Begreppet SWOT-analys kommer från engelskans Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats och är ett verktyg för att bedöma ett företags styrkor, svagheter, möjligheter och hot och därmed dess aktuella ställning.

Med en SWOT-analys får du en snygg och effektfull översikt över hur ditt företag ligger till inom 4 olika kategorier. Styrkor och svagheter klassas som interna faktorer som företaget till viss del kan styra över medan möjligheter och hot är externa faktorer som hör till den bredare marknaden. 

 

Vad innebär en SWOT-analys för ditt småföretag?

Den lista du får fram genom analysen blir ett ramverk som du kan använda i ditt företag och utnyttja de interna styrkorna för att övervinna externa utmaningar. En SWOT-analys för småföretag, även kallad nulägesanalys, är ett av de snabbaste och enklaste sätten att se hur ditt företag ligger till för tillfället och hur du kan ta det dit du vill nå. Det är ett enkelt men effektfullt verktyg.

 

Vad är en SWOT-analys?

En SWOT-analys består av fyra delar:

 

  • Styrkor (internt): Styrkorna beskriver inom vilka områden ett företag utmärker sig, till exempel med en unik tjänst, en innovativ marknadsstrategi, en lojal kundbas, lysande varumärkesarbete, en känsla för överlägsen design med mera. Styrkorna visar hur konkurrenskraftigt företaget är, vad det gör bättre än konkurrenterna helt enkelt.

  • Svagheter (internt): Svagheterna är sådant som hindrar företaget att uppnå sin fulla potential. Saknas expertkunskaper? Är den fysiska platsen inte optimal eller använder man gammal teknik? Vilka områden behöver förbättras för att företaget ska hålla jämna steg med konkurrenterna? Företagets svagheter visar vilka konkurrensnackdelar det har, alltså vad som behöver förbättras för att nå samma nivå som konkurrenterna. Om kvaliteten på ett företags kundresa till exempel är ojämn kan det identifieras som ett problemområde som kan förbättras genom automatisering.

  • Möjligheter (externt): Företag kan inte alltid styra när och hur externa möjligheter dyker upp, men de kan använda sig av sin SWOT-tabell för att få en överblick över sina styrkor och därmed dra i rätt spakar vid rätt tillfälle. Företag behöver analysera sin försäljning, titta på vilka marknadsmöjligheter som finns, se hur de kan utnyttja sina styrkor för att maximera dessa möjligheter och fundera på hur de kan övervinna sina svagheter för att dra bättre nytta av marknadens möjligheter.

  • Hot (externt): Hot är externa krafter som kan påverka ett företag negativt. Bland annat kan sådant som störningar i distributionskedjan, stigande materialkostnader, personalbrist, nya regleringar, förändrade kundbeteenden och ökad konkurrens potentiellt skada ett företag. Och även om hot oftast är bortom företagets kontroll betyder inte det att det inte går att försöka förbereda sig för dem. Till exempel kan digitala lösningar hjälpa till att hålla koll på nya kundbeteenden medan utbildningsplattformar kan leda till mindre personalbrist.

 

Så gör du en SWOT-analys för ditt småföretag

Samla teamet: Om du ska kunna göra en ordentlig och effektiv SWOT-analys för småföretag är det viktigt att rätt teammedlemmar får komma till tals. Alla behöver inte vara visionärer inom analys, men när du har representanter från varje avdelning och varje roll är det mer sannolikt att du får en detaljerad och fullständig överblick över verksamhetens styrkor och svagheter, nedifrån och upp.

Använd brainstorming: När teamet är samlat kan ni med brainstorming uppmuntra alla att uttrycka sina åsikter om företagets styrkor och svagheter samt eventuella externa möjligheter och hot de har noterat. I det här skedet behöver du inte bedöma hur relevanta dessa observationer är, nu handlar det bara om att kasta fram idéer för att se vad som fastnar. Vissa företag väljer att jobba med brainstorming som grupp medan andra ber medarbetarna att komma på idéer och sedan jämföra anteckningarna med varandra.

Prioritera: Efter brainstormingpasset kan företaget börja rangordna de idéer som teamet har tagit fram. Det kan vara bra att rösta i det här läget, men varje företag har sina egna tankar kring hur man bäst når consensus. Vissa anser till exempel att de högsta cheferna och beslutsfattarna ska ha sista ordet.


När företagets styrkor, svagheter, möjligheter och hot väl har identifierats och rangordnats kan de placeras in i en enkel översikt med fyra rutor, där varje ruta representerar en aspekt. Och där har du det: ditt företag har nu ett enkelt men effektivt verktyg för att optimera sina styrkor,förbättra sina problemområden, fånga nya möjligheter och minska hoten innan de kan skada företaget.

 

Exempel på SWOT-analys – fallstudie med småföretag

Styrkor: anpassningsbara, kan snabbt ställa om efter ändrade förutsättningar, kunderna uppskattar tillgängligheten

Svagheter: saknar tid att gå på djupet i nya uppdrag, samma roll gör många olika arbetsuppgifter

Möjligheter: med styrkan ”anpassningsbara” kan arbetsrollerna göras snävare så att personalen får chans att sätta sig in ordentligt i nya uppgifter. Detta skulle även förändra svagheterna.

Hot: marknaden är i förändring och nya, ofta mer tekniska, kunskaper krävs. Med tanke på styrkorna bör detta dock inte vara ett problem utan snarare ses som en utmaning.

 

Vad händer nu?

När du nu har tagit steget och gjort en SWOT-analys för ditt småföretag är det dags att börja jobba med den som utgångspunkt. Hitta lösningar som passar för dina behov så att du kan ta tag i identifierade svagheter, dra nytta av styrkorna och omvandla hot till möjligheter. Ta del av särskilt framtagna entreprenörsguider om CRM, fundera över nya trender för småföretag och se över marknadsföringsplanen, kanske behöver den anpassas utifrån den nulägesanalys som du har gjort för ditt företag.