ความเป็นส่วนตัว

คำแถลงความเป็นส่วนตัว

เรียนรู้เกี่ยวกับความมุ่งมั่นของเราต่อการคุ้มครองความเป็นส่วนตัว
TRUSTe
TRUSTe
TRUSTe
TRUSTe

สาระสำคัญของคำชี้แจงความเป็นส่วนตัว

เมื่อคุณใช้งานและโต้ตอบกับเว็บไซต์หรือบริการของเรา ติดต่อสื่อสารกับเรา เยี่ยมชมสำนักงานของเรา หรือเข้าร่วมงานอีเวนต์ของเรา หรือทำกิจกรรมอื่น ๆ นอกเหนือจากที่อธิบายไว้ในคำชี้แจงความเป็นส่วนตัวฉบับสมบูรณ์ เราอาจเก็บรวบรวม ใช้งาน แบ่งปัน และประมวลผลข้อมูลเกี่ยวกับคุณ (ซึ่งต่อไปในที่นี้จะเรียกว่า "ข้อมูลส่วนบุคคล") สาระสำคัญของคำชี้แจงความเป็นส่วนตัวเหล่านี้สรุปแนวทางปฏิบัติในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของเราและสิทธิที่เกี่ยวข้องของคุณ

ข้อมูลที่สำคัญ

คำชี้แจงความเป็นส่วนตัวฉบับสมบูรณ์ของ Salesforce มีข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติในเรื่องความเป็นส่วนตัวของ Salesforce

บุคคลหรือนิติบุคคลของ Salesforce ที่มีหน้าที่รับผิดชอบ

ข้อมูลสำคัญ

Salesforce เป็นผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ และรับผิดชอบการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เว้นแต่ได้มีการระบุไว้โดยชัดแจ้งเป็นอย่างอื่นในคำชี้แจงความเป็นส่วนตัวฉบับสมบูรณ์ เพื่อหลีกเลี่ยงข้อสงสัยประการใดที่อาจเกิดขึ้น คำชี้แจงความเป็นส่วนตัวของเราไม่มีผลบังคับใช้ภายในขอบเขตที่เราประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลในบทบาทของผู้ประมวลผลข้อมูลในนามของลูกค้าของเรา เมื่อกล่าวถึง "Salesforce" "เรา" "พวกเรา" หรือ "บริษัท" ให้หมายถึง Salesforce.com, Inc. และบริษัทในเครือที่เกี่ยวข้องที่มีส่วนร่วมในกิจกรรมการประมวลผลข้อมูล คุณสามารถดูรายชื่อบริษัทในเครือของ Salesforce ได้ในหัวข้อรายชื่อบริษัทในเครือบนแบบฟอร์ม 10-K ล่าสุดของ Salesforce ในแท็บ SEC Filings โดยเลือกตัวกรอง "Annual Filings" ในหน้านี้ กรุณาดูข้อมูลการติดต่อของเราและรายละเอียดของเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเรา (และเจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องทุกข์ในประเทศอินเดีย) ได้ที่หัวข้อ "การติดต่อเรา" ที่ด้านล่างนี้

วัตถุประสงค์ในการที่เราประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

เราเก็บรวบรวมและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์ที่หลากหลาย ซึ่งรวมถึง:

 • เพื่อจัดหาและโปรโมทเว็บไซต์และบริการต่าง ๆ ของเรา 
 • เพื่อให้ข้อมูลกับคุณเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของเรา 
 • เพื่อจัดการการลงทะเบียนของคุณสำหรับการเข้าร่วมงานอีเวนต์รวมถึงการเยี่ยมชมสำนักงาน
 • เพื่อจัดการการลงทะเบียนของคุณสำหรับการประกวดและการส่งเสริมการขาย
 • เพื่อติดต่อสื่อสารกับคุณ
 • เพื่อรักษาความปลอดภัยของบริการต่าง ๆ
 • เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพของบริการต่าง ๆ ให้ดียิ่งขึ้น
 • เพื่อตรวจสอบการปฏิบัติตามข้อกำหนดในการใช้งานที่มีผลบังคับใช้ (ซึ่งรวมถึงข้อกำหนดด้านขีดความสามารถในการให้บริการ) 
 • เพื่อระบุโอกาสสำหรับการพัฒนาบริการต่าง ๆ ในอนาคต
 • เพื่อทำธุรกรรมกับคุณให้เสร็จสมบูรณ์ เมื่อคุณซื้อผลิตภัณฑ์หรือบริการของเรา
 • เพื่อดูแลระบบการสำรวจและการจัดทำการวิจัย
 • เพื่อแสดงโฆษณาที่ปรับให้เป็นส่วนตัวสำหรับคุณ และเพื่อส่งการสื่อสารทางการตลาด ข้อมูลผลิตภัณฑ์และบริการต่าง ๆ ของเราให้กับคุณ และ
 • เพื่อปฏิบัติตามหน้าที่ทางกฎหมายของเราของเราภายใต้กฎหมายที่มีผลบังคับใช้ และเพื่อให้ความร่วมมือกับหน่วยงานในภาครัฐและหน่วยงานราชการตามที่กำหนด

หากคุณต้องการดูรายการวัตถุประสงค์ที่เราประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ กรุณาดูที่คำชี้แจงความเป็นส่วนตัวฉบับสมบูรณ์

เราเก็บรวบรวมและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณภายในขอบเขตเท่าที่จำเป็นสำหรับการดำเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์เหล่านี้เท่านั้น และเราอาศัยฐานทางกฎหมายในการประมวลผลข้อมูล ตามที่ระบุไว้ในคำชี้แจงสิทธิความเป็นส่วนตัวฉบับสมบูรณ์ของเรา หากจำเป็น เราจะขอความยินยอมจากคุณล่วงหน้า ก่อนที่จะประมวลผลข้อมูล

กรุณาตรวจดูที่หัวข้อ "เราเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลอะไรบ้าง?" และ "วัตถุประสงค์ที่เราประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลและฐานทางกฎหมายที่เราอาศัยในการปฏิบัติ" ในคำชี้แจงความเป็นส่วนตัวฉบับสมบูรณ์ของเรา นอกจากนี้ กรุณาตรวจดูที่หัวข้อ "เราจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไว้นานเท่าใด?" ด้วย เพื่อดูว่าเราจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไว้นานเท่าใด

เราแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลกับใครบ้าง?

เราอาจแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลกับบุคคลและนิติบุคคลที่หลากหลาย ซึ่งรวมถึง:

 • ผู้ให้บริการที่ลงนามในสัญญากับเรา ซึ่งประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลในนามของเรา สำหรับการดูแลจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบ โฮสติ้ง การประมวลผลบัตรเครดิต การวิจัยและการวิเคราะห์ การตลาด การบริการลูกค้า และการตกแต่งข้อมูล
 • บริษัทในเครือภายในกลุ่มบริษัทในปัจจุบันและในอนาคตของเรา ที่ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์ในการสนับสนุนลูกค้า การตลาด การจัดการงานอีเวนต์ การดำเนินงานด้านเทคนิค และการจัดการด้านบัญชี
 • ถ้าคุณกำลังใช้บริการของเราในฐานะผู้ใช้ที่ได้รับอนุญาต เราจะแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณกับลูกค้าของ Salesforce ที่รับผิดชอบการเข้าถึงบริการของคุณ เพื่อตรวจสอบบัญชีของคุณ สืบสวนกิจกรรมที่น่าสงสัย และตรวจสอบการปฏิบัติตามข้อกำหนดการใช้งานและนโยบายของเรา
 • ผู้สนับสนุนงานอีเวนต์ การสัมมนาผ่านเว็บไซต์ หรือการประกวดที่คุณลงทะเบียน
 • เครือข่ายและเว็บไซต์ของบุคคลภายนอกที่เราสามารถโฆษณาบนแพลตฟอร์มของพวกเขาได้
 • โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์ AppExchange ของเรา เราจะแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณกับคู่ค้าที่เป็นบุคคลภายนอก ซึ่งคู่ค้าของเราดังกล่าวอาจติดต่อคุณเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการของพวกเขา
 • ที่ปรึกษาซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญซึ่งให้บริการด้านคำปรึกษา, การธนาคาร, กฎหมาย, การประกันภัย และการบัญชี และ
 • หน่วยงานในภาครัฐและราชการ ภายในขอบเขตที่เราจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อปฏิบัติตามหน้าที่ทางกฎหมายของเรา

กรุณาตรวจดูรายชื่อทั้งหมดและข้อมูลโดยละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หัวข้อ "เราแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลกับใครบ้าง?" ในคำชี้แจงความเป็นส่วนตัวฉบับสมบูรณ์ของเรา

การโอนข้อมูลส่วนบุคคลระหว่างประเทศ

ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอาจถูกเก็บรวบรวม โอน และจัดเก็บโดยเราซึ่งอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา และโดยบริษัทในเครือของเรา และบุคคลภายนอก (ตามที่ระบุไว้ในคำชี้แจงความเป็นส่วนตัวฉบับสมบูรณ์) ที่อยู่ในประเทศอื่น ๆ ดังนั้น ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอาจได้รับการประมวลผลในพื้นที่นอกเขตอำนาจศาลของคุณ ซึ่งรวมถึงในประเทศและเขตอำนาจศาลที่อาจไม่มีการให้ความคุ้มครองข้อมูลในระดับเดียวกัน ดังที่ได้อธิบายไว้ในหัวข้อ "การโอนข้อมูลส่วนบุคคลระหว่างประเทศ" ของคำชี้แจงความเป็นส่วนตัวฉบับสมบูรณ์ของเรา เราได้จัดให้มีมาตรการคุ้มครอง เพื่อให้แน่ใจว่าเรามีการคุ้มครองข้อมูลที่เพียงพอในระดับเดียวกันกับสถานที่นอกประเทศหรือเขตอำนาจศาลที่โอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไป

สิทธิเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

คุณมีสิทธิบางประการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลท้องถิ่น โดยขึ้นอยู่กับกฎหมายที่มีผลบังคับใช้ สิทธิเหล่านี้อาจรวมถึงสิทธิต่อไปนี้:

 • การเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่เราจัดเก็บ
 • การเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีที่เราประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ
 • การแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่ถูกต้องและทำให้แน่ใจว่าข้อมูลมีความสมบูรณ์ โดยคำนึงถึงวัตถุประสงค์ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล
 • การลบข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ
 • การระงับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ
 • การโอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณให้กับผู้ควบคุมรายอื่น ภายในขอบเขตที่สามารถกระทำได้
 • การคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ
 • การเลือกปฏิเสธการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณต่อบุคคลภายนอก
 • หากคุณมีอายุต่ำกว่า 16 ปี หรือน้อยกว่าอายุขั้นต่ำตามกฎหมายที่สามารถยินยอมสำหรับวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องกับความเป็นส่วนตัวได้ในเขตอำนาจศาลที่เกี่ยวข้อง คุณต้องเลือกเข้าร่วมในการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลบางอย่างของคุณกับบุคคลภายนอก
 • การไม่ถูกเลือกปฏิบัติในการใช้สิทธิตามที่อธิบายไว้ข้างต้น 
 • การไม่ให้ใช้การตัดสินใจด้วยกระบวนการอัตโนมัติเพียงอย่างเดียว รวมทั้งการทำโปรไฟลิ่ง (profiling) ที่มีผลทางกฎหมาย และ
 • การถอนความยินยอมของคุณได้ตลอดเวลา (ภายในขอบเขตที่เราประมวลผลข้อมูลโดยอาศัยความยินยอมของคุณ) 

หากคุณต้องการดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับสิทธิและตัวเลือกของคุณ และวิธีการใช้สิทธิของคุณ กรุณาตรวจดูที่หัวข้อ "สิทธิเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ" ในคำชี้แจงความเป็นส่วนตัวฉบับสมบูรณ์ของเรา

การติดต่อเรา

หากคุณต้องการใช้สิทธิเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ หรือหากคุณมีคำถามเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติในเรื่องความเป็นส่วนตัวของเรา กรุณากรอกแบบฟอร์มนี้ หรือส่งอีเมลหาเราที่ privacy@salesforce.com หรือ datasubjectrequest@salesforce.com, หรือโทรศัพท์หาเราที่หมายเลข 1-844-287-7147 หรือส่งจดหมายถึงเราที่:

Salesforce Data Protection Officer (Salesforce Privacy Team) (และเจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องทุกข์ สำหรับประเทศอินเดีย)

415 Mission St., 3rd Floor

San Francisco, CA 94105, USA

เมื่อคุณติดต่อเรา กรุณาระบุด้วยว่าคุณพำนักอยู่ในประเทศใด และ/หรือรัฐใด

หากคุณเชื่อว่าเราไม่สามารถให้ความช่วยเหลือเรื่องการร้องเรียนหรือข้อกังวลของคุณได้ และคุณอาศัยอยู่ในเขตเศรษฐกิจยุโรปหรือสหราชอาณาจักร คุณมีสิทธิยื่นเรื่องร้องเรียนไปยังหน่วยงานกำกับดูแลที่มีอำนาจรับผิดชอบได้