2018 tog EU beslut om direktivet Single Digital Gateway (SDG) som syftar till att förenkla för medborgare och företag i Europa att bo eller driva sin verksamhet i ett annat EU land. En portal ska dela information, digitala tjänster och användarstöd från offentliga aktörer i olika länder. I december 2022 ska information och användarstöd från offentliga aktörer finns tillgängligt genom portalen. Tjänster och ”En uppgift en gång” ska gå att använda i december 2023. Mer detaljer om SDG kan du läsa på DIGGs hemsida. Centrala-, regionala- och lokala offentliga organisationer kommer påverkas och i denna bloggtext ska vi försöka reda ut hur och om din organisation redan nu kan börja hantera dessa frågor.

 

Ökat informationsutbyte

 

SDG kommer ställa krav på offentliga organisationer även i Sverige. Information från svenska organisationer ska finnas tillgängligt via den gemensamma plattformen. Även tjänster ska kunna utföras, samma tjänster som jag som medborgare eller företagare kan utföra i min kommun, länsstyrelse, region eller hos en central myndighet, ska utländska medborgare och företagare kunna utföra via den samlande plattformen. För att lyckas med denna utveckling behöver offentliga organisationer ha en strategi för hur information och tjänster ska fungera och kunna delas. Det gemensamma digitala ekosystemet som alla offentliga organisationer finns med i, utvecklas och för att lyckas behövs en plan, där till exempel stöd för informationsutbyte ingår.

 

En uppgift en gång

 

En uppgift EN gång, som också brukar beskrivas som TOOP (The Once Only Principal). Principen går ut på att du som medborgare eller företagare aldrig ska behöva lämna en uppgift till en offentlig myndighet mer än en gång. Om du byter telefonnummer eller e-postadress så är det lätt att glömma att uppdatera informationen i din hemkommun. Uppdaterar du din information hos någon offentlig myndighet ska nu denna information distribueras och delas. I Estland är det sedan 2012 lag på att en offentlig aktör först måste fråga alla andra offentliga aktörer efter en viss information, innan aktören får fråga medborgaren eller företagaren. En uppgift En gång påverkar inte bara hur kontaktuppgifter hanteras. Det påverkar all information som lämnas in till offentlig sektor som till exempel ekonomisk information (deklarationer, bokslut etc), miljörapporter, bygglov och fastighetsinformation. Med Single Digital Gateway ställer EU krav på att En uppgift En gång ska gälla för och över hela EU.

 

Plan för att tillgängliggöra information och tjänster

 

I en historisk tillbakablick ser vi att organisationer ofta har utvecklat unika och separata IT-stöd för sina olika verksamheter. Det digitala ekosystemet inrymdes inom den lokala verksamhetens egna gränser. Men så ser inte behoven och kraven ut längre. Information som hanteras och lagras i en del av verksamheten behöver tillgängliggöras inte bara för resterande del av den egna organisationer. Den behöver tillgängliggöras för hela offentlig sektor. Med SDG behöver informationen tillgängliggöras för hela EU. Varje organisation bör ta fram en plan, en strategi, för detta tillgängliggörande. Genom enkla och smarta val kan arbetet förenklas. I planen bör framgå hur organisationen konsumerar och producerar grundläggande information (grunddata). Planen bör beskriva hur organisationen på ett samlat sätt ska göra denna grunddata tillgänglig i verksamheter. Hur organisationer vill använda APIer. Ett framgångsrikt sätt är att använda Mulesofts informationsdelningsplattform Mule.

 

Infrastruktur som stödjer

 

Fler och fler initiativ och arbeten pågår för att förenkla och effektivisera alla organisationers tjänster med tillgängliggörandet av information och tjänster. Infrastrukturer för olika syften byggs och etableras. Vi ser till exempel ENA som är DIGGs lösning för att möjliggöra en digital infrastruktur för informationsutbyte som utvecklas på uppdrag av regeringen. I infrastrukturen finns förutom flera olika byggblock också ramverk för nationella grunddata. Andra exempel på infrastrukturer är verksamt.se, Nationell Geodataplattform och Företagens Miljöinformation och rapportering (FMR).

 

Var förberedd, använd Salesforce

 

Salesforce tjänster och lösningar är i sin grund utvecklade för ett modernt, säkert och effektivt utbyte av information. Tjänsterna är redan förberedda för att olika infrastrukturer och behov. Genom att använda Salesforce är du säker på att din verksamhet har möjlighet att både vara effektiv och erbjuda ”state of the art” tjänster till dina kunder, samtidigt som din verksamhet kan ha effektiva processer med säkert och effektivt informationsutbyte med alla aktuella parter. Genom breda nätverk och internationellt samarbete ligger Salesforce i framkant och följer utvecklingen av bland annat Single Digital Gateway.