Vi befinner oss i en tid som saknar motstycke, mitt i flertalet konvergerande kriser. Sett ur ett globalt perspektiv går utvecklingen inom hälsa- och sjukvård, ekonomi och klimat åt fel håll. Men om näringslivet tar en aktiv roll i samhällsutvecklingen kan vi förebygga en framtida kris. 

Enligt den ansedda globala Förtroendebarometern 2021 från Edelman har medborgarnas förtroende för regeringar, icke-statliga organisationer (NGO) och medier fortsatt sjunka under de senaste tolv månaderna. Förtroendet för näringslivet är högst, där respondenter i 18 av 27 länder säger sig ha högre förtroende för företagen än sitt lands regering. Covid-19 har påskyndat den redan nedåtgående trenden, framförallt i frågor som rör förmågan att säkra jobb och att lösa klimatkrisen. Enligt barometern är det de med lägre utbildning, mindre pengar och färre resurser som upplever att de får offra mest i spåren av pandemin.

Detta innebär att behovet av stärkt förtroende för samhället är stort. I synnerhet då världen just ska genomföra den mest omfattande massvaccinationen i världshistorien. Om vi ska lyckas hantera distributionsutmaningarna det innebär är ett förtroende för myndighetsinformation och vetenskap, och för partnerskap mellan privat- och offentlig sektor, kritiskt.

 

Viktigt att företag och statliga organisationer samarbetar - för en mer hållbar framtid

 

På Salesforce försöker vi agera proaktivt och adressera de kommande utmaningarna. Genom utvecklandet av vår egen distributionslösning för vaccin - Vaccine Cloud - hjälper vi ansvariga myndigheter och organisationer att snabbt, säkert och effektivt distribuera och hantera vaccinationsprogram i stor skala. Genom att leverera ansvarsfullt, transparent och med kvalitet är vi säkra på att våra lösningar bidrar till både mer effektiva systemstöd och till att samhällets institutioner upplevs som pålitliga och sanningsenliga.

I spåren av pandemin har vi under det senaste året också sett hur organisationer världen över applicerat ny teknik i hyperfart och ställt om för att möta de nya utmaningarna. I den nya ekonomin är det inte bara implementeringen av digitala system som är viktigt, utan också hur vi arbetar i det nya normala. Hur företagen agerar idag kommer att forma bilden av hur näringslivet uppfattas långsiktigt.

 

Salesforce lösningar underlättar i en tid av distansarbete och digital förändring

 

Då den dagliga kommunikationen försvåras av att många arbetar hemma blir användandet av CRM lösningar såsom Salesforce Sales Cloud och Service Cloud viktigare för att underlätta visibilitet och försäkra sig om en transparent kundupplevelse där alla arbetar mot samma mål. Företagen måste också försäkra sig om att anställdas hälsa bibehålls i de nya arbetsförhållandena. Att arbeta hemifrån kan innebära psykiska påfrestningar och när arbetsplatsen ska öppna upp måste uppföljning och kontroll finnas på plats för att kunna garantera medarbetarnas säkerhet. Genom tekniska lösningar såsom Work.com med Command Center för arbetsplatser kan vi underlätta både uppföljning av medarbetarnas mående och säker schemaläggning.

Den snabba digitaliseringen innebär också att vissa jobb och tjänster kommer att försvinna, medan nya dyker upp. Den oerhört snabba omställningstakten betyder att den långsiktiga kompetensutvecklingen inte är tillräcklig, utan företagen och näringslivet måste bidra till att höja den digitala skickligheten på arbetsmarknaden. Tack vare verktyg som myTrailhead, en del av Customer360, blir det möjligt för företag att ge sina anställda snabb och enkel tillgång till digitalt lärande och bidra till samhällets digitala kompetens hänger med utvecklingen.

Pandemin har vänt upp och ner på vårt samhälle på flera sätt men genom innovativa lösningar och samarbete mellan statliga och privata organisationer och företag kan vi tillsammans verkar för en hållbar framtid.