• *
  ป้อนชื่อของคุณ
 • *
  ป้อนนามสกุลของคุณ
 • *
  ป้อนคำนำหน้าชื่อของคุณ
 • *
  ป้อนที่อยู่อีเมลที่ถูกต้อง
 • *
  ป้อนหมายเลขโทรศัพท์ที่ถูกต้องและใส่รหัสประเทศ ตัวอย่างเช่น 65 9900 1234
 • *
  ป้อนชื่อบริษัทของคุณ
 • *
  เลือกจำนวนพนักงาน
 • *
  เลือกประเทศที่ถูกต้อง
 • *
  Enter your state/province
 • *
   Please read and agree to the Master Subscription Agreement   โปรดอ่านและยอมรับข้อตกลงการสมัครสมาชิกหลัก.
 •     ใช่ ฉันต้องการรับข้อมูลข่าวสารทางการตลาดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการ และกิจกรรมจาก Salesforce ฉันสามารถยกเลิกการสมัครรับข้อมูลได้ทุกเมื่อ
 •  Please read and agree to Salesforce's privacy statement.  
  ข้าพเจ้าตกลงตามคำแถลงความเป็นส่วนตัวและตกลงตามการจัดการกับข้อมูลส่วนตัวของข้าพเจ้า โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ข้าพเจ้ายินยอมให้ถ่ายโอนข้อมูลส่วนตัวของข้าพเจ้าไปยังประเทศอื่นได้โดยรวมถึงสหรัฐอเมริกา เพื่อจุดประสงค์ของการโฮสต์และประมวลผลข้อมูลตามที่เสนอไว้ในคำแถลงความเป็นส่วนตัว Learn More
  ข้าพเจ้าเข้าใจว่าประเทศเหล่านี้อาจไม่มีกฎหมายการปกป้องข้อมูลอย่างเดียวกับประเทศที่ข้าพเจ้าได้มอบข้อมูลส่วนตัวมี สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกที่นี่
  โดยการลงทะเบียนนี้ คุณยืนยันว่าคุณตกลงตามการประมวลผลข้อมูลส่วนตัวของคุณโดย Salesforce ตามที่บรรยายไว้ในคำแถลงความเป็นส่วนตัว โดยการลงทะเบียนนี้ คุณยืนยันว่าคุณตกลงตามการประมวลผลข้อมูลส่วนตัวของคุณโดย Salesforce ตามที่บรรยายไว้ในคำแถลงความเป็นส่วนตัว
  ข้าพเจ้าตกลงตามข้อกำหนดในการให้บริการของกิจกรรม คำแถลงความเป็นส่วนตัวและตกลงตามการจัดการกับข้อมูลส่วนตัวของข้าพเจ้า โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ข้าพเจ้ายินยอมให้ถ่ายโอนข้อมูลส่วนตัวของข้าพเจ้าไปยังประเทศอื่นได้โดยรวมถึงสหรัฐอเมริกา เพื่อจุดประสงค์ของการโฮสต์และประมวลผลข้อมูลตามที่เสนอไว้ในคำแถลงความเป็นส่วนตัว Learn More
  ข้าพเจ้าเข้าใจว่าประเทศเหล่านี้อาจไม่มีกฎหมายการปกป้องข้อมูลอย่างเดียวกับประเทศที่ข้าพเจ้าได้มอบข้อมูลส่วนตัวมี สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกที่นี่
  โดยการลงทะเบียนนี้ คุณยืนยันว่าคุณได้อ่านและตกลงตามข้อกำหนดในการให้บริการของกิจกรรม และตกลงตามการประมวลผลข้อมูลส่วนตัวของคุณโดย Salesforce ตามที่บรรยายไว้ในคำแถลงความเป็นส่วนตัว โดยการลงทะเบียนนี้ คุณยืนยันว่าคุณได้อ่านและตกลงตามข้อกำหนดในการให้บริการของกิจกรรม และตกลงตามการประมวลผลข้อมูลส่วนตัวของคุณโดย Salesforce ตามที่บรรยายไว้ในคำแถลงความเป็นส่วนตัว
 
 
 
TRUSTe