFORCE OG DETS OG DERES RESPEKTIVE EFTERFØLGERE OG OVERDRAGERE, “DE TILKNYTTEDE SALESFORCE-PARTER”).

Salesforce forsøger at opretholde programmernes aktualitet, integritet og sikkerhed, men garanterer ikke, at noget program er eller vil forblive opdateret, fuldstændigt, korrekt eller sikkert, eller at adgangen til programmerne vil være uafbrudt. Programmerne kan indeholde unøjagtigheder, fejl og materialer, der krænker eller er i strid med aftalen. Tredjeparter vil også kunne foretage uautoriserede ændringer i programmerne.

13. Ansvarsbegrænsning

MEDMINDRE ANDET ER FASTSAT I DE GÆLDENDE PROGRAMVILKÅR, KAN DET MAKSIMALE SAMLEDE ANSVAR FOR ALLE TILKNYTTEDE SALESFORCE-PARTER, DER OPSTÅR SOM FØLGE AF ELLER ER RELATERET TIL AFTALEN ELLER PROGRAMMERNE, UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER OVERSTIGE TI AMERIKANSKE DOLLARS ($10.00). OVENSTÅENDE BEGRÆNSNING GÆLDER, UANSET OM ET SØGSMÅL ER I ELLER UDEN FOR KONTRAKT OG UANSET ANSVARSGRUNDLAGET. UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER VIL NOGEN TILKNYTTET PART I SALESFORCE IFALDE NOGET ANSVAR SOM FØLGE AF ELLER RELATERET TIL AFTALEN FOR TABT FORTJENESTE, INDTÆGTER, GOODWILL ELLER INDIREKTE, INADÆKVATE, ACCESSORISKE SKADER, FØLGESKADER, DÆKNINGSSKADER, DRIFTSAFBRYDELSE ELLER PØNALE ERSTATNINGER, UANSET OM ET SØGSMÅL ER I ELLER UDEN FOR KONTRAKT OG UANSET RETSGRUNDLAGET, SELV OM EN TILKNYTTET PART I SALESFORCE ER BLEVET UNDERRETTET OM MULIGHEDEN FOR SÅDANNE SKADER, ELLER HVIS ET RETSMIDDEL IKKE I ØVRIGT OPFYLDER SIT VÆSENTLIGE FORMÅL. DEN FOREGÅENDE ANSVARSFRASKRIVELSE GÆLDER IKKE DET OMFANG, DET ER FORBUDT VED LOV 

UDEN AT BEGRÆNSE DET FOREGÅENDE OG I VIDEST MULIGT OMFANG DET ER TILLADT I HENHOLD TIL GÆLDENDE LOV, A) ER INGEN AF DE TIL SALESFORCE TILKNYTTEDE PARTER ANSVARLIGE FOR SKADER AF NOGEN ART, DERSKYLDES DRIFTEN ELLER LEVERINGEN AF ELLER DIN BRUG AF ELLER MANGLENDE MULIGHED FOR AT BRUGE, ET PROGRAM ELLER MATERIALE FRA TREDJEPART, HERUNDER VIRUS, ORM, TROJANSKE HESTE, PÅSKEÆG, TIDSBOMBE, SPYWARE ELLER ANDEN LIGNENDE COMPUTERKODE, FIL ELLER PROGRAM, DER MÅTTE BLIVE OVERFØRT I FORBINDELSE HERMED, OG B) DIT ENESTE OG EKSKLUSIVE MIDDEL TIL AFHJÆLPNING AF UTILFREDSHED MED ET PROGRAM ELLER TREDJEPARTSMATERIALE ER AT OPHØRE MED AT BRUGE DET PÅGÆLDENDE PROGRAM ELLER TREDJEPARTSMATERIALET.

ALLE ANSVARSBEGRÆNSNINGER AF ENHVER ART (HERUNDER I DETTE AFSNIT OG ANDRE STEDER I AFTALEN) GÆLDER TIL FORDEL FOR HVER AF DE TIL SALESFORCE TILKNYTTEDE PARTER. 

14. Skadesløsholdelse

I videst muligt omfang, der er tilladt efter gældende lov, skal du forsvare hver part tilknyttet Salesforce mod ethvert  krav, enhver sag eller ethvert søgsmål, der er fremsat over for eller anlagt mod en part tilknyttet Salesforce af en tredjepart, der stammer fra eller vedrører: a) din brug af eller aktiviteter i forbindelse med programmerne (inklusive alle indlæg) og/eller b) enhver tilsidesættelse eller påstået tilsidesættelse af aftalen fra din side (hver isæt, et “krav på Salesforce”), og du skal skadesløsholder den pågældende Salesforce tilknyttede part for alle skader, advokathonorarer og omkostninger, der endelig pålægges den pågældende Salesforce tilknyttede part som følge af eller for ethvert beløb, der betales af den pågældende Salesforce tilknyttede part i et forlig, der er skriftligt godkendt af dig vedrørende et  krav mod Salesforce, forudsat den pågældende Salesforce tilknyttede part i) straks giver dig skriftlig meddelelse om kravet mod Salesforce, ii) giver dig enekontrol over forsvaret og afviklingen af kravet mod Salesforce (bortset fra, at du ikke må afvikle et krav mod Salesforce, medmindre det ubetinget frigør hver enkelt af de relevante Salesforce tilknyttede parter for alt ansvar), og iii) yder dig rimelig bistand, på din regning. 

15. Varighed, ophør

Programaftalen og alle programvilkår fortsætter, indtil de opsiges, medmindre andet er angivet i de pågældende programvilkår. Salesforce kan opsige eller suspendere din brug af ethvert program, enhver del af et program eller alle programmer, til enhver tid og uden forudgående varsel. Umiddelbart efter et sådan ophør eller suspension, vil din ret til at bruge de pågældende programmer eller dele af programmer ophøre permanent eller midlertidigt (alt efter omstændighederne), og Salesforce kan deaktivere eller slette dine loginoplysninger og din konto og alle tilknyttede oplysninger, data, indhold eller andet materiale uden nogen forpligtelse til at give yderligere adgang til disse materialer. Hvis Salesforce-parten bringer din ret til at bruge et program til ophør, så ophører de pågældende programvilkår, medmindre disse programvilkår også gælder for din brug af et andet program, i hvilket tilfælde disse programvilkår forbliver gældende udelukkende med hensyn til det andet program. Du kan bringe din brug afet program til ophør når som helst. For at anmode om, at vi sletter din Salesforce- konto, bedes du kontakte Salesforce support eller følge relevante instruktioner på eller gennem et program eller stillet skriftlig til rådighed af Salesforce. Bemærk, at sletning af din Salesforce-konto muligvis ikke fører til sletning af alle oplysninger vedrørende til din Salesforce konto.

Hvis Salesforce-parten bringer denne programaftale til ophør, vil alle programvilkår og dine rettigheder med hensyn til alle programmerne ophøre automatisk. Afsnit 2–3, 5.2 og 6–19 af denne programaftale vil fortsat være gældende efter dens ophør tillige med enhver bestemmelse i programvilkårene, der fortsat vil gælde som beskrevet i de pågældende programvilkår. 

16. Hvem du kontraherer med, meddelelser, lovvalg og værneting

16.1. Generelt. Den Salesforce-part, der indgår aftalen, den adresse, som du skal sende meddelelser i henhold til aftalen til, den lov, der gælder i enhver tvist eller retssag, der opstår som følge af eller i forbindelse med aftalen, og, medmindre afsnit 16.4 nedenfor gælder for dig, de domstole, der har kompetence til at afgøre en sådan tvist eller retssag, afhængigt af hvor du er bosiddende. Hvis en bestillingsformular, faktura eller kvittering af en Salesforce

tilknyttet virksomhed er blevet udstedt til dig i forbindelse med et program, der er forskellig fra Salesforce-parten, skal denne Salesforce-tilknyttede virksomhed betragtes som Salesforce-parten i denne aftale i forbindelse med programmet og accepterer at være bundet af vilkårene i aftalen, som om parten var oprindelig part i aftalen. Enhver version af aftalen, der stilles til rådighed for dig på noget andet sprog end engelsk, er kun til din orientering, og du anerkender og accepterer, at den engelske version af aftalen, der i øjeblikket findes på https://trailblazer.me/terms?lan=en er den juridisk bindende version af aftalen. Uanset det foranstående, og du anerkender hermed og accepterer, at hvis den engelske version af aftalen af en kompetent domstol anses for at være uvirksom, vil den pågældende oversatte version af aftalen (som anført i nedenstående oversigt) være den juridiske  bindende version af aftalen.

Hvis du er  
hjemmehørende i:
Salesforce-enheden, der indgår aftalen: Meddelelser til Salesforce bør stiles til: Den lov, der finder  
anvendelse, er:
Medmindre afsnit
16.4 finder
anvendelse, er  
domstolene med  
enekompete nce:
En oversat  
version af 
aftalen på det sprog, der er angivet  
nedenfor 
findes på:
Amerikas  
Forenede Stater, Mexico eller et land i Central eller Sydamerika eller Caribien

salesforce.com, inc., et  Delaware-selskab

 

Salesforce Tower, 415  
Mission Street, 3. sal, San  Francisco, Californien,
94105, USA, att: VP,  Worldwide Sales Operations, med en kopi til att: Chefrådgiver.
Californien og gældende amerikansk føderal lov San Francisco, California, U.S.A. https://www.salesforce.com/company/program-agreement/ (Engelsk)
Brasilien Salesforce Tecnologia Ltda. Av. Jornalista Roberto  
Marinho, 85, 14º Andar Cidade Monções, CEP  
04576-010 São Paulo-SP
Brasilien São Paulo,  SP,  
Brasilien
https://www.salesforce.com/br/company/program-agreement/ (Portugisisk)
Canada Salesforce.com Canada  
Corporation, et Nova Scotia selskab
Salesforce Tower, 415  
Mission Street, 3. sal, San Francisco, Californien,  
94105, USA, att: VP,  
Worldwide Sales Operations, med en kopi til att:  
Chefrådgiver..
Ontario og gældende  
canadisk  
føderal lov
Toronto, Ontario, Canada https://www.salesforce.com/fr/company/program-agreement/ (på Fransk)
Frankrig salesforce.com France, et fransk SAS-selskab med en  aktiekapital på 37.000 €, registreret i handelsregistret i Paris under nummer 483 993 226 RCS Paris, hjemsted: 3 Avenue Octave Gréard, 75007 Paris, Frankrig Salesforce.com Sarl, Route de la Longeraie 9, Morges, 1110, Schweiz, att: Direktør, EMEA Sales Operations, med en kopi til att.: Juridisk  afdeling-Service Juridique, 3 Avenue Octave Gréard, 75007 Paris, Frankrig. Frankrig Paris, Frankrig https://www.salesforce.com/fr/company/program-agreement/ (på Fransk)
Tyskland salesforce.com Germany GmbH, et aktieselskab, der er stiftet i Tyskland Salesforce.com Sarl, Route de la Longeraie 9, Morges, 1110, Schweiz, att: Direktør, EMEA Sales Operations, med en kopi til att.: Juridisk  afdeling-Erika-Mann-Strasse 31-37, 80636 München, Tyskland. Tyskland München, Tyskland https://www.salesforce.com/de/company/program-agreement/ (Tysk)
Italien Salesforce.com Italy Srl, et italiensk aktieselskab, der har sin registrerede adresse på Piazza Filippo Meda 5, 20121 Milan (MI), moms/skattekode n.04959160963 Salesforce.com Sarl, Route de la Longeraie 9, Morges, 1110, Schweiz, att: Direktør, EMEA Sales Operations, med en kopi til att.: Juridisk afdeling Italien Milano,
Italien
https://www.salesforce.com/it/company/program-agreement/ (Italiensk)
Spanien Salesforce Systems Spain, SLU, et aktieselskab stiftet i Spanien Salesforce.com Sarl, Route de la Longeraie 9, Morges, 1110, Schweiz, att: Direktør, EMEA Sales Operations, med en kopi til att.: Juridisk  afdeling-Paseo de la  
Castellana 79, Madrid,
28046, Spanien
Spanien Madrid, Spanien https://www.salesforce.com/es/company/program-agreement/ (Spansk)
Storbritannien Salesforce UK Limited (f / k / a salesforce.com EMEA Limited), et aktieselskab stiftet i England  Salesforce.com Sarl, Route  de la Longeraie 9, Morges,  1110, Schweiz, att: Direktør,  EMEA Sales Operations,  med en kopi til att.: Juridisk  afdeling, Salesforce UK  Limited (f/k/a  salesforce.com EMEA  Limited), 26. etage,  Salesforce Tower, 110  Bishopsgate, London, EC2N  4AY, Det Forenede  Kongerige.  England London, England
https://www.salesforce.com/uk/company/program-agreement/
 (Engelsk)
Et land i
Europa,  
Mellemøsten
eller Afrika
bortset fra
Frankrig,
Tyskland,
Italien, Spanien og Det Forenede  Kongerige
FSFDC Ireland Limited, et aktieselskab stiftet i Irland Salesforce.com Sarl, Route de la Longeraie 9, Morges, 1110, Schweiz, att: Direktør, EMEA Sales Operations, med en kopi til att.:  
DepartmentJuridisk afdeling 3. og 4. sal, 1 Central Park Block G, Central Park,  
Leopardstown, Dublin 18, Irland
England London, England https://www.salesforce.com/fr/company/program-agreement/ (Fransk)

https://www.salesforce.com/de/company/program-agreement/ (Tysk)

https://www.salesforce.com/br/company/program-agreement/ (Portisisk)

https://www.salesforce.com/es/company/program-agreement/ (Spansk)
Japan Kabushiki Kaisha Salesforce. co, et japansk selskab JP Tower 12F, 2-7-2  
Marunouchi, Chiyoda-ku, Tokyo100- 7012, Japan, att: Senior Director, Japan Sales Operations, med en kopi til att: Chefrådgiver.
Japan Tokyo, Japan https://www.salesforce.com/jp/company/program-agreement/ (Japansk)
Et land i Asien  eller 
stillehavsområde t, undtagen  
Japan, Australien eller New Zealand 
Salesforce.com Singapore Pte Ltd, et Singapore
aktieselskab 
5 Temasek
Boulevard # 13-01, Suntec
Tower 5, Singapore,  038985, attn: Direktør,  APAC Sales Operations,  med en kopi til att.: Chefrådgiver. 
Singapore Singapore https://www.salesforce.com/cn/company/program-agreement/ (Kinesisk Forenklet)

https://www.salesforce.com/tw/company/program-agreement/ (Traditionel Kinesisk)

https://www.salesforce.com/kr/company/program-agreement/ (Koreansk)

https://www.salesforce.com/th/company/program-agreement/ (Thai)
Australien eller New Zealand  SFDC
Australia Pty Ltd
201 Sussex Street, Darling  Park Tower 3, Level 12, Sydney NSW 2000, att: Senior Director, Finance med en kopi til attn:  
Chefrådgiver.
New South Wales,  
Australien
New South Wales, Australien Ikke relevant

16.2. Meddelelser. Medmindre andet er angivet i aftalen, skal alle meddelelser til Salesforce, der kræves eller tillades i henhold til aftalen, være skriftlige til den relevante adresse i afsnit 16.1 ovenfor og får virkning ved: a)  personlig aflevering eller b) den anden hverdag efter afsendelse, c) undtagen meddelelser om opsigelse eller et erstatningskrav (“Juridiske meddelelser”), som kun vil være bindende, når de afleveres i overensstemmelse med underafsnit a) eller b) og klart er angivet som juridiske meddelelser. Meddelelser til dig kan ske på enhver rimelig  måde, herunder ved at sende det i det pågældende program eller til ethvert websted for det relevante program eller via e-mail eller almindelig post. 

16.3. Lovvalg og værneting. Bortset fra som angivet i afsnit 16.5 nedenfor, er begge parter enige i, at aftalen reguleres af den lovgivning, der er beskrevet i afsnit 16.1 ovenfor, uden hensyn til lovvalgs- eller lovkonfliktregler eller FN's konvention om internationalt køb af løsøre, og begge parter accepterer også den eksklusive kompetence hos de domstole, der er nævnt i afsnit 16.1 ovenfor, og underkaster sig de pågældende domstoles personlige jurisdiktion og afstår fra ethvert forsvar baseret på værneting eller uhensigtsmæssigt forum

16.4. VOLDGIFT. HVIS DU HAR BOPÆL I USA. OG IKKE ER OMFATTET AF NOGEN ANDEN BESTEMMELSEOM TVISTBILÆGGELSEIEN MASTERABONNEMENTSAFTALE, BORTSETFRA EN MASTERABONNEMENTSAFTALE FOR UDVIKLERE, MELLEM DIG OG SALESFORCE, VIL ALLE TVISTER, DER OPSTÅR SOM FØLGE AF ELLER ER RELATERET TIL AFTALEN ELLER ETHVERT ASPEKT AF FORHOLDET MELLEM DIG OG EN AF SALESFORCE'S TILKNYTTEDE PARTER, UANSET OM DE ER I ELLER UDEN FOR KONTRAKT HAR GRUNDLAG I LOV, SVIG, VILDLEDNING ELLER ETHVERT ANDET RETSOMRDE, BLIVE LØST VED ENDELIG OG BINDENDE VOLDGIFT FOR EN NEUTRAL VOLDGIFTSMAND I STEDET FOR VED EN DOMMER I EN DOMSTOL, BORTSET FRA AT HVER PART BEVARER RETTEN TIL AT ANLÆGGE ET INDIVIDUELT SØGSMÅL VED EN DOMSTOL MED HENSYN TIL MINDRE KRAV. SÅDANNE TVISTER OMFATTER, UDEN BEGRÆNSNING, TVISTER, DER OPSTÅR SOM FØLGE AF ELLER VEDRØRER FORTOLKNING ELLER ANVENDELSE AF DENNE VOLDGIFTSBESTEMMELSE, HERUNDER HÅNDHÆVELSEN, TILBAGEKALDELSEN ELLER GYLDIGHEDEN AF VOLDGIFTSBESTEMMELSEN ELLER EN DEL AF VOLDGIFTSBESTEMMELSEN. ALLE SÅDANNE SAGER AFGØRES AF EN VOLDGIFTSMAND OG IKKE AF EN DOMSTOL ELLER DOMMER. UANSET BESTEMMELSERNE I DETTE AFSNIT 16.4 KAN HVER AF PARTERNE STRAKS ANLÆGGE EN SAG (UDELUKKENDE PÅ INDIVIDUELT GRUNDLAG OG IKKE PÅ GRUPPEBASIS) MED HENBLIK PÅ AT OPNÅ ET FORELØBIGT FORBUD ELLER ET MIDLERTIDIGT FORBUD VED EN KOMPETENT DOMSTOL, SOM SKAL FORBLIVE I KRAFT I HENHOLD TIL DE REGLER, PROCEDURER OG LOVE, DER GÆLDER FOR SÅDANT FORBUD, INDTIL A) EN BESTEMMELSE TRUFFET AF EN KOMPETENT DOMSTOL TIL FULDBYRDELSE AF EN ENDELIGVOLDGIFTSKENDELSE, DER ER TRUFFET VED VOLDGIFTI FORBINDELSE MED DET PÅGÆLDENDE KRAV, ELLER B) EN APPELDOMSTOL OPHÆVER, UDSÆTTER ELLER OMSTØDER EN SÅDAN AFGØRELSE.

DU ACCEPTERER, AT ENHVER VOLDGIFT I HENHOLD TIL AFTALEN VIL FINDE STED PÅ INDIVIDUEL BASIS, GRUPPEVOLDGIFTSSAGER OG GRUPPESØGSMÅL ER IKKE TILLADT, OG DU ACCEPTERER AT GIVE AFKALD PÅ MULIGHEDEN FOR AT DELTAGE I ET GRUPPESØGSMÅL.

Voldgiften administreres af American Arbitration Association i henhold til dennes regler for forbrugervoldgift som  ændret ved aftalen. Consumer Arbitration Rules findes online på https://www.adr.org/consumer. Voldgiftsmanden  afholder eventuelle retsmøder via tele- eller videokonference i stedet for ved personligt fremmøde, medmindre voldgiftsmanden efter anmodning fra dig eller os beslutter, at det er hensigtsmæssigt med et møde med personligt  fremmøde. Møder med personligt fremmøde vil blive afholdt på et sted, der er rimeligt bekvemt for begge parter under hensyntagen til deres mulighed for at rejse og andre relevante omstændigheder. Hvis parterne ikke er i stand til at  blive enige om et sted, fastlægges det af AAA eller voldgiftsmanden. Voldgiftsmandens beslutning følger vilkårene i aftalen og vil være endelig og bindende. Voldgiftsmanden har beføjelse til at nedlægge midlertidige, foreløbige eller  permanente påbud eller påbud om nærmere opfyldelse af aftalen, men kun i det omfang, det er nødvendigt for at sørge for opfyldelse i henhold til det individuelle krav, der er forelagt voldgiftsmanden. Den af voldgiftsmanden trufne afgørelse kan stadfæstes og fuldbyrdes ved enhver domstol, der har kompetence hertil. Uanset ovenstående: 1) intet i aftalen forhindrer dig i at gøre føderale, statslige eller lokale myndigheder opmærksom på problemerne, og hvis loven  tillader det, kan de retsforfølge os på dine vegne, og (2) enhver part kan søge forbud nedlagt ved enhver kompetent  domstol.  

16.5. Hvis du bor i EU. Hvis du er bosiddende i Den Europæiske Union og handler som forbruger inden for anvendelsesområdet af forordning (EF) nr. 593/2008, har de ovennævnte lovvalgsregler ikke til følge, at de fratager dig den beskyttelse, som du har gennem ved bestemmelser der ikke kan fraviges ved aftale i henhold til gældende lov, hvor du sædvanligvis bor.

16.6. Samarbejde. Du skal samarbejde med Salesforce med hensyn til enhver forespørgsel, tvist eller kontrovers i forbindelse med denne aftale, hvor Salesforce kan blive involveret, og som du måtte have kendskab til.  

17. Krav vedrørende krænkelse af ophavsret

Det er Salesforce's politik a) at reagere hurtigt på meddelelser om påståede krænkelse af ophavsrettigheder og varemærkerettigheder fra, hvor det er passende, fjerne eller deaktivere adgang til alt materiale, der hævdes at være krænkende eller være genstand for krænkende aktivitet, og b) under givne omstændigheder fra programmer at udelukke de brugere som Salesforce mistænker for gentagne eller åbenlyse krænkelser af ophavsrettigheder. Hvis du mener, at materiale, der er tilgængeligt på eller via et program (herunder et websted for et program), krænker dine  ophavsrettigheder, kan du anmode om at få materialet fjernet fra programmet (eller anmode Salesforce om at  deaktivere adgangen til det pågældende materiale) ved at følge instruktionerne på https://www.salesforce.com/company/legal/intellectual/

Hvis du ønsker at bruge noget Salesforce-materiale, der er tilgængeligt på eller gennem et program, bedes du se instruktionerne for at søge tilladelse ved at gennemgå retningslinjerne for brug af varemærker og ophavsret og tilladelse til bruge varemærke- og/eller ophavsretligt beskyttede værker Formular kan i øjeblikket fås på https://www.salesforce.com/content/dam/web/en_us/www/documents/legal/Terms%20of%20Service/salesforce permission-to-use-copyrighted-work.pdf.  

18. Eksportkontrol

Du er ansvarlig for at overholde love vedrørende amerikansk eksportkontrol og økonomiske sanktioner, herunder Export Administration Regulations (EAR) og de regler, der administreres af finansministeriets Office of Foreign  Assets Control (OFAC), alle gældende importlove, regler og krav i importlandet samt alle andre gældende love, regler  og krav, der kan gælde for download af software. Du er ansvarlig for enhver tilsidesættelse af disse love, regler og krav. Salesforce giver ingen garantier for, at anmodninger, der videregiver et program til dig, er blevet screenet på nogen måde. For eksempel leverer vi ikke screening for at identificere parter, der kan være underlagt EAR- eller OFAC-begrænsninger, og vi tilbyder heller ikke screening for at identificere destinationer, der kan være underlagt embargo eller andre begrænsninger. Du erklærer, garanterer og er enig i, at du ikke er: a) befinder sig i eller er bosiddende eller statsborger i et land, der er omfattet af en embargo eller andre restriktioner fra den amerikanske regering, eller som af den amerikanske regering er blevet udpeget som et land, der “støtter terrorister”, eller b) er opført på en liste over begrænsede slutbrugere fra den amerikanske regering.

19. Forskellige bestemmelser

Du og Salesforce-parten er uafhængige kontrahenter. Aftalen skaber ikke noget partnerskab, franchise, joint venture, agentur, tillidshverv eller ansættelsesforhold mellem dig og Salesforce. Du må ikke hævde, at du har nogen bemyndigelse til at påtage dig eller skabe nogen forpligtelse, udtrykkelig eller stiltiende, på vegne af en tilknyttet  Salesforce-part, eller repræsentere en tilknyttet Salesforce-part som agent, medarbejder, franchisetager eller i nogen  anden egenskab. Du må ikke fremkomme med forslag, løfter, garantier, indeståelser eller erklæringer på vegne af en  tilknyttet Salesforce-part eller i en tilknyttet Salesforce-parts navn. Hvis en bestemmelse i aftalen af en kompetent domstol anses for at være i strid med loven, anses bestemmelsen for at være ugyldig, og de resterende betingelser i aftalen skal fortsat være gældende. Du må ikke overdrage nogen af dine rettigheder eller forpligtelser ifølge Aftalen,  hverken gennem lov eller på anden måde. Salesforce kan overdrage, overføre eller underlicensiere enhver eller alle  sine rettigheder eller forpligtelser i henhold til aftalen uden begrænsning. Ingen af parternes afkald på at gøre en tilsidesættelse i henhold til aftalen gældende kan betragtes som et afkald i forhold til en tidligere eller senere tilsidesættelse. Ingen af parternes undladelse eller forsinkelse i forbindelse med udøvelsen af en rettighed i henhold  til aftalen udgør et afkald på denne rettighed. Titler og overskrifter på sektioner i aftalen er kun til orientering og  påvirker ikke fortolkningen af nogen bestemmelse i aftalen. Udtrykket “herunder” og dets variationer skal fortolkes  som efterfulgt af sætningen “uden begrænsning.” Aftalen, herunder alle vilkår, der er indarbejdet i aftalen, er hele aftalen mellem dig og Salesforce-parten vedrørende dens emne og erstatter alle tidligere og samtidige aftaler, forslag eller skriftlige eller mundtlige, der vedrører dette emne mellem dig og Salesforce; bortset fra dettekan intet i aftalen begrænse nogen af parternes eller deres tilknyttede selskabers eller Salesforce-tilknyttede parters rettigheder eller  forpligtelser over for den anden part eller deres tilknyttede eller Salesforce tilknyttede parter ifølge nogen anden aftale mellemdem. Salesforce er ikke ansvarlig for manglende overholdelse af nogen forpligtelse af nogen årsag,  irksomheden ikke er herre over. Hver Salesforce -tilknyttet part er udtrykkeligt tredjepartsmodtager i henhold til  aftalen; der er ingen andre tredjepartsmodtagere i henhold til aftalen. Programmerne er ikke beregnet til brug af og må  ikke bruges af nogen, der ikke er mindst atten (18) år, eller nogen, der ikke har nået lovlig mindstealder i hans eller  hendes land. Bemærk, at der kan købes forældrekontrolbeskyttelse, som kan hjælpe med at begrænse adgangen til  materiale, der er skadeligt for mindreårige. Nuværende udbydere af disse beskyttelser er anført på  https://en.wikipedia.org/wiki/Comparison_of_content-control_software_and_providers; Salesforce anbefaler ikke  nogen af de anførte produkter eller tjenester.

 

Liste over programvilkår

Programvilkår for appexchange

Sidst opdateret: 1. juli 2021 

Disse programvilkår for AppExchange (“programvilkår”) gælder for brugen af (herunder al adgang til) AppExchange webstedet, der i øjeblikket er placeret på appexchange.salesforce.com (sammen med alle Salesforce-oplysninger, data, indhold og andet materiale, produkter og tjenester tilgængelige via et sådant websted og eventuelle efterfølgende websteder, “AppExchange”).

Disse programvilkår er indarbejdet som reference i programaftalen og er en del af aftalen mellem dig og Salesforce parten. Salesforce kan også opdatere programvilkårene fra tid til anden som beskrevet i programaftalen. Betegnelser, der er angivet med store bogstaver, men som ikke er defineret i disse programvilkår, har den betydning, der er tillagt dem i programaftalen. Du må ikke, og du skal ikke, bruge AppExchange, medmindre du accepterer aftalen. 

AppExchange er et online bibliotek og markedsplads for webbaserede applikationer, on-demand-applikationer,  software, der kan downloades, software (hver især, en “App”), der interagerer med Salesforce-produkter og -tjenester mv. som nærmere beskrevet på AppExchange. Det bemærkes, at apps, der er tilgængelige på eller gennem AppExchange, være underlagt andre vilkår, herunder vilkår, der præsenteres under testkørslen eller installationsprocessen (“App-vilkår”).

Hvis den anførte udbyder af en app er Salesforce, leveres appen af Salesforce, og du kan kontakte Salesforce med  spørgsmål vedrørende app'en eller app'vilkårene for app'en. Du accepterer at overholde appvilkårene for alle  Salesforce-apps, du bruger, og Salesforce-appvilkårene vil have forrang (udelukkende med hensyn til den gældende app) i det omfang, der er konflikt eller uoverensstemmelse mellem disse appvilkår og aftalen.  

Hvis den anførte udbyder af en app er en tredjepart eller Salesforce Labs, betragtes appen som tredjepartsmateriale, og enhver support til appen er alene som beskrevet i gældende appbetingelser. Du accepterer at overholde appbetingelserne for hver tredjepartsapp, du bruger, bortset fra, at denne aftale vil have forrang i det omfang, der er konflikt eller uoverensstemmelse mellem disse appvilkår og aftalen.

 

AppExchange vil kunne give dig mulighed for at sende kommentarer eller anmeldelser, herunder med hensyn til apps eller anmeldelser indsendt af andre. Anmeldelser og kommentarer vil blive indsendt under dit navn som indsendt til Salesforce. Hvis du ikke ønsker, at dit navn skal vises i forbindelse med en anmeldelse eller kommentar til  AppExchange, bør du lade være med at sende anmeldelser eller kommentarer. Det bemærkes, at alle anmeldelser betragtes som et indlæg.

Anmeldelser og kommentarer vedrørende apps skal være nyttige for brugerne med henblik på at vurdere, om de skal bruge, downloade eller på anden måde få adgang til en app eller oplysninger om app'en. Indsend kun anmeldelser, der kan være nyttige og til hjælp for andre. Uden at begrænse AUP eller adfærdsreglerne i programaftalen skal du overholde følgende regler i forbindelse med AppExchange:

● Du kan kun skrive én anmeldelse pr. App, medmindre en senere gennemgang fortaget af dig viser en loyal ændring baseret på yderligere evaluering af appen.
● Hvis du skriver en anmeldelse eller kommentar til en app, som du er tilknyttet (f.eks. en app, som du eller din arbejdsgiver eller en beslægtet enhed har udviklet eller ejer), skal du vise denne tilknytning.
● Hvis du skriver en anmeldelse eller kommentar til en app leveret af nogen af dine konkurrenter, skal du oplyse, at appen leveres af din konkurrent
● Anmeldelser og kommentarer, som du sender, må ikke indeholde a) nogen information eller diskussion vedrørende medarbejdere, forretning eller lager hos Salesforce eller andre virksomheder; eller b) nogen information eller diskussion vedrørende produkter eller tjenester eller links til tredjepartswebsteder, produkter eller tjenester eller andet materiale, der ikke er i væsentlig grad relateret til den relevante app.
● Enhver anmeldelse eller kommentar, du sender, skal være nøjagtig og sandfærdig og vise din ærlige oplevelse med den relevante app. 

AppExchange vil eventuelt give dig mulighed for at offentliggøre bestemte lister (som kan omfatte lister over apps) på AppExchange. For at gøre dette skal du først godkendes af Salesforce til at deltage i Salesforce Partner-programmet og have accepteret Salesforce Partners-programaftale, herunder de gældende Salesforce Partner-programpolitikker.  Enhver sådan offentliggørelse er underlagt vilkårene i Salesforce Partner-programaftalen, herunder tillæg A — AppExchange Addendum. Det bemærkes, at disse programvilkår ikke tillader dig at offentliggøre lister (inklusive lister over apps) hos Salesforce, inklusive på AppExchange. 

Salesforce kan give muligheden for at købe eller på anden måde anskaffe bestemte apps via AppExchange. Hvis du  ønsker at foretage en betalingstransaktion, kan du blive bedt om at angive visse relevante oplysninger, bl.a. dit kreditkortnummer og dets udløbsdato, din faktureringsadresse og forsendelsesoplysninger. Du indestår for og  garanterer, at du har ret til at bruge kreditkort, for hvilke du afgiver kreditkortoplysninger i forbindelse med en betalingstransaktion. Ved at indsende disse oplysninger giver du Salesforce ret til at oplysningerne til tredjeparter med henblik på at gennemføre betalingstransaktioner. Bekræftelse af oplysninger kan blive krævet inden godkendelse eller afslutning af en betalingstransaktion. Du betaler alle afgifter, som du har afholdt, eller som er blevet afholdt på dine vegne via AppExchange, til de priser, der var gældende, når da afgiften påløb, herunder alle forsendelses- og  håndteringsomkostninger. Derudover er du ansvarlig for de skatter, der skal betales af dine betalingstransaktioner.

Salesforce forbeholder sig ret til, herunder uden forudgående varsel, at ophøre med at brugere nogen apps eller andre produkter eller tjenester, der findes på eller gennem AppExchange, at stille betingelser for at honorere kuponer, rabatter eller lignende kampagner og at forhindre enhver bruger i at foretage betalingstransaktioner. Al tilbagebetaling sker iht. Salesforce's bestemmelser om tilbagebetaling. Selv om det er vores praksis at bekræfte ordrer via e-mail, udgør modtagelsen af en ordrebekræftelse på e-mail ikke vores accept af en ordre eller vores bekræftelse af et tilbud om at sælge et produkt eller en tjeneste.

Med forbehold af vilkårene i aftalen giver Salesforce-parten dig hermed en ikke-eksklusiv, ikke-overførbar, begrænset og personlig ret (uden ret til at bemyndige tredjepart) til at bruge AppExchange, som af Salesforce stillet til rådighed for dig, alene i overensstemmelse med relevant dokumentation.

Det bemærkes, at der ikke ifølge aftalen (inklusive disse programvilkår) gives rettigheder med hensyn til nogen apps (herunder Salesforce Apps) eller noget tredjepartsmateriale. 

Uden at dette begrænser Salesforce's rettigheder i henhold til programaftalen, kan, hvis du får adgang (inklusive  download) eller bruger en app, data eller andre oplysninger om din adgang til eller brug af appen indsamles af Salesforce og deles med udbyderen af appen, herunder med henblik på at gøre det muligt for appudbyderen at overvåge brugen af, håndhæve begrænsninger for brugen af og forbedre og skræddersy appen. De pågældende data eller andre oplysninger kan omfatte aggregerede brugsoplysninger om App-udbyderers apps, f.eks. antallet af besøg på en bestemt  App-produktside eller antallet af startede, men ufuldstændige installationer for en bestemt App.

Derudover kan Salesforce bruge en tredjepart, såsom Coveo, Inc. eller en anden tjenesteudbyder (“anbefalet  udbyder”), for at igangsætte AppExchanges søgnings- og anbefalingsfunktioner. Dine søgekriterier samt data om din adgang til eller brug af AppExchange, herunder hvilke apps du har åbnet eller brugt (inklusive downloadet), kan  sendes til den anbefalede udbyder for at returnere søgeresultater baseret på dine søgekriterier, bringe relevante anbefalinger til dig frem og forbedre den anbefalede udbyders søgnings- og anbefalingerfunktioner til AppExchange. Salesforce er ikke ansvarlig for og giver ingen garantier for, hvilke søgeresultater eller anbefalinger der er tilgængelige på eller gennem AppExchange, uanset om de genereres af AppExchanges søgnings- og anbefalingerfunktionalitet eller på anden måde. Tilgængeligheden af sådanne resultater eller anbefalinger er ikke udtryk for Salesforce's godkendelse af eller tilknytning til tredjepartsudbydere af produkter eller tjenester i forbindelse med sådanne resultater eller anbefalinger (herunder anbefalede apps). DIN BRUG AF APPEXCHANGES SØGNINGS- OG ANBEFALINGSFUNKTIONALITET, HERUNDER ADGANG TIL ELLER BRUG AF EN ANBEFALET APP, SKER PÅ DIN EGEN RISIKO. 
DET BEMÆRKES, AT ALLE ANSARSFRASKRIVELSER VEDRØRENDE GARANTIER IFØLGE PROGRAMAFTALEN I VIDEST MULIGT OMFANG EFTER LOVEN GÆLDER FOR APPEXCHANGE OG ALLE APPS OG ANDRE MATERIALE TILGÆNGELIGE PÅ ELLER GERNNEM APPEXCHANGE UANSET, OM DE BLIVER BETEGET “CERTIFICEREDE” ELLER EN TILSVARENDE BETEGNELSE.
Afsnit 2, 4 (med hensyn til honorarer og andre gebyrer, du pådrager dig inden udløbet eller opsigelsen af aftalen) og  6, 7 og 8 i disse programvilkår vil fortsat være gyldige efter ophøret af programaftalen eller disse programvilkår.

Programvilkår for fællesskaber

Sidst opdateret: 1. juli 2021

Disse programvilkår for fællesskaber (“programvilkår”) gælder for brugen af (herunder adgang tilog deltagelse i  møder, der er opført eller organiseret på): a) webstedet for partnerfællesskabet, der i øjeblikket er placeret på partners.salesforce.com (sammen med alle Salesforce-oplysninger, data, indhold og andet materiale, produkter og  tjenester, der er tilgængelige via webstedet og efterfølgerwebsteder, “partnerfællesskab”), b) Partner Navigator webstedet, der i øjeblikket er placeret på partnernavigator.salesforce.com (sammen med alle Salesforce-oplysninger, data, indhold og andet materiale, produkter og tjenester tilgængelige via et sådant websted og eventuelle efterfølgende  sider,” Partner Navigator”) og c) ethvert andet Salesforce-community-websted, der linker til programaftalen eller disse programvilkår (hver især sammen med alle Salesforce-oplysninger, data, indhold og andet materiale, produkter og tjenester tilgængelige via et sådant websted og efterfølgerwebsteder, et “fællesskabswebsted”), partnerfællesskab, Partner Navigator og ethvert fællesskabswebsted henvises der til individuelt som et ”fællesskab “og samlet som  “fællesskaber”.  

Disse programvilkår er indarbejdet som reference i programaftalen og er en del af aftalen mellem dig og Salesforce parten. Salesforce kan også opdatere programvilkårene fra tid til anden som beskrevet i programaftalen. Betegnelser, der er angivet med store bogstaver, men som ikke er defineret i disse programvilkår, har den betydning, der er tillagt dem i programaftalen. Du kan ikke, og du må ikke, bruge noget fællesskab, medmindre du accepterer aftalen. 

Hvis du tilmelder dig en fællesskabskonto, skal du være opmærksom på, at visse af dine oplysninger muligvis vises offentligt eller på anden måde kan blive set af andre (f.eks. administratorer eller andre inden for en organisation), herunder registreringsoplysninger. Derudover kan visse oplysninger relateret til din brug af et fællesskab, f.eks. oplysninger om dine læringsfremskridt og antallet og typer af badges, du har optjent, blive vist offentligt eller på anden måde blive set af andre.  

Visse dele af Partner Community eller Partner Navigator må kun bruges eller tilgås via en Partner Community-konto. Du kan blive bedt om at acceptere Salesforce Partner-programaftalen (“SPPA”) for at tilmelde sig en Partner Community-konto. Hvis du har accepteret SPPA, og denne gælder for dine aktiviteter i forbindelse med Partner Community eller Partner Navigator, vil SPPA, i tilfælde af en uforeneligskonflikt mellem SPPA, programaftalen og  disse programvilkår, have forrang i det omfang, der er konflikt med hensyn til sådanne aktiviteter. Uanset ovenstående  begrænser intet i SPPA dine forpligtelser til (eller begrænser rettighederne til) en Salesforce-tilknyttet part ifølge aftalen eller udvider dine rettigheder (eller udvider forpligtelserne for en hvilken som helst Salesforce-tilknyttet part) ifølge aftalen. 

Ved at bruge din fællesskabskonto til at deltage i bestemte grupper inden for et fællesskab, accepterer du at modtage meddelelser (herunder elektroniske meddelelser) vedrørende grupperelaterede aktiviteter. Ved at registrere dig til  bestemte møder (herunder gruppemøder i fællesskabet som defineret nedenfor) ved hjælp af din fællessakbskonto, accepterer du også at modtage elektroniske meddelelser vedrørende mødeopdateringer og emner efter mødet, som kan omfatte undersøgelsesevalueringer og møderelateret materiale. Bemærk dog, at enhver meddelelse, som du modtager fra tredjeparter, herunder fra lederne af en gruppe eller et møde, ikke sendes af eller på vegne af en Salesforce-tilknyttet part, og Salesforce-tilknyttede parter fraskriver sig ethvert ansvar for de pågældende meddelelser.

Uden at begrænse AUP eller reglerne for adfærd i programaftalen, i forbindelse med et hvilket som helst fællesskab, skal du overholde retningslinjerne for Salesforce-deltagelse, der stilles til rådighed i eller gennem Fællesskabet, herunder via et link i fællesskabet, som til enhver tid opdateret af Salesforce (“Retningslinjer for deltagelse”). Under fællesskabsmøder (ethvert fællesskabsgruppemøder skal du sørge for et venligt, sikkert, støttende og chikanefrit miljø, uanset køn, alder, seksuel orientering, kønsidentitet, kønsudtryk, handicap, fysisk udseende, kropsstørrelse, race, etnicitet, religion eller anden gruppeidentitet.  

Salesforce og enhver leder af en relevant fællesskabsgruppe eller et møde (herunder et fællesskabsgruppemøde) kan til enhver tid suspendere dit medlemskab af gruppen, opsige din fællesskabskonto, forbyde din deltagelse i gruppen eller din deltagelse på mødet hvis du ikke overholder dette afsnit 3 eller AUP eller adfærdsregler eller af en hvilken som helst anden grund uden varsel eller ansvar af nogen art.  

Med forbehold af vilkårene i aftalen giver Salesforce dig hermed en ikke-eksklusiv, ikke-overdragelig, begrænset og personlig ret (uden ret til at give tredjepart tilladelse) til at bruge hvert fællesskab, som Salesforce har stillet til rådighed for dig, udelukkende i overensstemmelse med gældende dokumentation.Med forbehold af vilkårene i aftalen giver Salesforce-parten dig hermed en ikke-eksklusiv, ikke-overførbar, begrænset og personlig ret (uden ret til at bemyndige tredjepart) til at bruge AppExchange, som af Salesforce stillet til rådighed for dig, alene i overensstemmelse med relevant dokumentation. 

4.1. Bidrag. Salesforce kan give dig mulighed for at bidrage med indhold til og redigere indhold i bestemte fællesskaber fora, biblioteker eller sider i et fællesskab. Alt indhold (eller redigering af indhold), som du eller andre brugere bidrager til sådanne samfund, fora, biblioteker eller sider, inklusive i “grupper”, der ejes af dig eller en anden  bruger, og alle ideer som defineret nedenfor (hver af de foregående, en “Bidrag”) betragtes som et indlæg. Du
anerkender og accepterer, at fællesskaberne er offentlige rum, at du ikke forventer privatlivets fred med hensyn til din brug af de pågældende programmer, og at andre brugere, herunder dem, der kan være tilknyttet Salesforce, kan bruge eller deltage i Fællesskaberne, herunder under anonyme brugernavne. Du anerkender og accepterer endvidere, at  ethvert af dine bidrag kan blive set og brugt af andre. 

4.2. Ideer. Du og andre brugere af et fællesskab kan få mulighed for at stille oplysninger, ideer, kommentarer og andet materiale relateret til og funktionsanmodninger til Salesforce-produkter og -tjenester til rådighed (samlet, “Ideer”) på eller gennem et sådant fællesskab, herunder gennem en side eller et forum beregnet til udveksling af ideer  eller en side, der er identificeret som et “idéforum”. Bemærk, at alle ideer betragtes som feedback. Ingen idé eller anden aktivitet eller materiale, der er tilgængeligt i eller gennem et fællesskab, udgør et løfte eller tilsagn fra Salesforce, herunder et løfte eller tilsagn om at udvikle, inkorporere, implementere eller foretage andre handlinger  vedrørende nogen idé (eller at afstå fra at gøre det). Ethvert ikke-frigivet produkt eller en tjeneste (herunder en relateret  funktion), der diskuteres i et fællesskab eller andetsteds, kan ikke nødvendigvis stilles til rådighed til tiden eller  overhovedet, uanset hvilket bemærkninger, Salesforce eller dets repræsentanter måtte fremkomme med (f.eks. ved at  tilføje en status til en anmodning om funktion). Du anerkender og accepterer hermed, at enhver beslutning om at købe eller bruge et Salesforce-produkt eller en tjeneste vil være baseret på den på daværende tidspunkt eksisterende version og funktioner i et sådant produkt eller tjeneste og ikke på nogen ikke frigivet eller forventet version eller funktion. Vær opmærksom på, at Salesforce ikke giver afkald på nogen rettigheder med hensyn til nogen idé, der kan ligne eller være relateret til nogen af dine ideer, herunder enhver idé, der tidligere er kendt af eller udviklet af Salesforce eller modtaget fra andre kilder end dig. Salesforce kan vælge at udvikle og markedsføre produkter eller tjenester, der inkorporerer, implementerer eller på anden måde er relateret til hele eller en del af din idé.

4.3. Opfindelser. Du anerkender herved og accepterer, at din ydelse af et bidrag ikke gør dig til opfinder eller medvirkende opfinder til nogen opfindelse, der måtte blive frembragt under en udvikling af et produkt eller en tjenesteydelse af eller på vegne af Salesforce, herunder dem, der inkorporerer, implementerer eller på anden måde er relateret til hele eller en del af et sådant bidrag (enhver opfindelse, en “Opfindelse”). Uden at det foregående herved begrænses, giver du herved, i det omfang du er opfinder eller bidragende opfinder til en opfindelse, eller har nogen  anden ret, titel eller interesse i eller til en opfindelse, overdrager du herved uigenkaldeligt og accepterer til Salesforce at overdrage al ret, adkomst og interesse i hele verden til den pågældende opfindelse (hvad enten den eksisterer nu eller bliver udtænkt, skabt eller på anden måde udviklet senere), herunder alle intellektuelle ejendomsrettigheder til opfindelsen, hvilket træder i kraft umiddelbart efter dens opstart udformning, skabelse eller udvikling. I det omfang, en opfindelse eller intellektuel ejendomsret til en opfindelse ikke kan overdrages, eller i det omfang du i øvrigt beholder nogen ret, adkomst til eller interesse i eller en sådan opfindelse eller intellektuel ejendomsret: a) giver du ubetinget og uigenkaldeligt afkald på håndhævelsen af de pågældende rettigheder og alle krav og handlinger af enhver art med hensyn til rettighederne over for Salesforce og enhver bruger af et Salesforce-produkt eller -tjeneste, b) accepterer på Salesforce's anmodning og for dennes regning at give samtykke til og deltage i enhver handling for at håndhæve rettighederne, og c) hermed giver Salesforce en verdensomspændende, royaltyfri, fuldt betalt, eksklusiv, evig, uigenkaldelig, overførbar og fuldt underlicensierbar (gennem flere niveauer) licens uden yderligere vederlag til dig eller nogen tredjepart, til at reproducere, distribuere, udføre og vise (offentligt eller på anden måde), oprette afledte værker af, tilpasse, ændre, fremstille, sælge, tilbyde at sælge, importere, bruge, analysere og udnytte (og få andre til  at udøve sådanne rettigheder på vegne af Salesforce) hele eller enhver del af den pågældende opfindelse, i ethvert format eller medie, der er kendt nu eller bliver udviklet senere, og til ethvert formål. Du giver desuden uigenkaldeligt afkald på “ideelle rettigheder” eller andre rettigheder med hensyn til tilskrivning af forfatterskab eller integriteten af materialer vedrørende enhver opfindelse, som du måtte have i henhold til gældende lov på ethvert retsområde. Du giver hermed afkald på og opgiver ethvert krav mod Salesforce, som du har nu eller måtte få senere for brud på, misbrug eller anden krænkelse af en opfindelse eller intellektuel ejendomsret, der er tildelt eller licenseret i henhold til aftalen med Salesforce.

4.4. Licens. Uden at dette begrænser afsnit 4.3, giver du i det omfang du har eller opnår nogen ejendomsret, der  kan blive krænket, misbrugt eller på anden måde tilsidesat gennem af driften af et fællesskab, giver du hermed til Salesforce en verdensomspændende, royaltyfri, fuldt betalt, ikke-eksklusiv, evigvarende, uigenkaldelig, overførbar og fuldt underlicensierbar (gennem flere niveauer) licens, under sådanne ejendomsrettigheder, til at drive hver EF, da den kan ændres, opdateres eller opgraderes fra tid til anden.

4.5. Bistand. Du skal samarbejde med Salesforce og dets udpegede person(er) om at ansøge om, opnå,  perfektionere, dokumentere og håndhæve Salesforce's intellektuelle ejendomsrettigheder til enhver opfindelse,  herunder at underskrive skriftlige instrumenter, som Salesforce måtte udarbejde, og udføre sådanne andre handlinger,  som efter Salesforce's mening med rimelighed kan være nødvendige for at opnå et patent, registrere en ophavsret eller  på anden måde håndhæve Salesforce's rettigheder i og til en sådan opfindelse (og du udpeger hermed uigenkaldeligt  Salesforce og enhver af dets embedsmænd og agenter som din fuldmægtig til at handle på dine vegne og i stedet for  dig med samme juridiske kraft og virkning). 

4.6. Nødvendige rettigheder. Uden at begrænse dine erklæringer og garantier i programaftalen, erklærer og garanterer du, at du ejer eller har de rettigheder (herunder intellektuelle ejendomsrettigheder), der er nødvendige for at stille dine bidrag til rådighed, for at give andre tilladelse til at bruge og distribuere sådanne bidrag og for at give de overdragelser og licenser med hensyn til sådanne bidrag og opfindelser, der gives i henhold til aftalen. I det omfang din organisation ejer eller har nogen ret, titel eller interesse i eller til sådanne bidrag eller opfindelser, repræsenterer og garanterer du hermed, at du er bemyndiget af en sådan organisation til at stille sådanne bidrag til rådighed og tildele opgaver og licenser med hensyn til sådanne bidrag og opfindelser, der ydes i henhold til aftalen.

4.7. Overvågning. Uden at begrænse afsnit 7 i programaftalen kan Salesforce (men har ingen forpligtelse til) at overvåge, evaluere, ændre eller fjerne bidrag eller andre bidrag, herunder dem, der stilles til rådighed på eller gennem enhver privat messaging-funktionalitet, herunder med henblik på at fremme sikkerheden ved Fællesskaberne eller et  andet Salesforce-produkt eller -tjeneste og herunder for at fjerne enhver spam-besked.

5.1. Mødernes uofficielle karakter. Du kan få mulighed for at deltage i visse møder, der er a) berammet eller organiseret i et fællesskab, og b) hostet eller organiseret af tredjeparter, der ikke er agenter eller ansatte i Salesforce (alle sådanne møder, konferencer, begivenheder, er et “møde i fællesskabsgruppen”). Du anerkender, at Salesforce ikke er skaber, arrangør eller ejer af noget møde i fællesskabesgruppen, selvom Salesforce-medarbejdere deltager i mødet, Salesforce sponsorerer mødet, Salesforce sørger for møderelateret materiale, Salesforce fremmer mødet på et Salesforce-websted eller et websted betalt af Salesforce eller Salesforce er vært for mødet på sin ejendom. Hvis du er vært for eller organiserer et møde i fællesskabsgruppen, accepterer du selv at fremme det, og du må ikke skabe noget indtryk af, at det er skabt, organiseret, ejet, sponsoreret eller godkendt af Salesforce. Det bemærkes, at møder, der er opført eller organiseret i et fællesskab, men hostet eller organiseret af Salesforce, betragtes som events omfattet af  programvilkårene for events. 

5.2. Påtagelse af risiko. Din deltagelse i og overværelse af et fællesskabsmøde eller -event (herunder  fællesskabsgruppemøder eller andre tilknyttede aktiviteter) er fuldstændig frivillig. Du accepterer at overveje de  iboende risici ved ethvert møde eller event, du vælger at deltage i, og at tage rimelige forholdsregler, før du vælger at  deltage i eller overvære et møde eller event. Du anerkender, at Salesforce ikke er herre over og ikke kan garanterer  kvaliteten, sikkerheden, nøjagtigheden eller lovligheden af et møde eller arrangement eller indhold, der er knyttet til  eller præsenteret på et møde eller arrangement, og at din deltagelse i et møde eller arrangement er på eget ansvar. I VIDEST MULIGT OMFANG IFØLGE GÆLDENDE LOV ACCEPTERER DU OG PÅTAGER DIG ALLE RISICI FOR ALLE PERSONSKADER ELLER SKADER PÅ DIN PERSONLIGE EJENDOM, SOM DU KAN KOMME UD

FORI FOBINDELSE MED OVERVÆRELSEN AF ET SÅDANT MØDE ELLER EVENT OG GIVER AFKALD PÅ ETHVERT KRAV MOD SALESFORCE VEDRØRENDE DE PÅGÆLDENDE RISICI.  

5.3. Ansvarsbegrænsning. SALESFORCE KAN I INTET TILFÆLDE BLIVE ANSVARLIG FOR  INDIREKTE, INADÆKVATE, ACCESSORISKE SKADER ELLER PØNALE ERSTATNINGER ELLER FØLGESKADER, DER OPSTÅR AF ELLER HAR FORBINDELSE TIL FÆLLESSKABSMØDER ELLER EVENTS (HERUNDER ET FÆLLESSKABSGRUPPEMØDE ELLER RELATEREDE AKTIVITETER, UDTALELSER ELLER ADFÆRD FRA LEDERNE ELLER DELTAGERNE I FÆLLESSKABSGRUPPEMØDER, TILSTEDEVÆRELSE OG DELTAGELSE I ET FÆLLESSKABSGRUPPEMØDE OG DINE ELLER ANDRES HANDLINGER PÅ ET FÆLLESSKABSGRUPPEMØDE), SELV HVIS SALESFORCE ER BLEVET RÅDGIVET 

OM MULIGHEDEN FOR DISSE SKADER, ELLER HVIS ET RETSMIDDELSE IKKE PÅ ANDEN MÅDE OPFYLDER SIT VÆSENTLIGE FORMÅL. DEN FOREGÅENDE ANSVARSFRASKRIVELSE GÆLDER IKKE  I DET OMFANG, DETTE ER FORBUDT VED LOV.

5.4. Personlig friholdelse.  
Ledere og deltagere i fællesskabsgruppemøder og/eller Salesforce (og/eller andre på vegne af Salesforce) kan fotografere, optage (både lyd og video), webcasting, podcasting eller på anden måde transmittere under alle fællesskabsmøder eller events (herunder på stedet for et fællesskabsgruppemøde, under et fællesskabsgruppemøde eller under en anden aktivitet i fællesskabsgruppen). Dit billede, dit udseende, din stemme, dine udsagn og andre identificerende karakteristika (hver især, et “billede”) kan optages på fotografier, lydoptagelser (både lyd og video), webcasts, podcasts eller andre transmissioner af et fællesskabsmøde eller en event (hver især, en “optagelse”). 

Du giver hermed Salesforce en verdensomspændende, royaltyfri, fuldt betalt, ikke-eksklusiv, permanent, overdragelig og fuldt ud underlicensérbar (gennem flere niveauer) licens med hensyn til alle optagelser (og til hver leder af eller deltager i fællesskabsgruppemøder med hensyn til optagelser, der er optaget af en sådan leder eller deltager), uden yderligere vederlag til dig eller nogen tredjepart, at reproducere, distribuere, udføre og vise (offentligt eller på anden måde), skabe afledte værker af, tilpasse, ændre og på anden måde bruge, analysere og udnytte sådanne optagelser (herunder dine billeder heri), helt eller delvist, i ethvert format eller medie, der nu er kendt eller senere udvikles, og til ethvert formål (herunder til salgsfremmende formål, f.eks. som vidnesbyrd). Ovennævnte licens gælder også for alle optagelser, du stiller til rådighed for Salesforce eller en leder eller deltager i et møde i fællesskabsbruppen. Salesforce alene ejer alle rettigheder, adkomster og interesser (heruder intellektuelle ejendomsrettigheder) til de optagelser, der er gjort af Salesforce (og/eller af andre på vegne af Salesforce) (“Salesforce Recordings”), alle ændringer og afledte værker af Salesforce Recordings og alt provenu, der stammer fra Salesforce Recordings eller ændringer eller derivater. Salesforce er ikke forpligtet til at dele indtægterne med dig. 

Du giver hermed uigenkaldeligt afkald på enhver ret, du måtte have, til at inspicere eller godkende brugen eller anden udnyttelse af optagelser eller reproduktioner, og du accepterer, at Salesforce ikke er forpligtet til at bruge nogen optagelse (herunder nogen af dine billeder) eller på anden måde udøve nogen af de rettigheder, der er tillagt Salesforce med hensyn til dine billeder.

Dine billeder kan vises i optagelser, der er gjort tilgængelige for offentligheden, og tredjeparter kan beholde, bruge eller distribuere de pågældende optagelser. Salesforce har ingen kontrol over indlæg og er ikke ansvarlig for tredjeparts  brug eller misbrug (herunder videregivelse) af optagelser.

I FORBINDELSE MED ANVENDELSEN ELLER ANDEN UDNYTTELSE AF OPTAGELSER (HERUNDER AF DINE BILLEDER) GIVER DU HERVED UIGENKALDELIGT AFKALD PÅ OG FRAFALDER KRAV MED HENSYN TIL INTELLEKTUEL EJENDOM, RET TIL OFFENTLIGGØRELSE, RET TIL FORTROLIGHED OG ANDRE KRAV ELLER KRAV PÅ SKADESERSTATNING FOR BRUG ELLER ANDEN UDNYTTELSE. DU BEKRÆFTER, AT DU ER MYNDIG OG HARLÆST DEN FOREGÅENDE UDGAVE OG FULDT FORSTÅ DENS INDHOLD.

DESUDEN ERKLÆRER DU HERMED, AT ALLE PERSONER, HVIS BILLEDER ER OPTAGET I OPTAGELSER, SOM DU STILLER TIL RÅDIGHED FOR SALESFORCE ELLER EN TREDJEPART, HAR GIVET SAMTYKKE TIL, AT DERES BILLEDER INDGÅR I SÅDANNE OPTAGELSER, OG AT DE HAR GIVET DIG TILLADELSE TIL PÅ DERES VEGNE AT GIVE DEN LICENS, DET AFKALD OG DEN FRIGIVELSE, SOM DU HAR GIVET PÅ SÅDANNE BILLEDER OG OPTAGELSER I DISSE PROGRAMVILKÅR. 

Salesforce forventer, at alle, der deltager i et fællesskab, gør det med det mål at lære om Salesforce sammen med deres  jævnaldrende, opbygge deres Salesforce-netværk og finde mentorer. Du skal anerkende og undgå potentielle  interessekonflikter i forbindelse med dit fællesskab, herunder på grund af beskæftigelse eller andre projekter, som du er involveret i. Du skal afholde dig fra enhver deltagelse og/eller delegere beslutninger, der kan opfattes som værende  i egen interesse. Derudover må du ikke dele fortrolige eller private oplysninger, der ejes af dig selv, din nuværende arbejdsgiver eller andre tredjeparter. Hvis du er medarbejder i Salesforce, må du ikke oprette, hoste, koordinere eller organisere nogen gruppemøder i fællesskabet eller fungere som en mødeleder i fællesskabets gruppemøde.
Afsnit 1, 2, 4, 5, 6 og 7 i disse programvilkår vil fortsat være gældende efter opsigelsen af programaftalen eller disse programvilkår.

Programvilkår for salesforce-gruppeledere

Sidst opdateret: 31. marts 2021

Disse programvilkår for Salesforce-gruppeledere (“programvilkår”) gælder for deltagelse som:

 •  gruppeleder i Salesforce Trailblazer Community gruppemøder som defineret i Trailhead-programvilkårene,  (hver enkelt gruppeleder, kaldes “Trailblazer Community-gruppeleder”);  
 • en gruppeleder for et andet Salesforce-gruppelederprogram ledet af en tredjepart og ikke en Salesforce medarbejder (“Fællesskabsgruppelederprogram”), der linker til programaftalen eller disse programvilkår  (“Salesforce-gruppeleder”);

Hver Trailblazer Community-gruppeleder og Salesforce-gruppeleder kaldes en “gruppeleder.” Salesforce Trailblazer Community Group-møder og et fællesskabsgruppeleder-program kaldes en “Fællesskabsgruppe.” 

Disse programvilkår er indarbejdet som reference i programaftalen og er en del af aftalen mellem dig og Salesforce parten. Salesforce kan også undertiden opdatere programvilkårene som beskrevet i programaftalen. Salesforce forbeholder sig også ret til undertiden og uden forudgående varsel at udpege eller fjerne bestemte programmer som  fællesskabsgrupper. Betegnelser, der er angivet med store bogstaver, men som ikke er defineret i disse programvilkår, har den betydning, der er tillagt dem i programaftalen. Du må ikke deltage i noget gruppelederprogram, medmindre du accepterer aftalen.

Med forbehold af vilkårene i programaftalen og programvilkårene giver Salesforce dig hermed en ikke-eksklusiv, ikke-overførbar, begrænset og personlig ret (uden ret til at godkende tredjepart) til at få adgang til og bruge gruppelederfordele, som Salesforce stiller til rådighed for dig med hensyn til enhver fællesskabsgruppe, hvor du i  øjeblikket er gruppeleder, alene i henhold til gældende håndbog eller andre betingelser, som Salesforce undertiden  stiller til rådighed (“Dokumentation”). Du accepterer hermed at rette dig efter al dokumentation. I tilfælde af uløselige konflikter mellem dokumentation og disse programvilkår, skal dokumentationen have forrang i det omfang, hvor der er en sådan konflikt, alene med respekt af dit ansvar som gruppeleder i den pågældende fællesskabsgruppe. Gruppelederfordele kan ændres fra tid til anden og uden forudgående varsel. 

Som gruppeleder kan det forventes, at du organiserer møder i forbindelse med din fællesskabsgruppe (“møder i  fællesskabsgruppen”). Det forventes, at du organiserer fællesskabsgruppemøder i overensstemmelse med programaftalen, disse programvilkår og al relevant dokumentation. Medmindre andet er angivet i et underskrevet dokument mellem dig og Salesforce, har Salesforce ingen økonomiske forpligtelser over for dit fællesskabsgruppemøde. Hvis du hoster eller organiserer et møde i fællesskabsgruppen, accepterer du selv at fremme det, og du må ikke skabe noget indtryk af, at det er skabt, organiseret, ejet, sponsoreret eller godkendt af Salesforce.  Hvis du bruger eventplatforme fra tredjepart i forbindelse med et fællesskabsgruppemøde, er du ansvarlig for at  overholde alle gældende tredjepartsvilkår.

HVIS DU INDGÅR SERVICEAFTALER MED TREDJEPARTER I FORBINDELSE MED DIT ENGAGEMENT SOM GRUPPELEDER, ANERKENDER DU, AT DE PÅGÆLDENDE AFTALER UDELUKKENDE GÆLDER MELLEM DIG OG DEN PÅGÆLDENDE TREDJEPART. SALESFORCE HAR INTET ANSVAR FOR SÅDANNE AFTALER, OG DU HAR INGEN BEMYNDIGELSE TIL AT BINDE SALESFORCE TIL DE PÅGÆLDENDE AFTALER.

feedback eller forslag til Salesforce vedrørende en fællesskabsgruppe og information, data, indhold eller andet  materiale, som du skaber i forbindelse med din rolle som gruppeleder, anses for at være feedback. 

Du kan blive vist på mediekanaler, websteder og sociale medieindlæg fra Salesforce. Du giver hermed Salesforce en ikke-eksklusiv, royaltyfri ret, men ikke forpligtelse, til at bruge dit navn, dit udseende, din stemme, biografi og udtalelser (samlet “karakteristika”) i reklamemateriale (som defineret nedenfor) og til at bruge, reproducere,  distribuere, vise, udstille eller på anden måde udnytte disse reklamematerialer over hele verden, permanent, internt  eller eksternt, i alle medier, herunder ved begivenheder sponsoreret af Salesforce, med det formål at reklamere eller  handle med at promovere og reklamere for Salesforce og dets produkter og tjenester. “Salgsfremmende materiale” betyder alt materiale, herunder lyd, visuelt, online, fotografering, tryk og digitalt, der markedsfører, promoverer eller  reklamerer for Salesforce og deres produkter, tjenester og events. Selvom Salesforce kan søge din godkendelse til bestemte anvendelser, forstår du og accepterer, at Salesforce ikke er forpligtet til at indhente din godkendelse til brug af det reklamemateriale, der indeholder dine karakteristika. 

Du giver hermed uigenkaldeligt afkald på enhver ret, du måtte have til at inspicere eller godkende brugen eller anden  udnyttelse af reklamemateriale eller reproduktioner deraf, og du accepterer, at Salesforce ikke er forpligtet til at bruge  reklamemateriale (inklusive nogen af dine karakteristika) eller på anden måde udøve nogen af de rettigheder, der er  tildelt Salesforce med hensyn til dine karakteristika.

Du anerkender, at tredjeparter kan opbevare, bruge eller distribuere reklamematerialet, og Salesforce er ikke herre over og er ikke ansvarlig for tredjeparts brug eller misbrug (herunder distribution) af reklamemateriale (herunder dine  karakteristika).

I FORBINDELSE MED ANVENDELSEN ELLER ANDEN UDNYTTELSE AF REKLAMEMATERIALE (HERUNDER AF DINE KARAKTERISTIKA) GIVER DU HERVED UIGENKALDELIGT AFKALD PÅ OG FRAFALDER KRAV MED HENSYN TIL INTELLEKTUEL EJENDOM, RET TIL OFFENTLIGGØRELSE, RET TIL FORTROLIGHED OG ANDRE KRAV ELLER KRAV PÅ SKADESERSTATNING FOR BRUG ELLER ANDEN UDNYTTELSE. DU FRAFALDER HERVED ALLE KRAV PÅ KOMPENSATION PÅ GRUNDLAG AF SALESFORCES ANVENDELSE AF DE PÅGÆLDENDE KARAKTERISTIKA. DU BEKRÆFTER, AT DU ER MYNDIG OG HAR LÆST DEN FOREGÅENDE UDGAVE OG FULDT FORSTÅR DENS INDHOLD.

Uden at begrænse AUP eller adfærdsreglerne i programaftalen, må du ikke deltage i aktiviteter eller praksis, der ikke er udtryk for din din udpegning som gruppeleder på passende måde. Aktiviteter og praksis, der anses for upassende af  Salesforce, omfatter følgende:

 
● Tilsidesættelse af nærværende programvilkår eller andre dengang offentliggjorte, regler for     fællesskabsgruppen. 

● Modtagelse af gaver, tjenester, penge eller andet af værdi fra medlemmer af din fællesskabsgruppe,    Salesforce partnere eller andre for at opnå direkte eller indirekte personlig vinding i din egenskab af    gruppeleder. 

● Ærekrænkende, nedsættende, chikanerende eller på anden måde upassende sprogbrug over for    Salesforce eller  dets kunder, partnere eller andre medlemmer af din fællesskabsgruppe.

● Brug af data, værktøjer, materialer eller ressourcer, som Salesforce har stillet til rådighed for dig i din    egenskab  af gruppeleder, til andre formål end opfyldelse af dine forpligtelser som gruppeleder.

● Aktiviteter eller praksis, der ikke repræsenterer Salesforce og fællesskabsgruppens karakter og    kerneværdier.. 

● Interessekonflikter som følge af ansættelse eller andre projekter, som du er involveret i. Det forventes,    at du afholder dig fra at træffe eller uddelegerer beslutninger, der kan opfattes som båret af    egeninteresse. Vi forventer,  at alle, der deltager som gruppeledere, gør det med det formål at dele,    lære og udvikle deres fællesskaber.  

Derudover forventes alle gruppeledere at udvise følgende adfærd og overholde adfærdsreglerne:

● Iagttag din rolle med ærlighed og gennemsigtighed. Ærlighed og gennemsigtighed bidrager til at    opbygge tillid,  hvilket er Salesforce's værdi nr. #1. Vores ledere legemliggør Salesforce-kulturen og    medbringer denne kultur til deres fællesskaber. Du kan lære mere om Salesforce-kulturen ved at tage    Salesforce-kultur modulet på Trailhead.  

● Respekter dine fællesskabsmedlemmer. Vi tror fuldt og fast på ligebehandling af alle, og det er    gruppeledernes  ansvar at skabe et inkluderende og indbydende miljø og at opfordre dine medledere og    medlemmer af fællesskabet  til også at gøre det. Tag imod mangfoldigheden i dit fællesskab og hjælp    med at skabe et miljø, hvor alle kan lære og dele frit. Hvert medlam af din fællesskabsgruppe har et    perspektiv og en historie, der skal fejres. Diskussioner,  indlæg, kommentarer eller handlinger, online    eller offline, der er intimiderende, chikanerende eller krænkende, eller som fremmer had eller    diskrimination af enhver art, tolereres ikke. Dette omfatter bl.a. diskrimination baseret  på beskyttede    personlige karakteristika som race, hudfarve, national oprindelse, alder, religion, køn, seksuel    orientering, kønsidentitet, graviditet, sundhedstilstand eller handicap eller veteranstatus.

● Beskyt Fællesskabets oplysninger. I din rolle som gruppeleder kan du komme ud for at interagere med    Salesforce, dets kunder, MVP'er, partnere og andre personer, der giver dig deres kontaktoplysninger.    Disse kontaktoplysninger er fortrolige og udelukkende til brug for fællesskabsgruppeprogrammet. Du    må ikke dele kontaktoplysningerne eller bruge dem til egen fordel eller til fordel for din virksomhed eller    en tredjepart-heller  ikke efter at din periode som gruppeleder er afsluttet. Gruppeledere må ikke    anmode om eller indsamle oplysninger om fællesskabsgrupper eller kunder på møder, arrangementer    eller på anden måde. Vi os stor umage  for at beskytte dine data og dine private forhold, og vi ønsker,    at du gør det samme.

Uden at dette begrænser andre retsmidler i henhold til aftalen eller gældende lov kan Salesforce, hvis du ikke overholder disse programvilkår eller andre aftaler mellem dig og Salesforce, træffe enhver foranstaltning, man finder  passende som reaktion, herunder afvise din ansøgning som gruppeleder eller fjerne dig som gruppeleder. Du bedes indberette enhver tilsidesættelse af programaftalen eller disse programvilkår i overensstemmelse med nærværende  adfærdsregler. 

Din brug af sociale medier i forbindelse med din rolle som gruppeleder er underlagt programaftalen og disse programvilkår, herunder ovenstående adfærdsregler. Hvis du skriver om et spørgsmål vedrørende Salesforce, skal du tydeligt angive din status som gruppeleder i din biografi eller et andet passende sted på den pågældende sociale mediekonto. Hvis du opretter en uofficiel side for en fællesskabsgruppe på Facebook, Twitter eller et andet socialt netværk, skal du tydeligt angive, at siden ikke er en officiel Salesforce-side. 

Du skal bruge Salesforce-branding på passende måde, herunder Salesforce-logoer og programlogoer. Medmindre det fremgår af den relevante dokumentation, er der intet i disse programvilkår, der giver dig ret til at bruge Salesforces varemærker, handelsnavne, logoer, servicemærker eller anden intellektuel ejendom uden forudgående skriftligt  samtykke fra Salesforce. Md hensyn til en liste over generelle retningslinjer for brugen henvises til Salesforce's varemærke- og copyrightretningslinjer, som til enhver tid opdateret af Salesforce, der for, øjeblikket findes på https://www.salesforce.com/content/dam/web/en_us/www/documents/legal/Terms%20of%20Service/salesforce

trademark-usage-guidelines.pdf og der henvises også til dokumentationenen i påkommende tilfælde.  

Hvis du af en eller anden grund ophører med at være gruppeleder, skal du fjerne henvisninger til din gruppelederstatus  (og fjerne alle logoer og badges i forbindelse med denne betegnelse) fra alle websteder, platforme og andre kanaler, herunder sociale medier, LinkedIn, blogs og signaturblokke i e-mails. Du kan kun henvise til dine tidligere resultater  ved at bruge betegnelsen “Gruppeleder i fællesskabet, varighed” (f.eks. “Salesforce Trailblazer Community Group leder, juni 2014 - december 2016”), men du skal altid angive varigheden for at undgå at give et forkert billede af dig  selv som nuværende gruppeleder i fællesskabsprogrammet.  

 

Brug kun godkendte og tildelte værktøjer og ressourcer. Som gruppeleder kan du få stillet visse værktøjer og ressourcer til rådighed. Disse kan bl.a. omfatte: Platforme til administration af events, kommunikationsplatforme og partnerapplikationer, løsninger og tjenester. Disse værktøjer og ressourcer er udelukkende beregnet til brug for din fællesskabsgruppe og må ikke anvendes til personlige, virksomheds- eller kommercielle formål. Du må ikke dele din adgangskode eller loginoplysninger til disse værktøjer og ressourcer med andre uden Salesforce's forudgående skriftlige samtykke, som kan gives via e-mail. Dette er de eneste godkendte værktøjer og ressourcer, der tilbydes dig som leder, og ethvert yderligere værktøj eller ressource, som du ønsker at bruge, skal forhåndsgodkendes skriftligt (e mail er tilstrækkeligt) af et autoriseret medlem af Salesforce. Husk venligst, at når du bruger de værktøjer og ressourcer, der stilles til rådighed for dig, er du omfattet af og ansvarlig for at overholde disse værktøjers og ressourcers vilkår, betingelser og regler.   
Din status som gruppeleder kan ophøre af de årsager, der er anført i programaftalen eller i disse programvilkår eller i den relevante dokumentation. Vi kan bringe din status som gruppeleder til ophør, hvis du overtræder eller handler i  modstrid med programaftalen eller disse programvilkår, ikke opfylder de gældende krav som beskrevet i den relevante dokumentation, eller efter skriftlig meddelelse (herunder via elektronisk kommunikation) til dig af en hvilken som helst grund, eller uden grund. Ved ophøret skal du følge de ophørsprocedurer, der er beskrevet i programaftalen og disse programvilkår samt al relevant dokumentation. Uden at dette begrænser det foregående skal du returnere eller destruere (efter Salesforces valg) alle oplysninger, varer og andet fysisk eller elektronisk materiale, der er stillet til rådighed for dig som et gode i forbindelse med din status som gruppeleder og overholde de relevante betingelser i  afsnit 4 og 5. 

Salesforce forventer, at alle, der deltager som gruppeledere, gør det med det formål at opdyrke Salesforce's økosystem.  Du skal anerkende og undgå potentielle interessekonflikter i forbindelse med din virksomhed som gruppeleder, herunder på grund af beskæftigelse eller andre projekter, du er involveret i. Du skal afholde dig fra enhver deltagelse af denne art og/eller delegere beslutninger, der kan opfattes som værende i egen interesse. Du erklærer og garanterer, at dit engagement som gruppeleder udelukkende sker i egenskab af dig selv personligt og ikke som medlem, ansat eller anden repræsentant for en enhed eller et offentligt organ. I tvivlstilfælde skal du kontakte teamgruppen for at få yderligere afklaring som angivet i dokumentationen.

 Hvis du er (eller bliver) ansat hos et medlem af partnerfællesskabet (som nævnt i programvilkårene for  fællesskaberne), skal du gøre opmærksom på dig selv som sådan, før du engagerer dig (henholdsvis fortsætter med at engagere dig) som gruppeleder i en fællesskabsgruppe, og overholde de procedurer for interessekonflikter, der er  beskrevet i programaftalen og disse programvilkår og al relevant dokumentation. Du må ikke reklamere for din  arbejdsgivers tjenester eller løsninger i din fællesskabsgruppe. Det er også forbudt at indsamle eller bruge  kontaktoplysninger fra medlemmer af fællesskabsgruppen til fordel for din arbejdsgiver.  

Hvis du er (eller bliver) offentligt ansat eller embedsmand, skal du identificere dig selv som sådan, før du deltager (henholdsvis fortsætter med at deltage) som gruppeleder i en fællesskabsgruppe, og du kan blive bedt om at få en  skriftlig tilladelse til at deltage fra din organisation. Hvis du er offentligt ansat eller embedsmand, og du bliver tilbudt  gratis eller nedsatte præmier og goder, skal du afslå disse frynsegoder. Du kan også blive bedt om at efterleve nogle  yderligere regler. Du skal bekræfte din overholdelse af ovenstående efter anmodning fra Salesforce. 

Du må ikke ansøge om eller deltage som gruppeleder, hvis du er medarbejder (hvad enten det er fuldtids eller deltid)  hos Salesforce. Hvis du allerede deltager og senere bliver ansat hos Salesforce, skal du straks underrette Salesforce herom, og du vil kunne blive fjernet som gruppeleder. Du anerkender og accepterer, at du ikke er berettiget til nogen  form for kompensation i forbindelse med dit engagement som gruppeleder eller til nogen form for goder, som Salesforce-medarbejdere er berettiget til i henhold til Salesforce's politikker eller programmer. Hvis du ønsker at angive dit tilhørsforhold til din fællesskabsgruppe på LinkedIn, skal du kun angive dit engagement i feltet  “Organizations” i afsnittet “Accomplishments” og ikke på nogen måde, der kan antyde et ansættelsesforhold til  Salesforce.
Afsnit 3, 4, 5, 6 og 7 i disse programvilkår vil fortsat være gældende efter programaftalens eller disse programvilkårs  ophør.

Programvilkår for salesforce vip-programmer

Sidst opdateret: 1. juli 2021  

Disse programvilkår for Salesforce VIP-programmer (“programvilkår”) gælder for deltagelse i:

 • det Salesforce MVP-program, der i øjeblikket er placeret på https://www.salesforce.com/campaign/mvp, der indeholder en anerkendelse af ekstraordinære personligheder inden for Salesforce-samfundet, der demonstrerer lederskab, ekspertise, lydhørhed og interessevaretagelse (”Salesforce MVP-programmet”),  

 • produktspecifikke Champions-programmer, herunder Lightning Champions-programmet, Analytics Champions-programmet, Einstein Champions-programmet og Quip Champions-programmet (hver isæt et  “Champions-program”) og  

 • andre udpegede fællesskabsprogrammer med fordele, der ligner dem i Salesforce MVP-programmet og Champions-programmerne, herunder Salesforce Certified Technical Architects Plus Benefits Program og MuleSoft Ambassador Program (hver især et “Ambassadørprogram”).

Salesforce MVP-programmet, hvert Champions-program og hvert ambassadørprogram betegnes individuelt som et “VIP-program”. Salesforce MVP-programmet, Champions-programmer og ambassadørprogrammer kaldes samlet  “VIP-programmer”.

Disse programvilkår er gennem henvisning indarbejdet i programaftalen, og er en del af aftalen mellem dig og  Salesforce-parten. Salesforce kan også undertiden opdatere programvilkårene som beskrevet i programaftalen. Salesforce forbeholder sig også ret til undertiden at udpege eller fjerne bestemte programmer som Champions programmer eller ambassadørprogrammer og uden forudgående varsel. Betegnelser, der er angivet med store bogstaver, men som ikke er defineret i disse programvilkår, har den betydning, der er tillagt dem i programaftalen. Du  må ikke deltage i noget VIP-program, medmindre du accepterer aftalen ved at markere et felt eller på anden måde angive accept elektronisk eller ved fysisk underskrift, medmindre andet er angivet i den relevante dokumentation (som  defineret nedenfor). 

1.1 Generelle fordele. Du skal være medlem af et bestemt VIP-program for at kunne modtage dets fordele. Medlemskab af VIP-programmer er betinget af godkendelse fra Salesforce efter denne virksomheds eget skøn. VIP programmets fordele kan undertiden blive ændret og dette uden forudgående varsel. Med forbehold af vilkårene i programaftalen og disse programvilkår giver Salesforce dig hermed en ikke-eksklusiv, ikke-overdragelig, begrænset  og personlig ret (uden ret til at bemyndige en tredjepart) til at få adgang til og bruge alle VIP-programfordele, som Salesforce stiller til rådighed for dig i forbindelse med et VIP-program, som du i øjeblikket er medlem af, alene i overensstemmelse med enhver relevant håndbog eller andre vilkår, som Salesforce undertiden stiller til rådighed for dig (“dokumentationen”). Du accepterer hermed at rette dig efter al dokumentation. I tilfælde af uløselig konflikt mellem den pågældende dokumentation og disse programvilkår, vil dokumentationen have forrang i det omfang, hvor der er en sådan konflikt, udelukkende med hensyn til det relevante VIP-program. 


1.2 Ikke-GA-produkter. Visse fordele fra VIP-programmer, der stilles til rådighed for dig, kan omfatte  produkter, der ikke er GA, som defineret nedenfor. Alle rettigheder, du får tildelt i henhold til disse programvilkår  med hensyn til ikke-GA-produkter, er begrænset til brug til din egen evaluering og testning, og udelukker udtrykkeligt enhver ret til produktionsformål eller distribution. Din brug af et ikke-GA-produkt sker alene efter dit skøn og på egen risiko. Du anerkender og accepterer herved, at a) et hvilket som helst Ikke-GA-produkt til enhver tid kan ændres,  suspenderes eller standses med eller uden varsel, b) et bestemt Ikke-GA-produkt aldrig kan blive gjort generelt  tilgængeligt og c) Salesforce kan kræve, at du ophører med at bruge et bestemt Ikke-GA-produkt eller funktioner heraf efter Salesforces skøn. Du anerkender, at Salesforce ikke er ansvarlig over for dig eller nogen tredjepart for en sådan ændring, suspension eller standsning. Du skal give løbende feedback til Salesforce om ethvert Ikke-GA-produkt, som du bruger, og denne feedback vil blive betragtet som Feedback.

Ikke-GA Products” ifølge disse programvilkår betyder tilsammen Ikke-GA-software og Ikke-GA-tjenester, som hver  især er defineret som følger:  


● “Ikke-GA-software” betyder alle softwareprodukter, der stilles til rådighed for dig af Salesforces, som en  fordel under dit VIP-program, til implementering på dit sted, som: (a) ikke er gjort generelt tilgængelige for kunder, og (b) er udpeget som pilot, beta, begrænset frigivelse, udviklereksempel eller ved beskrivelse af lignende import.
● “Ikke-GA-tjenester” betyder alle applikationer, karakteristika, funktioner, metoder eller anden teknologi, som Salesforce stiller til rådighed for dig som en fordel i henhold til dit VIP-program, der: a) ikke er gjort generelt almindeligt for kunderne, og b) er blevet betegnet som pilot-, beta-, limited release-, udvikler forhndsvisninger eller med en beskrivelse af lignende art.
Du skal også overholde eventuelle yderligere vilkår, som Salesforce har gjort tilgangelige for produkter, der ikke er  GA-produkter. I tilfælde af uløseige konflikter mellem de pågældende yderligere vilkår og disse programvilkår har de yderligere vilkår forrang i det omfang, hvor der er en sådan konflikt, udelukkende med hensyn til det relevante ikke GA-produkt. 

2.1 Aftaleperiode. Medmindre andet er angivet i den relevante dokumentation, vil ethvert VIP programmedlemskab, som vi stiller til rådighed for dig, have en indledende periode på et (1) år fra dets begyndelse, med udgangspunkt i den dato, hvor dit medlemskab bekræftes, eller en anden dato, som Salesforce oplyser dig om.

2.2 Fornyelse. Ethvert VIP-programmedlemskab, som vi stiller til rådighed for dig, kan fornyes for et (1) år ad gangen, med forbehold af de fornyelseskriterier og -betingelser, der er angivet i den relevante dokumentation,  medmindre Salesforce efter eget skøn giver afkald herpå. Enhver fornyelsesperiode, vi stiller til rådighed for dig, begynder ved udløbet af den foregående periode eller på en dato, som Salesforce oplyser dig.om. 

2.3 Champions-programoverførsel. Optagelse i et bestemt Champions-program er ikke ensbetydende med  optagelse i et andet Champions-program. Som nuværende medlem af et Champions Program kan du dog være  berettiget til at skifte mellem Champions Programmer ved udgangen af hver årlig periode, så længe du: a) opfylder  adgangskriterierne for det nye Champions Program som til enhver tid fastsat af Salesforce, og b) har opfyldt alle deltagelses- og bidragskrav for dit nuværende Champions Program i løbet af den seneste årsperiode. Det bemærkes, at du kun skal vælge ét (1) Champions Program, i hvilket du alene skal deltage i i løbet af en given årlig periode. Det bemærkes, at muligheden for at blive overflyttet mellem Champions Programmer ikke garanterer automatisk optagelse  i et Champions Program, Salesforce forbeholder sig ret til at afvise en ansøgers anmodning om at blive overflyttet  mellem Champions Programmer.  

Du kan blive vist på mediekanaler, websteder og sociale medieindlæg fra Salesforce. For eksempel kan dit navn, Trailblazer Community-profilfoto og biografi blive vist på Salesforce-webstedet https://www.salesforce.com/campaign/analytics-champions/. Du giver hermed Salesforce en ikke-eksklusiv, royaltyfri og uigenkaldelig ret, men ikke forpligtelse, til at bruge dit navn, dit udseende, din stemme, biografi og udtalelser (samlet “karakteristika”) i reklamemateriale (som defineret nedenfor) og til at bruge, reproducere, distribuere, vise, udstille eller på anden måde udnytte disse reklamematerialer over hele verden, permanent, internt  eller eksternt, i alle medier, herunder ved begivenheder sponsoreret af Salesforce, med det formål at reklamere eller handle med at promovere og reklamere for Salesforce og dets produkter og tjenester. Du giver hermed afkald på alle erstatningskrav baseret på Salesforce's brug af attributterne. I forbindelse med brugen eller anden udnyttelse af dine Attributter giver du hermed uigenkaldeligt afkald på og frigiver alle krav med hensyn til intellektuel ejendomsret,  reklamerettigheder, private forhold og andre krav eller skader i forbindelse med den pågældende brug eller anden  udnyttelse. “Salgsfremmende materiale” betyder alt materiale, herunder lyd, visuelt, online, fotografering, tryk og  digitalt, der markedsfører, promoverer eller reklamerer for Salesforce og deres produkter, tjenester og events. Selvom Salesforce kan søge din godkendelse til bestemte anvendelser, forstår du og accepterer, at Salesforce ikke er forpligtet  til at indhente din godkendelse til brug af det reklamemateriale, der indeholder dine karakteristika. 

Uden at begrænse den AUP, der i øjeblikket er tilgængelig på https://www.salesforce.com/company/legal/agreements/ eller reglerne for adfærd i programaftalen, må du ikke deltage i aktiviteter eller praksis, der ikke repræsenterer dit VIP-program på passende møde. Aktiviteter og praksis, der af Salesforce anses for upassende, omfatter følgende:

● Tilsidesættelse af nærværende programvilkår eller andre dengang offentliggjorte programspecifikke regler.

● Modtagelse af gaver, tjenester, penge eller andet af værdi fra medlemmer af VIP-programmets fællesskab, Salesforces partnere eller andre for at opnå direkte eller indirekte personlig vinding i din egenskab af VIP programmedlem.  
● Ærekrænkende, nedsættende, chikanerende eller på anden måde upassende sprogbrug over for Salesforce eller dets kunder, partnere eller andre medlemmer af VIP-programfællesskabet.
● Aktiviteter eller praksis, der ikke repræsenterer Salesforce og VIP-programfællesskabet.

Uden at dette begrænser andre retsmidler i henhold til aftalen eller gældende lov kan Salesforce, hvis du ikke overholder disse programvilkår eller andre aftaler mellem dig og Salesforce, træffe enhver foranstaltning, man finder passende som reaktion, herunder afvise VIP-programansøgningen som gruppeleder eller fjerne dig fra ethvert VIP program. Du bedes indberette enhver tilsidesættelse af programaftalen eller disse programvilkår i overensstemmelse med nærværende adfærdsregler. 

Din brug af sociale medier i forbindelse med et VIP-program er underlagt programaftalen og disse programvilkår, herunder ovenstående adfærdskodeks. Hvis du skriver om spørgsmål vedrørende Salesforce, skal du tydeligt angive din status som VIP-programmedlem i din blog eller biografi eller anden passende placering på din sociale mediekonto. Du skal bruge Salesforce-branding på passende måde, herunder Salesforce-logoer og programlogoer. Medmindre det  fremgår af den relevante dokumentation, er der intet i disse programvilkår, der giver dig ret til at bruge Salesforces varemærker, handelsnavne, logoer, servicemærker eller anden intellektuel ejendom uden forudgående skriftligt samtykke fra Salesforce. Med hensyn til en liste over generelle retningslinjer for brug henvises til Salesforce Trademark and Copyright Usage Guidelines, som Salesforce opdaterer fra tid til anden, og som i øjeblikket findes på https://www.salesforce.com/content/dam/web/en_us/www/documents/legal/Terms%20of%20Service/salesforce

trademark-usage-guidelines.pdf.  

Hvis du af en hvilken som helst grund forlader et VIP-program, skal du fjerne henvisninger til din tilknytning til det pågældende VIP-program (og fjerne alle logoer og badges relateret til det pågældende VIP-program) fra alle websteder, platforme og andre kanaler, herunder sociale medier, LinkedIn, blogs og e-mail-signaturblokke. Du må  kun henvise til dine tidligere resultater ved at bruge betegnelsen “Salesforce Program Designation, Duration” (f.eks. “Salesforce MVP, 2014-2016”), men du skal altid angive varigheden for at undgå at give et forkert billede af dig selv som nuværende medlem af VIP-programmet. 

ALLE OPLYSNINGER, DATA, INDHOLD ELLER ANDRE MATERIALER, DER VIDEREGIVES ELLER PÅ ANDEN MÅDE AF SALESFORCE STILLES TIL RÅDIGHED FOR DIG I FORBINDELSE MED ET IKKE-GA PRODUKT, VIL UDGØRE FORTROLIGE OPLYSNINGER. DU MÅ IKKE BRUGE FORTROLIGE OPLYSNINGER I FORBINDELSE MED ET IKKE-GA-PRODUKT, UNDTAGEN I FORBINDELSE MED DIN AUTORISEREDE BRUG AF DET IKKE-GA-PRODUKTET 
Dit medlemskab af et VIP-program kan ophøre af de årsager, der er anført i programaftalen eller i disse programvilkår eller i den relevante dokumentation. Vi kan bringe din medlemskab af VIP-programmet til ophør, hvis du overtræder eller handler i modstrid med programaftalen eller disse programvilkår, ikke opfylder de gældende krav til medlemskab som beskrevet i den relevante dokumentation, eller efter skriftlig meddelelse (herunder via elektronisk kommunikation) til dig af en hvilken som helst grund, eller uden grund. Ved ophøret skal du følge de ophørsprocedurer, der er beskrevet i programaftalen og disse programvilkår samt al relevant dokumentation. Uden at dette begrænser det foregående skal du returnere eller destruere (efter Salesforces valg) alle oplysninger, varer og andet fysisk eller elektronisk materiale, der er stillet til rådighed for dig som en fordel i forbindelse med dit VIP program og overholde de relevante betingelser i afsnit 5 og 6. 

Salesforce forventer, at alle, der deltager som VIP-programmedlem, gør det med det mål at dele, lære og udvide Salesforce-økosystemet. Du skal anerkende og undgå potentielle interessekonflikter i forbindelse med dit VIP program, herunder på grund af beskæftigelse eller andre projekter, som du er involveret i. Du skal afholde dig fra enhver deltagelse af denne art og/eller delegere beslutninger, der kan opfattes som værende i egen interesse. Du erklærer og garanterer, at din deltagelse i et VIP-program udelukkende sker i som dig selv og ikke som medlem af,  ansat i eller repræsentant i øvrigt for en virksomhed eller et statsligt organ. Hvis du er i tvivl, skal du henvende dig til  VIP-programmets personale for at få yderligere afklaring som anført i dokumentationen.

Hvis du er (eller bliver) ansat hos en Salesforce-kunde, skal du identificere dig som sådan, før du deltager (eller fortsætter med at deltage, alt efter hvad der er relevant) i et VIP-program, og du kan blive bedt om at få en skriftlig tilladelse til at deltage fra din organisation.  

Hvis du er (eller bliver) offentligt ansat eller tjenestemand, skal du identificere dig som sådan, før du deltager (henholdsvis fortsætter med at deltage) i et VIP-program, og du kan blive bedt om at få en skriftlig tilladelse til at deltage fra din organisation. Hvis du er offentligt ansat eller embedsmand, og du bliver tilbudt gratis eller nedsatte præmier og fordele, skal du afslå disse frynsegoder. Du kan også blive bedt om at efterleve nogle yderligere regler. Du skal bekræfte din overholdelse af ovenstående efter anmodning fra Salesforce.  

9.1 Forholdet til Salesforce. Du må ikke ansøge om eller deltage i noget VIP-program, hvis du er medarbejder (hvad enten det er fuldtids eller deltid) hos Salesforce. Hvis du allerede deltager og senere bliver ansat hos Salesforce, skal du straks underrette Salesforce herom, og du vil kunne blive fjernet fra programmet. Du anerkender og accepterer, at du ikke er berettiget til nogen form for kompensation i forbindelse med et VIP-program eller til at være medlem af VIP-programmet eller til nogen form for fordele, som Salesforce-medarbejdere er berettiget til i henhold til Salesforce's regler eller programmer. Hvis du ønsker at angive dit tilhørsforhold til di VIP-program på LinkedIn, skal du kun angive dit engagement i feltet “Organizations” i afsnittet “Accomplishments” og ikke på nogen måde, der kan antyde et ansættelsesforhold til Salesforce.

9.2 Forholdet til Salesforce Services. Du bedes bemærke, at VIP-programmets fordele, herunder ikke-GA produkter, er underlagt programaftalen og disse programvilkår. 

ENHVER DELTAGELSE I ELLER BRUG AF IKKE-GA-PRODUKTER SKER PÅ EGEN RISIKO. IKKE-GA PRODUKTER ER IKKE BEREGNET TIL PRODUKTIONSBRUG OG KAN INDEHOLDE BUGS, FEJL OG INKOMPATIBILITETER MED ANDRE PRODUKTER ELLER TJENESTER. SALESFORCE HAR INGEN FORPLIGTELSE TIL AT SØRGE FOR VEDLIGEHOLDELSE AF ELLER SUPPORT FOR NOGET PRODUKT, DER IKKE ER ET GA-PRODUKT. DU ANERKENDER OG ACCEPTERER, AT I) ETHVERT IKKE-GA PRODUKT TIL ENHVER TID KAN BLIVE ÆNDRET, SUSPENDERET ELLER OPHØRE MED ELLER UDEN VARSEL, II) ETHVERT IKKE-GA-PRODUKT MULIGVIS ALDRIG VIL BLIVE GJORT GENERELT TILGÆNGELIGT, OG III) AT DU SKAL OPHØRE MED AT BRUGE ETHVERT IKKE-GA-PRODUKT EFTER ANMODNING FRA SALESFORCE.
Afsnit 3–7 og 10–11 i disse programvilkår vil fortsat være gældende efter programaftalens eller disse programvilkårs ophør.

Programvilkår for trailhead

Sidst opdateret: 31 Marts 2021  

Nærværende programvilkår for Trailhead (“programvilkår”) gælder, når du anvender (herunder hver gang du gives adgang til eller deltager i et møde eller en aktivitet, som anført eller arrangeret på) vores websteder (herunder progressive webapplikationer), portaler, mobilprogrammer eller systemhostende Trailhead-relateret materiale, som har forbindelse til programaftalen eller nærværende programvilkår (sammen med information, data, indhold og andet materiale, produkter og serviceydelser fra Salesforce, som stilles til rådighed via sådanne websteder, portaler eller systemer samt enhver efterfølger heraf, kollektivt kaldet “Trailhead”).  

Nærværende programvilkår er inkorporeret som reference i programaftalen og udgør en del af aftalen mellem dig og Salesforce-parten. Salesforce forbeholder sig retten til at opdatere disse programvilkår fra tid til anden, som beskrevet  i programaftalen. Betingelser skrevet med stort, som her anvendes, men ikke defineres inden for rammerne af nærværende programvilkår, er defineret som beskrevet i programaftalen. Du må og bør kun anvende Trailhead eller deltage i et møde eller en aktivitet opført eller arrangeret på Trailhead, hvis du har givet dit samtykke til nærværende programvilkår. 

Hvis du opretter eller anvender en konto i forbindelse med Trailhead, skal du være opmærksom på, at visse af dine oplysninger som standard kan blive vist offentligt eller på anden vis blive synlige for andre (herunder administratorer  eller andre inden for organisationen samt andre Trailhead-brugere og den brede offentlighed), herunder, men ikke  begrænset til, dit fornavn, efternavn, billede og oprettelsesoplysninger. Herudover kan visse oplysninger med  forbindelse til din brug af Trailhead, såsom oplysninger om din læringsproces, samt hvor mange og hvilke badges du har optjent, blive vist offentligt eller på anden vis blive synlige for andre.  

Når du som del af Trailhead bliver medlem af diverse grupper via din konto, indvilliger du i at modtage meddelelser (herunder elektroniske meddelelser) om grupperelaterede aktiviteter. Ved at skrive dig op som deltager ved visse møder (herunder Trailblazer Community Group-møder, som beskrevet nedenfor) via din konto indvilliger du ligeledes  i at modtage elektroniske meddelelser om mødeopdateringer og henvendelser efter møder, som muligvis omfatter spørgeskemaevalueringer og møderelateret materiale. Vær opmærksom på, at enhver meddelelse, du modtager fra  tredjepart, herunder ledere af grupper eller møder, ikke sendes på vegne af Salesforce, ligesom Salesforce frasiger sig  ethvert ansvar for sådanne meddelelser. 

Uden at der herved sker begrænsning af AUP, adfærdsreglementet, som er en del af programaftalen, eller  retningslinjerne for deltagelse i Salesforces succes-fællesskab (Salesforce Succes Community Participation Guidelines), som i øjeblikket findes på https://trailblazers.salesforce.com/resource/1432331846000/SuccessGuidelines, og som opdateres af Salesforce fra  tid til anden (“retningslinjer for deltagelse i Salesforces succes-fællesskab”), med tilknytning til Trailhead, bedes du give dit samtykke til Salesforces retningslinjer for deltagelse, som stilles til rådighed på eller via Trailhead  (“retningslinjer for deltagelse”). Under Trailhead-møder og Trailblazer Community Group-møder skal du opretholde en venlig, tryg, imødekommende og ikke-chikanerende tone, uanset køn, alder, seksuel orientering, kønsidentitet, kønsmæssigt udtryk, handicap, udseende, kropsstørrelse, race, etnicitet, religion eller enhver anden gruppeidentitet.  

Endvidere skal du i forbindelse med Trailhead under alle omstændigheder undlade (samt sørge for, at dine brugere og enhver tredjepart undlader):

● at dele, overføre eller på anden vis afsløre en hvilken som helst løsning til hvilken som helst certificeringseksamen, akkreditiv-eksamen, Superbadge, Masterbadge eller andre lignende betegnelser, undtagen hvis Salesforce forud har givet eksplicit skriftlig tilladelse dertil
● til hvilket som helst formål at dele eller overføre enhver certificering, badge, superbadge eller andre lignende akkreditiver, som er opnået på Trailhead eller en af dine andre kontoaktiviteter eller selve din konto (herunder  din kontos loginoplysninger)
● videregive falsk eller på anden vis vildledende information, som relaterer til brugen af Trailhead, herunder din (eller dine brugeres eller tredjeparts) læringsproces, eller hvor mange eller hvilke badges, du (eller dine brugere eller tredjepart) har optjent ved hjælp af Trailhead. 

Husk altid, at du via Trailhead muligvis deler oplysninger, data, indhold eller andet materiale med et forskelligartetog  internationalt publikum. Ting, som ikke virker grove, utugtige, stødende eller på anden måde uacceptable på dig, kan have netop denne virkning på andre. Du skal til enhver tid selv (samt få dine brugere og enhver tredjepart til at) behandle andre brugere af Trailhead med høflighed og respekt.

Salesforce kan til enhver tid lukke din konto, ligesom Salesforce og enhver leder af den pågældende gruppe eller møde (herunder ethvert møde med Trailblazer Community Group) kan suspendere dit gruppemedlemskab eller forbyde dig adgang til pågældende gruppe eller møde, hvis du ikke overholder nærværende afsnit 2 eller AUP eller adfærdsreglementet af hvilken som helst årsag eller uden årsag samt uden varsel eller ansvar af nogen art. 

3.1 Brug af Trailhead. I henhold til nærværende programvilkår og udelukkende så længe du har tilladelse af Salesforce til at anvende Trailhead, kan du anvende enhver del af Trailhead, som vi giver dig adgang til under nærværende programvilkår, på enhver enhed, du ejer eller har kontrol over. Trailhead må kun anvendes til ikke kommercielle personlige, professionelle eller uddannelsesmæssige formål, herunder til tilegnelse af færdigheder til en nuværende stilling eller kommende stilling, til erhvervelse af Salesforce-akkreditiver eller til at lære mere om  Salesforce og/eller komme i forbindelse med andre Trailhead-fællesskaber og brugere. Hvis du overtræder et hvilket  som helst vilkår eller en hvilken som helst betingelse i nærværende programvilkår, skal du øjeblikkelig ophøre med at benytte Trailhead. Vær opmærksom på, at oplysninger, data, indhold og andet materiale, som er til rådighed på eller via Trailhead, kan indeholde eller udgøre tredjepartsmateriale og/eller produkter eller serviceydelser fra Salesforce (herunder andre programmer), og den foran nævnte rettighed kan således være underlagt yderligere vilkår, betingelser  og regler.

3.2 Open source-projekter. Salesforce kan stille open source-projekter til rådighed på eller via Trailhead eller  på eller via tredjepartssoftwareregistre, som hoster serviceydelser (f.eks. Github) med tilknytning til Trailhead. Enhver  open source-kode, som stilles til rådighed i forbindelse med et open source-projekt (“open source-indhold”), kan udgøre arbejde ejet af tredjepart (i så fald betragtes det som værende tredjepartsmateriale) og muligvis underlagt yderligere vilkår, betingelser og politikker. Enhver anvendelse af open source-indhold er underlagt eventuelle licensvilkår, som medfølger pågældende projekt. Hvis du starter et open source-projekt på eller via Trailhead, skal du gøre pågældende open source-indhold tilgængeligt i henhold til open source-licensbetingelserne. 

4.1 Opfindelser. Hermed anerkender og accepterer du, at et indlæg ikke gør dig til opfinder eller bidragende opfinder af en opfindelse, som måtte være resultat af udviklingen af et produkt eller en serviceydelse udbudt af eller på vegne af Salesforce, herunder dem, som inkorporerer, implementerer eller på anden vis er relateret til hele eller en del af det pågældende indlæg (en hvilken som helst opfindelse, kaldet en “opfindelse”). Uden indvirkning på det foregående og i det omfang du er opfinder eller bidragende opfinder af en opfindelse eller har en hvilken som helst anden rettighed, ejendomsret eller interesse i eller renteforhold til en opfindelse, overdrager du hermed uigenkaldeligt og indvilliger i at overdrage til Salesforce enhver rettighed, ejendomsret eller interesse for eller renteforhold-uanset  land-til en sådan opfindelse (uanset om aktuelt bestående eller teoretisk, fabrikeret eller på anden vis udviklet senere), herunder enhver immateriel ejendomsret for eller til en sådan opfindelse, effektiv umiddelbart efter iværksættelse, design, fabrikering eller udvikling. I det omfang opfindelsesrettigheder eller en immateriel ejendomsret for eller til en  opfindelse ikke kan overdrages, eller i det omfang du på anden vis bevarer rettigheder, ejendomsretten eller interesse eller renteforhold i eller til en sådan opfindelse eller immateriel ejendomsret: (a) frasiger du dig betingelsesløst og uigenkaldeligt fuldbyrdelsen af sådanne rettigheder samt ethvert krav og årsager til handling af enhver art, hvad angår sådanne rettigheder, imod Salesforce og enhver bruger af Salesforces produkter eller serviceydelser, (b) indvilliger i, på Salesforces anmodning og regning, at tillade og medvirke i enhver handling til fuldbyrdelse af sådanne rettigheder og (c) bevilliger til Salesforce hermed en globalt gyldig, royaltyfri, til fulde betalt, eksklusiv, uendelig, uigenkaldelig,  overførbar og fuldkommen underlicensierbar (gennem flere niveauer) licens, uden yderligere varsel eller hensyn til dig eller tredjepart, til at reproducere, distribuere, gennemføre og fremvise (offentligt eller på anden vis) samt producere afledningsværker deraf, tilpasse, ændre, fabrikere, sælge, lade sælge, importere, anvende, analysere og udnytte (og lade andre udøve sådanne rettigheder på vegne af Salesforce) enten hele eller en del af pågældende opfindelse, i alle formater eller medier, som i øjeblikket er bekendte eller udvikles i fremtiden, og det uanset formål.  Ydermere frasiger du dig uigenkaldeligt enhver “ideel rettighed” eller anden rettighed, hvad angår tilskrivning af forfatterskab eller materialers integritet i forbindelse med enhver opfindelse, som du muligvis har i henhold til gældende lovgivning og set ud fra en hvilken som helst juridisk teori. Hermed frasiger du dig og overdrager til Salesforce uden garanti ethvert erstatningskrav, som du har på nuværende tidspunkt eller muligvis får i fremtiden, ved krænkelse, misbrug af midler eller anden form for overtrædelse af en opfindelses- eller immateriel ejendomsret, som  er overdraget eller licenseret inden for rammerne af nærværende programvilkår til Salesforce.  

4.2 Licens. Uden at dette herved begrænser afsnit 4.1 ovenfor (“Opfindelser”) og i det omfang, du har eller får  en eneret, som kan krænkes, misbruges eller være genstand for anden form for tilsidesættelse i forbindelse med driften af Trailhead, giver du hermed Salesforce en globalt gyldig, royaltyfri, fuldt ud betalt, eksklusiv, uendelig, uigenkaldelig, overførbar og fuldkommen underlicensierbar (på flere niveauer) licens i henhold til den pågældende eneret til at drive Trailhead, eftersom det fra tid til anden muligvis vil undergå ændringer, opdateringer eller  opgraderinger. 

4.3 Bistand. Du samarbejder med Salesforce og dets repræsentant(-er) i forbindelse med ansøgning om samt opnåelse, optimering, dokumentatiktion af Salesforces intellektuellse ejendomsret til enhver opfindelse, herunder underkrivelse af de dokuenter, som Salesforce måtte udbarbejde og udførelse af andre handlinger, som Salesforces skøn med rimelighed for at opnå patent, registrere ophavsret eller på anden vis fuldbyrde Salesforces rettigheder til den pågældend eopfindelse (og hermed bemyndiger du uigenkaldeligt Salesforce og enhver af dets repræsentanter og  agenter advokatfuldmagt til at repræsentere dig, agere på dine vegne og i dit sted og med samme retslig magt og  virkning) 

4.4 Nødvendige rettigheder. Uden at dette begrænser dine tilkendegivelser og garantier inden for programaftalen, tilkendetiver og garanterer du selv, at du ejer eller har den nødvendige rettighed (herunder intellektuel  ejendomsret) til at gennemføre overdragelser og give licenser med hensyn til de pågældende indlæg og enhver  opfindelse overdraget under nærværende programvilkår. I det omfang din organisation ejer eller har rettighed, ejendomsret eller interesse i eller interesse i et sådant indlæg ellersådan opfindelse, tilkendegiver og garanterer du hermed, at du er godkendt af samme organisation til at a udføre en sådan indberetning samt bevillige overdragelse  og licens i forbindelse med sådanne indberetninger og opfindelser, som bevilliges under disse programvilkår.

4.5 Overvågning. Uden at dette begrænser afsnit 7 i programaftalen (“Indhold og anvendelsesdata”) har Salesforce ret til (men er ikke forpligtet til) at overvåge, evaluere, ændre eller fjerne indlæg, herunder indlæg, som er tilgængelige på eller via private meddelelsesfunktioner, herunder til fremme af fællesskabernes sikkerhed eller Salesforces andre produkter eller serviceydelser, og herunder til at fjerne enhver form for spam. 

Trailhead har mulighed for at stille visse jobopslag og andet jobrelateret indhold (f.eks. jobkrav, curriculum vitae, beskrivelser af arbejdsoplevelser, jobønsker, reklamer mm.) til rådighed, herunder via link eller integreringer med tredjepartsserviceydelser (sådanne opslag samt andet indhold og link kaldes for “jobopslag”) og kan give dig mulighed  for at stille jobopslag til rådighed, herunder via link eller integreringer med tredjepartsserviceydelser. Jobopslag er underlagt programvilkårene for netværksportaler, som indgås i forbindelse med programaftalen, og som stilles til  rådighed og opdateres af Salesforce fra tid til anden.

6.1 Trailblazer Community Group-møders uofficielle karakter. Du får muligvis chancen for at deltage i møder, som opføres eller arrangeres på Trailhead, og som hostes eller organiseres af en tredjepart, som ikke er agent eller ansat i Salesforce (sådanne møder, konferencer, begivenheder kaldes for et “Trailblazer Community Group møde”). Du anerkender, at Salesforce hverken er opretter, arrangør eller ejer af noget Trailblazer Community Group -møde, selv hvis Salesforce-medarbejdere deltager i mødet, Salesforce sponsorerer mødet, Salesforce leverer  møderelateret materiale, Salesforce reklamerer for mødet på en Salesforce-webside eller en webside, som er betalt af  Salesforce, eller hvis mødet foregår i en Salesforce-ejendom. Hvis du er vært eller arrangør af et Trailblazer  Community Group-møde, indvilliger du i at reklamere for samme, og du må samtidig ikke give indtryk af, at det er oprettet, arrangeret, hostet, ejet, sponsoreret eller godkendt af Salesforce. For klarheds skyld betragtes møder, der er opført eller arrangeret på Trailhead, men hostet eller organiseret af Salesforce, som begivenheder underlagt programvilkår for begivenheder. I tilfælde af konflikt eller uoverensstemmelse mellem nærværende programvilkår og programvilkår for begivenheder, har nærværende programvilkår forrang i en sådan konflikts eller uoverensstemmelses omfang, udelukkende med hensyn til pågældende møder.  

6.2 Trailblazer-fællesskabets-gruppeledere. Ud over disse programvilkår er Trailblazer Community gruppelederne også underlagt de programvilkår for Salesforce-gruppeledere, der er optaget i forbindelse med programaftalen, som stilles til rådighed og opdateres af Salesforce fra tid til anden. I det omfang disse programvilkår  eller en del heraf er i konflikt med programvilkårene for Salesforce-gruppeledere, vil din deltagelse som Trailblazergruppeleder være underlagt programmets vilkår for Salesforce-gruppeledere.

6.3 Påtagelse af risiko. Din deltagelse i et Trailhead-møde eller Trailblazer Community Group-møde eller hertil  knyttede aktiviteter er helt frivillig. Du accepterer de risici, der knitter sig til enhver aktivitet, du vælger at deltage i, og tager rimelige forholdsregler, før du vælger at deltage i et Trailhead-møde eller Trailblazer Community Group møde. Du anerkender, at Salesforce ikke er herre over over og ikke garanterer kvaliteten, sikkerheden, nøjagtigheden eller lovligheden af et møde eller indhold, der er forbundet med eller præsenteret på et Trailhead-møde eller et  TrailblazerCommunity Group-møde, og at din deltagelse i et Trailhead-møde eller Trailblazer Community Group møde sker på egen risiko. IVIDEST MULIGT OMFANG IFØLGE GÆLDENDE LOV PÅTAGER DU DIG ALLE  RISICI FOR MULIGE PERSONSKADER ELLER SKADE PÅ EJENDOM UNDER ET TRAILHEAD-MØDE ELLER TRAILBLAZER COMMUNITY GROUP-MØDE ELLER ANDRE HERTIL KNYTTEDE AKTIVITETER  OG GIVER AFKALD PÅ ALLE KRAV MOD SALESFORCE-TILKNYTTEDE PARTER I FORBINDELSE MED  DE PÅGÆLDENDE RISICI.  

6.4 Ansvarsbegrænsning. UDEN NOGEN ANSVARSBEGRÆNSNING IFØLGE PROGRAMAFTALEN HERVED BEGRÆNSES KAN INGEN SALESFORCE-TILKNYTTET PARTNER IFALDE ANSVARFOR INDIREKTE, INADÆKVATE, ACCESSORISKE, PØNALE ERSTATNINGSKRAV MØDE ELLER  FØLGESKADER I FORBINDELSE MED NOGET TRAILBLAZER COMMUNITY GROUP-MØDE,
UDTALELSER ELLER ADFÆRD UDVIST AF LEDERE ELLER MØDEDELTAGERE. DELTAGELSE I TRAILHEAD-MØDER, TRAILBLAZER COMMUNITY GROUP-MØDER ELLER HANDLINGERNE UNDER  MØDER, OG HELLER IKKE HVIS SALESFORCE-RELATEREDE PARTNERE ER BLEVET GJORT OPMÆRKSOM PÅ MULIGE SKADER ELLER HVIS NOGEN. DEN FOREGÅENDE ANSVARSFRASKRIVELSE FINDER IKKE ANVENDELSE I DET OMFANG, DET ER FORBUDT VED LOV. 

6.5 Personlig frigivelse.
(a) Trailblazer Community-gruppemødeledere og Trailhead-møder og Trailblazer Community gruppemødedeltagere og/eller Salesforce (og/eller andre på vegne af Salesforce) kan fotografere, optage (både lyd og video), webcasting, podcasting eller på anden måde transmittere under ethvert Trailhead møde eller Trailblazer Community-gruppemøde (herunder på Trailhead-mødet eller Trailblazer Community Group-mødestedet, under et Trailhead- eller Trailblazer Community-gruppemøde eller  under anden Trailblazer Community-gruppeaktivitet). Dit foto, din stemme, dit udsagn og andre identificerende egenskaber (hver et “foto”) kan blive optaget (både lyd og video), webcasts, podcasts eller andre transmissioner fra et Trailhead-møde eller Trailblazer Community-gruppemøde eller anden aktivitet (hver, en “optagelse”).

(b) Du giver hermed Salesforce tilladelse til alle optagelser (og til enhver Trailblazer Community gruppemødeleder eller Trailhead-møde eller Trailblazer Community-gruppedeltager, med hensyn til optagelser af leder eller deltager) en verdensomspændende, royaltyfri, fuldt betalt, ikke-eksklusiv, evig, uigenkaldelig, overførbar og fuld tilladelse (på alle niveauer) uden yderligere hensyn til dig eller nogen tredjepart, til at reproducere, distribuere, udføre og vise (offentligt eller på anden måde), skabe gengivelser af, tilpasse, ændre og på anden måde bruge, analysere og udnytte sådanne optagelser  (inklusive dine fotos), helt eller delvist, i ethvert format eller medier, der nu er kendt eller herefter  udviklet, og til ethvert formål (herunder til salgsfremmende formål, f.eks. vidnesbyrd). Den foregående  licens gælder også for alle optagelser, du stiller til rådighed for Salesforce eller enhver Trailblazer Community-gruppemødeleder eller Trailhead-møde eller Trailblazer Community-gruppedeltager. Salesforce ejer alle rettigheder (herunder intellektuelle rettigheder) i og til de optagelser, som Salesforce har taget (og/eller andre på vegne af Salesforce) (“Salesforce-optagelser”), alle ændringer og gengivelser af Salesforce-optagelser, og alle indtægter fra Salesforce Recordings eller sådanne ændringer eller  gengivelse. Salesforce har ingen forpligtelse til at dele disse indtægter med dig. 

(c) Du giver hermed uigenkaldeligt afkald på enhver ret, du måtte have til at inspicere eller godkende brug eller anden udnyttelse af enhver optagelse eller gengivelser heraf, og du accepterer, at Salesforce ikke har nogen forpligtelse til at bruge optagelser (inklusive dine billeder) eller på anden måde udøve nogen af de rettigheder, der er givet til Salesforce med hensyn til dine billeder. 

(d) Dine billeder kan blive vist i optagelser, der er gjort tilgængelige for offentligheden, og tredjeparter kan beholde, bruge eller distribuere sådanne optagelser. Salesforce har ingen kontrol over, og er ikke ansvarlig for, enhver brug eller misbrug (herunder distribution) af optagelser fra tredjepart. 

(e) I FORBINDELSE MED ANVENDELSE ELLER ANDEN UDNYTTELSE AF OPTAGELSER (INKLUSIVE DINE BILLEDER) FRASIGER DU DIG UIGENKALDELIGT RETTEN TIL OG FRIGIVER ALLE KRAV MED HENSYN TIL INTELLEKTUEL EJENDOM, OFFENLIGGØRELSE, RETTIGHEDER TIL PRIVAT LIVETS FRED OG ANDRE KRAV I FORBINDELSE MED ANDENBRUG. DU BEKRÆFTER, AT DU ER MYNDIG OG HAR LÆST DEN OVENSTÅENDE RELEASE OG FULDT FORSTÅET HELT DENS INDHOLD.

(f) ENDVIDERE ANDERKENDER DU, AT ALLE PERSONER, HVIS BILLEDER ER TAGET AF DIG OG GJORT TILGÆNGELIG AF SALESFORCE ELLER AF EN TREDJEPART, HAR GIVET TILLADELSE TIL BRUG AF DERES BILLEDER OG HAR FRASAGT SIG RETTIGHEDER TIL DISSE BILLEDER OG OPTAGELSER I FORBINDELSE MED PROGRAMVILKÅRENE. 


Du kan muligvis forfølge visse akkrediteringsoplysninger eller certificeringer, der er gjort tilgængelige via eller på Trailhead, efter at du har opfyldt alle krav i det relevante akkrediterings- eller certificeringsprogram. Deltagelse i sådanne akkrediterings- eller certificeringsprogrammer er underlagt aftalen om Salesforce-legitimations- og certificeringsprogram, der er indgået i forbindelse med programaftalen eller præsenteret for dig under certificeringsregistreringsprocessen, som den er tilgængelig og opdateret af Salesforce fra tid til anden (“Aftale om akkrediterings- og certificeringsprogram”). Ved at deltage i et sådant akkrediterings- eller certificeringsprogram accepterer du akkrediterings- og certificeringsprogramaftalen. I tilfælde af konflikt eller uoverensstemmelse mellem disse programvilkår og aftalen om akkrediterings- og certificeringsprogrammet, vil akkrediterings- og certificeringsprogramaftalen gælde med hensyn til din deltagelse i det relevante program.
UDEN AT BEGRÆNSE ANSVARSFRASKRIVELSEN FOR GARANTIER OG BETINGELSER I PROGRAMAFTALEN ER TRAILHEAD OG OPEN SOURCE-INDHOLDEET IKKE BEREGNET TIL PRODUKTIONSBRUG OG KAN INDEHOLDE FEJL, DER IKKE ER KOMPATIBEL MED ANDRE PRODUKTER ELLER TJENESTER. SALESFORCE HAR INGEN FORPLIGTELSE TIL AT YDE SUPPORT ELLER VEDLIGEHOLDELSE AF TRAILHEAD ELLER ANDET OPEN SOURCE-INDHOLD. 

Salesforce forventer, at alle, som deltager i Trailhead, gør det med det formål at lære om Salesforce og opbygge deres Salesforce-netværk og finde mentorer. Du bør undgå potentielle interessekonflikter i forbindelse med Trailhead, herunder på grund af beskæftigelse eller andre projekter, som du er involveret i. Du skal afstå fra enhver sådan involvering og/eller delegere alle beslutninger, der kan være i egen interesse. Derudover må du ikke dele fortrolige eller proprietære oplysninger, der ejes af dig selv, din nuværende arbejdsgiver eller andre tredjeparter.

Hvis du er (eller bliver) statsansat eller embedsmand, er det dit ansvar der, hvor det er relevant, at: (i) identificere dig selv som sådan, før du deltager (eller fortsætter med at deltage, hvis det er relevant) i Trailhead, og (ii) indhenter skriftlig godkendelse til deltagelse fra din organisation i overensstemmelse med dens krav og gældende lov. Hvis du er statsansat eller embedsmand, og du tilbydes gratis eller nedsatte priser og fordele, skal du afvise disse frynsegoder, medmindre du har opnået særskilt, skriftlig tilladelse fra din organisation i overensstemmelse med dens krav og gældende lov. Du kan også blive bedt om at overholde andre regler. Du skal bekræfte din indvilligelse med det foregående på anmodning af Salesforce. 

Afsnit 1-2 og 4-10 af disse programvilkår vil fortsætte, når programaftalen eller disse programvilkår ophører.

Programvilkår for events

Last Updated: July 1, 2021

Disse programvilkår for events (“programvilkår”) gælder for ethvert fremmøde eller deltagelse i enhver event, der er arrangeret af Salesforce, herunder personlige events (såsom Dreamforce, World Tour, TrailheaDX og konferencer) og online events og webinarer (hver en “event”).

De uddannelser, der er angivet på Hjælp- og træningsportalen, er ikke begivenheder, der er underlagt disse programvilkår for events.

Disse programvilkår inkorporeres ved henvisning til Programaftalen, og er en del af aftalen mellem dig og Salesforce -parten. Salesforce kan også fra tid til anden opdatere disse programvilkår som beskrevet i programaftalen. defineret i disse programvilkår, har de betydninger, der er angivet i programaftalen. Du må ikke, og du må ikke, deltage i eller deltage i nogen begivenhed, medmindre du accepterer aftalen. 

Uden at begrænse AUP eller adfærdsreglerne i programaftalen skal du i forbindelse med hver begivenhed overholde Salesforce Events adfærdskodeks, som opdateres af Salesforce fra tid til anden, i øjeblikket placeret på https://success.salesforce.com/Ev_SiteCOC (“Events adfærdskodeks”).

Uden at begrænse andre midler i henhold til aftalen eller gældende lov, hvis du undlader at overholde disse programvilkår eller en anden aftale mellem dig og Salesforce, kan Salesforce foretage enhver handling, den finder passende som reaktion, herunder annullering af din begivenhedsregistrering uden refusion eller forbyder dig fra den relevante begivenhed eller en eller alle andre begivenheder. Rapporter venligst enhver manglende overholdelse af programaftalen eller disse programvilkår i overensstemmelse med begivenhedens adfærdskodeks. 

Salesforce tillader, at du videregiver din registrering til bestemte begivenheder til en anden person i din organisation efter Salesforces skøn, underlagt de gældende overførsels- og aflysningspolitikker.

Salesforces nuværende overførsels- og aflysningspolitik med hensyn til registreringer til Salesforce Connections, TrailheaDX og Dreamforce er angivet nedenfor. Salesforce forbeholder sig retten til fra tid til anden at ændre sine overførsels- og afbestillingspolitik ved at underrette dig om sådanne ændringer.

Hver anmodning om overførsel eller annullering for Dreamforce, Salesforce Connections eller TrailheaDX skal indsendes skriftligt via salesforce-events.desk.com/customer/portal/emails/new og vil blive behandlet baseret på det tidspunkt og den dato, anmodningen blev indsendt. Ingen refusion eller kredit for en annullering af registrering vil blive udstedt, hvis du undlader at indsende en annulleringsanmodning i overensstemmelse med disse krav. For klarhedens skyld udgør manglende check-in ved et arrangement ikke aflysning og vil ikke give anledning til refusion eller kredit. Tilmeldinger til breakout-sessioner, træning, certificeringer og hotelreservationer kan ikke overføres. For yderligere begivenhedsspecifikke aflysningskrav klik here

Begivenhedsgebyrer og andre gebyrer gælder for din deltagelse i eller deltagelse i enhver begivenhed. Hvis betaling af gebyrer eller gebyrer er påkrævet, kan du blive bedt om at angive visse relevante oplysninger, f.eks. dit kreditkortnummer og dets udløbsdato, din sadresse og dine forsendelsesoplysninger. DU ERKLÆRER OG GARANTERER FOR, AT DU HAR RETTEN TIL AT BRUGE DET KREDITKORT, SOM DU ANGIVER I FORBINDELSE MED BETALINGSTRANSAKTIONEN. Ved at angive sådanne oplysninger giver du Salesforce retten til at give sådanne oplysninger til tredjepart med henblik på at gennemføre betalingstransaktioner. Verifikation af oplysninger kan være påkrævet, før en betalingstransaktion bekræftes eller gennemføres. Du betaler alle gebyrer og gebyrer, som du eller på dine vegne påløber i forbindelse med en begivenhed, til de gældende priser, når sådanne gebyrer eller gebyrer forekommer. Derudover er du ansvarlig for eventuelle afgifter, der gælder for dine betalingstransaktioner.

Salesforce forbeholder sig retten til, herunder uden forudgående varsel, at annullere, afslutte eller pålægge betingelser for enhver kupon, rabat eller lignende kampagne. Eventuelle refusioner for Salesforces aflysning af en begivenhed er underlagt Salesforces gældende refusionspolitikker. Betaling af en begivenhed må ikke bruges til køb af andre begivenheder, produkter eller tjenester. Selvom det er Salesforces praksis at bekræfte begivenhedsrelaterede betalingstransaktioner via e-mail, udgør modtagelsen af en e-mailbekræftelse ikke accept af en ordre eller bekræftelse af et tilbud om at sælge et produkt eller en service. 

Badges kan indeholde RFID- eller NF -tags eller anden teknologi, der kan bruges til at registrere din deltagelse i begivenheden (herunder besøgskabiner og deltagelse i sessioner). Ved at tillade dit badge at blive scannet ved en begivenhed eller ved at scanne dit badge ved en begivenhed giver du hermed tilladelse til operatøren af badgescanneren eller lignende teknologi til virtuelle begivenheder til at indsamle og behandle sådanne oplysninger. 

Du anerkender, at hvis du scanner dit badge eller, hvis dit badge er scannet af eller for en sponsor eller anden tredjepart med en badgescanner eller lignende teknologi til virtuelle begivenheder (hver, en “Event Sponsor”), så kan denne Event Sponsor have adgang til en tredjepartsrapport, der indeholder sådanne tilstedeværelses- og deltagelsesoplysninger, og også visse af dine registreringsoplysninger. Salesforce er ikke ansvarlig for fortrolighedspraksis for en eventsponsor eller anden tredjepart. Kontakt eventsponsoren eller tredjepart for at få mere at vide om dens praksis med hensyn til alle oplysninger, den indsamler. For klarhedens skyld, i det omfang Salesforce indsamler personlige data vedrørende dit fremmøde eller deltagelse i begivenheden til Salesforces brug, er det underlagt Salesforces fortrolighedserklæring. 

Hvis du ikke ønsker at tillade den brug og videregivelse af oplysninger, der er beskrevet i dette afsnit, må du ikke scanne dit badge eller tillade en eventsponsor eller tredjepart at scanne dit badge ved et event.  

For en event, der afholdes personligt, kan du få et eventbadge, som du kan hente i det udpegede check-in-område på  eventstedet på de planlagte eventdatoer. Du skal fremvise et billedlegitimationskort udstedt af en offentlig  myndighed for at hente dit Event badge. Du vil ikke få adgang til Event-området uden et Event-badge. 

Hvis du er statsansat eller embedsmand, skal du identificere dig selv som sådan under registreringsprocessen for en begivenhed, og for en personlig begivenhed kan du blive bedt om at fremvise dit regeringsudstedte I.D. under check in-processen.

Hvis du er en statsansat eller embedsmand, og du tilbydes gratis eller rabat på deltagelse i en begivenhed, skal du på forhånd oplyse din deltagelse i begivenheden til dit offentlige agentur og indhente et sådant agenturs tilladelse til, at du kan acceptere gratis eller rabat på deltagelse ved sådan en begivenhed. Du skal også bekræfte din forståelse af det  foregående på anmodning af Salesforce.

Hvis du er en statsansat eller embedsmand, skal du også under hele arrangementets varighed overholde alle gældende regler og forskrifter pålagt af dit ansættelsesbureau, herunder regler og forskrifter vedrørende accept og videregivelse af gaver og drikkepenge. gifts and gratuities. 

Salesforce forbeholder sig retten til, herunder uden forudgående varsel, at træffe de sikkerhedsforanstaltninger, som den finder hensigtsmæssige af hensyn til deltagernes og deltagerne i personlige begivenheder. Du overholder alle sådanne sikkerhedsforanstaltninger, herunder følgende: 

● På alle tidspunkter under en personlig begivenhed (herunder på ethvert arrangementsted eller under en event session, keynote eller anden aktivitet) vil du bære dit begivenheds-badge, så det er synligt for andre begivenhedsdeltagere. Du ikke låne dit begivenheds-badge til nogen anden person. Manglende overholdelse af dette krav kan resultere i konfiskation af dit begivenheds-badge og afslutning på din deltagelse i begivenheden.
● Tasker tjekkes tilfældigt under en in-person-begivenhed.
● Du vil ikke efterlade tasker eller andre ejendele uden opsyn på noget tidspunkt. Uovervåget ejendele vil blive fjernet.
● Medmindre det specifikt er skriftligt forhåndsgodkendt af Salesforce, har ingen personer under 18 år tilladelse til at deltage i et event eller en del deraf (herunder en session, breakout, keynote eller anden aktivitet) eller på anden måde være til stede på et event-sted, herunder i messehallen.
● Ting, der er forbudt ved in-person-begivenheder: skydevåben og andre våben, sprængstof og andre farlige materialer eller artikler. Du må ikke medbringe eller have sådanne genstande med dig på noget tidspunkt under dit deltagelse i en in-person-begivenhed. 

Salesforce Events-mobilappen (eller enhver anden app eller et websted, hvor du kan registrere eller få adgang til begivenhedsoplysninger eller -materiale) kan indeholde oplysninger om indkvartering, transport og andre tjenester, der leveres af tredjeparter (hver en “Tilsluttet tjenester”). For klarhedens skyld er tilknyttede tjenester tredjepartsmateriale. For yderligere information leveres hotelreservationer, som en tilknyttet service, og Salesforce er ikke ansvarlig for eventuelle problemer med hotellet. Du er ansvarlig for at overholde hotellets afbestillingspolitik, herunder hvis en begivenhed af en eller anden grund aflyses. 

Salesforce (og/eller andre på vegne af Salesforce) kan fotografere, optage (både lyd og video), webcasting, podcasting eller på anden måde transmittere under en eller alle en begivenhed (herunder på begivenhedsstedet under en begivenhedssession, breakout, keynote eller anden aktivitet). Dit foto, stemme, udsagn og andre identificerende egenskaber (hver et “billede”) kan forekomme på fotografier, optagelser (både lyd og video), webcasts, podcasts eller andre transmissioner af begivenheden (hver en “optagelse”). 

Du giver hermed Salesforce tilladelse til alle optagelser (og til enhver Trailblazer Community-gruppemødeleder eller Trailhead-møde eller Trailblazer Community-gruppedeltager, med hensyn til optagelser af leder eller deltager) en verdensomspændende, royaltyfri, fuldt betalt, ikke-eksklusiv, evig, uigenkaldelig, overførbar og fuld tilladelse (på alle niveauer) uden yderligere hensyn til dig eller nogen tredjepart, til at reproducere, distribuere, udføre og vise (offentligt eller på anden måde), skabe gengivelser af, tilpasse, ændre og på anden måde bruge, analysere og udnytte sådanne optagelser (inklusive dine fotos), helt eller delvist, i ethvert format eller medier, der nu er kendt eller herefter udviklet, og til ethvert formål (herunder til salgsfremmende formål, f.eks. vidnesbyrd).

Salesforce ejer alle rettigheder, ejendomsret og interesser (herunder intellektuelle ejendomsrettigheder) i og til optagelserne, alle ændringer og udgaver af optagelser og al indtægt derfra. Salesforce har ingen forpligtelse til at dele sådanne indtægter med dig. 

Du giver hermed uigenkaldeligt afkald på enhver ret, du måtte have til at inspicere eller godkende brug eller anden udnyttelse af enhver optagelse eller gengivelser heraf, og du accepterer, at Salesforce ikke har nogen forpligtelse til at bruge optagelser (inklusive dine billeder) eller på anden måde udøve nogen af de rettigheder, der er givet til Salesforce med hensyn til dine billeder. 

Dine billeder kan blive vist i optagelser, der er gjort tilgængelige for offentligheden, og tredjeparter kan beholde, bruge eller distribuere sådanne optagelser. Salesforce har ingen kontrol over, og er ikke ansvarlig for, enhver brug eller misbrug (herunder distribution) af optagelser fra tredjepart. 

I FORBINDELSE MED ANVENDELSE ELLER ANDEN UDNYTTELSE AF OPTAGELSER (INKLUSIVE DINE BILLEDER) FRASIGER DU DIG UIGENKALDELIGT RETTEN TIL OG FRIGIVER ALLE KRAV MED HENSYN TIL INTELLEKTUEL EJENDOM, OFFENLIGGØRELSE, RETTIGHEDER TIL PRIVAT LIVETS FRED OG ANDRE KRAV I FORBINDELSE MED ANDENBRUG. DU BEKRÆFTER, AT DU ER MYNDIG OG HAR LÆST DEN OVENSTÅENDE RELEASE OG FULDT FORSTÅET HELT DENS INDHOLD. 

Salesforce kan afgive eller præsentere fremadrettede erklæringer vedrørende. fremtidige begivenheder eller fremtidige økonomiske resultater eller fremtidige begivenheder eller fremtidige økonomiske resultater for dets associerede virksomheder eller partnere. Ord som “forventer”, “mål”, “planer”, “tror”, “fortsætter”, “kan” og variationer af sådanne ord og lignende udtryk identificerer fremadrettede statements. Desuden er alle erklæringer, der refererer til eller kan indebære fremtidige økonomiske resultater, forventet vækst og tendenser i Salesforce-virkso mheder og fremtidige begivenheder eller omstændigheder, fremadrettede statements. Alle sådanne statements, der ikke er historiske fakta, er baseret på Salesforces nuværende forventninger og er underlagt en række risici og usikkerheder, og de faktiske begivenheder eller resultater kan afvige væsentligt. Se Salesforces ansøgninger til Securities and Exchange Commission, nærmere bestemt dens seneste indtjeningsmeddelelse og den seneste form 10- Q eller Form 10-K for at få flere oplysninger om de risikofaktorer, der kan få de reelle resultater til at afvige væsentligt fra dem, der er indeholdt i fremadrettede statements, herunder variabel produktefterspørgsel, produktintroduktioner fra konkurrenter, prispres og produktionsspørgsmål (herunder produktfejl, fejl, lavere end forventet produktionsudbytte og levering af komponenter) 

Din deltagelse i en begivenhed eller relaterede aktiviteter er helt frivilligt. Salesforce garanterer ikke adgang til hele eller nogen del af en begivenhed (inklusive enhver session, breakout, keynote eller anden aktivitet). Medmindre andet er angivet af Salesforce, sidder alle hændelsessessioner, breakouts, keynotes eller andre aktiviteter, hvis det er relevant, efter først-til-mølle-princippet. UNDER GÆLDENDE LOV ANERKENDER DU ALLE RISICI FOR MULIGE PERSONLIGE SKADER ELLER SKADE AF EJENDOM UNDER ET EVENT OG FRASIGER DIG RETSKRAV MOD SALESFORCE-RELATEREDE PARTNERE I FORBINDELSE MED SÅDANNE RISICIRCE AFFILIATED PARTY OR ANY EVENT SPONSOR OR EVENT VENDORS RELATING TO SUCH RISKS.

Salesforce forbeholder sig retten til, herunder uden forudgående varsel, at begrænse antallet af begivenhedsdeltagere og deltagere, til at annullere eller afslutte enhver begivenhedsregistrering, til at forhindre enhver person i at deltage i hele eller en del af en begivenhed og nægte at give enhver person adgang til eventmaterialer. 

Begivenheder kan til enhver tid ændres. Salesforce garanterer ikke deltagelse af tredjepart (inklusive en udstiller eller foredragsholder), eller at en planlagt session, breakout, keynote eller anden aktivitet vil finde sted. 

Salesforce forbeholder sig retten til, herunder uden forudgående varsel, at foretage enhver ændring af et begivenhedsprogram til enhver tid af en hvilken som helst årsag (herunder ændring af tidsplanen eller indholdet i eller aflysning af enhver session, breakout, keynote eller anden aktivitet). Salesforce er ikke ansvarlig for, og der vil ikke blive givet refusion i tilfælde af ændringer i en begivenhed (herunder ændring af det samlede begivenhedsprogram eller tidsplanen eller indholdet af eller aflysning af enhver session, keynote eller anden aktivitet). 

DET SAMLEDE MAKSIMALE ANSVAR FOR ALLE SALESFORCE-AFFILIEREDE PARTER, FOR ALLE SKADER, TAB OG ÅRSAGER FOR HANDLING I FORBINDELSE MED DETTE PROGRAMVILKÅR ELLER EN BEGIVENHED MED ELLER UDEN KONTRAKT (INKLUSIVE UAGTSOMHED) ELLER REGISTRATIONSUDGIFTERNE BETALT AF DIG TIL OG MODTAGET AF SALESFORCE FOR BEGIVELSEN, DER UDLØSER ERSTATNINGSPLIGTEN. 
Afsnit 1, 3 (med hensyn til gebyrer og andre gebyrer, som du har pådraget dig inden aftalens udløb eller opsigelse), 7-11 og 13-14 i disse programvilkår overlever opsigelsen af programaftalen eller disse programvilkår. 

Programvilkår for hjælpe- og træningsportalen

Seneste opdatering: 2. juli 2021 

Disse programvilkår for Hjælpe- og træningsportalen (“Programvilkår”) gælder til brug af (inklusive enhver adgang til) Hjælpe- og træningsportalen, der i øjeblikket findes på help.salesforce.com (sammen med andre Salesforce oplysninger, data, indhold og andre materialer, produkter og tjenester tilgængelige via sådanne websteder og ethvert efterfølgende websted(er), “Hjælpe- og træningsportal”).

Disse programvilkår inkorporeres med henvisning til programaftalen og er en del af aftalen mellem dig og Salesforce. Salesforce kan også fra tid til anden opdatere disse programvilkår som beskrevet i programaftalen. Det, der ikke er defineret i disse programvilkår, har den betydning der er angivet i programaftalen. Du må ikke bruge Hjælp-e og træningsportalen, medmindre du accepterer aftalen eller en anden aftale med Salesforce, der godkender din brug af Hjælpe- og træningsportalen.

Visse dele af Hjælpe- og træningsportalen (herunder funktionen “Kontaktsupport”, “Accelerator”, sessioner og  relaterede tjenester og “Admin Assist”-funktionen) kræver godkendelse (“Godkendte funktioner”) og må ikke tilgås  eller bruges undtagen i overensstemmelse med afsnit 1. Du må kun få adgang til en godkendt funktion ved hjælp af  en Salesforce-konto. Du skal også acceptere visse separate vilkår og betingelser med Salesforce, som kan omfatte en  abonnementsaftale (“Vilkår for godkendte funktioner”), før du får adgang til eller bruger en godkendt funktion. Enhver  adgang til eller brug af en godkendt funktion vil være underlagt de gældende vilkår for godkendt funktion; denne  aftale (se afsnit 1) gælder ikke for din adgang til eller brug af en godkendt funktion. 
Hjælpe- og træningsportalen kan stille oversigter til rådighed over træning, som du kan gennemse, og det give dig mulighed for at tilmelde dig træning. For klarhedens skyld er træning i sig selv ikke tilgængelige via Hjælpe- og træningsportalen og kan være underlagt yderligere vilkår. Intet i disse programvilkår giver dig tilladelse til at deltage,  se eller på anden måde deltage i eller bruge nogen træning. 
Med forbehold af vilkårene i aftalen giver Salesforce dig hermed en ikke-eksklusiv, ikke-overførbar, begrænset og  personlig ret (uden ret til at bemyndige tredjepart) til at bruge Hjælpe- og træningsportalen, som Salesforce har stillet dig til rådighed, udelukkende i forbindelse med dine træningsformål (hvad enten det er personligt eller professionelt), herunder at lære færdigheder til din nuværende stilling, at lære færdigheder til en fremtidig stilling eller for at lære om Salesforce. Bemærk venligst, at de oplysninger, data, indhold og andet materiale, der er tilgængeligt på eller via Hjælpe- og træningsportalen, kan indeholde eller udgøre tredjepartsmateriale og/eller andre Salesforce-produkter eller -tjenester (herunder andre programmer), og ovenstående rettighed kan være underlagt yderligere vilkår, betingelser og politikker (herunder andre programvilkår).
Uden at begrænse Salesforces rettigheder i henhold til programaftalen, kan data eller andre oplysninger om din adgang til eller brug af sådan funktionalitet indsamles og analyseres, hvis du har adgang til eller bruger en chatfunktionalitet, som Salesforce yder support til (herunder “Ask Blaze”-funktionen), herunder til at overvåge brugen af og forbedre sådan funktionalitet. Derudover kan Salesforce bruge eller videregive data eller andre oplysninger, du giver eller på  anden måde gør tilgængelige via sådan funktionalitet for at yde support til dig, til at overvåge brugen af og forbedre  denne funktionalitet og i øvrigt i overensstemmelse med fortrolighedserklæringen.
SALESFORCE HAR INGEN FORPLIGTELSE I DENNE PROGRAMVILKÅR TIL AT GIVE SUPPORT ELLER VEDLIGEHOLDELSESTJENESTE TIL HJÆLPE- OG TRÆNINGSPORTALEN ELLER VIA HJÆLPE- OG TRÆNINGSPORTALEN. SUPPORTTJENESTE, DER GIVES TIL DIG VIA HJÆLPE- OG TRÆNINGSPORTALEN, GIVES UNDER OG STYRES AF DE GÆLDENDE. AUTORISEREDE FUNKTIONSVILKÅR MELLEM DIG OG SALESFORCE. 
Afsnit 3, 4 og 5 i disse programvilkår fortsætter efter opsigelsen af programaftalen eller disse programvilkår.

Programvilkår for netværksportaler

Seneste opdatering: 1. juli 2021

Disse programvilkår for netværksportaler (“programvilkår”) gælder for brugen af (herunder enhver adgang til): 

 •  Talent Exchange-webstedet, der i øjeblikket er findes på trailheadstudents.secure.force.com (sammen med alle Salesforce-oplysninger, data, indhold og andet materiale, produkter og tjenester, der er tilgængelige via dette websted, og ethvert efterfølgende websted(er), “Talent Exchange”);

 •  Webstedet for Pathfinder pro bono-muligheder, der i øjeblikket er tilgængelig via Pathfinder Program Chatter-siden (sammen med alle Salesforce-oplysninger, data, indhold og andre materialer, produkter og tjenester, der er tilgængelige via webstedet for Pathfinder pro bono-muligheder og ethvert efterfølgende websted(er), “Pathfinder Pro Bono Project”);

 • Webstedet for Salesforce -programmet, der i øjeblikket er kendt som Essentials Advisors-programmet, er tilgængeligt for dig på vegne af Salesforce (sammen med alle Salesforce-oplysninger, data, indhold og andre materialer, produkter og tjenester, der er tilgængelige via dette websted, og ethvert efterfølgende websted(er), “Essentials Advisors”);

 • Webstedet for Salesforce-programmet, der for tiden hedder Trailblazer-mentorprogrammet, der er tilgængeligt for dig på vegne af Salesforce (sammen med alle Salesforce-oplysninger, data, indhold og andre materialer, produkter og tjenester, der er tilgængelige via dette websted, og ethvert efterfølgende websted(er), “Trailblazer Mentoring Program”); og

 • Enhver anden Salesforce-posting eller netværkswebsted, der linker til programaftalen eller programvilkåren (sammen med Salesforce oplysninger, data, indhold og andet materiale, produkter og tjenester, der er tilgængelige via dette websted, og ethvert efterfølgende websted(er), “Networking Site”).

Talent Exchange, Pathfinder Pro Bono Project, Essentials Advisors, Trailblazer Mentoring Program og ethvert netværkswebsted betegnes individuelt som en “Netværksportal” og som “Netværksportaler”.

Disse programvilkår inkorporeres ved henvisning i programaftalen og er en del af aftalen mellem dig og Salesforce. Salesforce kan også fra tid til anden opdatere disse programvilkår som beskrevet i programaftalen. Ting, der ikke er defineret i disse programvilkår, har den betydning, der er angivet i programaftalen. Du må ikke bruge nogen netværksportal, medmindre du har accepteret aftalen. 

Pathfinder Pro Bono Project må kun bruges eller tilgås af dig personligt eller som medarbejder, entreprenør, agent eller repræsentant for en nonprofitorganisation på vegne af denne organisation. Kun personer, der er accepteret af Salesforce til Salesforce-programmet, der i øjeblikket er kendt som Salesforce Pathfinder Training Program (“Pathfinder Training Program”), kan bruge eller have adgang til Pathfinder Pro Bono-projektet som individ. Du kan blive bedt om at acceptere programvilkårene for Salesforce Pathfinder Training Program, der i øjeblikket findes på pathfinder.salesforce.com/s/terms-and-conditions (“Pathfinder Training Program Terms”) for at bruge eller have adgang til Pathfinder Pro Bono Projektet. Hvis du har accepteret betingelserne for Pathfinder Training Program, og det gælder for dine aktiviteter i forbindelse med Pathfinder Pro Bono Project, så i tilfælde af uoverensstemmelse mellem Pathfinder Training Program-betingelser og programaftalen og disse programvilkår, vilkårene i Pathfinder træningsprogrammet behandler omfanget af en sådan konflikt med hensyn til sådanne aktiviteter. Derudover må Pathfinder Pro Bono-projektet kun bruges eller tilgås via Chatter-webstedet, der er gjort tilgængeligt for dig på vegne af Salesforce, og de vilkår, der gælder for brugen af Chatter, gælder også for din brug af Pathfinder Pro Bono - projektet. I tilfælde af uoverensstemmelse mellem sådanne vilkår og programaftalen vil programvilkårene kontrollere omfanget af en sådan konflikt med hensyn til aktiviteter. Det foregående i Pathfinder Training Programs-vilkår begrænser ikke dine forpligtelser til (rettighederne til) nogen Salesforce-tilknyttet partner i henhold til Aftalen eller udvidelse af dine rettigheder (eller udvidelse af forpligtelserne for en Salesforce-tilknyttet partner) i henhold til aftalen.

Uden at begrænse AUP eller adfærdsreglerne i programaftalen i forbindelse med en netværksportal må du ikke (og du må ikke tillade dine brugere eller tredjepart at):

● Oprette mere end én profilside (defineret nedenfor) for dig selv eller fat firma, en nonprofitorganisation eller en anden foretagende på samme netværksportal. 

● Dele, overføre eller på anden måde offentliggøre træningsmateriale (defineret nedenfor) for at opnå personlig gevinst eller kommerciel fordel eller til noget andet formål end undervisning.

● Del eller overfør certificering, badge, superbadge eller andre lignende legitimationsoplysninger, der er opnået på en netværksportal eller nogle af dine netværksportalaktiviteter eller på dine netværksportalkonti (herunder dine loginoplysninger til enhver netværksportalkonto) til ethvert formål. 

● Angive falske eller på anden måde urigtige oplysninger i forbindelse med brugen af en netværksportal, herunder din (eller dine brugeres eller tredjeparters) indlæringsfremgang eller antallet eller typer af badges, som du (eller dine brugere eller tredjeparter) har opnået ved brug af netværksportaler. 

Med betingelserne i aftalen giver Salesforce dig hermed fortrydelses-, ikke-eksklusiv, uoverførbar, begrænset og personlig ret (uden ret til at give tredjepart tilladelse) til at bruge (a) oplysninger, data, indhold og andre materialer, produkter og tjenester til rådighed på træningssiderne på eller på anden måde identificeret som træningsmateriale på netværksportalerne (“Træningsmateriale”), som Salesforce stiller til rådighed for ukommercielle personlige, professionelle eller træningsmæssige formål, herunder at lære færdigheder til din nuværende stilling, at lære færdigheder til en fremtidig stilling, opnå Salesforce-legitimation og/eller at lære om Salesforce; og (b) hver netværksportal (undtagen træningsmateriale), som Salesforce har stillet til rådighed for dig udelukkende i overensstemmelse med gældende dokumentation. Bemærk, at oplysninger, data, indhold og andet materiale, der er tilgængeligt på eller via netværksportalerne kan indeholde eller udgøre tredjeparts-materialer (f.eks. kan træningsmaterialer indeholde tredjepartsmateriale eller som beskrevet i afsnit 4 nedenfor) og/eller andre Salesforce - produkter eller tjenester (herunder andre programmer), og den foregående ret kan være underlagt yderligere vilkår, betingelser og politik (herunder andre programvilkår).

Uanset om du er medarbejder, agent eller repræsentant for Salesforce, er du ikke autoriseret til at bruge nogen netværksportal undtagen som medarbejder, agent eller repræsentant for Salesforce og kun i overensstemmelse med Salesforces instruktioner. 

4.1. Generalt. Du og andre brugere har mulighed for: (a) at give oplysninger, data, indhold og andet materiale vedr. din ekspertise, herunder jobbeskrivelser og andre muligheder (“Mulighedsudbydermateriale”) på eller via en netværksportal, herunder på eller via en hvilken som helst søgeprofilside, der er oprettet af dig, funktionalitet, message-boards eller andre forum, chat, kommentarer eller anden chatfunktion eller sider i en netværksportal; (b)  opgive oplysninger, data, indhold eller andet materiale om din erfaring og jobsøgningskriterier, herunder CV eller  oplysninger om dig (såsom fornavn, efternavn, kontaktoplysninger, uddannelsesinstitution eller organisation, placering, Salesforce-erfaring og certificeringer og ideel stilling) (“Mulighedssøgende materialer”) på eller via en  netværksportal, herunder på eller via enhver profilside, der er oprettet af dig; og (c) opgive oplysninger, data, indhold eller andet materiale i forbindelse med din deltagelse i eller ansøgning om at deltage i Trailblazer-mentorprogrammet (“Mentoringsmateriale”); og (d) opretteprofilsider for dig selv og/eller din virksomhed, nonprofit-organisationer eller andre firmaer (Mulighedsudbydermaterialer, Mulighedssøgermateriale og Mentorermateriale, “Netværksmateriale”).  Netværksmaterialer betragtes som indsendelser og udgør tredjepartsmaterialer.

4.2. Vilkår gældende for alle brugere.  

(a) Brugere af netværksportaler kan deltage i en eller flere af følgende aktiviteter: (i) indsende udbydermateriale eller oprette en profilside i forbindelse med udfyldning eller på anden måde søge at udfylde deres kriterier (“Mulighedsudbydere”); (ii) få adgang til materiale fra mulighedsudbydere, indsende muligheder for at søge på materialer eller oprette en profilside i forbindelse med at tilbyde eller på anden måde søge at tilbyde deres kompetence (“Mulighedssøgende”); (iii) deltage i eller ansøge om at deltage i Trailblazer-mentorprogrammet som mentorer, der tilbyder vejledning angående jobsøgnings-, ansøgnings- og interviewprocessen (“mentorer”); og (iv) deltage i eller ansøge om at deltage i Trailblazer-mentorprogrammet som mentorer, der gerne vil vejlede vedr. jobsøgnings-,  ansøgnings- og interviewprocessen “Mentees”). 

(b) Hvis du kommunikerer med andre brugere på eller via en netværksportal, giver du Salesforce tilladelse til at offenligegøre indholdet til andre brugere og dette indhold betragtes som angivet til Salesforce.  

(c) Uden at begrænse Salesforces rettigheder i henhold til programaftalen med hensyn til indsendelser giver du Salesforce hermed tilladelse til (i) at behandle og analysere aftalen i overensstemmelse med alle dine netværksmaterialer og enhver kommunikation mellem dig og andre brugere på eller via en netværkportal; (ii) bruge  alle dine materialer vedr. mulighedsudbyder, mulighedsøgermaterialer eller profil for at kunne matche  mulighedsudbyder med mulighedersøgermaterialer og (iii) at bruge mentormateriale til at matche mentorer med  mentees. 

(d) Du anerkender og accepterer at din brug af (herunder adgang til) enhver netværksportal (herunder brug af træningsmateriale eller netværksmateriale eller deltagelse i Trailblazer-mentorprogrammet) ikke betyder, at du er medarbejder, entreprenør, agent eller repræsentant for Salesforce eller på anden måde er ensbetydende med beskæftigelse eller andre juridiske forhold (bortset fra som partner i aftalen) mellem dig og Salesforce. Derudover  anerkender og accepterer du at brug af netværksportal af en anden bruger ikke gør denne bruger til medarbejder, agent eller repræsentant for Salesforce. 

Salesforce ingen forpligtelse til at slette netværksmateriale, og Salesforce kan beholde netværksmaterialer på ubestemt  tid efter eget skøn underlagt fortrolighedserklæringen i det omfang, det er relevant.

4.3. Mulighedsudbydere og mentorer.

(a) Hvis du er mulighedsudbyder eller mentor, anerkender og accepterer du, at andre brugere (herunder  mulighedssøgere og mentees) kan kommunikere med dig via den relevante netværksportaler eller ved hjælp af oplysninger, som du gør tilgængelige i dit netværksmateriale, og at Salesforce er ikke ansvarlig for sådan  kommunikation, hvilke du og brugerne er eneansvarlige for.

(b) Ved at indsende mulighedsudbydermateriale anmoder du om og autoriserer Salesforce til at stille sådanne mulighedsudbydermaterialer til rådighed for alle mulighedssøgende. Ved at deltage i eller ansøge om at deltage i Trailblazer-mentorprogrammet som mentor, anmoder du om og autoriserer Salesforce til at matche dig med mentees og stille dine mentormaterialer til rådighed for alle mentees. Du anerkender og accepterer, at enhver aktivitet fra Salesforce i henhold til underafsnit (b) er uden repræsentation eller garanti.

(c) Salesforce garanterer ikke, at (i) alle mulighedssøgende eller mentee modtager, får adgang til, læser eller svarer på noget af dit netværksmateriale eller din kommunikation, (ii) du opfylder ethvert talentbehov, eller (iii) at du bliver matchet med en mentee.

(d) Du anerkender og accepterer, at du er ansvarlig for alt netværksmateriale, som du opretter eller indsender (herunder dets nøjagtighed, gyldighed, fakta, fuldstændighed, pålidelighed, integritet, kvalitet, lovlighed,  anvendelighed eller sikkerhed eller eventuelle gældende intellektuelle rettigheder). 

(e) Du anerkender og accepterer, at dit netværksmateriale ikke er forum for nogen bruger (herunder  mulighedssøgere og mentees) til at ansøge om beskæftigelse eller samarbejde med en nogen som helst part (herunder med dig eller Salesforce), og at din accept eller adgang til mulighedssøgermaterialer eller andet mentormateriale fra  en mentee ikke består af en ansøgning om ansættelse eller samarbejde med nogen part (herunder hos dig eller  Salesforce). Enhver ansøgning om ansættelse eller samarbejde eller ansættelse eller andet samarbejde er mod reglerne  for begge parter og bør finde sted uden for netværksportalen. 

4.4. Mulighedssøgere og mentee.  
(a) Hvis du er mulighedssøger eller mentee, anerkender du og godkender, st andre brugere (herunder lejligheds udbydere og mentorer) kan kommunikere med dig, herunder på eller via den relevante netværksportal eller ved hjælp af oplysninger, du gør tilgængelige i dit netværk materiale, og at Salesforce ikke er ansvarlig for sådan kommunikation, som er eneansvarlig for dig og sådanne brugere.

(b) Ved at indsende ethvert muligheder for at søge materialer, anmoder du om og autoriserer Salesforce til at  stille sådanne muligheder for at søge materiale til rådighed for enhver mulighed -udbyder. Ved at deltage i eller ansøge om at deltage i Trailblazer -mentorprogrammet som mentor, anmoder og godkender du at Salesforce matcher dig med mentorer og stiller dit mentor materialer til rådighed for enhver mentor. Du anerkender og accepterer, at enhver aktivitet fra Salesforce beskrevet i dette underafsnit (b) er uden repræsentation eller garanti. 

(c) Salesforce garanterer ikke, at (i) enhver udbyder eller mentor modtager, får adgang til, læser eller reagerer på noget af dit netværks materiale eller din kommunikation, (ii) du bliver ansat eller engageret af en udbyder, eller (iii) dig vil blive matchet med enhver mentor. 

(d) Du anerkender og accepterer, at du er ansvarlig for ethvert netværk materiale, som du opretter eller indsender (herunder deres nøjagtighed, gyldighed, aktualitet, fuldstændighed, pålidelighed, integritet, kvalitet, lovlighed, anvendelighed eller sikkerhed eller eventuelle gældende intellektuelle ejendomsrettigheder).

(e) Du anerkender og accepterer, at andre brugeres netværk materiale ikke er fora, hvor du kan ansøge om beskæftigelse eller engagement med nogen part (herunder med en udbyder eller Salesforce), og at din indsendelse af eller på anden måde gør tilgængeliggørelse af muligheder for at søge materialer eller andre Mentoring Materials udgør ikke nogen ansøgning om beskæftigelse eller engagement med nogen part (herunder med en udbydere eller  Salesforce). Enhver ansøgning om ansættelse eller engagement eller oprettelse af et ansættelsesforhold eller andet engagement sker efter begge parters vilje og skal finde sted uden for enhver netværksportal. 

4.5. Ansvarsfraskrivelse. Netværks Materiale som oprettes af tredjepartsbrugere af netværksportaler (herunder salgsmulighedsudbydere, mulighedssøgende, mentorer og mentorer), som Salesforce ikke har nogen kontrol over.  Uden at begrænse noget i programaftalen, anerkender og accepterer du, at: (a) Salesforce ikke har kontrol over, og heller ikke er Salesforce ansvarlig for, enhver kommunikation mellem dig og enhver anden bruger (herunder din  kommunikation med en udbyder, mulighedssøgende, mentor) eller Mentee); (b) Salesforce har ingen forpligtelse til  at screene netværks materialer eller at stille netværks materiale til rådighed på eller gennem en netværksportal eller et andet program; (c) Salesforce kan (men har ingen forpligtelse til) at overvåge, evaluere, ændre eller fjerne ethvert netværk materiale fra en hvilken som helst netværksportal af en eller anden grund; (d) Salesforce har ingen kontrol over, og Salesforce er heller ikke ansvarlig for, ethvert netværk materiale (herunder deres nøjagtighed, gyldighed, aktualitet, fuldstændighed, pålidelighed, integritet, kvalitet, lovlighed, anvendelighed eller sikkerhed eller gældende intellektuelle ejendomsrettigheder), herunder at bekræfte nøjagtigheden eller fuldstændigheden af noget af det  foregående; og (e) Salesforce har ingen forpligtelse til at bekræfte identiteten af enhver udbyder, mulighedssøgende, mentor, Mentee eller en anden bruger, der opretter og/eller indsender eller reagerer på ethvert netværk materiale.  UDEN AT BEGRÆNSE ANSVARSFRASKRIVELSEN FOR GARANTIER OG BETINGELSER I  PROGRAMAFTALEN, FORUDSÆTTER SALESFORCE INTET ANSVAR OG FRALÆGGER SIG ETHVERT ANSVAR FOR ETHVERT NETVÆRK MATERIALE, RESULTATER AF SØGEFUNKTIONER ELLER SVAR PÅ ETHVERT NETVÆRK MATERIALE, HERUNDER DERES NØJAGTIGHED, GYLDIGHED, AKTUALITET, FULDSTÆNDIGHED, PÅLIDELIGHED, INTEGRITET, KVALITET, LOVLIGHED, ANVENDELIGHED OG SIKKERHED.

Netværksportalerne kan indeholde links til andre websteder på Internettet, der ejes eller drives af en tredjepart ("tredjepartswebsteder"). Salesforce kan til enhver tid ændre eller fjerne sådanne links. Du anerkender og accepterer, at Salesforce ikke er ansvarlig eller forpligtet for en sådan tredjepart eller tilgængeligheden af eller produkter, tjenester,  oplysninger, data, indhold og andet materiale, der er tilgængeligt på eller gennem tredjepartswebsteder (hvilke  produkter, tjenester, oplysninger, data, indhold og andet materiale er tredjeparts materiale). 
Afsnit 1, 2, 4, 5 og 6 i disse Programvilkår vil overleve opsigelsen af programaftalen eller disse Programvilkår.

Programvilkår for salesforce-program for udviklere 

Seneste opdatering: 2. juli 2021

Disse Programvilkår for Salesforce Developers-programmet ("Programvilkår") gælder for brugen af (herunder enhver  adgang til) Salesforce Developers-programmet. "Salesforce-program for udviklere" betyder (a) det websted, der i  øjeblikket findes på developer.salesforce.com eller et andet Salesforce -udviklerwebsted, der linker til disse Programvilkår, alle tidligere versioner af Salesforce Developers-webstedet (herunder Developer Force-webstedet, der tidligere var placeret på eller tilgængelig via developerforce.com og Developer Force-webstedet, der tidligere var  placeret på eller tilgængeligt via developer.force.com) og ethvert efterfølgende site (s) (samlet benævnt "Salesforce  Developers-webstedet"); (b) Udviklerindhold; (c) udviklerværktøjer; og (d) pre-release-produkter. Bemærk desuden, at disse Programvilkår indeholder visse bestemmelser vedrørende Open Source-indhold (som defineret nedenfor).

Disse Programvilkår inkorporeres ved henvisning i programaftalen og er en del af aftalen mellem dig og Salesforce - parten. Salesforce kan også fra tid til anden opdatere disse Programvilkår som beskrevet i programaftalen. Begreber med store bogstaver, der ikke er defineret i disse Programvilkår, har de betydninger, der er angivet i programaftalen.  Du må ikke, og du må ikke, bruge Salesforce-program for udviklere, medmindre du accepterer aftalen. 

Hvis du registrerer dig for eller bruger en Salesforce-konto i forbindelse med Salesforce Developers-webstedet, skal  du være opmærksom på, at visse af dine oplysninger som standard kan blive vist offentligt eller på anden måde kan ses af andre (f.eks. administratorer eller andre i en organisation), herunder registreringsoplysninger. Derudover kan visse oplysninger, der er relateret til din brug af Salesforce Developers-programmet, f.eks. Dine indlæg og svar i fora, blive vist offentligt via eller i forbindelse med Salesforce Developers-programmet eller på anden vis kunne ses af andre. 

2.1. Brug af Salesforce Developers-webstedet. Med forbehold af vilkårene i aftalen giver Salesforce dig hermed en tilbagekaldelse, ikke-eksklusiv, ikke-overførbar, begrænset og personlig ret (uden ret til at give tredjepart tilladelse) til at bruge Salesforce Developers-webstedet, som stillet til rådighed af Salesforce til dig, udelukkende i overensstemmelse med gældende dokumentation.

2.2. Brug af udviklerindhold og udviklerværktøjer.  
(a) Med forbehold af vilkårene i aftalen giver Salesforce dig hermed en tilbagekaldelse, ikke-eksklusiv, ikke overførbar, begrænset og personlig ret (uden ret til at give tredjepart tilladelse) til at bruge udviklerindhold og udviklerværktøjer, som stillet til rådighed af Salesforce til dig, udelukkende i overensstemmelse med gældende dokumentation og udelukkende i forbindelse med dine udviklingsaktiviteter på salesforce.com  udviklingsplatforme. Du accepterer at overholde eventuelle yderligere vilkår, som Salesforce stiller til rådighed med hensyn til ethvert udviklerværktøj ("vilkår for udviklerværktøjer"), og i omfanget af konflikter eller inkonsistens mellem aftalen og sådanne vilkår for udviklerværktøj vil kontrol udelukkende med hensyn til det relevante udviklerværktøj. "Udviklerindhold" betyder alle artikler, hvidbøger, webinarer, RSS-feeds,  nyhedsbreve, dokumentation, bøger, publikationer, ressourcer og prøvekode, der ejes af Salesforce og stilles til rådighed af Salesforce via Salesforce-udviklerens websted, undtagen eventuelle præ-release-produkter, udviklerværktøjer og salesforce.com udviklingsplatforme. "Udviklerværktøjer" betyder alle værktøjer og værktøjssæt, der ejes af Salesforce og stilles til rådighed af Salesforce via Salesforce Developers-webstedet, undtagen alle forhånd relaterede produkter og salesforce.com-udviklingsplatforme.

(b) Du må ikke uden Salesforces forudgående skriftlige samtykke få adgang til eller bruge noget udviklerindhold  eller udviklerværktøj til kommercielt at distribuere dit produkt eller din service til tredjeparter, medmindre du er  autoriseret hertil i henhold til en separat aftale med Salesforce. Enhver overtrædelse af den foregående sætning  betragtes som en væsentlig overtrædelse af denne aftale. Du "distribuerer" dit produkt eller din service kommercielt, hvis installation, adgang og/eller brug af en version af dit produkt eller service eller dets funktioner  eller muligheder kræver betaling af nogen form for gebyrer til dig (herunder f.eks. Hvis dit produkt eller service  integreres med eller gør brug af enhver applikation eller et andet produkt eller en service, som du opkræver  gebyrer for, eller hvis dit produkt eller din service leveres under en "freemium"-betalingsmodel).

2.3. Anvendelse af prøvekode og CDK'er.  
(a) Med forbehold af vilkårene i aftalen giver Salesforce dig hermed en tilbagekaldelse, ikke-eksklusiv, ikke overførbar, begrænset og personlig ret (uden ret til at bemyndige tredjepart) til (i) at inkorporere udviklerindhold,  der udgør prøvekode eller afledte værker af prøvekode ("prøvekode") og udvikler værktøjer, der udgør softwareudviklings sæt ("SDK'er"), i dine produkter eller tjenester, udelukkende i overensstemmelse med gældende dokumentation og udelukkende i forbindelse med dine udviklingsaktiviteter på salesforce.com udviklingsplatforme, og (ii) underlagt afsnit 2.3 (b) nedenfor, distribuere eller på anden måde stille sådanne prøve  koder og SDK'er til rådighed, som er inkorporeret i sådanne produkter eller tjenester.  

(b) Du må ikke, uden Salesforces forudgående skriftlige samtykke, distribuere dit produkt eller din service, der indeholder en prøvekode eller SDK'er til tredjepart, medmindre du er autoriseret hertil i henhold til en separat aftale med Salesforce. Enhver overtrædelse af den foregående sætning betragtes som en væsentlig overtrædelse af denne aftale.  

(c) For klarhedens skyld tillader disse Programvilkår dig ikke (og du må ikke) bruge noget udvikler indhold eller  udviklerværktøjer (herunder prøvekode eller SDK'er) til andre formål, herunder ved at distribuere eller på anden  måde stille tilgængelig prøvekode eller SDK -andet til rådighed end som indarbejdet i dine produkter eller  tjenester.

2.4. Open Source-projekter. Salesforce kan stille open source-projekter til rådighed på eller via Salesforce  Developers-webstedet eller på eller via tredjeparts-software opbevarings tjenester (f.eks. Github) i forbindelse med Salesforce Developers-programmet. Enhver open source -kode, der er tilgængelig i forbindelse med et sådant open source-projekt ("Open Source-indhold”), kan være en tredjeparts proprietære værk (i så fald betragtes det som  tredjeparts materiale) og kan være underlagt yderligere vilkår, betingelser og politikker. Enhver brug af Open Source -indhold er underlagt den gældende open source -licens (inklusive vilkårene i licensen, hvis nogen, der ledsager det  relevante projekt). Hvis du starter et open source -projekt på eller via Salesforce Developers-webstedet, skal du gøre  det relevante Open Source -indhold tilgængeligt under open source -licensvilkår..

2.5. Pre-release produkter.  
(a) Salesforce stiller muligvis visse pre-release-produkter eller -tjenester til rådighed for Salesforce eller en tredjepart, herunder pre-release-produkter eller -tjenester, der generelt ikke er tilgængelige for kunder (hver et "pre-release produkt"). Med forbehold af vilkårene i aftalen giver Salesforce dig hermed en tilbagekaldelse, ikke-eksklusiv, ikke-overførbar, begrænset og personlig ret (uden ret til at give tredjeparttredjepart tilladelse) til at bruge Pre Release-produkter, der ejes af Salesforce, udelukkende i overensstemmelse med gældende dokumentation og yderligere vilkår stillet til rådighed af Salesforce og udelukkende til dine egne evaluerings- og testformål i forbindelse med dine udviklingsaktiviteter på Salesforce -udviklingsplatforme. For klarhedens skyld betragtes  tredjeparts produkter før frigivelse som materialer fra tredjepart. Din brug af et pre-release produkt sker efter eget  skøn og risiko.

(b) Alle oplysninger, data, indhold eller andet materiale, der afsløres eller på anden måde stilles til rådighed af  Salesforce til dig i forbindelse med ethvert præ-release-produkt, udgør fortrolige oplysninger. Du må ikke bruge fortrolige oplysninger, der er relateret til noget pre-release produkt, undtagen i forbindelse med din autoriserede  brug af pre-release produktet. 

(c) Du giver løbende feedback til Salesforce vedrørende ethvert pre-release-produkt, du bruger, og sådan feedback betragtes som feedback.

2.6. Samarbejde med tredjeparts materiale. Visse udviklerindhold, udviklerværktøjer og pre-release produkter er designet til at fungere sammen med materialer fra tredjepart. I forbindelse med din brug af sådant udviklerindhold, udviklerværktøjer eller pre-release-produkter kan du blive bedt om at få adgang til materialer fra tredjepart, og du giver hermed Salesforce retten til at få adgang til og bruge din konto (hvis nogen) til sådanne Tredjeparts materialer. Du accepterer, at Salesforce kan tillade den relevante tredjepart at få adgang til og bruge alle data, der indsendes til eller indsamles via sådant udviklerindhold, udviklerværktøjer eller præ-release-produkt i  forbindelse med sådan inter operation.  

2.7. Ansvarsfraskrivelse. Du anerkender og accepterer hermed, at (a) et bestemt udviklerindhold, udviklerværktøj eller præ-release-produkt kan ændres, suspenderes eller afbrydes når som helst med eller uden varsel,  (b) et bestemt pre-release-produkt må aldrig fremstilles generelt tilgængelig, og (c) Salesforce kan kræve, at du efter eget skøn afslutter brugen af et bestemt udviklerindhold, udviklerværktøj eller præ-release-produkt eller funktioner heraf. Du accepterer, at Salesforce ikke er ansvarlig over for dig eller tredjepart for ændringer, suspension eller afbrydelse. 

3.1. Bemærk, at der ikke gives nogen rettigheder med hensyn til noget udviklerindhold, udviklerværktøjer, åbent kilde indhold eller præ-release-produkter under, og ingen af udviklerindholdet, udviklerværktøjerne, åbent kilde indhold eller pre-release-produkter er licenseret eller på anden måde leveret under enhver master abonnements aftale  mellem dig og Salesforce. Derudover er enhver brug af udvikler indhold, udviklerværktøjer, open source-indhold og pre-release-produkter i forbindelse med alle salesforce.com-tjenester, der tilbydes i henhold til en master abonnementsaftale, underlagt begrænsningerne i en sådan master abonnements aftale mellem dig og Salesforce. 

3.2. Udvikler Indhold, Udviklerværktøjer, Open Source-indhold og Pre-Release-produkter kan omfatte gratis og open source-software projekter, der er underlagt licensvilkår, der er uforenelige med hinanden og/eller uforenelige med dine forpligtelser i henhold til en master abonnements aftale mellem dig og Salesforce eller en anden aftale. Du er ansvarlig for at overholde (a) enhver hovedabonnementsaftale for salesforce.com -tjenester, som du abonnerer på,  og (b) alle vilkår, der gælder for kode eller applikationer, du bruger i forbindelse med sådanne salesforce.com - tjenester.

3.3. Bemærk, at enhver installation eller aktivering af udviklerindhold, udviklerværktøjer, indhold med åben kildekode eller præ-release-produkter til brug med salesforce.com-tjenester kan resultere i overførsel af dine data uden for Salesforces systemer under normal brug. Udbydere af udvikler indhold, udviklerværktøjer, Open Source-indhold  eller præ-release-produkter kan muligvis få adgang til dine data i Saleforce-systemer via Salesforce
programmeringsgrænsefladen (API). Sådan adgang kan resultere i afsløring, ændring eller sletning af dine data fra  disse udbydere. Salesforce er ikke ansvarlig for sådan transmission, afsløring, ændring eller sletning af dine data ved, gennem eller som følge af brugen af udvikler indhold, udviklerværktøjer, Open Source-indhold, pre-release-produkter eller deres udbydere. 

Salesforce giver dig muligvis mulighed for at bidrage med indhold til og redigere indhold i bestemte fællesskaber,  fora, biblioteker eller sider på Salesforce Developers-webstedet. Ethvert indhold (eller redigering af indhold), som du  eller andre brugere bidrager med til sådanne fællesskaber, for, biblioteker eller sider (hver et "bidrag"), betragtes som  en indsendelse. Du anerkender og accepterer, at Salesforce Developers-webstedet er et offentligt rum, at du ikke har nogen forventning om privatliv med hensyn til din brug af Salesforce Developers-webstedet, og at andre brugere,  herunder dem, der kan være tilknyttet Salesforce, kan bruge eller deltage i Salesforce-program for udviklere, herunder under anonyme brugernavne. Du anerkender og accepterer yderligere, at ethvert af dine bidrag kan blive set og brugt  af andre.
UDEN AT BEGRÆNSE ANSVARSFRASKRIVELSEN FOR GARANTIER OG BETINGELSER I PROGRAMAFTALEN, ER UDVIKLET INDHOLD, UDVIKLERVÆRKTØJER, OPEN SOURCE-INDHOLD, PRE-RELEASE-PRODUKTER OG BIDRAG IKKE BEREGNET TIL PRODUKTION BRUG OG KAN INDEHOLDE FEJL, FEJL OG UFORENELIGHED MED ANDRE PRODUKTER ELLER TJENESTER. ENHVER BRUG AF UDVIKLER INDHOLD, UDVIKLERVÆRKTØJER, OPEN SOURCE-INDHOLD, PRE-RELEASE PRODUKTER ELLER BIDRAG ER PÅ EGEN RISIKO. SALESFORCE HAR INGEN FORPLIGTELSE TIL AT YDE SUPPORT ELLER VEDLIGEHOLDELSE AF SERVICE TIL SALESFORCE-PROGRAMUDVIKLERE ELLER ANDRE YDELSER ELLER OPEN SOURCE-INDHOLD.
Afsnit 1, 2.2 (b), 2.3 (b), 2.3 (c), 2.5 (b), 2.5 (c), 2.7, 3, 4, 5 og 6 i disse Programvilkår vil fraskrive opsigelsen af programaftalen eller disse Programvilkår.

Andre sprog