Julkisella sektorilla hyödynnetään teknologiaa tehokkaampaan viestintään asiakkaiden kanssa, tuloksellisempaan työskentelyyn ja kulujen vähentämiseen. Lue, mitkä teknologiatrendit ovat nousussa vuonna 2023.

Teknologia muuttaa jatkuvasti tapaamme elää ja työskennellä. Julkiselta hallinnolta odotetaan nykyään samantasoista palvelua kuin yrityksiltäkin. Yksi vuoden 2023 tärkeimmistä trendeistä onkin julkisen hallinnon digitaalisten palveluiden muokkaaminen asiakkaiden tarpeisiin vastaamiseksi.

Tässä artikkelissa tarkastellaan neljää teknologiatrendiä ja kerrotaan, kuinka ne auttavat julkisen puolen toimijoita tarjoamaan entistäkin parempia palveluita.

 

Kestävä kehitys on julkisen hallinnon tärkeä painopiste


Hiilidioksidipäästöjen vähentäminen seuraavien vuosikymmenten aikana on kiistatta yksi ihmiskunnan kiireellisimmistä haasteista. Ilmastonmuutoksen hidastamiseksi tarvitaan merkittäviä toimia, joiden toteuttaminen edellyttää runsaasti yhteistyötä ja toimintaa julkisen hallinnon johdolla.

Kestävää kehitystä tukeva teknologia on yksi vuoden 2023 tärkeimmistä trendeistä. Teknologiaa hyödynnetään monella eri osa-alueella älykkäissä ja moderneissa kaupungeissa: asioiden internet (IoT) -verkostot esimerkiksi tarkkailevat ilmanlaatua ja hallitsevat liikennettä, ja tekoälyn (AI) avulla voidaan parantaa yleistä turvallisuutta.

Kaikenkokoiset julkishallinnon organisaatiot voivat hyödyntää teknologiaa kestävään kehitykseen liittyvien tavoitteiden saavuttamiseksi ja tulla siten tietoisemmiksi omasta hiilijalanjäljestään. Näin voidaan myös estää tulevien projektien haitalliset ympäristövaikutukset.

 

Tavoitteina tehokkaampi yhteistoiminta ja yksinkertaisempi käyttäjäkokemus


Maailmassa on viime vuosien aikana nähty yhä enemmän vakavia hätätilanteita, jotka ovat todellinen testi julkisen sektorin kriisinhallintatoimille. Yhä useamman julkisen organisaation prioriteettina on nykyään hätävalmius ja luotettavampien järjestelmien laatiminen digitaalisten ratkaisujen avulla.

Hätätilanteet elävät ja muuttuvat koko ajan. Niiden hallintaan tarvitaan usein reaaliaikaista dataa ja julkisen sekä yksityisen sektorin yhteistoimintaa. Pelastussuunnitelman onnistunut toteuttaminen on usein kiinni viestinnästä, ja huonosti hallittu tiedonkulku voi johtaa resurssien vääränlaiseen kohdentamiseen ja pelastustoimenpiteiden viivästymiseen. 

Digitaaliset työkalut auttavat viranomaisia keräämään ja analysoimaan dataa reaaliajassa ja tekemään tietoon perustuvia päätöksiä. Digitaalisilla yhteiskäyttöalustoilla voidaan viestiä tehokkaasti hätätilannetta ennen, sen aikana ja sen jälkeen, ja näin kaikki asianosaiset näkevät oikeat tiedot oikeaan aikaan.

Yhteiskäyttötyökaluja voidaan hyödyntää myös tehostamaan viestintää kansalaisten ja julkisen hallinnon välillä. Palvelun saaminen edellyttää usein monien eri viestintäkanavien, kuten sähköpostin, puhelimen ja verkkosivujen käyttöä sekä toimipisteessä asioimista. Julkisilla organisaatioilla onkin mahdollisuus luoda yhtenäisiä ja joustavia järjestelmiä modernien digitaalisten työkalujen avulla ja purkaa rajat osastojen ja tiimien välillä paremman asiakaskokemuksen tarjoamiseksi.

 

Tekoäly ja automaatio ovat tärkeä osa tulevaisuuden julkisen sektorin työvoimaa


Salesforcen tuoreen julkisia palveluita koskevan raportin mukaan yksityisasiakkaat valitsevat yhä useammin digitaalisen kanavan asioidessaan julkisten toimijoiden kanssa. Erityisesti nuorempi sukupolvi suosii sosiaalista mediaa hankkiessaan tietoa julkisista palveluista.

Pysyäkseen muutoksen mukana julkiset toimijat ovat ryhtyneet etsimään teknologisia ratkaisuja tehokkaampaan asiakasviestintään, tuloksellisempaan työntekoon ja kulujen leikkaamiseen. Tämän seurauksena tekoäly- ja automaatioratkaisujen merkitys on kasvanut. Ne ovat auttaneet lisäämään työvoiman tehokkuutta ja tarjonneet julkisen sektorin työntekijöille tarvittavat työkalut henkilökohtaisemman palvelun tarjoamiseksi kaikissa kanavissa.

Tekoäly ja koneoppiminen ovat modernisoineet julkisia palveluita monella tapaa. Chatbotit avustavat itsepalvelutilanteissa, algoritmit optimoivat prosesseja ja hakemusprosessien automatisointi nopeuttaa asiointia.

Tekoälyn ja koneoppimisen kaltaiset teknologiat ovat tehokkaita työkaluja tuottavuuden lisäämiseksi. Julkisten organisaatioiden olisikin hyvä hyödyntää mahdollisuuksia kasvattaa työntekijöidensä digitaalisia valmiuksia.

 

Menestyäkseen julkisen hallinnon tulee rakentaa luottamusta digitaalisiin välineisiin 


Turvallisuus ja luottamus kulkevat käsi kädessä. Kansalaiset arvostavat avoimuutta ja turvallisuutta julkisten organisaatioiden kanssa asioidessaan, ja luottamusta rakennetaan tarkoilla turvatoimilla kaikissa digitaalisissa kanssakäymisissä.

Tutkimusten mukaan suurin osa maailmalla tapahtuvista kiristyshaittaohjelmahyökkäyksistä kohdistuu aloihin, joilla on tärkeä rooli kansallisen ja kansainvälisen tason toimitusketjuissa. Näitä aloja ovat muun muassa IT-ala, terveydenhoitoala ja julkinen hallinto. Tästä syystä moni julkisen puolen toimija on ryhtynyt toimiin suojatakseen infrastruktuurinsa kyberuhkia vastaan.

Monet julkisen sektorin toimijat, erityisesti puolustusorganisaatiot, ovat kyberturvallisuuden edelläkävijöitä ja tekevät yhteistyötä yksityisen sektorin kanssa. Ne ovat alkaneet hyödyntää konttiteknologiaa ja tutkia itsekorjautuvaa teknologiaa, jolla voisi automatisoida tietoturva-aukkojen korjauksen. Lisäksi moni organisaatio käyttää tekoälyä havaitakseen ja ehkäistäkseen mahdolliset uhat ennakolta. 

 

Tarve datan turvalliseen ja tehokkaaseen käyttöön kasvaa


Julkinen sektori on yhä suuremmalta osin siirtymässä tietoon pohjautuviin alustoihin. Tämä lisää tarvetta hallita suuria määriä dataa turvallisesti tehokkaiden palveluiden tarjoamiseksi kansalaisille ja yrityksille.

Data on nyt maailman arvokkain hyödyke. Tämän datan voiman hyödyntämisen onnistuminen riippuu julkisen sektorin kyvystä osoittaa jatkuvaa sitoutumista turvallisuuteen kaikilla rintamilla sekä sen halusta lisätä digitaalisten palveluidensa läpinäkyvyyttä. 

Lue miten teknologia voi auttaa kuromaan umpeen railon julkisen hallinnon ja sen asiakkaiden välillä.

 

 

Lue myös: 

👉 Kun kansalaiset ovat etusijalla, luottamus julkiseen hallintoon kasvaa

👉 Kuntien digitaalinen transformaatio

👉 Näin Salesforce voi auttaa sote-uudistuksen haasteissa