Integritet

 

Salesforce’s svar ska läsas i ljuset av EU-domstolens avgörande angående överföring av personuppgifter

Integritetspolicy

Integritetspolicy – huvudpunkter

 
När du använder och interagerar med våra webbplatser eller tjänster, kommunicerar med oss, besöker våra kontor eller deltar i våra evenemang – för att nämna några av de aktiviteter som beskrivs ytterligare i den fullständiga integritetspolicyn – kan vi välja att samla in, använda, dela och behandla information om dig (”personuppgifter”). Dessa huvudpunkter i vår integritetspolicy sammanfattar vår praxis för behandling av personuppgifter och de rättigheter som du har i samband med dem.
Salesforce fullständiga integritetspolicy innehåller mer information om Salesforce sekretesspraxis.
 
TRUSTe
TRUSTe
Salesforce, Inc. och/eller dess anslutna enheter agerar som personuppgiftsansvarig(a) för dina personuppgifter och är ansvariga för behandlingen av dem, om inte annat uttryckligen anges i vår fullständiga integritetspolicy. För att undvika tvivel gäller inte vår integritetspolicy i den mån vi behandlar personuppgifter i rollen som personuppgiftsbiträde för våra kunders räkning. All hänvisning till ”Salesforce”, ”vi”, ”oss” eller ”företaget” hänvisar till Salesforce.com, Inc. och dess relevanta anknutna företag, som medverkar till behandlingen av personuppgifter. En lista över Salesforce anknutna företag finns i avsnittet Lista över dotterbolag i Salesforce senaste 10-K-blankett. Du hittar den under fliken SEC-filer genom att välja filtret ”Årsunderlag” här. Se avsnittet ”Kontakta oss” nedan för vår kontaktinformation och information om vårt dataskyddsombud (och i Indien, vårt klagomålsombud).

Vi samlar in och behandlar personuppgifter för en mängd olika ändamål, inklusive:

 • att tillhandahålla våra varumärkens webbplatser och sociala mediesidor; 

 • att visa personligt anpassade annonser och innehåll; 

 • att hantera evenemangsregistreringar och närvaro (inklusive att säkerställa hälsa och säkerhet för våra besökare och anställda); 

 • att skicka kommunikation;

 • att hantera önskemål om kontakt och användarsupport;

 • att tillhandahålla, förbättra och optimera våra tjänsters prestanda; 

 • att fakturera för våra tjänster och hantera våra konton (inklusive användnings- och licensefterlevnad); 

 • att upprätthålla säkerheten för Salesforce och våra tjänster;

 • att administrera undersökningar och bedriva forskning, samt

 • att uppfylla våra rättsliga skyldigheter. 

Se den fullständiga integritetspolicyn för en fullständig lista över de syften för vilka vi behandlar dina personuppgifter.

Vi samlar endast in och behandlar dina personuppgifter i den utsträckning det är nödvändigt för att uppfylla dessa syften och där vi kan lita på en rättslig grund för sådan behandling, enligt vad som anges i vår fullständiga integritetspolicy. Vid behov kommer vi att be dig om ditt förhandssamtycke till behandlingen.

Vänligen läs avsnitten ”Vilka personuppgifter samlar vi in?” och ”Syften för vilka vi behandlar personuppgifter och de rättsliga grunder som vi förlitar oss på” i vår fullständiga integritetspolicy för ytterligare information. Läs också avsnittet ”Hur länge sparar vi dina personuppgifter?” för att ta reda på hur länge vi lagrar dina personuppgifter.

Vi kan välja att dela personuppgifter med olika parter, inklusive:

 • våra kontrakterade tjänsteleverantörer som behandlar personuppgifter för vår räkning för IT- och systemadministration, värdtjänster, kreditkortshantering, forskning och analys, marknadsföring, kundsupport och databerikande;

 • anknutna företag inom vår nuvarande eller framtida företagskoncern som behandlar personuppgifter för kundsupport, marknadsföring, eventhantering, teknisk drift och kontohantering;

 • Om du använder våra tjänster som behörig användare, där Salesforcekunden ansvarar för din åtkomst till tjänsterna genom att verifiera ditt konto och granska efterlevnaden av våra användarvillkor och policyer;

 • sponsorer av evenemang, webbseminarier eller tävlingar till vilka du har anmält dig;

 • tredjeparts nätverk och webbplatser så att vi kan annonsera på deras plattformar;

 • specifikt i relation till vår AppExchange-webbplats, med våra tredjepartspartners som kan kontakta dig angående deras produkter eller tjänster;

 • professionella rådgivare som tillhandahåller konsult-, bank-, juridik-, försäkrings- och redovisningstjänster samt

 • offentliga och statliga myndigheter, i den mån vi är tvungna att lämna ut personuppgifter för att uppfylla våra juridiska skyldigheter.

Läs avsnittet ”Till vilka lämnar vi ut personuppgifter?” i vår fullständiga integritetspolicy för hela listan och mer detaljerad information.

Personuppgifter kan samlas in, överföras till och lagras av oss i USA och av våra anknutna företag och tredje parter (enligt vad som anges i den fullständiga sekretesspolicyn) i andra länder. Därför kan dina personuppgifter komma att behandlas utanför ditt land eller jurisdiktion, inklusive på platser som kanske inte har samma skyddsnivå. Som beskrivs i avsnittet ”Internationell överföring av personuppgifter” i vår fullständiga integritetspolicy har vi implementerat skyddsåtgärder för att säkerställa en adekvat skyddsnivå i de fall dina personuppgifter överförs.

Du kan ha vissa rättigheter avseende dina personuppgifter i enlighet med inhemska dataskyddslagar. Beroende på tillämpliga lagar kan dessa rättigheter omfatta rätten att:

 • få tillgång till de personuppgifter om dig som vi tillgång till;

 • få veta mer om hur vi behandlar personuppgifter;

 • korrigera felaktiga personuppgifter och, genom att väga in syftet med behandlingen av personuppgifterna, försäkra dig om att de är fullständiga;

 • radera eller få dina personuppgifter borttagna;

 • begränsa vår behandling av dina personuppgifter;

 • överföra personuppgifter till en annan personuppgiftsansvarig, i den utsträckning som det är möjligt (rätt till dataportabilitet);

 • invända mot all behandling av dina personuppgifter;

 • Välja bort viss vidarebefordran av personuppgifter till tredje part

 • om du är under 16 år, eller en annan tillämplig ålder för samtycke för sekretessändamål i relevanta enskilda behörighetsområden, ha möjlighet att godkänna vissa utlämnanden av dina personuppgifter till tredje part;

 • inte bli diskriminerad för att di utövar de rättigheter som anges ovan; 

 • inte bli föremål för ett beslut som endast är baserat på automatiserad behandling, däribland profilering, som leder till rättsliga följder (”automatiserat beslutsfattande”) samt

 • återkalla ditt samtycke när som helst (i den utsträckning vi grundar vår behandling på samtycke).

Läs avsnittet ”Dina rättigheter avseende dina personuppgifter” i vår fullständiga integritetspolicy för mer information om dina rättigheter och val och hur du utövar dem.

För att utöva dina rättigheter avseende personuppgifter, eller om du har frågor om denna integritetspolicy, fyll i detta formulär, skicka e-post till oss på privacy@salesforce.com, ring oss på 1-844-287-7147 eller skriv till oss på:

Salesforce dataskyddsombud (Salesforce integritetsgrupp) (och i Indien, ett klagomålsombud)

415 Mission St, 3rd Floor

San Francisco, CA 94105, USA

Vänligen ange i vilket land och/eller stat du bor när du kontaktar oss.

Om du anser att vi inte har kunnat hjälpa dig med ditt klagomål eller problem och du befinner dig i EES-området har du rätt att lämna in ett klagomål till behörig tillsynsmyndighet. Om du arbetar eller bor i ett land som är medlem i EU eller i EES-området, kan du hitta kontaktuppgifterna till din lämpliga dataskyddsmyndighet på följande hemsida.