Data är nyckeln till mycket, men för att bli användbar för ett företag så måste den först tolkas på rätt sätt. I den här artikeln tittar vi närmare på vad data är, varför det är viktigt att tolka den korrekt och framförallt hur du kan göra det.

 

 
Tolka din data rätt, upptäck möjligheterna i förväg och få rekommendationer.

 

Vad är data?
 

Data är siffror eller andra uppgifter om någonting. Det kan tex vara siffror på varje försäljningstillfälle i en butik under ett års tid - utan någon vidare tolkning, förklaring eller slutsats. Data måste alltid tolkas av någon för att bli användbar. Det kan vara en människa eller en maskin som utför tolkningen.  

 

När data tolkas så blir den till information som är användbar för företag och andra organisationer. Utifrån försäljningsdatan i exemplet ovan kan det exempelvis dras slutsatser om kundernas produktpreferenser, något som sedan kan användas i marknadsföringen. Den tolkade datan har alltså blivit till information som ökar företagets kundkännedom. 

 

Vi lever i en tidsålder där information, dvs ​​tolkad data, ligger till grund för det mesta. Ekonomin är i stor utsträckning baserad på informationsteknologi. I en sådan tid och ekonomi är tillgång till information av yttersta vikt. Företag och organisationer utan denna tillgång kommer oundvikligen att klara sig sämre. De kommer tex inte veta vad kunderna efterfrågar - och därmed heller inte vad de ska producera. Data är kritiskt för att kalibrera ett företags produkter, marketing och kundservice - ja, mer eller mindre allting. 

Varför är det viktigt att tolka data korrekt? 


Problemet med data är att den från början enbar​​t består av siffror - och dessa siffror är inte så mycket värda om du inte vet hur du ska tolka dem. I exemplet med siffror som visar på upp- och nedgångar av försäljningen under ett år: Hur vet du egentligen vilka faktorer det är som ligger bakom upp- och nedgångarna? Försäljningen påverkas rimligen av en mängd olika faktorer som tex månaden på året, den ekonomiska konjunkturen och mycket annat. 

 

För att reda ut det krävs en djupare dykning i datan. Utan en sådan djupdykning är risken stor att slutsatsen blir fel. Låt säga att du driver en e-handelsbutik för skor och sandaler. Du tittar på rådatan och ser en dipp i försäljningen av sandaler under juni, juli och augusti jämfört med tidigare år. Du drar då den felaktiga slutsatsen att den det beror på att kunderna inte tyckte om årets modeller, men glömmer att ta med det regniga vädret i ekvationen. Den regniga sommaren var troligtvis anledningen till att du sålde färre sandaler, men det framgår inte utifrån den förenklade bild som den otolkade rådatan ger. Du behöver ha ett helhetsperspektiv för att hitta rätt slutsatser. 

 

En korrekt tolkning av data är helt centralt för ett företag: 

 

  1. Du slipper gissa

  2. Du kan ta bättre beslut

  3. Du hittar lösningar på problem

  4. Du kan förbättra dina processer

  5. Du kan mäta och hålla koll på hur det går

 

 

Hur tolkar man data korrekt?

 

Att tolka data på ett korrekt sätt är både en vetenskap och samtidigt något av en konstform. Det är en vetenskap i den meningen att det kräver en hög reliabilitet och validite​​t på dina siffror för att undvika olika typer av mätfel. Men det är samtidigt också lite av en konst att identifiera de mest relevanta mönstrena och koppla ihop olika faktorer med varandra. Du måste ibland vara kreativ och tänka utanför boxen i din tolkning. Den bästa tolkningen är den som är grundad i både vetenskap och en bra fingertoppskänsla. 

 

Att uppfylla dessa krav är dock lättare sagt än gjort, speciellt när man har att göra med stora datamängder som det tar lång tid att gå igenom och få en överblick över. Därför finns det ett stort behov av mjukvaror som kan hjälpa till att underlätta detta arbete. 

 

En sådan mjukvara är Tableaus och Salesforces lösning för datatolkning. Denna lösning ger dig smarta analysverktyg som gör att du kan arbeta mer effektivt samt identifiera olika mönster. Du får också vältajmade rekommendationer om åtgärder du kan vidta. Lösningen hjälper dig visualisera och undersöka datan på ett helt annat sätt än tidigare. Du kan sedan koppla samman dina slutsatser med din marketing. Slutresultatet blir en kraftigt förbättrad kundkännedom, vilke​​t är själva grunden för starka och långsiktiga kundrelationer. 

Vikten av data fortsätter öka

 

Data är centralt för företags och andra organisationers agerande, men det är bara genom en korrekt tolkning av datan som den förvandlas till användbar information. Data som är otolkad är meningslös och data som är feltolkad är rentav vilseledande. Det är därför det är så oerhört viktigt att tolka datan så korrekt som möjligt. 

 

Den betydelse som data idag har i mer eller mindre all affärsverksamhet kommer av allt att döma bara fortsätta att öka i framtiden. Detta är en logisk följd av AI och den allmänna informationsteknologiska utvecklingen. 

 

Av dessa anledningar är det strategiskt viktigt för företag att skaffa sig de bästa teknologiska hjälpmedlen för data​​tolkning. Mjukvarulösningar kan göra grovjobbet och underlätta för människor att sedan dra de rätta slutsatserna och ta de bästa besluten. 

 

 
Tolka din data rätt, upptäck möjligheterna i förväg och få rekommendationer.