Privacy

 

Bekijk Salesforce's reactie op de uitspraak van Het Hof van Justitie van de Europese Unie

Privacyverklaringen

Belangrijkste punten uit de Privacyverklaring

 
Als u onze websites bezoekt en daar handelingen uitvoert of als u met ons communiceert of op andere wijze contact met ons opneemt, kunnen wij naar u te herleiden informatie (‘Persoonsgegevens’) verzamelen, gebruiken, delen en verwerken. Deze Belangrijkste punten uit de Privacyverklaring vormen een samenvatting van onze praktijken met betrekking tot de verwerking van uw Persoonsgegevens en uw rechten in dit verband.
 • In de volledige Privacyverklaring van salesforce.com vindt u meer informatie over de Website privacy praktijken van het Bedrijf.
 • Salesforce.com is een gecertificeerd licentiehouder van het TRUSTe Privacy Seal. Het bedrijf heeft ook een aantal van haar diensten gecertificeerd in het kader van het EU - U.S. Privacy Shield.
 
TRUSTe
TRUSTe
salesforce.com, inc. is de verwerkingsverantwoordelijke van uw Persoonsgegevens en is verantwoordelijk voor de verwerking daarvan, tenzij uitdrukkelijk anderszins aangegeven in onze volledige Privacyverklaring. Zie voor onze contactgegevens en de contactgegevens van onze functionaris voor gegevensbescherming het onderdeel ‘Contact met ons opnemen’ hieronder.

Wij verzamelen en verwerken Persoonsgegevens voor uiteenlopende doeleinden, waaronder:

 • Wij verwerken uw naam en contactgegevens om u van informatie te voorzien over onze producten, om uw inschrijvingen voor en aanwezigheid bij onze evenementen en webinars te beheren of voor kantoorbezoeken, om uw inschrijvingen voor acties en wedstrijden te beheren en om u klantenondersteuning te bieden of op andere wijze met u te communiceren;
 • Wij verwerken informatie over uw apparaat- en gebruiksgegevens om onze websites te verbeteren en op u toe te snijden en om de beveiliging en de blijvende goede functionering van onze websites te waarborgen;
 • Wij verwerken uw factureringsgegevens om transacties met u te voltooien wanneer u onze producten of diensten aanschaft; 
 • Om gepersonaliseerde advertenties aan u te tonen en om marketingberichten naar u te versturen over ons, onze producten en onze diensten; en
 • Om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen uit hoofde van toepasselijke wetgeving en medewerking te verlenen aan overheidsinstanties.

Wij verzamelen en verwerken uw Persoonsgegevens uitsluitend voor zover dit noodzakelijk is voor het verwezenlijken van deze doeleinden en voor zover wij ons kunnen baseren op een rechtsgrondslag voor de verwerkingen zoals uiteengezet in onze volledige Privacyverklaring. Indien nodig zullen wij u vragen om uw voorafgaande toestemming voor de verwerking.

Zie voor meer informatie de onderdelen ‘Welke Persoonsgegevens verzamelen wij?’ en ‘Doeleinden waarvoor wij Persoonsgegevens verwerken en de rechtsgrondslagen waar wij ons op baseren' in onze volledige Privacyverklaring. Zie ook het onderdeel ‘Hoe lang bewaren wij uw Persoonsgegevens?’ om te lezen hoe lang wij uw Persoonsgegevens bewaren.

Wij kunnen Persoonsgegevens met diverse partijen delen, waaronder:

 • Door ons gecontracteerde dienstverleners die namens ons Persoonsgegevens verwerken voor IT, systeemadministratie en hosting, creditcardbetalingen, onderzoek en analyse, marketing, klantenservice en dataverrijking; 
 • Dochterondernemingen binnen onze ondernemingengroep die Persoonsgegevens verwerken voor klantenservice, marketing, technische verrichtingen en accountbeheer;
 • Sponsoren van evenementen, webinars of wedstrijden waar u zich voor inschrijft;
 • Externe social media- en advertentienetwerken, die gewoonlijk optreden als afzonderlijke verwerkingsverantwoordelijken, zodat wij op hun platformen kunnen adverteren;
 • In het bijzonder met betrekking tot onze AppExchange-website met onze externe partners die contact met u op kunnen nemen betreffende hun producten of diensten; 
 • In bepaalde gevallen professionele adviseurs die diensten verlenen op het gebied van consultancy, bankieren, juridische zaken, verzekeringen en boekhouding, of als wij partij zijn bij een fusie, reorganisatie, verkoop van activa of bedrijfscombinatie;
 • Overheidsinstanties, voor zover wij wettelijk verplicht zijn om Persoonsgegevens te verstrekken om aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen;

Zie voor meer informatie het onderdeel ‘Met wie delen wij Persoonsgegevens?’ in onze volledige Privacyverklaring.

Voor onze bedrijfsvoering kunnen uw Persoonsgegevens verzameld, doorgegeven en opgeslagen worden door ons in de Verenigde Staten en door onze dochterondernemingen in andere landen waar wij actief zijn, inclusief landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER). Zoals beschreven in het onderdeel ‘Internationale doorgifte van Persoonsgegevens’ in onze volledige Privacyverklaring, hebben wij waarborgen doorgevoerd om een passend gegevensbeschermingsniveau te bieden bij de doorgifte van uw Persoonsgegevens naar landen buiten de EER, zoals standaard contractbepalingen voor de doorgifte van Persoonsgegevens die door de Europese Commissie zijn goedgekeurd (zie artikel 46 Avg).

Afhankelijk van de plaatselijke gegevensbeschermingswetgeving hebt u bepaalde rechten met betrekking tot uw Persoonsgegevens. Deze rechten zijn onder andere:

 • Om inzage te krijgen in Persoonsgegevens die wij van u bewaren (recht van inzage);
 • Om onjuiste Persoonsgegevens te rectificeren en, met inachtneming van het doeleinde voor de verwerking van de Persoonsgegevens, te verzekeren dat deze compleet zijn (recht op rectificatie);
 • Om uw Persoonsgegevens te wissen/verwijderen, voor zover toegestaan onder toepasselijke gegevensbeschermingswetgeving (recht op gegevenswissing; recht op vergetelheid);
 • Om onze verwerking van uw Persoonsgegevens te beperken voor zover toegestaan door de wet (recht op beperking van de verwerking);
 • Om uw Persoonsgegevens over te dragen naar een andere verwerkingsverantwoordelijke, voor zover mogelijk (recht op overdraagbaarheid van gegevens);
 • Om bezwaar te maken tegen elke vorm van verwerking van uw Persoonsgegevens die uitgevoerd wordt op basis van onze gerechtvaardigde belangen (recht van bezwaar). Als wij uw Persoonsgegevens verwerken ten behoeve van direct marketing of met derden delen voor hun eigen direct marketing doeleinden, kunt u te allen tijde uw recht van bezwaar uitoefenen tegen deze verwerking zonder hier een reden voor te hoeven geven; 
 • Om niet onderworpen te worden aan een uitsluitend op geautomatiseerde verwerkingen gebaseerd besluit – waaronder profilering – waaraan rechtsgevolgen zijn verbonden  (‘Geautomatiseerde besluitvorming’); op dit moment vindt er op onze websites geen Geautomatiseerde besluitvorming plaats; en
 • Voor zover wij uw Persoonsgegevens verzamelen, verwerken en delen op basis van uw toestemming, om de toestemming te allen tijde in te trekken zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming voor de intrekking daarvan.

Voor meer informatie over uw rechten en keuzes en hoe u deze kunt uitoefenen, lees het onderdeel ‘Uw rechten met betrekking tot uw Persoonsgegevens' in onze volledige Privacyverklaring.

Als u uw rechten met betrekking tot uw Persoonsgegevens uit wilt oefenen of als u vragen hebt betreffende onze privacy praktijken, vul dan dit formulier in of stuur een brief naar:

Salesforce Data Protection Officer

The Landmark @ One Market Street, Suite 300

San Francisco, CA 94105, VS

Als u van mening bent dat wij u niet konden helpen met uw klacht of vraag en als u zich bevindt in de EER, dan hebt u het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit.