Sote-uudistus pistää sosiaali- ja terveydenhuollon uusiksi, kun vastuu palveluista siirtyy kunnilta hyvinvointialueille. Minkälaisia ratkaisuja Salesforce voisi tarjota sosiaali- ja terveysalan haasteisiin? Tässä tekstissä pureudutaan tarkemmin viiteen haasteeseen ja siihen, minkälaista apua Salesforce niihin tuo. 🔥

Sote-uudistus puhuttaa suomalaisia – ja niin myös meitä salesforcelaisia. Käytännössä kyse on siitä, että sosiaali- ja terveydenhuollon järjestäminen siirtyy kunnilta ja kuntayhtymiltä hyvinvointialueille, joita tulee olemaan 22. Uudistukselle on asetettu tavoitteita, joilla pyritään vaikuttamaan alan ja toisaalta myös koko yhteiskunnan haasteisiin. Mitä nuo haasteet ovat ja miten ihmeessä Salesforce niihin liittyy?

Kolme sanaa: Salesforce Health Cloud.

Emme toki väitä, että maailman kaikki ongelmat ratkeavat teknologia-alustan avulla, mutta paljon sillä voi kuitenkin saada aikaan. Mutta ennen kuin ratkotaan haasteita, katsotaan lyhyesti, mikä on Health Cloud.
 

Mikä on Salesforcen Health Cloud? 🏥☁️


Health Cloud on kokonaisvaltainen digitaalinen järjestelmä, joka tuo palveluntarjoajan ja asiakkaan saumattomasti yhteen siten, että potilaan hyvinvointi on kaiken keskiössä. Alusta antaa asiakkaasta reaaliaikaisen tilannekuvan, jonka pohjalta hänelle voidaan tarjota sekä optimaalisinta hoitoa että proaktiivista palvelua. Interaktiivinen ratkaisu tukee asiakkaan hyvinvointipolkua, ja helpottaa myös ammattilaisten työtä tekoälyn ja automaation keinoin. Kaikki tämä tapahtuu tietenkin tietosuoja huomioiden.
 

KATSO MYÖS ► Health Cloudin demo
 

Haaste: Väestön ikääntyminen 👵🏼👴🏼


Syntyvyys vähenee ja eliniänodote kasvaa, joten tulevaisuudessa Suomen väestö ikääntyy. Ikääntyminen haastaa myös sosiaali- ja terveysalaa. Siksi yksi sote-uudistuksen avaintavoitteista on vastata ikääntymisen tuomiin haasteisiin. Miten Salesforce voisi auttaa tässä?

Oikeanlaista teknologiaa ja laadukasta dataa hyödyntämällä iäkkäiden ihmisten kotona asumista on mahdollista tukea. Esimerkiksi tekoälyyn perustuvien mittaustietojen avulla voivat sekä ammattilaiset että asiakkaan läheiset seurata reaaliajassa, miten ikääntynyt pärjää kotonaan.
 

Haaste: Painopiste sairauksien hoidosta niiden ennaltaehkäisyyn 💉


Jotta painopiste siirtyisi hyvinvoinnin ja terveyden ennakoivaan edistämiseen, tarvitaan tulevaisuudessa ennaltaehkäisyyn keskittyviä digitaalisia ratkaisuja. Jatkossa ei siis odoteta enää sitä, että potilas tulee vaivansa kanssa vastaanotolle, vaan häntä pyritään palvelemaan proaktiivisesti.

Ennakoitavuuden mahdollistavat tekoälyyn ja dataan pohjautuvat automaatiot, jotka tekevät asiakastietoihin ja erilaisiin terveysindekseihin perustuvia ehdotuksia esimerkiksi ajankohtaisista seulonnoista. Näin käsin tehtävä rutiinityö vähenee, jolloin resursseja voidaan kohdistaa vaativampien hyvinvointipalveluiden tuottamiseen. Myös asiakkaan elämänlaatu paranee, kun tämä saa ennakoitua tietoa mahdollisesti tulevasta riskistä. 

Health Cloudin reaaliaikainen kokonaiskuva asiakkaasta varmistaa, että tarvittava hoito toteutuu aina yksilöllisesti ja niin, että kaikki mahdollinen tieto on ammattilaisen käytettävissä yhdessä näkymässä.

Lisäksi Health Cloud antaa asiakkaalle mahdollisuuden päästä käsiksi hyvinvointitietoihinsa. Kun erilaisia mittareita pääsee itsekin seuraamaan, myös motivaatio oman hyvinvoinnin edistämiseen kasvaa.
 

Haaste: Terveyspalvelujen saumattomuuden ja laadukkuuden varmistaminen 🤝


Palvelujen saumattomuus vaatii myös käytössä olevilta järjestelmiltä saumattomuutta. Siksi sosiaali- ja terveyspalvelujen tarjoajalla on oltava käytössään oikea-aikainen tilannekuva, jonka pohjalta ammattilaiset voivat tehdä oikeita päätöksiä asiakkaan hyvinvoinnin edistämiseksi ilman, että asiakas joutuu pomppimaan luukulta toiselle.

Laadukas data puolestaan mahdollistaa entistä yksilöllisemmän hoidon: mitä parempaa tietoa sosiaali- ja terveysalan ammattilaisilla on käytettävissään, sitä personoidumpaa hoitoa heidän on mahdollista antaa ilman, että työkuorma kasvaa samassa suhteessa. Kun saatavilla oleva tieto on hyvälaatuista, myös hoidon laatu tarkentuu ja parantuu. Käytännössä se tarkoittaa esimerkiksi sitä, ettei potilaalla ole tarvetta hakeutua saman vaivan kanssa enää uudestaan hoidettavaksi.

Hoitoammattilaisten näkökulmasta hoidon kannalta oleellinen tieto ei välttämättä ole kuitenkaan saatavilla helposti. Asiakkaan on puolestaan kirjauduttava eri järjestelmiin ja annettava useita lupia tietojen luovuttamiseen, jotta hoitava taho voi tarkastella hänestä tallennettuja tietoja. 

Kun käytössä on yksi alusta ja sen tarjoama kokonaiskuva asiakkaasta, relevantti tieto on välittömästi ammattilaisen saatavilla, eikä asiakkaankaan tarvitse enää käyttää useita eri järjestelmiä. Lisäksi asiakaskokemuksen laatua ja hoidon vaikuttavuutta on mahdollista seurata alustan sisältämin mittarein ja avainluvuin. Asiakas osallistetaan osaksi omaa hoitosuunnitelmaansa, ja hän tietää miten oma yksilöity palvelupolku etenee. 
 

Haaste: Kustannusten hillitseminen 💸


Sote-uudistuksen yksi tavoitteista on hillitä kustannusten kasvua. Kustannustehokkuuden näkökulmasta tarkoituksenmukaisella teknologia-alustalla on ehdottomasti väliä.

Kun painopiste siirtyy laadukkaan datan mahdollistamana ennaltaehkäisevään toimintaan, samalla säästetään vaativimpien palvelujen resursseja. Lisäksi taloudellinen ennustettavuus paranee, kun käytettävissä on oikea-aikaista informaatiota.

Tarpeen mukaan skaalautuva ekosysteemi ei lisää kustannuksia, kun erilaisia toiminnallisuuksia ja uusia toimijoita voi ottaa käyttöön palvelutilanteiden tai palvelutarpeen volyymin muuttuessa. Myöskään yksittäisten kysyntäpiikkien takia ei ole enää tarpeen tehdä erillisiä IT-investointeja. Health Cloud ei ole yksi uusi järjestelmä edellisten rinnalle vaan alusta, jolla korvataan yksittäisiä järjestelmiä. Kaikkea ei tarvitse laittaa uusiksi kertaheitolla, vaan alustan voi rakentaa tarpeita vastaavaksi pikku hiljaa. Myös jo olemassa olevia järjestelmiä on mahdollista integroida osaksi Health Cloudia.

Ja mikä tärkeintä: yksittäisen ammattilaisen työn tuottavuus ja vaikuttavuus kasvaa, kun käytössä on yhdenmukainen ja hallittava järjestelmä, jonka automaatioon perustuvat toiminnallisuudet vähentävät rutiinitöitä, helpottavat päätöksentekoa ja vähentävät kaaosta 🤯

Haaste: Ammattitaitoisen työvoiman saatavuus 🧑‍⚕️


Sote-uudistuksella pyritään varmistamaan, että ammattitaitoista työvoimaa on saatavilla nyt ja tulevaisuudessa. Yksi ratkaiseva avaintekijä tavoitteen saavuttamisessa onkin, että henkilökunnan työkuormaa saadaan vähennettyä nykyisestä. Kun työtä helpotetaan yhdenmukaisella järjestelmällä sen sijaan, että se pirstaloituu entisestään, asiantuntija voi käyttää enemmän aikaa vaikuttavaan työhön, eli asiakkaan kanssa.

Paitsi että Health Cloudin käyttöliittymä personoidaan aina roolikohtaisesti, se on lisäksi intuitiivinen: automatisointi pitää huolen siitä, että käyttöliittymä tekee ehdotuksia aiempaan toimintaan perustuen, mikä vähentää järjestelmän parissa käytettyä aikaa.
 

Health Cloud pähkinänkuoressa 🥜


Salesforce Health Cloud tarjoaa ratkaisuja sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille mm. seuraavilla tavoin:  

💡 Reaaliaikainen kokonaiskuva asiakkaasta

💡 Monikanavainen alusta

💡 Asiakkaan hyvinvointipolut

💡 Älykäs tiedonhallinta, joka mahdollistaa ennaltaehkäisevän hoidon

💡 Automatisoidusti kerätty data, jonka pohja päätöksiä on helpompi tehdä

💡 Mahdollisuus myös asiakkaalle itselleen tarkastella omia tietojaan

 

Haluatko tietää lisää Health Cloudin mahdollisuuksista?
Katso demo tai ota yhteyttä!

 


 

TUTUSTU ► Health Cloudin avainominaisuudet

KATSO VIDEO ► Salesforce Personalize the Patient Journey for Healthcare Providers

LUE MYÖS ► Mitä tarkoittaa Salesforce Customer 360?