I det nya digitala samhället, som kännetecknas av en utveckling i hyperfart, blir individens förmåga att snabbt anpassa sig till nya förutsättningar central. Salesforce arbetar för att hjälpa företag möta sina medarbetare och kunder på nya sätt och anamma en digital first strategi. Detta diskuterades under webbinariet Digitaliseringen och människan, anordnat av Årets VD, där Dan Bjurman,Salesforce Sverigechef, deltog tillsammans med Annelie Gullström, chef för nya affärer och innovation på AMF Fastigheter AB.

Under 30 minuter diskuterades olika aspekter på effekter av digitaliseringen och hur företag och individer bör tänka för att bäst möta de nya utmaningarna den innebär.

Ett jättesprång framåt

Covid-19 pandemin har accelererat den redan pågående digitaliseringen så att den har tagit ett jättesprång framåt på fem till tio år, bara under det senaste året. Företag som satsat på en affärsmodell anpassad till det nya digitala samhället har fått ny kraft och kunnat avancera. Digitaliseringen och de nya tjänster den medför kräver en helt ny kompetens och ställer stora krav på förmågan att anpassa sig till förändring. 

- Tidigare pratade man mycket om vikten av EQ för framgångsrika ledare. Nu har även förmågan att kunna anpassa sig och vara nyfiken, att ha en hög AQ (Adaptability Quote), blivit central för framgångsrikt ledarskap förklarar Annelie Gullström.

- Re-skilling och kompetensutveckling av medarbetare med hjälp av digitala verktyg, som Salesforce modulbaserade lärplattform Trailhead, blir viktiga hjälpmedel för att hänga med i utvecklingen och fortsätta att vara framgångsrik i en digitaliserad värld fortsätter Dan Bjurman. 

Från arbetsplats till mötesplats

Det är troligt att gränslandet mellan det fysiska och digitala kommer att suddas ut mer och mer. Dan berättar:

- Jag deltog i en ledarkonferens där samtliga deltagare som befann sig i olika delar av världen bar Virtual Reality-glasögon och vi var därmed var helt inneslutna i den digitala världen under några timmar. När jag idag tänker tillbaka på konferensen har den skapat ett minne med olika syn och hörselintryck, jämförbart med det av en fysisk upplevelse. 

Men varken Annelie eller Dan tror att kontoren av idag kommer att försvinna helt, de kommer däremot sannolikt att ändra funktion där huvudsyftet blir att vara en social hubb och mötesplats men inte en plats där vi spenderar vår tid varje dag. 

- Innan pandemin frågade man sin chef om det var okej att arbeta hemma en dag, i framtiden tror jag att frågan istället kommer vara om det är okej att komma in till kontoret, säger Dan.

- Det blir upp till företagen att skapa en arbetsplats som är så attraktiv och funktionell att medarbetarna vill komma dit, till exempel genom att erbjuda upplevelser och olika tjänster som underlättar livspusslet, fyller Annelie i.

Vikten av data

Ett samhälle där distansarbete blir mer en regel än ett undantag ställer höga och annorlunda krav på ledarrollen. Då möten till stor del sker digitalt blir det svårare att få en uppfattning om och kontrollera de anställdas arbetssituation; finns tillgång till material för att utföra arbetet korrekt och är arbetsplatsen ergonomisk? Det blir nödvändigt att lita på att medarbetarna utför sitt arbete trots att möjligheterna till kontroll är lägre än om de hade befunnit sig på kontoret. 

För att underlätta både för ledare och medarbetare tror Dan att företag bör använda sig av olika metrics för att mäta vilket arbete som de anställda lämnar ifrån sig dagligen:

- Genom att med hjälp av mätbara data skapa en tydlighet i vad som förväntas av varje individ säkerställs både att företagets resultat blir som förväntat och att den individuella medarbetaren undviker en känsla av att arbetsdagen aldrig tar slut, förklarar han.

Sammanhållning i en digital värld

Ökat hemarbete innebär också nya möjligheter. En snabb undersökning genomförd under webbinariet visar att 25% av lyssnarna har fått möjlighet att spendera mer tid med sin familj under pandemin. För Salesforce innebär det nya sättet att arbeta att vi har fått tillgång till en helt ny pool av kompetens och talang bland potentiella medarbetare. Exempelvis personer som har den kompetens vi letar efter men som inte bor i storstadsområdena.

Men utspridda medarbetare kan leda till större svårigheter att bygga företagskultur, vilket kan få negativa konsekvenser som till exempel större flyktighet hos medarbetarna. Dan och Annelie är överens om att det går att hitta vägar att bygga företagskultur även digitalt genom att aktivt engagera de anställda:

- Det går att bygga företagskultur digitalt till exempel genom digitala After works och gemensamma tävlingar. Det viktiga är att engagera sina medarbetare och att det inte alltid finns en agenda för mötet. Målet är att få alla att känna att vi är ett team förklarar Annelie. 

- Företagets värdegrund blir viktigare än någonsin då den gör det möjligt att samlas runt en gemensam mening utanför det dagliga arbetet säger Dan. På Salesforce ligger vår värdegrund i vår 1-1-1-modell som innebär att vi ger 1 procent av vår produkt, 1 procent av medarbetarnas tid och 1 procent av vår vinst till välgörande ändamål. För mig har den varit en av anledningarna till att jag har velat arbeta kvar på Salesforce under 13 år, avslutar Dan.

Se webbinaret Digitaliseringen och människan här.