Integritet

 

Salesforce’s svar ska läsas i ljuset av EU-domstolens avgörande angående överföring av personuppgifter

Integritetspolicy

Integritetspolicy huvudpunkter

 
När du besöker och interagerar med våra webbplatser eller kommunicerar med eller på annat sätt kontaktar oss kan vi samla in, använda, dela och behandla uppgifter som gäller dig (”Personuppgifter”). Dessa huvudpunkter i vår Integritetspolicy sammanfattar vår behandling av Personuppgifter och dina  rättigheter i samband därmed.
 • Salesforce.coms fullständiga Integritetspolicy innehåller mer information om rutinerna för dataskydd på Företagets Webbplats.
 • Salesforce.com är en certifierad licensinnehavare av TRUSTe Privacy Seal. Bolaget har även certifierat vissa av sina tjänster inom ramen för EU - US . Privacy Shield ram.
 
TRUSTe
TRUSTe
Salesforce.com, inc. är personuppgiftsansvarig för behandling av dina Personuppgifter om inte annat anges i vår fullständiga Integritetspolicy. Se avsnittet ”Kontakta oss” nedan för våra kontaktuppgifter och vårt dataskyddsombuds kontaktuppgifter.

Vi samlar in och behandlar Personuppgifter för ett antal olika ändamål, inklusive:

 • Behandling av ditt namn och kontaktuppgifter för att ge dig information om våra produkter, hantera din registrering för och deltagande i våra evenemang och webbinarier eller vid kontorsbesök, hantera din registrering för tävlingar eller kampanjer, tillhandahålla dig kundsupport eller på annat sätt kommunicera med dig;
 • Behandling av enhets- och användaruppgifter för att förbättra och anpassa våra webbplatser och för att upprätthålla säkerhet på våra webbplatser och att de fungerar korrekt;
 • Behandling av dina faktureringsuppgifter för att genomföra transaktioner med dig när du köper våra produkter eller tjänster; 
 • För att visa anpassade annonser för dig och skicka marknadsföringsmeddelanden om oss, våra produkter och våra tjänster; och
 • För att uppfylla våra rättsliga skyldigheter enligt gällande lagar och samarbeta med offentliga myndigheter.

Vi samlar endast in och behandlar dina Personuppgifter i den mån det är nödvändigt för att uppfylla dessa ändamål och då vi har en rättslig grund för sådan behandling i enlighet med vad som anges i vår fullständiga Integritetspolicy. Om så krävs kommer vi att be dig om ditt samtycke till behandlingen.

Läs igenom avsnitten ”Vilka Personuppgifter samlar vi in?” och ”För vilka ändamål behandlar vi Personuppgifter och rättsliga grunder för vår behandling” i vår fullständiga Integritetspolicy för ytterligare information. Läs även igenom avsnittet ”Hur länge lagrar vi dina Personuppgifter?” för information om hur länge vi lagrar dina Personuppgifter.

Vi kan dela Personuppgifter med flera olika parter, inklusive:

 • Våra tjänsteleverantörer som behandlar Personuppgifter för vår räkning för IT- och systemadministration samt hosting, kreditkortsbehandling, forskning och analys, marknadsföring, kundsupport och databearbetning. 
 • Dotterbolag inom vår koncern som behandlar Personuppgifter för kundsupport, marknadsföring, teknisk verksamhet och kontohantering;
 • Sponsorer för evenemang, webbinarier eller tävlingar som du registrerar dig för;
 • Sociala medier och reklamnätverk som vanligtvis agerar som självständigt personuppgiftsansvariga för sin behandling, så att vi kan annonsera på deras plattformar;
 • Specifikt i förhållande till vår AppExchange-webbplats, där vi kan dela uppgifter med våra tredjepartspartners som kan kontakta dig angående deras produkter eller tjänster; 
 • I enskilda fall, professionella rådgivare som tillhandahåller konsult-, bank-, juridik-, försäkrings- och bokföringstjänster eller om vi genomför en fusion, omorganisation, tillgångsförsäljning eller företagsförvärv;
 • Offentliga myndigheter i den utsträckning vi är tvungna att lämna ut Personuppgifter för att uppfylla våra rättsliga skyldigheter;

Läs avsnittet ”Vem delar vi Personuppgifter med” i vår fullständiga Integritetspolicy för mer detaljerad information.

För att underlätta vår affärsverksamhet kan dina Personuppgifter samlas in, överföras till och lagras av oss i USA och av våra dotterbolag i andra länder där vi är verksamma, inklusive länder utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES). Som beskrivs i avsnittet ”Internationell överföring av Personuppgifter” i vår fullständiga Integritetspolicy har vi implementerat skyddsåtgärder för att säkerställa en adekvat skyddsnivå då dina Personuppgifter överförs till länder utanför EES, såsom standardavtalsklausuler för överföring av Personuppgifter som godkänts av Europeiska kommissionen (artikel 46 GDPR).

Du har vissa rättigheter när det gäller dina Personuppgifter med förbehåll för det som följer av lokala dataskyddslagar. Dessa rättigheter kan innefatta:

 • Att få tillgång till dina Personuppgifter som vi innehar (rätt till tillgång);
 • Att få felaktiga Personuppgifter rättade och med beaktande av ändamålet med behandlingen att få fullständiga Personuppgifter kompletterade (rätt till rättelse).
 • Att radera/ta bort dina Personuppgifter i den omfattning som tillåts av tillämpliga dataskyddslagar (rätt till radering, rätten att bli bortglömd);
 • Att begränsa vår behandling av dina Personuppgifter i den omfattning som tillåts enligt lag (rätt till begränsning av behandling);
 • Att överföra dina Personuppgifter till en annan personuppgiftsansvarig i den mån det är möjligt (rätt till dataportabilitet);
 • Att invända mot behandling av dina Personuppgifter som utförs baserat på våra berättigade intressen (rätt att göra invändningar). Om vi behandlar dina Personuppgifter för direktmarknadsföringsändamål eller delar dem med tredje part för egna direktmarknadsföringsändamål kan du när som helst utöva din rätt att invända mot sådan behandling utan att behöva lämna några specifika skäl för sådan invändning; 
 • Att inte bli föremål för ett beslut som enbart grundas på automatisk behandling, inbegripet profilering, vilket har rättsliga följder (”Automatiserat beslutsfattande”). Automatiserat beslutsfattande sker för närvarande inte på våra webbplatser; och
 • I den utsträckning vi baserar insamlingen, behandlingen och delningen av dina Personuppgifter på ditt samtycke, rätt att återkalla ditt samtycke när som helst, utan att påverka behandlingens laglighet baserat på ett sådant samtycke innan det återkallas.

För mer information om dina rättigheter och alternativ och hur du utövar dem, läs avsnittet ”Dina rättigheter avseende dina Personuppgifter” i vår fullständiga Integritetspolicy.

För att utöva dina rättigheter avseende dina Personuppgifter eller om du har frågor angående vår behandling av Personuppgifter fyller du i  detta formulär eller kontaktar oss via e-post på:

Salesforce dataskyddsombud

The Landmark @ One Market Street, Suite 300

San Francisco, CA 94105 USA

Om du anser att vi inte har kunnat hjälpa till med din fråga eller ditt klagomål och du är befinner dig i EES har du rätt att inge klagomål till behörig tillsynsmyndighet.