För att göra en bedömning av näringslivets potentiella produktivitetsnivå tittar man på hur stort produktivitetsgapet är för perioden i fråga. Produktivitetsgapet är ett mått på hur företagen utnyttjar sina resurser – om kapaciteten underutnyttjas är produktivitetsgapet negativt, vilket alltså betyder att den faktiska produktionen är lägre än den potentiella.

Om fallet är tvärtom, det vill säga att den faktiska produktiviteten är högre, producerar man mer än den beräknade potentiella kapaciteten och produktivitetsgapet är därmed positivt.

Det är avgörande för såväl anställda och företag som för länder att täppa igen produktivitetsgapet för att behålla konkurrenskraften. 

 

Upptäck framgångsverktygen med ett CRM för småföretag

Hitta, skaffa och behåll kunder med lösningar för försäljning, marknadsföring och kundservice – samtliga skräddarsydda för småföretag.

Enligt en sammanställning som gjorts nyligen av ExpertMarket placerar sig Sverige på plats 10 på listan över de mest produktiva länderna i världen 2020. Eftersom även våra skandinaviska grannar Danmark och Norge hamnar på tio i topp-listan tittade BusinessCulture.org närmare på den gemensamma nämnaren för våra länder, nämligen att den vanliga arbetsveckan är mindre än 40 timmar. Slutsatsen man drog var att den positiva balansen mellan arbetsliv och fritid även skapar positiva effekter på ländernas produktivitet. Det faktum att vi jobbar kortare veckor än i många andra länder kan också ha en inverkan på placeringen på OECD:s rapport där man jämför hur lyckliga medborgarna i olika länder är. Danmark och Norge har båda 7,6 poäng medan Sverige landar på 7,3 (att jämföra med snittet som ligger på 6,5).

Så hur kan du som småföretagare identifiera produktivitetsgap och förbättra produktiviteten i din egen organisation?

 

Varför hamnar länder efter i produktivitet?

 

Några anledningar till att länder släpar efter i fråga om produktivitet kan bland annat vara en lägre investeringsgrad i infrastruktur, teknik och FoU, kompetensbrister samt bristfällig förvaltning. Inom exempelvis Storbritannien är även konkurrensen relativt låg på grund av långvariga, ineffektiva monopol och marknadskoncentration.

 

För små och medelstora företag är den tydligaste lärdomen att dra av produktivitetspusslet att det är centralt att investera i teknik för att driva produktivitet och behålla konkurrenskraften. Dessutom kan småföretag utnyttja utbildningsplattformar on-demand för att öka personalens kompetens och bygga agilitet, och de kan använda enkla dra och släpp-lösningar för att skapa effektiva appar.  

 

Vad händer när produktiviteten sjunker?

 

Lägre produktivitet hämmar ekonomisk tillväxt. I stället för att göra mer med mindre gör företag mindre med mer, vilket leder till underanvändning av resurser och ökade omkostnader.

 

Hur ser produktiviteten ut i Sverige?

 

Nya siffror för det andra kvartalet 2021 visar att produktiviteten i Sverige har ökat till 106,20 från 104,70 för kvartal ett, och Sverige återhämtade sig snabbt efter finanskrisen 2008, både vad gäller produktivitet och produktivitet.

Samtidigt är vi fortfarande kvar i en pandemi som har drabbat hela världen på många olika sätt och som, trots framgångsrika vaccinationskampanjer i flera länder, fortsätter att påverka världsekonomin. I april 2020 förlorade 26 773 personer jobbet i Sverige, och då framför allt inom tillverkning, hotell och restaurang samt transport. Pandemin har drabbat branscher och sektorer asymmetriskt, och lett till covid-relaterade restriktioner, permissioner och lägre produktion per timme. 

 

Så kan du identifiera produktivitetsgap i ditt småföretag

 

  • Sätt upp riktmärken 

Genom att sätta upp riktmärken kan du lättare mäta organisationens produktivitet jämfört med dina konkurrenter, eller varför inte inom verksamheten över tid?

 

  • Utvärdera personalens kompetens

Medarbetarna är företagets kärna och genom att utvärdera deras kompetens får du en bättre överblick över vilka kunskaper de kan behöva utveckla eller lägga till. Det ger inte bara en bättre kundupplevelse i slutänden – de anställda känner sig även mer tillfredsställda och blir mer benägna att stanna kvar.

  • Kontrollera lednings- och förvaltningsprocesser 

Som ledare måste du ha ett bredare perspektiv när det gäller verksamheten och se sambandet mellan ekonomiska resultat och medarbetarnas arbetsmetoder. Kort sagt behöver du göra det enkelt för personalen att göra sitt jobb.

 

  • Utvärdera arbetsflöden 

Du behöver med jämna mellanrum se över arbetsflöden i verksamheten för att identifiera om de behöver uppdateras och i så fall hur. Med de många tekniska lösningar som finns tillgängliga kan det till exempel vara en bra idé att titta på vad som kan automatiseras för ökad produktivitet.

 

  • Jämför verktyg och teknik 

Gör en noggrann genomgång av vilka verktyg och tekniska lösningar som kan vara till nytta för ditt företag. Ni kanske skulle kunna öka produktiviteten väsentligt med hjälp av ett CRM eller genom att analysera era data på en enkel men effektfull plattform.

 
 

Fem tips för att öka produktiviteten

Lär dig hur du använder rätt verktyg som gör det enklare att göra följande: länka och integrera alla system och filer, processoptimering, rörlighet & enkel rapportering.