Arbetet med att minska utsläppen av koldioxid och andra gaser fortsätter på den internationella politiska arenan. Mycket tyder på att detta i stor utsträckning kommer sätta ramarna för mer eller mindre all ekonomisk verksamhet i framtiden. I den här artikeln tittar vi närmare på vad du har att tjäna på att klimatneutralisera ditt företag.

 

        
 
Med Commerce Cloud kan du optimera sälj och produktivitet online samt strömlinjeforma shoppingupplevelsen för dina kunder.
 


Allt större press på företagen

 

Den privata sektorn i Sverige är just nu föremål för stora politiska och ekonomiska påtryckningar, där rampljuset är riktat mot företag vars verksamheter släpper ut mycket koldioxid och andra gaser. Vissa industrier och affärsbranscher påverkas mer än andra, men de allra flesta berörs på ett eller annat sätt. 

 

Bensinpriserna går upp, skatterna höjs och det införs många andra politiska åtgärder som syftar till att styra utvecklingen bort från fossila bränslen. Det talas till och med om att på sikt helt fasa ut fossila bränslen inom exempelvis transportindustrin. Både riksdagen och EU driver på detta och signalerna är tydliga. Det blir allt dyrare och svårare för både företag och konsumenter att inte följa med. Framförallt företagen riskerar att drabbas av ökade utgifter samt inte minst dålig PR. 

 

Rent realistiskt är detta något som troligtvis kommer fortsätta eller till och med accelerera under de närmaste åren. Det innebär att kostnaderna för att ignorera utvecklingen bara kommer öka. Utmaningen för företagsledare är därför att komma på konstruktiva sätt att bemöta de nya spelreglerna. Ett sådant sätt är att klimatneutralisera sin verksamhet. Med klimatneutralitet menas att det totala utsläppet av koldioxid och andra gaser från en viss verksamhet eller produkt ligger på netto noll. Detta kan uppnås på olika sätt, exempelvis genom att utsläppen helt enkelt minskas till följd av en produktionsomställning - eller att företaget på olika vis kompenserar för de utsläpp som det inte kan minska. En sådan kompensation kan tex vara trädplantering, olika typer av ekonomisk ersättningar eller något annat. 

 

Det finns lite olika definitioner och termer för klimatneutralitet på engelska, men framförallt används uttrycket net zero. 

 

3 skäl att klimatneutralisera ditt företag

 

Företag som arbetar med att minska sina utsläpp har mycket att vinna. Här är tre anledningar till att klimatneutralisera ditt företag:

 

1. Du hjälper till att skapa en bättre miljö
 

Minskade utsläpp innebär mindre påfrestningar på jorden. Allt fokus i diskussionen ligger på koldioxid, men glöm inte också alla andra sorters utsläpp och miljöföroreningar som ofta kommer i skymundan i diskussionen. Genom att eliminera och/eller kompensera för de olika negativa externaliteter som ditt företag skapar så lägger du också grunden för punkter 2 och 3 nedan.

 

2. Du minskar risken för dålig PR
 

Ingen kommer kunna kritisera dig när du har tagit ditt ansvar och då kan du lättare fortsätta att fokusera på din kärnverksamhet. Företag har mycket att vinna på att bli mer miljömedvetna och ditt miljöarbete är också något du med fördel kan framhäva i din marknadsföring.

 

3. Du minskar dina utgifter

 

Ja; att klimatneutralisera och ställa om till mer miljövänliga produktionsformer    kostar pengar och tid - initialt. Men på sikt är det lönsamt. Mycket av arbetet handlar om att leda in verksamheten på nya och mer hållbara spår. När det väl är gjort sköter sig resten automatiskt och du slipper onödiga avgifter. Klimatneutralisera med hjälp av Net Zero Cloud

 

Att ställa om en ekonomisk verksamhet är väldigt resurskrävande. Därför är det en god idé att ta hjälp av de verktyg som finns till hands. Net Zero Cloud är en plattform för hållbart företagande från Salesforce. Den hjälper företag att hantera sina ekologiska fotavtryck och att minska dem till noll. Net Zero Cloud hjälper dig att analysera olika delar av ditt företag och att hålla koll på deras utsläpp över tid och rum.

 

Net Zero Cloud är till för chefer och teamledare som avser klimatneutralisera sina företag. Med Net Zero Cloud kan du också få koll och rapportera i scope: 

 

  • Scope 1: Direkta utsläpp inom den egna verksamheten

  • Scope 2: Indirekta utsläpp från inköpt elektricitet, ånga, värme och kyla

  • Scope 3: Indirekta utsläpp som kommer från utanför den egna verksamheten, tex från inköpta material, produkter, avfallshantering och affärsresor mm

 

En mängd andra funktioner tillkommer och Net Zero Cloud fungerar också sömlöst med andra produkter från Salesforce. Plattformen gick tidigare under namnet Sustainability Cloud. 

 

Framtiden tillhör miljömedvetna företag

 

Allt tyder på att fokuset på koldioxid bara kommer fortsätta - och kanske även intensifieras ytterligare under kommande år. Det betyder att den ekonomiska kostnaden för att stå utanför utvecklingen bara kommer öka - men detsamma gäller vinsten för att haka på tåget. Genom att klimatneutralisera och sätta igång med annat miljöarbete kan du undvika många problem och styra in ditt företag på en mer hållbar väg - både miljömässigt och ekonomiskt. 

 

 
Med Commerce Cloud kan du optimera sälj och produktivitet online samt strömlinjeforma shoppingupplevelsen för dina kunder.