ประกาศ APEC CBPR และ PRP

 
 
มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2023

SFDC และกลุ่ม SFDC ได้รับใบรับรองหลักเกณฑ์การคุ้มครองความเป็นส่วนตัวข้ามพรมแดน (“CBPR”) ของ APEC และการรับรองความเป็นส่วนตัวสำหรับผู้ประมวลผลข้อมูล (“PRP”) และจะทำการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลตามประกาศและขอบเขตการบังคับใช้ของใบรับรองแต่ละฉบับ  คุณสามารถเข้าถึงประกาศ CBPR ได้ ที่นี่ (http://cbprs.org/compliance-directory/cbpr-system/) และสามารถเข้าถึงประกาศ PRP ได้ ที่นี่ (http://cbprs.org/compliance-directory/prp/)

หากคุณมีข้อกังวลที่ยังไม่ได้รับการแก้ไขเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลและการใช้ข้อมูลซึ่งเรายังไม่ได้ทำการแก้ไขให้จนเป็นที่น่าพอใจของคุณ โปรดติดต่อผู้ให้บริการแก้ไขปัญหาและระงับข้อพิพาทที่เป็นบุคคลภายนอกของเรา (แบบไม่มีค่าใช้จ่าย) ได้ที่ https://feedback-form.truste.com/watchdog/request